Norsk kulturindeks Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE"

Transkript

1 Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE TF-Notat 5/2012

2 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Tinn TF-notat nr: 5/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 3. januar 2012 Gradering: Åpen Antall sider: 22 Framsidefoto: Istock.com ISBN: ISSN: X Pris: 120,- Kan lastes ned gratis som pdf fra telemarksforsking.no Prosjekt: Norsk kulturindeks 2011 Prosjektnr.: Prosjektleder: Oppdragsgiver(e): Bård Kleppe Tinn kommune Telemarksforsking, Boks 4, 3833 Bø i Telemark. Org. nr MVA 2

3 Forord Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. I denne rapporten presenterer vi årets resultater og detaljer for Tinn kommune. Norsk kulturindeks er utarbeidet av Bård Kleppe i samarbeid med en intern referansegruppe bestående av følgende forskere: Knut Vareide, Ole Marius Hylland, Ola K. Berge, Mari T. Heian, Heidi Stavrum og Knut Løyland. Vi takker alle som har vært behjelpelig med å sende oss data. Ved utarbeidelse av kommunerapporter innehenter vi detaljerte tall for museumssektoren. Dette medfører at rangeringen endres noe i forhold til hva som er publisert tidligere. Bø, 3.januar 2012 Bård Kleppe Prosjektleder 3

4 4

5 Innhold 1. Innledning Kort om metode Resultater Kunstnere Kulturarbeidere Museum Musikk Kino Bibliotek Scenekunst Kulturskole og Den kulturelle skolesekken Sentrale tildelinger Frivillighet Kommunale utgifter til kultur Konklusjon Tabeller

6 1. Innledning Hva er statusen for kulturlivet i Tinn sammenlignet med andre kommuner og regioner? I dette notatet presenterer vi tall fra Norsk kulturindeks 2011 som kan si noe om dette. I dette notatet vil vi presentere tall og utregninger for Tinn kommune, fra andre sammenlignbare kommuner, samt for Øst-Telemark og Telemark fylke. Vi presenterer først tall fra Tinn sammenlignet med fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet i grafer. Bak i notatet presenterer vi tallene i tabeller. Tabellene viser totale summer, summer delt på antall innbyggere, samt summer delt på antall innbyggere prosentvis i forhold til landsgjennomsnittet. 1.1 Kort om metode Beskrivelsen av kulturtilbudet og kulturaktivitet tar utgangspunkt i ti kategorier: Kunstnere, kulturarbeidere, museum, musikk, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskoler og Den kulturelle skolesekken, sentrale tildelinger og frivillighet. Alle kategorier er vektet likt, men delindikatorer innen hver kategori er vektet ulikt. Indeksen er basert på data innsamlet fra KOSTRA/SSB, medlemslister, offentlige registre og ulike kulturpolitiske ordninger. Kvaliteten på disse dataene er for det meste svært gode, men noen av dataseriene inneholder svakheter som kan slå enten positivt eller negativt ut for den enkelte kommune. Resultatene som presenteres i dette notatet må derfor ses i lys av dette. Styrker og svakheter ved dataene, samt en utfyllende metodebeskrivelse er presentert i Norsk kulturindeks 2011 (Kleppe 2011). Publikasjonen kan lastes ned fra våre hjemmesider 1. De fleste tallene er eksakte tall og kan derfor referes til, andre tall er ikke eksakte, men er gode som utgangspunkt for sammenligning. Dette er spesifisert i oversikten på neste side. Utvalget av kategorier samt vektingen av innholdet i disse, er gjort på bakgrunn av en faglig vurdering. Vi har her dratt nytte av Telemarksforskings kompetanse innen kulturpolitikk, kommunalpolitikk og regional utvikling. En generell målsetning har vært å velge og vekte data slik at strukturelle størrelser som for eksempel befolkningstall påvirker resultatet i minst mulig grad. Videre har vi valgt data som beskriver både kulturtilbud og kulturbruk. Som en hovedregel har disse blitt vektlagt like mye. En oversikt over kilder og vekting finnes på neste side

7 Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Musikk Bibliotek Kino Tabell 1 / figur 1: Kategorier, kilder, årstall og vektinger for Norsk kulturindeks. Kategori KUNSTNERE Kunstnermangfold Kunstnertetthet Tildelinger fra Statens kunstnerstipend KULTURARBEIDERE Sysselsatte i kulturnæringer MUSEUM Statlige midler til museum Kommunale midler til museum Besøkstall for museum MUSIKK Antall Tono-arrangement KINO Antall kinofilmer Antall kinobesøk totalt Antall kinobesøk norske filmer BIBLIOTEK Tilvekst alle medier i folkebibliotek (total) Tilvekst alle medier i folkebibliotek ( ) Totalt utlån fra folkebibliotek (alle medier) Antall besøk i folkebibliotek SCENEKUNST Antall teaterforestillinger Teaterpublikum Antall danseforestillinger Kilde Kilde: Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner Kilde: Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner Kilde: Statens kunstnerstipend Kilde: SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN2007) Kilde: Norsk kulturråd Kilde: KOSTRA/SSB Kilde: Norsk kulturråd Kilde: TONO Kilde: KOSTRA/SSB Kilde: KOSTRA/SSB Kilde: KOSTRA/SSB Kilde: KOSTRA/SSB Tilvekst alle medier i folkebibliotek ( ) Kilde: KOSTRA/SSB Kilde: KOSTRA/SSB Kilde: KOSTRA/SSB Kilde: Statsbudsjettet 2011, Riksteateret, regionsteatre Kilde: Statsbudsjettet 2011, Riksteateret, regionsteatre Kilde: Danseinformasjonen KULTURSKOLE / DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Antall elever fra kommunen i kulturskole Kilde: KOSTRA/SSB Antall publikum Den kulturelle skolesekken Kilde: DKS-sekretariatet / Ksys SENTRAKALE TILDELINGER Tildelinger Frifond teater Kilde: Norsk teaterråd Tildelinger Frifond musikk Kilde: Norsk musikkråd Tildelinger KOMP Kilde: Norsk musikkråd Kulturrådstildelinger + knutepunktfestivaler Kilde: Norsk kulturråd og Statsbudsjettet 2011 FRIVILLIGHET MVA refusjon Kilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet Antall korpsmedlemmer Kilde: Norges musikkorps forbund og korpsnett Antall historielagsmedlemmer Kilde: Landslaget for historielag Eks. tall (Mnd)/År Vekting 6/2011 2,50 % 6/2011 5,00 % X 6/2011 2,50 % X 6/ ,00 % ,50 % X ,50 % ,00 % X ,00 % X ,00 % X ,50 % X ,50 % X ,50 % X ,50 % X ,50 % X ,50 % ,33 % ,33 % ,33 % X ,00 % X ,00 % X ,66 % X ,66 % X ,66 % X ,00 % X ,00 % X 6/2011 2,50 % 6/2011 2,50 % 7

8 2. Resultater Tinn havner totalt sett på en 76. plass blant 430 kommuner i Norsk kulturindeks Dersom man gjør om denne rangeringen til en score mellom en og ti, får Tinn en score på 8,3. Tinn scorer høyt på Bibliotek, kino, museum og kulturarbeidere. Frivillighet i kultursektoren er det svakeste feltet. Tabell 2: Kommunens rangering (av 430) sammenlignet med andre, relevante kommuner samt politisk region (av 83) og fylke (av 19). KOMMUNE/REGION/FYLKE KUNSTNERE KULTURARB MUSEUM MUSIKK KINO BIBLIOTEK SCENEK. KULTURSK. + DKS SENTR. TILD. FRIV. RANG Tinn Notodden Vinje Nome Odda Bø (Tel) Seljord Telemark FRIV. KUNSTNERE KULTURARB SENTR. TILD MUSEUM KULTURSK. + DKS MUSIKK SCENEK. KINO BIBLIOTEK Figur 2: Kommunen sin score i de ulike kategoriene. De beste verdiene befinner seg ytterst i radardiagrammet. Kategoriene er rangert fra

9 2.1 Kunstnere Antallet kunstnere, deres kunstneriske aktivitet og kvalitet vil etter vår mening påvirke kulturlivet i kommunen. Figur 3 presenterer antall medlemskap i ulike organisasjoner fordelt på kunstformer. Her er kunstnerne fordelt etter bosted, dette er nødvendigvis ikke det samme som arbeidssted Musikere og komponister Scenekunstnere Visuelle kunstnere Forfattere Figur 3: Antall medlemmer i kunstnerorganisasjoner fordelt på kunstformer (tabell 3). I figur 4 presenterer vi antall kunstnere og tildelinger fra Statens kunstnerstipend pr. innbygger. Tildelinger fra Statens kunstnerstipend vil kunne være en indikator på den kunstneriske kvaliteten på kunstnerne. I tabell 4 (side 19) har vi også presentert kommunens rangering hva gjelder kunstnermangfold, dvs. relativt antall kunstnere innen ulike sjangere Kunstnere pr Tildelinger SKS pr. Tinn Telemark Hele landet Figur 4: Antall kunstnere pr innbyggere og tildelinger Statens kunstnerstipend kr. pr. for kommunen. Kilde: Medlemstall fra kunstnerorganisasjonene samt tall fra Statens kunstnerstipend. 9

10 2.2 Kulturarbeidere Sysselsettingstall for kulturyrker er en god indikator på kulturlivet i kommunen. Kulturyrker genererer i stor grad kulturtilbud lokalt. I denne kategorien finner vi personer som driver kunstnerisk virksomhet, personer som jobber på museum, i bibliotek, i media og personer som jobber med ulike former for kulturformidling i den aktuelle kommunen Tinn Telemark Hele landet Figur 5: Kulturarbeidere pr innbyggere (jf. tabell 5). Kilde: SSB sin sysselsettingsstatistikk på fem-siffernivå (SN2007). 2.3 Museum Museumsstatistikk på kommunenivå er vanskelig tilgjengelig. Statlige midler til museum, samt museumsbesøk er her hentet fra Norsk Kulturråd sin statistikk. Denne inkluderer dermed kun museer som får støtte fra Norsk kulturråd. Dette er kompensert for ved å inkludere kommunale museumsmidler. Det finnes ikke tilgjengelig besøksstatistikk eller statistikk over statlige overføringer brukket ned på kommunenivå. Vi har derfor fordelt dette på de kommunene hvor det konsoliderte museet har avdelinger. I forbindelse med utarbeidelsen av denne rapporten har vi imidlertid hentet ut eksakte besøkstall fra Industriarbeidermuseet. Dette medførte at Tinn steg på rangeringen i museumskategorien Statlige overf. Kommunale (kr. pr/) overf. (kr. pr/) Tinn Telemark Hele landet 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Tinn Telemark Hele landet Figur 6 og 7: Museum. Til venstre: Statlige og kommunale midler til museene (kr. pr./innbygger).til høyre: Museumsbesøk pr. innbygger (jf. tabell 6). Kilde: Norsk kulturråd og KOSTRA/SSB. 10

11 2.4 Musikk Kategorien musikk tar i sin helhet utgangpunkt i konserttall fra Tono. Tono er et organ som forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Dette er en stor database med omtrent konserter, der alt fra klassiske konserter til danseorkester er inkludert. Dataene tar imidlertid ikke hensyn til størrelsen på konsertene. Dette anses som en svakhet Tinn Telemark Hele landet Figur 8: Musikk. Antall Tono-registrerte konserter pr innbygger (jf. tabell 7). Kilde: TONO. 2.5 Kino Oversikten over kinotilbud og kinobesøk tar utgangspunkt i tre delindikatorer: Antall kinoforestillinger, antall kinobesøk og antall besøk på norske filmer. Antall kinoforestillinger er en god indikator på det faktiske tilbudet. Årsaken til at vi har valgt å inkludere besøk på norske filmer, er at det anses som en kulturpolitisk målsetning å øke dette besøket Antall forestillinger Kinobesøk Besøk på norske filmer Tinn Telemark Hele landet Figur 9: Kino. Antall kinoforestillinger pr. 100 innbyggere og kinobesøk pr. innbygger (jf. tabell 8). Kilde: KOSTRA/SSB. 11

12 2.6 Bibliotek I biblioteksindikatoren har vi kun inkludert data fra folkebibliotek (høgskole- og universitetsbibliotek er holdt utenom). Vi har inkludert data som sier noe om tilbud og bruk. Tilbudet har vi definert som tilvekst for alle medier. For å minske betydningen av kommunestørrelse, har vi valgt både å inkludere tilvekst totalt samt tilvekst pr. innbygger. I figuren nedenfor har vi kun presentert tilvekst pr. innbygger. I tabellen på side 21 er begge utregningene presentert og forholdet til landsgjennomsnittet er vist som et gjennomsnitt av disse. For å måle bruken av biblioteket har vi valgt ut totalt utlån fra biblioteket, samt besøkstall. 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Tinn Telemark Hele landet Figur 10: Bibliotek. Tilvekst alle medier pr. innbygger. Tilvekst bør også vurderes totalt, da oversikten pr. innbygger vil favorisere små kommuner (jf. tabell 9). Kilde: KOSTRA/SSB Utlån alle medier Biblioteksbesøk Tinn Telemark Hele landet Figur 11: Bibliotek. Utlån og bibliotekbesøk pr. innbygger (jf. tabell 9). Kilde: KOSTRA/SSB. 12

13 2.7 Scenekunst I kategorien for scenekunst har vi valgt ut antall forestillinger og antall publikum for teater tilknyttet Norsk teater- og orkesterforening. Fra Riksteateret har vi fått tall for deres turnévirksomhet, for regionteatrene har vi manuelt forsøkt å fordele forestillinger og besøk ut i fra deres turnévirksomhet. Her er informasjonen noe mangelfull, slik at enkeltkommuner som har hatt teaterbesøk, kan ha blitt utelatt. På grunn av manglende datatilgang er det frie teaterfeltet, showteater og andre lokale teater ikke inkludert. Antall danseforestillinger tar utgangspunkt i forestillinger registrert i databasen Danseinformasjonen (dance.no). 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Teater og operaforestillinger Teater og operapublikum Danseforestillinger Tinn Telemark Hele landet Figur 12: Scenekunst. Scenekunstforestillinger pr innbyggere, og besøk på teater og operaforestillinger pr. innbygger (jf. tabell 10). Kilde: Riksteatret, NTO, Årsrapporter fra regionteatrene. 13

14 2.8 Kulturskole og Den kulturelle skolesekken Tall fra kulturskolen tar utgangspunkt i antall elever fra kommunen som går i kulturskolen. Dette tallet inkluderer også kommuner hvor kulturskolen er et interkommunalt samarbeid. Regjeringen har gjennom Kulturløftet II tallfestet en målsetning om at 30 % av elevene i grunnskolealder skal gå i kulturskolen. For den kulturelle skolesekken har vi tatt ut publikum på DKS-forestillinger i kommunal og fylkeskommunal regi. Siden dette er en obligatorisk ordning for elevene, vil det i stor grad være samsvar mellom publikumstallet og tilbudet. 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Tinn Telemark Hele landet Figur 13: Andel av barn (6-15 år) som går i kulturskole (jf. tabell 11). Kilde: KOSTRA/SSB. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Tinn Telemark Hele landet Figur 14: Antall besøk på DKS- forestillinger pr. barn (6-15 år). (jf. tabell 11). Kilde: Ksys / DKS 14

15 2.9 Sentrale tildelinger Prosjektstøtte til kunst og kultur forteller oss noe om aktiviteten i de kommunene som mottar støtte. Vi har her valgt tre støtteordninger med noe ulikt nedslagsfelt. Frifond er en lavterskelordning som støtter kunst- og kulturprosjekter etter søknad. KOMP er en støtteordning for kurs og opplæringsprosjekter. Norsk kulturråd er landets viktigste aktør når det gjelder støtte til kunst og kultur. Fra Norsk kulturråd har vi valgt å ta med festival- og arrangørstøtte. Vi har også valgt å inkludere festivaler som får såkalt knutepunktstøtte over statsbudsjettet. 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Frifond teater Frifond musikk KOMP Tinn Telemark Hele landet Figur 15: Frifond og KOMP tildelinger. Kroner pr. innbygger (jf. tabell 12). Kilde: Norsk teaterråd og Norsk musikkråd Tinn Telemark Hele landet Figur 16: Tildelinger fra Norsk kulturråd samt festivalstøtte over statsbudsjettet. Kroner pr. innbygger (jf. tabell 12). Kilde: Norsk kulturråd og statsbudsjettet. 15

16 2.10 Frivillighet Frivillighet er svært viktig for det lokale kulturlivet. I denne oversikten har vi vektlagt lokale foreninger som har søkt mva-kompensasjon. Fra denne ordningen har vi hentet ut antall kroner refundert mva. Dette tallet er direkte utledet av virksomhetens driftsutgifter. Driftsutgiftene mener vi kan si mye om nivået på aktiviteten i de frivillige organisasjonene. Vi har kun trukket ut organisasjoner som jobber lokalt og organisasjoner som jobber med kultur (ICNPO-kode 1100) Tinn Telemark Hele landet Figur 17: Mva-kompensasjon. Kroner pr. innbygger (jf. tabell 13). Kilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet. Siden ikke alle frivillige lag og organisasjoner søker slik kompensasjon, har vi valgt å inkludere medlemstall for to organisasjoner som jobber lokalt, men som har en svært høy samlet medlemsmasse: Korps og historielag Medlemmer i korps Medlemmer i historielag Tinn Telemark Hele landet Figur 18: Medlemstall i korps og i historielag pr innbygger (jf. tabell 13). Kilde: Norges musikkorpsforbund, Korpsnett og Landslaget for historielag. 16

17 3. Kommunale utgifter til kultur I Norsk kulturindeks har vi valgt å holde kommunale utgifter til kultur utenfor. I dette notatet tar vi likevel med noen tall fra Kostra som kan være interessante og relevante for kommunene. Vi presenterer her tall i kroner pr. innbygger samt prosentvis forhold til landsgjennomsnittet (=100%). På grunn av noe ulike regnskapsrutiner kan enkelte av tallene være problematiske å sammenligne. Tabell 14: Kommunale utgifter til ulike kulturtiltak i Tinn kommune. innbygger samt prosentvis i forhold til landsgjennomsnitt. Kommunale utgifter til kultur Kategori gjsn. gjsn. gjsn. gjsn. gjsn. gjsn. Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge % % % % % % Netto driftsutgifter folkebibliotek % % % % % % Netto driftsutgifter til kino % % % % 104 % 190 % Netto driftsutgifter til muséer % % % % % % Netto driftsutgifter til kunstformidling % % % % % % Netto driftsutgifter Idrett % % % % % % Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg % % % Netto driftsutgifter kommunale musikk- og kulturskoler % % % % % % Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter % % % % % % Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg -2-2 % -3-3 % Netto driftsutgifter kultursektoren % % % % % % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % Figur19: Netto driftsutgifter til kultur i perioden 2004 til Utgifter pr. innbygger i % i forhold til landsgjennomsnitt (=100%). 17

18 4. Konklusjon Tinn kommune har et godt, men likevel ujevnt kulturliv. Noen kategorier er de sterke på, andre er de svakere på. Det bor relativt få kunstnere i Tinn. Av organiserte kunstnere bosatt i kommunen finner vi først og fremst musikere. Tallet på antall sysselsatte i kulturvirksomheter er derimot høyt sammenlignet med andre kommuner på sammen størrelse. Både kunstnere og sysselsatte i kulturvirksomheter kan bidra til et bredt og kvalitativt godt kulturtilbud. Museum er det området Tinn utmerker seg mest. Som vertskommune for Norsk industriarbeidermuseum er Tinn en av landets beste museumskommuner. Museet mottar hvert år store statlige overføringer som kommer kommunen til gode. Tallene for statlige overføringer i denne rapporten er fordelt likt mellom Tinn og Notodden, men realiteten er at størstedelen av denne potten tilfaller Tinn. Museumsbesøket i Tinn er 4,74 besøk pr. innbygger. Dette er over fire ganger så mye som landsgjennomsnittet og indikerer at Tinn har et stort antall besøk fra andre kommuner og andre land. Konserttilbudet i Tinn er noe under landsgjennomsnittet med om lag fire registrerte konserter pr innbyggere. Scenekunsttilbudet er også under landsgjennomsnittet, men siden en rekke mindre kommuner ikke har et scenekunsttilbud kan det beskrives som en styrke at det i det hele tatt eksisterer et slikt tilbud. Kinotilbudet og kinobesøket i Tinn er godt sammenlignet med andre kommuner av samme størrelse. Antallet forestillinger ligger 20 % over landsgjennomsnittet, men besøket er 12 % under landsgjennomsnittet. Det er ikke uvanlig for en mindre kommune at besøket er lavere enn tilbudet. Biblioteket i Tinn har god tilvekst i antall medier og et godt utlån. Utlånet er 71 % over landsgjennomsnittet. Biblioteksbesøk er det langt færre av, 93 % av landsgjennomsnittet. Dette misforholdet kan indikere at biblioteket kunne vært mer tilgjengelig. 21 % av barna i Tinn går i kulturskolen. Dette er under regjeringens mål på 30 %, men noe over landsgjennomsnittet (18 %). Antall publikum på DKS forestillinger i 2010 i Tinn var noe lavere enn landsgjennomsnittet. Dette kan variere noe fra år til år. Frivillighet innen kultursektoren i Tinn synes ikke å være særlig aktiv. MVA-kompensjonen som tilfalt lag og foreninger i kommunen var en tredjedel av landsgjennomsnittet. Medlemmer i korps og historielag er også under landsgjennomsnittet. Det samme er tildelinger av Frifond og KOMP-midler. Fra Kulturrådet mottok aktører i Rjukan kr ,- i arrangørstøtte. Dette var én bevilgning til arrangementet SMALT Den kommunale pengebruken på kultur i Tinn har vært om lag det dobbelte av landsgjennomsnittet. Utgifter til Kino og idrett utmerker seg i så måte. 18

19 5. Tabeller Vi har her samlet alle tallene for Tinn, relevante sammenlignbare kommuner, regionen Øst-Telemark og Telemark fylke. Kommunerangeringen går fra 1-430, regionrangeringen går fra 1-83, fylkesrangeringen går fra Tabell 3: Oversikt over antall medlemskap i ulike kunstnerorganisasjoner for personer med adresse i kommunen. Enkeltpersoner kan være medlem i flere organisasjoner. (Kilde: Medlemsoversikt fra kunstnerorganisasjonene i 2011) KUNSTNERE Antall kunstnere i ulike sjangere Norske dansekunstnere Norsk filmforbund Musikernes fellesorganisasjon Den norske forfatterforening Norske billedkunstnere Norske kunsthåndverkere Kommune Grafilmarspillerforening Gra- Norsk skue- NOP /region/fylke A Tinn Telemark Hele landet Notodden Vinje Nome Odda Bø (Tel) Seljord Øst-Telemark Sum kunstnere Tabell 4: Detaljoversikt over antall kunstnere, tildelinger Statens kunstnerstipend og kunstnermangfold. Kilde: Medlemstall fra kunstnerorganisasjonene samt tall fra Statens kunstnerstipend. KUNSTNERE Antall kunstnere Tildelinger Statens kunstnerstipend Kunstnermangf. Total Kommune Totalt pr landsgj.sn. Kroner totalt Kr. pr. landsgj.sn. Rangering Rangering Tinn 10 1,66 42 % ,66 13 % Telemark 467 2,76 70 % ,07 49 % 6 5 Hele landet , % , % 0 0 Notodden 43 3,47 89 % ,24 42 % Vinje 22 6, % 0 0,00 0 % Nome 14 2,13 54 % 0 0,00 0 % Odda 4 0,57 15 % , % Bø (Tel) 25 4, % , % Seljord 20 6, % , % 49 6 Øst-Telemark 56 2,80 71 % ,74 30 %

20 Tabell 5: Kulturarbeidere. Kilde: SSB sin sysselsettingsstatistikk på fem-siffernivå (SN2007). KULTURARBEIDERE Sysselsatte i kulturyrker Total Kommune/region/fylke Antall totalt 1000 inb. landsgj.sn. Rangering Tinn 57 9,44 89 % 54 Telemark ,89 65 % 11 Hele landet , % 0 Notodden 87 7,02 66 % 105 Vinje 24 6,56 62 % 122 Nome 38 5,79 55 % 143 Odda 73 10,45 99 % 43 Bø (Tel) 60 10, % 40 Seljord 26 8,80 83 % 65 Øst-Telemark 151 7,54 71 % 24 Tabell 6: Museum: Statlige og kommunale midler til museene, og museumsbesøk. Kilde: Norsk kulturråd og KOSTRA/SSB. MUSEUM Statlige overføringer 2009 Kommunale overføringer 2010 Besøkstall 2009 Total Kr. pr. Antall Kr. pr Antall Kommune Antall totalt 1000 landsgj.sn. totalt landsgj.sn. totalt landsgj.sn. Rang Tinn , % , % , % 9 Telemark ,99 87 % ,71 93 % , % 10 Hele landet , % , % , % 0 Notodden , % 9 0,73 1 % ,85 78 % 163 Vinje , % , % , % 6 Nome ,50 51 % ,63 87 % ,90 83 % 171 Odda , % , % , % 5 Bø (Tel) ,50 51 % ,31 91 % ,90 83 % 170 Seljord , % ,92 61 % , % 40 Øst-Telemark , % ,06 44 % , % 22 Tabell 7: Musikk. Antall Tono-registrerte konserter. Kilde: TONO. MUSIKK Antall Tonoregistrerte arrangementer Total Kommune/region/fylke Antall totalt 1000 landsgj.sn. Rangering Tinn 24 3,98 80 % 217 Telemark , % 3 Hele landet , % 0 Notodden 89 7, % 90 Vinje 31 8, % 68 Nome 35 5, % 145 Odda , % 13 Bø (Tel) 61 10, % 47 Seljord 34 11, % 43 Øst-Telemark 125 6, % 24 20

21 Tabell 8: Kino. Antall kinoforestillinger og kinobesøk. Kilde: KOSTRA/SSB. KINO Antall forestillinger Kinobesøk Besøk på norske filmer Total Antall 100 Kommune totalt inb. landsgj.sn. Antall totalt landsgj.sn. Antall totalt landsgj.sn. Rangering Tinn 464 7, % ,97 88 % , % 51 Telemark , % ,91 85 % , % 4 Hele landet , % , % , % 0 Notodden 575 4,64 72 % ,42 63 % ,45 88 % 89 Vinje 52 1,42 22 % ,45 20 % 63 0,02 3 % 196 Nome 70 1,07 17 % ,36 16 % 798 0,12 24 % 220 Odda 218 3,12 49 % ,36 61 % ,51 99 % 102 Bø (Tel) , % , % , % 3 Seljord 35 1,18 18 % ,48 21 % 0 0,00 0 % 214 Øst-Telemark ,19 81 % ,47 66 % ,50 98 % 34 Tabell 9: Bibliotek. Tilvekst, utlån og bibliotekbesøk. Kilde: KOSTRA/SSB. BIBLIOTEK Tilvekst alle medier Utlån alle medier Biblioteksbesøk Total Antall langsgjennomsnitt Antall Antall Kommune/region/fylke totalt totalt landsgj.sn. totalt landsgj.sn. Rang Tinn , % , % ,05 93 % 50 Telemark , % , % , % 11 Hele landet , % , % , % 0 Notodden ,27 98 % , % ,19 96 % 167 Vinje , % , % ,50 57 % 223 Nome , % , % , % 37 Odda ,00 63 % ,00 0 % , % 281 Bø (Tel) , % , % ,71 85 % 146 Seljord , % , % ,23 74 % 181 Øst-Telemark , % , % ,97 91 % 36 Tabell 10: Scenekunst. Scenekunstforestillinger, og besøk på disse. Kilde: Riksteatret, NTO, Årsrapporter fra regionteatrene. SCENEKUNST Teater og operaforestillinger Teater og operapublikum Danseforestillinger Total Kommune Antall 1000 totalt landsgj.sn. Antall totalt landsgj.sn. Antall totalt 1000 landsgj.sn. Rangering Tinn 3 0,50 27 % 265 0,04 12 % 0 0,00 0 % 94 Telemark 202 1,19 65 % ,16 42 % 9 0,05 33 % 12 Hele landet , % , % 794 0, % 0 Notodden 15 1,21 66 % ,18 48 % 0 0,00 0 % 37 Vinje 3 0,82 45 % 174 0,05 13 % 1 0, % 52 Nome 2 0,30 17 % 225 0,03 9 % 0 0,00 0 % 118 Odda 3 0,43 23 % 260 0,04 10 % 0 0,00 0 % 102 Bø (Tel) 9 1,59 87 % ,30 80 % 1 0, % 14 Seljord 8 2, % ,36 95 % 1 0, % 5 Øst-Telemark 21 1,05 57 % ,13 36 % 0 0,00 0 % 28 21

22 Tabell 11: Kulturskole og Den kulturelle skolesekken. Tilbud og deltakelse. Kilde: DKS og KOSTRA/SSB. DKS + KULTURSKOLE Antall elever fra kommunen i kulturskole DKS-publikum i kommunen Total Kommune/region/fylke Antall totalt barn landsgj.sn. Antall totalt barn landsgj.sn. Rangering Tinn 156 0, % ,12 90 % 296 Telemark , % , % 4 Hele landet , % , % 0 Notodden 299 0, % , % 240 Vinje 141 0, % , % 112 Nome 188 0, % , % 219 Odda 182 0, % , % 193 Bø (Tel) 232 0, % ,22 91 % 185 Seljord 135 0, % , % 62 Øst-Telemark 502 0, % ,65 99 % 47 Tabell 12: Sentrale tildelinger til kultur. Kilde: Norsk teaterråd, Norsk musikkråd, Norsk kulturråd og statsbudsjettet. SENTRALE TILDELINGER Frifond teater Frifond musikk KOMP Norsk kulturråd + knutepunktfestivaler Total Kommune Kr. pr. landsgj.sn. Kr. pr. landsgj.sn. Kr. pr. landsgj.sn. Kr. pr. Totalbeløp landsgj.sn. Rangering Tinn 0,00 0 % 1,49 79 % 0,00 0 % ,28 31 % 93 Telemark 0,90 62 % 0,95 50 % 0, % , % 7 Hele landet 1, % 1, % 0, % , % 0 Notodden 3, % 2, % 4, % , % 1 Vinje 0,00 0 % 3, % 3, % , % 8 Nome 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % , % 82 Odda 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % ,47 79 % 102 Bø (Tel) 0,00 0 % 0,00 0 % 1, % , % 33 Seljord 0,00 0 % 1,69 89 % 0,00 0 % 0 0,00 0 % 230 Øst-Telemark 2, % 2, % 2, % , % 1 Tabell 13: Frivillighet. Mva-kompensasjon samt medlemstall. Kilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet, Norges musikkorpsforbund, Korpsnett og Landslaget for historielag. FRIVILLIGHET Mva-kompensasjon Medlemmer i korps Medlemmer i historielag Total Kommune/region/fylke Antall totalt Kr. pr. landsgj.sn. Antall totalt 1000 landsgj.sn. Antall totalt 1000 landsgj.sn. Rangering Tinn ,86 33 % 69 11,43 86 % 0 0,00 0 % 352 Telemark ,30 94 % , % , % 6 Hele landet , % , % , % 0 Notodden ,23 40 % 87 7,02 53 % , % 284 Vinje , % 23 6,28 47 % , % 121 Nome , % 94 14, % , % 40 Odda ,46 61 % 90 12,88 97 % 0 0,00 0 % 259 Bø (Tel) , % 90 15, % , % 16 Seljord ,78 85 % 53 17, % 0 0,00 0 % 164 Øst-Telemark ,94 34 % 173 8,64 65 % , % 68 22

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE TF-Notat 3/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Namsos TF-notat nr: 3/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar 212 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE TF-Notat 4/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Fjaler TF-notat nr: 4/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar 212 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE TF-Notat 48/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Ål TF-notat nr: 48/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 27. oktober 2011 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE TF-Notat 2/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Kristiansand TF-notat nr: 2/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE TF-Notat 6/2012 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Sarpsborg TF-notat nr: 6/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 10. januar

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE TF-Notat 19/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Bø i Telemark TF-notat nr: 19/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato:

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Skien kommune Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Skien kommune Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE TF-Notat 1/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Sandnes TF-notat nr: 1/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 27. februar 212

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 3/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Karmøy kommune TF-notat nr.: 3/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 3/213 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Sandnes kommune TF-notat nr: 3/213 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 77/212 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Narvik kommune TF-notat nr: 77/212 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Konserter Bibliotek Kino De ti kategoriene i Norsk kulturindeks. KOMMUNE KUNSTNERE KULTURARB

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 12/215 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Lørenskog kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 122/215 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Fredrikstad kommune

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 12/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Grimstad kommune TF-notat nr.: 12/214

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/216 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Fusa kommune TF-notat nr.: 4/216

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Hammerfest kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Ål kommune TF-notat nr.: 2/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 11/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Hitra kommune TF-notat nr.: 11/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune Norsk kulturindeks 2015 Resultater for Notodden kommune Kolofonside Tittel: Norsk kulturindeks 2015 Resultater for Notodden kommune TF-notat nr.: 3/2016 Forfatter(e): Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sør-Trøndelag BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sør-Trøndelag BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 76/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 76/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 18. desember 2012 ISBN:

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 19/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Vestvågøy kommune TF-notat nr.: 19/214

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 1 Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Asker kommune TF-notat nr.: 8/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 14 Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 53/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Skien kommune TF-notat nr.: 53/14

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 39/212 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Nesodden kommune TF-notat nr: 39/212 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 17. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 17. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 59/2016 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 4. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 4. januar Bård Kleppe. Prosjektleder GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/6 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 2,5 % 1c Tildelinger

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/2015 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 2/2015 Forfatter(e): Gunn Kristin

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 24. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 24. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK og GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 3/217 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Revidert versjon BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Revidert versjon BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Revidert versjon BÅRD KLEPPE TF-notat 13/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 TF-notat nr: 13/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 30. september 2011 Gradering: Åpen Antall

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 18. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 18. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 83/2016 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 31/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 31/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 9. november 2012 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 31/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater fra samisk område TF-notat nr: 31/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Kulturarbeidere. Sentrale tildelinger. Museum. Scenekunst. Kulturskole / DKS Musikk.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Kulturarbeidere. Sentrale tildelinger. Museum. Scenekunst. Kulturskole / DKS Musikk. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Musikk Bibliotek Kino Best 1-86 Nest best 87-172 Middels 173-258 Nest dårligst 259-344

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Trondheim kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Hordaland BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Hordaland BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 4/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 20. februar 2013 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 25/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 25/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 8. januar 2014 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 1/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 1/2015 Forfatter(e): Gunn

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 44/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Arendal kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 46/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Oppland TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Troms TF-notat nr.: 55/2014 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Troms BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Troms BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 78/2012 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 78/2012 Forfatter(e): Norsk kulturindeks Resultater for Bård Kleppe Dato: 7. januar 2013 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 4/2014 Forfatter(e): Gunn Kristin Leikvoll

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Asker kommune TF-notat nr.: 15/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Oslo GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 47/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Oslo TF-notat nr.: 47/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Trondheim kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 16/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Nesodden kommune TF-notat nr.: 16/14

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 1/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Lørenskog kommune TF-notat nr.: 1/14

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 26/215 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Sandnes kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013

Norsk kulturindeks 2013 Norsk kulturindeks 2013 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 23/2013 Tittel: Norsk kulturindeks 2013 TF-notat nr: 23/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 18.10.13 ISBN: 978-82-7401-635-4 ISSN: 1891-053X Pris: 130,-

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Troms TF-notat nr.: 55/2014 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Troms BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE

Norsk kulturindeks Resultater for Troms BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE TF-notat nr. 1/2014 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 1/2014 Forfattere: Norsk kulturindeks Resultater for Dato: 18. februar 2014

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 44/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 Undertittel: Resultater for Finnmark TF-notat nr.: 44/2015

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012

Norsk kulturindeks 2012 Norsk kulturindeks 2012 BÅRD KLEPPE (red.) TF-notat nr. 29/2012 Tittel: Norsk kulturindeks 2012 TF-notat nr: 29/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 20.09.12 ISBN: 978-82-7401-531-9 ISSN: 1891-053X Pris:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 38/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 38/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2015 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 124/2015 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 124/2015 Forfatter(e): Gunn

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 43/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 43/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Buskerud BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Buskerud BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 2/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 25. januar 2013 ISBN: 978-82-7401-600-2

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Østre Toten kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 57/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Skien kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Skien kommune TF-notat nr.: 9/2017

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Aurskog- kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 56/2016 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Aurskog- kommune TF-notat

Detaljer

SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 23/2017 Hva er statusen for kulturlivet i de ni kommunene i Salten-regionen? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut? Er det

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Norsk kulturindeks 216 Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 5/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: TF-notat nr.: 5/216 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Tønsberg/Re kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Tønsberg/Re kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 16 Resultater for Lørenskog kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/16 Tittel: Norsk kulturindeks 16 Undertittel: Resultater for Lørenskog

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Kristiansand kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 58/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater for Kristiansand kommune TF-notat

Detaljer

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 3/2011 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing

Detaljer

Kulturutredning for Salten 2017

Kulturutredning for Salten 2017 Kulturutredning for Salten 2017 Kartlegging og strategisk analyse SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 23/2017 Tittel: Kulturutredning for Salten 2017 Undertittel: TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Østfold fylke

Norsk kulturindeks Resultater for Østfold fylke Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Østfold fylke BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 62/2016 Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Østfold fylke 1 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Sogn og Fjordane fylke BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 21/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater for Sogn og Fjordane fylke TF-notat nr.: 21/216 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015

Norsk kulturindeks 2015 Norsk kulturindeks 2015 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 98/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2015 TF-notat nr: 98/2015 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Næringsanalyse for E39-regionen. Kommunene langs E39 i Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE

Næringsanalyse for E39-regionen. Kommunene langs E39 i Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE Næringsanalyse for E39-regionen Kommunene langs E39 i Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE TF-notat nr. 34/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for E39-regionen TF-notat nr: 34 /2009 Forfatter(e): Knut Vareide

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 12/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Møre og Romsdal fylke SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 22/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Møre og Romsdal fylke

Detaljer

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 8/2011 TF-notat Tittel: Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen TF-notat nr:

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal. Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal. Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 10/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Volda og Ørsta. Volda-Ørsta kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Volda og Ørsta. Volda-Ørsta kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Volda og Ørsta Volda-Ørsta kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 7/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK

REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK 2016-2020 1 Innhold 1.0 Innledning side 3 1.1 Bakgrunn side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Finnmark fylkeskommunes ansvar og rolle side 3 2.0

Detaljer

Jeg viser til kulturkonferansen på Røros 6 7 oktober 2016, og ønsker å komme med noen betraktninger rundt Norsk Kulturindeks.

Jeg viser til kulturkonferansen på Røros 6 7 oktober 2016, og ønsker å komme med noen betraktninger rundt Norsk Kulturindeks. Kultur «f1» «f3» «f4» «f5» «f6» Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/4496-1 C00 HK/KNL/RKL 23.11.2016 NORSK KULTURINDEKS Jeg viser til kulturkonferansen på Røros 6 7 oktober 2016, og ønsker

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: 01.01.2016-05.04.2016 Utvalg: OKU Avd.: Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Navn Innhold 15/681-5 27.01.2016 RÅD/STAB/ETSR 461 Kommunestyre, AMU, Hovedutvalg SYKEFRAVÆRSTATISTIKK

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 (Revidert versjon) BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 48/2016 2 Norsk kulturindeks 2016 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 TF-notat nr.: 48/2016 Forfatter(e):

Detaljer

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 62 Black Box Teater 5 581 tilskuere 61 forestillinger/arrangement 5 produksjoner/aktiviteter Dansens hus 5 960 tilskuere 75 forestillinger/arrangement 11 produksjoner/aktiviteter

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

NORGES MUSIKKOMMUNE. Eline Moe Melgalvis, juryleder

NORGES MUSIKKOMMUNE. Eline Moe Melgalvis, juryleder NORGES MUSIKKOMMUNE Eline Moe Melgalvis, juryleder BAKGRUNN Siden 2013 kåret en norsk kommune som har utmerket seg i arbeidet med å tilrettelegge for lokalt musikkliv. Sette fokus på hvilke ambisjoner

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer