Petroleumsnæringen Arbeidstakere Myndigheter Status pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Petroleumsnæringen Arbeidstakere Myndigheter Status pr 1.8.2008"

Transkript

1 Stortingsmelding nr 12 ambisjoner og forventninger Tiltaksområde og aksjonspunkter Videreutvikle HMS være verdensledende på HMS 1. Storulykkesoppfølging Helhetlig risikostyring land/sokkel Kunnskaps-, kompetanse- og metodeutvikling Videreutvikling av RNNP Spesielle prosjekter Gassreduksjonsprosjektet Gassutslipp under vann Vedlikehold og-styring FOU/Petromaks Hva gjøres på området av myndigheter, petroleumsnæringen og arbeidstakere? Petroleumsnæringen Arbeidstakere Myndigheter Status pr Prosjektoppfølging (eks tennkildemodell, gasslekkasje) Rapportering KPI (mnd) Risikoprosjektet indikatoroppfølging DMF brønnintegritet Utarbeidelse av standarder og veiledninger for aldring og levetidsforlengelse av innretninger. GOEs KHMS-forum, kvartalsvis HMSbenchmarking Risikoprosjektet input GOEs Forankringforum etablert høsten Målsetting om 75 % reduksjon av alvorlige forankringshendelser innen 2010 sammenlignet med Lederne Innspill for å identifisere kritiske forhold mht aldring av utstyr og derved bidrag til storulykker. Er med og har fokus på dette området. Er med i utvalsarbeid i Ptil i høve vidareutvikling av RNNP sokkel og land. Har fokus på gassreduksjonsprosjektet og gassutslepp. gasslekkasjar, brønnintegritet. Har halde fleire boring og brønnkonferansar der me m.a. har teke opp og sett søkjelyset på komplekse brønnar og nye boremetodar. Fokus på vedlikehald og styring. Er oppteken og set fokus på aldringsproblem og utslete utstyr. Har fokus på kampanjevedlikehald og ulempene med dette. Det er viktig for Lederne med eit godt trepartsamarbeid og Tilsyn ledelsesbidrag for reduksjon av storulykker RNNP: o Rapport for 2007 levert april 08 (på plan). o Høsten 2008, datainnsamling for 1. halvdel o Jobbe med miljømynd. og industrien med tanke på å implementere nye indikatorer for ytre miljø (utslipp til sjø) o Gjennomgang av RNNP (spørreskjema) med SF ila høsten Oppfølging gjennom o Tverrisk o Ptils Barentshavsgruppe Oppstart og videreføring av kompetanseprosjekter i etaten P-tilprosjekter i partsperspektiv: o Brønnintegritet o Komplekse brønner og nye boremetoder Ptil-prosjekter FoU/tilsyn: o Vedlikehold (gjennomført omfattende tilsyn mot de 1

2 NI Løpende analyser/oppdateringer L-8: overvåking og tiltak basert på risikovurderinger Leverandørindustrien vurderer måleparametere som grunnlag for å oppnå ambisjon om å være verdensledende på HMS god samhandling. Bidrar til at ikke risikoeksponering gjennomsnittmåles ref ulik fordeling av risiko og belastning blant aktører SAFE Tiltak for å korrigere ensidig fokus på atferdsbasert sikkerhet Innsats mot kampanjevedlikehold Alle: Bidra i partssamarbeidet for bedre HMS store aktørene, oppsummert på o Tverrfaglig gruppe for aldringsproblemer arbeidet i flere år en av Ptils hovedprioriteringer o Tett samarbeid med HSE o Oppstart av faglig nettsted for aldring og levetidsforlengelse av innretninger. FoU etablert eget kontaktpunkt for Petromaksprogrammet Tilsynsplan 2008 reflekterer erfaringer og utfordringer se overordnede prioriteringer for Ptil på forankret i styringsdialog m/aid og strategiprosesser 2. Arbeidsmiljøoppfølging Hindre utstøting Langtidsvirkninger av arbeidsmiljøforhold Psykososialt arbeidsmiljø Støy Kjemisk helserisiko Arbeidstidsprosjektet Arbeidsmiljø i fjerningsaktiviteter Retningslinje og database for støy/virkninger av støy Varmt-arbeid-prosjektet i regi av SfS Ansvarlig for næringens oppfølging av kjemikalieprosjektet Utstøting, langtidseffekter fokus i egne konferanser og deltakelse i arbeidsgruppe under Ptil Støy og hørselsskader gjennomført konferanser og bidratt med faglige innspill til St meld mv Deltar i utvalg for arbeidstidsordninger holdt Risikoutsatte grupper helhetlig risikobilde og betydning av rammebetingelser. 1 av 5 hovedprioriteringer i Ptil etablert eget prosjekt Tilsyn og fagutvikling Samhandlingsmodell Atil/Ptil/NAV bidrag. Avtale og handlingsplan etablert. Bidratt til etablering og utvikling av Nasjonal overvåking av 2

3 Deltakelse i styringsgruppen for SfS og arbeidsgrupper NI: Erfaringsoverføring fra Tjeldbergodden vedrørende verdiskaping og IA og konkret oppfølging av dette med tiltak Varmt-arbeid-rosjekt i regi av SfS Alle: Deltar i og følger opp prosjekter for partssamarbeid Implementerer tiltak foredrag om dette på Ptil sin konferanse om dette tema Varmt arbeid deltar i SfS prosjekt Arbeidstid: o Årlige kurs o Revisjon av avtale arb.tidsordninger Varmt arbeid deltar i prosjektet i regi av SfS SAFE Bistår ALF Bidrag til FoU Deltar i GCAQU Faglige bidrag kjemisk arbeidsmiljø Arbeidstidsordninger faglige bidrag Varmt arbeid bidrag arbeidsmiljø- og helse (NOA) Bidratt bla. med data/erfaringer fra RNNP. Kjemisk helserisiko kvalifisering av FoU (Ptil/STAMI/partene) Rapport til AID 0607 videreført til NFR Petromaks midler tildelt vår 08. Oppfølging av OLFprosjektet og tilsyn. Arbeidstid: Gjennomgang av kunnskapsstatus bakgrunn for FoU, gjennomført internasjonalt seminar og tilsyn. Videreført gjennom NFR Petromaks bla. gjennom tildelinger i 2008 Fjerning/varmt arbeid, seminar 1206, se også prosjekt kjemisk helserisiko og risikoutsatte grupper Årsaker til belastningslidelser, fellesprosjekt med Atil og STAMI. Fagutvikling 3. HMS-regelverket Ferdigstille nytt helhetlig HMS-regelverk Regelverksutvikling Myndighetenes håndheving Pliktsubjekters etterlevelse Regelverksforum deltar Internt nettverksarbeid Standardisering Norge deltar Ptil sin håndheving - følger opp på vegne av næringen Kost/nytterapport RVK aktiv deltaker Arbeidstidsseminar mars 07 Deltar aktivt i trepartssamarbeid t.d. i Regelverksforum Deltek aktivt i RVK.- styringsgruppa Vore forelesar på RVK kurs Delteke aktiv i utarbeiding av RVK kurs SUT kurs og drift og vedlikerhald, boring og Utkast til revidert regelverk er klart til å sendes på høring når AID gir klarsignal. Regelverksforum ledelse. Videreutvikling av mandatet for å tydeliggjøre Regelverksforums rolle. Håndheving forbedringsprosjekt HMS-regelverket 3

4 bidrag Prosjekt med UiO Regelverksforum RV 07 høringskommentarer Standard Norge deltar Ptil sin håndheving følger opp på vegne av næringen RVK aktiv deltaker Kurs bidrag ved behov brønn. + enkelt tema t.d. påsjåplikt Har stor fokus på HMSregelverket, m.a. på kurs for medlemmar/tillitsvalte RV 07, bidrag (arbeidstakermedvirkning samsoving /likebehandl. arbeidstid, varmt arbeid mv) Regelverksforum - deltar kompetansehevingstiltak (AIDmidler) 4. Integrerte operasjoner og HMS Norsk Industri: Deltar i Regelverksforum L-8 bidrar i partssamarbeid GAP-analyse i regi av L-8 og implementerer forbedringer L-8 bidrag til felles opplæringsmodul nytt regelv. IO-prosjekt i regi av OLF med omfattende underaktiviteter i industrien IO innen foring retningslinje, OLF prosjekt deltar SAFE: Regelverksforum - deltar RVK aktiv deltaker Har halde mange E- drift og IO konferasar og sett søkjelyset og fokus på e-drift og IO. 1) Dette har skjedd på fleire Sokkelkoneransar. m.a. 2) Var eit av hovudtema på Boring og brønnkonferansen ) Sokkelkonferansen 2007 i Haugesund hadde også dette som tema i samarbeids med IO har vært er ett av hovedprioriteringsområdene til Ptil fra Prosjektgruppe koordinerer tilsyn, FoU-aktiviteter og intern kompetanseutvikling Ptil har gjennomført et FoUprosjekt for å klargjøre mulige storulykkeskonsekvenser av IO Ptil avholdt konferanse i juni

5 foredragshaldarar frå OLF, Statoil og BP. Har også skrive ein Masterfagsoppgåve, BI, om Konsekvensar med e-drift/io i oljeverksemda Er med i E-driftsforum, OD E-drift utval/grupper i OLF/ Petoro/OD Arrangerte også ein Sokkelkonferansen på Hurtigruta der E-drift/IO var eit av hovudtema IO-utvalg etablert Deltar i e-driftsforum med bredt fokus på IKT-sikkerhet og sammenhenger mellom IO og HMS Ptil gjennomfører i en større tilsynsaktivitet med særlig fokus på sårbarhet/integritet til kontrollsystemer offshore. Dette er ledd i en bredere satsing på IKT-sikkerhet, Ptil vektlegger en tett dialog med OLF og andre premissgivere i næringen om muligheter for å utnytte IO til å forbedre HMSstyring. Dette innebærer også deltakelse i programkomiteer for en rekke konferanser. 5. Videreutvikling av partssamarbeid Videreutvikle SF, RF, SFS Oppfølging av rapport om arbeidstakermedvirkning Piloter om arbeidstakermedvirkning i lisenser Fora for partssamarbeid (SF, SfS, RF, RVK, Std Norge og ulike prosjekter) deltar NHO deltar Partssamarbeid i drift ivaretas av medlemsbedriftene Arbeidstakermedvirkning i lisensene tilrettelagt av industrien avventer resultater Fora for partssamarbeid (SF, SfS, RF, RVK og ulike Deltekt aktiv i trepartsamarbeid og Fora for partssamarbeid (SF, SfS, RF,OD, RVK, E- driftsforum,utval/arbeisds grupper i OLF, Ptil og andre prosjekter) deltek i utstrakt utvalsarbeids Lederne er ikkje med i lisenspartsamarbeidet. Det var Lederne som tok opp denne saka i Stortinget og i HMS Drift, ledelse og rapportering av Sikkerhetsforum (SF) og Regelverksforum o SF gjennomført årskonferanse i 2008 med 230 deltakere Partssamarbeid som arbeidsform i relevante FoUprosjekter og prosesser. Entreprenørsegmentet - spesiell oppfølging Pilot oppfølging/evaluering 5

6 prosjekter) deltar Norsk Industri: Fora for partssamarbeid (SF, SfS, RF, RVK, og ulike prosjekter, herunder prosjekter mot landanlegg og leverandør industri) deltar meldinga. Me ynskjer å komma sterkt inn her og har mange flinke folk å setja inn i slike arbeidstakarmedverknad i lisensar. Lederne er med på mykje partsamarbeid og arbeidstakrmedverknad t.d. i Sikkerheitsforum, RVK, E- driftforum- OD, Regelverksforum, utvalsarbeid i OLF. Og i SfS LO, IE og Fellesforbundet: Fora for partssamarbeid (SF, SfS, RF, RVK og andre prosjekter) deltar HVO-forum under Fellesforbundets petroleumsforum (32 klubber, 12 avd) Kursvirksomhet forankret i S-forum, SfS og RF. Piloter følger opp erfaringer SAFE: Fora for partssamarbeid (SF, undergrupper i SfS, RF, RVK og andre prosjekter) deltar Tilgang til land- og sokkelanlegg for interesseorganisasjoner. 6

7 6. Helhetlig oppfølging sokkel/land Helhetlig regulering Videreutvikling RNNP Arbeidsmiljø helhetlig forvaltningspraksis Beredskap samordning av ressurser og vurdering av beredskap ved kritisk infrastruktur Samarbeid NI L-8 Sikkerhetsopplæring harmonisering Norsk/UK sokkel NI: Helhetlig oppfølging sokkel/land ivaretas av virksomhetene Alle: Risikonivåprosjektet - bidrag Støttar arbeidet med RNNP og oppfordrar alltid flest mogleg å selta her. Er opptekne av spørsmåla i RNNP og oppfylgjinga av desse. Deltek aktivt her. Er med i trepartsamarbeid i høve beredskap, redningsmidlar, fritt fall livbåtar m.a. Allmenngjøringsloven arbeidsgruppe for oppfølging i regi av Fellesforbundet Sosial dumping, bevilget til eget prosjekt i regi av Fellesforbundet Sekretær for oppfølging av sosial dumping i IE Risikonivåprosjektet bidrag til fokus på fordeling av risiko mellom aktørene Dobbeltarbeid (egen bedrift og biarbeidsgiver), oppfølging Beredskap inkludert nordområdene spesiell oppmerksomhet Risikonivåprosjektet land med fra 2006 Sosial dumping eget prosjekt tilsyn. Oppdragsgiver for FAFO rapport som konkluderer med relativt sett ryddige forhold i petroleumsvirksomheten Arbeidstid samarbeid med Arbeidstilsynet om felles hånhevingspraksis SAFE Deltar i relevant arbeid 7

8 Alle: Risikonivåprosjektet bidrag 7. Spesielle prosjekter Følge opp dykkerapport SUT-ordning, langtids helseoppfølging, myndighetssamarbeid, utredning om behov for beredskapsordning med dykking som innsatsmiddel i petroleumsvirksomheten og annen sivil virksomhet. Oppfølging av fysisk og kjemisk arbeidsmiljø (FOUkvalifisering, næringens identifisering og iverksetting av forbedringstiltak samt oppfølging av Stortingets forventninger til industrien mht medisinsk ekspertise for eksponert/utsatt personell.) SUT-ordning dykkefartøy positivt Helsemessig langtidsvirkning for dykkere eget prosjekt m/imca Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø, deltar i etablerte fora og utarbeider nå handlingsplan for oppfølging Dykking deltar i prosjekt/prosesser etter behov Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø, deltar i arbeidsgrupper formidler resultater ut til egne NI: Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø deltar i prosjekter og følger opp resultater Etterlyser fou på slam fra brønner. Set søkjelys på fysisk og kjemisk arbeidsmiljø og fylgjer nøye denne utviklinga. Er med i arbeidsgruppa som går på dette. LO/IE/Fellesforbundet LO og IE involvert i oppfølging av rettssak vedrørende dykking, støttes av Fellesforb. Langtidshelseoppfølging og annen FoU følges opp Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø deltar i partssammensatt gruppe SAFE: Fysisk/kjemisk arbeidsgruppe deltar ALF fagråd deltar GCAQE deltar Pasientutredninger helse deltar Dykkere: o Utredning gjennomført og anbefalinger formidlet o Langtidshelseoppfølging innhentet erfaringer fra HSE og Brasil Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø o Ptil/STAMI-prosjekt o Risikoindikatorer kjemisk arbeidsmiljø videreutvikling o Ekspertseminar avholdt AID: Fysisk/kjemisk helsefare følge opp Stortingets anmodning om medisinsk oppfølging: o Retningslinjer utarbeidet o Utreninger igangsatt 8

9 8. Internasjonalisering Internasjonalt samarbeid Integrasjon av virksomhet mellom land og sokler Internasjonal normering og standardisering Norsjøbassenget samarbeid OGP-samarbeid beste praksis og forbedring av KPIarbeid Internasjonaliseringssamarbeid og prosesser deltar ved behov NI: Verdensledende på HMS leverandørindustrien utreder grunnlag for sammenlikning av relevante KPI-er i et internasjonalt perspektiv Lederne har samarbeid med Lederne i Sverige og Danmark som til saman har fleire hundre tusen medlemmar. Samarbeid med ein europeisk organisasjon Internasjonalt samarbeid deltar i europeiske og skandinaviske samarbeidsorganer SAFE Amerikanske atferdsbaserte modeller i HMS-arbeidet arbeider for redusert innflytelse Internasjonalt samarbeid om HMS: o NSOAF, SWG, IRF, IADC og russiske myndigheter samarbeid o Kran og løftopplæring, sikkerhetsopplæring og boring o FOU bidrar i felles nettverk ICRARD 9. FOU-aktiveter Videreutvikle HMS-forskning i samarbeid, partene, NFR/ Petromaks og andre nasjonale og internasjonale miljøer. Egne prosjekter Etter behov Alle: FoU-prosjekter i regi av Ptil og AID deltar Alle: FoU-prosjekter i regi av Ptil og AID deltar HMS-FoU i kommende 5- årsperiode, ivaretas av dedikerte satsningsområder FoU-koordinator i Ptil utpekt Internasjonal FoU ivaretas gjennom Ptil bidrag til ICRARD 10. Ulykkesgransking Sikre effektiv og kvalifisert gransking ved hendelser og ulykker. Ulykkesgransking ivaretas primært av bedriftene Gjennomført første seminar for erfaringsoverføring etter Har fokus på ulukkegranskingar og hendingar. Me er også opptekne av og har fokus på underrrapportering av hendingar 9

10 Tiltak for å unngå underrapportering av hendelser alvorlige hendelser august 07 NI Retningslinjer mht felles deltakelse hovedbedrift og leverandør i granskinger? Næringen ber SfS vurdere behov 11. Underrapportering? Avholdt møte med partene Overvåker utviklingen via medl som me har spelt inn i t.d HMS melding. Feilrapportering av hendelser o Hendelser med alvorlig konsekvens og potensial søkes nedgradert nødvendig med mer kunnskap Tema på møte med industrien. Ikke identifisert konsekvenser for risikonivåprosjektet 12. Digital infrastruktur Næringen skal sikre like vilkår for tilgang og bruk IO-prosjekt i OLF regi Deltar i prosjekter ved behov SAFE: Feilrapportering gis oppmerksomhet og oppfølging 10

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Innspel frå Lederne til:

Innspel frå Lederne til: Innspel frå Lederne til: Overordna oppfylgjingsmatrise St meld nr 12 2005-2006 (HMS-meldinga) 19. mars 2007 Tiltaksområder 1 Videreutvikle HMS være Verdensledende Storulykkesoppfølging Bedre risikonivå

Detaljer

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør DLE-konferansen 14.-15. september 2010 Hvordan utøves myndighetstilsyn i andre etater? Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Innhold Hvem er vi? Hvilken rolle har vi? Hva

Detaljer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Erfaringer fra Petroleumstilsynet Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø Ptils tilsynsområde Petroleumsvirksomheten til havs og ved

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø. Sikkerhetsforums årskonferanse 12.juni 2008

Kjemisk arbeidsmiljø. Sikkerhetsforums årskonferanse 12.juni 2008 Kjemisk arbeidsmiljø Sikkerhetsforums årskonferanse 12.juni 2008 Gunnar Breivik HMS direktør StatoilHydro Leder av styringsgruppen for kjemisk arbeidsmiljø AID ministeren krevde handling Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Hovedpunkter i henvendelse: «Skipet som sikker arbeidsplass» Erfaringer dere har gjort dere gjennom det 3-parts samarbeidet. Er dette samarbeidet

Detaljer

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Irene Bergljot Dahle Sjefingeniør, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper hovedprioritering i Ptil siden 2007 PTIL skal bidra til: - at potensielt

Detaljer

992093 Barrierestyring i utbyggingsløsning 2014-Operatører HP-B B. Tilsynskampanje C. Kunnskapsutvikling

992093 Barrierestyring i utbyggingsløsning 2014-Operatører HP-B B. Tilsynskampanje C. Kunnskapsutvikling 992076 Barrierestyring i Boring og Brønn 2014-Operatører HP-B B. Tilsynskampanje 992077 Trykkbalansert boring, barrieredefinisjoner og utstyrskrav 2014-Operatører HP-B 992078 Plugging og forlating av brønner

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Fagseminar Ergonomi: Kunnskap Vurdering Tiltak Forbedring Stavanger 19.3.2014

Detaljer

Hvorfor kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover

Hvorfor kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover Hvorfor kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover Status og kunnskap kjemisk arbeidsmiljø 13.12.11 Steinar Våge, styreleder OLF HMS - Kunnskap, erfaring og kompetanse Praktisk gjennomføring Kontinuerlig

Detaljer

Kurs:Arbeidsmedisin i olje og gassindustrien Bjørnefjorden Gjestetun i Os

Kurs:Arbeidsmedisin i olje og gassindustrien Bjørnefjorden Gjestetun i Os Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

i en grenseløs næring?

i en grenseløs næring? Petroleumstilsynets prosjekt Risikoutsatte grupper Mennesker som innsatsfaktor i en grenseløs næring? Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet 2007 Skal si noe om Bakgrunn og mål for Ptil satsning mot risikoutsatte

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Industriseminar 23. september 2011 Hilde-Karin Østnes & Øyvind Tuntland Petroleumstilsynet Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Sikkerhetsforum 16. november 2011 Viktor K. Berg Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynet utfordret næringen C. Prosjekt

Detaljer

Bruk av funksjonskrav i petroleumsregelverket

Bruk av funksjonskrav i petroleumsregelverket Bruk av funksjonskrav i petroleumsregelverket Regelverksforum 1 juni 2011 Arild Drechsler Bruk av funksjonskrav innen norsk petroleumsvirksomhet (1) Et best mulig petroleumsregelverket bør ha grunnlag

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer Torleif Husebø Petroleumstilsynet RNNP - bakgrunn Risikonivåprosjektet (RNNP) startet opp i slutten av 90 tallet Bakgrunn - Partene uenige

Detaljer

Industriens støyprosjekt hva er det vi vil oppnå?

Industriens støyprosjekt hva er det vi vil oppnå? Industriens støyprosjekt hva er det vi vil oppnå? Bergen, 25. april 2012 Aud Nistov Fagsjef HMS Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold Bakgrunn for prosjektet Prosjekt STØY i petroleumsindustrien

Detaljer

Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding

Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding OTFs krankonferanse 9. og 10.november 2005 Anne Vatten, Petroleumstilsynet Kort orientering om Ptil; Målsetting og organisasjon! Petroleumstilsynet

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten To år i forbedringsmodus hva er oppnådd?

Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten To år i forbedringsmodus hva er oppnådd? Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten To år i forbedringsmodus hva er oppnådd? Sigvart Zachariassen Fagleder arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Risikoreduksjon på kjemikalieområdet 2007-2009 Tilsynsaktivitet

Detaljer

Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding

Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding v/gundla Kvam, ekspedisjonssjef AID Innledning Først vil jeg få takke for invitasjonen til Sikkerhetsforums

Detaljer

SIKKERHETSFORUM 21.11.2013

SIKKERHETSFORUM 21.11.2013 SIKKERHETSFORUM 21.11.2013 TAP AV ANKER OG POSISJON, status v/kjersti Høgestøl, NR FRA ANKRINGSFORUM TIL MARINE OPERATIONS FORUM (MOF) OPPRINNGELIG målsetting for tidsbegrenset prosjektet 50 % reduksjon

Detaljer

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Erik Wiig Prosjektleder SfS SfS Samarbeid for Sikkerhet UTGANGSPUNKTET i 2000 Uro i det offentlige rom Tvil om sikkerhetsnivået Ulik virkelighetsoppfatning Lav

Detaljer

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no HMS i kontrakter Bakgrunn 2006-prosjekt: Bruk av økonomiske incentiver til å understøtte HMS-arbeid Observasjoner Utfordringer: HMS-forebyggende incentiver og markedsforhold Gunnar.dybvig@ptil.no Hvorfor

Detaljer

Presentasjon for Sikkerhetsforum 12 juni 2003. OD på land. Bakgrunn Helhetlig tilsyn Forskrifter Tilsynsordning Videre planer

Presentasjon for Sikkerhetsforum 12 juni 2003. OD på land. Bakgrunn Helhetlig tilsyn Forskrifter Tilsynsordning Videre planer Presentasjon for Sikkerhetsforum 12 juni 2003 OD på land Bakgrunn Helhetlig tilsyn Forskrifter Tilsynsordning Videre planer 1 Integrerte anlegg / transportsystemer 2 Oppgave: Utarbeide hensiktsmessig regelverk

Detaljer

Arbeid med HMS herunder språk

Arbeid med HMS herunder språk Arbeid med HMS herunder språk Fellesforbundets HMS-konferanse 10. februar 2014 Ingvill Hagesæther Foss Petroleumstilsynet Petroleumstilsynet Etablert i 1972 som en del av Oljedirektoratet Selvstendig etat

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Petroleumstilsynet Sigvart Zachariassen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil

Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ptils erfaringer fra tilsyn med små operatører og lisenshavere

Detaljer

OVERSIKT SAKER FOR KONTINUERLIG OPPFØLGING

OVERSIKT SAKER FOR KONTINUERLIG OPPFØLGING OVERSIKT SAKER FOR KONTINUERLIG OPPFØLGING Møte Sak Tema Tiltak Status Tidsfrist Ansvarlig Utkvittert 01.02 5 HMS-utfordringer Løpende tema i S-forum 02.02. 9 Risikoprosjektet oppfølging Trenger mer tid

Detaljer

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Ingvill Hagesæther Foss, tilsynskoordinator, flyttbare innretninger Bakteppe om Petroleumstilsynet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Statoil og Technip vedrørende dykkere som potensiell risikoutsatt gruppe Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP Ergonomiseminar 16.10.12 Øyvind Lauridsen Bakgrunn for RNNP På slutten av 90 tallet hevdet fagforeningene at innsparinger gikk ut over sikkerheten på sokkelen

Detaljer

Regelverk 2011 og landanleggene

Regelverk 2011 og landanleggene Regelverk 2011 og landanleggene Terje Palmesen Statoil M&M Leder i L-8 1 - L-8: Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Høy Melkøya Aukra Offshore integrasjon Melkøya Kollsnes Sture Kårstø Tjeldbergodden Mongstad

Detaljer

SEMINARSERIE OM HMS I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN. Kontinuerlig fokus på HMS en forutsetning for verdiskaping i petroleumsvirksomheten.

SEMINARSERIE OM HMS I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN. Kontinuerlig fokus på HMS en forutsetning for verdiskaping i petroleumsvirksomheten. SEMINARSERIE OM HMS I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN Kontinuerlig fokus på HMS en forutsetning for verdiskaping i petroleumsvirksomheten. Utfordringer og muligheter Begrensende perspektiver HMS Verdiskaping Risiko

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining. Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet

Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining. Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet Innhold Hvor er regelverkskravene til arbeidstakermedvirkning Hensikten med arbeidstakermedvirkning Hvem er arbeidstakernes

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Sikkerhetsforums Årskonferanse 2004 HMS-regelverket som verktøy for helhetlig oppfølging - hav og land

Sikkerhetsforums Årskonferanse 2004 HMS-regelverket som verktøy for helhetlig oppfølging - hav og land Sikkerhetsforums Årskonferanse 2004 HMS-regelverket som verktøy for helhetlig oppfølging - hav og land Olaf Thuestad Direktør rammesetting Petroleumstilsynet Regjeringens føringer og forventninger Petroleumstilsynet

Detaljer

SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 01.01.09 del II (status fra 2009 og framover)

SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 01.01.09 del II (status fra 2009 og framover) SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 01.01.09 del II (status fra 2009 og framover) 01.04 9 Prosjekt Varmt arbeid og overflatebehandling mv Prosjekt Eksponering, sykdom og forebygging hos konstruksjons-,

Detaljer

Konferanse om arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Oppsummering kunnskapsbehov og kunnskapsutfordringer

Konferanse om arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Oppsummering kunnskapsbehov og kunnskapsutfordringer Konferanse om arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Oppsummering kunnskapsbehov og kunnskapsutfordringer Presentasjon for Sikkerhetsforum den 22.3.2007 Forskning gir klare konklusjoner på en del

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2007-2010 PTIL skal bidra til: - at potensielt risikoutsatte grupper i petroleumsnæringen

Detaljer

Samarbeidsprosjektet - Et løft for forpleining.-

Samarbeidsprosjektet - Et løft for forpleining.- Bakgrunn Mange henvendelser til OD i forbindelse med omstillingsprosesser i form av Nedbemanninger Innføring av nye arbeidsmetoder og konsepter Endring i leder- / gruppestrukturer på plattformene Arbeidsgivere

Detaljer

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 29 24 33 6 6 5 25 7 6202 345 1 6203 31 35 26 8 2 6204 36 32 27 15 16 17 18 9 3 19 10 4 Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 16 18 20 22 24 26 28 30 32 74 72 7120 7122 Aktør- og aktivitetsutvikling

Detaljer

Sikkerhet i petroleumsvirksomheten Status og signaler

Sikkerhet i petroleumsvirksomheten Status og signaler Sikkerhet i petroleumsvirksomheten Status og signaler 2009 / 2010 PETROLEUMSTILSYNET 10.02.2010 Program Hovedsignaler 2009-2010 Ptils hovedprioriteringer for 2010 Nøkkeltall og perspektiver Paneldiskusjon

Detaljer

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007)

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Prosjekt igangsatt på initiativ fra AID Hvordan kan etatene hver for seg og i samarbeid arbeide mer effektivt for å motvirke at arbeidstakere som har fått

Detaljer

Møte Sak Tema Tiltak Status Tidsfrist Ansvarlig 01.02 5 HMSutfordringer

Møte Sak Tema Tiltak Status Tidsfrist Ansvarlig 01.02 5 HMSutfordringer 3) SIKKERHETSFORUM - OVERSIKT SAKER FOR KONTINUERLIG OPPFØLGING Møte Sak Tema Tiltak Status Tidsfrist Ansvarlig 01.02 5 HMSutfordringer 02.02. 9 Risikoprosjektet oppfølging Løpende tema i S- forum Trenger

Detaljer

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco Risikoutsatte grupper i Apply Sørco AGENDA Krav om kartlegging av Risikoutsatte grupper Metode for kartlegging av risikoutsatte grupper i Apply Sørco Mapping Health (Risikoreduserende tiltak, arbeidsmiljøfaktorer)

Detaljer

Det står i kontrakten. Kan kontraktskrav gi høyere risiko? Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet

Det står i kontrakten. Kan kontraktskrav gi høyere risiko? Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet Det står i kontrakten. Kan kontraktskrav gi høyere risiko? Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet Hvorfor interessere oss for kontrakter? Høy entreprenørandel i petroleumsvirksomheten, kontrakter setter

Detaljer

HMS i Petroleumsnæringen. Norges Forskningsråd

HMS i Petroleumsnæringen. Norges Forskningsråd HMS i Petroleumsnæringen en egen satsing I Olje og gass programmet Norges Forskningsråd Norges forskningsråd Administrerende direktør Christian Hambro Stab: Internasjonal direktør Kari Kveseth, Assisterende

Detaljer

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Sikkerhetsforum 9. april 2015 Petroleumstilsynet 1 Bakgrunn Petroleumstilsynet ser på arbeidstakermedvirkning som en viktig

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

- Hovedtrekkene i tilstandskapittelet

- Hovedtrekkene i tilstandskapittelet Stortingsmelding om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv: - Hovedtrekkene i tilstandskapittelet Sikkerhetsforums møte 12.11.09 Steinar Aasnæss Presentasjon: Oppdraget Arbeidsprosessen

Detaljer

Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken

Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken Notat 30.11.2011 Direktør Magne Ognedal Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken I etterkant av at Petroleumstilsynets rapport Deepwater Horizon vurderinger

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring

Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring Entreprenørseminar 18.10.2011 Tone Guldbrandsen Innhold Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring Formålet med arbeidstakermedvirkning Regelverkskrav Hva er Petroleumstilsynets

Detaljer

Tverrgående tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø for forpleining. Tone Guldbrandsen, Ptil

Tverrgående tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø for forpleining. Tone Guldbrandsen, Ptil Tverrgående tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø for forpleining 1 Tone Guldbrandsen, Ptil Samarbeidsprosjektet Løft for forpleining Samarbeidsprosjektet Et løft for forpleining ble besluttet

Detaljer

SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 01.01.09 del I

SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 01.01.09 del I SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 01.01.09 del I 01.04 9 Prosjekt Varmt arbeid og overflatebehandling mv Prosjekt Eksponering, sykdom og forebygging hos konstruksjons-, verksteds og vedlikeholdsarbeidere

Detaljer

SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER

SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 9 Prosjekt Varmt arbeid og overflatebehandling mv Prosjekt Eksponering, sykdom og forebygging hos konstruksjons-, verksteds og vedlikeholdsarbeidere i petroleumsnæringen.

Detaljer

The Norwegian Oil and Gas Association. Sikkerhetsforum - Brønnsikkerhet 7.februar, 2013. Jan Roger Berg

The Norwegian Oil and Gas Association. Sikkerhetsforum - Brønnsikkerhet 7.februar, 2013. Jan Roger Berg The Norwegian Oil and Gas Association Sikkerhetsforum - Brønnsikkerhet 7.februar, 2013 Jan Roger Berg Agenda Drilling Manager Forum - Deling av brønnhendelser i månedsmøtene Brønnsikkerhet for hele livssyklusen

Detaljer

Agenda: Dykking offshore Hyperbar evakuering Dykking på landanlegg Opplæring Helsemessige forhold AOB/spørsmål

Agenda: Dykking offshore Hyperbar evakuering Dykking på landanlegg Opplæring Helsemessige forhold AOB/spørsmål Agenda: Dykking offshore Hyperbar evakuering Dykking på landanlegg Opplæring Helsemessige forhold AOB/spørsmål Dykking offshore Forventet aktivitet (ca 50.000 manntimer i metning/år) Tre sentrale aktører

Detaljer

IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging

IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging Nytt fra myndighetene Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Tema: 1. Innledning

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Innhold Integrerte operasjoner Perspektivet IKT sikkerhet Hvordan ta høyde for det usannsynlige HMS i et IO perspektiv Hvordan kan IO

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet. 1 Innledning

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet. 1 Innledning Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med ConocoPhillips og Subsea 7 vedrørende dykkere som potensiell risikoutsatt gruppe Aktivitetsnummer 009018002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o

Detaljer

Arbeidstidsordningene og skiftarbeid i petroleumsvirksomheten

Arbeidstidsordningene og skiftarbeid i petroleumsvirksomheten Arbeidstidsordningene og skiftarbeid i petroleumsvirksomheten Øyvind Lauridsen Sjefingeniør, Ph.D Arbeidsmiljø, organisatorisk sikkerhet Petroleumstilsynet Arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomhet Offshore

Detaljer

Ingen av møtedeltakerne hadde saker som skulle tas opp under agendapunkt 6 - Eventuelt.

Ingen av møtedeltakerne hadde saker som skulle tas opp under agendapunkt 6 - Eventuelt. Referat Regelverksforum 4.6.2014 Til: Medlemmer i Regelverksforum Møtedato: 4.6.2014 Møtested: Petroleumstilsynet Møterom Alexander Kielland Til stede: Anne Vatten (Ptil), Olaf Thuestad (Ptil), Ole Andreas

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Hilde Nilsen, Per Endresen, Anne Mette Eide, Åse Ohrstrand Larsen 21.6.2011

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Hilde Nilsen, Per Endresen, Anne Mette Eide, Åse Ohrstrand Larsen 21.6.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet på Tjeldbergodden med styring av arbeidsmiljø og sikkerhetskritiske barrierer som skal redusere risiko Aktivitetsnummer 001904007 001904008 Gradering Offentlig

Detaljer

Er overflatebehandlere en risikoutsatt gruppe?

Er overflatebehandlere en risikoutsatt gruppe? Er overflatebehandlere en risikoutsatt gruppe? Sikkerhetsforums årskonferanse 12.6.2008 Sigvart Zachariassen Fagleder arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Farer Risiko for skade og sykdom? Overflatebehandlere

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Risikonivåprosjektet fase 7

Risikonivåprosjektet fase 7 Risikonivåprosjektet fase 7 26. april 2007 Hovedtrekk i presentasjonen Om prosjektet Landanleggene Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Alvorlige personskader Sokkelen Indikatorer

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Irene B. Dahle Petroleumstilsynet Jeg skal snakke om: Databaser og aktiviteter i Ptil som gir

Detaljer

Claus Bachmann Maersk Contractors Norge AS

Claus Bachmann Maersk Contractors Norge AS Claus Bachmann Maersk Contractors Norge AS A.P. Møller - Mærsk Gruppen 110,000 ansatte 250 kontor i 125 land Hovedkontoret er i København Virksomheten inkluderer: shipping (container skip, tankere, gass

Detaljer

Sikkerhetsforums Årskonferanse 14.09.2004

Sikkerhetsforums Årskonferanse 14.09.2004 Sikkerhetsforums Årskonferanse 14.09.2004 Innlegg fra Roy Erling Furre 2. Nestleder OFS Stavanger i Lokalene til BI, Hesbyg 5) Petroleum foregangsnæring? HMS på en moden sokkel 11:20-11:40 - I et arbeidstakerperspektiv

Detaljer

Sikkerhetsforums årskonferanse 2005

Sikkerhetsforums årskonferanse 2005 Sikkerhetsforums årskonferanse 2005 Framtidsutfordringene - hvordan møter vi disse? - Gruppesamtaler Spørsmål 1: Hvem jobber i petroleumsvirksomheten om 15 år, hva kan de og hva må de kunne? Framtidsbilder/framtidsutfordringer:

Detaljer

Kan vi spore forbedring?

Kan vi spore forbedring? Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten 2007-2012 Kan vi spore forbedring? Sikkerhetsforum 21.11.2013 Sigvart Zachariassen - Petroleumstilsynet Kjemisk arbeidsmiljø Petroleumstilsynets oppfølging

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heidrun Aktivitetsnummer 001124010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

HMS i Petroleumsnæringen. ringen

HMS i Petroleumsnæringen. ringen HM i Petroleumsnæringen ringen VIJON Et godt arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten Et tydelig fokus på arbeidstakernes sikkerhet, helse og trivsel, på kort og lang sikt Et løft for HM-kulturen på alle

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

Forholdet mellom revisjon og veiledning Riksrevisjonens rolle. Tor Saglie Institutt for statsvitenskap, UiO Partnerforum 8.12.11

Forholdet mellom revisjon og veiledning Riksrevisjonens rolle. Tor Saglie Institutt for statsvitenskap, UiO Partnerforum 8.12.11 Forholdet mellom revisjon og veiledning Riksrevisjonens rolle Tor Saglie Institutt for statsvitenskap, UiO Partnerforum 8.12.11 Påstander 1. Riksrevisjonen er en viktig aktør og medspiller i utviklingen

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak:

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: 1. Arbeidsplanlegging / arbeidsutførelse/ lederansvar 2. Kunnskap/ / lederansvar 3. Kunnskap/ 4. Kunnskap/ (M/O) 5. Styringssystemer 6.

Detaljer

Langtids helseoppfølging av nordsjødykkere - et OLF / IMCA-prosjekt. Status 21.03.07 (vårgjevndøgn)

Langtids helseoppfølging av nordsjødykkere - et OLF / IMCA-prosjekt. Status 21.03.07 (vårgjevndøgn) Langtids helseoppfølging av nordsjødykkere - et OLF / IMCA-prosjekt Status 21.03.07 (vårgjevndøgn) Intensjonen med et helseovervåkingsprogram Tilfredsstille kravene i forskrift om helseovervåkning Programmet

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Det norske oljeselskap ASA - Selskapets egen oppfølging av sammenslåing med Marathon Oil Norge AS Aktivitetsnummer 012000010 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvikling i risikonivå norsk sokkel Risiko mer enn tall og statistikker Øyvind Lauridsen Disposisjon Bakgrunn og historikk for Risikonivåprosjektet Organisering av prosjektet Noen utvalgte hendelses data

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 1 FORORD Denne publikasjonen er faktadelen av Petroleumstilsynets årsberetning for. Den bør ses i sammenheng med publikasjonen Sikkerhet status og signaler -2011, som oppsummerer hva vi har vært særlig

Detaljer

Sikkerhetsforums årskonferanse 2005

Sikkerhetsforums årskonferanse 2005 Sikkerhetsforums årskonferanse 2005 Framtidsutfordringene - hvordan møter vi disse? - Gruppesamtaler Spørsmål 2: Hva må til for at vi skal vi videreutvikle HMS-nivået i virksomheten? (medvirkning, organisasjon,

Detaljer

Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging

Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging Ptil s brev av 23.4.2012 Sikkerhetsforum 6. juni 2012 Deepwater Horizon Erfaringer og oppfølging Agenda: Prosjekt oversikt og sammendrag Forebygging av storulykker

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 PETROLEUMSTILSYNET

ÅRSRAPPORT 2014 PETROLEUMSTILSYNET ÅRSRAPPORT 2014 2 INNHOLD DEL I LEDERS BERETNING 5 DEL II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 10 TILSYN OG DIREKTORAT 10 ORGANISERING 11 HOVEDPRIORITERINGER 2014 12 RESSURSBRUK 2014 12 STYRINGSPARAMETER

Detaljer

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring

Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring Ptil Entreprenørseminar 31. oktober 2006 QHSE Coordinator Tore Nyegaard 1 Ptil tilsyn med HMS styring av Schlumberger Reservoir Evaluation Wireline 22.3.2006-23.3.2006

Detaljer

Referat, møte i Regelverksforum 6.3.2013

Referat, møte i Regelverksforum 6.3.2013 Referat, møte i Regelverksforum 6.3.2013 Sted og tid: 6.3.2013, kl. 10.00 15:00 Til stede: Medlemmer: Einar Ellingsen IE Are Gauslaa Norges Rederiforbund (NR) Kjersti Høgestøl Norges Rederiforbund (NR)

Detaljer