Norsk kulturindeks Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE"

Transkript

1 Norsk kulturindeks 2013 Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2014

2 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Trondheim kommune TF-notat nr.: 9/2014 Forfatter(e): Gunn Kristin Leikvoll og Bård Kleppe Dato: ISBN: ISSN: X Pris: 150,- (Kan lastes ned gratis fra Framsidefoto: Istock.com Prosjekt: Norsk kulturindeks 2013 Prosjektnr.: Prosjektleder: Bård Kleppe Oppdragsgiver(e): Trondheim kommune Telemarksforsking Postboks Bø i Telemark Tlf.: Epost: Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver. Telemarksforsking er et selvstendig, regionalt forankret forskningsinstitutt med kunder og prosjekter over hele Norge. Instituttet har ca. 30 forskere fordelt på fem fagfelt som jobber på oppdrag for departementer, direktorater, fylker, kommuner, regionråd, bedrifter og organisasjoner over hele landet. Telemarksforsking har sammen med Høgskolen i Telemark i en årrekke vært et sentralt miljø for kulturpolitisk forskning. Instituttet har i dag seks forskere som jobber med kulturpolitisk forskning på heltid, samt to seniorforskere i bistillinger med lang internasjonal erfaring på området. Sammen med Høgskolen i Telemark arrangerer Telemarksforsking blant annet den årlige konferansen Kulturrikets tilstand. Prosjektleder for Norsk kulturindeks er forsker Bård Kleppe. Henvendelser kan rettes til ham på telefon eller epost 2 Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune

3 Forord Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. I denne rapporten presenterer vi resultater og detaljer for Trondheim kommune, utvalgte sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. Norsk kulturindeks er utarbeidet av Bård Kleppe i samarbeid med en intern referansegruppe bestående av følgende forskere: Knut Vareide, Ole Marius Hylland, Ola K. Berge, Mari T. Heian, Heidi Stavrum og Knut Løyland. Trondheimrapporten er skrevet av Gunn Kristin Leikvoll og Bård Kleppe. Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 16. oktober 2014 Bård Kleppe Prosjektleder Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune 3

4 4 Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune

5 Innhold Innledning... 7 Norsk kulturindeks... 7 Plassering i Norsk kulturindeks Kunstnere Kulturarbeidere Museum Konserter Kino Bibliotek Bokbestand og tilvekst Besøk og utlån Scenekunst Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken Kulturskolen Den kulturelle skolesekken Sentrale tildelinger Frivillighet Mva.-refusjon Korps, kor og husflidslag Kommunale utgifter til kultur Innbyggertilfredshet Hovedtrekk Tabeller Vedlegg: Fylkesvis fordeling av statlige kulturbevilgninger i Musikk Scenekunst Kulturvern og museum Festivaler Billedkunst Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune 5

6 Litteratur Diverse Tilskudd fra andre departement Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune

7 Innledning Hva er statusen for kulturlivet i Trondheim kommune sammenlignet med andre kommuner og hele landet? I dette notatet presenterer vi tall fra Norsk kulturindeks 2013 som kan si noe om dette. Norsk kulturindeks 2013 er basert på tall fra I rapporten er tallene presentert grafisk. Her presenteres tall for Trondheim, utvalgte sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet for landet. Bak i rapporten presenterer vi tallene og detaljene i tabeller. For data som er sammenlignbare med tall fra Norsk kulturindeks 2012, presenterer vi endringer i prosent. Norsk kulturindeks Norsk kulturindeks er en beskrivelse av kulturtilbudet og kulturaktiviteten i norske kommuner, regioner og fylker med utgangspunkt i følgende ti kategorier: Kunstnere, kulturarbeidere, museum, musikk, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskoler og Den kulturelle skolesekken, sentrale tildelinger og frivillighet. Dataene indeksen er basert på er innhentet fra en rekke ulike kilder som kan belyse nivået på den lokale kulturen: KOSTRA 1 / SSB, medlemslister, offentlige registre og tildelingstall for ulike kulturpolitiske ordninger. Kvaliteten på disse dataene er jevnt over god, men på enkelte områder er datatilfanget ikke tilstrekkelig til å fange opp alle kulturtiltak rundt om i kommunene. Der dette er tilfellet, er det beskrevet i teksten. Når vi sammenligner kulturtilbud i denne rapporten, tar vi utgangpunkt i gjennomsnittstall. Dette kan være antall kunstnere pr. innbygger eller publikummere pr. innbygger. På denne måten kan man sammenligne kulturtilbud og kulturbruk på tvers av kommuner med ulikt innbyggertall. I utvalget av indikatorer har vi primært valgt oversikter der enheten er personer, enten publikummere, medlemmer, deltakere i kulturskole etc. Vi har også etterstrebet indikatorer som ikke favoriserer små eller store kommuner systematisk. Vi presenterer ikke noen fullstendig oversikt over metode i denne rapporten, men henviser til Norsk kulturindeks 2013 (Kleppe 2013) der dette redegjøres for i detalj. Publikasjonen kan lastes ned fra våre hjemmesider 2. I Norsk kulturindeks finnes også en rangering. Kommuner, regioner og fylker er rangert i ti kategorier med en samlet sum til slutt. Rangeringen i kategoriene skal fortelle noe om hvordan kulturnivået er i den gitte kommunen eller regionen er på dette området og totalrangeringen skal si noe om det totale kulturnivået. Kategoriene har blitt valgt ut med bakgrunn i tilgjengelige data og ut i fra en tanke om hvilke faktorer som spiller positivt inn på kulturtilbudet og kulturbruken i en kommune. Årets utgave av Norsk kulturindeks er styrket på enkelte områder. Endringene i årets rapport er som følger: Kino: Tall fra Film og Kino har gitt oss mulighet til å inkludere en mangfoldsindikator som viser filmmangfold basert på opprinnelsesland. Frivillighet: Husflidslag er inkludert som ny aktivitet. Her finner man en rekke medlemmer i de fleste av landets kommuner. Historielag er tatt ut da data ikke var tilgjengelig dette året. 1 Kommune-Stat-Rapportering. 2 Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune 7

8 Tabell 1: Kategorier, kilder, årstall og vektinger for Norsk kulturindeks. Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner ,5 % 1c Tildelinger fra Statens kunstnerstipend Statens kunstnerstipend ,5 % 2 KULTURARBEIDERE 2a Sysselsatte innen kunstnerisk produksjon SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN2007) ,3 % 2b Sysselsatte innen kulturformidling SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN2007) ,3 % 2c Sysselsatte i media SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN2007) ,3 % 3 MUSEUM 3a Kommunale midler til museum KOSTRA/SSB ,3 % 3b Totalt besøkstall for museum Kulturrådet og årsrapporter fra konsoliderte museer ,3 % 3c: Betalende besøk museum Kulturrådet og årsrapporter fra konsoliderte museer ,3 % 4 KONSERTER 4a Antall Tono-arrangement TONO % 4b Tono-avregning TONO + Norsk Rockforbund % 5 KINO 5a Antall filmfremvisninger totalt KOSTRA/Film og kino ,5 % 5b Antall kinobesøk totalt KOSTRA/Film og kino ,5 % 5c Mangfold filmfremvisninger KOSTRA/Film og kino ,5 % 5d Mangfold kinobesøk KOSTRA/Film og kino ,5 % 6 BIBLIOTEK Totalt utlån fra folkebibliotek (alle medier) KOSTRA/SSB % Antall besøk i folkebibliotek KOSTRA/SSB % 7 SCENEKUNST 7a Antall teaterforestillinger NTO statistikk + tilsendte lister fra regionteatre ,33 % 7b Teaterpublikum NTO statistikk + tilsendte lister fra regionteatre ,33 % 7c Antall danseforestillinger Danseinformasjonen ,33 % 8 KULTURSKOLE / DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 7a Antall årstimer totalt i kulturskolen GSI ,25 % 7b Bredden i kulturskoletilbudet GSI ,25 % 7c Antall elever fra kommunen i kulturskole KOSTRA/SSB ,5 % 7d Antall publikum Den kulturelle skolesekken DKS-sekretariatet / Ksys % 9 SENTRALE TILDELINGER 9a Kulturfondtildelinger + tilskudd over statsbudsjettet Norsk kulturråd og Statsbudsjettet ,33 % 9b Tildelinger Frifond Norsk musikkråd og Norsk teaterråd ,33 % 9c Tildelinger Riksantikvaren Riksantikvaren ,33 % 10 FRIVILLIGHET 10a MVA refusjon Lotteri- og stiftelsestilsynet ,00 % 10b Antall korpsmedlemmer Norges musikkorps forbund og korpsnett ,67 % 10c Antall kormedlemmer 4 korforbund + KOSTRA (se metode) ,67 % 10d Antall husflidsmedlemmer Norges husflidslag ,67 % 8 Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune

9 Plassering i Norsk kulturindeks Trondheim havner totalt sett på en sterk 6. plass blant landets 428 kommuner i Norsk kulturindeks Dersom man gjør om denne rangeringen til en score mellom en og ti, får Trondheim en totalscore på 10. Trondheim scorer jevnt over godt, med unntak av kulturskole + DKS. Trondheim har klatret fire plasser på indeksen siden Høyest rangering får kommunen på kulturarbeidere (6. plass) og scenekunst (7. plass). Trondheim oppnår også gode rangeringer i kategoriene sentrale tildelinger (10. plass), kunstnere (15. plass) og kino (15. plass). I kategorien kulturskole + DKS rangerer Trondheim lavt i vår oversikt (375. plass). KUNSTNERE 10 FRIV. 9 8 KULTURARB SENTR. TILD. 4 3 MUSEUM KULTURSK. + DKS KONSERTER SCENEKUNST KINO BIBLIOTEK Figur 1: Trondheims score i de ti kategoriene. De høyeste verdiene befinner seg ytterst i radardiagrammet. Kategoriene er rangert fra Tabell 2: Kommunens rangering (av 428) sammenlignet med andre, relevante kommuner. KOMMUNE KUNSTNERE KULTUR- ARB. MUSEUM KONSERTER KINO BIBLIOTEK SCENEKUNST KULTURSKOLE + DKS SENTR. TILD. FRIVILLIG- HET TOTALT Tromsø Trondheim Bergen Kristiansand Oslo kommune Stavanger Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune 9

10 1. Kunstnere Antallet kunstnere, deres kunstneriske aktivitet og deres kunstneriske kvalitet vil svært sannsynlig påvirke kulturlivet i kommunen. Kunstnerne iverksetter ofte kulturtiltak lokalt og bidrar til å styrke kulturlivet i lokalsamfunnet. Oversikten vi her presenterer tar utgangspunkt i bostedsadresse for kunstnere registrert i de ti største kunstnerorganisasjonene i landet. Vi presenterer også oversikt over tildelinger fra Statens kunstnerstipend (SKS). Dette kan være en indikator på den kunstneriske kvaliteten til kunstnerne som er bosatt i kommunen. I følge vår oversikt er totalt 1042 kunstnere bosatt i Trondheim kommune. Dette tilsvarer 5,8 kunstnere pr. tusen innbyggere, en kunstnertetthet som er 47 % over landsgjennomsnittet. Kunstnertettheten i Trondheim er om lag den samme som i Av de 1042 kunstnerne i Trondheim kommune er hele 779 musikere eller komponister, 87 er scenekunstnere, 160 er visuelle kunstnere og 16 er forfattere. Statens kunstnerstipend er den viktigste ordningen for direkte støtte til kunstnere. Tildelingene gjøres på bakgrunn av en kvalitativ vurdering av kunstproduksjonen. Kunstnere bosatt i Trondheim mottok om lag 5,7 millioner i støtte fra SKS i Dette utgjør 32 kr pr, innbygger og er 23 % under landsgjennomsnittet. Trondheimskunstnere fikk i gjennomsnitt 5433 kroner fra SKS. Vi har ingen oversikt over hvor mange som har søkt , ,8 5,3 5,2 5,0 4,3 4,0 2 0 Oslo kommune Trondheim Tromsø Bergen Stavanger Kristiansand Hele landet Figur 2: Antall kunstnere pr. tusen innbyggere i Trondheim, hele landet og utvalgte kommuner i Musikere og komponister Scenekunstnere Visuelle kunstnere Forfattere Figur 3: Antall medlemskap i ulike organisasjoner fordelt på kunstformer i Trondheim kommune. 10 Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune

11 Oslo kommune Bergen Hele landet Trondheim Tromsø Kristiansand Stavanger Figur 4: Tildelinger fra Statens kunstnerstipend til kunstnere i Trondheim og utvalgte kommuner i Kroner pr. innbygger Oslo kommune Bergen Hele landet Trondheim Tromsø Kristiansand Stavanger Figur 5: Tildelinger fra Statens kunstnerstipend til kunstnere i Trondheim, hele landet og utvalgte kommuner i Kroner pr. kunstner. Hele landet 0,9 % Kristiansand 8,3 % Stavanger 2,1 % -3,0 % Bergen Tromsø 8,6 % Trondheim -0,1 % Oslo kommune -2,4 % -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Figur 6: Endring i andel kunstnere siste tre år for Trondheim, hele landet og utvalgte kommuner. Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune 11

12 2. Kulturarbeidere Sysselsettingstall for kulturyrker kan fortelle noe om kulturlivet generelt i kommunen. Kulturyrker genererer i stor grad kulturtilbud lokalt. Flere steder jobbes det også målrettet for å styrke det kulturbaserte næringslivet. Tallene i denne oversikten er hentet fra SSBs sysselsettingsstatistikk. Dette er eksakte data der de sysselsatte er registrert på arbeidsadresse. Oversikten inkluderer både ansatte og selvstendige næringsdrivende, i både privat og offentlig sektor. Sysselsatte er registrert på arbeidsadresse. I Trondheim jobber 2392 personer innenfor ulike kulturyrker. 815 av disse jobber innen media, 696 jobber med kunstnerisk arbeid av ulik art og 881 personer jobber med kulturformidling, f.eks. museums- og bibliotekansatte, kulturskolelærere m.m. Andelen kulturarbeidere er høy i Trondheim, med 13,3 ansatte pr. tusen innbyggere. Dette er 23 % over landsgjennomsnittet. Generelt finner man flest ansatte innen kulturyrker i de større byene og regionsentrene. De største kulturaktørene i Trondheim hva gjelder antall ansatte er som følger (antall i parentes): Adresseavisen (321), NRK (289), Trøndelag Teater (118) og Trondheim Symfoniorkester (95). Antall ansatte innen disse yrkene har samlet sett vært stabilt i Trondheim de siste fem årene. Vi finner en svak økning på 2 % fra 2008 til Tallene viser en totalt sett liten nedgang i personer som jobber med media. Antall ansatte innenfor kulturformidling og kunstnerisk produksjon har vært relativt stabilt denne perioden, begge med en liten oppgang. Av de utvalgte kommunene, er det Trondheim, Tromsø og Kristiansand som har hatt en vekst i antall kulturarbeidere de siste fem årene.. Antall kulturarbeidere på landsbasis har vært stabilt. Totalt sett for landet er det flere kunstnere med medlemskap i kunstnerorganisasjoner (jf. forrige kapittel) enn det er personer med kunstnerisk virksomhet som hovedyrke. Sysselsettingsgraden i Trondheim, det vil si antall sysselsatte innenfor kunstnerisk produksjon delt på antall kunstnere, er på linje med landsgjennomsnittet (0,67). Dette kan tyde på at kunstnere bosatt i Trondheim også jobber i Trondheim Kunstnerisk produksjon Kulturformidling Media 881 Figur 7: Totalt antall sysselsatte i ulike kulturyrker i Trondheim kommune i Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune

13 ,1 Media Kulturformidling ,6 8,9 Oslo kommune 5,8 4,5 4,0 4,1 4,2 4,4 4,4 4,9 5,2 4,1 4,1 3,7 4,2 3,9 4,0 4,5 3,1 2,7 Bergen Trondheim Stavanger Kristiansand Tromsø Hele landet Kunstnerisk produksjon Figur 8: Sysselsatte pr innbyggere i Trondheim kommune, utvalgte kommuner og hele landet i ,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 Bergen Kristiansand Stavanger Tromsø Trondheim Hele landet 9,0 8, Figur 9: Sysselsatte i kulturyrker pr innbyggere i Trondheim kommune, utvalgte kommuner og hele landet i perioden ,5 5,0 4,5 4,0 Trondheim - Kunstnerisk produksjon Trondheim - Kulturformidling Trondheim - Media 3,5 3, Figur 10: Endring i antall sysselsatte innen kunstnerisk produksjon (blå), kulturformidling (grønn) og media (grå) fra 2008 til 2012 i Trondheim. Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune 13

14 3. Museum Museene er en viktig del av kulturaktiviteten rundt i kommunene. De er ressurssentre for kulturvern, de produserer kunnskap og opplevelser og de kan fungere som møtesteder for innbyggerne. Vi presenterer her kommunale tildelinger til museer samt totalt besøk og betalende besøk for alle museumsavdelinger som rapporterer tall inn til Norsk kulturråd. Totalt brukte Trondheim i overkant av 10 millioner på museumsformål (Netto driftsutgifter til muséer, funksjon 375). Dette tilsvarer omlag 56 kroner pr. innbygger og er 26 % under landsgjennomsnittet. Summen har økt med om lag 2 millioner kr fra året før, eller 22 %. I landet for øvrig har økningen i kommunale tilskudd til museer vært på rundt 7 %. Museer i Trondheim kommune hadde et besøk på i overkant av 1,1 million, av disse var i underkant av registrert som betalende besøk. Dette tilsvarer et totalt besøk på 6,3 pr. innbygger. Det totale besøket er tre ganger så høyt som landsgjennomsnittet. Den museumsavdelingen som hadde flest besøk i Trondheim var Nidaros Domkirke med besøkende og betalende. Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum hadde et besøk på , hvorav var betalende. NTNU Vitenskapsmuseet hadde besøkende ( betalende) Oslo kommune Stavanger Kristiansand Hele landet Bergen Trondheim Tromsø Figur 11: Netto driftsutgifter til museer i Trondheim kommune, utvalgte kommuner og i Kr pr innbygger. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,7 2,4 0,9 1,6 2,6 3,6 2,5 1,5 1,4 1,2 0,4 Trondheim Oslo kommune 1,0 Bergen Tromsø Stavanger Hele landet Kristiansand 0,9 1,3 Annet Betalende Figur 12: Betalende besøk (blå) og annet besøk (grønn) på muséer i Trondheim kommune, utvalgte kommuner og hele landet i Kr pr. innbygger. 14 Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune

15 4. Konserter Kategorien konserter tar utgangpunkt i konserttall fra Tono. Tono er et organ som forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Tono samler inn informasjon om de fleste konserter i Norge og deres database inneholdt omtrent konserter for Totalt er det registrert 831 arrangementer i Trondheim kommune i Tonos oversikt for Dette tilsvarer 4,6 arrangementer pr innbyggere. Antall arrangementer er 46 % over landsgjennomsnittet. Tono-dataene er imidlertid ikke helt nøyaktige, flere arrangementer kommer under radaren og blir ikke fanget opp. Tono-avregningen sier noe om hvor stor konserten er. Avregningen er basert på totale inngangspenger eller antall publikum. Vi finner at aktører i Trondheim har blitt avkrevd rundt 2,5 millioner kroner i Tono-avgift. Dette er 14,2 kroner pr. innbygger, 26 % over landsgjennomsnittet. De største konsertarenaene hva gjelder antall konserter rapportert til Tono i 2012 var (antall i parentes): Studentersamfundet (90), Blæst (85), Dokkhuset (60) og Familien (48). 6 5,7 5 4,6 4,5 4,4 4, ,5 3, Oslo kommune Trondheim Kristiansand Tromsø Stavanger Bergen Hele landet Figur 13: Antall Tono-registrerte konserter pr innbyggere i Trondheim kommune, utvalgte kommuner og hele landet i , , ,0 15,2 14,2 11,3 9,3 5 0 Oslo kommune Bergen Kristiansand Tromsø Trondheim Hele landet Stavanger Figur 14: Tono-avregning pr. innbyggere til arrangører i Trondheim kommune, utvalgte kommuner og hele landet i Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune 15

16 5. Kino Kino er det kulturtilbudet som størst andel av befolkningen benytter seg av. I følge SSBs kulturbarometer er kino også et tilbud som befolkningen benytter seg av på tvers av sosioøkonomiske skillelinjer. I kinokategorien presenterer vi tall fra KOSTRA. Totalt ble det vist kinoforestillinger på kino i Trondheim kommune av disse var fra USA, 3074 var norske, 1797 var britiske, 755 var fra andre nordiske land, 1524 var fra andre europeiske land, mens 994 var fra land utenfor Europa og USA. Dette utgjør totalt 127 forestillinger pr innbyggere og er 85 % over landsgjennomsnittet. Sammenligner man med fjoråret, finner vi at antall forestillinger har gått opp med 8 %. I løpet av 2012 ble det vist 238 ulike filmer fra 25 ulike land. Totalt ble kinoen i Trondheim besøkt ganger i Dette gir et besøk på 4,4 pr. innbygger, noe som er 85 % over landsgjennomsnittet. De 10 filmene med flest besøk i Trondheim i 2012 var som følger (besøk i parentes): Kon-Tiki (51531), James Bond: Skyfall (50 338), Istid 4: Kontinenter på avveie (norsk tale 3D) (38 842), Hobbiten: En uventet reise (3D) (30 085), The Dark Knight Rises (27 347), The Avengers 3D (25 747), The Hunger Games (22 788), Reisen til julestjernen (21 383), The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (19 300) og Madagaskar 3: Full rulle i Europa (3D, norsk tale) (19 117) Andre Europeisk Nordisk Britisk Amerikansk Norsk Trondheim Tromsø Kristiansand Bergen Hele landet Stavanger Oslo kommune Figur 15: Antall kinoforestillinger fordelt på opprinnelsesland. Filmer pr innbyggere i Trondheim kommune, utvalgte kommuner og hele landet i Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune

17 ,6 4,6 4,4 Tromsø Bergen Trondheim Kristiansand Oslo kommune 4,0 3,7 3,6 Stavanger 2,4 Hele landet Figur 16: Antall kinobesøk pr. innbyggere. Trondheim kommune, utvalgte kommuner og hele landet i Bergen Kristiansand Oslo kommune Stavanger Tromsø Trondheim Hele landet Figur 17: Antall kinoforestillinger pr innbyggere. Trondheim, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Bergen Kristiansand Oslo kommune Stavanger Tromsø Trondheim Hele landet Figur 18: Antall kinobesøk pr. innbyggere. Trondheim, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune 17

18 6. Bibliotek Bibliotek er en lovpålagt tjeneste for kommunene og er en viktig del av både kunnskaps- og kulturpolitikken i Norge. Mange steder er biblioteket det kulturelle senteret i kommunene og fungerer som en viktig møteplass. Her presenterer vi tall hentet fra KOSTRA. Bokbestand og tilvekst Bokbestand og tilvekst i bibliotekene forteller noe om tilbudet ved det enkelte bibliotek. Det er likevel problematisk å sammenligne bokbestand og tilvekst på tvers av kommuner med svært ulike innbyggertall. Større kommuner har en større bokbestand totalt, men grunnet stordriftsfordeler trenger ikke bokbestanden pr. innbygger være så høy for at tilbudet skal være godt. Samtidig er ikke bokbestand noe entydig tegn på kvalitet. En høy bokbestand kan like gjerne skyldes at biblioteket har vært dårlige til å kassere bøker. Bokbestand og tilvekst er av nevnte grunner ikke en av indikatorene i Norsk kulturindeks. Folkebibliotekene i Trondheim kommune har pr en samlet bokbestand på eksemplarer. Hvor mange ulike titler dette utgjør, har vi ikke oversikt over. Bokbestanden ved disse bibliotekene tilsvarer 1,6 bøker pr. innbygger. Dette er om lag halvparten av landsgjennomsnittet på 3,6. Den samlede tilveksten ved folkebiblioteker i Trondheim var eksemplarer av ulike typer medier. Dette utgjør 0,16 eksemplarer pr. innbygger, 36 % under landsgjennomsnittet ,7 3,6 3, ,4 2,1 1,9 1, Tromsø Hele landet Kristiansand Stavanger Bergen Oslo kommune Trondheim Figur 19: Bokbestand pr. innbygger i Trondheim kommune, utvalgte kommuner og hele landet i ,30 0,25 0,2 0,2 0,2 0,20 0,15 0,2 0,2 0,1 0,1 0,10 0,05 0,00 Hele landet Tromsø Kristiansand Stavanger Trondheim Oslo kommune Bergen Figur 20: Tilvekst siste år for alle medier pr. innbygger i Trondheim kommune, utvalgte kommuner og hele landet. 18 Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune

19 Besøk og utlån Samlet besøk ved folkebibliotekene i Trondheim kommune var i overkant av 1 million i Dette tilsvarer 5,9 besøk pr. innbygger, 48 % over landsgjennomsnittet. Besøket har gått ned med 23 % fra 2006 til Landet for øvrig har også hatt en nedgang samme periode, men denne er noe svakere (16 %). Det har også alle de utvalgte kommunene, med unntak av Tromsø som hadde en vekst på 15 %. Det totale utlånet for alle medier Trondheim var i Av disse var bøker. Voksenlitteratur utgjorde rundt utlån, mens barnelitteratur utgjorde utlån. De resterende utlånene var andre medier, som dvd-er, cd-er osv. Deler vi dette på antall innbyggere, finner vi at det ble lånt ut 5,9 eksemplarer pr. innbygger. Dette er 22 % over landsgjennomsnittet, men om lag 7 % mindre enn året før. 9,0 8,0 8,0 7,0 6,0 6,6 6,0 5,9 5,0 4,0 4,7 4,0 3,4 3,0 2,0 1,0 0,0 Tromsø Stavanger Kristiansand Trondheim Bergen Hele landet Oslo kommune Figur 21: Bibliotekbesøk pr. innbygger i Trondheim kommune, hele landet og utvalgte kommuner i Oslo kommune 1,4 1,5 1,4 Hele landet 1,6 1,7 1,5 Bergen 1,3 2,0 1,8 Stavanger 1,5 1,7 2,1 Tromsø 2,4 1,7 1,6 Trondheim 1,8 2,0 2,2 Kristiansand 2,0 2,2 1, Barnelitteratur Voksenlitteratur Andre medier Figur 22: Utlån av barnelitteratur (grønn), voksenlitteratur (grå) og andre medier (rød) pr. innbygger i folkebibliotekene i Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune 19

20 Bergen Kristiansand Oslo kommune Stavanger Tromsø Trondheim Hele landet Figur 23: Antall bibliotekbesøk pr. innbyggere. Trondheim kommune, hele landet og utvalgte kommuner i perioden ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3, Bergen Kristiansand Oslo kommune Stavanger Tromsø Trondheim Hele landet Figur 24: Utlån alle medier. Trondheim kommune, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune

21 7. Scenekunst Scenekunst er i mange land primært et tilbud man finner i byene. I Norge har vi gjennom Riksteateret og Regionteatrene hatt et utbygd, desentralisert scenekunsttilbud i mange år. Opplysningene om teater- og operaforestillinger og publikum er hentet fra medlemsteatrene i Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO). Opplysningene om danseforestillinger er hentet fra Danseinformasjonen.no. Private teatre og frie scenekunstgrupper er ikke inkludert i oversikten, men flere av disse forestillingene er inkludert i oversikten over DKS-forestillinger. Teatrene som rapporterer inn tall til NTO hadde i 2012 registrert 534 teater- og operaforestillinger og 55 danseforestillinger i Trondheim. Dette gir 3 teater- og operaforestillinger pr innbyggere, som er 87 % over landsgjennomsnittet. Danseforestillingene, som det var 0,3 av pr innbyggere, er 44 % høyere enn landsgjennomsnittet. Besøket på teater- og operaforestillinger var totalt Dette tilsvarer 0,54 besøk pr. innbygger i kommunen, noe som er 66 % over landsgjennomsnittet. 6,0 5,5 5,0 4,2 4,0 4,0 3,0 3,5 3,0 3,0 Teaterforestillinger 2,0 1,6 Danseforestillinger 1,0 0,0 0,9 Oslo kommune 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 Tromsø Bergen Stavanger Kristiansand Trondheim Hele landet Figur 25 : Antall teater- og operaforestillinger pr innbyggere (blått) og antall danseforestillinger pr innbyggere (grønt) for Trondheim kommune, utvalgte kommuner og hele landet i ,6 1,4 1,44 1,2 1,0 0,8 0,6 0,93 0,82 0,63 0,59 0,54 0,4 0,32 0,2 0,0 Oslo kommune Kristiansand Tromsø Bergen Stavanger Trondheim Hele landet Figur 26: Antall teater- og operabesøk pr. innbygger for Trondheim kommune, utvalgte kommuner og hele landet i Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune 21

22 8. Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken (DKS) er, ved siden av Ungdommens kulturmønstring (UKS), de viktigste statlige tiltakene for kulturtilbud til barn og unge. Vi presenterer derfor disse tallene samlet under en kategori. Kulturskolene har som mål å la barn få utøve kunst og kultur, mens DKS primært har som mål å la barn og unge oppleve kunst og kultur. Kulturskolen I Trondheim kommune går 3549 barn i kulturskolen. Dette utgjør 0,18 elever pr. barn i grunnskolealder (6-15 år), det samme som landsgjennomsnittet. Utviklingen viser at antall barn i kulturskolen har holdt seg stabilt de siste årene i Trondheim kommune. Kulturskoletilbud kan romme så mangt. Alt fra enkeltoppfølging av elever til store prosjektkor som samles over en kort periode. Ved siden av dekningsgrad vil derfor årstimer være en god indikator for kulturskoletilbudet i kommunene. Kulturskolene i Trondheim tilbyr årstimer hvert år. Dette utgjør 2,3 timer pr. barn i grunnskolealder. Antallet årstimer pr. barn er 4 % høyere enn landsgjennomsnittet (2,2). 0,4 0,32 0,3 0,3 0,2 0,18 0,18 0,18 0,2 0,1 0,13 0,11 0,10 0,1 0,0 Tromsø Stavanger Trondheim Hele landet Kristiansand Oslo kommune Bergen Figur 27: Andel av barn i grunnskoleskolealder (6-15) i kommunen som går i kulturskole i Trondheim kommune, utvalgte kommuner og hele landet i Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune

23 Musikk Visuelle kunstfag Teater Figur 28: Årstimer fordelt på sjanger i Trondheim kommune i ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,4 2,3 2,2 1,7 1,3 1,2 Tromsø Trondheim Hele landet Stavanger Kristiansand Bergen Oslo kommune 0,4 Figur 29: Årstimer i kulturskolen pr. barn i grunnskolealder (6-15 år) i Trondheim kommune, utvalgte kommuner og hele landet i ,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0, Bergen Kristiansand Oslo kommune Stavanger Tromsø Trondheim Hele landet Figur 30: Antall barn i kulturskolen pr. barn i grunnskoleskolealder (6-15) i Trondheim kommune, utvalgte kommuner og hele landet i perioden Norsk kulturindeks. Resultater for Trondheim kommune 23

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Troms TF-notat nr.: 55/2014 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 43/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 43/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Kulturrikets tilstand 2012

Kulturrikets tilstand 2012 Senter for kultur- og idrettsstudiar Kulturrikets tilstand 2012 Konferanserapport NANNA LØKKA (red.) TF-notat nr. 57/2012 Tittel: Kulturrikets tilstand 2012 Undertittel: TF-notat nr: 57/2012 Forfatter(e):

Detaljer

Kunstnerundersøkelsen 2013

Kunstnerundersøkelsen 2013 Kunstnerundersøkelsen 2013 Kunstnernes inntekter Revidert utgave MARI TORVIK HEIAN, KNUT LØYLAND OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 350 2015 Tittel: Kunstnerundersøkelsen 2013 Undertittel: Kunstnernes inntekter

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3339, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

- Plutselig fikk vi et filmmiljø

- Plutselig fikk vi et filmmiljø 12/we (a Telemarksforsking Kw. (Jesu i ag/(g-lf - Plutselig fikk vi et filmmiljø Evaluering av Telemark fylkeskommunes prøvetilknytning til Sørnorsk filmsenter Tittel: - Plutselig fikk vi et filmmiljø

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence Kultur roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland Malin Dahle Jostein Ryssevik Asle Høgestøl Simon Musgrave rapport 3/2013 ideas2evidence JOSTEIN

Detaljer

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i av Atle Hauge og Ola Håmpland Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3330, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet...

Detaljer

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen av Birgitta Ericsson og Hans Olav Bråtå ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

Gjennomgang av Norsk kulturråd

Gjennomgang av Norsk kulturråd Gjennomgang av Norsk kulturråd Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Norsk kulturråd. Utredningsgruppen legger med dette

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Januar 2010. Virkemidler for kulturnæringene

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Januar 2010. Virkemidler for kulturnæringene Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Januar 2010 Forfatter: hbo Sist lagret: 13.01.2010 11:32:00 Sist utskrevet: 13.01.2010 11:34:00 O:\Aktive

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg av Jorid Vaagland, Torhild Andersen og Trude Hella Eide I HUS MED KULTUREN Evaluering

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3339, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3339, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet

Detaljer

Katedral, paviljong og børs

Katedral, paviljong og børs Katedral, paviljong og børs En evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway OLE MARIUS HYLLAND OG OLA K. BERGE TF-rapport nr. 296 2012 Tittel: Katedral, paviljong og

Detaljer

Nøkkeltall og utfordringer

Nøkkeltall og utfordringer Nøkkeltall og utfordringer Grunnlag - kommuneplanen for Røros 2016-2028 Samfunnsdel Arealdel Foreløpig utkast, administrativ ledergruppe 02.03.15 1 Innholdsfortegnelse Side 1. Demografi 1.1 Folketall 1950

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

Arenaer for profesjonell kunstformidling i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Arenaer for profesjonell kunstformidling i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ØF-rapport nr 11/2005 Arenaer for profesjonell kunstformidling i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal En utredning for Norsk kulturråd og Kultur- og kirkedepartementet Av Jorid Vaagland Østlandsforskning

Detaljer

ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN

ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRGANG 6 !"#$%&'$"&%()*(" #+",+-! !"#$%&& '(#()%&*+,-.#&'.*/ Det er en stor glede å ha ansvar for kultur, og å kunne bidra til å videreutvikle Kulturbyen Bergen. Det er et krevende

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer