MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett 2/12 12/20 Søknad om stønad til Norsk Kulturarvs årsmøte i Balestrand /12 12/79 Finansiering av båtrute 4/12 11/1005 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR BALESTRAND KOMMUNE 5/12 11/1028 Eigedomsskatt - rammer og mogelegheiter 6/12 11/1038 Ytre Sogn prosti - vurdering av nedlegging - høyringsbrev 7/12 11/810 NY RAMMEAVTALE FOR SAMHANDLING MELLOM KOMMUNANE OG HELSE FØRDE MED FORSLAG TIL "SAKSHANDSAMINGSMAL" FOR P 8/12 11/955 Endring av organisasjon 9/12 12/77 Finansiering VA-anlegg Holmen Endring av låneopptak 10/12 11/630

2 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE 11/12 12/54 KOMMUNALE BUSTADTOMTER - VILKÅR FOR OVERDRAGING 12/12 08/1834 Unntatt offentlig Ofl 13, fvl 13 Søkand om utsetting med betaling av lån YMSE Orienteringar og drøftingar: Framtidig bruløysing over Esefjorden invitera fylkeskommunen og vegvesenet til å drøfta ulike løysingsalterntiv for utbetring Esfjorden, jf referat frå møte Saker til møtet i Sogn regionråd Referat frå møte strekningsvis utgreiing Fv 55 Vadheim-Dragsvik og Sogndal- Oppland grense Informasjon om gjennomføringen av samhandlingsreformen; Helse- og omsorgsdepartementet Rutinar i høve utskriving av pasientar og betaling for utskrivingsklare pasientar i påvente av eit kommunalt tilbod; KS Sogn og Fjordane og Helse Førde Balestrand Harald N. Offerdal Ordførar

3 Sak 1/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 57/11 Formannskapet /12 Formannskapet Sakshandsamar: Ken Heine Bakke Arkiv: 064 Arkivsaknr.: 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett Vedlegg: Prisliste på nettbrett pr Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Tidlegare behandlingar: 1. Møte i formannskapet i sak 36/10 2. Møte i formannskapet i sak 57/10 3. Møte i formannskapet i sak 57/11 Under sist handsaming vart det protokollført: Administrasjonen greier ut innkjøp av lesebrett i staden for godtgjersle. Politikarmodulen må vere på plass og fungere. Alle saker bør vere tilgjengelege i eitt dokument. Framlegg om at saka vert utsett til dette er avklara.

4 Sak 1/12 VURDERING Punkt ein: Administrasjonen greier ut innkjøp av lesebrett i staden for godtgjersle. Vedlagt ligg prisliste over aktuelle nettbrett som me har kjøpsavtale på. Avskriving på kjøp av nettbrett er som for pc-utstyr; 5 år og reknestykket vert da slik per person: Type løysing Godtgjersle for eige pcutstyr Kjøp av nettbrett 1. Kjøp av nettbrett 2. Kostnad 1. år Kostnad 2. år Kostnad 3. år Kostnad 4. år Kostnad 5. år Total kostnad 2000,- 2000,- 2000,- 2000,- 2000, ,- 1200,- 1200,- 1200,- 1200,- 1200,- ca 6000,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- ca 4500 Eksempel 1. over er nettbrettet Samsung Galaxy Tab Gb med tastatur testvinner i dei fleste testar. Det er også teke med tastatur som ein kan sette nettbrettet i. Dette er ei god løysing som kjem godt ut på bruk i alle samanhengar. Om ein vel å berre sjå på pris kan ein også velje løysinga i eksempel 2. der ein får eit nettbrett som ikkje kan kople seg til med mobilabonnement eller er så mykje lagringskapasitet på, men er like god å lese på. Her er også tastatur teke med. Dette forutset at du har eit trådlaust nett for å være på internett. Det er ikkje teke med eiga internettløysing eventuelt mobilabbonnement som ein kan nytte i nettbrettet. Det er i ein del saker store og tunge dokument som fort krev at ein har god internettkapasitet. Kva løysing ein vel for å kople seg til internett på kan avgjere om opplevelsen vert god eller om ein føler at dette er ei «treg» løysing. Det finst mange ulike løysingar for oppkopling til internett og dei fleste har alt i dag ei internettløysing som ein kan nytte. Prisane er like forskjellige som løysingane og ein rår til at kvar einskild sjølve ordnar med dette. Skal kommunen kompensere for dette er det vanskeleg å setje ein konkret pris. Ein rår difår frå at kommunen dekkjer dette. Nettbrett som kvar einskild får kan sjølvsagt også nyttast til mykje anna og det er eit gode som kanskje kan kompensere for internettabonnement. Punkt to: Politikarmodulen må vere på plass og fungere. Denne er på plass og fungerer politikarane i formannskapet har nytta denne sidan hausten I tillegg er løysinga på heimesida veldig god på dei saker og dokument som ikkje er unnateke offentleg. Det vert arbeida med ei løysing som også kan vise det som er unnateke offentleg

5 Sak 1/12 gjennom ei sikker pålogging. Denne løysinga vil da ta over den politikarmodulen me i dag har. Punkt tre: Alle saker bør vere tilgjengelege i eitt dokument. Om politikarane går for denne løysinga er dette råd å løysast manuelt med manuelt å skrive ut alle saksframlegg med vedlegg, skanne desse og lagre som eitt dokument i pdf-format. Dette medfører at all innsparing i form av redusert arbeidsmend for klargjering av dokument til utskrift forsvinn. I tillegg må det produserast ein god del papir som også ein kunne unngått. Om ein skal på programvare som gjer denne jobben så må dette bestillast for seg sjølv og utviklast. Det er ikkje laga kostnadsoverslag på dette. Ein vil rå til at ein ikkje nyttar denne løysinga, men at ein heller legg til rette for at det skal være oversikteleg å finne fram elektronisk. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune kjøper inn nettbrett til alle politikarar og faste medlemmer i utvala. Kommunen gir opplæring. Nettbretta vert eigd av Balestrand kommune og skal leverast tilbake ved fratredelse i verv. Løysing for varamedlem vert eit politisk spørsmål. Ein ser føre seg ulike alternativ: 1. Varamedlem får tilgang til nettbrett ved eiga innkalling(anten frå medlem med forfall eller kommunen har nokre eksemplar til utlån som ein kan hente på servicekontoret) 2. Varamedlem får same nettbrett som faste medlem. 3. Varamedlem får kompensasjon for å nytta eigen pc i kvart høve den vert innkalla. Balestrand kommune går over til elekroniske dokument frå den dato kommunestyret gjer vedtak om. Handsaming: Formannskapet: Administrasjonen greier ut innkjøp av lesebrett i staden for godtgjersle.

6 Sak 1/12 Politikarmodulen må vere på plass og fungere. Alle saker bør vere tilgjengelege i eitt dokument. Framlegg om at saka vert utsett til dette er avklara. Vedtak: Formannskapet: Saka vert utsett. Samrøystes

7 Sak 2/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 2/12 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 12/20 Arkiv: 223 C50 Søknad om stønad til Norsk Kulturarvs årsmøte i Balestrand 2012 Vedlegg: Søknad frå Norsk kulturarv, Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand kommune har motteke søknad om støtte til Norsk kulturarv sitt årsmøte som vert helde i Balestrand Det vert søkt om eit tilskot til kr ,-. VURDERING Det er positivt og hyggeleg at Norsk Kulturarv legg sitt årsmøte til Balestrand og Kviknes Hotel. Utfordringa for Balestrand kommune er at det er mange slike arrangement i kommunen. Ein må difor finne ei line for kva kommunen kan bidra med og ikkje i slike høve. Kommunen ved ordførar har ofte stilt opp med ei helsing frå kommunen dersom det har vore ynskt og vore naturleg, og ved einskilde tilhøve har ein hjelpt til med praktiske ting. Når det gjeld direkte økonomiske tilskot er dette ei stor utfordring for kommunen. Balestrand kommune er ein liten kommune med svært stramme budsjett. Det er i årets budsjett ikkje set av midlar til slike tiltak. Ein finn det også vanskeleg og heller ikkje rett å prioritere å støtte eit slikt årsmøte sett opp mot dei endringar ein jobbar med å gjennomføre i det kommunale tenestetilbodet. Samla sett finn ein difor å tilrå ikkje å imøtekomme søknaden. Rådmannen si tilråding:

8 Sak 2/12 Balestrand kommune ser positivt på at Norsk Kulturarv har lagt sitt årsmøte til Kviknes Hotel i Balestrand. Balestrand kommune finn derimot ikkje å kunne støtte søknaden om eit tilskot til gjennomføring av arrangementet. Dette vert grunngjeve med den samla budsjettsituasjonen til kommunen, og at det ikkje er avsett midlar til slike tiltak.

9 Sak 3/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 1/12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 243 Arkivsaknr.: 12/79 Finansiering av båtrute Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Søknad frå Discover Sognefjord A.S. SAKSOPPLYSNINGAR Discover Sognefjord A.S. søkjer om restfinansiering av båt/ferjetilbod for sommarsesongen Selskapet har føremål å driva båtruter på Sognefjorden og delta i aktivitetar knytt til reiseliv. Selskapet har følgjande eigarar: Aurland og Lærdal Reiselivslag: 46% Reisemål Sogndal og Luster A.S.: 20% Balestrand Reiseliv BA: 15% Reisemål Årdal A.S.: 5% Fjærland Reiselivslag: 5% Bilferje Gudvangen-Lærdal og bilferje Balestrand Fjærland juni, juli, august samt båtrute mai og september er turistruter som ikkje er lønnsame med billettinntekter åleine. Det er det naudsynt med offentleg tilskot for å kunne vidareføre tilbodet. Med utgangspunkt i tilbod frå reiarlaga er tilskotsbehovet for 2012 totalt kr som fordeler seg med kr for Lærdal-Gudvangen og kr for Balestrand-Fjærland. Fylkeskommunen har innvilga finansiering på tilsaman kr som i utgangspunktet skulle vere tilstrekkeleg for å sikre drifta. Det var her lagt til grunn at trafikken på Fjærlandsfjorden skulle koste det same som i Reiarlaget krev imidlertid kr meir enn året før, og ein manglar såleis dette beløpet for å ha fullfinansiert tilbodet. Iflg leiar for Discover Sognefjord, Noralv Distad, er det m.a. på grunn av tidsaspektet ikkje realistisk å komme betre ut ved å innhente pristilbod frå andre reiarlag.

10 Sak 3/12 Discover Sognefjord A.S. har difor no vendt seg til Sogn Regionråd/kommunane med førespurnad om å ta del i restfinansiering av reiselivstilbod på Sognefjorden i Følgjande finansieringsløysing vert skissert: Sogn regionråd/kommunane: kr Reiselivsnæringa: kr Før dette møtet er det kr til disposisjon av årets budsjett for næringsstøtte/bedriftsutvikling. Balestrand kommune ytte i 2010 kr til finansiering av tilsvarande føremål. VURDERING Det er beklageleg at det ikkje har vore mogeleg langt tidlegare å etablere vissheit omkring desse rutene. Uvissa er uheldig når det gjeld den førehandssal og marknadsføring som kan bidra til å auka trafikken på rutene. Som det også framgår av søknaden frå Discover Sognefjord, må det arbeidast for ein meir langsiktig løysing i tillegg til at ein søker å løyse det akutte behovet no. Målsettinga må vere å få opp trafikktalet til eit nivå som gjer at tilksotsbehovet etter kvart vil falle bort.når det gjeld Fjærlandsfjorden kan det stipulererast at trafikktalet må aukast frå om lag til om lag passasjerar, noko som Discover Sognefjord vurderer som realistisk om marknadsføring og organisering vert betre. Ein legg til grunn at selskapet vil tak i desse problemstillingane så snart føresetnadene for årets drift er på plass. Turistrute på Fjærlandsfjorden er viktig for reiselivet i Balestrand. Utan dette tilbodet ville vårt reiselivsprodukt ville framstå som noko svekka. Vi ville misse både ein del gjestedøgn og anna lokal omsetning som følgje av at færre ville besøke Balestrand, eller at dei som kjem blir her i kortare tid. Balestrand reiseliv vil også kunne misse provisjonsinntekter i storleiken kr Alternativet til ferje i dei tre sommarmånadene er passasjerbåt i heile perioden mai-september dette vil truleg la kunne seg gjennomføre utan ekstra løyvingar frå regionrådet/kommunane. Reiselivsnæringa i Balestrand vurderer likevel ferje som ei såpass mykje betre løysing at dei vil delta i spleiselaget for å få dette til. Dette fordi ferje er avgjerande for å kunne føreta rundturar. Ein har fått signal om at inntil kr kan påreknast frå næringa i Balestrand, dersom det er naudsynt. Næringa sin vilje til å delta i finansieringa understrekar at tiltaket er viktig, og dette momentet er det lagt avgjerande vekt på i tilrådinga. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune yter eit tilskot til Discover Sognefjord A.S.på inntil kr til restfinansiering av ferje/båtrutetilbod 2012 i samsvar med skissert løysing. Det er ein føresetnad for utbetaling at tiltaket vert fullfinansiert. Tilskotet vert finansiert over kto

11 Sak 4/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 4/12 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 141 Arkivsaknr.: 11/1005 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR BALESTRAND KOMMUNE Vedlegg: Notat Kommunal planstrategi for Balestrand kommune, Tilstandsanalyse utviklingstrekk, utkast, Bakgrunn: Veileder - Kommunal planstrategi, MD (T 1494), 12/2011 Lovheimel: Plan og bygningslova 10-1 SAKSOPPLYSNINGAR Formannskapet drøfta arbeidet med kommunal planstrategi i møte , og fastslo følgjande milepelar og framdrift; Dato Gjeremål Ansvar Igangsetjing av arbeidet Formannskap Tilstandsanalyse (kort) Rådmannen Førebuing til Formannskap Politisk verkstad i samband med kommunestyret Formannskap Arbeid i ad. hoc-grupper (ei for kvart tema) Grupper Presentasjon i formannskap frå Ad-hoc gruppene Ordførar, leiarar Samanstilling av problemstillingar, førebuing ope møte Formannskap Ope møte Utarbeide førebels framlegg til planstrategi Rådmannen Sende på høyring til statlege og regionale organ og nabokommunar samt off. ettersyn Rådmannen Oppsummering av innspel, Rådmannen Framlegg til Kommunal planstrategi Formannskap Offentleg kunngjering av formannskapet sitt framlegg (30 dagar før vedtak) Rådmannen Vedtak av Kommunal planstrategi Kommunestyret Det vert vist til «Tilstandsanalyse utviklingstrekk, utkast » (vedlagt). Etter plan og bygningslova skal ein gjennom arbeidet med ein kommunal planstrategi drøfte kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling, herunder

12 Sak 4/12 langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet (t.d skule, helse, samferdsle, næring, kultur/fritid) og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Rullering kommuneplan, reguleringsplanar, tematiske planar Målet med ein planstrategi er at det skal ligge ei vurdering til grunn for prioritering av planbehovet. Denne vurderinga skal skje ut i frå ei vurdering av kva utfordringar og utviklingspotensial kommunen har som samfunn og organisasjon. Altså tre viktige element ; 1. Gjere greie for utviklingstrekk og utfordringar 2. Vurdere dei langsiktige utviklingspotensiala 3. Ta stilling til kva planar som skal utarbeidast. Særskild ta stilling til om kommuneplanen skal reviderast heilt eller delvis eller vidareførast utan endringar. VURDERING Formannskapet bør gå gjennom «Tilstandsanalyse utviklingstrekk, utkast ». På den måten kan ein kvalitetssikre og supplere dei bakgrunnsdata ein ynskjer å ha med til kommunestyret I den første politiske verkstaden i kommunestyret bør agenda vere omlag: Kort gjennomgang av fakta/statistikk og vise til utviklingstrekk Vurdering av utfordringar (gruppearbeid) Avdekke utviklingspotensiale og prioritere nokre tema det skal jobbast vidare med. (gruppearbeid) I samsvar med planen for arbeidet må det til slutt setjast ned politiske grupper som skal jobbe vidare med utvalde tema, og presentere dei for formannskapet Formannskapet må etter dette jobbe vidare med pkt. 3, dvs. utforme ein planstrategi der det vert teke stilling til kva planar som skal utarbeidast i valperioden. I dette vil då gå fram grunnlaget og behovet for kvifor det vert sett i gang utarbeiding/revisjon av plan. På den måten vert det også lagt inn ei overordna føring for kva planen skal løyse i planprogram og/eller i plangrunnlaget. Rådmannen si tilråding:

13 Sak 5/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 5/12 Formannskapet Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 232 Arkivsaknr.: 11/1028 Eigedomsskatt - rammer og mogelegheiter Vedlegg: Eigedomsskattelova av Eigedomsskattevedtekter for Balestrand kommune av Kartsnittt som viser område for eigedomsskatt utbygd på byvis Bakgrunn: Skriv frå Balestrand Venstre av Lovheimel: Eigedomsskattelova av nr. 29 SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand Venstre har i brev av bedt om at formannskapet tek opp til handsaming om ein skal be administrasjonen utgreie ulike modellar for eit utvida område for eigedomsskatt for faste eigedommar i kommunen og med verknader/konsekvensar for dette. Bakgrunnen for at Venstre kjem med dette innspelet er at den økonomiske stoda for Balestrand kommune er særs utfordrande, og at det pr. i dag ikkje er noko som talar for ei betring i åra som kjem. Skattegrunnlaget (avgrensing) for eigedomsskatt er dag i samsvar med kommunestyret sitt vedtak av (sak 120/85) Det skal betalast eigedomsskatt for verk og bruk og for faste eigedomar innanfor fylgjande område som er utbygd på byvis. Område Balestrand Pensjonat inntil merket mellom gnr 10 bnr 13 og gnr 10 bnr 9 og derifrå om lag 85 m langs merkeslina og derifrå rett nord til merket mellom Esso stasjonen og Svanhild Teigen ved Rv. 13. Derifrå langs denne til merkeslina til gnr 10 bnr 14 og 10/ og følgjer grenselia til gnr 10, bnr 14 til sjøen. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak av har kommunestyret vedteke eigedomskattevedtekter den (sak 0001/06). Spesielt er det å merka seg pkt. 5.6 der ein med heimel i eigedomsskattelova 11 fastset eit botnfrådrag på 90 % av takst for eigedomar som ikkje er næringseigedomar.

14 Sak 5/12 Det vart for likningsåret 2011 gjennomført ny ålmenn taksering. Av skattelista kan ein setja opp slik samandrag: Takst korr.for Takst botnfrådrag Eigedomsskatt Kraftanlegg taksert av Skatt Vest kr kr Verk og bruk taksert av takstnemnda kr kr Næringseigedomar innanfor skatteområde kr kr Ikkje næringseigedomar innanfor skatteområde kr kr kr kr kr kr VURDERING ALTERNATIV FOR UTSKRIVING AV EIGEDOMSSKATT Paragraf 3 i lov om eigedomsskatt, som gjev alternativ for utskriving av eigedomsskatt, har vorte utvida fleire gonger siste åra. Frå 2012 kan eigedomsskatt skrivast ut etter fylgjande alternativ: a) Faste eigedomar i heile kommunen, eller b) Faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, eller c) Berre på verk og bruk i heile kommunen, eller d) Berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, eller e) Eigedom både under bokstav b og c, eller f) Eigedom både under bokstav b og c, eller g) Faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom. Oversyn frå fylkesmannen, presentert på kommunekonferansen 2011, viser at kommunane i Sogn og Fjordane har valt slik: Ikkje eigedomsskatt: Eid, Hornindal, Askvoll og Solund Verk og bruk: Luster, Lærdal og Aurland Verk/bruk og næringseigedomar: Bremanger Verk/bruk og tettstader: Balestrand, Leikanger og Årdal Alle eigedomar i kommunen: Vågsøy, Stryn, Gloppen, Flora, Førde, Naustdal, Jølster, Gaular, Fjaler, Høyanger, Sogndal, Vik og Gulen. Faste eigedomar unnateke verk/bruk: Nytt alternativ frå Grovt oversyn over tal/type bygg i kommunen med kilde i matrikkelrapport:

15 Sak 5/12 Bygningstype Tal Einebustad 365 Einebustad med hybel/sokkelleiligheit 42 Våningshus 140 Tomannsbustad 22 Rekkehus 21 Fritidsbygg (hytter og liknande.) 111 Fabrikkbygning 1 Verkstadbygning 5 Anna industribygg 7 SKATTEØRE Utifrå oversyn over kva ordning dei einskilde kommunar har vald, kan ein ikkje automatisk sei noko om nivået på «skattetrykket» i kommunane. Dette utifrå at kommunane kvart år saman med budsjettvedtaket fastsetja skattøret for eigedomsskatt. Etter 12 i eigedomsskattelova kan kommunen fastsetja ulike satsar for: a) Bustaddelen i eigedomen med sjølvstendig bustaddel b) Grunneigedomar som det står hus på, og huslause grunneigedomar c) Bygningar og grunn d) Avgrensa område som nemnde i 3 e) Verk og bruk i område som ikkje er utbygd på byvis Skattesatsen kan variera mellom 2 til 7 promille av takst. I tillegg har kommunane høve til etter nærmare reglar å kunne gje botnfrådrag anten i kroner eller prosent. FRITAK I eigedomsskattelova 5 er det lista opp kva eigedomar som er fri for eigedomsskatt. Blant anna er det fritak for eigedom som vert driven som gardsbruk og skogbruk. Til orientering kan kommune likevel ikkje frita «våningshus med høveleg tuft og område som går inn under ei vedteken reguleringsplan». Dette inneber og at kårhus og eventuelle reine hytter vil bli skattepliktige. TAKSERING / KOSTAND Med unnatak av taksering av kraftproduksjonsanlegg, skal taksering av eigedom skje i medhald av byskattelova 5, «Ved takseringen ansættes eiendommens takstværdi til det beløp, som eiendommen efter sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antages at kunne avhændes for under sedvanlige omsætningsforhold ved frit sal..» I ei eventuell nærare utgreiing av alternativ for eigedomsskatt, må ein ta stilling til om takseringsarbeidet er organisert effektivt, det vil sei om ein skal nytta takstnemnd som i dag eller alternativt at kommunestyret oppnemner sakkyndig nemnd. I det siste alternativet blir takst fastsett av skakyndig nemnd på grunnlag av framlegg frå såkalla tilsette besiktelsesmenn. (Denne modellen er vanleg å nytta ved eigedomsskatt i heile kommunen og der det er eit stort tal skatteobjekt. Modellen krev samtykke frå departementet.).

16 Sak 5/12 Eit anna moment som ein må vurdera nærare, alt utifrå kva alternativ som skal utgreiast, er trong for naudsynt dataverktøy, om kvaliteten på data i matrikkelen er tilfredsstillande og kva ressursar administrasjonen kan frigje til arbeidet, eventuelt må styrkast med. Rådmannen si tilråding: Saka blir lagt fram utan tilråding.

17 Sak 6/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 6/12 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 11/1038 Ytre Sogn prosti - vurdering av nedlegging - høyringsbrev Vedlegg: Brev frå Bjørgvin bispedømmeråd, Uttale frå Balestrand sokneråd, Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand kommune har motteke brev frå Bjørgvin bispedømmeråd som orientering, men også med høve til å gje uttale. Brevet omhandlar skisse til endring av prostigrenser og nedlegging av Ytre Sogn prosti. I framlegget er det lagt opp til at sokna Balestrand og Vik skal gå til Indre Sogn prosti. Høyanger og Hyllestad skal gå til Sunnfjord prosti, medan Gulen og Solund vil gå til Nordhordaland prosti. Motivasjonen for endringa er slik det går fram av vedtaket i bispedømmerådet å spare økonomiske midlar ved å redusere prostestillingar i prostiet. Balestrand sokneråd har handsama saka og gjeve uttale der dei ikkje har innvendingar til dei føreslegne endringane. Det vert vist til vedlagt uttale. Frist for eventuell uttale er VURDERING Frå administrasjonen si side vert saka lagt fram utan klåre føringar. Ein er av den oppfatning at gjeldande ordning har fungert bra fram til no, men har forståing for at Bispedømmerådet ynskjer å sjå på tilpassing og endringar som skissert i høyringsbrevet. For kommunal

18 Sak 6/12 verksemd er mykje av samarbeidet Balestrand deltek i, vendt innover i Sogn Regionråd eller knytt opp mot kommunar i Indre Sogn. Slik sett er denne skisserte tilknytinga naturleg. Soknerådet ser også ut frå sin ståstad, med direkte ansvar for den kyrkjelege verksemda, at den skisserte løysinga er akseptabel, men då med førestnad av at presteressursen i balestrand ikkje vert redusert. Saka vert ut over dette lagt fram utan nærare framlegg til uttale. Rådmannen si tilråding:

19 Sak 7/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 3/12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Kjellaug Brekkhus Arkiv: 024 &01 Arkivsaknr.: 11/810 NY RAMMEAVTALE FOR SAMHANDLING MELLOM KOMMUNANE OG HELSE FØRDE MED FORSLAG TIL "SAKSHANDSAMINGSMAL" FOR P Vedlegg: NY RAMMEAVTALE - FRAMLEGG Framlegg til delavtale - utskriving av pasientar Bakgrunn: Denne rammeavtalen byggjer på tidlegare rammeavtale mellom Helse-Førde og kommunane i Sogn og Fjordane. Lovheimel: Partane er etter lov om kommunale helse-og omsorgstenester av mfl. pålagt å inngå samarbeidsavtale.ved inngåing av rammeavtalen og vedtak av delavtaler,oppfyller partane si lovpålagte plikt til å inngå samarbeidsavtale. SAKSOPPLYSNINGAR Eit nedsett utval med representantar frå kommunane, Helse Førde og ein brukarrepresentant har gjennomført prosessen på oppdrag frå koordineringsrådet.koordineringsrådet handsama saka på bakgrunn av innkomne høyringsuttalar(jfr sak 31/12) Det er Helse Førde HF og den enkelte kommunen som er avtalepartar. VURDERING Etter den gjennomførte prosessen finn Rådmann å kunne tilrå å godkjenne avtalen slik den no ligg føre. Det er kommunestyret sjølv som etter helse-og omsorgslova må gjere vedtak i saka. Rådmannen si tilråding: Rammeavtalen med delavtalar vert godkjendt slik den ligg føre.

20 Sak 8/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 63/11 Formannskapet /12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Alf M. Høyrem Arkiv: 031 Arkivsaknr.: 11/955 Endring av organisasjon Vedlegg: Referat frå arbeidsmøte og Bakgrunn: Sak F Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Formannskapet gjorde i møte slikt vedtak: «Formannskapet ber rådmannen utarbeide eit framlegg til administrativ organisering som vert lagt fram i neste møte i formannskapet. Formannskapet vil ut i frå dette legge fram endeleg tilråding for kommunestyret. Rådmannen får med dette mandat til å opprette ei administrativ arbeidsgruppe som saman med dei tillitsvalde gjennomfører nødvendig strukturendring i organisasjon innan oppvekst og omsorg. Vidare vil desse leiarane vere med i prosessen framover innanfor sitt fagområde for å gjere drift og leiing så optimal som mogleg i høve oppgåvene». VURDERING Organisasjonen er i dag ikkje optimalt organisert for å løyse dei oppgåvene, og for å møte dei utfordringane ein står framføre særleg innan skule/barnehage og helsetenester. Organisasjonskartet framstår i dag som uoversiktleg og gjev uklare ansvarstilhøve og svært skeiv arbeidsbelastning på enkelte sakshandsamarar og einingar. Det har vore gjennomført to felles arbeidsmøter med HTV og rådmannen si leiargruppe der ein har diskutert ny administrativ organisering. Ut frå dette gjer rådmannen framlegg om slik overordna administrativ organisering:

21 Sak 8/12 Administrativt organisasjonskart Rådmann Stab Personal og løn Beredskap HMS Opplæring Økonomi Post og arkiv IKT Sørvistorg Næring Kommunalavdeling Tekniske tenester Plan Bygg og eigedom Drift Kultur og fritid K plan og miljøvern Brann Kommunalavdeling Pedagogiske tenester Skule Barnehage Vaksenopplæring PPT Leirskule Kulturskule Kommunalavdeling Helse- og omsorg Helse Pleie- og omsorg Barnevern Sosial/NAV

22 Sak 8/12 Som det går fram av skissa, vert det rådd til at det vert ei eining med ansvar for pedagogiske tenester, ei eining med ansvar for helse og omsorg og ei eining for tekniske tenester. Leiarane for desse einingane bør få nemningar kommunalsjefar og skal rapportere direkte til rådmannen og vere ein del av leiargruppa. Desse stillingane bør lysast ut eksternt. Så snart den overordna administrative organiseringa er vedteke, vil administrasjonen oppretta ei arbeidsgruppe der ein der ein tek sikte på å leggje fram eit framlegg til vidare organisering for administrasjonsutvalet i møte i mars månad. Rådmannen si tilråding: Det vert oppretta ei eining med ansvar for pedagogiske tenester, ei eining med ansvar for helse og omsorg og ei eining med ansvar for tekniske tenester. Leiarane for desse einingane får nemninga kommunalsjefar og skal rapportere direkte til rådmannen og vere ein del av leiargruppa. Stillingane skal lysast ut eksternt. Handsaming: Formannskapet: Formannskapet kom samla fram til følgjande vedtak: Vedtak: Formannskapet: Formannskapet ber rådmannen utarbeide eit framlegg til administrativ organisering som vert lagt fram i neste møte i formannskapet. Formannskapet vil ut i frå dette legge fram endeleg tilråding for kommunestyret. Rådmannen får med dette mandat til å opprette ei administrativ arbeidsgruppe som saman med dei tillitsvalde gjennomfører nødvendig strukturendring i organisasjon innan oppvekst og omsorg. Vidare vil desse leiarane vere med i prosessen framover innanfor sitt fagområde for å gjere drift og leiing så optimal som mogleg ihøve oppgåvene. Samrøystes.

23 Sak 9/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 9/12 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Åge Skrede Arkiv: 202 Arkivsaknr.: 12/77 Finansiering VA-anlegg Holmen Endring av låneopptak Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR I samband med byggeplanane til reiselivsmuseet er det avsett til bygging av VA-grøft med avløpspumpestasjon i Holmen. Ein har no innhenta tilbod på utføring av arbeidet, og ein ser at kostnadsramma må aukast monaleg. VURDERING Det billegaste tilbodet er på ca eks. mva, og med regnskapsførte utgifter til planlegging, ca ,- og høgde for uforutsette utgifter bør ramma aukast til ,-. Kostnaden vil gå inn i sjølvkostgrunnlaget for høvesvis vatn og avløp, med på avløp og på vatn. Rådmannen si tilråding: Budsjettpost i investeringsbudsjettet vert auka med ,- til ,- og vert finansiert med auka låneopptak i Rådmann får fullmakt til å underskrive låneavtale.

24 Sak 10/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 16/11 Utval for oppvekst og omsorg /11 Formannskapet /12 Formannskapet Sakshandsamar: Ken Heine Bakke Arkiv: 144 Arkivsaknr.: 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Vedteken ruspolitisk plan Utkast til ruspolitisk plan for Balestrand kommune av Moment til ruspolitisk plan Uttale frå kommunelege Uttale frå NAV Uttale frå folkehelsekoordinator Uttale frå Sagatun skule Uttale frå Sygna SIRUS rapport 2/2011 Utdeling av skjenkeløyver i ny periode Alkohollova SAKSOPPLYSNINGAR Ruspolitisk plan er vedteken i kommunestyre i sak 23/08. Denne skal handsamast politisk før ein tek stilling til einskildsøknader om sals- og skjenkekløyve for neste fireårsperiode. VURDERING Det er innhenta innspel frå NAV, kommunelege, den største grunnskulen som inneheld ungdomsskuletrinn, folkehelsekoordinator i kommunen og Sygna vidaregåande skule. Alle unnateke Sygna vidaregåanede skula har svara. Ein forsøker å leggje til grunn nasjonale og lokale konsekvensar av rusmisbruk. Punkt E) seier: Administrasjonen og utval for oppvekst og omsorg syter for at dei ulike løyvehavarane får delta på møte der ulike sider av praktiseringa av løyva vert drøfta.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer