Norsk kulturindeks Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk kulturindeks Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE"

Transkript

1 Norsk kulturindeks 214 Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 26/215

2 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Sandnes kommune TF-notat nr.: 26/215 Forfatter(e): Gunn Kristin Aasen Leikvoll og Bård Kleppe Dato: ISBN: ISSN: X Pris: På forespørsel (kan lastes ned gratis fra Framsidefoto: Istock.com Prosjekt: Norsk kulturindeks 214 Prosjektnr.: Prosjektleder: Bård Kleppe Oppdragsgiver(e): Sandnes kommune Telemarksforsking Postboks Bø i Telemark Tlf.: Epost: Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver. Telemarksforsking er et selvstendig, regionalt forankret forskningsinstitutt med kunder og prosjekter over hele Norge. Instituttet har ca. 3 forskere fordelt på fem fagfelt som jobber på oppdrag for Norges Forskningsråd, departementer, direktorater, fylker, kommuner, regionråd, bedrifter og organisasjoner over hele landet. Telemarksforsking har sammen med Høgskolen i Telemark i en årrekke vært et sentralt miljø for kulturpolitisk forskning. Instituttet har i dag åtte forskere som jobber med kulturpolitisk forskning på heltid. Sammen med Høgskolen i Telemark arrangerer Telemarksforsking blant annet den årlige konferansen Kulturrikets tilstand. Prosjektleder for Norsk kulturindeks er forsker Bård Kleppe. Henvendelser kan rettes til ham på telefon eller epost 2 Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune

3 Forord Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. I denne rapporten presenterer vi resultater og detaljer for Sandnes kommune, utvalgte sammenlignbare kommuner, Rogaland og landsgjennomsnittet. Norsk kulturindeks er utarbeidet av Bård Kleppe i samarbeid med en intern referansegruppe bestående av følgende forskere: Knut Vareide, Ole Marius Hylland, Ola K. Berge, Mari T. Heian, Heidi Stavrum og Knut Løyland. Sandnesrapporten er skrevet av Gunn Kristin Aasen Leikvoll og Bård Kleppe. Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 11. mai 215 Bård Kleppe Prosjektleder Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 3

4 4 Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune

5 Innhold Innledning... 6 Norsk kulturindeks... 6 Utvalgte kommuner... 8 Plassering i Norsk kulturindeks Kunstnere Kulturarbeidere Museum Konserter Kino Bibliotek Bokbestand og tilvekst Besøk og utlån Aktive lånere Scenekunst Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken Kulturskolen Den kulturelle skolesekken Sentrale tildelinger Frivillighet Mva.-refusjon Korps, kor og husflidslag Kommunale utgifter til kultur Innbyggertilfredshet Hovedtrekk Grunnlagsdata Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 5

6 Innledning Hva er statusen for kulturlivet i Sandnes kommune sammenlignet med andre kommuner og hele landet? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut? Er det områder innenfor kulturlivet hvor Sandnes har en jobb å gjøre, eller motsatt utmerker seg som spesielt gode? I dette notatet presenterer vi tall fra Norsk kulturindeks 214 som kan si noe om dette. Norsk kulturindeks 214 er basert på tall fra 213. I rapporten er tallene presentert grafisk. Her presenteres tall for Sandnes, utvalgte sammenlignbare kommuner, Rogaland og gjennomsnittet for landet. Bak i rapporten presenterer vi tallene og detaljene i tabeller. For data som er sammenlignbare med tall fra Norsk kulturindeks 213, presenterer vi endringer i prosent. Norsk kulturindeks Norsk kulturindeks er en beskrivelse av kulturtilbudet og kulturaktiviteten i norske kommuner, regioner og fylker med utgangspunkt i følgende ti kategorier: Kunstnere, kulturarbeidere, museum, musikk, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskoler og Den kulturelle skolesekken, sentrale tildelinger og frivillighet. Dataene indeksen er basert på er innhentet fra en rekke ulike kilder som kan belyse nivået på den lokale kulturen: KOSTRA 1 / SSB, medlemslister, offentlige registre og tildelingstall for ulike kulturpolitiske ordninger. Kvaliteten på disse dataene er jevnt over god, men på enkelte områder er datatilfanget ikke tilstrekkelig til å fange opp alle kulturtiltak rundt om i kommunene. Der dette er tilfellet, er det beskrevet i teksten. Når vi sammenligner kulturtilbud i denne rapporten, tar vi utgangpunkt i gjennomsnittstall. Dette kan være antall kunstnere per innbygger eller publikummere per innbygger. På denne måten kan man sammenligne kulturtilbud og kulturbruk på tvers av kommuner med ulikt innbyggertall. I utvalget av indikatorer har vi primært valgt oversikter der enheten er personer, enten publikummere, medlemmer, deltakere i kulturskole etc. Vi har også etterstrebet indikatorer som ikke favoriserer små eller store kommuner systematisk. Vi presenterer ikke noen fullstendig oversikt over metode i denne rapporten, men henviser til Norsk kulturindeks 214 (Kleppe og Leikvoll 214) der dette redegjøres for i detalj. Publikasjonen kan lastes ned fra våre hjemmesider 2. I Norsk kulturindeks finnes også en rangering. Kommuner, regioner og fylker er rangert i ti kategorier med en samlet sum til slutt. Rangeringen i kategoriene skal fortelle noe om kulturnivået i den gitte kommunen eller regionen på dette området og totalrangeringen skal si noe om det totale kulturnivået. Kategoriene har blitt valgt ut med bakgrunn i tilgjengelige data og ut i fra en tanke om hvilke faktorer som spiller positivt inn på kulturtilbudet og kulturbruken i en kommune. Årets utgave av Norsk kulturindeks er styrket på enkelte områder. Endringene i årets rapport er som følger: Bibliotek: Vi har i år valgt å styrke kategorien med delindikatoren «voksne aktive lånere». Denne viser hvor mange voksne som aktivt bruker biblioteket i kommunen. En voksen aktiv låner er en person over 18 år som har minst 1 registrert lån i et gitt år. Årsaken til at vi har valgt voksne lånere er at en slik indikator til en viss grad vil kunne kompensere for svakheten i det øvrige tallmaterialet i denne kategorien. For «totalt utlån fra folkebibliotek» og «antall besøk i folkebibliotek», som er de to andre indikatorene i kategorien bibliotek, får vi ikke korrigert for at noen folkebibliotek er kombinasjonsbibliotek. Det betyr at KOSTRA-tallene for kommu- 1 Kommune-Stat-Rapportering Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune

7 nene med kombinasjonsbibliotek vil inkludere besøk og utlån for elever som bruker biblioteket i skoletida. For folkebibliotek som ikke er kombinasjonsbibliotek, vil de ikke det. Tallene på «voksne aktive lånere» er hentet fra Folkebibliotekstatistikken til Nasjonalbiblioteket. Sentrale tildelinger: Denne kategorien består av tre delindikatorer. En av disse er «tildelinger fra Riksantikvaren». Denne indikatoren har tidligere år inkludert tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner og tilskudd fra Norsk kulturminnefond. I år har vi utvidet indikatoren ved å også inkludere tilskudd til istandsetting. Disse midlene forvaltes lokalt av fylkeskommunene. Kulturskole + DKS: I denne kategorien har vi i år utvidet delindikatoren «antall årstimer i kulturskolen» ved å innlemme «Årstimer til tiltak som helt eller delvis utgiftsføres i kulturskolen (funksjon b8)» fra GSIrapporteringen. Dette inkluderer tiltak kulturskolen gjennomfører i barnehage, grunnskole og videregående skole, samt timer som blir gitt eller solgt til dirigering/ instruering av kor, korps, orkestre eller andre lag og foreninger. Tabell 1: Kategorier, kilder, årstall og vektinger for Norsk kulturindeks 214. Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra Statens kunstnerstipend Statens kunstnerstipend 213 2,5 % 2 KULTURARBEIDERE 2a Sysselsatte innen kunstnerisk produksjon SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN27) 213 3,3 % 2b Sysselsatte innen kulturformidling SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN27) 213 3,3 % 2c Sysselsatte i media SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN27) 213 3,3 % 3 MUSEUM 3a Kommunale midler til museum KOSTRA/SSB 213 3,3 % 3b Totalt besøkstall for museum Kulturrådet og årsrapporter fra konsoliderte museer ,3 % 3c: Betalende besøk museum Kulturrådet og årsrapporter fra konsoliderte museer ,3 % 4 KONSERTER 4a Antall TONO-arrangement TONO % 4b TONO-avregning TONO + Norsk Rockforbund % 5 KINO 5a Antall filmfremvisninger totalt KOSTRA/Film og kino 213 2,5 % 5b Antall kinobesøk totalt KOSTRA/Film og kino 213 2,5 % 5c Mangfold filmfremvisninger KOSTRA/Film og kino 213 2,5 % 5d Mangfold kinobesøk KOSTRA/Film og kino 213 2,5 % 6 BIBLIOTEK Totalt utlån fra folkebibliotek (alle medier) KOSTRA/SSB 213 3,33 % Antall besøk i folkebibliotek KOSTRA/SSB 213 3,33 % Voksne aktive lånere Folkebibliotekstatistikk fra Nasjonalbiblioteket 213 3,33 % 7 SCENEKUNST 7a Antall teaterforestillinger NTO statistikk + tilsendte lister fra regionteatre 213 3,33 % 7b Teaterpublikum NTO statistikk + tilsendte lister fra regionteatre 213 3,33 % 7c Antall danseforestillinger Danseinformasjonen 213 3,33 % 8 KULTURSKOLE / DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 7a Antall årstimer totalt i kulturskolen GSI 213 1,25 % 7b Bredden i kulturskoletilbudet GSI 213 1,25 % 7c Antall elever fra kommunen i kulturskole KOSTRA/SSB 213 2,5 % 7d Antall publikum Den kulturelle skolesekken DKS-sekretariatet / Ksys % 9 SENTRALE TILDELINGER 9a Kulturfondtildelinger + tilskudd over statsbudsjettet Norsk kulturråd og Statsbudsjettet ,33 % 9b Tildelinger Frifond Norsk musikkråd og Norsk teaterråd 213 3,33 % 9c Tildelinger Riksantikvaren Riksantikvaren 213 3,33 % 1 FRIVILLIGHET 1a Mva.-refusjon Lotteri- og stiftelsestilsynet 213 5, % 1b Antall korpsmedlemmer Norges musikkorps forbund og korpsnett 213 1,67 % 1c Antall kormedlemmer 4 korforbund + KOSTRA (se metode) 213 1,67 % 1d Antall husflidsmedlemmer Norges husflidslag 213 1,67 % Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 7

8 Utvalgte kommuner Sandnes blir i denne rapporten sammenlignet med fire utvalgte kommuner. Valg av kommuner er foretatt av oppdragsgiver. Kommunene er valgt ut primært basert på demografi og geografi/sentralitet. Når vi sammenligner kommuner i Norsk kulturindeks, gir det mest mening å se på kommuner med tilnærmet likt innbyggertall og lik geografisk plassering når det gjelder sentralitet. For eksempel kan det være relevant å sammenligne nabokommuner eller kommuner som har om lag lik avstand til en større by. Kommuner som ligger nær de store byene har gjerne god tilgang på et bredt kulturtilbud utenfor egen kommune. Disse kommunene «trenger» dermed ikke i like stor grad å ha et bredt tilbud av for eksempel konserter og scenekunst. Det er likevel viktig å ha et bevisst forhold til kulturtjenestetilbud som innbyggerne trenger lokalt, for eksempel bibliotek, kulturskole og den frivillige kultursektoren. Ligger en kommune langt unna steder med et større kulturtilbud, vil det være behov for å ha et bredere kulturtilbud lokalt. Kommunene har ulike forutsetninger for å gi innbyggerne et godt kulturtilbud. Dette handler likevel til syvende og sist om kulturpolitiske prioriteringer. Kommuneøkonomi og prioritering av kultursektoren har innvirkning på kulturtilbudet, kanskje spesielt når det gjelder bibliotek, kulturskole og kino. Nedenfor har vi hentet ut relevante nøkkeltall om de utvalgte kommunene. Tabell 2: Nøkkelfakta om utvalgte kommuner. Kilde: SSB/ KOSTRA. Nøkkeltall Innbyggere Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsutgifter i kroner per innbygger Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter Trondheim ,5 4, ,1 Stavanger ,1 1, ,1 Kristiansand ,9 1, ,5 Sandnes 719 5,7 3, ,4 Drammen , ,6 8 Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune

9 Plassering i Norsk kulturindeks Sandnes havner totalt sett på en 2. plass blant landets 428 kommuner i Norsk kulturindeks 214. Dersom man gjør om denne rangeringen til en score mellom en og ti, får Sandnes en totalscore på 5. Sandnes scorer godt i kategoriene kino og museum. I kategoriene kulturskole + DKS, sentrale tildelinger og frivillighet scorer kommunen lavt. Sandnes har falt 39 plasser på indeksen siden 213. Høyest rangering får kommunen i kino-kategorien (3. plass). Sandnes oppnår også relativt gode rangeringer i kategoriene museum (62. plass), og middels rangering i kulturarbeidere (15. plass) og kulturarbeidere (185. plass). I kategorien kulturskole + DKS rangerer Sandnes svært lavt i vår oversikt (423. plass). KUNSTNERE 1 SENTR. TILD. FRIV KULTURARB MUSEUM KULTURSK. + DKS KONSERTER SCENEKUNST KINO BIBLIOTEK Figur 1: Sandnes sin score i de ti kategoriene. De høyeste verdiene befinner seg ytterst i radardiagrammet. Kategoriene er rangert fra -1. Tabell 3: Kommunens rangering (av 428) sammenlignet med andre, relevante kommuner. KOMMUNE KUNSTNERE KULTUR- ARB. MUSEUM KONSERTER KINO BIBLIOTEK SCENEKUNST KULTURSKOLE + DKS SENTR. TILD. FRIVILLIG- HET TOTALT Trondheim Kristiansand Stavanger Drammen Sandnes Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 9

10 1. Kunstnere Antallet kunstnere, deres kunstneriske aktivitet og deres kunstneriske kvalitet vil svært sannsynlig påvirke kulturlivet i kommunen. Kunstnerne iverksetter ofte kulturtiltak lokalt og bidrar til å styrke kulturlivet i lokalsamfunnet. Oversikten vi her presenterer tar utgangspunkt i bostedsadresse for kunstnere registrert i de ti største kunstnerorganisasjonene i landet. Vi presenterer også oversikt over tildelinger fra Statens kunstnerstipend (SKS). Dette kan være en indikator på den kunstneriske kvaliteten til kunstnerne som er bosatt i kommunen. I følge vår oversikt er totalt 145 kunstnere bosatt i Sandnes kommune. Dette tilsvarer 2 kunstnere pr. tusen innbyggere, en kunstnertetthet som er rundt halvparten av landsgjennomsnittet. Kunstnertettheten i Sandnes har hatt en liten tilbakegang på 3 % siden 21. Av de 145 kunstnerne i Sandnes kommune er 98 musikere eller komponister, 14 er scenekunstnere, 29 er visuelle kunstnere og 4 er forfattere. Statens kunstnerstipend er den viktigste ordningen for direkte støtte til kunstnere. Tildelingene gjøres på bakgrunn av en kvalitativ vurdering av kunstproduksjonen. Kunstnere bosatt i Sandnes mottok 312 kr i støtte fra SKS i 213. Dette utgjør 4 kr pr. innbygger og er 9 % under landsgjennomsnittet. Sandneskunstnere fikk i gjennomsnitt 2152 kroner fra SKS. Vi har ingen oversikt over hvor mange som har søkt , , 4,3 3,9 3,1 2,6 2 2, 1 Trondheim Stavanger Kristiansand Hele landet Drammen Rogaland Sandnes Figur 2: Antall kunstnere pr. tusen innbyggere i Sandnes, hele landet, Rogaland og utvalgte kommuner i Musikere og komponister Scenekunstnere 14 Visuelle kunstnere 98 Forfattere Figur 3: Antall medlemskap i ulike organisasjoner fordelt på kunstformer i Sandnes kommune. 1 Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune

11 Hele landet Trondheim Stavanger Kristiansand Drammen Rogaland Sandnes Figur 4: Tildelinger fra Statens kunstnerstipend til kunstnere i Sandnes, Rogaland, hele landet og utvalgte kommuner i 213. Kroner pr. innbygger Hele landet Trondheim Drammen Stavanger Kristiansand Rogaland Sandnes Figur 5: Tildelinger fra Statens kunstnerstipend til kunstnere i Sandnes, Rogaland, hele landet og utvalgte kommuner i 213. Kroner pr. kunstner. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Drammen Kristiansand Sandnes Stavanger Trondheim Hele landet Rogaland Figur 6: Endring i andel kunstnere siste tre år for Sandnes, Rogaland, hele landet og utvalgte kommuner. Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 11

12 2. Kulturarbeidere Sysselsettingstall for kulturyrker kan fortelle noe om kulturlivet generelt i kommunen. Kulturyrker genererer i stor grad kulturtilbud lokalt. Flere steder jobbes det også målrettet for å styrke det kulturbaserte næringslivet. Tallene i denne oversikten er hentet fra SSBs sysselsettingsstatistikk. Oversikten inkluderer både ansatte og selvstendige næringsdrivende, i både privat og offentlig sektor. Sysselsatte er registrert på arbeidsadresse. I Sandnes jobber 318 personer innenfor ulike kulturyrker. 54 av disse jobber innen media, 92 jobber med kunstnerisk arbeid av ulik art og 172 personer jobber med kulturformidling, f.eks. museums- og bibliotekansatte, kulturskolelærere m.m. Andelen kulturarbeidere er relativt lav i Sandnes, med 4,4 ansatte pr. tusen innbyggere. Dette er 58 % under landsgjennomsnittet. Generelt finner man flest ansatte innen kulturyrker i de større byene og regionsentrene. De største kulturaktørene i Sandnes hva gjelder antall ansatte er som følger (antall i parentes): Sandnes kulturskole (81), E Christophersen AS (26), SF Kino (25) og Sandnes bibliotek (18) (data fra Brønnøysundregistrene). Andelen ansatte innen disse yrkene har samlet sett vært relativt stabil i Sandnes de siste fem årene. Vi finner en nedgang på 3 % fra 29 til 213. Tallene viser en samlet nedgang fra 29 til 211, men siden har andelen kulturarbeidere økt. Andelen ansatte innen media ble nærmest halvert fra 29 til 21, men har vært rimelig stabil siden. Av de utvalgte kommunene, er det kun Drammen som har hatt en vekst i andelen kulturarbeidere de siste fem årene. På landsbasis har andelen gått ned med 4 %. Totalt sett for landet er det flere kunstnere med medlemskap i kunstnerorganisasjoner (jf. forrige kapittel) enn det er personer med kunstnerisk virksomhet som hovedyrke. Sysselsettingsgraden i Sandnes, det vil si antall sysselsatte innenfor kunstnerisk produksjon delt på antall kunstnere (,63), er noe lavere enn landsgjennomsnittet (,68). Dette kan tyde på at kunstnere bosatt i Sandnes jobber andre steder, trolig Stavanger, eller at de i mindre grad har kunstnerisk arbeid som hovedinntektskilde. Nærheten til Stavanger tatt i betrakning, kunne man forventet at sysselsettingsgraden i Sandnes hadde vært enda lavere Kunstnerisk produksjon Kulturformidling Media 172 Figur 7: Totalt antall sysselsatte i ulike kulturyrker i Sandnes kommune i Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune

13 ,6 4,2 3, ,2 3,9 4,3 3,9 4, 1,8 3,6 3,6,8 3, 4,5 2,4 3,9 4,1 2,7 2,4 1,8 1,3 Kristiansand Trondheim Stavanger Hele landet Drammen Rogaland Sandnes Media Kulturformidling Kunstnerisk produksjon Figur 8: Sysselsatte pr. 1 innbyggere i Sandnes kommune, utvalgte kommuner, Rogaland og hele landet i , 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Drammen Kristiansand Sandnes Stavanger Trondheim Hele landet Rogaland, Figur 9: Sysselsatte i kulturyrker pr. 1 innbyggere i Sandnes kommune, utvalgte kommuner, Rogaland og hele landet i perioden , 2,5 2, 1,5 1, Sandnes - Kunstnerisk produksjon Sandnes - Kulturformidling Sandnes - Media,5, Figur 1: Endring i antall sysselsatte innen kunstnerisk produksjon (blå), kulturformidling (grønn) og media (grå) fra 29 til 213 i Sandnes. Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 13

14 3. Museum Museene er en viktig del av kulturaktiviteten rundt i kommunene. De er ressurssentre for kulturvern, de produserer kunnskap og opplevelser og de kan fungere som møtesteder for innbyggerne. Vi presenterer her kommunale tildelinger til museer samt totalt besøk og betalende besøk for alle museumsavdelinger som rapporterer tall inn til Norsk kulturråd. Totalt brukte Sandnes i underkant av 8,2 millioner på museumsformål (Netto driftsutgifter til muséer, funksjon 375). Dette tilsvarer omlag 114 kroner pr. innbygger og er 48 % over landsgjennomsnittet. Museer i Sandnes kommune hadde et besøk på , av disse var registrert som betalende besøk. Vi har kun inkludert konsoliderte museer og museer som rapporterer til Norsk kulturråd. Den eneste museumsavdelingen i Sandnes som er med i vårt tallgrunnlag, er Vitenfabrikken, som står for alle de besøkene. Dette tilsvarer et totalt besøk på 1 pr. innbygger. Det totale besøket er om lag halvparten av landsgjennomsnittet. Det totale betalende besøket er 39 % under landsgjennomsnittet Kristiansand Stavanger Sandnes Rogaland Hele landet Drammen Trondheim Figur 11: Netto driftsutgifter til museer i Sandnes kommune, utvalgte kommuner, Rogaland og hele landet i 213. Kr pr innbygger. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 3,7 1,1 1, 1,4,7,4 2,2 1,7 1,1,3,8,7,2 Trondheim Stavanger Hele landet Kristiansand Rogaland Sandnes Drammen Annet Betalende Figur 12: Betalende besøk (blå) og annet besøk (grønn) på muséer i Sandnes kommune, utvalgte kommuner, Rogaland og hele landet i 213. Antall besøk pr. innbygger. 14 Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune

15 4. Konserter Kategorien konserter tar utgangpunkt i konserttall fra TONO. TONO er et organ som forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag. TONO samler inn informasjon om de fleste konserter i Norge og deres database inneholdt omtrent 22 konserter for 213. Totalt er det registrert 191 arrangementer i Sandnes kommune i TONOs oversikt for 213. Dette tilsvarer 2,7 arrangementer pr. 1 innbyggere. Antall arrangementer er 37 % under landsgjennomsnittet. TONO-dataene er imidlertid ikke helt nøyaktige, flere arrangementer kommer under radaren og blir ikke fanget opp. TONO-avregningen sier noe om hvor stor konserten er. Avregningen er basert på totale inngangspenger eller antall publikum. Vi finner at aktører i Sandnes har blitt avkrevd rundt 28 kr i TONO-vederlag. Dette er 3,9 kroner pr. innbygger, 68 % under landsgjennomsnittet ,1 5,6 5,1 4, ,5 3,1 2,7 2 1 Trondheim Kristiansand Stavanger Hele landet Drammen Rogaland Sandnes Figur 13: Antall TONO-registrerte konserter pr. 1 innbyggere i Sandnes kommune, utvalgte kommuner, Rogaland og hele landet i ,1 16,1 14,2 12,2 9,2 5,5 3,9 Stavanger Trondheim Kristiansand Hele landet Rogaland Drammen Sandnes Figur 14: TONO-avregning i kr pr. innbygger til arrangører i Sandnes kommune, utvalgte kommuner, Rogaland og hele landet i 213. Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 15

16 5. Kino Kino er det kulturtilbudet som størst andel av befolkningen benytter seg av. I følge SSBs kulturbarometer er kino også et tilbud som befolkningen benytter seg av på tvers av sosioøkonomiske skillelinjer. I kinokategorien presenterer vi tall fra bransjeorganisasjonen Film og Kino. Totalt ble det vist 6758 kinoforestillinger på kino i Sandnes kommune av disse var fra USA, 124 var norske, 257 var britiske, 91 var fra andre nordiske land, 397 var fra andre europeiske land, mens 26 var fra land utenfor Europa og USA. Dette utgjør totalt 94 forestillinger pr. 1 innbyggere og er 41 % over landsgjennomsnittet. Sammenligner man med fjoråret, finner vi at antall forestillinger har gått ned med 2 %. I løpet av 213 ble det vist 28 ulike filmer fra 15 ulike land. Sandnes har den høyeste andelen amerikanske filmer (71 %) blant de utvalgte kommunene. Kristiansand har den laveste med 63 % amerikanske filmer. Sandnes har den laveste andelen norske (18 %) og nordiske (1 %) filmer av det utvalgte kommunene. Totalt ble kinoen i Sandnes besøkt ganger i 213. Dette gir et besøk på 4,6 pr. innbygger, noe som er dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. De 1 filmene med flest besøk i Sandnes i 213 var som følger (besøk i parentes): Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa (17858), Hobbiten: Smaugs ødemark (3D) (15572), Fast & Furious 6 (1993), Iron Man 3 (3D) (116), The Hunger Games: Catching Fire (8573), Grusomme meg 2 (3D, norsk tale) (7762), Croods (3D, norsk tale) (7758), A Good Day to Die Hard (7332), The Hangover Part III (6665) og Gåten Ragnarok (6551) Andre Europeisk Nordisk Britisk Amerikansk Norsk 4 2 Drammen Trondheim Sandnes Kristiansand Stavanger Hele landet Rogaland Figur 15: Antall kinoforestillinger fordelt på opprinnelsesland. Filmer pr. 1 innbyggere i 213. Sandnes kommune, utvalgte kommuner, Rogaland og hele landet i Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune

17 6 5, ,6 4,2 3,6 3, ,5 2,3 1 Drammen Sandnes Trondheim Stavanger Kristiansand Rogaland Hele landet Figur 16: Antall kinobesøk pr. innbyggere. Sandnes kommune, Rogaland, utvalgte kommuner og hele landet i Drammen Kristiansand Sandnes Stavanger Trondheim Hele landet Rogaland Figur 17: Antall kinoforestillinger pr. 1 innbyggere. Sandnes, Rogaland, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Drammen Kristiansand Sandnes Stavanger Trondheim Hele landet Rogaland Figur 18: Antall kinobesøk pr. innbyggere. Sandnes, Rogaland, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 17

18 6. Bibliotek Bibliotek er en lovpålagt tjeneste for kommunene og er en viktig del av både kunnskaps- og kulturpolitikken i Norge. Mange steder er biblioteket det kulturelle senteret i kommunene og fungerer som en viktig møteplass. Her presenterer vi tall hentet fra KOSTRA og Folkebibliotekstatistikken til Nasjonalbiblioteket. Bokbestand og tilvekst Bokbestand og tilvekst i bibliotekene forteller noe om tilbudet ved det enkelte bibliotek. Det er likevel problematisk å sammenligne bokbestand og tilvekst på tvers av kommuner med svært ulike innbyggertall. Større kommuner har en større bokbestand totalt, men grunnet stordriftsfordeler trenger ikke bokbestanden pr. innbygger være så høy for at tilbudet skal være godt. Samtidig er ikke bokbestand noe entydig tegn på kvalitet. En høy bokbestand kan like gjerne skyldes at biblioteket har vært dårlige til å kassere bøker. Bokbestand og tilvekst er av nevnte grunner ikke en av indikatorene i Norsk kulturindeks. Folkebibliotekene i Sandnes kommune har pr en samlet bokbestand på eksemplarer. Hvor mange ulike titler dette utgjør, har vi ikke oversikt over. Bokbestanden ved disse bibliotekene tilsvarer 1,8 bøker pr. innbygger. Dette er om lag 48 % under landsgjennomsnittet på 3,5. Den samlede tilveksten ved folkebiblioteker i Sandnes var 9167 eksemplarer av ulike typer medier. Dette utgjør,13 eksemplarer pr. innbygger, 42 % under landsgjennomsnittet. Sandnes har lavest bokbestand og tilvekst av de utvalgte kommunene ,5 3,2 3,1 2,3 2,3 2,1 1,8 Hele landet Rogaland Kristiansand Stavanger Drammen Trondheim Sandnes Figur 19: Bokbestand pr. innbygger i Sandnes kommune, Rogaland, utvalgte kommuner og hele landet i 213.,25,2,22,21,19,18,17,15,1,14,13,5, Hele landet Rogaland Kristiansand Trondheim Stavanger Drammen Sandnes Figur 2: Tilvekst siste år for alle medier pr. innbygger i Sandnes kommune, Rogaland, utvalgte kommuner og hele landet. 18 Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune

19 Besøk og utlån Samlet besøk ved folkebibliotekene i Sandnes kommune var i 213. Dette tilsvarer 3 besøk pr. innbygger, 24 % under landsgjennomsnittet. Besøket har gått ned med 25 % fra 26 til 213. Landet for øvrig har også hatt en nedgang samme periode, men denne er noe svakere (16 %). Det har også alle de utvalgte kommunene, med unntak av Drammen som hadde en vekst på 4 %. Det totale utlånet for alle medier i Sandnes var i 213. Av disse var bøker. Voksenlitteratur utgjorde rundt utlån, mens barnelitteratur utgjorde utlån. De resterende utlånene var andre medier, som dvd-er, cd-er osv. Deler vi dette på antall innbyggere, finner vi at det ble lånt ut 3,6 eksemplarer pr. innbygger. Dette er 22 % under landsgjennomsnittet, og om lag 11 % mindre enn året før. 7, 6, 6,6 6,2 6, 5,8 5, 4,9 4, 4, 3, 3, 2, 1,, Stavanger Kristiansand Drammen Trondheim Rogaland Hele landet Sandnes Figur 21: Bibliotekbesøk pr. innbygger i Sandnes kommune, Rogaland, hele landet og utvalgte kommuner i 213. Sandnes 1,4 1, 1,2 3,6 Drammen 1,4 1,7 1,4 4,6 Hele landet 1,6 1,7 1,4 4,7 Stavanger 1,6 1,6 1,8 5, Rogaland 2, 1,6 1,7 5,2 Trondheim 1,8 1,9 1,9 5,6 Kristiansand 2, 2,1 1,7 5,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Barnelitteratur Voksenlitteratur Andre medier Figur 22: Utlån av barnelitteratur, voksenlitteratur og andre medier pr. innbygger i folkebibliotekene i 213. Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 19

20 Drammen Kristiansand Sandnes Stavanger Trondheim Hele landet Rogaland Figur 23: Antall bibliotekbesøk pr. innbygger. Sandnes kommune, Rogaland, hele landet og utvalgte kommuner i perioden , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Drammen Kristiansand Sandnes Stavanger Trondheim Hele landet Rogaland Figur 24: Utlån alle medier. Sandnes kommune, Rogaland, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune

21 Aktive lånere En aktiv låner er en person eller organisasjon med minst ett registrert lån i et gitt år. Sandnes hadde totalt aktive lånere i 213. Dette utgjør 151 aktive lånere pr. tusen innbyggere. Vi finner 7269 aktive voksne lånere. Dette er 11 aktive voksne lånere per tusen innbyggere, 22 % under landsgjennomsnittet. Sandnes har en lavere andel aktive lånere fra andre kommuner enn landsgjennomsnittet og de utvalgte kommunene. 11,6 % av de aktive lånerne i Sandnes, både barn og voksne, kom fra andre kommuner. Stavanger har til sammenligning en andel på 17,2 % aktive lånere fra andre kommuner. På landsbasis er 15,2 % av aktive lånere fra en annen kommune enn der biblioteket hører hjemme. Drammen har på sin side en høy andel aktive lånere fra andre kommuner (31,7 %). Trondheim har en relativt lav andel aktive lånere fra andre kommuner med 12,3 %. Sandnes Stavanger Rogaland Hele landet Drammen Trondheim Kristiansand Barn egen kommune Barn annen kommune Voksne egen kommune Voksne annen kommune Figur 25 Aktive lånere pr. innbygger. Sandnes kommune, Rogaland, hele landet og utvalgte kommuner i Drammen Kristiansand Sandnes Stavanger Trondheim Hele landet Rogaland Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 21

22 Figur 26 Aktive lånere per tusen innbyggere. Sandnes kommune, Rogaland, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune

23 7. Scenekunst Scenekunst er i mange land primært et tilbud man finner i byene. I Norge har vi gjennom Riksteateret og Regionteatrene hatt et utbygd, desentralisert scenekunsttilbud i mange år. Opplysningene om teater- og operaforestillinger og publikum er hentet fra medlemsteatrene i Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO). Opplysningene om danseforestillinger er hentet fra Danseinformasjonen.no. Private teatre og frie scenekunstgrupper er ikke inkludert i oversikten, men flere av disse forestillingene er inkludert i oversikten over DKS-forestillinger. Teatrene som rapporterer inn tall til NTO hadde i 213 registrert 15 teater- og operaforestillinger og 28 danseforestillinger i Sandnes. Dette gir,2 teater- og operaforestillinger pr. 1 innbyggere, som er 87 % under landsgjennomsnittet. Danseforestillingene, som det var,4 av pr. 1 innbyggere, er 39 % under landsgjennomsnittet. Besøket på teater- og operaforestillinger var totalt Dette tilsvarer,8 besøk pr. innbygger i kommunen, noe som er 77 % under landsgjennomsnittet. 4, 3,5 3, 3,7 2,9 2,8 2,5 2, 1,5 1,,5, 2,1 1,6 1,2,2,3,3,3,4,1,2,2 Stavanger Trondheim Kristiansand Drammen Hele landet Rogaland Sandnes Teaterforestillinger Danseforestillinger Figur 27: Antall teater- og operaforestillinger pr. 1 innbyggere (blått) og antall danseforestillinger pr. 1 innbyggere (grønt) for Sandnes kommune, Rogaland, utvalgte kommuner og hele landet i 213.,9,8,7,6,5,4,3,2,1,,78,55,53,34,21,19,8 Kristiansand Stavanger Trondheim Hele landet Rogaland Drammen Sandnes Figur 28: Antall teater- og operabesøk pr. innbygger for Sandnes kommune, Rogaland, utvalgte kommuner og hele landet i 213. Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 23

24 8. Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken (DKS) er, ved siden av Ungdommens kulturmønstring (UKS), de viktigste statlige tiltakene for kulturtilbud til barn og unge. Vi presenterer derfor disse tallene samlet under en kategori. Kulturskolene har som mål å la barn få utøve kunst og kultur, mens DKS primært har som mål å la barn og unge oppleve kunst og kultur. Kulturskolen I Sandnes kommune går 1473 elever i kulturskolen. Dette utgjør,15 elever pr. barn i grunnskolealder (6-15 år), 15 % under landsgjennomsnittet på,18. Utviklingen viser at antall barn i kulturskolen har hatt en liten økning på 7 % siden 26 i Sandnes kommune. Andelstallet vi opererer med her avviker noe fra det vi kjenner som dekningsgrad i kulturskolen. Årsaken til dette er at elever under 6 år eller over 15 år inngår i elevtallsberegningen, men ikke i totaltallet vi bruker som referansepunkt (barn i grunnskolealder). Andel av barn i grunnskolealder (6-15 år) i kommunen som går i kulturskole vil derfor være noe høyere enn dekningsgraden. Kulturskoletilbud kan romme så mangt. Alt fra enkeltoppfølging av elever til store prosjektkor som samles over en kort periode. Ved siden av dekningsgrad vil derfor årstimer være en god indikator for kulturskoletilbudet i kommunene. Kulturskolene i Sandnes tilbyr årstimer hvert år. Dette utgjør 1,9 timer pr. barn i grunnskolealder. Antallet årstimer pr. barn er 2 % under landsgjennomsnittet på 2,4.,25,2,2,19,18,18,15,15,15,1,1,5, Rogaland Stavanger Hele landet Trondheim Kristiansand Sandnes Drammen Figur 29: Andel av barn i grunnskoleskolealder (6-15) i kommunen som går i kulturskole i Sandnes kommune, Rogaland, utvalgte kommuner og hele landet i Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune

25 Musikk Visuelle kunstfag Teater Dans Andre sjangere 156 Annen virksomhet Figur 3: Årstimer fordelt på sjanger i Sandnes kommune i , 2,5 2, 1,5 2,6 2,5 2,4 2,1 1,9 1,7 1,5 1,,5, Rogaland Trondheim Hele landet Stavanger Sandnes Kristiansand Drammen Figur 31: Årstimer i kulturskolen pr. barn i grunnskolealder (6-15 år) i Sandnes kommune, Rogaland, utvalgte kommuner og hele landet i 213.,25,2,15,1,5, Drammen Kristiansand Sandnes Stavanger Trondheim Hele landet Rogaland Figur 32: Antall barn i kulturskolen pr. barn i grunnskoleskolealder (6-15) i Sandnes kommune, Rogaland, utvalgte kommuner og hele landet i perioden Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 25

26 Den kulturelle skolesekken Siden DKS-forestillinger er obligatoriske for elevene, kan man regne med at publikumsoppslutningen er direkte avledet av tilbudet. Det totale publikum for DKS-forestillinger i grunnskolen i Sandnes kommune var i 213. Dette tilsvarer et besøk på 2,7 pr. barn i grunnskolealder (6-15), 42 % under landsgjennomsnittet på 4,6. I disse tallene inngår både kommunale og fylkeskommunale forestillinger. DKS-besøket har gått ned med 43 % i Sandnes fra 211 til 213. På landsbasis var det fra 211 til 213 en oppgang på 5 %. Vi ser en nedgang på 2 % i DKS-besøket på landsbasis fra 212 til 213. Sandnes hadde en nedgang på 29 % i DKS-besøk det siste året. I 213 var det imidlertid kun rapportert om 1 produksjon med 5 arrangement og 5 besøkende i Sandnes når det gjaldt de kommunale forestillingene, en nedgang fra 212 der det var rapportert om nesten 1 besøkende på kommunale forestillinger ,6 5, 4,7 4,6 4,4 3,9 3 2,7 2 1 Kristiansand Stavanger Drammen Hele landet Trondheim Rogaland Sandnes Figur 33: Antall publikum på DKS-forestillinger pr. barn i grunnskolealder (6-15 år) i Sandnes kommune, Rogaland, utvalgte kommuner og hele landet i , 5, 4, 3, 2, 1,, Drammen Kristiansand Sandnes Stavanger Trondheim Hele landet Rogaland Figur 34: Antall publikum på DKS-forestillinger pr. barn i grunnskolealder (6-15 år) i Sandnes kommune, Rogaland, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune

27 9. Sentrale tildelinger Støtte til kunst og kultur forteller oss noe om aktiviteten i de kommunene som mottar støtte. Vi har her valgt tilskuddsordninger med ulikt nedslagsfelt: Frifond, tildelinger fra Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond samt tildelinger fra Norsk kulturråd og tildelinger over statsbudsjettet til stedbunden aktivitet. Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for frivillig kulturaktivitet i lokalsamfunnet. Midlene tildeles etter søknad, beløpene er ofte små, men mange aktører får støtte. I denne oversikten er kun støtte til musikk og teater inkludert. Totalt ble det delt ut kroner i Frifond-støtte til aktører i Sandnes kommune i 213. Dette utgjør 2,5 kroner pr. innbygger og er 36 % under landsgjennomsnittet. Tildelinger fra Riksantikvaren inkluderer tekniske/industrielle kulturminner, tildelinger fra Norsk kulturminnefond samt tilskudd til istandsetting som forvaltes av fylkeskommunene. Fra Riksantikvaren ble det ikke delt ut midler til tiltak i Sandnes kommune i 213. Fra budsjettet til Kulturdepartementet i 213 og tildelinger fra Norsk kulturråd i 213 har vi plukket ut tildelinger som gis til stedsspesifikke tiltak. I 213 ble det delt ut i overkant av 1 million i slike midler til Sandnes kommune. Dette tilsvarer 14,4 kroner pr. innbygger, 91 % under landsgjennomsnittet. Sandnes fikk ingen midler over statsbudsjettet i våre utvalgte poster. Fra Kulturrådet fikk følgende aktører tilskudd (tall i tusen): RAS Regional arena for samtidsdans/sandnes kulturhus (7), Norsk orgelfestival (233) og Sandnes Rockeklubb (1) , ,1 3,8 3,6 2,9 2,5 2,3 2 1 Trondheim Kristiansand Hele landet Stavanger Rogaland Sandnes Drammen Figur 35: Tildelinger fra Frifond musikk og Frifond teater i Sandnes kommune, Rogaland, hele landet og utvalgte kommuner i 213. Kr pr. innbygger. Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 27

28 , , 2 18, ,8 13,4 1 8,3 5 Hele landet Trondheim Stavanger Rogaland Kristiansand Drammen Sandnes, Figur 36: Tildelinger fra Riksantikvaren til ulike tiltak i Sandnes kommune, Rogaland, utvalgte kommuner og hele landet i 213. Kr pr. innbygger , , ,3 155,3 1 14,4 41,8 14,4 Stavanger Trondheim Rogaland Hele landet Kristiansand Drammen Sandnes Figur 37: Stedsspesifikke tildelinger fra Kulturdepartementet og Norsk kulturråd til aktører i Sandnes kommune, Rogaland, utvalgte kommuner og hele landet i 213. Kr pr. innbygger. 28 Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune

29 1. Frivillighet Frivillighet er svært viktig for det lokale kulturlivet. I denne kategorien presenterer vi aktivitetstall basert på kompensasjon av merverdiavgift for frivillige organisasjoner, samt medlemstall for tre kulturaktiviteter med et stort samlet medlemstall og lag i svært mange kommuner: Kor, korps og husflidslag. Mva.-refusjon Mva.-refusjon er utledet av brutto driftsutgifter eller faktiske mva.-utgifter for frivillige lag og organisasjoner. Tallene sier derfor noe om den frivillige aktiviteten på kulturfeltet i kommunen. Fra mva.-refusjonsordningen har vi kun plukket ut organisasjoner som jobber innen kunst og kultur (ICNPO nr. 11). Frivillige organisasjoner i Sandnes mottok kroner i mva.-kompensasjon i 213. Dette utgjør 6,1 kroner pr. innbygger og er 46 % under landsgjennomsnittet. Mva.-refusjonen for aktører i Sandnes har økt med 31 % det siste året, den tilsvarende økningen på landsbasis var 21 %. Aktørene som mottok mest mva.-refusjon i Sandnes var (tall i tusen): Hana Skolekorps (49), Riska Musikkorps (4), Lura Skolekorps (39), Stangeland Skolekorps (33), Austrått Skolekorps (32), Sandnes Bluesklubb (26), Kvadrat Musikkorps (18), Sandved Skolekorps (17), Ganddal Skolekorps (15) og Gammelbilens Venner (14) ,1 11,6 11, ,1 8,7 7,4 6,1 4 2 Trondheim Stavanger Hele landet Rogaland Kristiansand Drammen Sandnes Figur 38: Mva-refusjon til frivillige aktører innen kunst og kultur i Sandnes kommune, Rogaland, utvalgte kommuner og hele landet i 213. Kr pr. innbyggger. 1.1 Korps, kor og husflidslag Frivillighet i kultursektoren kan romme svært mye. For å finne gode, sammenlignbare, tall har vi plukket ut tre aktiviteter som har mange medlemmer totalt og som har aktivitet i de fleste kommuner: Korps, husflidslag og kor. Korpsene i Sandnes kommune har en samlet medlemsmasse på 675 medlemmer i 213. Dette utgjør 9,4 medlemskap pr. 1 innbyggere og er 22 % under landsgjennomsnittet. Antall korpsmedlemmer har gått ned med 11 % siden 211. Nedgangen på landsbasis samme periode var 7 %. Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 29

30 I følge vår oversikt er det 178 husflidslagmedlemmer i Sandnes. Dette er 2,5 medlemmer pr. 1 innbyggere, 47 % under landsgjennomsnittet. Det er umulig å få en total oversikt over alle som synger i kor. Korene varierer i størrelse og i grad av organisering. De fleste kor er med i en nasjonal paraplyorganisasjon, men ikke alle. I vår oversikt har vi tatt med medlemstall for Norges korforbund, Norsk sangerforbund, Norsk sangerforum, Ung i kor, samt KOSTRA-tall for antall kormedlemmer i Den norske kirke. Vi finner 854 kormedlemmer i Sandnes kommune. Dette utgjør 11,9 medlemmer pr. 1 innbyggere, noe som er 22 % under landsgjennomsnittet ,4 12,1 11,7 1,9 1,1 9,4 8, Stavanger Hele landet Rogaland Trondheim Drammen Sandnes Kristiansand Figur 39: Medlemmer i korps pr. 1 innbyggere i Sandnes kommune, Rogaland, utvalgte kommuner og hele landet i ,7 3,5 2,5 2,1 2, 1,9 1,7 Hele landet Rogaland Sandnes Trondheim Stavanger Drammen Kristiansand Figur 4: Medlemmer i husflidslag pr. 1 innbyggere i Sandnes kommune, Rogaland, utvalgte kommuner og hele landet i ,1 15,9 15,3 14,9 13,5 11,9 1,3 5 Kristiansand Trondheim Hele landet Rogaland Stavanger Sandnes Drammen Figur 41: Medlemmer i kor pr. 1 innbyggere i Sandnes kommune, Rogaland, utvalgte kommuner og hele landet i Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune

31 11. Kommunale utgifter til kultur Analyser har vist at det samlet sett er en klar sammenheng mellom kommunale utgifter til kultur og rangering i Norsk kulturindeks. Ergo: Bruker man penger på kultur, så får man kultur. Vi finner likevel at mange kommuner har en større lokalpolitisk vilje til å satse på kultur enn det resultatene i Norsk kulturindeks viser og vice versa. Engasjerte personer i lokalmiljøet eller næringsdrivende som satser på kultur kan ofte være vel så viktig som den politiske viljen og evnen. Vi skal her se litt på hvordan pengebruken på kultur er i Sandnes kommune. Alle tall er netto driftsutgifter pr. innbygger. I denne oversikten er også idrett inkludert. Samlede netto driftsutgifter pr. innbygger til kultur i 213 for Sandnes er 21 kroner. Av disse gikk 636 kroner til idrettsanlegg, 39 kroner til kulturskoler, 54 kroner til idrett, 166 kroner til bibliotek, 195 kroner til aktivitetstilskudd for barn og unge, 116 kroner til kunstformidling, 282 kroner til kommunale kulturbygg, 114 kroner til museum, 1 krone til kino og 129 kroner til andre kulturaktiviteter. De totale driftsutgiftene til kultur og idrett i Sandnes ligger 3 % over landsgjennomsnittet. Tilskudd til idrett isolert ligger 72 % under landsgjennomsnittet, mens tilskudd til idrettsanlegg ligger 47 % over landsgjennomsnittet. Ser vi på kultur, finner vi at følgende utgiftsposter ligger lavere enn landsgjennomsnittet: folkebibliotek (-39 %), kulturaktiviteter for barn og unge (-1 %), kino (-92 %) og andre kulturaktiviteter. Museer (48 %), kunstformidling (35 %), kulturskoler (19 %) og kulturbygg (6 %) er de områdene hvor Sandnes bruker mer enn landsgjennomsnittet. Ser vi på endringer over år, finner vi at overføringer til kultur som andel av totale netto driftsutgifter sank med 21 % fra 27 til 213. Overføringene sank også i alle de utvalgte kommunene i denne perioden. 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Drammen Kristiansand Sandnes Stavanger Trondheim Hele landet Rogaland Figur 42: Netto driftsutgifter til kultur som andel av totale netto driftsutgifter i perioden 27 til 213 i Sandnes, Rogaland, hele landet og sammenlignbare kommuner. Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 31

32 Annet Kulturbygg Kulturskoler Idrettsanlegg Idrett Kunstformidling Muséer Kino Folkebibliotek Barn og unge 1 5 Stavanger Rogaland Drammen Kristiansand Sandnes Hele landet Trondheim Figur 43: Netto driftsutgifter pr. innbygger til ulike områder innenfor kultursektoren i Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune

33 12. Innbyggertilfredshet Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomførte i 21 og 213 en innbyggerundersøkelse, som måler tilfredshet med ulike tjenestetilbud. Undersøkelsen inneholder blant annet én del som tar for seg kultur. Nedenfor presenterer vi innbyggerne i de utvalgte kommunene sine svar på 4 spørsmål som tar for seg tilfredshet med ulike deler av kulturtilbudet. I Norsk kulturindeks måler vi nivået på kulturtilbudet innad i kommunen. Innbyggerundersøkelsen til Difi sier noe om den enkeltes opplevelse av muligheten til å delta i kulturaktiviteter. Slike aktiviteter kan like gjerne foregå utenfor vedkommendes bostedskommune. Generelt finner vi et sterkt samsvar mellom kulturnivået i en kommune målt ved hjelp av Norsk kulturindeks og tilfredsheten til innbyggerne slik det kommer fram i Difi sin undersøkelse. Innbyggere i kommuner som rangerer høyt på Norsk kulturindeks, er langt mer tilfreds med kulturtilbudet enn innbyggerne i kommuner som rangerer lavt. Sandnes rangerer lavest blant de utvalgte kommunene i Norsk kulturindeks, og vi ser at dette gjenspeiler seg i innbyggernes tilfredshet med kulturtilbudet i kommunen. Mulighetene for å delta i foreningsliv og kursaktiviteter, i kulturaktiviteter innen musikk, drama og dans, samt gå på kino, konsert og teater eller museum og kunstutstillinger er dårligere i Sandnes enn i sammenlignbare kommuner. Innbyggerne i Trondheim og Stavanger er mest fornøyd. (873) (66) (388) (35) (297) Sandnes Drammen Kristiansand Stavanger Trondheim 1,77 1,67 2,19 1,67 2,6 1,9 2,45 2,2 2,6 2,1 2,25 1,9 2,1 2,29 2,44 2, 2,8 2,3 2,44 2, Foreningsliv og kursaktiviteter Gå på kino, konsert og teater Museum, kunstutstilling og lignende Kulturaktiviteter (musikk, drama, dans ol.) Figur 44: Innbyggere sine svar på spørsmål om muligheten til å delta i ulike kulturaktiviteter. Gjennomsnitt av score på en skala fra -3 til 3, der -3 er svært dårlig og 3 er svært godt. Sandnes har til sammen 297 respondenter i undersøkelsene for 21 og 213. Totalt har de to undersøkelsene i underkant av 24 respondenter på landsbasis. Kilde: Innbyggerundersøkelsene for 21 og 213, Difi. Tallene viser gjennomsnittlig score i de to undersøkelsene. Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 33

34 Vi ser at tilfredsheten har økt i Sandnes fra 21 til 213. Innbyggerne er mer tilfreds med muligheten til å delta i foreningsliv og kursaktiviter, gå på kino, konsert og teater, delta i kuturaktiviteter samt gå på museum og kunstutstilling. Foreningsliv og kursaktiviteter Museum, kunstutstilling og lignende Gå på kino, konsert og teater 21 - (14) (157) Kulturaktiviteter (musikk, drama, dans ol.) Figur 45: Sandnesbeboere sin tilfredshet med muligheten til å delta i ulike kulturaktiviteter. Endringer fra 21 til 213. Respondenter er henholdsvis 14 og 157 personer i 21 og 213. Kilde: Innbyggerundersøkelsene for 21 og 213, Difi. 34 Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune

35 13. Hovedtrekk På bakgrunn av vår erfaring med datagrunnlaget i Norsk kulturindeks, vil vi her trekke fram noen interessante funn og analyser fra Sandnes kommune. Dette er punkter som kommunen gjerne kan følge opp i videre strategiarbeid på kulturfeltet. Noen av punktene er områder der vi ser behov for mer kunnskap. SCENEKUNST OG KONSERTER: Sandnes har få teater- og danseforestillinger, noe som er relativt typisk for mange av kommunene som ligger nær de store byene - mye på grunn av det gode tilbudet som finnes der. Selv om flere av disse kommunene rangerer lavt på scenekunst, betyr ikke det at innbyggerne har få muligheter til å benytte seg av et slikt kulturtilbud. Vi ser også i Innbyggerundersøkelsen til Difi at Sandnesbeboere er godt fornøyd med muligheten for å gå på teater. De samme tendensene ser vi også i kategorien konserter: Sandnes har relativt få og små konserter sammenlignet med landsgjennomsnittet, men innbyggerne er svært godt fornøyd med mulighetene for å gå på konsert. KUNSTNERE: Sandnes har få kunstnere og lave tildelinger fra Statens kunstnerstipend sammenlignet med de utvalgte kommunene og landsgjennomsnittet. Musikere er overrepresentert sammenlignet med landsgjennomsnittet, mens visuelle kunstnere og scenekunstnere er underrepresentert. KULTURARBEIDERE: Vi finner at Sandnes har en lav andel ansatte i kulturyrker sammenlignet med landsgjennomsnittet og de utvalgte kommunene. Sysselsettingsgraden er noe lavere enn landsgjennomsnittet, noe som kan tyde på at kunstnere bosatt i Sandnes jobber andre steder, trolig i Stavanger, eller at de i mindre grad har kunstnerisk arbeid som hovedinntektskilde. Nærheten til Stavanger tatt i betrakning, kunne man forventet at sysselsettingsgraden i Sandnes hadde vært enda lavere. KINO: Kinotilbudet, i form av antall forestillinger per innbygger, ligger godt over gjennomsnittet for resten av landet. Kinobesøket er også høyt. Vi finner en høyere andel amerikanske filmer i Sandnes enn i de utvalgte kommunene, noe som kan tyde på at kinotilbudet i Sandnes er mindre variert. Ser vi på endringer over tid, finner vi at kinobesøket i Sandnes i stor grad har fulgt de samme trendene som vi finner i landet for øvrig der antallet publikumssuksesser i stor grad bestemmer det totale besøket. Antall forestillinger har gått ned med 25 % siden 26. Nedgangen var størst mellom 21 og 211. BIBLIOTEK: Sandnes har det laveste besøket og lavest utlån av de utvalgte kommunene. Ser vi på endringer over tid, finner vi at Sandnes også har hatt den kraftigste nedgangen i både besøk og utlån siden 26 av sammenlignbare kommuner. Sandnes har også den laveste andelen aktive lånere fra andre kommuner. Dette tyder på at bibliotekene i de sammenlignbare kommunene i større grad klarer å gjøre seg attraktive for kommunene rundt. FRIVILLIGHET: Frivillige aktører i Sandnes kommune mottok lite mva.-refusjon og Frifond-støtte i 213. Mva.-refusjonen for aktører i Sandnes har likevel økt med 31 % det siste året. Sandnes har i tillegg relativt få medlemmer i korps og kor sammenlignet med landsgjennomsnittet og flere av de utvalgte kommunene. Husflidslag i Sandnes har til gjengjeld høyere aktivitet, og et høyt medlemstall sammenlignet med landet og utvalgte kommuner. SENTRALE TILDELINGER: Sandnes har de klart laveste tildelingene fra Kulturdepartementet og Norsk kulturråd blant utvalgte kommuner. Stavanger og Trondheim stiller i en klasse for seg her, mye takket være store tildelinger til symfoniorkestrene. Nabokommunen Stavanger har tradisjon for store og tunge institusjoner innenfor blant annet scenekunst, musikk og museum, og mottar mye statlige midler. Dette slår ut i flere av kulturindeksens kategorier for Stavanger sin del. Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 35

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Konserter Bibliotek Kino De ti kategoriene i Norsk kulturindeks. KOMMUNE KUNSTNERE KULTURARB

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Skien kommune Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Skien kommune Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 14 Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 53/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Skien kommune TF-notat nr.: 53/14

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 3/213 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Sandnes kommune TF-notat nr: 3/213 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 1 Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Asker kommune TF-notat nr.: 8/1 Forfatter(e):

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 4. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 4. januar Bård Kleppe. Prosjektleder GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/6 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 12/215 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Lørenskog kommune TF-notat

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 17. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 17. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 59/2016 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 3/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Karmøy kommune TF-notat nr.: 3/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 122/215 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Fredrikstad kommune

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 24. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 24. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK og GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 3/217 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 44/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Arendal kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 11/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Hitra kommune TF-notat nr.: 11/1 Forfatter(e):

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 18. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 18. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 83/2016 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/216 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Fusa kommune TF-notat nr.: 4/216

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Hammerfest kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Ål kommune TF-notat nr.: 2/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 12/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Grimstad kommune TF-notat nr.: 12/214

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 77/212 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Narvik kommune TF-notat nr: 77/212 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Oslo GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 47/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Oslo TF-notat nr.: 47/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Asker kommune TF-notat nr.: 15/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune Norsk kulturindeks 2015 Resultater for Notodden kommune Kolofonside Tittel: Norsk kulturindeks 2015 Resultater for Notodden kommune TF-notat nr.: 3/2016 Forfatter(e): Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 19/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Vestvågøy kommune TF-notat nr.: 19/214

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Trondheim kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 1/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Lørenskog kommune TF-notat nr.: 1/14

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/2015 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 2/2015 Forfatter(e): Gunn Kristin

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 39/212 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Nesodden kommune TF-notat nr: 39/212 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE TF-Notat 3/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Namsos TF-notat nr: 3/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar 212 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE TF-Notat 48/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Ål TF-notat nr: 48/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 27. oktober 2011 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE TF-Notat 5/2012 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Tinn TF-notat nr: 5/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 3. januar 2012 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE TF-Notat 4/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Fjaler TF-notat nr: 4/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar 212 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 46/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Oppland TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 16/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Nesodden kommune TF-notat nr.: 16/14

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Troms TF-notat nr.: 55/2014 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 1/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 1/2015 Forfatter(e): Gunn

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 2,5 % 1c Tildelinger

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE TF-Notat 2/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Kristiansand TF-notat nr: 2/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 44/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 Undertittel: Resultater for Finnmark TF-notat nr.: 44/2015

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Hordaland BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Hordaland BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 4/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 20. februar 2013 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Trondheim kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sør-Trøndelag BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sør-Trøndelag BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 76/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 76/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 18. desember 2012 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Troms BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE

Norsk kulturindeks Resultater for Troms BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE TF-notat nr. 1/2014 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 1/2014 Forfattere: Norsk kulturindeks Resultater for Dato: 18. februar 2014

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 31/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 31/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 9. november 2012 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 4/2014 Forfatter(e): Gunn Kristin Leikvoll

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 25/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 25/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 8. januar 2014 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 31/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater fra samisk område TF-notat nr: 31/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Troms BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Troms BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 78/2012 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 78/2012 Forfatter(e): Norsk kulturindeks Resultater for Bård Kleppe Dato: 7. januar 2013 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE TF-Notat 6/2012 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Sarpsborg TF-notat nr: 6/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 10. januar

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2015 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 124/2015 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 124/2015 Forfatter(e): Gunn

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Troms TF-notat nr.: 55/2014 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Buskerud BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Buskerud BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 2/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 25. januar 2013 ISBN: 978-82-7401-600-2

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 16 Resultater for Lørenskog kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/16 Tittel: Norsk kulturindeks 16 Undertittel: Resultater for Lørenskog

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Aurskog- kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 56/2016 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Aurskog- kommune TF-notat

Detaljer

SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 23/2017 Hva er statusen for kulturlivet i de ni kommunene i Salten-regionen? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut? Er det

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Tønsberg/Re kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Tønsberg/Re kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Østre Toten kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 57/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Skien kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Skien kommune TF-notat nr.: 9/2017

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE TF-Notat 19/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Bø i Telemark TF-notat nr: 19/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Norsk kulturindeks 216 Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 5/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: TF-notat nr.: 5/216 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE TF-Notat 1/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Sandnes TF-notat nr: 1/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 27. februar 212

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Kristiansand kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 58/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater for Kristiansand kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 38/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 38/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013

Norsk kulturindeks 2013 Norsk kulturindeks 2013 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 23/2013 Tittel: Norsk kulturindeks 2013 TF-notat nr: 23/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 18.10.13 ISBN: 978-82-7401-635-4 ISSN: 1891-053X Pris: 130,-

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Østfold fylke

Norsk kulturindeks Resultater for Østfold fylke Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Østfold fylke BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 62/2016 Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Østfold fylke 1 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for

Detaljer

Kulturutredning for Salten 2017

Kulturutredning for Salten 2017 Kulturutredning for Salten 2017 Kartlegging og strategisk analyse SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 23/2017 Tittel: Kulturutredning for Salten 2017 Undertittel: TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Sogn og Fjordane fylke BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 21/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater for Sogn og Fjordane fylke TF-notat nr.: 21/216 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012

Norsk kulturindeks 2012 Norsk kulturindeks 2012 BÅRD KLEPPE (red.) TF-notat nr. 29/2012 Tittel: Norsk kulturindeks 2012 TF-notat nr: 29/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 20.09.12 ISBN: 978-82-7401-531-9 ISSN: 1891-053X Pris:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Revidert versjon BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Revidert versjon BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Revidert versjon BÅRD KLEPPE TF-notat 13/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 TF-notat nr: 13/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 30. september 2011 Gradering: Åpen Antall

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 43/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 43/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015

Norsk kulturindeks 2015 Norsk kulturindeks 2015 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 98/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2015 TF-notat nr: 98/2015 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Møre og Romsdal fylke SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 22/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Møre og Romsdal fylke

Detaljer

REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK

REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK 2016-2020 1 Innhold 1.0 Innledning side 3 1.1 Bakgrunn side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Finnmark fylkeskommunes ansvar og rolle side 3 2.0

Detaljer

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Kulturarbeidere. Sentrale tildelinger. Museum. Scenekunst. Kulturskole / DKS Musikk.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Kulturarbeidere. Sentrale tildelinger. Museum. Scenekunst. Kulturskole / DKS Musikk. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Musikk Bibliotek Kino Best 1-86 Nest best 87-172 Middels 173-258 Nest dårligst 259-344

Detaljer

Norsk kulturindeks er utarbeidet av Telemarksforsking ved Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll.

Norsk kulturindeks er utarbeidet av Telemarksforsking ved Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll. BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 48/2016 For sjette året på rad presenterer Telemarksforsking Norsk kulturindeks. Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 12/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 (Revidert versjon) BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 48/2016 2 Norsk kulturindeks 2016 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 TF-notat nr.: 48/2016 Forfatter(e):

Detaljer

Mer kulturelle enn nordmenn flest

Mer kulturelle enn nordmenn flest Mer kulturelle enn nordmenn flest Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av. Interessen er også størst her. Flere

Detaljer

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 3/2011 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing

Detaljer

NORGES MUSIKKOMMUNE. Eline Moe Melgalvis, juryleder

NORGES MUSIKKOMMUNE. Eline Moe Melgalvis, juryleder NORGES MUSIKKOMMUNE Eline Moe Melgalvis, juryleder BAKGRUNN Siden 2013 kåret en norsk kommune som har utmerket seg i arbeidet med å tilrettelegge for lokalt musikkliv. Sette fokus på hvilke ambisjoner

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide

Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide Skaper kultur attraktive steder? Spørsmål vi ønsker å svare på: Vil flere flytte til en kommune dersom kulturtilbudet er godt? Vil færre flytte ut? Vil en

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal. Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal. Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 10/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-14 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.08.2015 Strategisk plan for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 - Høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Jeg viser til kulturkonferansen på Røros 6 7 oktober 2016, og ønsker å komme med noen betraktninger rundt Norsk Kulturindeks.

Jeg viser til kulturkonferansen på Røros 6 7 oktober 2016, og ønsker å komme med noen betraktninger rundt Norsk Kulturindeks. Kultur «f1» «f3» «f4» «f5» «f6» Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/4496-1 C00 HK/KNL/RKL 23.11.2016 NORSK KULTURINDEKS Jeg viser til kulturkonferansen på Røros 6 7 oktober 2016, og ønsker

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Volda og Ørsta. Volda-Ørsta kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Volda og Ørsta. Volda-Ørsta kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Volda og Ørsta Volda-Ørsta kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 7/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Fritid og kultur. Odd Frank Vaage

Fritid og kultur. Odd Frank Vaage Fritid og kultur De seinere åra har besøk på klassiske konserter, kino og teater økt. Befolkningens egenaktivitet på kulturfeltet har derimot gått litt nedover. Færre spiller i musikkorps eller er medlemmer

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer