Petroleumsnæringen Arbeidstakere Myndigheter Status pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Petroleumsnæringen Arbeidstakere Myndigheter Status pr 1.8.2008"

Transkript

1 Stortingsmelding nr 12 ambisjoner og forventninger Tiltaksområde og aksjonspunkter Videreutvikle HMS være verdensledende på HMS 1. Storulykkesoppfølging Helhetlig risikostyring land/sokkel Kunnskaps-, kompetanse- og metodeutvikling Videreutvikling av RNNP Spesielle prosjekter Gassreduksjonsprosjektet Gassutslipp under vann Vedlikehold og-styring FOU/Petromaks Hva gjøres på området av myndigheter, petroleumsnæringen og arbeidstakere? Petroleumsnæringen Arbeidstakere Myndigheter Status pr Prosjektoppfølging (eks tennkildemodell, gasslekkasje) Rapportering KPI (mnd) Risikoprosjektet indikatoroppfølging DMF brønnintegritet Utarbeidelse av standarder og veiledninger for aldring og levetidsforlengelse av innretninger. GOEs KHMS-forum, kvartalsvis HMSbenchmarking Risikoprosjektet input GOEs Forankringforum etablert høsten Målsetting om 75 % reduksjon av alvorlige forankringshendelser innen 2010 sammenlignet med Lederne Innspill for å identifisere kritiske forhold mht aldring av utstyr og derved bidrag til storulykker. Er med og har fokus på dette området. Er med i utvalsarbeid i Ptil i høve vidareutvikling av RNNP sokkel og land. Har fokus på gassreduksjonsprosjektet og gassutslepp. gasslekkasjar, brønnintegritet. Har halde fleire boring og brønnkonferansar der me m.a. har teke opp og sett søkjelyset på komplekse brønnar og nye boremetodar. Fokus på vedlikehald og styring. Er oppteken og set fokus på aldringsproblem og utslete utstyr. Har fokus på kampanjevedlikehald og ulempene med dette. Det er viktig for Lederne med eit godt trepartsamarbeid og Tilsyn ledelsesbidrag for reduksjon av storulykker RNNP: o Rapport for 2007 levert april 08 (på plan). o Høsten 2008, datainnsamling for 1. halvdel o Jobbe med miljømynd. og industrien med tanke på å implementere nye indikatorer for ytre miljø (utslipp til sjø) o Gjennomgang av RNNP (spørreskjema) med SF ila høsten Oppfølging gjennom o Tverrisk o Ptils Barentshavsgruppe Oppstart og videreføring av kompetanseprosjekter i etaten P-tilprosjekter i partsperspektiv: o Brønnintegritet o Komplekse brønner og nye boremetoder Ptil-prosjekter FoU/tilsyn: o Vedlikehold (gjennomført omfattende tilsyn mot de 1

2 NI Løpende analyser/oppdateringer L-8: overvåking og tiltak basert på risikovurderinger Leverandørindustrien vurderer måleparametere som grunnlag for å oppnå ambisjon om å være verdensledende på HMS god samhandling. Bidrar til at ikke risikoeksponering gjennomsnittmåles ref ulik fordeling av risiko og belastning blant aktører SAFE Tiltak for å korrigere ensidig fokus på atferdsbasert sikkerhet Innsats mot kampanjevedlikehold Alle: Bidra i partssamarbeidet for bedre HMS store aktørene, oppsummert på o Tverrfaglig gruppe for aldringsproblemer arbeidet i flere år en av Ptils hovedprioriteringer o Tett samarbeid med HSE o Oppstart av faglig nettsted for aldring og levetidsforlengelse av innretninger. FoU etablert eget kontaktpunkt for Petromaksprogrammet Tilsynsplan 2008 reflekterer erfaringer og utfordringer se overordnede prioriteringer for Ptil på forankret i styringsdialog m/aid og strategiprosesser 2. Arbeidsmiljøoppfølging Hindre utstøting Langtidsvirkninger av arbeidsmiljøforhold Psykososialt arbeidsmiljø Støy Kjemisk helserisiko Arbeidstidsprosjektet Arbeidsmiljø i fjerningsaktiviteter Retningslinje og database for støy/virkninger av støy Varmt-arbeid-prosjektet i regi av SfS Ansvarlig for næringens oppfølging av kjemikalieprosjektet Utstøting, langtidseffekter fokus i egne konferanser og deltakelse i arbeidsgruppe under Ptil Støy og hørselsskader gjennomført konferanser og bidratt med faglige innspill til St meld mv Deltar i utvalg for arbeidstidsordninger holdt Risikoutsatte grupper helhetlig risikobilde og betydning av rammebetingelser. 1 av 5 hovedprioriteringer i Ptil etablert eget prosjekt Tilsyn og fagutvikling Samhandlingsmodell Atil/Ptil/NAV bidrag. Avtale og handlingsplan etablert. Bidratt til etablering og utvikling av Nasjonal overvåking av 2

3 Deltakelse i styringsgruppen for SfS og arbeidsgrupper NI: Erfaringsoverføring fra Tjeldbergodden vedrørende verdiskaping og IA og konkret oppfølging av dette med tiltak Varmt-arbeid-rosjekt i regi av SfS Alle: Deltar i og følger opp prosjekter for partssamarbeid Implementerer tiltak foredrag om dette på Ptil sin konferanse om dette tema Varmt arbeid deltar i SfS prosjekt Arbeidstid: o Årlige kurs o Revisjon av avtale arb.tidsordninger Varmt arbeid deltar i prosjektet i regi av SfS SAFE Bistår ALF Bidrag til FoU Deltar i GCAQU Faglige bidrag kjemisk arbeidsmiljø Arbeidstidsordninger faglige bidrag Varmt arbeid bidrag arbeidsmiljø- og helse (NOA) Bidratt bla. med data/erfaringer fra RNNP. Kjemisk helserisiko kvalifisering av FoU (Ptil/STAMI/partene) Rapport til AID 0607 videreført til NFR Petromaks midler tildelt vår 08. Oppfølging av OLFprosjektet og tilsyn. Arbeidstid: Gjennomgang av kunnskapsstatus bakgrunn for FoU, gjennomført internasjonalt seminar og tilsyn. Videreført gjennom NFR Petromaks bla. gjennom tildelinger i 2008 Fjerning/varmt arbeid, seminar 1206, se også prosjekt kjemisk helserisiko og risikoutsatte grupper Årsaker til belastningslidelser, fellesprosjekt med Atil og STAMI. Fagutvikling 3. HMS-regelverket Ferdigstille nytt helhetlig HMS-regelverk Regelverksutvikling Myndighetenes håndheving Pliktsubjekters etterlevelse Regelverksforum deltar Internt nettverksarbeid Standardisering Norge deltar Ptil sin håndheving - følger opp på vegne av næringen Kost/nytterapport RVK aktiv deltaker Arbeidstidsseminar mars 07 Deltar aktivt i trepartssamarbeid t.d. i Regelverksforum Deltek aktivt i RVK.- styringsgruppa Vore forelesar på RVK kurs Delteke aktiv i utarbeiding av RVK kurs SUT kurs og drift og vedlikerhald, boring og Utkast til revidert regelverk er klart til å sendes på høring når AID gir klarsignal. Regelverksforum ledelse. Videreutvikling av mandatet for å tydeliggjøre Regelverksforums rolle. Håndheving forbedringsprosjekt HMS-regelverket 3

4 bidrag Prosjekt med UiO Regelverksforum RV 07 høringskommentarer Standard Norge deltar Ptil sin håndheving følger opp på vegne av næringen RVK aktiv deltaker Kurs bidrag ved behov brønn. + enkelt tema t.d. påsjåplikt Har stor fokus på HMSregelverket, m.a. på kurs for medlemmar/tillitsvalte RV 07, bidrag (arbeidstakermedvirkning samsoving /likebehandl. arbeidstid, varmt arbeid mv) Regelverksforum - deltar kompetansehevingstiltak (AIDmidler) 4. Integrerte operasjoner og HMS Norsk Industri: Deltar i Regelverksforum L-8 bidrar i partssamarbeid GAP-analyse i regi av L-8 og implementerer forbedringer L-8 bidrag til felles opplæringsmodul nytt regelv. IO-prosjekt i regi av OLF med omfattende underaktiviteter i industrien IO innen foring retningslinje, OLF prosjekt deltar SAFE: Regelverksforum - deltar RVK aktiv deltaker Har halde mange E- drift og IO konferasar og sett søkjelyset og fokus på e-drift og IO. 1) Dette har skjedd på fleire Sokkelkoneransar. m.a. 2) Var eit av hovudtema på Boring og brønnkonferansen ) Sokkelkonferansen 2007 i Haugesund hadde også dette som tema i samarbeids med IO har vært er ett av hovedprioriteringsområdene til Ptil fra Prosjektgruppe koordinerer tilsyn, FoU-aktiviteter og intern kompetanseutvikling Ptil har gjennomført et FoUprosjekt for å klargjøre mulige storulykkeskonsekvenser av IO Ptil avholdt konferanse i juni

5 foredragshaldarar frå OLF, Statoil og BP. Har også skrive ein Masterfagsoppgåve, BI, om Konsekvensar med e-drift/io i oljeverksemda Er med i E-driftsforum, OD E-drift utval/grupper i OLF/ Petoro/OD Arrangerte også ein Sokkelkonferansen på Hurtigruta der E-drift/IO var eit av hovudtema IO-utvalg etablert Deltar i e-driftsforum med bredt fokus på IKT-sikkerhet og sammenhenger mellom IO og HMS Ptil gjennomfører i en større tilsynsaktivitet med særlig fokus på sårbarhet/integritet til kontrollsystemer offshore. Dette er ledd i en bredere satsing på IKT-sikkerhet, Ptil vektlegger en tett dialog med OLF og andre premissgivere i næringen om muligheter for å utnytte IO til å forbedre HMSstyring. Dette innebærer også deltakelse i programkomiteer for en rekke konferanser. 5. Videreutvikling av partssamarbeid Videreutvikle SF, RF, SFS Oppfølging av rapport om arbeidstakermedvirkning Piloter om arbeidstakermedvirkning i lisenser Fora for partssamarbeid (SF, SfS, RF, RVK, Std Norge og ulike prosjekter) deltar NHO deltar Partssamarbeid i drift ivaretas av medlemsbedriftene Arbeidstakermedvirkning i lisensene tilrettelagt av industrien avventer resultater Fora for partssamarbeid (SF, SfS, RF, RVK og ulike Deltekt aktiv i trepartsamarbeid og Fora for partssamarbeid (SF, SfS, RF,OD, RVK, E- driftsforum,utval/arbeisds grupper i OLF, Ptil og andre prosjekter) deltek i utstrakt utvalsarbeids Lederne er ikkje med i lisenspartsamarbeidet. Det var Lederne som tok opp denne saka i Stortinget og i HMS Drift, ledelse og rapportering av Sikkerhetsforum (SF) og Regelverksforum o SF gjennomført årskonferanse i 2008 med 230 deltakere Partssamarbeid som arbeidsform i relevante FoUprosjekter og prosesser. Entreprenørsegmentet - spesiell oppfølging Pilot oppfølging/evaluering 5

6 prosjekter) deltar Norsk Industri: Fora for partssamarbeid (SF, SfS, RF, RVK, og ulike prosjekter, herunder prosjekter mot landanlegg og leverandør industri) deltar meldinga. Me ynskjer å komma sterkt inn her og har mange flinke folk å setja inn i slike arbeidstakarmedverknad i lisensar. Lederne er med på mykje partsamarbeid og arbeidstakrmedverknad t.d. i Sikkerheitsforum, RVK, E- driftforum- OD, Regelverksforum, utvalsarbeid i OLF. Og i SfS LO, IE og Fellesforbundet: Fora for partssamarbeid (SF, SfS, RF, RVK og andre prosjekter) deltar HVO-forum under Fellesforbundets petroleumsforum (32 klubber, 12 avd) Kursvirksomhet forankret i S-forum, SfS og RF. Piloter følger opp erfaringer SAFE: Fora for partssamarbeid (SF, undergrupper i SfS, RF, RVK og andre prosjekter) deltar Tilgang til land- og sokkelanlegg for interesseorganisasjoner. 6

7 6. Helhetlig oppfølging sokkel/land Helhetlig regulering Videreutvikling RNNP Arbeidsmiljø helhetlig forvaltningspraksis Beredskap samordning av ressurser og vurdering av beredskap ved kritisk infrastruktur Samarbeid NI L-8 Sikkerhetsopplæring harmonisering Norsk/UK sokkel NI: Helhetlig oppfølging sokkel/land ivaretas av virksomhetene Alle: Risikonivåprosjektet - bidrag Støttar arbeidet med RNNP og oppfordrar alltid flest mogleg å selta her. Er opptekne av spørsmåla i RNNP og oppfylgjinga av desse. Deltek aktivt her. Er med i trepartsamarbeid i høve beredskap, redningsmidlar, fritt fall livbåtar m.a. Allmenngjøringsloven arbeidsgruppe for oppfølging i regi av Fellesforbundet Sosial dumping, bevilget til eget prosjekt i regi av Fellesforbundet Sekretær for oppfølging av sosial dumping i IE Risikonivåprosjektet bidrag til fokus på fordeling av risiko mellom aktørene Dobbeltarbeid (egen bedrift og biarbeidsgiver), oppfølging Beredskap inkludert nordområdene spesiell oppmerksomhet Risikonivåprosjektet land med fra 2006 Sosial dumping eget prosjekt tilsyn. Oppdragsgiver for FAFO rapport som konkluderer med relativt sett ryddige forhold i petroleumsvirksomheten Arbeidstid samarbeid med Arbeidstilsynet om felles hånhevingspraksis SAFE Deltar i relevant arbeid 7

8 Alle: Risikonivåprosjektet bidrag 7. Spesielle prosjekter Følge opp dykkerapport SUT-ordning, langtids helseoppfølging, myndighetssamarbeid, utredning om behov for beredskapsordning med dykking som innsatsmiddel i petroleumsvirksomheten og annen sivil virksomhet. Oppfølging av fysisk og kjemisk arbeidsmiljø (FOUkvalifisering, næringens identifisering og iverksetting av forbedringstiltak samt oppfølging av Stortingets forventninger til industrien mht medisinsk ekspertise for eksponert/utsatt personell.) SUT-ordning dykkefartøy positivt Helsemessig langtidsvirkning for dykkere eget prosjekt m/imca Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø, deltar i etablerte fora og utarbeider nå handlingsplan for oppfølging Dykking deltar i prosjekt/prosesser etter behov Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø, deltar i arbeidsgrupper formidler resultater ut til egne NI: Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø deltar i prosjekter og følger opp resultater Etterlyser fou på slam fra brønner. Set søkjelys på fysisk og kjemisk arbeidsmiljø og fylgjer nøye denne utviklinga. Er med i arbeidsgruppa som går på dette. LO/IE/Fellesforbundet LO og IE involvert i oppfølging av rettssak vedrørende dykking, støttes av Fellesforb. Langtidshelseoppfølging og annen FoU følges opp Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø deltar i partssammensatt gruppe SAFE: Fysisk/kjemisk arbeidsgruppe deltar ALF fagråd deltar GCAQE deltar Pasientutredninger helse deltar Dykkere: o Utredning gjennomført og anbefalinger formidlet o Langtidshelseoppfølging innhentet erfaringer fra HSE og Brasil Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø o Ptil/STAMI-prosjekt o Risikoindikatorer kjemisk arbeidsmiljø videreutvikling o Ekspertseminar avholdt AID: Fysisk/kjemisk helsefare følge opp Stortingets anmodning om medisinsk oppfølging: o Retningslinjer utarbeidet o Utreninger igangsatt 8

9 8. Internasjonalisering Internasjonalt samarbeid Integrasjon av virksomhet mellom land og sokler Internasjonal normering og standardisering Norsjøbassenget samarbeid OGP-samarbeid beste praksis og forbedring av KPIarbeid Internasjonaliseringssamarbeid og prosesser deltar ved behov NI: Verdensledende på HMS leverandørindustrien utreder grunnlag for sammenlikning av relevante KPI-er i et internasjonalt perspektiv Lederne har samarbeid med Lederne i Sverige og Danmark som til saman har fleire hundre tusen medlemmar. Samarbeid med ein europeisk organisasjon Internasjonalt samarbeid deltar i europeiske og skandinaviske samarbeidsorganer SAFE Amerikanske atferdsbaserte modeller i HMS-arbeidet arbeider for redusert innflytelse Internasjonalt samarbeid om HMS: o NSOAF, SWG, IRF, IADC og russiske myndigheter samarbeid o Kran og løftopplæring, sikkerhetsopplæring og boring o FOU bidrar i felles nettverk ICRARD 9. FOU-aktiveter Videreutvikle HMS-forskning i samarbeid, partene, NFR/ Petromaks og andre nasjonale og internasjonale miljøer. Egne prosjekter Etter behov Alle: FoU-prosjekter i regi av Ptil og AID deltar Alle: FoU-prosjekter i regi av Ptil og AID deltar HMS-FoU i kommende 5- årsperiode, ivaretas av dedikerte satsningsområder FoU-koordinator i Ptil utpekt Internasjonal FoU ivaretas gjennom Ptil bidrag til ICRARD 10. Ulykkesgransking Sikre effektiv og kvalifisert gransking ved hendelser og ulykker. Ulykkesgransking ivaretas primært av bedriftene Gjennomført første seminar for erfaringsoverføring etter Har fokus på ulukkegranskingar og hendingar. Me er også opptekne av og har fokus på underrrapportering av hendingar 9

10 Tiltak for å unngå underrapportering av hendelser alvorlige hendelser august 07 NI Retningslinjer mht felles deltakelse hovedbedrift og leverandør i granskinger? Næringen ber SfS vurdere behov 11. Underrapportering? Avholdt møte med partene Overvåker utviklingen via medl som me har spelt inn i t.d HMS melding. Feilrapportering av hendelser o Hendelser med alvorlig konsekvens og potensial søkes nedgradert nødvendig med mer kunnskap Tema på møte med industrien. Ikke identifisert konsekvenser for risikonivåprosjektet 12. Digital infrastruktur Næringen skal sikre like vilkår for tilgang og bruk IO-prosjekt i OLF regi Deltar i prosjekter ved behov SAFE: Feilrapportering gis oppmerksomhet og oppfølging 10

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Innspel frå Lederne til:

Innspel frå Lederne til: Innspel frå Lederne til: Overordna oppfylgjingsmatrise St meld nr 12 2005-2006 (HMS-meldinga) 19. mars 2007 Tiltaksområder 1 Videreutvikle HMS være Verdensledende Storulykkesoppfølging Bedre risikonivå

Detaljer

Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda

Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda Direktør Magne Ognedal Leder Sikkerhetsforum Bedriftsbesøk Kårstø 19.9.07 1 Mandat - Sikkerhetsforum Sikkerhetsforum skal være den

Detaljer

Sikkerhetsforum som trepartsarena for HMS i petroleumsvirksomheten

Sikkerhetsforum som trepartsarena for HMS i petroleumsvirksomheten Sikkerhetsforum som trepartsarena for HMS i petroleumsvirksomheten Angela Ebbesen Sekretær Sikkerhetsforum Entreprenørseminaret 31.10.06 1 Om Sikkerhetsforum Bakgrunn: Ved århundreskiftet så en at det

Detaljer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer petroleumstilsynet hovedprioriteringer 2014 ØVERST PÅ AGENDAEN Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer. HPene er valgt på bakgrunn av

Detaljer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Erfaringer fra Petroleumstilsynet Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø Ptils tilsynsområde Petroleumsvirksomheten til havs og ved

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø. Sikkerhetsforums årskonferanse 12.juni 2008

Kjemisk arbeidsmiljø. Sikkerhetsforums årskonferanse 12.juni 2008 Kjemisk arbeidsmiljø Sikkerhetsforums årskonferanse 12.juni 2008 Gunnar Breivik HMS direktør StatoilHydro Leder av styringsgruppen for kjemisk arbeidsmiljø AID ministeren krevde handling Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør DLE-konferansen 14.-15. september 2010 Hvordan utøves myndighetstilsyn i andre etater? Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Innhold Hvem er vi? Hvilken rolle har vi? Hva

Detaljer

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R A Kontinuerlig forbedring Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Detaljer

Pilotprosjekt Kjemisk arbeidsmiljø offshore. Janne Lea Svensson Petroleumstilsynet

Pilotprosjekt Kjemisk arbeidsmiljø offshore. Janne Lea Svensson Petroleumstilsynet Pilotprosjekt Kjemisk arbeidsmiljø offshore Janne Lea Svensson Petroleumstilsynet Stortingsmelding nr 12 St.meld. nr. 12 Departementet vil i samarbeid med partene i næringen ta initiativ til en prosess

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Fagseminar Ergonomi: Kunnskap Vurdering Tiltak Forbedring Stavanger 19.3.2014

Detaljer

Hvorfor kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover

Hvorfor kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover Hvorfor kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover Status og kunnskap kjemisk arbeidsmiljø 13.12.11 Steinar Våge, styreleder OLF HMS - Kunnskap, erfaring og kompetanse Praktisk gjennomføring Kontinuerlig

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

Entreprenørseminar 10. juni 2010

Entreprenørseminar 10. juni 2010 Petroleumstilsynets hovedprioriteringer 2010 - Status og signaler Entreprenørseminar 10. juni 2010 Semsudin Leto, tilsynskoordinator Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp

Detaljer

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Hovedpunkter i henvendelse: «Skipet som sikker arbeidsplass» Erfaringer dere har gjort dere gjennom det 3-parts samarbeidet. Er dette samarbeidet

Detaljer

992093 Barrierestyring i utbyggingsløsning 2014-Operatører HP-B B. Tilsynskampanje C. Kunnskapsutvikling

992093 Barrierestyring i utbyggingsløsning 2014-Operatører HP-B B. Tilsynskampanje C. Kunnskapsutvikling 992076 Barrierestyring i Boring og Brønn 2014-Operatører HP-B B. Tilsynskampanje 992077 Trykkbalansert boring, barrieredefinisjoner og utstyrskrav 2014-Operatører HP-B 992078 Plugging og forlating av brønner

Detaljer

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Irene Bergljot Dahle Sjefingeniør, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper hovedprioritering i Ptil siden 2007 PTIL skal bidra til: - at potensielt

Detaljer

Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten

Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten HMS-seminar for SOL selskapene 10. november 2011 Hilde-Karin Østnes & Kristen Kjeldstad Petroleumstilsynet Risikobasert tilnærming Utblåsningen

Detaljer

Trepartssamarbeidet i petroleumsvirksomheten

Trepartssamarbeidet i petroleumsvirksomheten Trepartssamarbeidet i petroleumsvirksomheten Entreprenørseminar 31.10.2006 Sigve Knudsen, Petroleumstilsynet HMS-forbedring forutsetter trepartssamarbeid Trepartssamarbeidet som er etablert i petroleumsvirksomheten

Detaljer

Konstruksjonsdagen 2014

Konstruksjonsdagen 2014 Konstruksjonsdagen 2014 27.08.2014 Bjørn Thomas Bache Petroleumstilsynet Etablert i 1973 som en del av Oljedirektoratet Kontor i Stavanger Uavhengig etat fra 1. januar 2004 Underlagt Arbeid og sosial departementet.

Detaljer

Sikkerhetsforums prioriteringer 2012 og framover - UTKAST

Sikkerhetsforums prioriteringer 2012 og framover - UTKAST - UTKAST 1. Storulykkesrisiko 2. Partssamarbeid og medvirkning 3. Arbeidsmiljørisiko 4. Kostnadsnivå og lønnsomhets betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø 5. Gjensidig deling av kunnskap og informasjon

Detaljer

i en grenseløs næring?

i en grenseløs næring? Petroleumstilsynets prosjekt Risikoutsatte grupper Mennesker som innsatsfaktor i en grenseløs næring? Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet 2007 Skal si noe om Bakgrunn og mål for Ptil satsning mot risikoutsatte

Detaljer

Sikkerhetsforums prioriteringer 2012 og framover

Sikkerhetsforums prioriteringer 2012 og framover 1. Storulykkesrisiko 2. Arbeidsmiljørisiko 3. Partssamarbeid og medvirkning 4. Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø 5. Gjensidig deling av kunnskap og informasjon

Detaljer

Kurs:Arbeidsmedisin i olje og gassindustrien Bjørnefjorden Gjestetun i Os

Kurs:Arbeidsmedisin i olje og gassindustrien Bjørnefjorden Gjestetun i Os Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

SAFE Verneombudskonferanse september 2014

SAFE Verneombudskonferanse september 2014 SAFE Verneombudskonferanse 23. 24. september 2014 Roy Erling Furre 2. nestleder- SAFE Orientering om trepartsarenaer i Petroleumsinustrien SIDE 1 SAFE HMS utvalg Roy Erling Furre 2. nestleder, HMS ansvarlig

Detaljer

Aksjonsliste, Regelverksforum

Aksjonsliste, Regelverksforum Aksjonsliste, Regelverksforum Oppdatert pr. 14.3.2012 Utestående aksjoner Aksjonsnr. Dato Aksjon Ansvarlig Status 1-2012 7.3.2012 I agenda for et kommende møte i Regelverksforum tas inn diskusjon om meningsinnhold

Detaljer

Aksjonsliste, Regelverksforum

Aksjonsliste, Regelverksforum Aksjonsliste, Regelverksforum Oppdatert pr. 12.12.2011 Utestående aksjoner Aksjonsnr. Dato Aksjon Ansvarlig Status 6-2011 7.12.2011 I agenda for et kommende møte i Regelverksforum tas inn status for forslag

Detaljer

Aksjonsliste, Regelverksforum

Aksjonsliste, Regelverksforum Aksjonsliste, Regelverksforum Oppdatert pr. 31.5.2012 Utestående aksjoner Aksjonsnr. Dato Aksjon Ansvarlig Status 1-2012 7.3.2012 I agenda for et kommende møte i Regelverksforum tas inn diskusjon om meningsinnhold

Detaljer

Prosjekt STØY. Sikkerhetsforum Aud Nistov Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Prosjekt STØY. Sikkerhetsforum Aud Nistov Oljeindustriens Landsforening (OLF) Prosjekt STØY Sikkerhetsforum 23.03.2011 Aud Nistov Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold 1. Kort om dagens status 2. Petroleumstilsynets støyseminar 1.februar 2011 3. Møte mellom OLF og Norsk Industri

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Sikkerhetsforum 16. november 2011 Viktor K. Berg Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynet utfordret næringen C. Prosjekt

Detaljer

Norsk sokkel skal være verdensledende både innen IO og HMS. Hvordan oppnår vi de gode koblingene mellom begge visjonene?

Norsk sokkel skal være verdensledende både innen IO og HMS. Hvordan oppnår vi de gode koblingene mellom begge visjonene? Norsk sokkel skal være verdensledende både innen IO og HMS. Hvordan oppnår vi de gode koblingene mellom begge visjonene? Knut Thorvaldsen Direktør, HMS og drift, OLF Ptils konferanse om IO og HMS, 19.

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Industriseminar 23. september 2011 Hilde-Karin Østnes & Øyvind Tuntland Petroleumstilsynet Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som

Detaljer

Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon?

Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon? Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon? Seminar 30. mai 2017 om risikoforståelse Bjørnar Heide Initiativ i næringen Nye modeller Synliggjøring av usikkerhet

Detaljer

Ptils avsluttende rapport etter DwH

Ptils avsluttende rapport etter DwH Ptils avsluttende rapport etter DwH Lysark til bruk i relevante presentasjoner (utarbeidet av HKØ) Ptils DwH-prosjekt 2010-2014 Hovedrapport 2011 Vurderinger og anbefalinger for norsk petroleumsvirksomhet

Detaljer

Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding

Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding Kran og løft; fra stortingsmelding nr 7 til ny stortingsmelding OTFs krankonferanse 9. og 10.november 2005 Anne Vatten, Petroleumstilsynet Kort orientering om Ptil; Målsetting og organisasjon! Petroleumstilsynet

Detaljer

Teknisk tilstand Landanlegg: Fallende gjenstander - rapportering og læring B. Tilsynskampanje

Teknisk tilstand Landanlegg: Fallende gjenstander - rapportering og læring B. Tilsynskampanje 9317 Landanlegg 931701 Løpende oppgaver 992380 Landanlegg: forberedelse og tilrettelegging av tilsynskampanjer, kunnskapsutvikling og B. Tilsynskampanje erfaringsoverføring 931702 Teknisk tilstand 992381

Detaljer

Referat, møte i Regelverksforum

Referat, møte i Regelverksforum Referat, møte i Regelverksforum 3.2.2010 Sted og tid: Petroleumstilsynet, 3.2.2010, kl. 10.00 14.00 Til stede: Medlemmer: Marit Bergeland Helsetilsynet/Fylkesmannen i Rogaland (Htil) Arild Drechsler Oljeindustriens

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Helikopterlogistikk og helikopterberedskap Arbeidsseminar 6.-7. mai 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD

Detaljer

Bruk av funksjonskrav i petroleumsregelverket

Bruk av funksjonskrav i petroleumsregelverket Bruk av funksjonskrav i petroleumsregelverket Regelverksforum 1 juni 2011 Arild Drechsler Bruk av funksjonskrav innen norsk petroleumsvirksomhet (1) Et best mulig petroleumsregelverket bør ha grunnlag

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten To år i forbedringsmodus hva er oppnådd?

Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten To år i forbedringsmodus hva er oppnådd? Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten To år i forbedringsmodus hva er oppnådd? Sigvart Zachariassen Fagleder arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Risikoreduksjon på kjemikalieområdet 2007-2009 Tilsynsaktivitet

Detaljer

Industriens støyprosjekt hva er det vi vil oppnå?

Industriens støyprosjekt hva er det vi vil oppnå? Industriens støyprosjekt hva er det vi vil oppnå? Bergen, 25. april 2012 Aud Nistov Fagsjef HMS Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold Bakgrunn for prosjektet Prosjekt STØY i petroleumsindustrien

Detaljer

OLFs kost/nytte prosjekt møte i Sikkerhetsforum Merk : Prosjektet er midt i arbeidet og formuleringene er ikke behandlet i formelle organer.

OLFs kost/nytte prosjekt møte i Sikkerhetsforum Merk : Prosjektet er midt i arbeidet og formuleringene er ikke behandlet i formelle organer. OLFs kost/nytte prosjekt møte i Sikkerhetsforum 13.12.05 Merk : Prosjektet er midt i arbeidet og formuleringene er ikke behandlet i formelle organer. Steinar Løvaas Innhold Mandat Inntrykkene så langt

Detaljer

Endringer og utfordringer

Endringer og utfordringer Endringer og utfordringer Et lite utvalg Vidar Kristensen FoU Koordinator Petroleumstilsynet Trygg & Frisk? HMS-forskning for norsk petroleumsvirksomhet, Stavanger 24. mai 2011 Ptils rolle i forhold til

Detaljer

Rammebetingelser Ptils oppfølging. Irene Bergljot Dahle

Rammebetingelser Ptils oppfølging. Irene Bergljot Dahle Rammebetingelser Ptils oppfølging Irene Bergljot Dahle Jeg skal snakke om: Litt om begrepet rammebetingelser Eksempler på hvordan Ptil har fulgt dette opp gjennom tilsyn Rammebetingelser Forhold som påvirker

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer Torleif Husebø Petroleumstilsynet RNNP - bakgrunn Risikonivåprosjektet (RNNP) startet opp i slutten av 90 tallet Bakgrunn - Partene uenige

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Beredskap Arbeidsseminar 2.-3. juni 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

SIKKERHETSFORUM 21.11.2013

SIKKERHETSFORUM 21.11.2013 SIKKERHETSFORUM 21.11.2013 TAP AV ANKER OG POSISJON, status v/kjersti Høgestøl, NR FRA ANKRINGSFORUM TIL MARINE OPERATIONS FORUM (MOF) OPPRINNGELIG målsetting for tidsbegrenset prosjektet 50 % reduksjon

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Erik Wiig Prosjektleder SfS SfS Samarbeid for Sikkerhet UTGANGSPUNKTET i 2000 Uro i det offentlige rom Tvil om sikkerhetsnivået Ulik virkelighetsoppfatning Lav

Detaljer

Risiko for akutte utslipp i nordområdene

Risiko for akutte utslipp i nordområdene Fakturanivå Fordelingsnøkkel Prosjekt Beskrivelse Oppg.nr Navn 9317 Landanlegg 931701 Løpende oppgaver 992380 Landanlegg: forberedelse og tilrettelegging av tilsynskampanjer, kunnskapsutvikling og erfaringsoverføring

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomhet. Sokkelen og landanleggene

Risikonivå i petroleumsvirksomhet. Sokkelen og landanleggene Risikonivå i petroleumsvirksomhet Sokkelen og landanleggene 2008 Hovedtrekk i presentasjonen Innledning Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Indikator for støyeksponering og kjemisk

Detaljer

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, 18.10.2011 Finn Carlsen, tilsynsdirektør Formålet med seminaret Seminaret er en arena hvor entreprenørbedriftene

Detaljer

Deepwater Horizon Status fra Ptils arbeid

Deepwater Horizon Status fra Ptils arbeid Deepwater Horizon Status fra Ptils arbeid Sikkerhetsforums årskonferanse 8.6.2011 Øyvind Tuntland & Hilde-Karin Østnes Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som berører en hel industri, nasjonale

Detaljer

Status regelverksprosjektet. Regelverksforum

Status regelverksprosjektet. Regelverksforum Status regelverksprosjektet Regelverksforum 3.9.2009 Agenda - generell status - det nye regelverkets betydning for øvrige landforskrifter, Ptils særregulering og kategorisering av andre myndigheters forskrifter

Detaljer

Presentasjon for Sikkerhetsforum 12 juni 2003. OD på land. Bakgrunn Helhetlig tilsyn Forskrifter Tilsynsordning Videre planer

Presentasjon for Sikkerhetsforum 12 juni 2003. OD på land. Bakgrunn Helhetlig tilsyn Forskrifter Tilsynsordning Videre planer Presentasjon for Sikkerhetsforum 12 juni 2003 OD på land Bakgrunn Helhetlig tilsyn Forskrifter Tilsynsordning Videre planer 1 Integrerte anlegg / transportsystemer 2 Oppgave: Utarbeide hensiktsmessig regelverk

Detaljer

Hvorfor fokus på kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover

Hvorfor fokus på kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover Hvorfor fokus på kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover Stavanger13.12.2011 Finn Carlsen - Petroleumstilsynet PILOTPROSJEKTET Kjemisk arbeidsmiljø offshore PILOTPROSJEKTET Kjemisk arbeidsmiljø offshore

Detaljer

Referatet ble godkjent og vil bli lagt ut på hjemmesiden vår med vedlegg.

Referatet ble godkjent og vil bli lagt ut på hjemmesiden vår med vedlegg. Referat Regelverksforum 3.12.2014 Til: Medlemmer i Regelverksforum Møtedato: 3.12.2014 Møtested: Petroleumstilsynet Møterom Alexander Kielland Til stede: Anne Vatten (Ptil), Hilda Kjeldstad (Ptil), Ingvil

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med operasjonelle og organisatoriske barrierer innen beredskap på Mongstad Aktivitetsnummer 001902021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no HMS i kontrakter Bakgrunn 2006-prosjekt: Bruk av økonomiske incentiver til å understøtte HMS-arbeid Observasjoner Utfordringer: HMS-forebyggende incentiver og markedsforhold Gunnar.dybvig@ptil.no Hvorfor

Detaljer

Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding

Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding v/gundla Kvam, ekspedisjonssjef AID Innledning Først vil jeg få takke for invitasjonen til Sikkerhetsforums

Detaljer

Arbeid med HMS herunder språk

Arbeid med HMS herunder språk Arbeid med HMS herunder språk Fellesforbundets HMS-konferanse 10. februar 2014 Ingvill Hagesæther Foss Petroleumstilsynet Petroleumstilsynet Etablert i 1972 som en del av Oljedirektoratet Selvstendig etat

Detaljer

Hva gjør Ptil for å trekke lærdom fra Macondo- og Montarahendelsene, og for å finne relevante tiltak hos oss.

Hva gjør Ptil for å trekke lærdom fra Macondo- og Montarahendelsene, og for å finne relevante tiltak hos oss. Hva gjør Ptil for å trekke lærdom fra Macondo- og Montarahendelsene, og for å finne relevante tiltak hos oss. Kristen Kjeldstad i Klif/Ptil s miljøseminar i Valhall 12. februar 2011. Ptils oppfølging av

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Petroleumstilsynet Sigvart Zachariassen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

HOVUDPRIORITERINGAR PETROLEUMSTILSYNET

HOVUDPRIORITERINGAR PETROLEUMSTILSYNET HP 2016 HOVUDPRIORITERINGAR PETROLEUMSTILSYNET I dette heftet finn du ein kort presentasjon av Ptil sine fire hovudprioriteringar for 2016: SIKKER SEINFASE LEIINGA SITT ANSVAR NORD BARRIERAR Hovudprioriteringane

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Statoil og Technip vedrørende dykkere som potensiell risikoutsatt gruppe Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP Ergonomiseminar 16.10.12 Øyvind Lauridsen Bakgrunn for RNNP På slutten av 90 tallet hevdet fagforeningene at innsparinger gikk ut over sikkerheten på sokkelen

Detaljer

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Ingvill Hagesæther Foss, tilsynskoordinator, flyttbare innretninger Bakteppe om Petroleumstilsynet

Detaljer

OVERSIKT SAKER FOR KONTINUERLIG OPPFØLGING

OVERSIKT SAKER FOR KONTINUERLIG OPPFØLGING OVERSIKT SAKER FOR KONTINUERLIG OPPFØLGING Møte Sak Tema Tiltak Status Tidsfrist Ansvarlig Utkvittert 01.02 5 HMS-utfordringer Løpende tema i S-forum 02.02. 9 Risikoprosjektet oppfølging Trenger mer tid

Detaljer

Regelverk 2011 og landanleggene

Regelverk 2011 og landanleggene Regelverk 2011 og landanleggene Terje Palmesen Statoil M&M Leder i L-8 1 - L-8: Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Høy Melkøya Aukra Offshore integrasjon Melkøya Kollsnes Sture Kårstø Tjeldbergodden Mongstad

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil

Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ptils erfaringer fra tilsyn med små operatører og lisenshavere

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene. Utviklingstrekk 2007

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene. Utviklingstrekk 2007 Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene Utviklingstrekk 2007 Hovedtrekk i presentasjonen Innledning Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Alvorlige personskader

Detaljer

Samarbeid for Sikkerhet Et forum for Beste Praksis. - fra idé til realisering

Samarbeid for Sikkerhet Et forum for Beste Praksis. - fra idé til realisering Samarbeid for Sikkerhet Et forum for Beste Praksis - fra idé til realisering 16.09.2003 Odd Magne Skei UTGANGSPUNKTET Uro i det offentlige rom Tvil om sikkerhetsnivået Ulik virkelighetsoppfatning Lav tillit

Detaljer

HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN BARENTSHAVET / LOFOTEN. Status

HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN BARENTSHAVET / LOFOTEN. Status HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN BARENTSHAVET / LOFOTEN Status 25.03.10 Helhetlig økosystembasert forvaltning Samordning av departementene og underliggende etater. 1. Helhetlig kunnskapsgrunnlag om menneskelig

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2007-2010 PTIL skal bidra til: - at potensielt risikoutsatte grupper i petroleumsnæringen

Detaljer

SEMINARSERIE OM HMS I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN. Kontinuerlig fokus på HMS en forutsetning for verdiskaping i petroleumsvirksomheten.

SEMINARSERIE OM HMS I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN. Kontinuerlig fokus på HMS en forutsetning for verdiskaping i petroleumsvirksomheten. SEMINARSERIE OM HMS I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN Kontinuerlig fokus på HMS en forutsetning for verdiskaping i petroleumsvirksomheten. Utfordringer og muligheter Begrensende perspektiver HMS Verdiskaping Risiko

Detaljer

Instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land

Instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land Vedlegg: Instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land 1 Koordineringsordning 1.1 Oppgaver Petroleumstilsynet

Detaljer

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007)

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Prosjekt igangsatt på initiativ fra AID Hvordan kan etatene hver for seg og i samarbeid arbeide mer effektivt for å motvirke at arbeidstakere som har fått

Detaljer

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Nytt om regelverket Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Roger L Leonhardsen Petroleumstilsynet Kronprinsregentens resolusjon 19.12.2003 Petroleumstilsynets rolle

Detaljer

Sikkerhetsforums Årskonferanse 2004 HMS-regelverket som verktøy for helhetlig oppfølging - hav og land

Sikkerhetsforums Årskonferanse 2004 HMS-regelverket som verktøy for helhetlig oppfølging - hav og land Sikkerhetsforums Årskonferanse 2004 HMS-regelverket som verktøy for helhetlig oppfølging - hav og land Olaf Thuestad Direktør rammesetting Petroleumstilsynet Regjeringens føringer og forventninger Petroleumstilsynet

Detaljer

Pressebriefing. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Til havs PTIL/PSA

Pressebriefing. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Til havs PTIL/PSA Pressebriefing Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Til havs Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomhet Indikatorer relatert til hendelser

Detaljer

Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi?

Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi? Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi? Jorunn Tharaldsen og Elisabeth Lootz 40% 80% 30% 70% 20% 60% Job 10%

Detaljer

Petroleumstilsynet og E-drift Ser vi på E-drift som en trussel eller en mulighet? Hva er vi opptatt av?

Petroleumstilsynet og E-drift Ser vi på E-drift som en trussel eller en mulighet? Hva er vi opptatt av? Petroleumstilsynet og E-drift Ser vi på E-drift som en trussel eller en mulighet? Hva er vi opptatt av? Ingrid Årstad Fagleder HMS-Styring og Juss Value Integration across on- and offshore Integration

Detaljer

SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 01.01.09 del II (status fra 2009 og framover)

SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 01.01.09 del II (status fra 2009 og framover) SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 01.01.09 del II (status fra 2009 og framover) 01.04 9 Prosjekt Varmt arbeid og overflatebehandling mv Prosjekt Eksponering, sykdom og forebygging hos konstruksjons-,

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten makt eller avmakt? Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet Konferanse Valhall 2.9.

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten makt eller avmakt? Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet Konferanse Valhall 2.9. Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten makt eller avmakt? Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet Konferanse Valhall 2.9.2009 Innledning Bakgrunn Hensikt Oppfølging etter konferansen Krav i regelverket

Detaljer

HMS i Petroleumsnæringen. Norges Forskningsråd

HMS i Petroleumsnæringen. Norges Forskningsråd HMS i Petroleumsnæringen en egen satsing I Olje og gass programmet Norges Forskningsråd Norges forskningsråd Administrerende direktør Christian Hambro Stab: Internasjonal direktør Kari Kveseth, Assisterende

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining. Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet

Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining. Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet Innhold Hvor er regelverkskravene til arbeidstakermedvirkning Hensikten med arbeidstakermedvirkning Hvem er arbeidstakernes

Detaljer

T-3 Ola Kolnes. Vi har undersøkt hvordan selskapenes system for styring av arbeidsmiljøet ivaretar oppfølging av spesielt risikoutsatte grupper.

T-3 Ola Kolnes. Vi har undersøkt hvordan selskapenes system for styring av arbeidsmiljøet ivaretar oppfølging av spesielt risikoutsatte grupper. Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med identifisering og oppfølging av risikoutsatte grupper på Eldfisk Aktivitetsnummer 009018027 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig

Detaljer

Referat, møte i Regelverksforum

Referat, møte i Regelverksforum Referat, møte i Regelverksforum 5.5.2010 Sted og tid: Petroleumstilsynet, 5.5.2010, kl. 10.00 14.00 Til stede: Medlemmer: Marit Bergeland Helsetilsynet/Fylkesmannen i Rogaland (Htil) Ingrid Bjotveit Klima-

Detaljer

Petroleumstilsynet og det ytre miljøet

Petroleumstilsynet og det ytre miljøet Petroleumstilsynet og det ytre miljøet Sikkerhetsforum - 29.11.07 27.03.2008 1 Petroleumstilsynet er en viktig aktør i miljøforvaltningen TEKNOLOGI AKTIVITET (type og omfang) STYRING & KONTROLL Design

Detaljer

SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 01.01.09 del I

SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 01.01.09 del I SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 01.01.09 del I 01.04 9 Prosjekt Varmt arbeid og overflatebehandling mv Prosjekt Eksponering, sykdom og forebygging hos konstruksjons-, verksteds og vedlikeholdsarbeidere

Detaljer

SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER

SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 9 Prosjekt Varmt arbeid og overflatebehandling mv Prosjekt Eksponering, sykdom og forebygging hos konstruksjons-, verksteds og vedlikeholdsarbeidere i petroleumsnæringen.

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien NYF Årskonferanse 2. november 2011 Aslaug Johanne Skogesal Oljeindustriens Landsforening (OLF) Agenda A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynets støyseminar 1.februar

Detaljer

Referat fra møte i Regelverksforum 2. desember 2009

Referat fra møte i Regelverksforum 2. desember 2009 Referat fra møte i Regelverksforum 2. desember 2009 Sted og tid: Petroleumstilsynet, 2.12.2009, kl 10.00 13.30 Til stede: Medlemmer: Marit Bergeland Helsetilsynet/Fylkesmannen i Rogaland (Htil) Ingrid

Detaljer

Det står i kontrakten. Kan kontraktskrav gi høyere risiko? Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet

Det står i kontrakten. Kan kontraktskrav gi høyere risiko? Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet Det står i kontrakten. Kan kontraktskrav gi høyere risiko? Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet Hvorfor interessere oss for kontrakter? Høy entreprenørandel i petroleumsvirksomheten, kontrakter setter

Detaljer

Selskapene skal fremme inkludering og redusere risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper gjennom konkrete tiltak.

Selskapene skal fremme inkludering og redusere risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper gjennom konkrete tiltak. Selskapene skal fremme inkludering og redusere risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper gjennom konkrete tiltak. RUG - hvilket bilde er det vi ser? Tankene bak og hovedtrekkene i Petroleumstilsynets

Detaljer