SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU"

Transkript

1 SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine/vannvarmepumpe for Installasjon innendørs Best. nr.: FD 9205

2

3 Innhold 1 Dette bør leses straks...no Viktig informasjon...no Korrekt bruk...no Juridiske bestemmelser og direktiver...no Varmepumpen skal brukes på en energisparende måte....no-2 2 Formålet med varmepumpen...no Bruksområde...NO Virkemåte...NO-3 Norsk 3 Grunnenhet...NO-3 4 Tilbehør...NO Brinefordeler...NO Fjernkontroll...NO Bygningens styringssystem...no-4 5 Transport...NO-4 6 Installasjon...NO Generelle anvisninger...no Lydutslipp...NO-5 7 Montering...NO Generelt...NO Tilkobling til oppvarming...no Tilkobling til varmekildesystem...no Temperaturføler...NO Elektrisk tilkobling...no-7 8 Oppstart...NO Generelle anvisninger...no Forberedelser...NO Fremgangsmåte under oppstart...no-9 9 Rengjøring og vedlikehold...no Vedlikehold...NO Rengjøring av oppvarmingsdelen...no Rengjøre varmekildesystemet...no-9 10 Feil og feilsøking...no Driftsstans /avfallshåndtering...no Enhetsinformasjon...NO A-I Målskisser...A-II Diagrammer... A-IV Strømløpsskjemaer... A-X Hydraulikkskjema...A-XVII Samsvarserklæring...A-XIX FD 9205 NO-1

4 Norsk 1 Dette bør leses straks 1.1 Viktig informasjon Ved bruk og vedlikehold av varmepumper skal lovbestemmelsene i landet pumpen brukes i, overholdes. Opplært personell skal med jevne mellomrom, avhengig av hvor mye kjølemiddel som er fylt på, kontrollere at varmepumpen er tett. Ved ekstern aktivering av varmepumpen/sirkulasjonspumpene brukes en ekstra gjennomstrømningsbryter. Denne bryteren forhindrer at kompressoren kobles inn dersom det ikke finnes flowmengde. Varmepumpen er ikke festet til trepallen. Varmepumpen kan kun tippes med en helling på maksimalt 45 (i hver retning). Varmepumpen skal ikke løftes opp etter boringene i dekslene! Varmepumpesystemet for oppvarming skal skylles før det kobles til. Maks. testtrykk er 6,0 bar på oppvarmings- og brinesiden. Denne verdien må ikke overskrides. Den medfølgende smussfangeren skal monteres i varmekildeinntaket til varmepumpen for å beskytte fordamperen mot forurensning. Brinen skal minst bestå av 25 prosent frostbeskyttelse på monoetylenglykol- eller propylenglykolbasis og skal blandes før den fylles på. Vær oppmerksom på høyrerotasjonsfeltet: Feil ledningsføring hindrer varmepumpen i å starte. En varselmelding vises i så fall i varmepumpestyringen (ledningsføringen må tilpasses). Varmepumpen skal startes opp som beskrevet i monterings- og bruksanvisningen for varmepumpestyringen. Arbeid på varmepumpen skal kun utføres av autorisert og sakkyndig servicepersonell. 1.2 Korrekt bruk Denne varmepumpen skal kun brukes på bruksområder som er godkjent av produsenten. Andre former for bruk eller bruk som går ut over dette, er ukorrekt bruk. Hertil hører også at den tilhørende produktdokumentasjonen følges. Det er forbudt å foreta endringer på eller bygge om varmepumpen. 1.3 Juridiske bestemmelser og direktiver Denne varmepumpen er iht. artikkel 1, avsnitt 2 k) i rådsdirektivet 2006/42/EF (maskindirektivet) godkjent til bruk i boliger, og underligger dermed kravene i rådsdirektivet 2006/95/EF (lavspenningsdirektivet). Varmepumpen er derfor også egnet til bruk av privatpersoner til oppvarming av butikker, kontorer og lignende arbeidsmiljøer, og dessuten i landbruket og hotellnæringen, ved pensjonater og lignende eller andre boinnretninger. Varmepumpen samsvarer med alle relevante DIN-/VDE-forskrifter og EF-direktiver. Disse fremgår av CE-samsvarserklæringen i vedlegget. Den elektriske tilkoblingen av varmepumpen skal utføres i henhold til gjeldende VDE-, EN- og IEC-standarder. I tillegg skal tilkoblingsbetingelsene fra strømleverandøren overholdes. Varmepumpen skal installeres i varmekildesystemet og varmeanlegget i samsvar med relevante forskrifter. Personer, spesielt barn, som på grunn av sine fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som på grunn av manglende erfaring og kunnskap, ikke er i stand til å bruke varmepumpen på en sikker måte, skal ikke bruke varmepumpen uten oppsyn eller instrukser fra en ansvarlig person. Hold øye med barn for å forsikre deg om at de ikke leker med varmepumpen. Ved bruk og vedlikehold av varmepumper skal lovbestemmelsene i landet pumpen brukes i, overholdes. Opplært personell skal med jevne mellomrom, avhengig av hvor mye kjølemiddel som er fylt på, kontrollere at varmepumpen er tett. 1.4 Varmepumpen skal brukes på en energisparende måte. Når du bruker denne varmepumpen, bidrar du til å verne om miljøet. For at driften skal være effektiv er det viktig å foreta en nøyaktig dimensjonering av varmeanlegget og varmekilden. Hold spesielt godt øye med varmtvannsturtemperaturen, som skal holdes så lav som mulig. Derfor bør alle tilkoblede energiforbrukere være egnet for lave turtemperaturer. Økes oppvarmingsvanntemperaturen med 1 K, stiger energiforbruket med cirka 2,5 prosent. Oppvarming ved lav temperatur og turtemperaturer mellom 30 C og 50 C egner seg godt for en energibesparende drift. Før varmepumpen åpnes, skal alle strømkretser kobles fra strømtilførselen. NO FD 9205

5 2 Formålet med varmepumpen 2.1 Bruksområde Brine-til-vann-varmepumpen er kun konstruert for oppvarming av oppvarmingsvann. Den kan brukes i eksisterende eller nye varmeanlegg. Brine brukes som varmeoverføringsmiddel i varmekildesystemet. Jordsonder, jordkollektorer eller lignende anlegg kan brukes som varmekilde. 2.2 Virkemåte Grunnen lagrer varme som tilføres fra sol, vind og regn. Denne jordvarmen samles opp av brine-væsken i jordkollektoren, jordsonden eller lignende når temperaturen er lav. En sirkulasjonspumpe transporterer deretter den oppvarmede brine-væsken inn i fordamperen i varmepumpen. Der blir denne varmen avgitt til et kjølemedium i kjølekretsen. Samtidig avkjøles brine-væsken igjen, slik at varmeenergi igjen kan samles opp i brinekretsen. Kjølemediet suges inn av elektrisk drevne kompressorer, komprimeres og «pumpes» opp til et høyere temperaturnivå. Under denne prosessen går ikke den elektriske driveffekten tapt, men tilføres i størst mulig grad kjølemediet. Deretter havner kjølemediet i kondensatoren og overfører her igjen sin varmeenergi til oppvarmingsvannet. Avhengig av driftspunktet varmes dermed oppvarmingsvannet opp til opptil 62 C. 3 Grunnenhet Grunnenheten består av en tilkoblingsklar varmepumpe for innendørs installasjon med metallkabinett, tilkoblingsskap og integrert varmepumpestyring. Kjølekretsen er "hermetisk lukket" og inneholder det florerte kjølemediet R410A som er registrert i Kyoto-protokollen, og har et GWP-tall på Det er KFK-fritt, bryter ikke ned ozonlaget og er ikke antennelig. På kretskortet finnes alle komponentene som er nødvendig for driften av varmepumpen. En føler for temperaturen ved ytterveggen med festemateriell og en smussfanger følger med varmepumpen. Spenningsmatingen for belastnings- og styrestrømmen må legges på stedet. Strømledningen til brinepumpen som skal installeres i bygningen, kobles til på kretskortet. Det skal om nødvendig monteres en motorbeskyttelse eller kontaktor for denne. Kollektoren med brinefordeler skal stilles til rådighet av kunden. Norsk 1) Kondensator 2) Kretskort 3) Fordamper 4) Kompressor 5) Tørkefilter 6) Economizer 7) Ekspansjonsventil FD 9205 NO-3

6 Norsk 4 Tilbehør 4.1 Brinefordeler Brinefordeleren kombinerer kollektorsløyfene fra varmekildesystemet i én hovedledning, som kobles til varmepumpen. Ved hjelp av de integrerte kuleventilene kan de enkelte brinekretsene sperres for avlufting. 5 Transport En truck egner seg til transport på ulendt underlag. Hvis varmepumpen må transporteres på ulendt underlag eller i trapper, kan det brukes bæreremmer. Disse kan legges inn under trepallen. Varmepumpen er ikke festet til trepallen. 4.2 Fjernkontroll Som spesialtilbehør fås en fjernkontroll. Betjeningen og menyføringen er identisk med den i varmepumpestyringen. Stasjonen kobles til med en sekskjernet telefonkabel (spesialtilbehør) med modulkontakter. MERK! k d! For oppvarmingsregulatorer med avtakbart kontrollpanel kan dette brukes direkte som fjernkontroll. 4.3 Bygningens styringssystem Varmepumpestyringen kan kobles til et nettverk i bygningens styringssystem ved å utvide de respektive grensesnittkortene. Se monteringsanvisningene for grensesnittkortet for den nøyaktige tilkoblingen og parametriseringen av grensesnittet. Følgende nettverksforbindelser kan kobles til varmepumpestyringen: Modbus EIB, KNX Ethernet Ved ekstern aktivering av varmepumpen/sirkulasjonspumpene brukes en ekstra gjennomstrømningsbryter. Denne bryteren forhindrer at kompressoren kobles inn dersom det ikke finnes flowmengde. Varmepumpen kan kun tippes med en helling på maksimalt 45 (i hver retning). For å løfte varmepumpen uten pall skal boringene på siden av rammen brukes. Dekslene på siden skal i så fall fjernes. Et vanlig rør kan brukes som bærehjelp. Varmepumpen skal ikke løftes opp etter boringene i dekslene! NO FD 9205

7 6 Installasjon 7 Montering 6.1 Generelle anvisninger Varmepumpen skal alltid installeres innendørs i tørre rom på en plan, glatt og vannrett flate. Dessuten skal rammen rundt ligge tett inntil gulvet for å sikre tilstrekkelig lyddemping. Hvis det brukes justerbare føtter, skal varmepumpen innrettes vannrett. I et slikt tilfelle kan avgitt lydnivå øke til inntil 3 db(a), og dermed kan andre lydisolerende tiltak være nødvendige i tillegg. Varmepumpen skal installeres slik at servicepersonell lett kan komme til. Dette er garantert når en avstand på cirka 1 m foran og ved siden av varmepumpen overholdes. 7.1 Generelt Følgende tilkoblinger skal opprettes på varmepumpen: Tur og retur brineanlegg Tur/retur oppvarming Temperaturføler Strømtilførsel 7.2 Tilkobling til oppvarming Varmepumpesystemet for oppvarming skal skylles før det kobles til. Norsk Det må ikke på noen årstid oppstå frost eller temperaturer over 35 C i installasjonsrommet. 6.2 Lydutslipp På grunn av den effektive lydisolasjonen er varmepumpen svært stillegående. Lydoverføring til fundamentet eller varmesystemet forhindres i stor grad av interne frakoblingstiltak. Før varmepumpen kobles til oppvarmingsvannet, må varmeanlegget spyles for å fjerne eventuell forurensning, rester av tetningsmateriale og lignende. Samles det opp rester i kondensatoren, kan det oppstå totalsvikt i varmepumpen. Når installasjonen til oppvarmingen er utført, skal varmeanlegget fylles, avluftes og trykktestes. Maks. testtrykk er 6,0 bar på oppvarmings- og brinesiden. Denne verdien må ikke overskrides. Vær oppmerksom på følgende når anlegget fylles: ubehandlet påfyllings- og tilleggsvann må være av drikkevannkvalitet (fargeløst, klart, uten avleiringer) påfyllings- og tilleggsvannet skal filtreres på forhånd (maskevidde maks. 5 µm). Steindannelse i vannvarmsystemer kan ikke unngås helt, men holder seg på et pålitelig lavt nivå ved anlegg med turløpstemperaturer på under 60 C. Ved middels- og høytemperaturvarmepumper kan også temperaturer på over 60 C nås. Derfor bør følgende veiledende verdier overholdes for påfyllingsog tilleggsvann iht. VDI 2035 side 1: Samlet varme effekt i [kw] Sum jordalkalier i mol/m³ eller mmol/l Samlet hardhet i dh opptil 200 2,0 11,2 200 til 600 1,5 8,4 > 600 < 0,02 < 0, FD 9205 NO-5

8 Norsk Minstestrømning oppvarmingsvann Minste tur-flowhastighet gjennom varmepumpen skal sikres i alle driftstilstandene til oppvarmingssystemet. Dette kan for eksempel gjøres ved å installere en dobbel manifold uten differansetrykk eller en overstrømningsventil. Les mer om hvordan overstrømningsventilen stilles inn, i kapitlet Oppstart. MERK!! Det anbefales å bruke en overstrømningsventil bare for flatevarme og en maks. tur-flowhastighet på 1,3 m³/t. Følges ikke dette, kan det oppstå feil på anlegget. Frostbeskyttelse ved installasjon på frostutsatte steder Hvis varmepumpestyring og varmesirkulasjonspumpe er klare til drift, arbeider også styringens frostbeskyttelsesfunksjon. Tas varmepumpen ut av drift eller ved strømsvikt, skal anlegget dreneres. I varmepumpesystemer der strømsvikt ikke kan registreres (hytter), skal varmekretsen drives med en egnet frostbeskyttelse. 7.3 Tilkobling til varmekildesystem Følgende fremgangsmåte skal følges under tilkoblingen: Koble brineledningen til varmepumpens tur og retur. Følg det hydrauliske prinsippskjemaet. Den medfølgende smussfangeren skal monteres i varmekildeinntaket til varmepumpen for å beskytte fordamperen mot forurensning. I tillegg skal det installeres en mikroluftbobleutskiller i varmekildesystemet. Brinen skal produseres før anlegget fylles. Brinekonsentrasjonen skal utgjøre minst 25 prosent. Dette gir en frostsikker drift ned til -14 C. Det skal kun brukes frostvæske på monoetylenglykol- eller propylenglykolbasis. Varmekildesystemet skal avluftes og kontrolleres for lekkasjer. 7.4 Temperaturføler Følgende temperaturfølere er allerede montert eller må monteres i tillegg: Utetemperatur (R1) følger med Returtemperatur varmekrets (R2) montert Returtemperatur primærkrets (R24) montert Turløpstemperatur varmekrets (R9 ) montert Turløpstemperatur primærkrets (R6) montert Følerkarakteristikker Temperatur i C Standard-NTC-2 i kω 14,6 11,4 8,9 7,1 5,6 4,5 3,7 NTC-10 i kω 67,7 53,4 42,3 33,9 27,3 22,1 18, ,9 2,4 2,0 1,7 1,4 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 14,9 12,1 10,0 8,4 7,0 5,9 5,0 4,2 3,6 3,1 Temperaturfølerne som må kobles til varmepumpestyringen Fig. 7.1 på s. 6, skal samsvare med den viste følerkarakteristikken. Det eneste unntaket er føleren for utetemperatur, som er inkludert i leveringsomfanget av varmepumpen (se Fig. 7.2 på s. 6). Fig. 7.1:Følerkarakteristikk NTC10 Brinen skal minst bestå av 25 prosent frostbeskyttelse på monoetylenglykol- eller propylenglykolbasis og skal blandes før den fylles på. MERK! k d! Ved behov kan bruksområdet utvides til en brineinntakstemperatur på - 10 C. I et slikt tilfelle skal min. brinekonsentrasjon på 30 % tilpasses. (frysepunkt -17 C) Maks. testtrykk er 6,0 bar på oppvarmings- og brinesiden. Denne verdien må ikke overskrides. Fig. 7.2:Følerkarakteristikk standard-ntc-2 iht. DIN føler for utetemperatur NO FD 9205

9 7.4.2 Montering av føleren for utetemperatur Temperaturføleren skal plasseres slik at all påvirkning av vær og vind registreres, og måleverdien ikke blir feilaktig. Monteres på ytterveggen til et oppvarmet oppholdsrom og helst mot nord eller nordvest Monteres ikke «beskyttet» (f.eks. i en murnisje eller under balkongen) Skal ikke plasseres i nærheten av vinduer, dører, ventilasjonsåpninger, utebelysning eller varmepumper Skal ikke utsettes for direkte solstråling, verken sommer eller vinter Følerledning: Lengde maks. 40 m; kjernediameter min. 0,75 mm²; kabelens utvendige diameter 4 8 mm Montere rørføleren Det er nødvendig å montere en rørføler hvis denne følger med varmepumpen, men ikke er installert. Rørføleren kan monteres i varmehylsen til kompaktmanifolden. Montering som rørføler Oppvarmingsrøret skal rengjøres for lakk, rust og glødeskall Den rengjorte overflaten skal påføres varmelederpasta (i et tynt lag) Fest føleren med slangeklemme (trekk godt til, løse følere medfører feilfunksjoner), og isoler den termisk Manifoldsystem for varmtvann Kompaktmanifolden og den doble manifolden uten differansetrykk fungerer som et grensesnitt mellom varmepumpen, oppvarmingsmanifoldsystemet, buffertanken og eventuelt også varmtvannstanken. Her brukes et kompakt system istedenfor mange enkeltkomponenter, for å forenkle installasjonen. Nærmere informasjon finner du i de tilhørende monteringsanvisningene. Kompaktmanifold Returføleren kan fortsatt være montert i varmepumpen eller plasseres i varmehylsen. Det fortsatt eksisterende hulrommet mellom føleren og varmehylsen skal fylles helt med varmelederpasta. Dobbel manifold uten differansetrykk Returføleren skal være montert i varmehylsen på den doble manifolden uten differansetrykk, slik at den gjennomstrømmes av varmekretspumpene i generator- og forbrukerkretsene. 7.5 Elektrisk tilkobling Generelt Under oppstarten skal nasjonale forskrifter og gjeldende VDEsikkerhetsbestemmelser, spesielt VDE 0100 og de tekniske tilkoblingsbetingelsene fra strømleverandørene og nettoperatørene, følges! For å sikre frostbeskyttelsesfunksjonen skal varmepumpestyringen ikke kobles fra strømforsyningen, og vannsirkulasjonen over varmepumpen skal opprettholdes. Utgangsreleenes vekslingskontakter er undertrykte. Derfor måles en spenning som ligger langt under nettspenningen, avhengig av den innvendige motstanden i et måleinstrument, også når kontaktene ikke er lukket. Det føres lavspenning i reguleringsklemmene N1-J1 til N1-J11; N1-J19; N1-J20; N1-J23; N1-J24 og rekkeklemmen X3; X5.1. Hvis det på grunn av en kablingsfeil føres nettspenning i disse klemmene, ødelegges varmepumpestyringen. Norsk FD 9205 NO-7

10 Norsk Elektrisk tilkoblingsarbeid 1) Strømledningen (med 4 kjerner) for varmepumpens effektdel føres fra varmepumpens strømmåler via leverandørsperrekontaktoren (om nødvendig) og inn i varmepumpen. Tilkobling av hovedkabelen på kretskortet til varmepumpene i klemmene X1: L1/L2/L3/PE. Det er planlagt en flerpolet frakobling med minst 3 mm kontaktåpningsavstand for varmepumpen (f.eks. leverandørsperrekontaktor, effektrelé) samt en allpolet sikringsautomat med felles utløsning av alle ytterledere (utløserstrøm og karakteristikk iht. enhetsinformasjonen). 11) På varmepumpene er returføleren integrert og føres til varmepumpestyringen via styreledningen. Kun ved bruk av en dobbel manifold uten differansetrykk skal returføleren installeres i varmehylsen i manifolden. Da blir enkeltledningene koblet til i klemmene X3/GND og X3/R2.1 Broen A-R2, som sitter mellom X3/B2 og X3/1 ved levering, må deretter flyttes til klemmene X3/1 og X3/2. 12) Uteføleren (R1) kobles til i klemmene X3/GND og X3/R1. 13) Varmtvannsføleren (R3) er vedlagt i varmtvannstanken og kobles til i klemmene X3/GND og X3/R3. Vær oppmerksom på høyrerotasjonsfeltet: Feil ledningsføring hindrer varmepumpen i å starte. En varselmelding vises i så fall i varmepumpestyringen (ledningsføringen må tilpasses). 2) Strømledningen med 3 kjerner for varmepumpestyringen (varmeregulator N1) føres inn i varmepumpen. Tilkobling av styreledningen på kretskortet til varmepumpen i klemmene X2: L/N/PE. Varmepumpens opptatte effekt fremgår av produktinformasjonen eller merkeplaten. Strømledningen (L/N/PE AC 230V, 50Hz) til varmepumpestyringen skal tilføres konstant spenning og skal derfor kobles av før leverandørsperrekontaktoren eller kobles til husholdningsstrømnettet. Ellers vil viktige beskyttelsesfunksjoner være ute av drift under leverandørsperren. 3) Leverandørsperrekontaktoren (K22) med tre hovedkontakter (1/3/5 // 2/4/6) og en hjelpekontakt (lukker 13/14) skal dimensjoneres i henhold til varmepumpens ytelse og stilles til disposisjon i bygningen. NO kontakten på leverandørsperrekontaktoren (13/14) skiftes fra rekkeklemme X3/G til kontaktklemme X3/A1. FORSIKTIG! Lavspenning! 4) Kontaktoren (K20) for varmekolben (E10) skal dimensjoneres for monoenergetiske systemer (VG2) i henhold til varmeelementseffekten og stilles til disposisjon i bygningen. Styringen (230VAC) utføres i varmepumpestyringen via klemmene X2/N og X2/K20. 5) Kontaktoren (K21) for tappevann-varmeelementet (E9) i varmtvannstanken skal dimensjoneres i henhold til varmeelementseffekten og stilles til disposisjon i bygningen. Styringen (230VAC) utføres i varmepumpestyringen via klemmene X2/N og X2/K21. 6) Kontaktorene i punkt 3, 4, 5 installeres i strømfordelingssystemet. Hovedkablene til varmeelementene skal dimensjoneres og sikres iht. NEK ) Alle installerte ledninger skal legges permanent og fast. 8) Varmesirkulasjonspumpen (M13) kobles til i klemmene X2/ N og X2/M13. 9) Varmtvannsberederpumpen (M18) kobles til i klemmene X2/ N og X2/M18. 10) Brine- eller brønnpumpen (M11) kobles til klemmene X2/N, X2/M11 og PE. 8 Oppstart 8.1 Generelle anvisninger For å sikre en korrekt oppstart bør den gjennomføres av sakkyndig servicepersonell som er autorisert av produsenten. Under bestemte forutsetninger forlenger dette garantiens varighet. 8.2 Forberedelser Før oppstart skal følgende punkter sjekkes: Alle tilkoblinger til varmepumpen skal være montert som beskrevet i kapittel 7. Varmekildesystemet og varmekretsen skal være fylt og kontrollert. Smussfangeren skal være montert i varmepumpens brineinntak. Alle ventiler i brine- og varmekretsen som kan forhindre at gjennomstrømningen er korrekt, skal være åpnet. Varmepumpestyringen skal være tilpasset i henhold til bruksanvisningen for varmeanlegget. NO FD 9205

11 8.3 Fremgangsmåte under oppstart Varmepumpen startes via varmepumpestyringen. Varmepumpen skal startes opp som beskrevet i monterings- og bruksanvisningen for varmepumpestyringen. Hvis minste flowhastigheten sikres ved hjelp av en overstrømningsventil, skal den tilpasses varmeanlegget. Feil innstilling kan føre til ulike feil og økt strømforbruk. For at overstrømningsventilen skal bli riktig innstilt, anbefaler vi følgende fremgangsmåte: Lukk alle varmekretser som også i drift kan være lukket avhengig av bruken, slik at den minst heldige driftsstatusen til vanngjennomstrømningen foreligger. Dette er som regel varmekretsene i rom på sør- og vestsiden. Minst én varmekrets skal holdes åpen (f.eks. baderom). Overstrømningsventilen skal åpnes så mye at det resulterer i en maksimal temperaturspredning mellom varmetur- og returløpet ved den aktuelle varmekildetemperaturen, som fremgår av tabellen nedenfor. Temperaturspredningen skal måles så nært varmepumpen som mulig. I monoenergiske anlegg skal varmeelementet deaktiveres under oppstarten. 9 Rengjøring og vedlikehold 9.1 Vedlikehold For å unngå driftsfeil på grunn av smussavleiringer i varmevekslerne må du sørge for at smuss ikke trenger inn i varmekildesystemet og varmeanlegget. Skulle det likevel oppstå driftsfeil på grunn av forurensning, kan anlegget rengjøres som beskrevet nedenfor. 9.2 Rengjøring av oppvarmingsdelen Oksygen kan føre til oksidering (rust) i varmtvannskretsen, spesielt ved bruk av stålkomponenter. Oksygenet trenger inn i oppvarmingssystemet gjennom ventiler, sirkulasjonspumper eller plastrør. Derfor bør det spesielt for rør i gulvvarme sørges for en diffusjonsfri installasjon. MERK! k d! For å unngå avleiringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det å bruke et egnet korrosjonsbeskyttelsessystem. Norsk Varmekilde temperatur fra til maks. temperaturspredning mellom varmetur og -retur -5 C 0 C 10 K 1 C 5 C 11 K 6 C 9 C 12 K 10 C 14 C 13 K 15 C 20 C 14 K 21 C 25 C 15 K Også rester av smøreolje og tetningsmidler kan forurense oppvarmingsvannet. Er forurensningen så sterk at kondensatorens effekt forringes i varmepumpen, må en installatør rengjøre anlegget. Iht. dagens teknologiske nivå foreslår vi rengjøring med en femprosents fosforsyre eller, hvis anlegget må rengjøres oftere, med en femprosents maursyre. I begge tilfeller bør rengjøringsvæsken ha romtemperatur. Det anbefales å spyle gjennom varmeveksleren mot den vanlige strømretningen. For å forhindre at syreholdig rengjøringsmiddel trenger inn i varmeanleggets kretsløp, anbefales det å koble spyleren direkte til kondensatorens tur og retur. Deretter må det etterspyles grundig med et egnet nøytraliserende middel for å forhindre skader som følge av eventuelle rester av rengjøringsmidler, som blir igjen i systemet. Syrene skal brukes varsomt, og gjeldende HMS-forskrifter skal følges. Konsulter produsenten av rengjøringsmiddelet hvis du er i tvil! 9.3 Rengjøre varmekildesystemet Den medfølgende smussfangeren skal monteres i varmekildeinntaket til varmepumpen for å beskytte fordamperen mot forurensning. Én dag etter oppstarten bør filtersilen til smussfangeren rengjøres. Øvrige kontroller fastsettes avhengig av forurensningsgrad. Kan det ikke lenger registreres forurensning, kan silen til smussfangeren demonteres for å redusere trykktapet FD 9205 NO-9

12 10 Feil og feilsøking Norsk Varmepumpen er et kvalitetsprodukt og skal virke feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå en feil, blir denne vist i displayet på varmepumpestyringen. Les mer om dette på siden om feil og feilsøking i bruksanvisningen for varmepumpestyringen. Hvis selve feilen ikke kan utbedres, bør du kontakte kundeservice hos produsenten. Arbeid på varmepumpen skal kun utføres av autorisert og sakkyndig servicepersonell. Før varmepumpen åpnes, skal alle strømkretser kobles fra strømtilførselen. 11 Driftsstans / avfallshåndtering Før varmepumpen demonteres, skal maskinen kobles fra strømtilførselen og sikres. Varmepumpen må demonteres av fagpersonale. Miljømessige krav i tilknytning til gjenvinning, gjenbruk og avfallshåndtering av driftsmidler og komponenter i henhold til gjeldende standarder, skal overholdes. I den forbindelse er det spesielt viktig å avfallshåndtere kjølemediet og kjøleoljen korrekt. NO FD 9205

13 12 Enhetsinformasjon 1 Modell- og bestillingskode SI 6TU SI 8TU SI 11TU 2 Utforming 2.1 Modell Universal Universal Universal 2.2 Regulator Intern Intern Intern 2.3 Måling av termisk energi Integrert Integrert Integrert 2.4 Installasjonssted/beskyttelsesgrad iht. EN Innendørs / IP 21 Innendørs / IP 21 Innendørs / IP Ytelsesnivåer Driftsgrenser 3.1 Oppvarmingsvanntur 1 C 3.2 Brine (varmekilde oppvarming) C Frostvæske Min. solekonsentrasjon (-13 C frysepunkt) 1 4 Ytelsesdata/flow 3 20 til 62 ±2 20 til 62 ±2 20 til 62 ±2-5 1 til monoetylenglykol 25 % Varme tur / intern trykkdifferensial maks (EN14511) m³/t / Pa 1,05 / ,4 / ,9 / min, m³/t / Pa 0,55 / ,7 / ,9 / Varmeeffekt/virkningsgrad EN EN EN Lydnivå iht. EN db(a) 4.4 Lydtrykknivå på 1 m avstand 4 5 db(a) 4.5 Brinegjennomstrømning ved intern trykkdifferensial (varmekilde) m³/t / Pa 5 Dimensjoner; tilkoblinger og vekt ved B-5 / W45 kw / --- 5,0 / 3,1 6,5 / 3,2 9,1 / 3,2 ved B0/W55 kw / --- 5,5 / 2,8 7,2 / 2,8 10,0 / 2,9 ved B0/W45 kw / --- 5,8 / 3,6 7,5 / 3,6 10,4 / 3,7 ved B0/W35 kw / --- 6,1 / 4,7 8,1 / 4,8 10,9 / 4, ,45 / ,9 / ,6 / Enhetsmål uten tilkoblinger 6 h x b x l cm 845 x 650 x x 650 x x 650 x Enhetstilkoblinger for varme tommer G 1 1/4 utvendige gjenger Enhetstilkoblinger for varmekilde tommer G 1 1/4 utvendige gjenger Vekten på transportenheten(e) inkl. emballasje kg Kjølemedium; total volumvekt modell / kg R410A / 2,5 R410A / 2,9 R410A / 3,3 5.6 Smøreolje; total påfyllingsmengde modell/liter Polyolester (POE) / 0,7 Polyolester (POE) / 1,2 Polyolester (POE) / 1,2 6 Elektrisk tilkobling 6.1 Nettspenning; sikring V / A 3~/ PE 400V (50Hz) / C10A 6.2 Styrespenning; sikring V / A 1~ / N / PE 230V (50Hz) / C13A 6.3 Nominelt effektforbruk B0 / W35 3 / maks. forbruk kw 1,30 / 2,6 1,67 / 3,2 2,22 / 4,3 6.4 Startstrøm m. mykstarter A 28 (uten mykstarter) Nominell strøm B0 W35 / cos ϕ A / --- 2,35 / 0,8 3,01 / 0,8 4,01 / 0,8 7 Samsvarer med EUs sikkerhetsbestemmelser 8 Andre modellegenskaper Vannet er beskyttet mot frost inne i varmepumpen 9 Ja Ja Ja 8.2 Maks. driftsovertrykk (varmekilde/varmereduksjon) 3,0 3,0 3,0 Norsk 1. Ved behov kan bruksområdet utvides til en brineinntakstemperatur på -10 C. I et slikt tilfelle skal min. brinekonsentrasjon på 30% tilpasses. (frysepunkt -17 C). Ved brineinntakstemperaturer på -10 C til -5 C, turløpstemperatur fra 55 C til 62 C stigende. 2. Drift er mulig til en brineinntakstemperatur på +35 C. Ved brineinntakstemperaturer på +25 C til +35 C, turløpstemperatur på 62 C til 55 C synkende. 3. Disse opplysningene karakteriserer systemets størrelse og yteevne iht. EN Når det gjelder økonomiske og energiske betraktninger, bør det også tas hensyn til bivalenspunktet og regulatoren. Her betyr f.eks. B0W55: Varmekildetemperatur 0 C og oppvarmingsvann-turløpstemperatur 55 C. Disse verdiene nås kun med rene varmeoverførere. Informasjon om vedlikehold, oppstart og drift fremgår av de respektive kapitlene i monterings- og bruksanvisningen. 4. De angitte støyverdiene gjelder uten de justerbare føttene, som fås som ekstrautstyr. Brukes det justerbare føtter, kan støynivået økes til opptil 3 db(a). 5. Angitt lydtrykknivå svarer til driftsstøyen fra varmepumpen under oppvarming ved en turløpstemperatur på 35 C. Angitt lydtrykknivå representerer frittfeltnivået. Avhengig av installasjonsstedet kan måleverdien avvike med opptil 16 db(a). 6. Sørg for at det er stor plass til rørtilkoblinger, betjening og vedlikehold. 7. flatetettende 8. Se EF-samsvarserklæringen 9. Varmesirkulasjonspumpen og varmepumpens regulatorer skal være klare til drift FD 9205 NO-11

14 Norsk 1 Modell- og bestillingskode SI 14TU SI 18TU 2 Utforming 2.1 Modell Universal Universal 2.2 Regulator Intern Intern 2.3 Måling av termisk energi Integrert Integrert 2.4 Installasjonssted/beskyttelsesgrad iht. EN Innendørs / IP 21 Innendørs / IP Ytelsesnivåer Driftsgrenser 3.1 Oppvarmingsvanntur 1 C 3.2 Brine (varmekilde oppvarming) C Frostvæske Min. solekonsentrasjon (-13 C frysepunkt) 1 4 Ytelsesdata/flow 3 20 til 62 ±2 20 til 62 ±2-5 1 til monoetylenglykol 25 % til monoetylenglykol 25 % Varme tur / intern trykkdifferensial maks (EN14511) m³/t / Pa 2,4 / ,0 / min, m³/t / Pa 1,2 / ,5 / Varmeeffekt/virkningsgrad EN EN ved B-5 / W45 kw / ,5 / 3,3 14,9 / 3,2 ved B0/W55 kw / ,8 / 3,0 16,5 / 2,9 ved B0/W45 kw / ,3 / 3,8 17,0 / 3,6 ved B0/W35 kw / ,9 / 5,0 17,5 / 4,7 4.3 Lydnivå iht. EN db(a) Lydtrykknivå på 1 m avstand 4 5 db(a) Brinegjennomstrømning ved intern trykkdifferensial (varmekilde) m³/t / Pa 3,4 / ,3 / Dimensjoner; tilkoblinger og vekt 5.1 Enhetsmål uten tilkoblinger 6 h x b x l cm 845 x 650 x x 650 x Enhetstilkoblinger for varme tommer G 1 1/4 utvendige gjenger 7 G 1 1/4 utvendige gjenger Enhetstilkoblinger for varmekilde tommer G 1 1/4 utvendige gjenger 7 G 1 1/2 utvendige gjenger Vekten på transportenheten(e) inkl. emballasje kg Kjølemedium; total volumvekt modell / kg R410A / 4,4 R410A / 5,2 5.6 Smøreolje; total påfyllingsmengde modell/liter Polyolester (POE) / 1,2 Polyolester (POE) / 1,9 6 Elektrisk tilkobling 6.1 Nettspenning; sikring V / A 3~ / PE 400V (50Hz) / C13A 3~ / PE 400V (50Hz) / C16A 6.2 Styrespenning; sikring V / A 1~ / N / PE 230V (50Hz) / C13A 1~ / N / PE 230V (50Hz) / C13A 6.3 Nominelt effektforbruk B0 / W35 3 / maks. forbruk kw 2,78 / 5,4 3,72 / 7,2 6.4 Startstrøm m. mykstarter A Nominell strøm B0 W35 / cos ϕ A / --- 5,02 / 0,8 6,71 / 0,8 7 Samsvarer med EUs sikkerhetsbestemmelser 8 Andre modellegenskaper 8.1 Vannet er beskyttet mot frost inne i varmepumpen 9 Ja Ja 8.2 Maks. driftsovertrykk (varmekilde/varmereduksjon) 3,0 3, Ved behov kan bruksområdet utvides til en brineinntakstemperatur på -10 C. I et slikt tilfelle skal min. brinekonsentrasjon på 30 % tilpasses. (frysepunkt -17 C). Ved brineinntakstemperaturer på -10 C til -5 C, turløpstemperatur fra 55 C til 62 C stigende. 2. Drift er mulig til en brineinntakstemperatur på +35 C. Ved brineinntakstemperaturer på +25 C til +35 C, turløpstemperatur på 62 C til 55 C synkende. 3. Disse opplysningene karakteriserer systemets størrelse og yteevne iht. EN Når det gjelder økonomiske og energiske betraktninger, bør det også tas hensyn til bivalenspunktet og regulatoren. Her betyr f.eks. B0W55: Varmekildetemperatur 0 C og oppvarmingsvann-turløpstemperatur 55 C. Disse verdiene nås kun med rene varmeoverførere. Informasjon om vedlikehold, oppstart og drift fremgår av de respektive kapitlene i monterings- og bruksanvisningen. 4. De angitte støyverdiene gjelder uten de justerbare føttene, som fås som ekstrautstyr. Brukes det justerbare føtter, kan støynivået økes til opptil 3 db(a). 5. Angitt lydtrykknivå svarer til driftsstøyen fra varmepumpen under oppvarming ved en turløpstemperatur på 35 C. Angitt lydtrykknivå representerer frittfeltnivået. Avhengig av installasjonsstedet kan måleverdien avvike med opptil 16 db(a). 6. Sørg for at det er stor plass til rørtilkoblinger, betjening og vedlikehold. 7. flatetettende 8. Se EF-samsvarserklæringen 9. Varmesirkulasjonspumpen og varmepumpens regulatorer skal være klare til drift. NO FD 9205

15 1 Målskisser... A-II 1.1 Målskisse SI 6TU-SI 14TU...A-II 1.2 Målskisse SI 18TU...A-III 2 Diagrammer... A-IV 2.1 Karakteristikker SI 6TU...A-IV 2.2 Karakteristikker SI 8TU...A-V 2.3 Karakteristikker SI 11TU...A-VI 2.4 Karakteristikker SI 14TU...A-VII 2.5 Karakteristikker SI 18TU...A-VIII 2.6 Driftsgrensediagram SI 6TU-SI 18TU...A-IX 3 Strømløpsskjemaer... A-X 3.1 Styring...A-X 3.2 Styring...A-XI 3.3 Last...A-XII 3.4 Koblingsskjema...A-XIII 3.5 Koblingsskjema... A-XIV 3.6 Forklaring... A-XV 4 Hydraulikkskjema...A-XVII 4.1 Monovalent varmepumpesystem med en varmekrets og varmvannsberedning... A-XVII 4.2 Forklaring... A-XVIII 5 Samsvarserklæring...A-XIX FD 9205 A-I

16 SI 6TU - SI 18TU 1 Målskisser 1.1 Målskisse SI 6TU-SI 14TU A-II FD 9205

17 SI 6TU - SI 18TU 1.2 Målskisse SI 18TU FD 9205 A-III

18 2 Diagrammer 2.1 Karakteristikker SI 6TU A-IV FD 9205

19 2.2 Karakteristikker SI 8TU FD 9205 A-V

20 2.3 Karakteristikker SI 11TU A-VI FD 9205

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66.

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66. LA 11TAS LA 16TAS Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: 452164.66.01 FD 9102 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240 ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE - IT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE - EN ANWEISUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG - DE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER MCA 5: fra. til kw MCA : fra 1. til kw MCA : fra 15. til.5 kw MCA 115: fra 1. til 11 kw MCA 5,, eller 115 Oppvarming og tappevann gjennom bereder Kondenserende

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer