Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE"

Transkript

1 Norsk kulturindeks 212 Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 39/212

2 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Nesodden kommune TF-notat nr: 39/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: ISBN: ISSN: X Pris: 15,- (Kan lastes ned gratis fra Framsidefoto: Istock.com Prosjekt: Norsk kulturindeks 212 Prosjektnr.: Prosjektleder: Bård Kleppe Oppdragsgiver(e): Nesodden kommune Spørsmål om dette notatet kan rettes til: Telemarksforsking Postboks Bø i Telemark Tlf: Epost: Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler. Telemarksforsking er et selvstendig, regionalt forankret forskningsinstitutt med kunder og prosjekter over hele Norge. Instituttet har ca. 3 forskere fordelt på fem fagfelt som jobber på oppdrag for departementer, direktorater, fylker, kommuner, regionråd, bedrifter og organisasjoner over hele landet. Telemarksforsking har sammen med Høgskolen i Telemark i en årrekke vært et sentralt miljø for kulturpolitisk forskning. Instituttet har i dag fem forskere som jobber med kulturpolitisk forskning på heltid, samt tre seniorforskere i bistillinger med lang internasjonal erfaring på området. Sammen med Høgskolen i Telemark arrangerer Telemarksforsking blant annet den årlige konferansen Kulturrikets tilstand. Prosjektleder for Norsk kulturindeks er forsker Bård Kleppe. Henvendelser kan rettes til ham på telefon eller epost 2 Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune

3 Forord Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. I denne rapporten presenterer vi resultater og detaljer for Nesodden kommune, utvalgte sammenlignbare kommuner, Folloregionen, Akershus fylke og landsgjennomsnittet. Norsk kulturindeks er utarbeidet av Bård Kleppe i samarbeid med en intern referansegruppe bestående av følgende forskere: Knut Vareide, Ole Marius Hylland, Ola K. Berge, Mari T. Heian, Heidi Stavrum og Knut Løyland. Vi takker alle som har vært behjelpelig med å sende oss data. Bø, 9. november 212 Bård Kleppe Prosjektleder Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune 3

4 4 Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune

5 Innhold Innledning... 6 Kort om metode... 6 Plassering i Norsk kulturindeks Kunstnere Kulturarbeidere Museum Konserter Kino Bibliotek Scenekunst Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken Sentrale tildelinger Frivillighet Kommunale utgifter til kultur Tabeller Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune 5

6 Innledning Hva er statusen for kulturlivet i Nesodden kommune sammenlignet med andre kommuner, gjennomsnittet for regionen, fylket og hele landet? I dette notatet presenterer vi tall fra Norsk kulturindeks 212 som kan si noe om dette. I rapporten er tallene presentert grafisk, bak i rapporten presenterer vi tallene i tabeller. Tabellene viser totale summer, summer delt på antall innbyggere, samt summer delt på antall innbyggere prosentvis i forhold til landsgjennomsnittet. For data som er sammenlignbare med tall fra Norsk kulturindeks 211, presenterer vi endringer i prosent. Kort om metode Norsk kulturindeks er basert på data innsamlet fra KOSTRA 1 /SSB, medlemslister, offentlige registre og ulike kulturpolitiske ordninger. Kvaliteten på disse dataene er jevnt over gode, men det vil være umulig å fange opp alle kulturtiltak rundt om i kommunene. De fleste tallene i denne rapporten er eksakte tall og kan derfor refereres til, noen tall er ikke eksakte, men likevel gode for sammenligning. Dette kommer fram av tabellen på neste side og det er også spesifisert i teksten. Når vi sammenligner kulturtilbud i denne rapporten, tar vi utgangpunkt i tall pr. innbygger. Dette kan være antall kunstnere pr. innbygger eller publikum pr. innbygger. På denne måten kan man sammenligne kulturtilbud og kulturbruk på tvers av kommuner med ulik størrelse. En innvendig mot dette er selvsagt at et tilbud ikke svekkes ved at flere deltar og at store byer med sitt mangfold har et bedre tilbud totalt, selv om tilbudet ikke er bedre pr. innbygger. I utvalget av indikatorer har vi derfor primært valgt oversikter der enheten er personer, enten publikum, medlemmer, deltakere i kulturskole etc. Vi har også etterstrebet indikatorer som ikke favoriserer små eller store kommuner systematisk. Vi presenterer ikke noen fullstendig oversikt over metode i denne rapporten, men henviser til Norsk kulturindeks 212 (Kleppe 212) der dette redegjøres for i detalj. Publikasjonen kan lastes ned fra våre hjemmesider 2. I Norsk kulturindeks finnes også en rangering. Kommuner, regioner og fylker er rangert i ti kategorier med en samlet sum til slutt. Rangeringen i kategoriene skal fortelle noe om hvordan kulturnivået er i den gitte kommunen, regionen eller fylket på dette området og totalrangeringen skal si noe om det totale kulturnivået. Utvalget av kategorier samt vektingen av innholde i disse, er gjort på bakgrunn av en faglig vurdering. Kategoriene har blitt valgt ut med bakgrunn i tilgjengelige data og ut i fra en tanke om hvilke faktorer som spiller positivt inn på kulturtilbudet og kulturbruken i en kommune. Vi har her dratt nytte av Telemarksforskings kompetanse innen kulturpolitikk, kommunalpolitikk og regional utvikling. En generell målsetning har vært å velge og vekte data på en slik måte at strukturelle egenskaper som for eksempel folketall i minst mulig grad påvirker resultatene. Videre har vi valgt data som beskriver både kulturtilbud og kulturbruk. Som en hovedregel har disse blitt vektlagt like mye. En oversikt over kilder og vekting finnes på neste side. Beskrivelsen av kulturtilbudet og kulturaktivitet tar utgangspunkt i følgende ti kategorier: Kunstnere, kulturarbeidere, museum, musikk, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskoler og Den kulturelle skolesekken, sentrale tildelinger og frivillighet. Alle kategorier er vektet likt, men delindikatorer innen hver kategori er vektet ulikt. 1 Kommune-Stat-rapportering Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune

7 Tabell 1:Kategorier, kilder, årstall og vektinger for Norsk kulturindeks. Kategori Kilde Eks. tall (Mnd)/År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 4/212 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 4/212 2,5 % 1c Tildelinger fra Statens kunstnerstipend Statens kunstnerstipend X 211 2,5 % 2 KULTURARBEIDERE 2a Sysselsatte innen kunstnerisk produksjon SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN27) X 211 2,5 % 2b Sysselsatte innen kulturformidling SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN27) X 211 2,5 % 2c Sysselsatte i kunstopplæring SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN27) X 211 2,5 % 2d Sysselsatte i media SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN27) X 211 2,5 % 3 MUSEUM 3a Kommunale midler til museum KOSTRA/SSB 211 2,5 % 3b Totalt besøkstall for museum Kulturrådet og årsrapporter fra konsoliderte museer. X 211 2,5 % 3c: Betalende besøk museum Kulturrådet og årsrapporter fra konsoliderte museer. X % 4 KONSERTER 4a Antall Tono-arrangement TONO X % 4b Billettinntekter for Tono-registrerte konserter TONO + Norsk Rockforbund % 5 KINO 5a Antall filmfremvisninger totalt KOSTRA/SSB X 211 2,5 % 5b Antall filmfremvisninger av norske filmer KOSTRA/SSB X 211 2,5 % 5c Antall kinobesøk totalt KOSTRA/SSB X 211 2,5 % 5d Antall kinobesøk norske filmer KOSTRA/SSB X 211 2,5 % 6 BIBLIOTEK Totalt utlån fra folkebibliotek (alle medier) KOSTRA/SSB X 211 2,5 % Antall besøk i folkebibliotek KOSTRA/SSB X 211 2,5 % 7 SCENEKUNST 7a Antall teaterforestillinger NTO statistikk + tilsendte lister fra regionteatre 211 3,33 % 7b Teaterpublikum NTO statistikk + tilsendte lister fra regionteatre 211 3,33 % 7c Antall danseforestillinger Danseinformasjonen 211 3,33 % 8 KULTURSKOLE / DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 7a Antall årstimer totalt i kulturskolen GSI X 211 1,25 % 7b Bredden i kulturskoletilbudet GSI X 211 1,25 % 7c Antall elever fra kommunen i kulturskole KOSTRA/SSB X 211 2,5 % 7d Antall publikum Den kulturelle skolesekken DKS-sekretariatet / Ksys X % 9 SENTRAKALE TILDELINGER 9a Kulturfondtildelinger + tilskudd over statsbudsjettet Norsk kulturråd og Statsbudsjettet 212 X 211 3,33 % 9b Tildelinger Frifond Norsk musikkråd og Norsk teaterråd X 211 3,33 % 9c Tildelinger Riksantikvaren Riksantikvaren X 211 3,33 % 1 FRIVILLIGHET 1a MVA refusjon Lotteri- og stiftelsestilsynet X 211 5, % 1b Antall korpsmedlemmer Norges musikkorps forbund og korpsnett X 4/211 1,67 % 1c Antall kormedlemmer 4 korforbund + KOSTRA (se metode) 4/211 1,67 % 1d Antall historielagsmedlemmer Landslaget for historielag 6/211 1,67 % Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune 7

8 Plassering i Norsk kulturindeks Nesodden havner totalt sett på en 28. plass blant 429 kommuner i Norsk kulturindeks 212. Dersom man gjør om denne rangeringen til en score mellom en og ti, får Nesodden en totalscore på 5,2. Kunstnere er den kategoriene der Nesodden skårer høyest. Nesodden topper denne oversikten for andre året på rad, og kan slikt sett med rette kalles Norges kunstnerkommune. I bibliotekkategorien gjør de det også bra med en 89. plass, i museumskategorien (375), kinokategorien (287) og scenekunstkategorien (22) havner de langt nede. I de andre kategoriene havner de midt på treet. FRIV. KUNSTNERE KULTURARB SENTR. TILD. 4 2 MUSEUM KULTURSK. + DKS KONSERTER SCENEK. KINO BIBLIOTEK Figur 1: Kommunens score i de ulike kategoriene. De beste verdiene befinner seg ytterst i radardiagrammet. Kategoriene er rangert fra -1. Tabell 2: Kommunens rangering (av 429) sammenlignet med andre, relevante kommuner. Region KUNSTNERE KULTURARB MUSEUM KONSERTER KINO BIBLIOTEK SCENEKUNST KULTURSKOLE + DKS SENT. TILDELINGER FRIVILLIGHET RANG 211 Nesodden (179) Frogn (167) Ås (243) Rælingen (349) Sørum (289) Nittedal (348) Follo (46) 8 Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune

9 1. Kunstnere Antallet kunstnere, deres kunstneriske aktivitet og deres kunstneriske kvalitet vil svært sannsynlig påvirke kulturlivet i kommunen. Kunstnerne iverksetter ofte kulturtiltak lokalt og bidrar til å styrke kulturlivet i lokalsamfunnet. Oversikten vi her presenterer tar utgangspunkt i bostedsadresse for kunstnere registrert i de ti største kunstnerorganisasjonene i landet. Vi presenterer også oversikt over tildelinger fra Statens kunstnerstipend (SKS). Dette vil være en indikator på den kunstneriske kvaliteten til kunstnerne som er bosatt i kommunen ,1 5,3 6, 3,4 3,4 4, 2,2 2, Figur 2: Antall kunstnere pr. tusen innbyggere i utvalgte kommuner, regioner og fylker. Landsgjennomsnittet er markert med grønt (3,9) Totalt er 35 kunstnere bosatt i Nesodden kommune. Dette tilsvarer 17,1 kunstnere pr. tusen innbyggere, en kunstnertetthet som er 335 % av landsgjennomsnittet. Kunstnertettheten i Nesodden har steget med 3 % det siste året. På landsbasis har det ikke vært noen endring i kunstnertettheten. 4 Musikere og komponister Scenekunstnere Visuelle kunstnere 48 Forfattere Figur 3: Antall medlemskap i ulike organisasjoner fordelt på kunstformer i Nesodden kommune. Av de 35 kunstnerne i Nesodden kommune er 129 musikere eller komponister, 48 scenekunstner, 11 visuelle kunstnere og fire forfattere. Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune 9

10 ,8 63,3 38,6 3,1 23, 17,2 56,1 31,8 Figur 4: Tildelinger fra Statens kunstnerstipend i Nesodden, utvalgte kommuner og Akershus. Statens kunstnerstipend er den viktigste ordningen for direkte støtte til kunstnere. Tildelingene gjøres på bakgrunn av en kvalitativ vurdering av kunstneren. Kunstnere bosatt i Nesodden mottok i 211 i overkant av 2,9 millioner fra SKS. Dette er 164 kroner pr. innbygger, 331 % over landsgjennomsnittet. Til sammen 27 kunstnere bosatt i Nesodden fikk tildelinger fra SKS. 1 Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune

11 2. Kulturarbeidere Sysselsettingstall for kulturyrker er en god indikator på kulturlivet i kommunen. Kulturyrker genererer i stor grad kulturtilbud lokalt. Flere steder jobbes det også målrettet for å styrke det kulturbaserte næringslivet. Tallene i denne oversikten er hentet fra SSBs sysselsettingsstatistikk. Dette er eksakte data der de sysselsatte er registrert på arbeidsadresse. Oversikten inkluderer både ansatte og selvstendige næringsdrivende, i både privat og offentlig sektor Kunstnerisk arbeid Kulturformidling Media Figur 5: Antall sysselsatte i ulike kulturyrker i Nesodden kommune. I Nesodden jobber 142 personer innenfor ulike kulturyrker. 12 av disse jobber innen media, 82 jobber med kunstnerisk arbeid av ulik art og 48 personer jobber med kulturformidling, f.eks. museums og bibliotekansatte, kulturskole eller lignende. Andelen kulturarbeidere i Nesodden er 8 ansatte pr. tusen innbyggere. Dette er 24 % under landsgjennomsnittet. Generelt finner man flest ansatte innen disse yrkene i de større byene og regionsentrene. Andelen som jobber med kunstnerisk arbeid er stor i Nesodden, nesten det dobbelte av landsgjennomsnittet. Likevel ser vi at det er færre sysselsatte innen kunstnerisk arbeid enn det er kunstnere bosatt i kommunen. Dette tyder på at flere av kunstnere på Nesodden jobber utenfor kommunen. Antall ansatte innen disse yrkene har gått ned med 13 % de siste to årene. Nedgang er størst blant personer som jobber med media Figur 6: Kulturarbeidere pr. 1 innbyggere i Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune 11

12 3. Museum Museene er en viktig del av kulturaktiviteten rundt i kommunene. De er ressurssenter for kulturvern, de produserer kunnskap og opplevelser og de kan fungere som møtesteder for innbyggerne. Vi presenterer her kommunale tildelinger til museer samt totalt besøk og betalende besøk for alle museumsavdelinger som rapporterer tall inn til Norsk kulturråd ,5 25,8 18,1 17,9 3,9 4,2 9,3 6,9 Figur 7: Netto driftsutgifter til muséer i Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt er markert med grønn strek (71,5). Totalt brukte Nesodden 69 på museumsformål (Netto driftsutgifter til muséer, funksjon 375). Dette tilsvarer omlag 3,9 kroner pr. innbygger og er 5 % av landsgjennomsnittet. Året før brukte de ingenting. I landet for øvrig har økningen i kommunale tilskudd til museer vært på 11 %. 8, 7, 6, 5, 5,1 4, 3, 2, 1,, 2,4,1,1,6,3,4,3,,,,3,2 Figur 8: Betalende besøk (blå) og annet besøk (grå) på muséer i Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt er markert med grønn strek for betalende (1,) og rød strek for total (1,96). Det er ikke registrert besøk ved museum i vår oversikt for 212. I vår oversikt er kun museer som rapporterer tall til Norsk kulturråd inkludert. 12 Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune

13 4. Konserter Kategorien konserter tar utgangpunkt i konserttall fra Tono. Tono er et organ som forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Dette er en stor database med omtrent 22 konserter. Totalt er det registrert 28 konserter i Nesodden kommune i Tono sin oversikt for 211. Dette tilsvarer 1,6 konserter pr. 1 innbyggere. Antall konserter pr. innbygger er 37 % av landsgjennomsnittet. TONO-dataene er imidlertid ikke helt nøyaktige, flere konserter har nok kommet under radaren, men dette er en underrapportering som er lik for hele landet. Dersom vi ser på Tono-avregninger, finner vi at aktører i Nesodden har blitt avkrevd 44. kroner i TONOavgift. Dette er 2,5 kroner pr. innbygger, 27 % av landsgjennomsnittet. Generelt er konsertfrekvensen lav i de fleste kommuner i Akershus. 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2,3 2,3 1,6 1,8 1,8,6,7, Figur 9: Antall TONO-registrerte konserter pr. 1 innbyggere i Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt er markert med grønn strek (4,3). 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 4,4 3, 3,1 2,5 2,6 1,8,2,3 Figur 1: TONO-avregning pr. innbyggere til arrangører i Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt er markert med grønn strek (9,2). Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune 13

14 5. Kino Kino er det kulturtilbudet som størst andel av befolkningen benytter seg av. I følge SSB sitt kulturbarometer er kino også et tilbud som befolkningen benytter seg av på tvers av sosioøkonomiske skillelinjer. I kinokategorien presenterer vi tall fra KOSTRA. Totalt var det 23 forestillinger på kino i Nesodden kommune. Ingen av disse var norske i følge registreringen. Dette utgjør,13 forestillinger pr. 1 innbygger og er 2 % av landsgjennomsnittet. Sammenligner man med året før, finner vi at antall forestillinger har gått ned med 16 %. Kinovisningen i Nesodden er av svært begrenset karakter personer besøkte kinoforestillinger i Nesodden, Ingen av disse på norske filmer. Det totale besøket er 3 % av landsgjennomsnittet. Besøket har sunket med nesten 21 % siden ,7 1,7,8 6,3 5,9 2,7,1,,,,2,, Figur 11: Antall kinoforestillinger fordelt på norske (grå) og utenlandske (blå) filmer pr. 1 innbyggere. Landsgjennomsnitt for er markert med grønn strek (5,4) for utenlandske filmer og rød strek (8,4) for total. Landsgjennomsnitt for norske filmer var 1, ,51,52,4 1,6 1,6,9,,1,,,,1, Figur 12: Antall kinobesøk fordelt på norske (grå) og utenlandske (blå) filmer pr. 1 innbyggere. Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt for er markert med grønn strek (1,8) for utenlandske filmer og rød strek (2,9) for total. Landsgjennomsnitt for norske filmer var, Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune

15 6. Bibliotek Bibliotek er en lovpålagt tjeneste for kommunene og er en viktig del av både kunnskaps- og kulturpolitikken i Norge. Mange steder er biblioteket det kulturelle senteret i kommunene og fungerer som en viktig møteplass. Folkebibliotekene i Nesodden kommune har pr en samlet bokbestand på medier. Hvor mange ulike titler dette utgjør, har vi ikke oversikt over. Bokbestanden ved disse bibliotekene tilsvarer 1,8 bøker pr. innbygger. Dette er om lag halvparten av landsgjennomsnittet på 3,73. Bokbestand må ses i sammenheng med andre kommuner av tilsvarende størrelse. Samtidig er ikke bokbestand noe entydig tegn på kvalitet. En høy bokbestand kan like gjerne skyldes at biblioteket har vært dårlige til å kassere bøker. 4, 3,5 3, 2,8 2,9 2,5 2, 1,8 2,3 2,2 1,9 2,3 2,2 1,5 1,,5, Figur 13: Bokbestand pr. innbygger i Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt er markert med grønn strek (3,7). Tilveksten i bibliotekene forteller noe om tilbudet ved det enkelte bibliotek. Alle biblioteker får hvert år nye medier gjennom innkjøpsordningen fra Norsk kulturråd. Utover disse kan bibliotekene med egne, kommunale midler, kjøpe inn ytterligere bøker og medier. Den samlede tilveksten av alle medier ved folkebiblioteker i Nesodden var i Dette utgjør,38 medier pr. innbygger. Dette er 45 % over landsgjennomsnittet.,4,38,35,3,25,2,18,25,17,19,21,18,15,13,1,5, Figur 14: Tilvekst pr. innbygger for alle medier i Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt er markert med grønn strek (,26). Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune 15

16 Samlet besøk ved folkebibliotekene i Nesodden kommune var i Dette tilsvarer om lag 4,3 besøk pr. innbygger. Besøket er på linje med landsgjennomsnittet. Besøket har vært stabilt siden 21. 6, 5,4 5, 4,3 4,4 4,6 4, 3,6 3, 2, 2,1 1,,,, Figur 15: Bibliotekbesøk pr. innbygger for alle medier i Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt er markert med grønn strek (4,26). Det totale utlånet for alle medier Nesodden var i Av disse var bøker. Voksenlitteratur utgjorde utlån, mens barnelitteratur utgjorde utlån. Deler man dette på antall innbyggere, finner man at det ble lånt ut 6,9 medier pr. innbygger. Dette er 38 % over landsgjennomsnittet (5,1), det er også 8 % mer enn året før. 6,9 4,3 3,5 2,1 4,2 3,8 5,1 5, 5, Hele landet Akershus Follo Nittedal Sørum Rælingen Ås Frogn Nesodden 1,6 1,6 1,7 1,5 2,,6 1, 1,3 1,3 1,8 1,8 1,7 1,5 1,1 1,3 1,1 1,1,5,9 1,2 1,6 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 3, Figur 16: Utlån av barnelitteratur (blå), voksenlitteratur (grønn) og andre medier (grå) pr. innbygger i folkebibliotekene. Totalt utlån pr. innbygger til venstre. 16 Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune

17 7. Scenekunst Scenekunst er i mange land primært et tilbud man finner i byene. I Norge har vi gjennom Riksteateret og Regionteatrene hatt et utbygd, desentralisert scenekunsttilbud i mange år. Opplysningene om teater og operaforestillinger og publikum er hentet fra medlemsteatrene i Norsk Teater og Orkesterforening (NTO). Opplysningene om danseforestillinger er hentet fra Danseinformasjonen.no. Kommersielle teater og frie scenekunstgrupper er ikke inkludert i oversikten. Det er ikke registrert teater eller operaforestillinger i Nesodden kommune. Det er generelt registrert svært få forestillinger i hele fylket. Dette skylders primært at vår oversikt viser tall fra Riksteateret, regionteaterne og de store institusjonsteaterne. Det er imidlertid registert 19 danseforestillinger i oversikten til Danseinformasjonen. Dette utgjør om lag en forestilling pr. 1 innbyggere og er med enn fem ganger så mye som landsgjennomsnittet. 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 1,7,15,8,,,,,,,,,,,,,2 Figur 17 : Antall teater og operaforestillinger pr. 1 innbyggere (blått) og antall danseforestillinger pr. 1 innbyggere (grått) for Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt for danseforestillinger er markert med rød strek (,19), landsgjennomsnittet for teater- og operaforestillinger er markert med grønn strek (1,53),35,3,25,2,15,1,5,,,,,,,,,1 Figur 18: Antall teater- og operabesøk pr. innbygger for Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt er markert med grønn strek (,29). Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune 17

18 8. Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken (DKS) er, ved siden av Ungdommens kulturmønstring (UKS), de viktigste statlige tiltak for kulturtilbud til barn og unge. Vi presenterer derfor disse tallene samlet under en kategori. Kulturskolene har som mål å la barn få utøve kunst og kultur, mens DKS primært har som mål å la barn og unge oppleve kunst og kultur. I Nesodden kommune går 438 barn i kulturskolen. Dette utgjør 17 % av barn i grunnskolealder (6-15 år). Regjeringen har gjennom Kulturløftet II tallfestet en målsetning om at 3 % av elevene i grunnskolealder skal gå i kulturskolen. Nesodden er langt unna dette målet, men det er også tilfellet for landet i sin helhet. Landsgjennomsnittet for kulturskoledeltakelse er 18 % av barn i grunnskolealder. Utviklingen viser at antall barn i kulturskoler har sunket med 7 % det siste året i Nesodden kommunene. 3% 25% 28% 25% 2% 15% 17% 17% 19% 15% 1% 1% 5% 5% % Figur 19: Andel av barn i grunnskoleskolealder (6-15) i kommunen som går i kulturskole i Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt er markert med grønn strek (18%) Nittedal Sørum Rælingen Ås Frogn Nesodden Musikk Visuelle kunstfag Teater Dans Skapende skriving Annet Figur 2: Kunstformer det undervises i i kulturskolen i Nesodden kommune og utvalgte kommuner. 18 Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune

19 Kulturskoletilbud kan romme så mangt. Alt fra enkeltoppfølging av elever til store prosjektkor som samles over en kort periode. Ved siden av dekningsgrad vil derfor årstimer være en god indikator for kulturskoletilbudet i kommunene. Kulturskolene i Nesodden tilbyr 5226 årstimer hvert år. Dette utgjør 2,1 time pr. barn i grunnskolealder. Antallet årstimer pr. barn er på linje med landsgjennomsnittet (2,8). Nesodden hadde i 211 kulturskoletilbud i musikk, visuelle kunstfag, teater og annet. 3,5 3, 3, 2,5 2, 2,1 2, 1,8 2, 2, 1,8 1,5 1, 1,,5, Figur 21: Årstimer i kulturskolen pr. barn i grunnskolealder (6-15 år) i Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt er markert med grønn strek (2,8). Siden DKS-forestillinger er obligatoriske for elevene, kan man regne med at publikumsoppslutningen er direkte avledet av tilbudet. Det totale publikum for DKS forestillinger i grunnskolen i Nesodden kommune var i Dette tilsvarer et besøk på 5,3 forestillinger pr. barn i grunnskolealder (6-15). Dette er 21 % over landsgjennomsnittet på 4,36. I disse tallene inngår både kommunale og fylkeskommunale forestillinger. Antall forestillinger pr. barn i Nesodden har sunket med 34 % fra 21. Nedgangen på landsbasis har imidlertid også vært stor (-24 %). 7 6, ,3 5,8 4,7 5,2 5,8 5,2 4 3, Figur 22: Antall publikum på DKS-forestillinger pr. barn i grunnskolealder (6-15 år) i Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt er markert med grønn strek (4,36). Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune 19

20 9. Sentrale tildelinger Støtte til kunst og kultur forteller oss noe om aktiviteten i de kommunene som mottar støtte. Vi har her valgt tre støtteordninger med ulikt nedslagsfelt: Frifond, Tildelinger fra Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond samt tildelinger fra Norsk kulturråd og tildelinger over statsbudsjettet til stedbunden aktivitet Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for frivillig kulturaktivitet i lokalsamfunnet. Midlene tildeles etter søknad, beløpene er ofte små, men mange aktører får støtte. I denne oversikten er kun støtte til musikk og teater inkludert. Totalt ble det delt ut 64 kroner i Frifond støtte til aktører i Nesodden kommune i 211. Dette utgjør 3,6 kroner pr. innbygger og er på linje med landsgjennomsnittet. Fra 21 har det vært en liten økning i tilskudd (7 %). 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 8,8 7,6 5,6 5, 3,6 3,1 3,3,5 Figur 23: Tildelinger fra Frifond musikk og Frifond teater pr. innbygger i Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt er markert med grønn strek (3,54). Fra Riksantikvaren ble det ikke delt ut midler til tiltak i Nesodden kommune i , ,,,,,, 2,8 Figur 24: Tildelinger fra Riksantikvaren pr. innbygger i Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt er markert med grønn strek (2,21). 2 Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune

21 Fra budsjettet til kulturdepartementet i 211 og fra tildelinger fra Norsk kulturråd i 211 har vi plukket ut tildelinger som gis til stedsspesifikke tiltak innen. I 211 ble det delt ut 75 i slike midler til Nesodden kommune. Dette er 4,2 kroner pr. innbygger, kun 3 % av landsgjennomsnittet. Tilskuddet gikk i sin helhet til konserter i Nesodden jazzklubb , ,2 4,2 6,8,,,, Figur 25: Stedsspesifikke tildelinger fra Kulturdepartementet og Norsk kulturråd pr. innbygger Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune 21

22 1. Frivillighet Frivillighet er svært viktig for det lokale kulturlivet. I denne kategorien presenterer aktivitetstall basert på MVA-refusjonsordningen for frivillige organisasjoner, samt medlemstall for tre kulturaktiviteter med et stort samlet medlemstall og lag i svært mange kommuner: Kor, korps og historielag. MVA-refusjon er utledet av brutto-driftsutgifter eller MVA-utgifter for frivillige lag og organisasjoner og sier derfor noe om den frivillige aktiviteten på kulturfeltet i kommunen. Fra MVA-refusjonsordningen har vi kun plukket ut organisasjoner som jobber innen kunst og kultur. Nesodden mottok samlet 7 5 kroner i MVAkompensasjon. Dette utgjør 4 kroner pr. innbygger og er 6 % av landsgjennomsnittet. Nesodden har hatt en økning i MVA-midler på 96 %. Den tilsvarende økningen på landsbasis var 19 %. Den største delen av MVArefusjonen i Nesodden gikk til korpsene (tall i tusen). Nordre Nesodden skolekorps (24), Jaer Skoles Musikkkorps (16) og Fjellstrand og Myklerud Skolekorps (11) ,4 8,9 5,5 4, 4,3 3,1 2,9 3, Figur 26: MVA-refusjon i kroner pr. innbygger til frivillig aktører innen kunst og kultur i Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt er markert med grønn strek (6,7). Frivillighet i kultursektoren er svært mye. For å finne gode, sammenlignbare, tall har vi plukket ut tre aktiviteter som har mange medlemmer totalt, og som har aktivitet i de fleste kommuner: Korps, historielag og kor. Korpsene i de Nesodden kommune har en samlet medlemsmasse på 169 medlemmer. Dette utgjør 9,5 medlemskap pr. 1 innbyggere. Dette er 27 % mindre enn landsgjennomsnittet. Korpsene i Nesodden ser likevel ut til å ha hatt en vekst på 9 % fra året før. Generelt finner vi en nedgang i korpsdeltakelsen på landsbasis. 354 personer i Nesodden er med i et historielag. Dette er 2 medlemmer pr. 1 innbyggere og er på linje med landsgjennomsnittet. Disse tallene kan imidlertid være noe unøyaktige eller gamle. Det er umulig å få en total oversikt over alle som synger i kor. Mange kor er ikke medlem av en sentral organisasjon. Vi har hentet inn tall fra en rekke landsorganisasjoner som organiserer kor. Oversikten er dermed god til sammenligning på landsbasis. I følge vår oversikt er 29 personer i Nesodden kommune med i et kor. Dette utgjør 11,8 medlemmer pr. 1 innbyggere, noe som er 6 % av landsgjennomsnittet. 22 Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune

23 , 13,3 11,4 11,5 11,4 9,5 9,7 6,9 Figur 27: Medlemmer i korps pr. 1 innbyggere i Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt er markert med grønn strek (13). 3 28, , ,4 9,3 11,7 12,2 11,4 8,8 5 Figur 28: Medlemmer i historielag pr. 1 innbyggere i Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt er markert med grønn strek (2,28) ,7 25,4 16,9 18,3 18,7 17, ,7 11,1 5 Figur 29: Medlemmer i kor pr. 1 innbyggere i Nesodden kommune, utvalgte kommuner og Akershus. Landsgjennomsnitt er markert med grønn strek (19,53). Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune 23

24 11. Kommunale utgifter til kultur Analyser har vist at det samlet sett er en klar sammenheng mellom kommunale utgifter til kultur og rangering i Norsk kulturindeks. Ergo: Bruker man penger på kultur, så får man kultur. Vi finner likevel at mange kommuner har en større lokalpolitisk vilje til å satse på kultur enn det resultatene i Norsk kulturindeks viser og vice versa. Engasjerte personer i lokalmiljøet eller næringsdrivende som satser på kultur kan ofte være vel så viktig som den politiske viljen og evnen. Vi skal her se litt på hvordan pengebruken på kultur er i Nesodden kommune. Alle tall er netto driftsutgifter pr. innbygger. I denne oversikten er også idrett inkludert Aktivitetstilbud barn og unge Folkebibliotek Kino Museum Kunstformidling Idrett Idrettsanlegg Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter Kommunale kulturbygg Figur 3: Netto driftsutgifter for Nesodden kommune i 211 til ulike områder innenfor kultursektoren Figur 31: Netto driftsutgifter til ulike områder i 211 i Nesodden kommune. Landsgjennomsnittet er markert med grønt. De totale driftsutgiftene til kultur og idrett pr. innbygger i Nesodden ligger 2 % under landsgjennomsnittet. Tilskudd til idrett isolert ligger 76 % under landsgjennomsnittet, mens tilskudd til idrettsanlegg ligger på linje med landsgjennomsnittet. Tilskudd utenom idrett utgjør 137 kr. pr. innbygger og er 18 % under landsgjennomsnittet. Aktivitetstilskudd til barn og unge (33 %), musikk- og kulturskoler (3 %) og kommunale kulturbygg (3%) er utgiftsposter som er høyere enn landsgjennomsnittet i Nesodden. Kino, museum og kunstformidling er de områdene der Nesodden bruker mindre enn landsgjennomsnittet. 24 Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune

25 12% 1% 8% 89% 94% 12% 94% 15% 89% 8% 6% 4% 2% % Figur 32: Netto driftsutgifter til kultur pr. innbygger i perioden 25 til 211 i Nesodden kommune i forhold til landsgjennomsnitt (=1%). 25% 2% 15% 1% 5% % Aktivitetstilbud barn og unge Folkebibliotek Kino Museum Kunstformidling Idrett Idrettsanlegg Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter Kommunale kulturbygg Figur 33: Netto driftsutgifter til kultur pr. innbygger i perioden 25 til 211 i Nesodden kommune i forhold til landsgjennomsnitt (=1%). Ser man på endringer over tid, finner man at overføringene steg fra 25 til 29, til 5 % over landsgjennomsnittet pr. innbygger. Fra 29 har det sunket og ligger nå 2 % under landsgjennomsnittet. Ser vi på de ulike funksjonene (jf. Fig. 31), finner vi at særlig overføringer til idrett har sunket i denne perioden. Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune 25

26 12. Tabeller Tabell 2: Oversikt over antall medlemskap i ulike kunstnerorganisasjoner for personer med adresse i kommunen. Enkeltpersoner kan være medlem i flere organisasjoner. (Kilde: Medlemsoversikt fra kunstnerorganisasjonene i 212) KUNSTNERE Antall kunstnere i ulike organisasjoner Region Grafill Norske dansekunstnere Norsk filmforbund Musikernes fellesorganisasjon Den norske forfatterforening Gramart Norske billedkunstnere Norske kunsthåndverkere Norsk skuespillerforening NOPA SUM Nesodden Frogn Ås Rælingen Sørum Nittedal Follo Akershus Hele landet Tabell 3: Detaljoversikt over antall kunstnere, tildelinger Statens kunstnerstipend og kunstnermangfold. Kilde: Medlemstall fra kunstnerorganisasjonene samt tall fra Statens kunstnerstipend. KUNSTNERE Antall kunstnere Tildelinger Statens kunstnerstipend Kunstnermangf. Total Region Totalt pr. 1 landsgjsn. Endring Kroner totalt Kr. pr. landsgjsn. Rangering Rangering Nesodden 35 17,1 435 % 3 % ,8 431 % 1 1 Frogn 8 5,3 134 % 3 % 96 63,3 167 % 9 9 Ås 58 3,4 85 % -3 % ,6 12 % Rælingen 36 2,2 57 % 1 % 5 3,1 8 % Sørum 32 2, 51 % 8 % 37 23, 6 % Nittedal 72 3,4 85 % 22 % 37 17,2 45 % 39 5 Follo 782 6, 153 % 1 % ,1 147 % 2 2 Akershus 229 4, 11 % 2 % ,8 84 % 2 2 Hele landet ,9 1 % % , 1 % Tabell 4: Sysselsatte i ulike kulturyrker, både privat og offentlig, ansatte og selvstendig næringsdrivende. Kilde: SSB sin sysselsettingsstatistikk på fem-siffernivå (SN27). KULTURARB. Ansatte kunstnerisk arbeid Ansatte kulturformidling Ansatte media Totalt Region Totalt pr. 1 landsgjsn. Endring Rang Totalt pr. 1 landsgjsn. Endring Rang Totalt pr. 1 landsgjsn. Endring Rang Antall totalt 1 landsgjsn. Endring Rangering Nesodden 82 4,6 197 % -4 % ,7 72 % % ,67 15 % -59 % ,97 76 % -13 % 197 Frogn 25 1,6 71 % -13 % , 55 % -3 % ,72 38 % -6 % ,41 51 % -18 % 192 Ås 16,9 4 % -18 % ,3 89 % 2 % 121 5,29 6 % -52 % ,51 43 % -9 % 189 Rælingen 19 1,2 5 % -2 % ,2 33 % 9 % 357 2,12 3 % -2 % ,54 24 % 4 % 38 Sørum 16 1, 43 % -3 % ,4 37 % 7 % 349 1,6 1 % ,42 23 % 6 % 379 Nittedal 21 1, 42 % 4 % ,3 34 % 11 % , 45 % 3 % ,24 4 % 6 % 231 Follo 242 1,9 8 % -5 % ,3 61 % 1 % ,37 3 % -19 % ,48 52 % -7 % 47 Akershus 821 1,5 63 % -8 % ,5 67 % % ,69 38 % -1 % ,64 53 % -2 % 18 Hele landet ,3 1 % -19 % ,7 1 % 15 % ,5 1 % 1 % ,55 1 % % 26 Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune

27 Tabell 5: Museum: Kommunale netto driftsutgifter til museene, museumsbesøk totalt og museumsbesøk betalende. Kilde: Norsk kulturråd, årsrapporter fra museene og KOSTRA/SSB. MUSEUM Kommunale overføringer Besøkstall totalt Besøkstall betalende Total Region Antall totalt landsgjsn. Endring Antall totalt landsgjsn. Antall totalt landsgjsn. Rangering Nesodden 69 3,87 5 %, %, % 359 Frogn ,8 25 % 25 % , % , % 77 Ås 72 4,17 6 % 19 % 643,37 19 % 643,37 32 % 244 Rælingen 15 9,28 13 % -35 %, %, % 342 Sørum ,55 96 % -6 % 838,5 25 % 838,5 43 % 12 Nittedal ,82 36 % 124 %, %, % 38 Follo 92 6,92 1 % 12 % ,92 46 % 4876,37 32 % 6 Akershus ,92 25 % 6 % ,52 26 % ,22 19 % 19 Hele landet ,48 1 % 11 % ,96 1 % ,17 1 % Tabell 6: Musikk. Antall Tono-registrerte konserter. Kilde: TONO. KONSERTER Antall Tonoregistrerte arrangementer TONO-avregning Total Region Antall totalt 1 landsgjsn. Antall totalt landsgjsn. Rangering Nesodden 28 1,57 37 % ,47 27 % 299 Frogn 35 2,31 54 % ,42 48 % 2 Ås 39 2,26 52 % ,98 32 % 248 Rælingen, % 49,25 3 % 42 Sørum 1,62 14 % ,8 2 % 361 Nittedal 16,75 17 % 7199,34 4 % 399 Follo 235 1,8 42 % ,56 28 % 76 Akershus 989 1,78 41 % ,12 34 % 19 Hele landet ,31 1 % ,21 1 % Tabell 7: Kino. Antall kinoforestillinger totalt og forestillinger med norske filmer samt og kinobesøk totalt og kinobesøk på norske filmer. Kilde: KOSTRA/SSB. KINO Antall filmer totalt Antall norske filmer Besøk filmer totalt Besøk på norske filmer Total Region Antall totalt 1 landsgjsn. Endring Antall totalt 1 inb. langsgjsn. Antall totalt langsgjsn. Endring Antall totalt langsgjsn. Endring Rangering Nesodden 23,13 2 % -16 %, % 1448,8 3 % -21 %, % 287 Frogn 532 3,51 51 % 33 % 126,83 54 % ,27 55 % 61 % 5391,36 63 % 49 % 12 Ås, %, %, %, % 38 Rælingen, %, %, %, % 38 Sørum 32,2 3 % -3 %, % 1211,8 3 % 3 %, % 285 Nittedal 4,2 % -51 % 2,1 1 % 116,1 % -73 % 57, % -79 % 36 Follo , % -2 % , % ,12 91 % 2 % 6713,51 92 % 12 % 24 Akershus , % 4 % ,67 19 % ,14 92 % 5 % ,52 93 % 6 % 6 Hele landet ,89 1 % 7 % ,53 1 % ,34 1 % 4 % ,56 1 % 1 % Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune 27

28 Tabell 8 og 9: Bokbestand, tilvekst og bibliotekbesøk ved folkebibliotek. Kilde: KOSTRA/SSB. BIBLIOTEK Total bokbestand Tilvekst alle medier Biblioteksbesøk Total Region Antall bøker langsgjsn. Antall totalt langsgjsn. Antall totalt langsgjsn. Endring Rangering Nesodden ,76 47 % 672, % ,35 12 % 1 % 89 Frogn ,3 61 % 2735,18 7 %, % -1 % 337 Ås ,77 73 % 4291,25 96 % ,36 12 % 231 Rælingen ,93 78 % 2746,17 66 %, % -1 % 417 Sørum ,18 58 % 319,19 75 % , % 195 % 162 Nittedal ,87 5 % 2682,13 48 % 448 2,9 49 % 44 % 322 Follo ,3 61 % 27398,21 81 % ,57 17 % 5 % 32 Akershus ,18 58 % 12238,18 71 % ,6 84 % -18 % 14 Hele landet ,77 1 % ,26 1 % ,26 1 % -2 % BIBLIOTEK Utlån alle medier Utlån alle bøker Utlån barnelitteratur Utlån voksenlitteratur Utlån andre medier Total Region Antall totalt langsgjsn. Endring Antall totalt langsgjsn. Antall totalt langsgjsn. Antall totalt langsgjsn. Antall totalt langsgjsn. Rangering Nesodden , % 8 % ,3 96 % , % ,45 81 % , % 89 Frogn ,28 85 % 2 % ,88 84 % ,29 79 % ,6 89 % ,4 88 % 337 Ås ,47 69 % -31 % ,23 65 % ,33 82 % 15497,9 5 % ,24 79 % 231 Rælingen ,8 42 % -21 % ,55 45 % 9472,59 36 % 15519,96 54 % 8653,54 34 % 417 Sørum ,21 84 % 3 % ,12 91 % ,5 125 % ,7 6 % ,9 69 % 162 Nittedal ,79 76 % % ,53 74 % ,46 9 % ,7 6 % ,26 8 % 322 Follo ,6 11 % -3 % ,23 94 % ,69 13 % ,54 86 % , % 32 Akershus ,98 99 % -3 % ,25 95 % ,58 97 % ,67 93 % ,73 11 % 14 Hele landet ,1 1 % -1 % ,43 1 % ,63 1 % ,79 1 % ,58 1 % Tabell 1: Scenekunst. Scenekunstforestillinger, og besøk på disse samt danseforestillinger. Kilde: Riksteatret, NTO, Årsrapporter fra regionteatrene og Danseinformasjonen.no. SCENEKUNST Teater og operaforestillinger Teater og operapublikum Danseforestillinger Total Region Antall totalt 1 langsgjsn. Antall totalt langsgjsn. Antall totalt 1 langsgjsn. Rangering Nesodden, %, % 19 1,7 574 % 22 Frogn, %, %, % 251 Ås, %, %, % 251 Rælingen, %, %, % 251 Sørum, %, %, % 251 Nittedal, %, %, % 251 Follo, %, % 2,15 83 % 6 Akershus 12,2 1 % 252, 2 % 46,8 44 % 18 Hele landet ,53 1 % ,29 1 % 927,19 1 % Tabell 11: Kulturskole. Tilbud og deltakelse. Kilde: DKS og KOSTRA/SSB. KULTURSKOLE Bredde i kultursk. Årstimer totalt Elevplasser Antall elever fra kommunen i kulturskole Total Region Antall sjangere Antall timer barn langsgjsn. Antall plasser barn langsgjsn. Antall totalt barn langsgjsn. Endring Rangering Nesodden ,6 99 % 49,19 95 % 438,17 96 % -7 % 31 Frogn ,96 94 % 393,19 95 % 353,17 97 % -5 % 292 Ås , % 791, % 611, % -1 % 167 Rælingen ,81 87 % 583, % 58, % 24 % 254 Sørum , 48 % 231,1 5 % 121,5 3 % -31 % 411 Nittedal ,1 96 % 316,1 49 % 321,1 56 % -2 % 368 Follo ,95 94 % 3872,21 16 % 3398,19 15 % -2 % 56 Akershus ,77 85 % 14294,19 93 % 1131,15 83 % 1 % 14 Hele landet ,8 1 % ,2 1 % 11314,18 1 % 1 % 28 Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune

29 Tabell 12: Publikum på DKS-arrangementer. Kilde: DKS-sekretariatet /Ksys. DKS DKS-publikum i kommunen Total Kulturskole + DKS Region Antall totalt barn. langsgjsn. Endring Rangering Rangering Nesodden ,3 121 % -34 % Frogn ,8 133 % -39 % Ås ,7 18 % -46 % Rælingen , % -42 % Sørum , % -36 % Nittedal ,86 89 % -47 % Follo , % -34 % 9 26 Akershus , % -38 % 6 11 Hele landet ,36 1 % -24 % Tabell 13: Sentrale tildelinger til kultur. Kilde: Norsk teaterråd, Norsk musikkråd, Riksantikvaren, Norsk kulturråd og statsbudsjettet. SENTRALE TILDELINGER Frifond Riksantikvaren Kulturrådet + Kulturdepartementet Total Region Totalt 1 langsgjsn. endring Totalt 1 langsgjsn. Totalt 1 langsgjsn. Rangering Nesodden 64 3,59 11 % 7 %, % 75 4,21 3 % 145 Frogn 8,53 15 % -13 %, % ,73 14 % 281 Ås 866 5,1 141 % 31 %, %, % 14 Rælingen , % 2 %, %, % 95 Sørum ,6 214 % -15 %, %, % 13 Nittedal 12 5, % 123 %, %, % 124 Follo 427 3,9 87 % 37 2,84 14 % 542 4,16 3 % 66 Akershus ,31 93 % ,9 85 % 387 6,84 5 % 16 Hele landet ,54 1 % 6 % ,21 1 % ,42 1 % Tabell 14: Frivillighet. Mva-kompensasjon samt medlemstall. Kilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet, Norges musikkorpsforbund, Korpsnett, Landslaget for historielag, Norges Korforbund, Norsk Sangerforbund, Norsk Sangerforum og Ung i kor samt KOSTRA tabell 4693: L. Kirke: Antall kormedlemmer FRIVILLIGHET Mva-kompensasjon Medlemmer i korps Medlemmer i historielag Medlemmer i kor Total Region Antall totalt 1 langsgjsn. Endring Antall totalt 1 langsgjsn. Endring Antall totalt 1 langsgjsn. Endring Antall totalt 1 langsgjsn. Rangering Nesodden ,96 59 % 96 % 169 9,49 73 % 9 % ,88 98 % -13 % 29 11,74 6 % 286 Frogn ,13 47 % 81 % 15 6,93 53 % -3 % 142 9,37 46 % -92 % 313 2,65 16 % 326 Ås ,86 43 % -11 % ,4 88 % % 161 9,31 46 % -13 % ,4 13 % 311 Rælingen ,2 45 % 44 % 157 9,71 75 % 4 % ,69 58 % ,94 87 % 327 Sørum ,9 133 % 6 % , % -3 % 45 27, % -3 % ,12 57 % 118 Nittedal ,4 14 % 38 % ,33 12 % -4 % ,17 6 % -14 % ,27 94 % 127 Follo ,34 65 % 42 % ,54 89 % -1 % ,41 56 % 169 % ,69 96 % 66 Akershus ,51 82 % 43 % ,36 87 % -3 % ,77 43 % -58 % ,9 88 % 18 Hele landet 6,69 1 % 19 % ,2 1 % -2 % ,28 1 % 16 % ,53 1 % Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune 29

30 Tabell 15: Kommunale utgifter til ulike kulturtiltak i Nesodden kommune. innbygger samt prosentvis i forhold til landsgjennomsnitt Kategori Ift. gjsn. Ift. gjsn. Ift. gjsn. Ift. gjsn. Ift. gjsn. Ift. gjsn. Ift. gjsn. Aktivitetstilbud barn og unge % % % % % % % Folkebibliotek % % % % % % % Kino % % % % 1 11 % % % Museum 4 7 % 4 7 % 4 7 % % 8 12 % % 4 5 % Kunstformidling 8 12 % 8 12 % % % % % 6 7 % Idrett % % % % % % 4 24 % Idrettsanlegg % % % % Musikk- og kulturskoler % % % % % % % Andre kulturaktiviteter % % % % % % % Kommunale kulturbygg % % % % Kultursektoren samlet % % % % % % % 3 Norsk kulturindeks. Resultater for Nesodden kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Skien kommune Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Skien kommune Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 3/213 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Sandnes kommune TF-notat nr: 3/213 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Konserter Bibliotek Kino De ti kategoriene i Norsk kulturindeks. KOMMUNE KUNSTNERE KULTURARB

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 77/212 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Narvik kommune TF-notat nr: 77/212 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE TF-Notat 3/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Namsos TF-notat nr: 3/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar 212 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE TF-Notat 5/2012 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Tinn TF-notat nr: 5/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 3. januar 2012 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE TF-Notat 4/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Fjaler TF-notat nr: 4/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar 212 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE TF-Notat 48/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Ål TF-notat nr: 48/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 27. oktober 2011 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune Norsk kulturindeks 2015 Resultater for Notodden kommune Kolofonside Tittel: Norsk kulturindeks 2015 Resultater for Notodden kommune TF-notat nr.: 3/2016 Forfatter(e): Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE TF-Notat 2/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Kristiansand TF-notat nr: 2/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 3/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Karmøy kommune TF-notat nr.: 3/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 11/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Hitra kommune TF-notat nr.: 11/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Hammerfest kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Ål kommune TF-notat nr.: 2/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE TF-Notat 6/2012 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Sarpsborg TF-notat nr: 6/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 10. januar

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 4. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 4. januar Bård Kleppe. Prosjektleder GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/6 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 24. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 24. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK og GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 3/217 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 17. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 17. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 59/2016 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 19/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Vestvågøy kommune TF-notat nr.: 19/214

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 12/215 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Lørenskog kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 122/215 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Fredrikstad kommune

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 18. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 18. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 83/2016 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 12/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Grimstad kommune TF-notat nr.: 12/214

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 16/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Nesodden kommune TF-notat nr.: 16/14

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/216 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Fusa kommune TF-notat nr.: 4/216

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 1 Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Asker kommune TF-notat nr.: 8/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Asker kommune TF-notat nr.: 15/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 14 Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 53/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Skien kommune TF-notat nr.: 53/14

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 2,5 % 1c Tildelinger

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Trondheim kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 1/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Lørenskog kommune TF-notat nr.: 1/14

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 26/215 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Sandnes kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 31/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater fra samisk område TF-notat nr: 31/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 31/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 31/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 9. november 2012 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sør-Trøndelag BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sør-Trøndelag BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 76/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 76/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 18. desember 2012 ISBN:

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Hordaland BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Hordaland BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 4/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 20. februar 2013 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE TF-Notat 19/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Bø i Telemark TF-notat nr: 19/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 44/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Arendal kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 25/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 25/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 8. januar 2014 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 46/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Oppland TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Troms BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Troms BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 78/2012 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 78/2012 Forfatter(e): Norsk kulturindeks Resultater for Bård Kleppe Dato: 7. januar 2013 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Troms BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE

Norsk kulturindeks Resultater for Troms BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE TF-notat nr. 1/2014 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 1/2014 Forfattere: Norsk kulturindeks Resultater for Dato: 18. februar 2014

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 1/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 1/2015 Forfatter(e): Gunn

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Oslo GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 47/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Oslo TF-notat nr.: 47/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 4/2014 Forfatter(e): Gunn Kristin Leikvoll

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Troms TF-notat nr.: 55/2014 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Trondheim kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/2015 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 2/2015 Forfatter(e): Gunn Kristin

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Buskerud BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Buskerud BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 2/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 25. januar 2013 ISBN: 978-82-7401-600-2

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE TF-Notat 1/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Sandnes TF-notat nr: 1/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 27. februar 212

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2015 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 124/2015 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 124/2015 Forfatter(e): Gunn

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 44/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 Undertittel: Resultater for Finnmark TF-notat nr.: 44/2015

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Kulturarbeidere. Sentrale tildelinger. Museum. Scenekunst. Kulturskole / DKS Musikk.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Kulturarbeidere. Sentrale tildelinger. Museum. Scenekunst. Kulturskole / DKS Musikk. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Musikk Bibliotek Kino Best 1-86 Nest best 87-172 Middels 173-258 Nest dårligst 259-344

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Troms TF-notat nr.: 55/2014 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013

Norsk kulturindeks 2013 Norsk kulturindeks 2013 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 23/2013 Tittel: Norsk kulturindeks 2013 TF-notat nr: 23/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 18.10.13 ISBN: 978-82-7401-635-4 ISSN: 1891-053X Pris: 130,-

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Aurskog- kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 56/2016 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Aurskog- kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 16 Resultater for Lørenskog kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/16 Tittel: Norsk kulturindeks 16 Undertittel: Resultater for Lørenskog

Detaljer

SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 23/2017 Hva er statusen for kulturlivet i de ni kommunene i Salten-regionen? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut? Er det

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012

Norsk kulturindeks 2012 Norsk kulturindeks 2012 BÅRD KLEPPE (red.) TF-notat nr. 29/2012 Tittel: Norsk kulturindeks 2012 TF-notat nr: 29/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 20.09.12 ISBN: 978-82-7401-531-9 ISSN: 1891-053X Pris:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Østre Toten kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 57/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 38/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 38/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Skien kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Skien kommune TF-notat nr.: 9/2017

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Tønsberg/Re kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Tønsberg/Re kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Norsk kulturindeks 216 Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 5/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: TF-notat nr.: 5/216 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Revidert versjon BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Revidert versjon BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Revidert versjon BÅRD KLEPPE TF-notat 13/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 TF-notat nr: 13/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 30. september 2011 Gradering: Åpen Antall

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 43/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 43/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Kristiansand kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 58/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater for Kristiansand kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Østfold fylke

Norsk kulturindeks Resultater for Østfold fylke Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Østfold fylke BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 62/2016 Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Østfold fylke 1 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for

Detaljer

Kulturutredning for Salten 2017

Kulturutredning for Salten 2017 Kulturutredning for Salten 2017 Kartlegging og strategisk analyse SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 23/2017 Tittel: Kulturutredning for Salten 2017 Undertittel: TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Sogn og Fjordane fylke BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 21/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater for Sogn og Fjordane fylke TF-notat nr.: 21/216 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015

Norsk kulturindeks 2015 Norsk kulturindeks 2015 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 98/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2015 TF-notat nr: 98/2015 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Møre og Romsdal fylke SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 22/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Møre og Romsdal fylke

Detaljer

REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK

REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK 2016-2020 1 Innhold 1.0 Innledning side 3 1.1 Bakgrunn side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Finnmark fylkeskommunes ansvar og rolle side 3 2.0

Detaljer

Norsk kulturindeks er utarbeidet av Telemarksforsking ved Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll.

Norsk kulturindeks er utarbeidet av Telemarksforsking ved Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll. BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 48/2016 For sjette året på rad presenterer Telemarksforsking Norsk kulturindeks. Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 (Revidert versjon) BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 48/2016 2 Norsk kulturindeks 2016 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 TF-notat nr.: 48/2016 Forfatter(e):

Detaljer

NORGES MUSIKKOMMUNE. Eline Moe Melgalvis, juryleder

NORGES MUSIKKOMMUNE. Eline Moe Melgalvis, juryleder NORGES MUSIKKOMMUNE Eline Moe Melgalvis, juryleder BAKGRUNN Siden 2013 kåret en norsk kommune som har utmerket seg i arbeidet med å tilrettelegge for lokalt musikkliv. Sette fokus på hvilke ambisjoner

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Mer kulturelle enn nordmenn flest

Mer kulturelle enn nordmenn flest Mer kulturelle enn nordmenn flest Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av. Interessen er også størst her. Flere

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 3/2011 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: 01.01.2016-05.04.2016 Utvalg: OKU Avd.: Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Navn Innhold 15/681-5 27.01.2016 RÅD/STAB/ETSR 461 Kommunestyre, AMU, Hovedutvalg SYKEFRAVÆRSTATISTIKK

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 12/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

Næringsanalyse for E39-regionen. Kommunene langs E39 i Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE

Næringsanalyse for E39-regionen. Kommunene langs E39 i Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE Næringsanalyse for E39-regionen Kommunene langs E39 i Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE TF-notat nr. 34/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for E39-regionen TF-notat nr: 34 /2009 Forfatter(e): Knut Vareide

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Jeg viser til kulturkonferansen på Røros 6 7 oktober 2016, og ønsker å komme med noen betraktninger rundt Norsk Kulturindeks.

Jeg viser til kulturkonferansen på Røros 6 7 oktober 2016, og ønsker å komme med noen betraktninger rundt Norsk Kulturindeks. Kultur «f1» «f3» «f4» «f5» «f6» Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/4496-1 C00 HK/KNL/RKL 23.11.2016 NORSK KULTURINDEKS Jeg viser til kulturkonferansen på Røros 6 7 oktober 2016, og ønsker

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-14 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.08.2015 Strategisk plan for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 - Høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer