Norsk kulturindeks Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE"

Transkript

1 Norsk kulturindeks 215 Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 122/215

2 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Fredrikstad kommune TF-notat nr.: 122/215 Forfatter(e): Gunn Kristin Aasen Leikvoll og Bård Kleppe Dato: ISBN: ISSN: X Pris: På forespørsel (kan lastes ned gratis fra Framsidefoto: Istock.com Prosjekt: Norsk kulturindeks 215 Prosjektnr.: Prosjektleder: Bård Kleppe Oppdragsgiver(e): Fredrikstad kommune Telemarksforsking Postboks Bø i Telemark Tlf.: Epost: Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver. Telemarksforsking er et selvstendig, regionalt forankret forskningsinstitutt med kunder og prosjekter over hele Norge. Instituttet har ca. 3 forskere fordelt på fem fagfelt som jobber på oppdrag for Norges Forskningsråd, departementer, direktorater, fylker, kommuner, regionråd, bedrifter og organisasjoner over hele landet. Telemarksforsking har sammen med Høgskolen i Telemark i en årrekke vært et sentralt miljø for kulturpolitisk forskning. Instituttet har i dag åtte forskere som jobber med kulturpolitisk forskning på heltid. Sammen med Høgskolen i Telemark arrangerer Telemarksforsking blant annet den årlige konferansen Kulturrikets tilstand. Prosjektleder for Norsk kulturindeks er forsker Bård Kleppe. Henvendelser kan rettes til ham på telefon eller epost 2 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune

3 Forord Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. I denne rapporten presenterer vi resultater og detaljer for Fredrikstad kommune, utvalgte sammenlignbare kommuner, Østfold og landsgjennomsnittet. Norsk kulturindeks er utarbeidet av Bård Kleppe i samarbeid med en intern referansegruppe bestående av følgende forskere: Knut Vareide, Ole Marius Hylland, Ola K. Berge, Mari T. Heian, Heidi Stavrum og Knut Løyland. Fredrikstadrapporten er skrevet av Gunn Kristin Aasen Leikvoll og Bård Kleppe. Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 21. januar 216 Bård Kleppe Prosjektleder Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune 3

4 4 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune

5 Innhold Innledning... 7 Norsk kulturindeks... 7 Utvalgte kommuner... 9 Plassering i Norsk kulturindeks Kunstnere Kulturarbeidere Museum Konserter Tono-tall Billettselskap-tall Kino Bibliotek... 2 Bokbestand og tilvekst... 2 Besøk og utlån Aktive lånere Scenekunst Kultur for barn og unge Kulturskolen Den kulturelle skolesekken Sentrale tildelinger Frivillighet... 3 Mva.-refusjon... 3 Korps, kor, husflidslag, historielag og voksenopplæring Kommunale utgifter til kultur Innbyggertilfredshet Hovedtrekk Grunnlagsdata Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune 5

6 6 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune

7 Innledning Hva er statusen for kulturlivet i Fredrikstad kommune sammenlignet med andre kommuner og hele landet? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut? Er det områder innenfor kulturlivet hvor Fredrikstad har en jobb å gjøre, eller motsatt utmerker seg som spesielt gode? I dette notatet presenterer vi tall fra Norsk kulturindeks 215 som kan si noe om dette. Norsk kulturindeks Beskrivelsen av kulturtilbud og kulturaktivitet i Norsk kulturindeks tar utgangspunkt i følgende ti kategorier: Kunstnere, kulturarbeidere, museum, konserter, kino, bibliotek, scenekunst, kultur for barn og unge (kulturskole + DKS), sentrale tildelinger og frivillighet. Alle kategorier er vektet likt, men delindikatorer innen hver kategori er vektet ulikt. I Norsk kulturindeks har vi fokusert på den såkalte ytringskulturen. Dette kulturbegrepet innbefatter kulturvern, men ikke generell frivillig aktivitet og idrett. Idretten har vi behandlet i en egen idrettsindeks (se våre nettsider for mer informasjon om dette). Valg og vekting av kategorier og datakilder tar utgangspunkt i hvilke deler av kulturlivet som vektlegges i den statlige kulturpolitikken. I Norge har det vært bred politisk enighet om hovedtrekkene i kulturpolitikken i mange år. Kategoriene har blitt valgt ut med bakgrunn i tilgjengelige data og ut i fra en tanke om hvilke faktorer som kan beskrive kulturtilbudet og kulturbruken i en kommune. Vi har her dratt nytte av Telemarksforskings kompetanse innen kulturpolitikk, kommunalpolitikk og regional utvikling. Når vi i denne rapporten sammenligner kulturnivået i kommunene, tar vi utgangpunkt i tall per innbygger. Dette kan være antall kunstnere per innbygger eller publikum per innbygger. På denne måten kan man sammenligne kulturtilbud og kulturbruk på tvers av kommuner med ulik størrelse. I utvalget av delindikatorer har vi etterstrebet delindikatorer som ikke på en systematisk måte favoriserer små eller store kommuner. Vi redegjør for hva som ligger bak indikatorene i en egen metodedel bak i rapporten. Norsk kulturindeks 215 er basert på tall fra 214. I denne rapporten presenteres tall for Fredrikstad, utvalgte sammenlignbare kommuner, Østfold og gjennomsnittet for landet. Bak i rapporten presenterer vi tallene og detaljene i tabeller. For data som er sammenlignbare med tall fra Norsk kulturindeks 214, presenterer vi endringer i prosent. Også denne utgaven av Norsk kulturindeks er forbedret på enkelte områder, likevel er de fleste delindikatorene som vi brukte i 214 beholdt i år. Endringene i årets rapport er som følger: Konserter: Vi har i år inkludert to nye indikatorer i denne kategorien. Etter møysommelig arbeid og stor velvilje har vi fått oversikt over antall arrangementer og total omsetning for konserter fra de største billettselskapene. Dette inkluderer: Billettservice, ebillett, TicketCo, Hoopla og Billettportalen. Samlet dekker disse en stor andel av det totale billettsalget til konserter. Dessverre lot det seg ikke gjøre å framskaffe data fra Tono i år. Vi har derfor benyttet tall fra 213. Kultur for barn (tidligere Kulturskole + DKS): Det har lenge vært et ønske om å skille kulturskolene fra DKS. Dette er to ordninger som organiseres ulikt og som det satses ulikt på i kommunene. Vi har tatt konsekvensen av dette ved å vise disse to kategoriene separat. Basert på tilbakemeldinger har vi også valgt å vekte kulturskolen tyngre (75 % mot tidligere 5%) enn DKS (25% mot tidligere 5%) i kategorien kultur for barn og unge. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune 7

8 Vi har også inkludert en ny indikator som måler bredden i DKS-tilbudet på samme måte som vi måler bredden i kulturskoletilbudet. Frivillighet: I frivillighetskategorien har vi igjen inkludert medlemskap i historielag samtidig som vi har hentet inn en ny indikator: Deltagere på voksenopplæringskurs innenfor kunst og kultur. Vi har også endret vektingen i denne kategorien. Mva.-refusjon har blitt vektet ned til fordel for de andre delindikatorene. Tabell 1: Kategorier, kilder, årstall og vektinger for Norsk kulturindeks 215. Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 214 2,5 % 1c Tildelinger fra Statens kunstnerstipend Statens kunstnerstipend 214 2,5 % 2 KULTURARBEIDERE 2a Sysselsatte innen kunstnerisk produksjon SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN27) 214 3,3 % 2b Sysselsatte innen kulturformidling SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN27) 214 3,3 % 2a Sysselsatte i media SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN27) 214 3,3 % 3 MUSEUM 3a Kommunale midler til museum Norsk kulturråd 214 3,3 % 3b Totalt Besøkstall KOSTRA/SSB 214 3,3 % 3c: Besøkstall, betalende Tilsendte lister/årsrapporter fra konsoliderte museer ,3 % 4 MUSIKK 4a Antall Tono-arrangement TONO 213 2,5 % 4b Billettinntekter for Tono-registrerte konserter TONO + Norsk Rockforbund 213 2,5 % 4c Antall konserter billettselskaper Billettservice, Billettportalen, TicketCo, ebillett, Hoopla 214 2,5 % 4d Billettinntekter for konserter billettselskaper Billettservice, Billettportalen, TicketCo, ebillett, Hoopla 214 2,5 % 5 KINO 5a Antall filmfremvisninger totalt KOSTRA/SSB 214 2,5 % 5b Antall kinobesøk totalt KOSTRA/SSB 214 2,5 % 5c Mangfold filmframvisninger KOSTRA/SSB 214 2,5 % 5d Mangfold kinobesøk KOSTRA/SSB 214 2,5 % 6 BIBLIOTEK 6a Totalt utlån fra folkebibliotek (alle medier) KOSTRA/SSB 214 3,3 % 6b Antall besøk i folkebibliotek KOSTRA/SSB 214 3,3 % 6c Voksne aktive lånere Folkebibliotekstatistikk fra Nasjonalbiblioteket 214 3,3 % 7 SCENEKUNST 7a Antall teaterforestillinger NTO statistikk + tilsendte lister fra regionteatre 214 3,3 % 7b Teaterpublikum NTO statistikk + tilsendte lister fra regionteatre 214 3,3 % 7c Antall danseforestillinger Danseinformasjonen 214 3,3 % 8 KULTUR FOR BARN KULTURSKOLE 7,5 % 8a Antall årstimer totalt i kulturskolen GSI 214 2,5 % 8b Bredden i kulturskoletilbudet GSI 214 2,5 % 8c Antall elever fra kommunen i kulturskole KOSTRA/SSB 214 2,5 % DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2,5 % 8d Antall besøk Den kulturelle skolesekken DKS-sekretariatet / Ksys 214 1,25 % 8d Bredden i DKS tilbudet DKS-sekretariatet / Ksys 214 1,25 % 9 SENTRALE TILDELINGER 9a Kulturfondtildelinger + tilskudd over statsbudsjettet Norsk kulturråd og Statsbudsjettet ,3 % 9b Tildelinger Frifond Frifond 214 3,3 % 9c Tildelinger Riksantikvaren RA og Norsk kulturminnefond 214 3,3 % 1 FRIVILLIGHET 1a MVA refusjon siste tre år Lotteri- og stiftelsestilsynet 214 2,5 % 1b Antall korpsmedlemmer Norges musikkorps forbund og korpsnett 214 1,5 % 1d Antall historielagsmedlemmer Landslaget for historielag 214 1,5 % 1c Antall kormedlemmer 4 korforbund + KOSTRA (se metode) 214 1,5 % 1e Antall husflidsmedlemmer Norges husflidslag 214 1,5 % 1f Deltagere voksenopplæring VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 214 1,5 % 8 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune

9 Utvalgte kommuner Fredrikstad blir i denne rapporten sammenlignet med fire utvalgte kommuner. Valg av kommuner er foretatt av oppdragsgiver. Kommunene er valgt ut primært basert på demografi og geografi/sentralitet. I kulturindeks-sammenheng gir det mest mening å sammenligne kommuner med tilnærmet likt innbyggertall og lik geografisk plassering når det gjelder sentralitet. I dette tilfellet sammenligner vi noen større byer/regionsentre med hverandre. Byer som er på størrelse med Fredrikstad har kulturtilbud i de fleste kategorier i Norsk kulturindeks. Når vi sammenligner kulturnivå i denne rapporten, tar vi utgangpunkt i tall per innbygger. På denne måten kan man sammenligne kulturtilbud og kulturbruk på tvers av kommuner med ulik størrelse. I utvalget av delindikatorer har vi etterstrebet delindikatorer som ikke på en systematisk måte favoriserer små eller store kommuner. Kommunene har ulike forutsetninger for å gi innbyggerne et godt kulturtilbud. Dette handler likevel til syvende og sist og kulturpolitiske prioriteringer. Kommuneøkonomi og prioritering av kultursektoren kan ha innvirkning på kulturtilbudet, spesielt når det gjelder bibliotek, kulturskole og kino. Tabell 2: Nøkkelfakta om utvalgte kommuner. Kilde: SSB/ KOSTRA. Nøkkeltall Innbyggere Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i kroner per innbygger Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter Kristiansand ,9 1, ,3 Fredrikstad ,9 2, ,4 Drammen , ,5 Sarpsborg ,2-1, Bodø ,8 -, ,3 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune 9

10 Plassering i Norsk kulturindeks Fredrikstad havner totalt sett på en 123. plass blant landets 428 kommuner i Norsk kulturindeks 215. Dersom man gjør om denne rangeringen til en score mellom en og ti, får Fredrikstad en totalscore på 7. Fredrikstad scorer best i kategoriene kino, kunstnere og kulturarbeidere. I kategorien kultur for barn og unge scorer kommunen svært lavt. Fredrikstad har falt 25 plasser på indeksen siden 214. Fallet er spesielt stort i DKS-kategorien, der vi i 215 inkluderte en ny mangfoldsindikator. Kommunen har klatret i kategorien konserter med innføringen av nye indikatorer. Høyest rangering får kommunen i kinokategorien (26. plass). Også i kunstnerkategorien rangerer kommunen høyt (38. plass). I kategorien kultur for barn og unge rangerer Fredrikstad nesten helt på bunn (422. plass). SENTR. TILD. FRIV. KUNSTNERE KULTURARB MUSEUM KULTUR FOR BARN OG UNGE KONSERTER SCENEKUNST KINO BIBLIOTEK Figur 1: Fredrikstads score i de ti kategoriene. De høyeste verdiene befinner seg ytterst i radardiagrammet. Kategoriene er rangert fra -1. Tabell 3: Kommunens rangering (av 428) sammenlignet med andre, relevante kommuner. KOMMUNE KUNSTNERE KULTUR- ARB. MUSEUM KONSERTER KINO BIBLIOTEK SCENEKUNST KULTUR FOR BARN OG UNGE KULTURSKOLE DKS SENTR. TILD. FRIVILLIG- HET TOTALT Hele landet Kristiansand Østfold Bodø Drammen Fredrikstad Sarpsborg Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune

11 1. Kunstnere Antallet kunstnere, deres kunstneriske aktivitet og deres kunstneriske kvalitet vil svært sannsynlig påvirke kulturlivet i kommunen. Kunstnerne iverksetter ofte kulturtiltak lokalt og bidrar til å styrke kulturlivet i lokalsamfunnet. Oversikten vi her presenterer tar utgangspunkt i bostedsadresse for kunstnere registrert i de ti største kunstnerorganisasjonene i landet. Vi presenterer også oversikt over tildelinger fra Statens kunstnerstipend (SKS). Dette kan være en indikator på den kunstneriske kvaliteten til kunstnerne som er bosatt i kommunen. I følge vår oversikt er totalt 27 kunstnere bosatt i Fredrikstad kommune. Dette tilsvarer 3,5 kunstnere per tusen innbyggere, en kunstnertetthet som er 12 % under landsgjennomsnittet. Kunstnertettheten i Fredrikstad har hatt en økning på 8 % siden 21. Av de 27 kunstnerne i Fredrikstad kommune er 158 musikere eller komponister, 24 scenekunstnere, 87 visuelle kunstnere og 1 forfatter. Statens kunstnerstipend er den viktigste ordningen for direkte støtte til kunstnere. Tildelingene gjøres på bakgrunn av en kvalitativ vurdering av kunstproduksjonen. Samlet SKS-tildeling til kunstnere bosatt i Fredrikstad var i overkant av 3,2 millioner kr i 214. Disse er fordelt på totalt 2 tildelinger. Samlet tildeling utgjør 41 kr per innbygger og er 11 % under landsgjennomsnittet. Vi har ingen oversikt over hvor mange som har søkt. 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 4,4 3,9 3,5 3,1 2,9 2,4 1,9 Kristiansand Hele landet Fredrikstad Bodø Drammen Østfold Sarpsborg Figur 2: Antall kunstnere per tusen innbyggere i Fredrikstad, hele landet, Østfold og utvalgte kommuner i Musikere og komponister Scenekunstnere Visuelle kunstnere Forfattere Figur 3: Antall medlemskap i ulike organisasjoner fordelt på kunstformer i Fredrikstad kommune. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune 11

12 Hele landet Fredrikstad Kristiansand Østfold Drammen Sarpsborg Bodø Figur 4: Tildelinger fra Statens kunstnerstipend til kunstnere i Fredrikstad, Østfold, hele landet og utvalgte kommuner i 214. Kroner per innbygger Fredrikstad Hele landet Østfold Kristiansand Drammen Sarpsborg Bodø Figur 5: Tildelinger fra Statens kunstnerstipend til kunstnere i Fredrikstad, Østfold, hele landet og utvalgte kommuner i 214. Kroner per kunstner. 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Bodø Drammen Fredrikstad Kristiansand Sarpsborg Hele landet Østfold Figur 6: Endring i antall kunstnere per 1 innbyggere siste fire år for Fredrikstad, Østfold, hele landet og utvalgte kommuner. 12 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune

13 2. Kulturarbeidere Sysselsettingstall for kulturyrker kan fortelle noe om kulturlivet generelt i kommunen. Kulturyrker genererer i stor grad kulturtilbud lokalt. Flere steder jobbes det også målrettet for å styrke det kulturbaserte næringslivet. Tallene i denne oversikten er hentet fra SSBs sysselsettingsstatistikk. Oversikten inkluderer både ansatte og selvstendige næringsdrivende, i både privat og offentlig sektor. Sysselsatte er registrert på arbeidsadresse. I Fredrikstad jobber 515 personer innenfor ulike kulturyrker. 169 av disse jobber innen media, 2 jobber med kunstnerisk arbeid av ulik art og 146 personer jobber med kulturformidling, f.eks. museums- og bibliotekansatte, kulturskolelærere m.m. Andelen kulturarbeidere i Fredrikstad er 3,4 ansatte per tusen innbyggere. Dette er 36 % under landsgjennomsnittet. Generelt finner man flest ansatte innen kulturyrker i de større byene og regionsentrene. De største kulturaktørene i Fredrikstad hva gjelder antall ansatte er som følger (antall i parentes): NRK (63), Mediehuset Østfold (55), Fredrikstad kino (36), Fredrikstad kulturskole (27), Hovedbiblioteket (23) og Blå Grotte (13) (data fra Brønnøysundregistrene). Andelen ansatte innen disse yrkene har samlet sett hatt en nedgang på 7 % i Fredrikstad de siste fem årene. Det er særlig andelen som jobber innen media som har gått ned, her finner vi en nedgang på 2 % siden 29. Andelen ansatte innen kulturformidling har også gått ned (13 %), mens andelen som jobber med kunstnerisk produksjon har økt med 14 % siden 29. Av de utvalgte kommunene, er det kun Bodø som har hatt en vekst i andelen kulturarbeidere de siste fem årene. På landsbasis har andelen gått ned med 5 %. Totalt sett for landet er det flere kunstnere med medlemskap i kunstnerorganisasjoner (jf. forrige kapittel) enn det er personer med kunstnerisk virksomhet som hovedyrke. Sysselsettingsgraden i Fredrikstad, det vil si antall sysselsatte innenfor kunstnerisk produksjon delt på antall kunstnere (,74), er høyere enn landsgjennomsnittet (,69). Dette kan tyde på at kunstnere bosatt i Fredrikstad også jobber i samme kommune, eller at de i større grad har kunstnerisk arbeid som hovedinntektskilde. Det kan også skyldes innpendling til Fredrikstad Kunstnerisk produksjon Kulturformidling Media 146 Figur 7: Totalt antall sysselsatte i ulike kulturyrker i Fredrikstad kommune i 214. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune 13

14 ,2 4, 3,4 4,1 3,3 2,2 3,6 1,6 3,3 4, 1,9 1,2 4,5 1,8 1,9 2,7 2,1 2,6 1,2 1,6,8 Kristiansand Hele landet Drammen Bodø Fredrikstad Østfold Sarpsborg Media Kulturformidling Kunstnerisk produksjon Figur 8: Antall sysselsatte per 1 innbyggere i Fredrikstad kommune, utvalgte kommuner, Østfold og hele landet i , 12, 1, 8, 6, 4, 2, Bodø Drammen Fredrikstad Kristiansand Sarpsborg Hele landet Østfold, Figur 9: Antall sysselsatte i kulturyrker per 1 innbyggere i Fredrikstad kommune, utvalgte kommuner, Østfold og hele landet i perioden ,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Fredrikstad - Kunstnerisk produksjon Fredrikstad - Kulturformidling Fredrikstad - Media,5, Figur 1: Endring i antall sysselsatte per 1 innbyggere innen kunstnerisk produksjon (blå), kulturformidling (grønn) og media (grå) fra 29 til 214 i Fredrikstad. 14 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune

15 3. Museum Museene er en viktig del av kulturaktiviteten rundt i kommunene. De er ressurssentre for kulturvern, de produserer kunnskap og opplevelser og de kan fungere som møtesteder for innbyggerne. Vi presenterer her kommunale tildelinger til museer samt totalt besøk og betalende besøk for alle museumsavdelinger som rapporterer tall inn til Norsk kulturråd. Totalt brukte Fredrikstad i overkant av 3,7 millioner kroner på museumsformål (Netto driftsutgifter til muséer, funksjon 375) i 214. Dette tilsvarer om lag 47 kroner per innbygger og er 35 % under landsgjennomsnittet. Overføringen redusert med 9 % sammenlignet med året før. I landet for øvrig har det vært en nedgang i kommunale tilskudd til museer på rundt 3 % fra 213 til 214. Fredrikstad Museum er det eneste museet i Fredrikstad kommune som inngår i vårt tallgrunnlag. Museet hadde et besøk på i 213, av disse var 5362 registrert som betalende besøk. Dette tilsvarer et totalt besøk på,2 pr. innbygger. Det totale besøket er 88 % under landsgjennomsnittet. Vår oversikt inkluderer kun museer som rapporterer til Norsk kulturråd, det betyr at noen museer og lokale samlinger faller utenom datagrunnlaget til Norsk kulturindeks Kristiansand Bodø Hele landet Drammen Østfold Fredrikstad Sarpsborg Figur 11: Netto driftsutgifter til museer i Fredrikstad kommune, utvalgte kommuner, Østfold og hele landet i 214. Kr per innbygger. 2,5 2, 1,5 1,,9 1,3,6 Annet Betalende,5,,3,2 1,1,3 1,,1,2,2,1,1 Hele landet Kristiansand Bodø Østfold Drammen Fredrikstad Sarpsborg Figur 12: Betalende besøk (blå) og annet besøk (grønn) på muséer i Fredrikstad kommune, utvalgte kommuner, Østfold og hele landet i 214. Antall besøk per innbygger. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune 15

16 4. Konserter Kategorien konserter tar utgangspunkt i konserttall fra TONO og fra de største nasjonale billettselskapene i Norge: Billettservice, ebillett, Billettportalen, TicketCo og Hoopla. TONO er et organ som forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag. TONO samler inn informasjon om de fleste konserter i Norge og deres database inneholdt omtrent 22 konserter for 213. Vi lyktes ikke i å få tak i Tono-tall for 214, og har derfor benyttet 213-tall. Antall konserter solgt gjennom billettselskapene var på ca. 14 i 214. Tono-tall Totalt er det registrert 263 arrangementer i Fredrikstad kommune i Tonos oversikt for 213. Dette tilsvarer 3,4 arrangementer per 1 innbyggere. Antall arrangementer er 2 % under landsgjennomsnittet. Tono-dataene er imidlertid ikke helt nøyaktige, flere arrangementer kommer under radaren og blir ikke fanget opp. Tono-avregningen sier noe om hvor stor konserten er. Avregningen er basert på totale inngangspenger eller antall publikum. Vi finner at aktører i Fredrikstad har blitt avkrevd rundt 425 kr i Tono-vederlag. Dette er 5,4 kroner per innbygger, 55 % under landsgjennomsnittet ,9 5,5 4,2 3,5 3,4 3,1 2,6 Bodø Kristiansand Hele landet Drammen Fredrikstad Sarpsborg Østfold Figur 13: Antall TONO-registrerte konserter per 1 innbyggere i Fredrikstad kommune, utvalgte kommuner, Østfold og hele landet i ,5 13,9 12, 5,5 5,4 5,4 3,3 Bodø Kristiansand Hele landet Østfold Fredrikstad Drammen Sarpsborg Figur 14: TONO-avregning i kr per innbygger til arrangører i Fredrikstad kommune, utvalgte kommuner, Østfold og hele landet i Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune

17 Billettselskap-tall Det er hos de største billettselskapene registrert 25 konserter i Fredrikstad kommune i 214. Det utgjør 2,6 konserter per 1 innbyggere i kommunen og ligger 3 % under landsgjennomsnittet. Den samlede omsetningen knyttet til disse konsertene var på rundt 11,6 millioner, som tilsvarer en omsetning på 149 kr per innbygger. Dette er 49 % under landsgjennomsnittet. Omsetningen per konsert var i underkant av 57 kr. Dette er 48 % under landsgjennomsnittet. 5, 4,6 4, 3, 2,7 2,6 2,2 2,1 2, 1, 1,2 1,, Bodø Hele landet Fredrikstad Kristiansand Østfold Sarpsborg Drammen Figur 15: Antall registrerte konserter per 1 innbyggere hos billettselskapene Billettservice, ebillett, Billettportalen, TicketCo og Hoopla i Fredrikstad kommune, utvalgte kommuner, Østfold og hele landet i Bodø Kristiansand Hele landet Østfold Fredrikstad Drammen Sarpsborg Figur 16: Omsetning i kr per innbygger knyttet til konserter registrert hos billettselskapene Billettservice, ebillett, Billettportalen, TicketCo og Hoopla i Fredrikstad kommune, utvalgte kommuner, Østfold og hele landet i Kristiansand Hele landet Bodø Drammen Østfold Fredrikstad Sarpsborg Figur 17: Omsetning per konsert knyttet til konserter registrert hos billettselskapene Billettservice, ebillett, Billettportalen, TicketCo og Hoopla i Fredrikstad kommune, utvalgte kommuner, Østfold og hele landet i 214. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune 17

18 5. Kino Kino er det kulturtilbudet som størst andel av befolkningen benytter seg av. I følge SSBs kulturbarometer er kino også et tilbud som befolkningen benytter seg av på tvers av sosioøkonomiske skillelinjer. I kinokategorien presenterer vi tall fra bransjeorganisasjonen Film og Kino. Totalt ble det vist 8531 kinoforestillinger på kino i Fredrikstad kommune. 521 av disse var fra USA, 1644 var norske, 259 var britiske, 573 var fra andre nordiske land, 736 var fra andre europeiske land, mens 118 var fra land utenfor Europa og USA. Dette utgjør totalt 19,1 forestillinger per 1 innbyggere og er 6 % over landsgjennomsnittet. Sammenligner man med fjoråret, finner vi at antall forestillinger per 1 innbyggere har økt med knappe 2 %. Fra 27 til 214 er nedgangen på 1 %. Landet som helhet har hatt en økning på 11 % i samme periode. I løpet av 214 ble det vist 228 ulike filmer fra 19 ulike land. 61 % av filmene som blir vist i Fredrikstad er amerikanske, det samme som på landsbasis. Sarpsborg har den høyeste andelen amerikanske filmer av de utvalgte kommunene med 66 %. Totalt ble kinoen i Fredrikstad besøkt ganger i 214. Dette gir et besøk på 3,2 per innbygger, noe som er 51 % over landsgjennomsnittet. Kinobesøket i Fredrikstad har hatt en nedgang på 7 % siden 27. På landsbasis var nedgangen 6 %. De 1 filmene med flest besøk i Fredrikstad i 214 var som følger (besøk i parentes): Hobbiten: Femhærerslaget (3D) (112), Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama (8989), Børning (8124), Doktor Proktors prompepulver (7975), Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant (7348), Dragetreneren 2 (3D, norsk tale) (6349), Operasjon Arktis (6231), Frost 3D (norske stemmer) (5842), Karsten og Petras vidunderlige jul (5675) og The Hunger Games: Mockingjay Part 1 (559) Andre Europeisk Nordisk Britisk Amerikansk Norsk 4 2 Drammen Fredrikstad Kristiansand Østfold Hele landet Sarpsborg Bodø Figur 18: Kinoforestillinger fordelt på opprinnelsesland. Antall forestillinger per 1 innbyggere i 214. Fredrikstad kommune, utvalgte kommuner, Østfold og hele landet i Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune

19 6 5 5, ,5 3,2 2,3 2,1 1,8 1,2 Drammen Kristiansand Fredrikstad Bodø Hele landet Østfold Sarpsborg Figur 19: Antall kinobesøk per innbyggere. Fredrikstad kommune, Østfold, utvalgte kommuner og hele landet i Bodø Drammen Fredrikstad Kristiansand Sarpsborg Hele landet Østfold Figur 2: Antall kinoforestillinger per 1 innbyggere. Fredrikstad, Østfold, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Bodø Drammen Fredrikstad Kristiansand Sarpsborg Hele landet Østfold Figur 21: Antall kinobesøk per innbyggere. Fredrikstad, Østfold, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune 19

20 6. Bibliotek Bibliotek er en lovpålagt tjeneste for kommunene og er en viktig del av både kunnskaps- og kulturpolitikken i Norge. Mange steder er biblioteket det kulturelle senteret i kommunene og fungerer som en viktig møteplass. Her presenterer vi tall hentet fra KOSTRA og Folkebibliotekstatistikken til Nasjonalbiblioteket. Bokbestand og tilvekst Bokbestand og tilvekst i bibliotekene forteller noe om tilbudet ved det enkelte bibliotek. Det er likevel problematisk å sammenligne bokbestand og tilvekst på tvers av kommuner med svært ulike innbyggertall. Større kommuner har en større bokbestand totalt, men grunnet stordriftsfordeler trenger ikke bokbestanden per innbygger være så høy for at tilbudet skal være godt. Samtidig er ikke bokbestand noe entydig tegn på kvalitet. En høy bokbestand kan like gjerne skyldes at biblioteket har vært dårlige til å kassere bøker. Bokbestand og tilvekst er av nevnte grunner ikke en av indikatorene i Norsk kulturindeks. Folkebibliotekene i Fredrikstad kommune har per en samlet bokbestand på eksemplarer. Hvor mange ulike titler dette utgjør, har vi ikke oversikt over. Bokbestanden ved disse bibliotekene tilsvarer 1,5 bøker per innbygger. Dette er om lag 53 % under landsgjennomsnittet på 3,3. Den samlede tilveksten ved folkebiblioteker i Fredrikstad var 814 eksemplarer av ulike typer medier. Dette utgjør,1 eksemplarer per innbygger, 5 % under landsgjennomsnittet. Fredrikstad har nest minst bokbestand per innbygger av de utvalgte kommunene, og den laveste tilveksten ,3 3,1 2,4 2, 2, 1,5 1,2 1 1 Hele landet Kristiansand Østfold Drammen Sarpsborg Fredrikstad Bodø Figur 22: Bokbestand per innbygger i Fredrikstad kommune, Østfold, utvalgte kommuner og hele landet i 214.,25,21,2,18,15,1,14,12,12,11,1,5, Hele landet Kristiansand Østfold Bodø Sarpsborg Drammen Fredrikstad Figur 23: Tilvekst siste år for alle medier per innbygger i Fredrikstad kommune, Østfold, utvalgte kommuner og hele landet. 2 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune

21 Besøk og utlån Samlet besøk ved folkebibliotekene i Fredrikstad kommune var i 214. Dette tilsvarer 2,5 besøk per innbygger, 4 % under landsgjennomsnittet. Besøket har gått ned med 15 % fra 27 til 214. Landet for øvrig har også hatt en nedgang samme periode, men denne er svakere (11 %). Det har også alle de utvalgte kommunene, med unntak av Drammen som hadde en vekst på 48 %. Det totale utlånet for alle medier i Fredrikstad var i 214. Av disse var bøker. Voksenlitteratur utgjorde rundt utlån, mens barnelitteratur utgjorde utlån. De resterende utlånene var andre medier, som dvd-er, cd-er osv. Deler vi dette på antall innbyggere, finner vi at det ble lånt ut 4,5 eksemplarer per innbygger. Dette er på nivå med landsgjennomsnittet, og om lag det samme som året før. På landsbasis gikk utlånet ned med 4 % fra 213 til , 6, 5,9 5,9 5, 4, 4,1 3, 2, 2,8 2,5 2,4 2,4 1,, Kristiansand Drammen Hele landet Østfold Fredrikstad Bodø Sarpsborg Figur 24: Bibliotekbesøk per innbygger i Fredrikstad kommune, Østfold, hele landet og utvalgte kommuner i 214. Bodø,7,8 1, 2,5 Sarpsborg,8 1, 1, 2,8 Drammen 1,3 1,6 1,2 4,1 Østfold 1,4 1,6 1,2 4,2 Hele landet 1,6 1,6 1,2 4,5 Fredrikstad 1,5 1,8 1,2 4,5 Kristiansand 2,1 2, 1,5 5,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Barnelitteratur Voksenlitteratur Andre medier Figur 25: Utlån av barnelitteratur, voksenlitteratur og andre medier per innbygger i folkebibliotekene i 214. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune 21

22 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Bodø Drammen Fredrikstad Kristiansand Sarpsborg Hele landet Østfold Figur 26: Bibliotekbesøk per innbygger. Fredrikstad kommune, Østfold, hele landet og utvalgte kommuner i perioden , 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Bodø Drammen Fredrikstad Kristiansand Sarpsborg Hele landet Østfold Figur 27: Utlån alle medier per innbygger. Fredrikstad kommune, Østfold, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune

23 Aktive lånere En aktiv låner er en person eller organisasjon med minst ett registrert lån i et gitt år. Fredrikstad hadde totalt aktive lånere i 214. Dette utgjør 154 aktive lånere per 1 innbyggere. Vi finner 8584 aktive voksne lånere. Dette er 11 aktive voksne lånere per 1 innbyggere, 13 % under landsgjennomsnittet. Fredrikstad har en lavere andel aktive lånere fra andre kommuner enn landsgjennomsnittet. Dette forteller noe om biblioteket sin regionale attraktivitet, altså evne til å tiltrekke seg lånere fra andre kommuner. I Fredrikstad er lånerne først og fremst fra egen kommune, mens 1 % av de aktive lånerne er fra andre kommuner. Sarpsborg har til sammenligning 8 % aktive lånere fra andre kommuner. På landsbasis er 15 % av aktive lånere fra en annen kommune enn der biblioteket hører hjemme. Av utvalgte kommuner er det Drammen som har den høyeste andelen aktive lånere fra andre kommuner med 31 %. Bodø Fredrikstad Østfold Sarpsborg Hele landet Drammen Kristiansand Barn egen kommune Barn annen kommune Voksne egen kommune Voksne annen kommune Figur 28: Aktive lånere per 1 innbyggere. Fredrikstad kommune, Østfold, hele landet og utvalgte kommuner i Bodø Drammen Fredrikstad Kristiansand Sarpsborg Hele landet Østfold Figur 29: Aktive lånere per 1 innbyggere. Fredrikstad kommune, Østfold, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune 23

24 7. Scenekunst Scenekunst er i mange land primært et tilbud man finner i byene. I Norge har vi gjennom Riksteateret og Regionteatrene hatt et utbygd, desentralisert scenekunsttilbud i mange år. Opplysningene om teater- og operaforestillinger og publikum er hentet fra medlemsteatrene i Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO). Opplysningene om danseforestillinger er hentet fra Danseinformasjonen.no. Private teatre og frie scenekunstgrupper er ikke inkludert i oversikten, men flere av disse forestillingene er inkludert i oversikten over DKS-forestillinger. Teatrene som rapporterer inn tall til NTO hadde i 214 registrert 37 teater- og operaforestillinger og 12 danseforestillinger i Fredrikstad. Dette gir,5 teater- og operaforestillinger pr. 1 innbyggere, som er 74 % under landsgjennomsnittet. Danseforestillingene, som det var,2 av pr. 1 innbyggere, er 37 % under landsgjennomsnittet. Besøket på teater- og operaforestillinger var totalt 461. Dette tilsvarer,5 besøk pr. innbygger i kommunen, noe som er 85 % under landsgjennomsnittet. 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 1,8 1,6 1,6,5,5,2,1,1,,4,3,2,1, Hele landet Drammen Kristiansand Bodø Fredrikstad Østfold Sarpsborg Teaterforestillinger Danseforestillinger Figur 3: Antall teater- og operaforestillinger per 1 innbyggere (blått) og antall danseforestillinger per 1 innbyggere (grønt) for Fredrikstad kommune, Østfold, utvalgte kommuner og hele landet i 214.,4,4,3,3,37,34,2,2,1,1,15,12,9,8,5, Kristiansand Hele landet Drammen Bodø Sarpsborg Østfold Fredrikstad Figur 31: Antall teater- og operabesøk per innbygger for Fredrikstad kommune, Østfold, utvalgte kommuner og hele landet i Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune

25 8. Kultur for barn og unge Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken (DKS) er, ved siden av Ungdommens kulturmønstring (UKS), de viktigste statlige tiltakene for kulturtilbud til barn og unge. Vi presenterer derfor disse tallene samlet under en kategori. Kulturskolene har som mål å la barn få utøve kunst og kultur, mens DKS primært har som mål å la barn og unge oppleve kunst og kultur. Kulturskolen I Fredrikstad kommune går 54 barn i kulturskolen. Dette utgjør,6 elever per barn i grunnskolealder (6-15 år), 65 % under landsgjennomsnittet på,17. Utviklingen viser at andelen barn i kulturskolen har økt med 28 % siden 27 i Fredrikstad kommune. Vi finner et hopp i elevandelen i 213, dette kan ha noe med rapportering å gjøre. På landsbasis finner vi en oppsiktsvekkende nedgang på 7 % fra 213 til 214. Andelstallet vi opererer med her avviker noe fra det vi kjenner som dekningsgrad i kulturskolen. Årsaken til dette er at elever under 6 år eller over 15 år inngår i elevtallsberegningen, men ikke i totaltallet vi bruker som referansepunkt (barn i grunnskolealder). Andel av barn i grunnskolealder (6-15 år) i kommunen som går i kulturskole vil derfor være noe høyere enn dekningsgraden. Kulturskoletilbud kan romme så mangt. Alt fra enkeltoppfølging av elever til store prosjektkor som samles over en kort periode. Ved siden av dekningsgrad vil derfor årstimer være en god indikator for kulturskoletilbudet i kommunene. Kulturskolene i Fredrikstad tilbøy 679 årstimer i 214. Dette utgjør,7 timer per barn i grunnskolealder. Antallet årstimer per barn er 65 % under landsgjennomsnittet på 2,1. 18, % 16, % 16,5 % 14, % 12, % 12, % 11,6 % 1, % 9,1 % 8,9 % 8, % 6, % 5,8 % 4, % 2, %, % Hele landet Bodø Kristiansand Drammen Sarpsborg Fredrikstad Figur 32: Andel elever fra kommunen som går i kulturskole i % av barn i grunnskoleskolealder (6-15) i Fredrikstad kommune, Østfold, utvalgte kommuner og hele landet i 214. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune 25

26 Musikk Visuelle kunstfag Teater Dans Andre sjangere Annen virksomhet Figur 33: Årstimer fordelt på sjanger i Fredrikstad kommune i ,5 2, 2,1 1,7 1,5 1, 1,4 1,2 1,1,8,7,5, Hele landet Bodø Kristiansand Drammen Østfold Sarpsborg Fredrikstad Figur 34: Årstimer i kulturskolen per barn i grunnskolealder (6-15 år) i Fredrikstad kommune, Østfold, utvalgte kommuner og hele landet i , % 18, % 16, % 14, % 12, % 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Bodø Drammen Fredrikstad Kristiansand Sarpsborg Hele landet Figur 35: Andel elever fra kommunen som går i kulturskole i % av barn i grunnskoleskolealder (6-15) Fredrikstad kommune, Østfold, utvalgte kommuner og hele landet i perioden Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune

27 Den kulturelle skolesekken Siden DKS-forestillinger er obligatoriske for elevene, kan man regne med at publikumsoppslutningen er direkte avledet av tilbudet. Det totale besøket på DKS-forestillinger i grunnskolen i Fredrikstad kommune var i 214. Besøkene fordeler seg som følgende på ulike sjangre (totalt besøk i parentes): film (3567), kulturarv (824), litteratur (2828), musikk (16 587), scenekunst (1 885), visuell kunst (6843), annet (5636). Det totale besøket tilsvarer 5 besøk per barn i grunnskolealder (6-15), 5 % under landsgjennomsnittet på 5,3. I disse tallene inngår både kommunale og fylkeskommunale forestillinger. DKS-besøket er redusert med 4 % i Fredrikstad fra 211 til 214. På landsbasis var det fra 211 til 214 en oppgang på 22 %. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Annet Visuell kunst Scenekunst Musikk Litteratur Kulturarv Film 1,, Kristiansand Hele landet Sarpsborg Østfold Bodø Fredrikstad Drammen Figur 36: Antall besøk på DKS-forestillinger per barn i grunnskolealder (6-15 år), fordelt på ulike sjangere, i Fredrikstad kommune, Østfold, utvalgte kommuner og hele landet i , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Bodø Drammen Fredrikstad Kristiansand Sarpsborg Hele landet Østfold Figur 37: Antall besøk på DKS-forestillinger per barn i grunnskolealder (6-15 år) i Fredrikstad kommune, Østfold, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune 27

28 9. Sentrale tildelinger Støtte til kunst og kultur forteller oss noe om aktiviteten i de kommunene som mottar støtte. Vi har her valgt tilskuddsordninger med ulikt nedslagsfelt: Frifond, tildelinger fra Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond samt tildelinger fra Norsk kulturråd og tildelinger over statsbudsjettet til stedbunden aktivitet. Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for frivillig kulturaktivitet i lokalsamfunnet. Midlene tildeles etter søknad, beløpene er ofte små, men mange aktører får støtte. I denne oversikten er kun støtte til musikk og teater inkludert. Totalt ble det delt ut i overkant av 16 kroner i Frifond-støtte til aktører i Fredrikstad kommune i 214. Dette utgjør 2,1 kroner per innbygger og er 4 % under landsgjennomsnittet. Tildelinger fra Riksantikvaren inkluderer tekniske/industrielle kulturminner, tildelinger fra Norsk kulturminnefond samt tilskudd til istandsetting som forvaltes av fylkeskommunene. Fra Riksantikvaren ble det delt ut i overkant av 1,1 millioner kr til aktører i Fredrikstad. Dette utgjør 14,1 kr per innbygger og er 61 % under landsgjennomsnittet. Følgende tiltak fikk støtte (støttebeløp i 1 kr i parentes): Onsøy Prestegård (5), Hvaler, innredning aktersalong (27), Tarpon 2 (2), L/S Minde (78,5), Sindinggaarden - teglvegger (38) og Fag og håndverksseminar Fortidsminneforeningen Østfold (15). Fra budsjettet til Kulturdepartementet i 214 og tildelinger fra Norsk kulturråd i 214 har vi plukket ut tildelinger som gis til stedsspesifikke tiltak. I 214 ble det delt ut i overkant av 3,9 millioner kr i slike midler til aktører i Fredrikstad kommune. Dette tilsvarer 5,1 kroner pr. innbygger, 72 % under landsgjennomsnittet. Frå Norsk kulturfond fikk følgende tiltak mest i støtte: Kirkemusikk Fredrikstad (6 kr), Oppgradering av utstillingssaler (37 kr), Kompetansesenter for dans i Østfold og Follo (321 kr) og Månefestivalen 215 (2 kr). Aktører i Fredrikstad fikk to tildelinger over statsbudsjettet i våre utvalgte poster. Disse gikk til Litteraturhuset i Fredrikstad (5 kr) og Studium Actoris (1 18 kr). 6 5, , ,8 2,8 2,7 2,4 2,1 1 Kristiansand Hele landet Bodø Sarpsborg Drammen Østfold Fredrikstad Figur 38: Tildelinger fra Frifond musikk og Frifond teater i Fredrikstad kommune, Østfold, hele landet og utvalgte kommuner i 214. Kr per innbygger. 28 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune

29 6 5 47,7 45,6 4 36,5 3 23,8 2 14,1 1 Østfold Kristiansand Hele landet Bodø Fredrikstad Drammen Sarpsborg 2,9, Figur 39: Tildelinger fra Riksantikvaren til ulike tiltak i Fredrikstad kommune, Østfold, utvalgte kommuner og hele landet i 214. Kr per innbygger , , ,9 99,1 5,1 24,2 4,7 Kristiansand Bodø Hele landet Østfold Fredrikstad Drammen Sarpsborg Figur 4: Stedsspesifikke tildelinger fra Kulturdepartementet og Norsk kulturråd til aktører i Fredrikstad kommune, Østfold, utvalgte kommuner og hele landet i 214. Kr per innbygger. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune 29

30 1. Frivillighet Frivillighet er svært viktig for det lokale kulturlivet. I denne kategorien presenterer vi aktivitetstall basert på kompensasjon av merverdiavgift for frivillige organisasjoner, samt medlemstall for tre kulturaktiviteter med et stort samlet medlemstall og lag i svært mange kommuner: Kor, korps og husflidslag. Mva.-refusjon Mva.-refusjon er utledet av brutto driftsutgifter eller faktiske mva.-utgifter for frivillige lag og organisasjoner. Tallene sier derfor noe om den frivillige aktiviteten på kulturfeltet i kommunen. Fra mva.-refusjonsordningen har vi kun plukket ut organisasjoner som jobber innen kunst og kultur (ICNPO nr. 11). Frivillige organisasjoner i Fredrikstad mottok i underkant av 93 kroner i mva.-kompensasjon i 214. Dette utgjør 11,9 kroner per innbygger og er 26 % under landsgjennomsnittet. Mva.-refusjonen for aktører i Fredrikstad har økt med 5 % det siste året, den tilsvarende økningen på landsbasis var 39 %. Aktørene som mottok mest mva.-refusjon i Fredrikstad var (total tildeling i parentes): Manstad Skolekorps (81 192), Ord i grenseland (59 421), Stiftelsen DS Hvaler (49 68), Rød og Hurrød Skolekorps (42 838), Borg domkor (4 596), Klassiske Toner /Mozartfestivalen (36 878), Borge Musikkorps (36 46), Kråkerøy Skolekorps (33 46), Østre Fredrikstad Skolekorps (32 18) og Lisleby Musikkorps (31 26). 3 27, , ,9 1,2 1,2 9,4 7,1 5 Bodø Hele landet Fredrikstad Østfold Sarpsborg Kristiansand Drammen Figur 41: Mva.-refusjon til frivillige aktører innen kunst og kultur i Fredrikstad kommune, Østfold, utvalgte kommuner og hele landet i 214. Kr per innbyggger. Korps, kor, husflidslag, historielag og voksenopplæring Frivillighet i kultursektoren kan romme svært mye. For å finne gode, sammenlignbare, tall har vi plukket ut tre aktiviteter som har mange medlemmer totalt og som har aktivitet i de fleste kommuner: Korps, husflidslag og kor. Korpsene i Fredrikstad kommune har en samlet medlemsmasse på 74 medlemmer i 214. Dette utgjør 9 medlemskap per 1 innbyggere og er 26 % under landsgjennomsnittet. Antall korpsmedlemmer per innbyggere er redusert med 4 % siden 211. Nedgangen på landsbasis samme periode var 7 %. Det er umulig å få en total oversikt over alle som synger i kor. Korene varierer i størrelse og i grad av organisering. De fleste kor er med i en nasjonal paraplyorganisasjon, men ikke alle. I vår oversikt har vi tatt med med- 3 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune

31 lemstall for Norges korforbund, Norsk sangerforbund, Norsk sangerforum, Ung i kor, samt KOSTRA-tall for antall kormedlemmer i Den norske kirke. Vi finner 147 kormedlemmer i Fredrikstad kommune. Dette utgjør 18,8 medlemmer per 1 innbyggere, noe som er 13 % over landsgjennomsnittet. I følge oversikten fra Norges husflidslag er det 219 husflidsmedlemmer i Fredrikstad, noe som tilsvarer 2,8 medlemmer per 1 innbyggere. Dette er 41 % under landsgjennomsnittet. Fredrikstad har 741 medlemmer i historielag tilknyttet Landslaget for lokalhistorie. Dette utgjør 9,5 medlemmer per 1 innbyggere, noe som er 31 % under landsgjennomsnittet. Ser vi på hvor mange som har deltatt på voksenopplæringskurs i regi av Musikkens studieforbund og Studieforbundet kultur og tradisjon, finner vi 1254 deltagere. Dette tilsvarer 16 deltagere per 1 innbyggere og er 25 % over landsgjennomsnittet ,1 1,1 9,7 9,1 9, 8,9 8 7, Hele landet Sarpsborg Østfold Bodø Fredrikstad Drammen Kristiansand Figur 42: Antall medlemmer i korps per 1 innbyggere i Fredrikstad kommune, Østfold, utvalgte kommuner og hele landet i ,4 19,1 18,8 17,3 16,7 15,1 13,3 1 5 Kristiansand Bodø Fredrikstad Sarpsborg Hele landet Østfold Drammen Figur 43: Antall medlemmer i kor per 1 innbyggere i Fredrikstad kommune, Østfold, utvalgte kommuner og hele landet i 214. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune 31

32 6 5 4,8 4, , 2,8 1,9 1,7 1,7 Bodø Hele landet Østfold Fredrikstad Drammen Sarpsborg Kristiansand Figur 44: Antall medlemmer i husflidslag per 1 innbyggere i Fredrikstad kommune, Østfold, utvalgte kommuner og hele landet i Kristiansand Østfold Hele landet Fredrikstad Sarpsborg Bodø Drammen Figur 45: Antall medlemmer i historielag per 1 innbyggere i Fredrikstad kommune, Østfold, utvalgte kommuner og hele landet i , 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 16,3 16, 12,9 12,8 12,8 1,9 1, Kristiansand Fredrikstad Sarpsborg Hele landet Østfold Drammen Bodø Figur 46: Antall deltagere på voksenopplæringskurs innen kultur per 1 innbyggere i Fredrikstad kommune, Østfold, utvalgte kommuner og hele landet i Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune

33 11. Kommunale utgifter til kultur Analyser har vist at det samlet sett er en sammenheng mellom kommunale utgifter til kultur og rangering i Norsk kulturindeks. Ergo: Bruker man penger på kultur, så får man kultur. Vi finner likevel at mange kommuner har en større lokalpolitisk vilje til å satse på kultur enn det resultatene i Norsk kulturindeks viser og vice versa. Engasjerte personer i lokalmiljøet eller næringsdrivende som satser på kultur kan ofte være vel så viktig som den politiske viljen og evnen. Statlige overføringer spiller også en stor rolle. Vi skal her se litt på hvordan pengebruken på kultur er i Fredrikstad kommune. Alle tall er netto driftsutgifter per innbygger. I denne oversikten er også idrett inkludert. Samlede netto driftsutgifter per innbygger til kultur i 214 for Fredrikstad er 1638 kroner. Av disse gikk 423 kroner til idrettsanlegg, 11 kroner til kulturskoler, 97 kroner til idrett, 28 kroner til bibliotek, 162 kroner til aktivitetstilskudd for barn og unge, 115 kroner til kunstformidling, 228 kroner til kommunale kulturbygg, 47 kroner til museum og 265 kroner til andre kulturaktiviteter. På kinoområdet hadde Fredrikstad en inntekt på 18 kr per innbygger. De totale driftsutgiftene til kultur og idrett i Fredrikstad ligger 18 % under landsgjennomsnittet. Tilskudd til idrett isolert ligger 43 % under landsgjennomsnittet, mens tilskudd til idrettsanlegg ligger 8 % under landsgjennomsnittet. Ser vi på kultur, finner vi at følgende utgiftsposter ligger lavere enn landsgjennomsnittet: Barn og unge (-19 %), folkebibliotek (-25 %), kino (-243 %), museer (-35 %) og kulturskoler (-6 %). Kunstformidling (2 %) og kulturbygg (25 %) er de områdene hvor Fredrikstad bruker mer enn landsgjennomsnittet. Når det gjelder andre kulturaktiviteter, bruker Fredrikstad like mye som landet for øvrig. Ser vi på endringer over år, finner vi at overføringer til kultur som andel av totale netto driftsutgifter sank med 8 % fra 27 til 214. Nedgangen på landsbasis var på 14 %. Overføringene sank også i samtlige av de utvalgte kommunene i denne perioden, med unntak av Kristiansand, der vi finner en liten oppgang på 2 %. Vi ser av grafen under at kulturoverføringene som andel av totale netto driftsutgifter gikk ned for samtlige kommuner mellom 21 og 211. Dette skyldes at samlede netto driftsutgifter økte da tilskuddet til barnehager ble innlemmet i den kommunale rammeoverføringen dette året. 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Bodø Drammen Fredrikstad Kristiansand Sarpsborg Hele landet Østfold Figur 47: Netto driftsutgifter til kultur som andel av totale netto driftsutgifter i perioden 27 til 214 i Fredrikstad, Østfold, hele landet og sammenlignbare kommuner. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune 33

34 Annet Kulturbygg Kulturskoler Idrettsanlegg Idrett Kunstformidling Muséer Kino Folkebibliotek Barn og unge 5 Kristiansand Drammen Bodø Hele landet Fredrikstad Østfold Sarpsborg Figur 48: Netto driftsutgifter i kr per innbygger til ulike områder innenfor kultursektoren i Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fredrikstad kommune

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 12/215 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Lørenskog kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/216 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Fusa kommune TF-notat nr.: 4/216

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 3/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Karmøy kommune TF-notat nr.: 3/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 14 Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 53/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Skien kommune TF-notat nr.: 53/14

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 1 Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Asker kommune TF-notat nr.: 8/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Hamar kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Hamar kommune Norsk kulturindeks 2017 Resultater for Hamar kommune Kolofonside Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Hamar kommune TF-notat nr.: 41/2017 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 05.01.2018 ISBN: 978-82-336-0076-1

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 12/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Grimstad kommune TF-notat nr.: 12/214

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE TF-Notat 4/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Fjaler TF-notat nr: 4/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar 212 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE TF-Notat 48/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Ål TF-notat nr: 48/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 27. oktober 2011 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE TF-Notat 5/2012 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Tinn TF-notat nr: 5/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 3. januar 2012 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE TF-Notat 3/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Namsos TF-notat nr: 3/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar 212 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Skien kommune Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Konserter Bibliotek Kino De ti kategoriene i Norsk kulturindeks. KOMMUNE KUNSTNERE KULTURARB

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 4. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 4. januar Bård Kleppe. Prosjektleder GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/6 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Skien kommune Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 13. februar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 13. februar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 4/2017 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 11/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Hitra kommune TF-notat nr.: 11/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 3/213 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Sandnes kommune TF-notat nr: 3/213 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 24. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 24. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK og GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 3/217 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 17. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 17. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 59/2016 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Ål kommune TF-notat nr.: 2/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Hammerfest kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 18. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 18. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 83/2016 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sør-Trøndelag BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sør-Trøndelag BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 76/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 76/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 18. desember 2012 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 77/212 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Narvik kommune TF-notat nr: 77/212 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 49/217 Hva er statusen for kulturlivet i Fredrikstad kommune sammenlignet med andre kommuner og hele landet? Ser vi tendenser over tid som peker

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/2015 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 2/2015 Forfatter(e): Gunn Kristin

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 19/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Vestvågøy kommune TF-notat nr.: 19/214

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune Norsk kulturindeks 2015 Resultater for Notodden kommune Kolofonside Tittel: Norsk kulturindeks 2015 Resultater for Notodden kommune TF-notat nr.: 3/2016 Forfatter(e): Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/218 Hva er statusen for kulturlivet i Sarpsborg kommune sammenlignet med andre kommuner og hele landet? Ser vi tendenser over tid som peker seg

Detaljer

SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 6/218 Hva er statusen for kulturlivet i Drammen kommune sammenlignet med andre kommuner og hele landet? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut?

Detaljer

SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/2018

SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/2018 SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/218 Hva er statusen for kulturlivet i Stavanger kommune sammenlignet med andre kommuner og hele landet? Ser vi tendenser over tid som peker seg

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 44/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Arendal kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Trondheim kommune TF-notat nr.:

Detaljer

SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 46/217 Hva er statusen for kulturlivet i Time kommune sammenlignet med andre kommuner og hele landet? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut?

Detaljer

SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/218 Hva er statusen for kulturlivet i Trondheim kommune sammenlignet med andre kommuner og hele landet? Ser vi tendenser over tid som peker seg

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Oslo GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 47/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Oslo TF-notat nr.: 47/214 Forfatter(e):

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

KRISTINE PERSDATTER MILAND OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 33/217 Hva er statusen for kulturlivet i, Jondalen og Odda kommune sammenlignet med andre kommuner, og hvordan vil kulturlivet bli i den nye kommune

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE TF-Notat 2/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Kristiansand TF-notat nr: 2/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater fra Karmøy kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater fra Karmøy kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater fra Karmøy kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 37/212 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater fra Karmøy kommune TF-notat nr: 37/212 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 46/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Oppland TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 1/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 1/2015 Forfatter(e): Gunn

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 26/215 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Sandnes kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Troms TF-notat nr.: 55/2014 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Trondheim kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 39/212 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Nesodden kommune TF-notat nr: 39/212 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 31/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater fra samisk område TF-notat nr: 31/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Asker kommune TF-notat nr.: 15/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Hordaland BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Hordaland BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 4/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 20. februar 2013 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Alta kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Alta kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Alta kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 13/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Alta kommune TF-notat nr.: 13/14 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 25/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 25/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 8. januar 2014 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 31/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 31/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 9. november 2012 ISBN:

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 24. november Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 24. november Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/217 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 2,5 % 1c Tildelinger

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 16/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Nesodden kommune TF-notat nr.: 16/14

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 4/2014 Forfatter(e): Gunn Kristin Leikvoll

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 1/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Lørenskog kommune TF-notat nr.: 1/14

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE TF-Notat 6/2012 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Sarpsborg TF-notat nr: 6/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 10. januar

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Troms BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Troms BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 78/2012 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 78/2012 Forfatter(e): Norsk kulturindeks Resultater for Bård Kleppe Dato: 7. januar 2013 ISBN:

Detaljer

BÅRD KLEPPE OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 5/217 Hva er statusen for kulturlivet i Kongsberg kommune sammenlignet med andre kommuner og hele landet? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut?

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 6. februar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 6. februar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN LEIKVOLL TF-notat nr. 52/217 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2015 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 124/2015 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 124/2015 Forfatter(e): Gunn

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Troms TF-notat nr.: 55/2014 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks. En presentasjon. Telemarksforsking

Norsk kulturindeks. En presentasjon. Telemarksforsking Norsk kulturindeks En presentasjon telemarksforsking.no 1 Bakgrunn Ønske om å si noe om kulturaktivitet i kommunene Ønske om å samle relevant statistikk på kommunenivå Ønske om til en hver tid å sitte

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 44/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 Undertittel: Resultater for Finnmark TF-notat nr.: 44/2015

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Troms BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE

Norsk kulturindeks Resultater for Troms BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE TF-notat nr. 1/2014 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 1/2014 Forfattere: Norsk kulturindeks Resultater for Dato: 18. februar 2014

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE TF-Notat 19/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Bø i Telemark TF-notat nr: 19/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Skien kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Skien kommune TF-notat nr.: 9/2017

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Aurskog- kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 56/2016 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Aurskog- kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Østre Toten kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 57/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 16 Resultater for Lørenskog kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/16 Tittel: Norsk kulturindeks 16 Undertittel: Resultater for Lørenskog

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Tønsberg/Re kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Tønsberg/Re kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Norsk kulturindeks 216 Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 5/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: TF-notat nr.: 5/216 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Buskerud BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Buskerud BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 2/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 25. januar 2013 ISBN: 978-82-7401-600-2

Detaljer

SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 23/2017 Hva er statusen for kulturlivet i de ni kommunene i Salten-regionen? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut? Er det

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE TF-Notat 1/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Sandnes TF-notat nr: 1/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 27. februar 212

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Kristiansand kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 58/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater for Kristiansand kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2017

Norsk kulturindeks 2017 Norsk kulturindeks 217 Resultater for Fredrikstad kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 49/217 Tittel: Norsk kulturindeks 217 Undertittel: Resultater for Fredrikstad kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 38/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 38/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Østfold fylke

Norsk kulturindeks Resultater for Østfold fylke Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Østfold fylke BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 62/2016 Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Østfold fylke 1 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013

Norsk kulturindeks 2013 Norsk kulturindeks 2013 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 23/2013 Tittel: Norsk kulturindeks 2013 TF-notat nr: 23/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 18.10.13 ISBN: 978-82-7401-635-4 ISSN: 1891-053X Pris: 130,-

Detaljer

Norsk kulturindeks 2017

Norsk kulturindeks 2017 Norsk kulturindeks 217 Resultater for Lørenskog kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 39/217 Tittel: Norsk kulturindeks 217 Undertittel: Resultater for Lørenskog kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015

Norsk kulturindeks 2015 Norsk kulturindeks 2015 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 98/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2015 TF-notat nr: 98/2015 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Skaun kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 30/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Skaun kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Sogn og Fjordane fylke BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 21/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater for Sogn og Fjordane fylke TF-notat nr.: 21/216 Forfatter(e):

Detaljer

Kulturutredning for Salten 2017

Kulturutredning for Salten 2017 Kulturutredning for Salten 2017 Kartlegging og strategisk analyse SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 23/2017 Tittel: Kulturutredning for Salten 2017 Undertittel: TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012

Norsk kulturindeks 2012 Norsk kulturindeks 2012 BÅRD KLEPPE (red.) TF-notat nr. 29/2012 Tittel: Norsk kulturindeks 2012 TF-notat nr: 29/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 20.09.12 ISBN: 978-82-7401-531-9 ISSN: 1891-053X Pris:

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Norsk kulturindeks 2017

Norsk kulturindeks 2017 Norsk kulturindeks 217 Resultater for Telemark fylke BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 44/217 Tittel: Norsk kulturindeks 217 Undertittel: Resultater for Telemark fylke TF-notat nr.: 44/217 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 43/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 43/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Revidert versjon BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Revidert versjon BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Revidert versjon BÅRD KLEPPE TF-notat 13/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 TF-notat nr: 13/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 30. september 2011 Gradering: Åpen Antall

Detaljer

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 3/2011 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing

Detaljer

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: 01.01.2016-05.04.2016 Utvalg: OKU Avd.: Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Navn Innhold 15/681-5 27.01.2016 RÅD/STAB/ETSR 461 Kommunestyre, AMU, Hovedutvalg SYKEFRAVÆRSTATISTIKK

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Møre og Romsdal fylke SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 22/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Møre og Romsdal fylke

Detaljer

NORGES MUSIKKOMMUNE. Eline Moe Melgalvis, juryleder

NORGES MUSIKKOMMUNE. Eline Moe Melgalvis, juryleder NORGES MUSIKKOMMUNE Eline Moe Melgalvis, juryleder BAKGRUNN Siden 2013 kåret en norsk kommune som har utmerket seg i arbeidet med å tilrettelegge for lokalt musikkliv. Sette fokus på hvilke ambisjoner

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Kulturarbeidere. Sentrale tildelinger. Museum. Scenekunst. Kulturskole / DKS Musikk.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Kulturarbeidere. Sentrale tildelinger. Museum. Scenekunst. Kulturskole / DKS Musikk. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Musikk Bibliotek Kino Best 1-86 Nest best 87-172 Middels 173-258 Nest dårligst 259-344

Detaljer