MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett 2/12 12/20 Søknad om stønad til Norsk Kulturarvs årsmøte i Balestrand /12 12/79 Finansiering av båtrute 4/12 11/1005 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR BALESTRAND KOMMUNE 5/12 11/1028 Eigedomsskatt - rammer og mogelegheiter 6/12 11/1038 Ytre Sogn prosti - vurdering av nedlegging - høyringsbrev 7/12 11/810 NY RAMMEAVTALE FOR SAMHANDLING MELLOM KOMMUNANE OG HELSE FØRDE MED FORSLAG TIL "SAKSHANDSAMINGSMAL" FOR P 8/12 11/955 Endring av organisasjon 9/12 12/77 Finansiering VA-anlegg Holmen Endring av låneopptak 10/12 11/630

2 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE 11/12 12/54 KOMMUNALE BUSTADTOMTER - VILKÅR FOR OVERDRAGING 12/12 08/1834 Unntatt offentlig Ofl 13, fvl 13 Søkand om utsetting med betaling av lån YMSE Orienteringar og drøftingar: Framtidig bruløysing over Esefjorden invitera fylkeskommunen og vegvesenet til å drøfta ulike løysingsalterntiv for utbetring Esfjorden, jf referat frå møte Saker til møtet i Sogn regionråd Referat frå møte strekningsvis utgreiing Fv 55 Vadheim-Dragsvik og Sogndal- Oppland grense Informasjon om gjennomføringen av samhandlingsreformen; Helse- og omsorgsdepartementet Rutinar i høve utskriving av pasientar og betaling for utskrivingsklare pasientar i påvente av eit kommunalt tilbod; KS Sogn og Fjordane og Helse Førde Balestrand Harald N. Offerdal Ordførar

3 Sak 1/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 57/11 Formannskapet /12 Formannskapet Sakshandsamar: Ken Heine Bakke Arkiv: 064 Arkivsaknr.: 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett Vedlegg: Prisliste på nettbrett pr Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Tidlegare behandlingar: 1. Møte i formannskapet i sak 36/10 2. Møte i formannskapet i sak 57/10 3. Møte i formannskapet i sak 57/11 Under sist handsaming vart det protokollført: Administrasjonen greier ut innkjøp av lesebrett i staden for godtgjersle. Politikarmodulen må vere på plass og fungere. Alle saker bør vere tilgjengelege i eitt dokument. Framlegg om at saka vert utsett til dette er avklara.

4 Sak 1/12 VURDERING Punkt ein: Administrasjonen greier ut innkjøp av lesebrett i staden for godtgjersle. Vedlagt ligg prisliste over aktuelle nettbrett som me har kjøpsavtale på. Avskriving på kjøp av nettbrett er som for pc-utstyr; 5 år og reknestykket vert da slik per person: Type løysing Godtgjersle for eige pcutstyr Kjøp av nettbrett 1. Kjøp av nettbrett 2. Kostnad 1. år Kostnad 2. år Kostnad 3. år Kostnad 4. år Kostnad 5. år Total kostnad 2000,- 2000,- 2000,- 2000,- 2000, ,- 1200,- 1200,- 1200,- 1200,- 1200,- ca 6000,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- ca 4500 Eksempel 1. over er nettbrettet Samsung Galaxy Tab Gb med tastatur testvinner i dei fleste testar. Det er også teke med tastatur som ein kan sette nettbrettet i. Dette er ei god løysing som kjem godt ut på bruk i alle samanhengar. Om ein vel å berre sjå på pris kan ein også velje løysinga i eksempel 2. der ein får eit nettbrett som ikkje kan kople seg til med mobilabonnement eller er så mykje lagringskapasitet på, men er like god å lese på. Her er også tastatur teke med. Dette forutset at du har eit trådlaust nett for å være på internett. Det er ikkje teke med eiga internettløysing eventuelt mobilabbonnement som ein kan nytte i nettbrettet. Det er i ein del saker store og tunge dokument som fort krev at ein har god internettkapasitet. Kva løysing ein vel for å kople seg til internett på kan avgjere om opplevelsen vert god eller om ein føler at dette er ei «treg» løysing. Det finst mange ulike løysingar for oppkopling til internett og dei fleste har alt i dag ei internettløysing som ein kan nytte. Prisane er like forskjellige som løysingane og ein rår til at kvar einskild sjølve ordnar med dette. Skal kommunen kompensere for dette er det vanskeleg å setje ein konkret pris. Ein rår difår frå at kommunen dekkjer dette. Nettbrett som kvar einskild får kan sjølvsagt også nyttast til mykje anna og det er eit gode som kanskje kan kompensere for internettabonnement. Punkt to: Politikarmodulen må vere på plass og fungere. Denne er på plass og fungerer politikarane i formannskapet har nytta denne sidan hausten I tillegg er løysinga på heimesida veldig god på dei saker og dokument som ikkje er unnateke offentleg. Det vert arbeida med ei løysing som også kan vise det som er unnateke offentleg

5 Sak 1/12 gjennom ei sikker pålogging. Denne løysinga vil da ta over den politikarmodulen me i dag har. Punkt tre: Alle saker bør vere tilgjengelege i eitt dokument. Om politikarane går for denne løysinga er dette råd å løysast manuelt med manuelt å skrive ut alle saksframlegg med vedlegg, skanne desse og lagre som eitt dokument i pdf-format. Dette medfører at all innsparing i form av redusert arbeidsmend for klargjering av dokument til utskrift forsvinn. I tillegg må det produserast ein god del papir som også ein kunne unngått. Om ein skal på programvare som gjer denne jobben så må dette bestillast for seg sjølv og utviklast. Det er ikkje laga kostnadsoverslag på dette. Ein vil rå til at ein ikkje nyttar denne løysinga, men at ein heller legg til rette for at det skal være oversikteleg å finne fram elektronisk. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune kjøper inn nettbrett til alle politikarar og faste medlemmer i utvala. Kommunen gir opplæring. Nettbretta vert eigd av Balestrand kommune og skal leverast tilbake ved fratredelse i verv. Løysing for varamedlem vert eit politisk spørsmål. Ein ser føre seg ulike alternativ: 1. Varamedlem får tilgang til nettbrett ved eiga innkalling(anten frå medlem med forfall eller kommunen har nokre eksemplar til utlån som ein kan hente på servicekontoret) 2. Varamedlem får same nettbrett som faste medlem. 3. Varamedlem får kompensasjon for å nytta eigen pc i kvart høve den vert innkalla. Balestrand kommune går over til elekroniske dokument frå den dato kommunestyret gjer vedtak om. Handsaming: Formannskapet: Administrasjonen greier ut innkjøp av lesebrett i staden for godtgjersle.

6 Sak 1/12 Politikarmodulen må vere på plass og fungere. Alle saker bør vere tilgjengelege i eitt dokument. Framlegg om at saka vert utsett til dette er avklara. Vedtak: Formannskapet: Saka vert utsett. Samrøystes

7 Sak 2/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 2/12 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 12/20 Arkiv: 223 C50 Søknad om stønad til Norsk Kulturarvs årsmøte i Balestrand 2012 Vedlegg: Søknad frå Norsk kulturarv, Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand kommune har motteke søknad om støtte til Norsk kulturarv sitt årsmøte som vert helde i Balestrand Det vert søkt om eit tilskot til kr ,-. VURDERING Det er positivt og hyggeleg at Norsk Kulturarv legg sitt årsmøte til Balestrand og Kviknes Hotel. Utfordringa for Balestrand kommune er at det er mange slike arrangement i kommunen. Ein må difor finne ei line for kva kommunen kan bidra med og ikkje i slike høve. Kommunen ved ordførar har ofte stilt opp med ei helsing frå kommunen dersom det har vore ynskt og vore naturleg, og ved einskilde tilhøve har ein hjelpt til med praktiske ting. Når det gjeld direkte økonomiske tilskot er dette ei stor utfordring for kommunen. Balestrand kommune er ein liten kommune med svært stramme budsjett. Det er i årets budsjett ikkje set av midlar til slike tiltak. Ein finn det også vanskeleg og heller ikkje rett å prioritere å støtte eit slikt årsmøte sett opp mot dei endringar ein jobbar med å gjennomføre i det kommunale tenestetilbodet. Samla sett finn ein difor å tilrå ikkje å imøtekomme søknaden. Rådmannen si tilråding:

8 Sak 2/12 Balestrand kommune ser positivt på at Norsk Kulturarv har lagt sitt årsmøte til Kviknes Hotel i Balestrand. Balestrand kommune finn derimot ikkje å kunne støtte søknaden om eit tilskot til gjennomføring av arrangementet. Dette vert grunngjeve med den samla budsjettsituasjonen til kommunen, og at det ikkje er avsett midlar til slike tiltak.

9 Sak 3/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 1/12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 243 Arkivsaknr.: 12/79 Finansiering av båtrute Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Søknad frå Discover Sognefjord A.S. SAKSOPPLYSNINGAR Discover Sognefjord A.S. søkjer om restfinansiering av båt/ferjetilbod for sommarsesongen Selskapet har føremål å driva båtruter på Sognefjorden og delta i aktivitetar knytt til reiseliv. Selskapet har følgjande eigarar: Aurland og Lærdal Reiselivslag: 46% Reisemål Sogndal og Luster A.S.: 20% Balestrand Reiseliv BA: 15% Reisemål Årdal A.S.: 5% Fjærland Reiselivslag: 5% Bilferje Gudvangen-Lærdal og bilferje Balestrand Fjærland juni, juli, august samt båtrute mai og september er turistruter som ikkje er lønnsame med billettinntekter åleine. Det er det naudsynt med offentleg tilskot for å kunne vidareføre tilbodet. Med utgangspunkt i tilbod frå reiarlaga er tilskotsbehovet for 2012 totalt kr som fordeler seg med kr for Lærdal-Gudvangen og kr for Balestrand-Fjærland. Fylkeskommunen har innvilga finansiering på tilsaman kr som i utgangspunktet skulle vere tilstrekkeleg for å sikre drifta. Det var her lagt til grunn at trafikken på Fjærlandsfjorden skulle koste det same som i Reiarlaget krev imidlertid kr meir enn året før, og ein manglar såleis dette beløpet for å ha fullfinansiert tilbodet. Iflg leiar for Discover Sognefjord, Noralv Distad, er det m.a. på grunn av tidsaspektet ikkje realistisk å komme betre ut ved å innhente pristilbod frå andre reiarlag.

10 Sak 3/12 Discover Sognefjord A.S. har difor no vendt seg til Sogn Regionråd/kommunane med førespurnad om å ta del i restfinansiering av reiselivstilbod på Sognefjorden i Følgjande finansieringsløysing vert skissert: Sogn regionråd/kommunane: kr Reiselivsnæringa: kr Før dette møtet er det kr til disposisjon av årets budsjett for næringsstøtte/bedriftsutvikling. Balestrand kommune ytte i 2010 kr til finansiering av tilsvarande føremål. VURDERING Det er beklageleg at det ikkje har vore mogeleg langt tidlegare å etablere vissheit omkring desse rutene. Uvissa er uheldig når det gjeld den førehandssal og marknadsføring som kan bidra til å auka trafikken på rutene. Som det også framgår av søknaden frå Discover Sognefjord, må det arbeidast for ein meir langsiktig løysing i tillegg til at ein søker å løyse det akutte behovet no. Målsettinga må vere å få opp trafikktalet til eit nivå som gjer at tilksotsbehovet etter kvart vil falle bort.når det gjeld Fjærlandsfjorden kan det stipulererast at trafikktalet må aukast frå om lag til om lag passasjerar, noko som Discover Sognefjord vurderer som realistisk om marknadsføring og organisering vert betre. Ein legg til grunn at selskapet vil tak i desse problemstillingane så snart føresetnadene for årets drift er på plass. Turistrute på Fjærlandsfjorden er viktig for reiselivet i Balestrand. Utan dette tilbodet ville vårt reiselivsprodukt ville framstå som noko svekka. Vi ville misse både ein del gjestedøgn og anna lokal omsetning som følgje av at færre ville besøke Balestrand, eller at dei som kjem blir her i kortare tid. Balestrand reiseliv vil også kunne misse provisjonsinntekter i storleiken kr Alternativet til ferje i dei tre sommarmånadene er passasjerbåt i heile perioden mai-september dette vil truleg la kunne seg gjennomføre utan ekstra løyvingar frå regionrådet/kommunane. Reiselivsnæringa i Balestrand vurderer likevel ferje som ei såpass mykje betre løysing at dei vil delta i spleiselaget for å få dette til. Dette fordi ferje er avgjerande for å kunne føreta rundturar. Ein har fått signal om at inntil kr kan påreknast frå næringa i Balestrand, dersom det er naudsynt. Næringa sin vilje til å delta i finansieringa understrekar at tiltaket er viktig, og dette momentet er det lagt avgjerande vekt på i tilrådinga. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune yter eit tilskot til Discover Sognefjord A.S.på inntil kr til restfinansiering av ferje/båtrutetilbod 2012 i samsvar med skissert løysing. Det er ein føresetnad for utbetaling at tiltaket vert fullfinansiert. Tilskotet vert finansiert over kto

11 Sak 4/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 4/12 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 141 Arkivsaknr.: 11/1005 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR BALESTRAND KOMMUNE Vedlegg: Notat Kommunal planstrategi for Balestrand kommune, Tilstandsanalyse utviklingstrekk, utkast, Bakgrunn: Veileder - Kommunal planstrategi, MD (T 1494), 12/2011 Lovheimel: Plan og bygningslova 10-1 SAKSOPPLYSNINGAR Formannskapet drøfta arbeidet med kommunal planstrategi i møte , og fastslo følgjande milepelar og framdrift; Dato Gjeremål Ansvar Igangsetjing av arbeidet Formannskap Tilstandsanalyse (kort) Rådmannen Førebuing til Formannskap Politisk verkstad i samband med kommunestyret Formannskap Arbeid i ad. hoc-grupper (ei for kvart tema) Grupper Presentasjon i formannskap frå Ad-hoc gruppene Ordførar, leiarar Samanstilling av problemstillingar, førebuing ope møte Formannskap Ope møte Utarbeide førebels framlegg til planstrategi Rådmannen Sende på høyring til statlege og regionale organ og nabokommunar samt off. ettersyn Rådmannen Oppsummering av innspel, Rådmannen Framlegg til Kommunal planstrategi Formannskap Offentleg kunngjering av formannskapet sitt framlegg (30 dagar før vedtak) Rådmannen Vedtak av Kommunal planstrategi Kommunestyret Det vert vist til «Tilstandsanalyse utviklingstrekk, utkast » (vedlagt). Etter plan og bygningslova skal ein gjennom arbeidet med ein kommunal planstrategi drøfte kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling, herunder

12 Sak 4/12 langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet (t.d skule, helse, samferdsle, næring, kultur/fritid) og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Rullering kommuneplan, reguleringsplanar, tematiske planar Målet med ein planstrategi er at det skal ligge ei vurdering til grunn for prioritering av planbehovet. Denne vurderinga skal skje ut i frå ei vurdering av kva utfordringar og utviklingspotensial kommunen har som samfunn og organisasjon. Altså tre viktige element ; 1. Gjere greie for utviklingstrekk og utfordringar 2. Vurdere dei langsiktige utviklingspotensiala 3. Ta stilling til kva planar som skal utarbeidast. Særskild ta stilling til om kommuneplanen skal reviderast heilt eller delvis eller vidareførast utan endringar. VURDERING Formannskapet bør gå gjennom «Tilstandsanalyse utviklingstrekk, utkast ». På den måten kan ein kvalitetssikre og supplere dei bakgrunnsdata ein ynskjer å ha med til kommunestyret I den første politiske verkstaden i kommunestyret bør agenda vere omlag: Kort gjennomgang av fakta/statistikk og vise til utviklingstrekk Vurdering av utfordringar (gruppearbeid) Avdekke utviklingspotensiale og prioritere nokre tema det skal jobbast vidare med. (gruppearbeid) I samsvar med planen for arbeidet må det til slutt setjast ned politiske grupper som skal jobbe vidare med utvalde tema, og presentere dei for formannskapet Formannskapet må etter dette jobbe vidare med pkt. 3, dvs. utforme ein planstrategi der det vert teke stilling til kva planar som skal utarbeidast i valperioden. I dette vil då gå fram grunnlaget og behovet for kvifor det vert sett i gang utarbeiding/revisjon av plan. På den måten vert det også lagt inn ei overordna føring for kva planen skal løyse i planprogram og/eller i plangrunnlaget. Rådmannen si tilråding:

13 Sak 5/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 5/12 Formannskapet Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 232 Arkivsaknr.: 11/1028 Eigedomsskatt - rammer og mogelegheiter Vedlegg: Eigedomsskattelova av Eigedomsskattevedtekter for Balestrand kommune av Kartsnittt som viser område for eigedomsskatt utbygd på byvis Bakgrunn: Skriv frå Balestrand Venstre av Lovheimel: Eigedomsskattelova av nr. 29 SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand Venstre har i brev av bedt om at formannskapet tek opp til handsaming om ein skal be administrasjonen utgreie ulike modellar for eit utvida område for eigedomsskatt for faste eigedommar i kommunen og med verknader/konsekvensar for dette. Bakgrunnen for at Venstre kjem med dette innspelet er at den økonomiske stoda for Balestrand kommune er særs utfordrande, og at det pr. i dag ikkje er noko som talar for ei betring i åra som kjem. Skattegrunnlaget (avgrensing) for eigedomsskatt er dag i samsvar med kommunestyret sitt vedtak av (sak 120/85) Det skal betalast eigedomsskatt for verk og bruk og for faste eigedomar innanfor fylgjande område som er utbygd på byvis. Område Balestrand Pensjonat inntil merket mellom gnr 10 bnr 13 og gnr 10 bnr 9 og derifrå om lag 85 m langs merkeslina og derifrå rett nord til merket mellom Esso stasjonen og Svanhild Teigen ved Rv. 13. Derifrå langs denne til merkeslina til gnr 10 bnr 14 og 10/ og følgjer grenselia til gnr 10, bnr 14 til sjøen. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak av har kommunestyret vedteke eigedomskattevedtekter den (sak 0001/06). Spesielt er det å merka seg pkt. 5.6 der ein med heimel i eigedomsskattelova 11 fastset eit botnfrådrag på 90 % av takst for eigedomar som ikkje er næringseigedomar.

14 Sak 5/12 Det vart for likningsåret 2011 gjennomført ny ålmenn taksering. Av skattelista kan ein setja opp slik samandrag: Takst korr.for Takst botnfrådrag Eigedomsskatt Kraftanlegg taksert av Skatt Vest kr kr Verk og bruk taksert av takstnemnda kr kr Næringseigedomar innanfor skatteområde kr kr Ikkje næringseigedomar innanfor skatteområde kr kr kr kr kr kr VURDERING ALTERNATIV FOR UTSKRIVING AV EIGEDOMSSKATT Paragraf 3 i lov om eigedomsskatt, som gjev alternativ for utskriving av eigedomsskatt, har vorte utvida fleire gonger siste åra. Frå 2012 kan eigedomsskatt skrivast ut etter fylgjande alternativ: a) Faste eigedomar i heile kommunen, eller b) Faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, eller c) Berre på verk og bruk i heile kommunen, eller d) Berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, eller e) Eigedom både under bokstav b og c, eller f) Eigedom både under bokstav b og c, eller g) Faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom. Oversyn frå fylkesmannen, presentert på kommunekonferansen 2011, viser at kommunane i Sogn og Fjordane har valt slik: Ikkje eigedomsskatt: Eid, Hornindal, Askvoll og Solund Verk og bruk: Luster, Lærdal og Aurland Verk/bruk og næringseigedomar: Bremanger Verk/bruk og tettstader: Balestrand, Leikanger og Årdal Alle eigedomar i kommunen: Vågsøy, Stryn, Gloppen, Flora, Førde, Naustdal, Jølster, Gaular, Fjaler, Høyanger, Sogndal, Vik og Gulen. Faste eigedomar unnateke verk/bruk: Nytt alternativ frå Grovt oversyn over tal/type bygg i kommunen med kilde i matrikkelrapport:

15 Sak 5/12 Bygningstype Tal Einebustad 365 Einebustad med hybel/sokkelleiligheit 42 Våningshus 140 Tomannsbustad 22 Rekkehus 21 Fritidsbygg (hytter og liknande.) 111 Fabrikkbygning 1 Verkstadbygning 5 Anna industribygg 7 SKATTEØRE Utifrå oversyn over kva ordning dei einskilde kommunar har vald, kan ein ikkje automatisk sei noko om nivået på «skattetrykket» i kommunane. Dette utifrå at kommunane kvart år saman med budsjettvedtaket fastsetja skattøret for eigedomsskatt. Etter 12 i eigedomsskattelova kan kommunen fastsetja ulike satsar for: a) Bustaddelen i eigedomen med sjølvstendig bustaddel b) Grunneigedomar som det står hus på, og huslause grunneigedomar c) Bygningar og grunn d) Avgrensa område som nemnde i 3 e) Verk og bruk i område som ikkje er utbygd på byvis Skattesatsen kan variera mellom 2 til 7 promille av takst. I tillegg har kommunane høve til etter nærmare reglar å kunne gje botnfrådrag anten i kroner eller prosent. FRITAK I eigedomsskattelova 5 er det lista opp kva eigedomar som er fri for eigedomsskatt. Blant anna er det fritak for eigedom som vert driven som gardsbruk og skogbruk. Til orientering kan kommune likevel ikkje frita «våningshus med høveleg tuft og område som går inn under ei vedteken reguleringsplan». Dette inneber og at kårhus og eventuelle reine hytter vil bli skattepliktige. TAKSERING / KOSTAND Med unnatak av taksering av kraftproduksjonsanlegg, skal taksering av eigedom skje i medhald av byskattelova 5, «Ved takseringen ansættes eiendommens takstværdi til det beløp, som eiendommen efter sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antages at kunne avhændes for under sedvanlige omsætningsforhold ved frit sal..» I ei eventuell nærare utgreiing av alternativ for eigedomsskatt, må ein ta stilling til om takseringsarbeidet er organisert effektivt, det vil sei om ein skal nytta takstnemnd som i dag eller alternativt at kommunestyret oppnemner sakkyndig nemnd. I det siste alternativet blir takst fastsett av skakyndig nemnd på grunnlag av framlegg frå såkalla tilsette besiktelsesmenn. (Denne modellen er vanleg å nytta ved eigedomsskatt i heile kommunen og der det er eit stort tal skatteobjekt. Modellen krev samtykke frå departementet.).

16 Sak 5/12 Eit anna moment som ein må vurdera nærare, alt utifrå kva alternativ som skal utgreiast, er trong for naudsynt dataverktøy, om kvaliteten på data i matrikkelen er tilfredsstillande og kva ressursar administrasjonen kan frigje til arbeidet, eventuelt må styrkast med. Rådmannen si tilråding: Saka blir lagt fram utan tilråding.

17 Sak 6/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 6/12 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 11/1038 Ytre Sogn prosti - vurdering av nedlegging - høyringsbrev Vedlegg: Brev frå Bjørgvin bispedømmeråd, Uttale frå Balestrand sokneråd, Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand kommune har motteke brev frå Bjørgvin bispedømmeråd som orientering, men også med høve til å gje uttale. Brevet omhandlar skisse til endring av prostigrenser og nedlegging av Ytre Sogn prosti. I framlegget er det lagt opp til at sokna Balestrand og Vik skal gå til Indre Sogn prosti. Høyanger og Hyllestad skal gå til Sunnfjord prosti, medan Gulen og Solund vil gå til Nordhordaland prosti. Motivasjonen for endringa er slik det går fram av vedtaket i bispedømmerådet å spare økonomiske midlar ved å redusere prostestillingar i prostiet. Balestrand sokneråd har handsama saka og gjeve uttale der dei ikkje har innvendingar til dei føreslegne endringane. Det vert vist til vedlagt uttale. Frist for eventuell uttale er VURDERING Frå administrasjonen si side vert saka lagt fram utan klåre føringar. Ein er av den oppfatning at gjeldande ordning har fungert bra fram til no, men har forståing for at Bispedømmerådet ynskjer å sjå på tilpassing og endringar som skissert i høyringsbrevet. For kommunal

18 Sak 6/12 verksemd er mykje av samarbeidet Balestrand deltek i, vendt innover i Sogn Regionråd eller knytt opp mot kommunar i Indre Sogn. Slik sett er denne skisserte tilknytinga naturleg. Soknerådet ser også ut frå sin ståstad, med direkte ansvar for den kyrkjelege verksemda, at den skisserte løysinga er akseptabel, men då med førestnad av at presteressursen i balestrand ikkje vert redusert. Saka vert ut over dette lagt fram utan nærare framlegg til uttale. Rådmannen si tilråding:

19 Sak 7/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 3/12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Kjellaug Brekkhus Arkiv: 024 &01 Arkivsaknr.: 11/810 NY RAMMEAVTALE FOR SAMHANDLING MELLOM KOMMUNANE OG HELSE FØRDE MED FORSLAG TIL "SAKSHANDSAMINGSMAL" FOR P Vedlegg: NY RAMMEAVTALE - FRAMLEGG Framlegg til delavtale - utskriving av pasientar Bakgrunn: Denne rammeavtalen byggjer på tidlegare rammeavtale mellom Helse-Førde og kommunane i Sogn og Fjordane. Lovheimel: Partane er etter lov om kommunale helse-og omsorgstenester av mfl. pålagt å inngå samarbeidsavtale.ved inngåing av rammeavtalen og vedtak av delavtaler,oppfyller partane si lovpålagte plikt til å inngå samarbeidsavtale. SAKSOPPLYSNINGAR Eit nedsett utval med representantar frå kommunane, Helse Førde og ein brukarrepresentant har gjennomført prosessen på oppdrag frå koordineringsrådet.koordineringsrådet handsama saka på bakgrunn av innkomne høyringsuttalar(jfr sak 31/12) Det er Helse Førde HF og den enkelte kommunen som er avtalepartar. VURDERING Etter den gjennomførte prosessen finn Rådmann å kunne tilrå å godkjenne avtalen slik den no ligg føre. Det er kommunestyret sjølv som etter helse-og omsorgslova må gjere vedtak i saka. Rådmannen si tilråding: Rammeavtalen med delavtalar vert godkjendt slik den ligg føre.

20 Sak 8/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 63/11 Formannskapet /12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Alf M. Høyrem Arkiv: 031 Arkivsaknr.: 11/955 Endring av organisasjon Vedlegg: Referat frå arbeidsmøte og Bakgrunn: Sak F Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Formannskapet gjorde i møte slikt vedtak: «Formannskapet ber rådmannen utarbeide eit framlegg til administrativ organisering som vert lagt fram i neste møte i formannskapet. Formannskapet vil ut i frå dette legge fram endeleg tilråding for kommunestyret. Rådmannen får med dette mandat til å opprette ei administrativ arbeidsgruppe som saman med dei tillitsvalde gjennomfører nødvendig strukturendring i organisasjon innan oppvekst og omsorg. Vidare vil desse leiarane vere med i prosessen framover innanfor sitt fagområde for å gjere drift og leiing så optimal som mogleg i høve oppgåvene». VURDERING Organisasjonen er i dag ikkje optimalt organisert for å løyse dei oppgåvene, og for å møte dei utfordringane ein står framføre særleg innan skule/barnehage og helsetenester. Organisasjonskartet framstår i dag som uoversiktleg og gjev uklare ansvarstilhøve og svært skeiv arbeidsbelastning på enkelte sakshandsamarar og einingar. Det har vore gjennomført to felles arbeidsmøter med HTV og rådmannen si leiargruppe der ein har diskutert ny administrativ organisering. Ut frå dette gjer rådmannen framlegg om slik overordna administrativ organisering:

21 Sak 8/12 Administrativt organisasjonskart Rådmann Stab Personal og løn Beredskap HMS Opplæring Økonomi Post og arkiv IKT Sørvistorg Næring Kommunalavdeling Tekniske tenester Plan Bygg og eigedom Drift Kultur og fritid K plan og miljøvern Brann Kommunalavdeling Pedagogiske tenester Skule Barnehage Vaksenopplæring PPT Leirskule Kulturskule Kommunalavdeling Helse- og omsorg Helse Pleie- og omsorg Barnevern Sosial/NAV

22 Sak 8/12 Som det går fram av skissa, vert det rådd til at det vert ei eining med ansvar for pedagogiske tenester, ei eining med ansvar for helse og omsorg og ei eining for tekniske tenester. Leiarane for desse einingane bør få nemningar kommunalsjefar og skal rapportere direkte til rådmannen og vere ein del av leiargruppa. Desse stillingane bør lysast ut eksternt. Så snart den overordna administrative organiseringa er vedteke, vil administrasjonen oppretta ei arbeidsgruppe der ein der ein tek sikte på å leggje fram eit framlegg til vidare organisering for administrasjonsutvalet i møte i mars månad. Rådmannen si tilråding: Det vert oppretta ei eining med ansvar for pedagogiske tenester, ei eining med ansvar for helse og omsorg og ei eining med ansvar for tekniske tenester. Leiarane for desse einingane får nemninga kommunalsjefar og skal rapportere direkte til rådmannen og vere ein del av leiargruppa. Stillingane skal lysast ut eksternt. Handsaming: Formannskapet: Formannskapet kom samla fram til følgjande vedtak: Vedtak: Formannskapet: Formannskapet ber rådmannen utarbeide eit framlegg til administrativ organisering som vert lagt fram i neste møte i formannskapet. Formannskapet vil ut i frå dette legge fram endeleg tilråding for kommunestyret. Rådmannen får med dette mandat til å opprette ei administrativ arbeidsgruppe som saman med dei tillitsvalde gjennomfører nødvendig strukturendring i organisasjon innan oppvekst og omsorg. Vidare vil desse leiarane vere med i prosessen framover innanfor sitt fagområde for å gjere drift og leiing så optimal som mogleg ihøve oppgåvene. Samrøystes.

23 Sak 9/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 9/12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Åge Skrede Arkiv: 202 Arkivsaknr.: 12/77 Finansiering VA-anlegg Holmen Endring av låneopptak Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR I samband med byggeplanane til reiselivsmuseet er det avsett til bygging av VA-grøft med avløpspumpestasjon i Holmen. Ein har no innhenta tilbod på utføring av arbeidet, og ein ser at kostnadsramma må aukast monaleg. VURDERING Det billegaste tilbodet er på ca eks. mva, og med regnskapsførte utgifter til planlegging, ca ,- og høgde for uforutsette utgifter bør ramma aukast til ,-. Kostnaden vil gå inn i sjølvkostgrunnlaget for høvesvis vatn og avløp, med på avløp og på vatn. Rådmannen si tilråding: Budsjettpost i investeringsbudsjettet vert auka med ,- til ,- og vert finansiert med auka låneopptak i Rådmann får fullmakt til å underskrive låneavtale.

24 Sak 10/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 16/11 Utval for oppvekst og omsorg /11 Formannskapet /12 Formannskapet Sakshandsamar: Ken Heine Bakke Arkiv: 144 Arkivsaknr.: 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Vedteken ruspolitisk plan Utkast til ruspolitisk plan for Balestrand kommune av Moment til ruspolitisk plan Uttale frå kommunelege Uttale frå NAV Uttale frå folkehelsekoordinator Uttale frå Sagatun skule Uttale frå Sygna SIRUS rapport 2/2011 Utdeling av skjenkeløyver i ny periode Alkohollova SAKSOPPLYSNINGAR Ruspolitisk plan er vedteken i kommunestyre i sak 23/08. Denne skal handsamast politisk før ein tek stilling til einskildsøknader om sals- og skjenkekløyve for neste fireårsperiode. VURDERING Det er innhenta innspel frå NAV, kommunelege, den største grunnskulen som inneheld ungdomsskuletrinn, folkehelsekoordinator i kommunen og Sygna vidaregåande skule. Alle unnateke Sygna vidaregåanede skula har svara. Ein forsøker å leggje til grunn nasjonale og lokale konsekvensar av rusmisbruk. Punkt E) seier: Administrasjonen og utval for oppvekst og omsorg syter for at dei ulike løyvehavarane får delta på møte der ulike sider av praktiseringa av løyva vert drøfta.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 1/12 11/895 Val av representantar til samarbeidsutval for skular og barnehagar

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 1/12 11/895 Val av representantar til samarbeidsutval for skular og barnehagar MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.02.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Møtet vil starte med synfaring på Helsetunet. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 7.2.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/895 Protokoll:

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.09.2016 Kl: 13:00-15:450 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Medlem Nestleder Arnstein Menes Lars Trygve

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet.

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet. NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 19.11.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-15/N-102.1//KJHE Eigedomsskatt i Kvam - innføring i heile kommunen Inntektene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 20.09.2012 Tid: 16.30 Det blir ei orientering om SIMAS frå 16:30 17:30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Råmund Nyhammer FO Medlem Siv Midtbø Lidal FO Varamedlem Kari Bolstad Råmund Nyhammer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Råmund Nyhammer FO Medlem Siv Midtbø Lidal FO Varamedlem Kari Bolstad Råmund Nyhammer MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2015 Kl: 09:00-11:30 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Nestleder Medlem Arnstein Menes Frode Bøthun Medlem Råmund Nyhammer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.06.2012 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 23/12 12/472

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Møtedato: 09.06.2015 Møtestad: Møterom i 1. etasje Møtetid: Kl. 09:30 Møteinnkalling Innkalling: Faste medlemar i utvalet Dersom du ikkje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.07.2013 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING Ordføraren si innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkja i Lærdal

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkja i Lærdal Møteinnkalling Møtedato: 12.01.2012 Møtestad: Kyrkjestova Møtetid: Kl. 08:30-11:30 Tilsette sine adminstrasjonsrepresentantar vert kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn Møtestad: Tingsalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/09 07/567 Reguleringsplan for Sanden i Husabø - Godkjenning 2/09 08/787 Endring i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 14.03.08 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Kommunestyre 19.06.2012 047/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: 10.00. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: 10.00. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset : 30.04.2015 Tid: 10.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Styringsgruppa for kommunereforma skal ha møte kl. 09.00 10.00 Formannskapsmøtet

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1.

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 04.12.2014 Sak: 70/14 Resultat: Arkivsak: 14/479 Tittel: Protokoll: Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 Handsaming: Arnstein Menes gjorde følgjande framlegg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 Overordna samarbeidsavtale: SFFK og kommunane TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyret vedtek:

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet. MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 02.10.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Kommunelege Gunnar Engan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 28. NOVEMBER 2013 08.30 13.30 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 27/13 12/114 Kommunale bustader - oppfølging av rapport frå arbeidsgruppe.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 27/13 12/114 Kommunale bustader - oppfølging av rapport frå arbeidsgruppe. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 08.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 24/13 12/432 Sikring mot naturskade, Nybøstrondi 25/13 12/514 Søknad om økonomisk

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Utval for Plan og Utvikling 13.06.2012 032/12 TOF Kommunestyret 19.06.2012 050/12 TOF Sakshandsamar: Thor Ove

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Informasjon frå SEKOM-sekretariat 2014 Hovudpunkt Dato: 31.07.2014 Vår referanse: 14/179 Arkiv: FE-060 Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/15 15/739 Kommunestyre- og

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune Møteinnkalling FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Fellesnemnd Ullensvang kommune Sandven hotell, Norheimsund Dato: 17.11.2017 Tidspunkt: 13:30 Forfall

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer