Petroleumsnæringen Arbeidstakere Myndigheter Status pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Petroleumsnæringen Arbeidstakere Myndigheter Status pr 1.8.2008"

Transkript

1 Stortingsmelding nr 12 ambisjoner og forventninger Tiltaksområde og aksjonspunkter Videreutvikle HMS være verdensledende på HMS 1. Storulykkesoppfølging Helhetlig risikostyring land/sokkel Kunnskaps-, kompetanse- og metodeutvikling Videreutvikling av RNNP Spesielle prosjekter Gassreduksjonsprosjektet Gassutslipp under vann Vedlikehold og-styring FOU/Petromaks Hva gjøres på området av myndigheter, petroleumsnæringen og arbeidstakere? Petroleumsnæringen Arbeidstakere Myndigheter Status pr Prosjektoppfølging (eks tennkildemodell, gasslekkasje) Rapportering KPI (mnd) Risikoprosjektet indikatoroppfølging DMF brønnintegritet Utarbeidelse av standarder og veiledninger for aldring og levetidsforlengelse av innretninger. GOEs KHMS-forum, kvartalsvis HMSbenchmarking Risikoprosjektet input GOEs Forankringforum etablert høsten Målsetting om 75 % reduksjon av alvorlige forankringshendelser innen 2010 sammenlignet med Lederne Innspill for å identifisere kritiske forhold mht aldring av utstyr og derved bidrag til storulykker. Er med og har fokus på dette området. Er med i utvalsarbeid i Ptil i høve vidareutvikling av RNNP sokkel og land. Har fokus på gassreduksjonsprosjektet og gassutslepp. gasslekkasjar, brønnintegritet. Har halde fleire boring og brønnkonferansar der me m.a. har teke opp og sett søkjelyset på komplekse brønnar og nye boremetodar. Fokus på vedlikehald og styring. Er oppteken og set fokus på aldringsproblem og utslete utstyr. Har fokus på kampanjevedlikehald og ulempene med dette. Det er viktig for Lederne med eit godt trepartsamarbeid og Tilsyn ledelsesbidrag for reduksjon av storulykker RNNP: o Rapport for 2007 levert april 08 (på plan). o Høsten 2008, datainnsamling for 1. halvdel o Jobbe med miljømynd. og industrien med tanke på å implementere nye indikatorer for ytre miljø (utslipp til sjø) o Gjennomgang av RNNP (spørreskjema) med SF ila høsten Oppfølging gjennom o Tverrisk o Ptils Barentshavsgruppe Oppstart og videreføring av kompetanseprosjekter i etaten P-tilprosjekter i partsperspektiv: o Brønnintegritet o Komplekse brønner og nye boremetoder Ptil-prosjekter FoU/tilsyn: o Vedlikehold (gjennomført omfattende tilsyn mot de 1

2 NI Løpende analyser/oppdateringer L-8: overvåking og tiltak basert på risikovurderinger Leverandørindustrien vurderer måleparametere som grunnlag for å oppnå ambisjon om å være verdensledende på HMS god samhandling. Bidrar til at ikke risikoeksponering gjennomsnittmåles ref ulik fordeling av risiko og belastning blant aktører SAFE Tiltak for å korrigere ensidig fokus på atferdsbasert sikkerhet Innsats mot kampanjevedlikehold Alle: Bidra i partssamarbeidet for bedre HMS store aktørene, oppsummert på o Tverrfaglig gruppe for aldringsproblemer arbeidet i flere år en av Ptils hovedprioriteringer o Tett samarbeid med HSE o Oppstart av faglig nettsted for aldring og levetidsforlengelse av innretninger. FoU etablert eget kontaktpunkt for Petromaksprogrammet Tilsynsplan 2008 reflekterer erfaringer og utfordringer se overordnede prioriteringer for Ptil på forankret i styringsdialog m/aid og strategiprosesser 2. Arbeidsmiljøoppfølging Hindre utstøting Langtidsvirkninger av arbeidsmiljøforhold Psykososialt arbeidsmiljø Støy Kjemisk helserisiko Arbeidstidsprosjektet Arbeidsmiljø i fjerningsaktiviteter Retningslinje og database for støy/virkninger av støy Varmt-arbeid-prosjektet i regi av SfS Ansvarlig for næringens oppfølging av kjemikalieprosjektet Utstøting, langtidseffekter fokus i egne konferanser og deltakelse i arbeidsgruppe under Ptil Støy og hørselsskader gjennomført konferanser og bidratt med faglige innspill til St meld mv Deltar i utvalg for arbeidstidsordninger holdt Risikoutsatte grupper helhetlig risikobilde og betydning av rammebetingelser. 1 av 5 hovedprioriteringer i Ptil etablert eget prosjekt Tilsyn og fagutvikling Samhandlingsmodell Atil/Ptil/NAV bidrag. Avtale og handlingsplan etablert. Bidratt til etablering og utvikling av Nasjonal overvåking av 2

3 Deltakelse i styringsgruppen for SfS og arbeidsgrupper NI: Erfaringsoverføring fra Tjeldbergodden vedrørende verdiskaping og IA og konkret oppfølging av dette med tiltak Varmt-arbeid-rosjekt i regi av SfS Alle: Deltar i og følger opp prosjekter for partssamarbeid Implementerer tiltak foredrag om dette på Ptil sin konferanse om dette tema Varmt arbeid deltar i SfS prosjekt Arbeidstid: o Årlige kurs o Revisjon av avtale arb.tidsordninger Varmt arbeid deltar i prosjektet i regi av SfS SAFE Bistår ALF Bidrag til FoU Deltar i GCAQU Faglige bidrag kjemisk arbeidsmiljø Arbeidstidsordninger faglige bidrag Varmt arbeid bidrag arbeidsmiljø- og helse (NOA) Bidratt bla. med data/erfaringer fra RNNP. Kjemisk helserisiko kvalifisering av FoU (Ptil/STAMI/partene) Rapport til AID 0607 videreført til NFR Petromaks midler tildelt vår 08. Oppfølging av OLFprosjektet og tilsyn. Arbeidstid: Gjennomgang av kunnskapsstatus bakgrunn for FoU, gjennomført internasjonalt seminar og tilsyn. Videreført gjennom NFR Petromaks bla. gjennom tildelinger i 2008 Fjerning/varmt arbeid, seminar 1206, se også prosjekt kjemisk helserisiko og risikoutsatte grupper Årsaker til belastningslidelser, fellesprosjekt med Atil og STAMI. Fagutvikling 3. HMS-regelverket Ferdigstille nytt helhetlig HMS-regelverk Regelverksutvikling Myndighetenes håndheving Pliktsubjekters etterlevelse Regelverksforum deltar Internt nettverksarbeid Standardisering Norge deltar Ptil sin håndheving - følger opp på vegne av næringen Kost/nytterapport RVK aktiv deltaker Arbeidstidsseminar mars 07 Deltar aktivt i trepartssamarbeid t.d. i Regelverksforum Deltek aktivt i RVK.- styringsgruppa Vore forelesar på RVK kurs Delteke aktiv i utarbeiding av RVK kurs SUT kurs og drift og vedlikerhald, boring og Utkast til revidert regelverk er klart til å sendes på høring når AID gir klarsignal. Regelverksforum ledelse. Videreutvikling av mandatet for å tydeliggjøre Regelverksforums rolle. Håndheving forbedringsprosjekt HMS-regelverket 3

4 bidrag Prosjekt med UiO Regelverksforum RV 07 høringskommentarer Standard Norge deltar Ptil sin håndheving følger opp på vegne av næringen RVK aktiv deltaker Kurs bidrag ved behov brønn. + enkelt tema t.d. påsjåplikt Har stor fokus på HMSregelverket, m.a. på kurs for medlemmar/tillitsvalte RV 07, bidrag (arbeidstakermedvirkning samsoving /likebehandl. arbeidstid, varmt arbeid mv) Regelverksforum - deltar kompetansehevingstiltak (AIDmidler) 4. Integrerte operasjoner og HMS Norsk Industri: Deltar i Regelverksforum L-8 bidrar i partssamarbeid GAP-analyse i regi av L-8 og implementerer forbedringer L-8 bidrag til felles opplæringsmodul nytt regelv. IO-prosjekt i regi av OLF med omfattende underaktiviteter i industrien IO innen foring retningslinje, OLF prosjekt deltar SAFE: Regelverksforum - deltar RVK aktiv deltaker Har halde mange E- drift og IO konferasar og sett søkjelyset og fokus på e-drift og IO. 1) Dette har skjedd på fleire Sokkelkoneransar. m.a. 2) Var eit av hovudtema på Boring og brønnkonferansen ) Sokkelkonferansen 2007 i Haugesund hadde også dette som tema i samarbeids med IO har vært er ett av hovedprioriteringsområdene til Ptil fra Prosjektgruppe koordinerer tilsyn, FoU-aktiviteter og intern kompetanseutvikling Ptil har gjennomført et FoUprosjekt for å klargjøre mulige storulykkeskonsekvenser av IO Ptil avholdt konferanse i juni

5 foredragshaldarar frå OLF, Statoil og BP. Har også skrive ein Masterfagsoppgåve, BI, om Konsekvensar med e-drift/io i oljeverksemda Er med i E-driftsforum, OD E-drift utval/grupper i OLF/ Petoro/OD Arrangerte også ein Sokkelkonferansen på Hurtigruta der E-drift/IO var eit av hovudtema IO-utvalg etablert Deltar i e-driftsforum med bredt fokus på IKT-sikkerhet og sammenhenger mellom IO og HMS Ptil gjennomfører i en større tilsynsaktivitet med særlig fokus på sårbarhet/integritet til kontrollsystemer offshore. Dette er ledd i en bredere satsing på IKT-sikkerhet, Ptil vektlegger en tett dialog med OLF og andre premissgivere i næringen om muligheter for å utnytte IO til å forbedre HMSstyring. Dette innebærer også deltakelse i programkomiteer for en rekke konferanser. 5. Videreutvikling av partssamarbeid Videreutvikle SF, RF, SFS Oppfølging av rapport om arbeidstakermedvirkning Piloter om arbeidstakermedvirkning i lisenser Fora for partssamarbeid (SF, SfS, RF, RVK, Std Norge og ulike prosjekter) deltar NHO deltar Partssamarbeid i drift ivaretas av medlemsbedriftene Arbeidstakermedvirkning i lisensene tilrettelagt av industrien avventer resultater Fora for partssamarbeid (SF, SfS, RF, RVK og ulike Deltekt aktiv i trepartsamarbeid og Fora for partssamarbeid (SF, SfS, RF,OD, RVK, E- driftsforum,utval/arbeisds grupper i OLF, Ptil og andre prosjekter) deltek i utstrakt utvalsarbeids Lederne er ikkje med i lisenspartsamarbeidet. Det var Lederne som tok opp denne saka i Stortinget og i HMS Drift, ledelse og rapportering av Sikkerhetsforum (SF) og Regelverksforum o SF gjennomført årskonferanse i 2008 med 230 deltakere Partssamarbeid som arbeidsform i relevante FoUprosjekter og prosesser. Entreprenørsegmentet - spesiell oppfølging Pilot oppfølging/evaluering 5

6 prosjekter) deltar Norsk Industri: Fora for partssamarbeid (SF, SfS, RF, RVK, og ulike prosjekter, herunder prosjekter mot landanlegg og leverandør industri) deltar meldinga. Me ynskjer å komma sterkt inn her og har mange flinke folk å setja inn i slike arbeidstakarmedverknad i lisensar. Lederne er med på mykje partsamarbeid og arbeidstakrmedverknad t.d. i Sikkerheitsforum, RVK, E- driftforum- OD, Regelverksforum, utvalsarbeid i OLF. Og i SfS LO, IE og Fellesforbundet: Fora for partssamarbeid (SF, SfS, RF, RVK og andre prosjekter) deltar HVO-forum under Fellesforbundets petroleumsforum (32 klubber, 12 avd) Kursvirksomhet forankret i S-forum, SfS og RF. Piloter følger opp erfaringer SAFE: Fora for partssamarbeid (SF, undergrupper i SfS, RF, RVK og andre prosjekter) deltar Tilgang til land- og sokkelanlegg for interesseorganisasjoner. 6

7 6. Helhetlig oppfølging sokkel/land Helhetlig regulering Videreutvikling RNNP Arbeidsmiljø helhetlig forvaltningspraksis Beredskap samordning av ressurser og vurdering av beredskap ved kritisk infrastruktur Samarbeid NI L-8 Sikkerhetsopplæring harmonisering Norsk/UK sokkel NI: Helhetlig oppfølging sokkel/land ivaretas av virksomhetene Alle: Risikonivåprosjektet - bidrag Støttar arbeidet med RNNP og oppfordrar alltid flest mogleg å selta her. Er opptekne av spørsmåla i RNNP og oppfylgjinga av desse. Deltek aktivt her. Er med i trepartsamarbeid i høve beredskap, redningsmidlar, fritt fall livbåtar m.a. Allmenngjøringsloven arbeidsgruppe for oppfølging i regi av Fellesforbundet Sosial dumping, bevilget til eget prosjekt i regi av Fellesforbundet Sekretær for oppfølging av sosial dumping i IE Risikonivåprosjektet bidrag til fokus på fordeling av risiko mellom aktørene Dobbeltarbeid (egen bedrift og biarbeidsgiver), oppfølging Beredskap inkludert nordområdene spesiell oppmerksomhet Risikonivåprosjektet land med fra 2006 Sosial dumping eget prosjekt tilsyn. Oppdragsgiver for FAFO rapport som konkluderer med relativt sett ryddige forhold i petroleumsvirksomheten Arbeidstid samarbeid med Arbeidstilsynet om felles hånhevingspraksis SAFE Deltar i relevant arbeid 7

8 Alle: Risikonivåprosjektet bidrag 7. Spesielle prosjekter Følge opp dykkerapport SUT-ordning, langtids helseoppfølging, myndighetssamarbeid, utredning om behov for beredskapsordning med dykking som innsatsmiddel i petroleumsvirksomheten og annen sivil virksomhet. Oppfølging av fysisk og kjemisk arbeidsmiljø (FOUkvalifisering, næringens identifisering og iverksetting av forbedringstiltak samt oppfølging av Stortingets forventninger til industrien mht medisinsk ekspertise for eksponert/utsatt personell.) SUT-ordning dykkefartøy positivt Helsemessig langtidsvirkning for dykkere eget prosjekt m/imca Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø, deltar i etablerte fora og utarbeider nå handlingsplan for oppfølging Dykking deltar i prosjekt/prosesser etter behov Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø, deltar i arbeidsgrupper formidler resultater ut til egne NI: Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø deltar i prosjekter og følger opp resultater Etterlyser fou på slam fra brønner. Set søkjelys på fysisk og kjemisk arbeidsmiljø og fylgjer nøye denne utviklinga. Er med i arbeidsgruppa som går på dette. LO/IE/Fellesforbundet LO og IE involvert i oppfølging av rettssak vedrørende dykking, støttes av Fellesforb. Langtidshelseoppfølging og annen FoU følges opp Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø deltar i partssammensatt gruppe SAFE: Fysisk/kjemisk arbeidsgruppe deltar ALF fagråd deltar GCAQE deltar Pasientutredninger helse deltar Dykkere: o Utredning gjennomført og anbefalinger formidlet o Langtidshelseoppfølging innhentet erfaringer fra HSE og Brasil Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø o Ptil/STAMI-prosjekt o Risikoindikatorer kjemisk arbeidsmiljø videreutvikling o Ekspertseminar avholdt AID: Fysisk/kjemisk helsefare følge opp Stortingets anmodning om medisinsk oppfølging: o Retningslinjer utarbeidet o Utreninger igangsatt 8

9 8. Internasjonalisering Internasjonalt samarbeid Integrasjon av virksomhet mellom land og sokler Internasjonal normering og standardisering Norsjøbassenget samarbeid OGP-samarbeid beste praksis og forbedring av KPIarbeid Internasjonaliseringssamarbeid og prosesser deltar ved behov NI: Verdensledende på HMS leverandørindustrien utreder grunnlag for sammenlikning av relevante KPI-er i et internasjonalt perspektiv Lederne har samarbeid med Lederne i Sverige og Danmark som til saman har fleire hundre tusen medlemmar. Samarbeid med ein europeisk organisasjon Internasjonalt samarbeid deltar i europeiske og skandinaviske samarbeidsorganer SAFE Amerikanske atferdsbaserte modeller i HMS-arbeidet arbeider for redusert innflytelse Internasjonalt samarbeid om HMS: o NSOAF, SWG, IRF, IADC og russiske myndigheter samarbeid o Kran og løftopplæring, sikkerhetsopplæring og boring o FOU bidrar i felles nettverk ICRARD 9. FOU-aktiveter Videreutvikle HMS-forskning i samarbeid, partene, NFR/ Petromaks og andre nasjonale og internasjonale miljøer. Egne prosjekter Etter behov Alle: FoU-prosjekter i regi av Ptil og AID deltar Alle: FoU-prosjekter i regi av Ptil og AID deltar HMS-FoU i kommende 5- årsperiode, ivaretas av dedikerte satsningsområder FoU-koordinator i Ptil utpekt Internasjonal FoU ivaretas gjennom Ptil bidrag til ICRARD 10. Ulykkesgransking Sikre effektiv og kvalifisert gransking ved hendelser og ulykker. Ulykkesgransking ivaretas primært av bedriftene Gjennomført første seminar for erfaringsoverføring etter Har fokus på ulukkegranskingar og hendingar. Me er også opptekne av og har fokus på underrrapportering av hendingar 9

10 Tiltak for å unngå underrapportering av hendelser alvorlige hendelser august 07 NI Retningslinjer mht felles deltakelse hovedbedrift og leverandør i granskinger? Næringen ber SfS vurdere behov 11. Underrapportering? Avholdt møte med partene Overvåker utviklingen via medl som me har spelt inn i t.d HMS melding. Feilrapportering av hendelser o Hendelser med alvorlig konsekvens og potensial søkes nedgradert nødvendig med mer kunnskap Tema på møte med industrien. Ikke identifisert konsekvenser for risikonivåprosjektet 12. Digital infrastruktur Næringen skal sikre like vilkår for tilgang og bruk IO-prosjekt i OLF regi Deltar i prosjekter ved behov SAFE: Feilrapportering gis oppmerksomhet og oppfølging 10

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002)

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002) Innst. S. nr. 169 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) Til Stortinget 1. BAKGRUNN FOR MELDINGA 1.1 Samandrag Petroleumsnæringen

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004 ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Petroleumstilsynet mai 2004 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1. Føringer for arbeidet, mandat, sammensetning og arbeidsform... 4

Detaljer

INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012

INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012 INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012 2 Forbundets arbeidsplan er dels ein handlingsplan for aktiviteten i 2012. Samstundes vert forbundet sine standpunkt i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. Den er

Detaljer

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Programseminar for Olje og Gass i Norges forskningsråd

Programseminar for Olje og Gass i Norges forskningsråd Programseminar for Olje og Gass i Norges forskningsråd Statoil i Trondheim 10. og 11. mars 2004 Om trepartssamarbeidet innen HMS v/ Paul Bang Petroleumstilsynet Stortingsmelding om HMS 2001-2002 Regjeringen

Detaljer

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Forfattere: Bjørn Lau, Cathrine Haugene Ljoså, Stein Knardahl Dato: 30. 04. 2007 Serie: STAMI-rapport

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

risikonivå utviklingstrekk 2008 norsk sokkel

risikonivå utviklingstrekk 2008 norsk sokkel 2 FORORD Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen, men er også av allmenn interesse. Det var derfor naturlig og viktig for oss å etablere en struktur

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011 ARBEIDSPLAN 2011 INNHOLD Arbeidsplan for 2011 Innledning.......................................................... 3 Forhandlinger....................................................... 4 Fagligpolitisk.......................................................

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014 INDUSTRI ENERGI arbeidsplan for 2014 2 Forbundets arbeidsplan er en handlingsplan for aktiviteten i 2014. Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. 3 Forkortelser AFP

Detaljer

1. INNLEDNING Arbeidsdepartementet gir med dette rammer og retningslinjer for Arbeidstilsynets virksomhet i 2013.

1. INNLEDNING Arbeidsdepartementet gir med dette rammer og retningslinjer for Arbeidstilsynets virksomhet i 2013. Arbeidstilsynet Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 12/1222 - ASS 11.02.2013 Tildelingsbrev 2013 - Arbeidstilsynet 1. INNLEDNING Arbeidsdepartementet gir med dette rammer og retningslinjer

Detaljer

Foto: Erlend Angelo 2

Foto: Erlend Angelo 2 Beretning 2011 Foto: Erlend Angelo 2 Forord og sammendrag Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet totalt 151 137 medlemmer, og herav 104

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat

ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat Forord Denne arbeidsplanen gir etatens styringsgrunnlag for 2011. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra KRD, vår vurdering av utviklingstrekk

Detaljer

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 1 OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene 2 HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 3 FORORD Initiativet «HMS-utfordringer i nordområdene»

Detaljer

hovedrapport - utviklingstrekk 2009 - norsk sokkel r i s i k o n i v å i n o r s k petroleumsvirksomhet rnnp

hovedrapport - utviklingstrekk 2009 - norsk sokkel r i s i k o n i v å i n o r s k petroleumsvirksomhet rnnp hovedrapport - utviklingstrekk 2009 - norsk sokkel r i s i k o n i v å i n o r s k petroleumsvirksomhet rnnp Norsk sokkel 2009 Rev. 1 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Risikonivå i petroleumsvirksomheten

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Virksomhetsplan for 2005

Virksomhetsplan for 2005 Strålevern Rapport 2005:1 Virksomhetsplan for 2005 Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Statens strålevern. Virksomhetsplan for 2005. StrålevernRapport

Detaljer

ESRA Norge 20 år 1994 2014

ESRA Norge 20 år 1994 2014 European Safety and Reliability Association ESRA Norge 20 år 1994 2014 Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse Tilsluttet European Safety and Reliability Association (ESRA) Tilknyttet Tekna

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse ÅRSRAP P ORT - 201 4 «L uft f a rtstil s yn et h a r h ov e d a nsv a r et f o r til s yn et m e d no r sk luft f a rt. T il s yn et s k a l væ r e en aktiv på d river f o r sik k er o g s am f u n ns

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Fafo-rapport 541 Fafo 2006 ISBN 82-7422-553-8 ISSN 0801-6143

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5237 IBA004 Dato: 10.03.2015 Sak M 13/15 SAK M 13/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2014 Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved

Detaljer