LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66."

Transkript

1 LA 11TAS LA 16TAS Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: FD 9102

2

3 Innhold 1 Dette bør leses straks...no Viktig informasjon...no Korrekt bruk...no Juridiske bestemmelser og direktiver...no Varmepumpen skal brukes på en energisparende måte....no-2 2 Formålet med varmepumpen...no Bruksområde...NO Virkemåte...NO-3 Norsk 3 Leveringsomfang...NO Grunnenhet...NO Koblingsboks...NO Varmepumpestyring...NO-4 4 Transport...NO-4 5 Installasjon...NO Generelt...NO Kondensavløp...NO-5 6 Montering...NO Generelt...NO Tilkobling til oppvarming...no Elektrisk tilkobling...no-5 7 Oppstart...NO Generelt...NO Forberedelser...NO Framgangsmåte...NO-6 8 Rengjøring og vedlikehold...no Vedlikehold...NO Rengjøring av oppvarmingsdelen...no Rengjøring luftdelen...no-7 9 Feil og feilsøking...no-7 10 Driftsstans og avfallshåndtering...no-7 11 Enhetsinformasjon...NO-8... A-I NO-1

4 Norsk 1 Dette bør leses straks 1.1 Viktig informasjon Varmepumpen egner seg ikke til bruk med frekvensomformer. Varmepumpen kan kun tippes med en helling på opptil 45 (i hver retning) under transport. Innsuging- og utblåsningsområdet skal ikke innsnevres eller tildekkes. Vær oppmerksom på høyrerotasjonsfeltet: Hvis kompressoren drives med feil rotasjonsretning kan dette skade den. Bruk aldri sand-, soda-, syre- eller kloridholdige vaskemidler, da disse angriper overflaten. For å unngå avleiringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det å bruke et egnet korrosjonsbeskyttelsessystem. Sørg for at alle strømkretser er koblet fra strømtilførselen før du åpner varmepumpen. Arbeider på varmepumpen skal kun utføres av autoriserte og sakkyndige serviceteknikere. 1.2 Korrekt bruk Denne varmepumpen skal kun brukes på bruksområder som er godkjent av produsenten. Andre former for bruk eller bruk som går ut over dette, er ukorrekt bruk. Hertil hører også at den tilhørende produktdokumentasjonen følges. Det er forbudt å foreta endringer på eller bygge om varmepumpen. 1.3 Juridiske bestemmelser og direktiver Denne varmepumpen er iht. artikkel 1, avsnitt 2 k) i rådsdirektivet 2006/42/EF (maskindirektivet) godkjent til bruk i boliger, og underligger dermed kravene i rådsdirektivet 2006/95/EF (lavspenningsdirektivet). Varmepumpen er derfor også egnet til bruk av uprofesjonelle til oppvarming av butikker, kontorer og lignende arbeidsmiljøer, og dessuten i landbruket og hotellnæringen, i pensjonater og lignende eller andre boinnretninger. Varmepumpen er konstruert og produsert i samsvar med alle gjeldende EF-direktiver, DIN- og VDE-normer (se EF-samsvarserklæringen). Når varmepumpen kobles til strømforsyningen, skal aktuelle VDE-, EN- og IEC-standarder følges. Dessuten skal tilkoblingsbetingelsene til strømleverandøren følges. Når varmeanlegget kobles til, skal relevante forskrifter følges. Personer, spesielt barn, som på grunn av sine fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som på grunn av manglende erfaring og kunnskap, ikke er i stand til å bruke varmepumpen på en sikker måte, skal ikke bruke varmepumpen uten oppsyn eller instrukser fra en ansvarlig person. Hold øye med barn for å forsikre deg om at de ikke leker med varmepumpen. 1.4 Varmepumpen skal brukes på en energisparende måte. Når du kjøper denne varmepumpen, bidrar du til å verne om miljøet. Forutsetningen for en energibesparende drift er en korrekt dimensjonering av varmekilde- og oppvarmingssystemet. Det er spesielt viktig for effektiviteten til en varmepumpe at temperaturdifferansen mellom oppvarmingsvann og varmekilde holdes på et så lavt nivå som mulig. Derfor anbefales det på det sterkeste å dimensjonere varmekilden og varmeanlegget så nøyaktig som mulig. En økt temperaturdifferanse på en kelvin (en C) øker strømforbruket med cirka 2,5 prosent. Sørg for at også spesialforbrukere, som f.eks. varmtvannstanker, tas med i beregningen under dimensjoneringen av oppvarmingssystemet, og dimensjoneres for lave temperaturer. Gulvvarme (flatevarme) egner seg optimalt til bruk med en varmepumpe på grunn av de lave turtemperaturene (30 C til 40 C). Under driften er det viktig at varmeveksleren ikke forurenses, fordi dette vil øke temperaturdifferansen og dermed forringe virkningsgraden. Når varmepumpestyringen er riktig innstilt, bidrar den også sterkt til en energibesparende håndtering. Du kan lese mer om dette i bruksanvisningen for varmepumpestyringen. NO-2

5 2 Formålet med varmepumpen 2.1 Bruksområde Luft-til-vann-varmepumpen er kun konstruert for oppvarming av oppvarmingsvann. Den kan brukes i eksisterende eller nye varmeanlegg. Varmepumpen egner seg for monoenergisk og bivalent drift ved utendørstemperaturer på opptil -25 C. I kontinuerlig drift skal oppvarmingsvannreturen holdes på en temperatur over 18 C for å sikre at fordamperen avrimes som den skal. Varmepumpen er ikke konstruert for et økt varmeforbruk under byggtørking. I slike tilfeller må det økte varmeforbruket dekkes med spesielle apparater på stedet. For byggtørking om høsten og vinteren anbefales det å installere et ekstra elektrovarmeelement (fås som ekstrautstyr). 3 Leveringsomfang 3.1 Grunnenhet Varmepumpen leveres i kompakt konstruksjon og inneholder komponentene som står oppført nedenfor. Kjølekretsen er "hermetisk lukket" og inneholder det florerte kjølemediet R404A som er registrert i Kyoto-protokollen, og har et GWP-tall på Det er KFK-fritt, bryter ikke ned ozonlaget og er ikke antennelig. Norsk Varmepumpen egner seg ikke til bruk med frekvensomformer. 2.2 Virkemåte Luft fra omgivelsene suges inn av ventilatoren og føres gjennom fordamperen (varmeveksleren). Fordamperen avkjøler luften, det vil si trekker varmen ut av den. Den produserte varmen overføres til kjølemediet i fordamperen. Ved hjelp av den elektriske kompressoren, blir den produserte varmen "pumpet" opp på et høyere temperaturnivå ved hjelp av trykkøkning, og overført til oppvarmingsvannet via kondensatoren (varmeveksleren). Her brukes den elektriske energien til å øke løfte varmen i omgivelsene til et høyere temperaturnivå. Siden energien som trekkes ut av utendørsluften, overføres til oppvarmingsvannet, betegnes denne varmepumpen som en luft-til-vann-varmepumpe. Luft-til-vann-varmepumpen består av hovedkomponentene fordamper, ventilator og ekspansjonsventil, samt den støyfattige kompressoren, kondensatoren og den elektriske styringen. Ved lave temperaturer i omgivelsene legger luftfuktigheten seg som rim på fordamperen og forringer varmeoverføringen. Fordamperen avrimes av varmepumpen automatisk etter behov. Avhengig av vær- og vindforholdene kan det oppstå damprøyk ved luftutblåsningen. 1) Fordamper 2) Ventilator 3) Filtertørker 4) Koblingsboks 5) Pressostater 6) Kondensator 7) Ekspansjonsventil 8) Kompressor NO-3

6 3.2 Koblingsboks Norsk Koblingsboksen er inne i varmepumpen. Når det nederste frontdekslet tas av, og festeskruene på venstre side løsnes, kan koblingsboksen vippes utover. I koblingsboksen finner du tilkoblingsklemmer, effektreleet og mykstarteren. Styreledningens koblingsplugg befinner seg på koblingsboksplaten i nærheten av rotasjonspunktet. 3.3 Varmepumpestyring Varmepumpestyringen som følger med leveringen, skal brukes til driften av luft-til-vann-varmepumpen. Varmepumpestyringen er en komfortabel, elektronisk regulerings- og styreenhet. Den styrer og overvåker hele varmeanlegget avhengig av utetemperaturen, varmtvannsberedningen og de sikkerhetstekniske innretningene. Følere for returtemperatur og utetemperatur inkl. festemateriell, som skal monteres på stedet, følger med varmepumpestyringen eller denne bruksanvisningen. Funksjonsmåte og håndtering av varmepumpestyringen beskrives i den vedlagte bruksanvisningen. 4 Transport Varmepumpen kan kun tippes med en helling på opptil 45 (i hver retning) under transport. 5 Installasjon Åpne lokket 5.1 Generelt Lukke lokket Enheten skal alltid installeres på en permanent plan, glatt og vannrett flate. Rammen skal ligge tett inntil underlaget rundt hele veien. Dette sikrer egnet lydisolasjon og forhindrer at vannførende deler avkjøles. Er ikke dette mulig, kan det bli nødvendig med ekstra, isolerende tiltak. Det skal være enkelt å gjennomføre vedlikehold. Problemfritt vedlikehold sikres ved å overholde en avstand på 1,2 m til faste vegger. Varmepumpen bør transporteres til det endelige installasjonsstedet på en trepall. Grunnenheten gir på den ene side transportmulighet med gaffeltruck, tralle el.l. eller ved hjelp av 3/4"-rør som settes inn gjennom boringene i grunnplaten eller rammen. 1) Minsteavstander for varmepumpens funksjon 2) Minsteavstander ved vedlikehold Innsuging- og utblåsningsområdet skal ikke innsnevres eller tildekkes. Varmepumpen og transportpallen skal festes sammen med fire veltesikringer. Disse skal fjernes igjen etter transport. For at transportboringene i rammen skal kunne brukes må først de nederste fasadedelene fjernes. Det gjøres ved å løsne de to skruene på sokkelen og hekte av platene ved å trekke dem tilbake og opp. Når platene hektes på igjen, bør de skyves oppover med et lett trykk. Når bærerørene stikkes inn gjennom rammen, er det viktig at ingen komponenter kommer til skade. På installasjonsstedet skal åtte svarte hetter, som følger med enheten i tilbehørspakken, settes på mulige transportboringer. NO-4

7 5.2 Kondensavløp Kondensvann som samles opp under driften, skal kunne avledes frostfritt. Varmepumpen må stå vannrett for å sikre et velfungerende avløp. Kondensatvannrøret skal ha en diameter på minst 50 mm og bør legges frostsikkert inn i avløpskanalen. Kondens skal ikke føres direkte ut i rensebassenger og gruver. De aggressive dampene og kondensatledninger som ikke legges frostfritt, kan ødelegge fordamperen. Minstestrømning oppvarmingsvann Minstestrømningen av oppvarmingsvann gjennom varmepumpen skal sikres i alle driftsstatusene til oppvarmingssystemet. Dette kan for eksempel gjøres ved å installere en fordeler uten differansetrykk eller en overstrømningsventil. Les mer om hvordan overstrømningsventilen stilles inn i kapitlet Oppstart. Drastisk underskridelse av minstegjennomstrømningen kan føre til at varmepumpen totalskades fordi platevarmeveksleren fryser fast i kjølekretsen. Norsk 6 Montering 6.1 Generelt Følgende tilkoblinger skal opprettes på varmepumpen: Tur/retur til varmeanlegget Kondensutløp Styreledning til varmepumpestyringen Strømtilførsel 6.2 Tilkobling til oppvarming Varmepumpens tilkoblinger til oppvarmingen er utstyrt med 1" utvendig gjenge. Slangene som skal tilkobles, føres nedover gjennom varmepumpen. Når varmepumpen tilkobles, skal det holdes igjen med en nøkkel ved overgangene. Før varmepumpen kobles til oppvarmingsvannet, må varmeanlegget spyles for å fjerne eventuell forurensning, rester av tetningsmateriale og lignende. Samles det opp rester i kondensatoren, kan det føre til en totalsvikt i varmepumpen. For anlegg med en gjennomstrømning av oppvarmingsvann som kan stenges av avhengig av radiator- eller termostatventiler, må det installeres en overstrømningsventil på bygningen bak varmepumpen i en bypassventil. Dette sikrer en minstestrøm av oppvarmingsvann gjennom varmepumpen og forhindrer feil. Når installasjonen til oppvarmingen er utført, skal varmeanlegget fylles, avluftes og trykktestes. Vær oppmerksom på følgende når anlegget fylles: Ubehandlet påfyllings- og tilleggsvann skal ha drikkevannskvalitet (uten farge, klart, uten avleiringer). Påfyllings- og tilleggsvannet skal filtreres på forhånd (maskevidde maks. 5 µm). Steindannelse i vannvarmsystemer kan ikke unngås helt, men holder seg på et pålitelig lavt nivå ved anlegg med turtemperaturer på under 60 C. Ved middels- og høytemperaturvarmepumper kan også temperaturer på over 60 C nås. Derfor bør følgende veiledende verdier overholdes for påfyllingsog tilleggsvann iht. VDI 2035 blad 1: Samlet varmeeffekt i [kw] Sum jordalkalier i mol/m³ eller mmol/l Samlet hardhet i dh opptil 200 2,0 11,2 200 til 600 1,5 8,4 > 600 < 0,02 < 0,11 MERKNAD!! Det anbefales å bruke en overstrømningsventil bare for flatevarme og en maksimal strømning av oppvarmingsvann på 1,3 m³/h. Følges ikke dette, kan det føre til feil på anlegget. Frostvæske Ved varmepumper som er installert på et frostutsatt sted, skal det installeres manuell drenering (se figuren). Hvis varmepumpestyring og varmesirkulasjonspumpe er klare til drift, arbeider også varmepumpestyringens frostbeskyttelsesfunksjon. Tas varmepumpen ut av drift eller ved strømsvikt, skal anlegget dreneres. I varmepumpesystemer der strømsvikt ikke kan registreres (hytter), skal varmekretsen drives med en egnet frostbeskyttelse. 6.3 Elektrisk tilkobling Varmepumpen kobles til strømnettet med en vanlig fireleders kabel. Kabelen (strømtilførselen) må stilles på stedet. Ledningstverrsnittet skal tilsvare inntaket på varmepumpen (se vedlegget om enhetsinformasjon) og samsvare med relevante VDE- (EN-) og VNB-forskrifter. Det er planlagt en flerpolet frakobling med minst 3 mm kontaktåpningsavstand (f.eks. leverandørsperrekontaktor, effektrelé) samt en trepolet sikringsautomat med felles utløsning av alle ytterledere (utløserstrøm iht. enhetsinformasjonen). Høyrerotasjonsfeltet til den elektriske spenningen skal sikres ved tilkoblingen. Faserekkefølge: L1, L2, L3. Vær oppmerksom på høyrerotasjonsfeltet: Hvis kompressoren drives med feil rotasjonsretning kan dette skade den. NO-5

8 Norsk Styrespenningen tilføres via varmepumpestyringen. Strømtilførselen til varmepumpestyringen er på 230V AC 50 Hz i samsvar med bruksanvisningen (sikring, se typeskilt). Styreledningen (medfølger ikke) kobles til varmepumpestyringen med de to rektangulære koblingspluggene og den separate varmepumpestyringen. I varmepumpen skal stikkontakten i koblingsboksen nær rotasjonspunktet brukes. Du kan lese mer om dette i bruksanvisningen for varmepumpestyringen. Nærmere informasjon finner du i vedlegget med strømløpsskjemaene. 7 Oppstart 7.1 Generelt For å sikre en korrekt oppstart bør den gjennomføres av en servicetekniker som er autorisert av produsenten. Under bestemte forutsetninger forlenger dette garantiens varighet (se Garantiytelse). 7.2 Forberedelser Før oppstart skal følgende punkter sjekkes: Alle tilkoblinger til varmepumpen skal være montert som beskrevet i kapittel 6. Alle ventiler i varmekretsen som kan forhindre at oppvarmingsvannet strømmer korrekt, skal være åpnet. Luftinntaks-/utblåsningsveien må være fri. Ventilatorens rotasjonsretning må samsvare med pilretningen. Varmepumpestyringens innstilling må være tilpasset varmeanlegget i henhold til bruksanvisningen. Kondensutløpet må være sikret. 7.3 Framgangsmåte Varmekildetemperatur fra til Maks. temperaturspredning mellom varmetur og -retur -20 C -15 C 4 K -14 C -10 C 5 K -9 C -5 C 6 K -4 C 0 C 7 K 1 C 5 C 8 K 6 C 10 C 9 K 11 C 15 C 10 K 16 C 20 C 11 K 21 C 25 C 12 K 26 C 30 C 13 K 31 C 35 C 14 K Det er ikke mulig å starte varmepumpen ved oppvarmingsvanntemperaturer under 7 C. Vannet i buffertanken skal minst varmes opp til 18 C med tilskuddsvarmen. Deretter må følgende forløp følges for at oppstarten kan gjennomføres uten feil: 1) Alle forbrukerkretsene skal lukkes. 2) Vanngjennomstrømningen gjennom varmepumpen skal sikres. 3) Velg automatisk drift med på varmepumpestyringen. 4) I menyen "Spesialfunksjoner" skal programmet "Oppstart" startes. 5) Vent til returtemperaturen har nådd minst 25 C. 6) Deretter blir ventilene i varmekretsene åpnet langsomt igjen etter hverandre, nærmere bestemt slik at varmtvannsfremløpet økes konstant ved at den aktuelle varmekretsen åpnes litt. Oppvarmingsvanntemperaturen i buffertanken skal ikke synke til under 20 C. Dermed vil det når som helst være mulig å avrime varmepumpen. 7) Når alle varmekretser er helt åpnet, og returtemperaturen er minst 18 C, er oppstarten avsluttet. Varmepumpen startes via varmepumpestyringen. Innstillingene må gjennomføres i henhold til anvisningene. Hvis minstestrømningen av oppvarmingsvann sikres ved hjelp av en overstrømningsventil, skal den tilpasses varmeanlegget. Feil innstilling kan føre til ulike feil og økt strømforbruk. For at overstrømningsventilen skal bli riktig innstilt, anbefaler vi følgende fremgangsmåte: Lukk alle varmekretser som også i drift kan være lukket avhengig av bruken, slik at den minst heldige driftsstatusen til vanngjennomstrømningen foreligger. Dette gjelder som regel varmekretsene i rom på sør- og vestsiden. Minst én varmekrets skal holdes åpen (f.eks. baderom). Overstrømningsventilen skal åpnes så mye at det resulterer i en maksimal temperaturspredning mellom varmeturen og -returen ved den aktuelle varmekildetemperaturen, som fremgår av tabellen nedenfor. Temperaturspredningen skal måles så nært varmepumpen som mulig. I monoenergiske anlegg skal varmeelementet deaktiveres under oppstart. NO-6

9 8 Rengjøring og vedlikehold 8.1 Vedlikehold For å beskytte lakken bør du unngå å lene gjenstander inntil varmepumpen eller å legge noe oppå den. Varmepumpens ytre deler kan tørkes av med en fuktig klut med vanlige rengjøringsmidler. Bruk aldri sand-, soda-, syre- eller kloridholdige vaskemidler, da disse angriper overflaten. For å unngå feil på grunn av smussavleiringer i varmepumpens varmeveksler bør du sørge for at varmeveksleren ikke kan bli skitten i varmeanlegget. Skulle det likevel oppstå driftsfeil på grunn av forurensning, kan anlegget rengjøres som beskrevet nedenfor. 8.2 Rengjøring av oppvarmingsdelen Oksygen kan føre til oksidering (rust) i varmtvannskretsen, spesielt ved bruk av stålkomponenter. Disse trenger inn i oppvarmingssystemet gjennom ventiler, sirkulasjonspumper eller plastrør. Derfor bør det spesielt for rør i gulvvarme sørges for en diffusjonsfri installasjon. For å unngå avleiringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det å bruke et egnet korrosjonsbeskyttelsessystem. Også rester av smøreolje og tetningsmidler kan forurense oppvarmingsvannet. Er forurensningen så sterk at kondensatorens effekt forringes i varmepumpen, må en installatør rengjøre anlegget. Etter dagens teknologiske nivå foreslår vi rengjøring med en femprosents fosforsyre eller, hvis anlegget må rengjøres oftere, med en femprosents maursyre. I begge tilfeller bør rengjøringsvæsken ha romtemperatur. Det anbefales å spyle gjennom varmeveksleren mot den vanlige strømretningen. For å forhindre at syreholdig rengjøringsmiddel trenger inn i varmeanleggets kretsløp, anbefales det å koble spyleren direkte til kondensatorens tur og retur i varmepumpen. Deretter må det etterspyles grundig med et egnet nøytraliserende middel for å forhindre skader som følge av eventuelle rester av rengjøringsmidler, som blir igjen i systemet. Syrene skal brukes varsomt, og gjeldende HMS-forskrifter skal følges. Konsulter produsenten av rengjøringsmiddelet hvis du er i tvil! 8.3 Rengjøring luftdelen Fordamper, ventilasjon og kondensavløp skal renses for forurensning (blader, grener osv.) før kuldeperioden. Her skal varmepumpen først åpnes nede, så oppe. Sørg for at alle strømkretser er koblet fra strømtilførselen før du åpner varmepumpen. Fasadedelene tas av og hektes på som beskrevet i kapittel 4. Det skal ikke brukes skarpe eller harde gjenstander under rengjøringen, da dette kan skade fordamperen og kondensatkaret. Ved ekstreme værforhold (f.eks. snøstorm) kan det skje at det dannes is på innsugnings- og utblåsningsgitrene. For å sikre en minsteluftstrøm, skal i så fall snø og is fjernes fra innsugnings- og utblåsningsområdet. 9 Feil og feilsøking Varmepumpen er et kvalitetsprodukt og skal virke feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå en feil, blir denne vist i displayet på varmepumpestyringen. Les mer om dette på siden om feil og feilsøking i bruksanvisningen for varmepumpestyringen. Hvis selve feilen ikke kan utbedres, bør du kontakte den ansvarlige kundeservicen. Arbeider på varmepumpen skal kun utføres av autoriserte og sakkyndige serviceteknikere. 10 Driftsstans og avfallshåndtering Før varmepumpen demonteres, skal maskinen kobles fra strømtilførselen og sikres. Miljømessige krav i tilknytning til gjenvinning, gjenbruk og avfallshåndtering av driftsmidler og komponenter i henhold til gjeldende standarder, skal overholdes. I den forbindelse er det spesielt viktig å avfallshåndtere kjølemediet og kjøleoljen korrekt. Norsk NO-7

10 11 Enhetsinformasjon 1 Modell- og bestillingskode LA 11TAS LA 16TAS 2 Utforming 2.1 Styring Ekstern Ekstern Norsk 2.2 Installasjonssted/beskyttelsesgrad iht. EN Utvendig/IP24 Utvendig/IP Frostvæske kondensatkar/oppvarmingsvann Oppvarmet/ja 1 Oppvarmet/ja Ytelsesnivåer Driftsgrenser 3.1 Tur/retur oppvarmingsvann C til 58 ± 2 / fra 18 til 58 ± 2 / fra 18 Luft (varmekilde) C -25 til til Ytelsesdata/strømningshastighet Strømningshastighet oppvarmingsvann / internt trykkdifferensial maksimalt m³/h / Pa 1,9 / ,6 / minimalt m³/h / Pa 1,3 / ,7 / Varmeeffekt/virkningsgrad 3 EN EN ved A-7/W35 kw / --- 7,2 / 2,8 10,0 / 2,7 ved A2 / W35 kw / --- 8,6 / 3,4 11,7 / 3,2 ved A7 / W35 kw / ,1 / 4,0 14,6 / 3,7 ved A7 / W55 kw / ,3 / 2,7 14,4 / 2,7 ved A10 / W35 kw / ,3 / 4,4 16,6 / 3,9 4.3 Lydnivå iht. EN db(a) Lydtrykknivå i 10 meters avstand (utblåsningsside) 4 db(a) Luftstrøm m³/h Dimensjoner, tilkoblinger og vekt 5.1 Enhetsmål uten tilkoblinger h x b x l mm 1340 x 852 x x 852 x Enhetstilkoblinger for varme tommer R1 R1 5.3 Vekten til transportenheten(e) inkl. emballasje kg Kjølemedium; total volumvekt modell / kg R404A / 2,5 R404A / 3,5 5.5 Smøreolje; total påfyllingsmengde modell/liter Polyolester (POE) / 1,5 Polyolester (POE) / 1,9 6 Elektrisk tilkobling 6.1 Nettspenning; sikring 3 AC/PE 400V (50Hz)/ C13A 3 AC/PE 400 V (50 Hz) / C13 A 6.2 Styrespenning; sikring - /- - /- 6.3 Startstrøm m. mykstarter A Nominelt strømforbruk A2 W35 / maks. forbruk 3 kw 2,50 / 4,1 3,66 / 6,4 6.5 Strømforbruk ventilator W inntil 85 inntil Nominell strøm A2 W35 / cos ϕ A / --- 4,51 / 0,8 6,60 / 0,8 7 Samsvarer med EUs sikkerhetsbestemmelser 5 8 Andre modellegenskaper Avrimingsmetode (behovsstyrt) Snu kretsløpet Snu kretsløpet 1. Varmesirkulasjonspumpen og varmepumpestyringen skal alltid være klare til drift. 2. Disse opplysningene karakteriserer systemets størrelse og yteevne iht. EN (5K for A7). Når det gjelder økonomiske og energiske betraktninger, bør det også tas hensyn til andre påvirkningsfaktorer, spesielt avrimingsprosessen, bivalenspunktet og reguleringen. Disse opplysningene nås kun med rene varmeoverførere. Informasjon om vedlikehold, oppstart og drift fremgår av de respektive kapitlene i monterings- og bruksanvisningen. Her betyr f.eks. A7/W35: Utendørslufttemperatur 7 C og oppvarmingsvannets turtemperatur 35 C. 3. Ved maksimal strømningshastighet for oppvarmingsvann. 4. Det oppgitte lydtrykknivået samsvarer med driftsstøyen fra varmepumpen ved drift av oppvarming ved en turtemperatur på Se EF-samsvarserklæringen 5 NO-8

11 1 Målskisser... A-II 1.1 Målskisse LA 11TAS...A-II 1.2 Målskisse LA 16TAS...A-III 2 Diagrammer... A-IV 2.1 Karakteristikker LA 11TAS...A-IV 2.2 Karakteristikker LA 16TAS...A-V 3 Strømløpsskjemaer... A-VI 3.1 Styring LA 11TAS - LA 16TAS...A-VI 3.2 Last LA 11TAS - LA 16TAS...A-VII 3.3 Koblingsskjema LA 11TAS - LA 16TAS...A-VIII 3.4 Forklaring LA 11TAS - LA 16TAS...A-IX 4 Hydraulikkskjemaer... A-X 4.1 Monoenergisk anlegg med dobbel manifold uten differansetrykk...a-x 4.2 Monoenergisk anlegg med to varmekretser og varmtvannsberedning...a-xi 4.3 Forklaring...A-XII 5 Samsvarserklæring... A-XIII A-I

12 1 1 Målskisser 1.1 Målskisse LA 11TAS 1,2m ,2m 1,2m 1,2m 0,03m 0,27m 0,03m 0,12m 0,79m Retning på luftstrøm Operatørside 1 2 Hovedvindretning ved frittstående installasjon 3 1 Varmetur Utgang fra varmepumpen R1 2 Varmeretur Inngang i varmepumpen R1 3 Gjennomføringsområde Strømkabler/kondens Grunnflate og minsteavstander Retning på luftstrøm 0,69m A-II

13 Målskisse LA 16TAS 1,2m ,2m Retning på luftstrøm 1,2m 1,2m 0,03m 0,27m 0,69m 0,03m 0,12m 0,79m Varmetur Utgang fra varmepumpen R1 2 Varmeretur Inngang i varmepumpen R1 3 Gjennomføringsområde Strømkabler/kondens Retning på luftstrøm Operatørside 1 Hovedvindretning ved frittstående installasjon 2 3 Grunnflate og minsteavstander A-III

14 2 2 Diagrammer 2.1 Karakteristikker LA 11TAS A-IV

15 Karakteristikker LA 16TAS A-V

16 A-VI 3 3 Strømløpsskjemaer 3.1 Styring LA 11TAS - LA 16TAS

17 Last LA 11TAS - LA 16TAS A-VII

18 Koblingsskjema LA 11TAS - LA 16TAS A-VIII

19 Forklaring LA 11TAS - LA 16TAS E3 E4 F4 F5 F7 F23 K1 K2 M1 M2 N1 N7 R9 Pressostat avriming slutt Varmeelement ventilatorrist Pressostat høytrykk Pressostat lavtrykk Termostat varmgassovervåkning Viklingsbeskyttelse ventilator Kontaktor kompressor Effektrelé ventilator Kompressor Ventilator Varmepumpestyring Mykstartstyring kompressor Turføler X1 Rekkeklemme: elektrisk spenning X2 Rekkeklemme: intern ledningsføring X4 Koblingsplugg styreledning / varmepumpe X8 Koblingsplugg styreledning / Varmepumpestyring (U < 25V) X11 Koblingsplugg styreledning / Varmepumpestyring (U = 230V) Y1 Fireveis vekselventil # Kjernenummer Tilkoblet og klar til bruk Tilkobles av kunden A-IX

20 4 4 Hydraulikkskjemaer 4.1 Monoenergisk anlegg med dobbel manifold uten differansetrykk A-X

21 Monoenergisk anlegg med to varmekretser og varmtvannsberedning A-XI

22 Forklaring Avstengningsventil Overstrømningsventil Smussfanger Sirkulasjonspumpe Ekspansjonstank Romtemperaturstyrt ventil Avstengningsventil med tilbakeslagsventil Avstengningsventil med drenering Varmeforbruker Temperaturføler Fleksibel tilkoblingsstuss Tilbakeslagsventil Treveisshunt Luft-til-vann-varmepumpe Varmepumpestyring Rekkebuffertank Varmtvannstank E9 Tappevann-varmeelement E10.1 Varmekolbe M13 Varmesirkulasjonspumpe hovedkrets M15 Varmesirkulasjonspumpe varmekrets 2 M16 Sirkulasjonshjelpepumpe M18 Varmtvannsberederpumpe M22 Blander varmekrets 2 N1 Varmepumpestyring R1 Utvendig veggføler R2,1 Ekstra returføler R3 Varmtvannsføler R5 Temperaturføler varmekrets 2 A-XII

23 5 5 Samsvarserklæring EF-samsvarserklæring EC Declaration of Conformity Déclaration de conformité CE Leverandøren Glen Dimplex Deutschland GmbH The undersigned Geschäftsbereich Dimplex L entreprise soussignée, Am Goldenen Feld 18 DE Kulmbach erklærer med dette på eget ansvar samsvar med følgende gjeldende EFdirektiver. Erklæringen blir ugyldig dersom apparatet/-ene modifiseres. hereby certifies that the following device(s) complies/comply with the applicable EU directives. This certification loses its validity if the device(s) is/are modified. certifie par la présente que le(s) appareil(s) décrit(s) ci-dessous sont conformes aux directives CE afférentes. Toute modification effectuée sur l (les) appareil(s) entraîne l annulation de la validité de cette déclaration. Produktnavn: Designation: Désignation: Varmepumper Heat pumps Pompes à chaleur Type(r): Type(r): Type(r): LA 11TAS LA 16TAS EF-direktiver Lavspenningsdirektivet 2006/96/EF Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF Trykkapparatdirektivet 97/23/EF EC Directives Low voltage directive 2006/95/EC EMC directive 2004/108/EC Pressure equipment directive 97/23/EC Directives CEE Directive Basse Tension 2006/95/CE Directive CEM 2004/108/CE Directive Équipement Sous Pression 97/23/CE Normer og standarder Applied standards Normes appliquées EN :2002+A11+A1+A12+Corr.+A2:2006 EN /A13:2008 EN :2003+A11+A12+A1+Corr.+A2:2009 EN :2006 EN :1997+A1:2001 EN :2006 EN :1995+A1:2001+A2:2005 EN 378-1:2008, EN 378-2:2008+A1:2009, EN 378-3:2008, EN 378-4:2008 EN :2007, EN :2007, EN :2007+EN :2007/AC:2008, EN : 2007 DIN 8901:2002 BGR 500 (D), SVTI (CH) Samsvarsevalueringsprosedyre iht. trykkapparatdirektivet: Modul A CE-merket: 2010 EF-samsvarserklæring utstedt. Conformity assessment procedure according to pressure equipment directive: Module A CE mark added: 2010 EC declaration of conformity issued on. Procédure d évaluation de la conformité selon la directive Équipements Sous Pression: Module A Marquage CE: 2010 La déclaration de conformité CE a été délivrée le. A-XIII

24 5 A-XIV

25 5 A-XV

26 5 A-XVI

27 5 A-XVII

28 Glen Dimplex Deutschland GmbH Geschäftsbereich Dimplex Am Goldenen Feld 18 D Kulmbach Med forbehold om feil og endringer. +49 (0)

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator 2CDC550012D2101 04.2015 Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri ApS Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N S FIN Instruktionsbog...

Detaljer

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Komfort alt-i-ett til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling Bærekraftige energiløsninger til bruk

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Brukermanual for Prolyft PLE 10 NORSK (Bokmål)

Brukermanual for Prolyft PLE 10 NORSK (Bokmål) Brukermanual for Prolyft PLE 10 NORSK (Bokmål) Revisjonsnummer: 1.0 (21.09.09 HPJ/MT) Innhold 1 PROLYFT PLE MOTORISERT TALJE... 2 2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER... 3 3 TEKNISKE DATA... 4 4 PROLYFT MOTORISERTE

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer