Norsk kulturindeks Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE"

Transkript

1 Norsk kulturindeks 215 Resultater for Fusa kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/216

2 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Fusa kommune TF-notat nr.: 4/216 Forfatter(e): Gunn Kristin Aasen Leikvoll og Bård Kleppe Dato: ISBN: ISSN: X Pris: På forespørsel (kan lastes ned gratis fra Framsidefoto: Istock.com Prosjekt: Norsk kulturindeks 215 Prosjektnr.: Prosjektleder: Bård Kleppe Oppdragsgiver(e): Fusa kommune Telemarksforsking Postboks Bø i Telemark Tlf.: Epost: Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver. Telemarksforsking er et selvstendig, regionalt forankret forskningsinstitutt med kunder og prosjekter over hele Norge. Instituttet har ca. 3 forskere fordelt på fem fagfelt som jobber på oppdrag for Norges Forskningsråd, departementer, direktorater, fylker, kommuner, regionråd, bedrifter og organisasjoner over hele landet. Telemarksforsking har sammen med Høgskolen i Telemark i en årrekke vært et sentralt miljø for kulturpolitisk forskning. Instituttet har i dag åtte forskere som jobber med kulturpolitisk forskning på heltid. Sammen med Høgskolen i Telemark arrangerer Telemarksforsking blant annet den årlige konferansen Kulturrikets tilstand. Prosjektleder for Norsk kulturindeks er forsker Bård Kleppe. Henvendelser kan rettes til ham på telefon eller epost 2 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

3 Forord Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. I denne rapporten presenterer vi resultater og detaljer for Fusa kommune, utvalgte sammenlignbare kommuner, Hordaland og landsgjennomsnittet. Norsk kulturindeks er utarbeidet av Bård Kleppe i samarbeid med en intern referansegruppe bestående av følgende forskere: Knut Vareide, Ole Marius Hylland, Ola K. Berge, Mari T. Heian, Heidi Stavrum og Knut Løyland. Fusarapporten er skrevet av Gunn Kristin Aasen Leikvoll og Bård Kleppe. Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 28. januar 216 Bård Kleppe Prosjektleder Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune 3

4 4 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

5 Innhold Innledning... 7 Norsk kulturindeks... 7 Utvalgte kommuner... 9 Plassering i Norsk kulturindeks Kunstnere Kulturarbeidere Museum Konserter Tono-tall Billettselskap-tall Kino Bibliotek... 2 Bokbestand og tilvekst... 2 Besøk og utlån Aktive lånere Scenekunst Kultur for barn og unge Kulturskolen Den kulturelle skolesekken Sentrale tildelinger Frivillighet... 3 Mva.-refusjon Korps, kor, husflidslag, historielag og voksenopplæring Kommunale utgifter til kultur Innbyggertilfredshet Hovedtrekk Grunnlagsdata Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune 5

6 6 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

7 Innledning Hva er statusen for kulturlivet i Fusa kommune sammenlignet med andre kommuner og hele landet? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut? Er det områder innenfor kulturlivet hvor Fusa har en jobb å gjøre, eller motsatt utmerker seg som spesielt gode? I dette notatet presenterer vi tall fra Norsk kulturindeks 215 som kan si noe om dette. Norsk kulturindeks Beskrivelsen av kulturtilbud og kulturaktivitet i Norsk kulturindeks tar utgangspunkt i følgende ti kategorier: Kunstnere, kulturarbeidere, museum, konserter, kino, bibliotek, scenekunst, kultur for barn og unge (kulturskole + DKS), sentrale tildelinger og frivillighet. Alle kategorier er vektet likt, men delindikatorer innen hver kategori er vektet ulikt. I Norsk kulturindeks har vi fokusert på den såkalte ytringskulturen. Dette kulturbegrepet innbefatter kulturvern, men ikke generell frivillig aktivitet og idrett. Idretten har vi behandlet i en egen idrettsindeks (se våre nettsider for mer informasjon om dette). Valg og vekting av kategorier og datakilder tar utgangspunkt i hvilke deler av kulturlivet som vektlegges i den statlige kulturpolitikken. I Norge har det vært bred politisk enighet om hovedtrekkene i kulturpolitikken i mange år. Kategoriene har blitt valgt ut med bakgrunn i tilgjengelige data og ut i fra en tanke om hvilke faktorer som kan beskrive kulturtilbudet og kulturbruken i en kommune. Vi har her dratt nytte av Telemarksforskings kompetanse innen kulturpolitikk, kommunalpolitikk og regional utvikling. Når vi i denne rapporten sammenligner kulturnivået i kommunene, tar vi utgangpunkt i tall per innbygger. Dette kan være antall kunstnere per innbygger eller publikum per innbygger. På denne måten kan man sammenligne kulturtilbud og kulturbruk på tvers av kommuner med ulik størrelse. I utvalget av delindikatorer har vi etterstrebet delindikatorer som ikke på en systematisk måte favoriserer små eller store kommuner. Vi redegjør for hva som ligger bak indikatorene i en egen metodedel bak i rapporten. Norsk kulturindeks 215 er basert på tall fra 214. I denne rapporten presenteres tall for Fusa, utvalgte sammenlignbare kommuner, Hordaland og gjennomsnittet for landet. Bak i rapporten presenterer vi tallene og detaljene i tabeller. For data som er sammenlignbare med tall fra Norsk kulturindeks 214, presenterer vi endringer i prosent. Også denne utgaven av Norsk kulturindeks er forbedret på enkelte områder, likevel er de fleste delindikatorene som vi brukte i 214 beholdt i år. Endringene i årets rapport er som følger: Konserter: Vi har i år inkludert to nye indikatorer i denne kategorien. Etter møysommelig arbeid og stor velvilje har vi fått oversikt over antall arrangementer og total omsetning for konserter fra de største billettselskapene. Dette inkluderer: Billettservice, ebillett, TicketCo, Hoopla og Billettportalen. Samlet dekker disse en stor andel av det totale billettsalget til konserter. Dessverre lot det seg ikke gjøre å framskaffe data fra Tono i år. Vi har derfor benyttet tall fra 213. Kultur for barn (tidligere Kulturskole + DKS): Det har lenge vært et ønske om å skille kulturskolene fra DKS. Dette er to ordninger som organiseres ulikt og som det satses ulikt på i kommunene. Vi har tatt konsekvensen av dette ved å vise disse to kategoriene separat. Basert på tilbakemeldinger har vi også valgt å vekte kulturskolen tyngre (75 % mot tidligere 5%) enn DKS (25% mot tidligere 5%) i kategorien kultur for barn og unge. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune 7

8 Vi har også inkludert en ny indikator som måler bredden i DKS-tilbudet på samme måte som vi måler bredden i kulturskoletilbudet. Frivillighet: I frivillighetskategorien har vi igjen inkludert medlemskap i historielag samtidig som vi har hentet inn en ny indikator: Deltagere på voksenopplæringskurs innenfor kunst og kultur. Vi har også endret vektingen i denne kategorien. Mva.-refusjon har blitt vektet ned til fordel for de andre delindikatorene. Tabell 1: Kategorier, kilder, årstall og vektinger for Norsk kulturindeks 215. Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 214 2,5 % 1c Tildelinger fra Statens kunstnerstipend Statens kunstnerstipend 214 2,5 % 2 KULTURARBEIDERE 2a Sysselsatte innen kunstnerisk produksjon SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN27) 214 3,3 % 2b Sysselsatte innen kulturformidling SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN27) 214 3,3 % 2a Sysselsatte i media SSB sin sysselsettingsstatistikk (SN27) 214 3,3 % 3 MUSEUM 3a Kommunale midler til museum Norsk kulturråd 214 3,3 % 3b Totalt Besøkstall KOSTRA/SSB 214 3,3 % 3c: Besøkstall, betalende Tilsendte lister/årsrapporter fra konsoliderte museer ,3 % 4 MUSIKK 4a Antall Tono-arrangement TONO 213 2,5 % 4b Billettinntekter for Tono-registrerte konserter TONO + Norsk Rockforbund 213 2,5 % 4c Antall konserter billettselskaper Billettservice, Billettportalen, TicketCo, ebillett, Hoopla 214 2,5 % 4d Billettinntekter for konserter billettselskaper Billettservice, Billettportalen, TicketCo, ebillett, Hoopla 214 2,5 % 5 KINO 5a Antall filmfremvisninger totalt KOSTRA/SSB 214 2,5 % 5b Antall kinobesøk totalt KOSTRA/SSB 214 2,5 % 5c Mangfold filmframvisninger KOSTRA/SSB 214 2,5 % 5d Mangfold kinobesøk KOSTRA/SSB 214 2,5 % 6 BIBLIOTEK 6a Totalt utlån fra folkebibliotek (alle medier) KOSTRA/SSB 214 3,3 % 6b Antall besøk i folkebibliotek KOSTRA/SSB 214 3,3 % 6c Voksne aktive lånere Folkebibliotekstatistikk fra Nasjonalbiblioteket 214 3,3 % 7 SCENEKUNST 7a Antall teaterforestillinger NTO statistikk + tilsendte lister fra regionteatre 214 3,3 % 7b Teaterpublikum NTO statistikk + tilsendte lister fra regionteatre 214 3,3 % 7c Antall danseforestillinger Danseinformasjonen 214 3,3 % 8 KULTUR FOR BARN KULTURSKOLE 7,5 % 8a Antall årstimer totalt i kulturskolen GSI 214 2,5 % 8b Bredden i kulturskoletilbudet GSI 214 2,5 % 8c Antall elever fra kommunen i kulturskole KOSTRA/SSB 214 2,5 % DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2,5 % 8d Antall besøk Den kulturelle skolesekken DKS-sekretariatet / Ksys 214 1,25 % 8d Bredden i DKS tilbudet DKS-sekretariatet / Ksys 214 1,25 % 9 SENTRALE TILDELINGER 9a Kulturfondtildelinger + tilskudd over statsbudsjettet Norsk kulturråd og Statsbudsjettet ,3 % 9b Tildelinger Frifond Frifond 214 3,3 % 9c Tildelinger Riksantikvaren RA og Norsk kulturminnefond 214 3,3 % 1 FRIVILLIGHET 1a MVA refusjon siste tre år Lotteri- og stiftelsestilsynet 214 2,5 % 1b Antall korpsmedlemmer Norges musikkorps forbund og korpsnett 214 1,5 % 1d Antall historielagsmedlemmer Landslaget for historielag 214 1,5 % 1c Antall kormedlemmer 4 korforbund + KOSTRA (se metode) 214 1,5 % 1e Antall husflidsmedlemmer Norges husflidslag 214 1,5 % 1f Deltagere voksenopplæring VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 214 1,5 % 8 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

9 Utvalgte kommuner Fusa blir i denne rapporten sammenlignet med fire utvalgte kommuner. Valg av kommuner er foretatt av oppdragsgiver. Kommunene er valgt ut primært basert på demografi og geografi/sentralitet. Når vi sammenligner kommuner i Norsk kulturindeks, gir det mest mening å se på kommuner med tilnærmet likt innbyggertall og lik geografisk plassering når det gjelder sentralitet. For eksempel kan det være relevant å sammenligne nabokommuner eller kommuner som har om lag lik avstand til en større by. Ligger en kommune langt unna steder med et større kulturtilbud, vil det være behov for å ha et bredere kulturtilbud lokalt. Når vi sammenligner kulturnivå i denne rapporten, tar vi utgangpunkt i tall per innbygger. På denne måten kan man sammenligne kulturtilbud og kulturbruk på tvers av kommuner med ulik størrelse. I utvalget av delindikatorer har vi etterstrebet delindikatorer som ikke på en systematisk måte favoriserer små eller store kommuner. Mange små kommuner har få eller ingen kulturtilbud innenfor en eller flere kategorier i Norsk kulturindeks. Kommunene har ulike forutsetninger for å gi innbyggerne et godt kulturtilbud. Dette handler likevel til syvende og sist om kulturpolitiske prioriteringer. Kommuneøkonomi og prioritering av kultursektoren har innvirkning på kulturtilbudet, kanskje spesielt når det gjelder bibliotek, kulturskole og kino. Tabell 2: Nøkkelfakta om utvalgte kommuner. Kilde: SSB/ KOSTRA. Nøkkeltall Innbyggere Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter Os (Hord.) ,6 3,4 Vaksdal 496 9,9 2 3,8 Fusa ,9 2,6 Tysnes ,2 2,3 Samnanger ,8-1,7 2,3 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune 9

10 Plassering i Norsk kulturindeks Fusa havner totalt sett på en 359. plass blant landets 428 kommuner i Norsk kulturindeks 215. Dersom man gjør om denne rangeringen til en score mellom en og ti, får Fusa en totalscore på 2. Fusa scorer best i kategoriene kultur for barn og unge, konserter og kunstnere. I kategoriene museum, kino, scenekunst og sentrale tildelinger scorer kommunen svært lavt. Fusa har falt 13 plasser på indeksen siden 214. Kommunen har falt over 5. plasser i både konsert-kategorien og kultur for barn og unge-kategorien med innføringen av nye indikatorer. Høyest rangering får kommunen i delkategorien kulturskole (28. plass). Kommunen rangerer mellom 2. og 3. plass i samtlige kategorier. I kategorien scenekunst inntar de en delt sisteplass (ingen forestillinger eller besøk). SENTR. TILD. FRIV. KUNSTNERE KULTURARB MUSEUM KULTUR FOR BARN OG UNGE KONSERTER SCENEKUNST KINO BIBLIOTEK Figur 1: Fusas score i de ti kategoriene. De høyeste verdiene befinner seg ytterst i radardiagrammet. Kategoriene er rangert fra -1. Tabell 3: Kommunens rangering (av 428) sammenlignet med andre, relevante kommuner. KOMMUNE KUNSTNERE KULTUR- ARB. MUSEUM KONSERTER KINO BIBLIOTEK SCENEKUNST KULTUR FOR BARN OG UNGE KULTURSKOLE DKS SENTR. TILD. FRIVILLIG- HET Tysnes Os (Hord.) Vaksdal Fusa Samnanger TOTALT 1 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

11 1. Kunstnere Antallet kunstnere, deres kunstneriske aktivitet og deres kunstneriske kvalitet vil svært sannsynlig påvirke kulturlivet i kommunen. Kunstnerne iverksetter ofte kulturtiltak lokalt og bidrar til å styrke kulturlivet i lokalsamfunnet. Oversikten vi her presenterer tar utgangspunkt i bostedsadresse for kunstnere registrert i de ti største kunstnerorganisasjonene i landet. Vi presenterer også oversikt over tildelinger fra Statens kunstnerstipend (SKS). Dette kan være en indikator på den kunstneriske kvaliteten til kunstnerne som er bosatt i kommunen. I følge vår oversikt er totalt 7 kunstnere bosatt i Fusa kommune. Dette tilsvarer 1,8 kunstnere per tusen innbyggere, en kunstnertetthet som er 53 % under landsgjennomsnittet. Kunstnertettheten i Fusa er den samme i 214 som i 21. Av de 7 kunstnerne i Fusa kommune er 2 musikere eller komponister og 5 visuelle kunstnere. Statens kunstnerstipend er den viktigste ordningen for direkte støtte til kunstnere. Tildelingene gjøres på bakgrunn av en kvalitativ vurdering av kunstproduksjonen. Det ble ikke gitt SKS-tildelinger til kunstnere bosatt i Fusa i 214. Vi har ingen oversikt over hvor mange som har søkt. 4,5 4, 3,5 3,9 3,5 3, 2,5 2, 1,5 2,4 1,9 1,8 1,8 1,,8,5, Hele landet Hordaland Vaksdal Os (Hord.) Fusa Tysnes Samnanger Figur 2: Antall kunstnere per tusen innbyggere i Fusa, hele landet, Hordaland og utvalgte kommuner i Musikere og komponister Scenekunstnere Visuelle kunstnere Forfattere Figur 3: Antall medlemskap i ulike organisasjoner fordelt på kunstformer i Fusa kommune. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune 11

12 Tysnes Vaksdal Hele landet Hordaland Os (Hord.) Samnanger Fusa Figur 4: Tildelinger fra Statens kunstnerstipend til kunstnere i Fusa, Hordaland, hele landet og utvalgte kommuner i 214. Kroner per innbygger Tysnes Vaksdal Os (Hord.) Hordaland Hele landet Samnanger Fusa Figur 5: Tildelinger fra Statens kunstnerstipend til kunstnere i Fusa, Hordaland, hele landet og utvalgte kommuner i 214. Kroner per kunstner. 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Fusa Os (Hord.) Samnanger Tysnes Vaksdal Hele landet Hordaland Figur 6: Endring i antall kunstnere per 1 innbyggere siste fire år for Fusa, Hordaland, hele landet og utvalgte kommuner. 12 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

13 2. Kulturarbeidere Sysselsettingstall for kulturyrker kan fortelle noe om kulturlivet generelt i kommunen. Kulturyrker genererer i stor grad kulturtilbud lokalt. Flere steder jobbes det også målrettet for å styrke det kulturbaserte næringslivet. Tallene i denne oversikten er hentet fra SSBs sysselsettingsstatistikk. Oversikten inkluderer både ansatte og selvstendige næringsdrivende, i både privat og offentlig sektor. Sysselsatte er registrert på arbeidsadresse. I Fusa jobber 11 personer innenfor ulike kulturyrker. Ingen av disse jobber innen media, 4 jobber med kunstnerisk arbeid av ulik art og 7 personer jobber med kulturformidling, f.eks. museums- og bibliotekansatte, kulturskolelærere m.m. Andelen kulturarbeidere i Fusa er 2,9 ansatte per tusen innbyggere. Dette er 72 % under landsgjennomsnittet. Generelt finner man flest ansatte innen kulturyrker i de større byene og regionsentrene. De største kulturaktørene i Fusa hva gjelder antall ansatte er som følger (antall i parentes): Kulturskolen (5), biblioteket (3) (data fra Brønnøysundregistrene). Andelen ansatte innen disse yrkene har samlet sett hatt en økning på 22 % i Fusa de siste fem årene. Det er her totalt sett snakk om en økning på 2 personer. Av de utvalgte kommunene, er det Fusa, Os, Samnanger og Vaksdal som har hatt en vekst i andelen kulturarbeidere de siste fem årene. På landsbasis har andelen gått ned med 5 %. 4 Kunstnerisk produksjon Kulturformidling Media 7 Figur 7: Totalt antall sysselsatte i ulike kulturyrker i Fusa kommune i 214. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune 13

14 , 3,5 Media ,6 3,2 1,2 1,2 3,2 1,4, 2,4 3,3 1,6 1,8 2,7 2,9,7 1,1,4 1,2 1,2 1, Hele landet Hordaland Tysnes Samnanger Vaksdal Os (Hord.) Fusa Kulturformidling Kunstnerisk produksjon Figur 8: Antall sysselsatte per 1 innbyggere i Fusa kommune, utvalgte kommuner, Hordaland og hele landet i , 1, 8, 6, 4, 2, Fusa Os (Hord.) Samnanger Tysnes Vaksdal Hele landet Hordaland, Figur 9: Antall sysselsatte i kulturyrker per 1 innbyggere i Fusa kommune, utvalgte kommuner, Hordaland og hele landet i perioden , 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6 Fusa - Kunstnerisk produksjon Fusa - Kulturformidling Fusa - Media,4,2, Figur 1: Endring i antall sysselsatte per 1 innbyggere innen kunstnerisk produksjon (blå), kulturformidling (grønn) og media (grå) fra 29 til 214 i Fusa. 14 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

15 3. Museum Museene er en viktig del av kulturaktiviteten rundt i kommunene. De er ressurssentre for kulturvern, de produserer kunnskap og opplevelser og de kan fungere som møtesteder for innbyggerne. Vi presenterer her kommunale tildelinger til museer samt totalt besøk og betalende besøk for alle museumsavdelinger som rapporterer tall inn til Norsk kulturråd. Totalt brukte Fusa 1 kroner på museumsformål (Netto driftsutgifter til muséer, funksjon 375) i 214. Dette tilsvarer om lag 3 kroner per innbygger og er 96 % under landsgjennomsnittet. Overføringen har økt med 1 kr sammenlignet med året før. I landet for øvrig har det vært en nedgang i kommunale tilskudd til museer på rundt 3 % fra 213 til 214. Ingen museer i Fusa er inkludert i vårt tallgrunnlag. Vår oversikt inkluderer kun museer som rapporterer til Norsk kulturråd, det betyr at noen museer og lokale samlinger faller utenom datagrunnlaget til Norsk kulturindeks. Det relativt nyåpnede Tønnegarden economuseum er et eksempel på det Hele landet Hordaland Samnanger Os (Hord.) Vaksdal Fusa Tysnes Figur 11: Netto driftsutgifter til museer i Fusa kommune, utvalgte kommuner, Hordaland og hele landet i 214. Kr per innbygger. 2,5 2, 1,5 1,,9,7 Annet Betalende,5, 1,1 1,2,,,,,,,,,, Hele landet Hordaland Tysnes Samnanger Os (Hord.) Fusa Vaksdal Figur 12: Betalende besøk (blå) og annet besøk (grønn) på muséer i Fusa kommune, utvalgte kommuner, Hordaland og hele landet i 214. Antall besøk per innbygger. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune 15

16 4. Konserter Kategorien konserter tar utgangspunkt i konserttall fra TONO og fra de største nasjonale billettselskapene i Norge: Billettservice, ebillett, Billettportalen, TicketCo og Hoopla. TONO er et organ som forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag. TONO samler inn informasjon om de fleste konserter i Norge og deres database inneholdt omtrent 22 konserter for 213. Vi lyktes ikke i å få tak i Tono-tall for 214, og har derfor benyttet 213-tall. Antall konserter solgt gjennom billettselskapene var på ca. 14 i 214. Tono-tall Totalt er det registrert 11 arrangementer i Fusa kommune i Tonos oversikt for 213. Dette tilsvarer 2,9 arrangementer per 1 innbyggere. Antall arrangementer er 32 % under landsgjennomsnittet. Tono-dataene er imidlertid ikke helt nøyaktige, flere arrangementer kommer under radaren og blir ikke fanget opp. Tono-avregningen sier noe om hvor stor konserten er. Avregningen er basert på totale inngangspenger eller antall publikum. Vi finner at aktører i Fusa har blitt avkrevd rundt 27 8 kr i Tono-vederlag. Dette er 7,2 kroner per innbygger, 4 % under landsgjennomsnittet ,2 5, 4,2 2,9 1,7 1,6,8 Tysnes Hordaland Hele landet Fusa Vaksdal Os (Hord.) Samnanger Figur 13: Antall TONO-registrerte konserter per 1 innbyggere i Fusa kommune, utvalgte kommuner, Hordaland og hele landet i ,7 15,8 14,7 12, 1 5 7,2 1,7,5 Tysnes Hordaland Os (Hord.) Hele landet Fusa Vaksdal Samnanger Figur 14: TONO-avregning i kr per innbygger til arrangører i Fusa kommune, utvalgte kommuner, Hordaland og hele landet i Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

17 Billettselskap-tall Det er hos de største billettselskapene registrert 3 konserter i Fusa kommune i 214. Det utgjør,8 konserter per 1 innbyggere i kommunen og ligger 71 % under landsgjennomsnittet. Den samlede omsetningen knyttet til disse konsertene var på rundt 266 kr, som tilsvarer en omsetning på 69 kr per innbygger. Dette er 76 % under landsgjennomsnittet. Omsetningen per konsert var rundt 88 8 kr. Dette er 18 % under landsgjennomsnittet. 5, 4,7 4, 3, 2, 3,1 3,1 2,7 2, 1,,8,8, Tysnes Hordaland Os (Hord.) Hele landet Vaksdal Samnanger Fusa Figur 15: Antall registrerte konserter per 1 innbyggere hos billettselskapene Billettservice, ebillett, Billettportalen, TicketCo og Hoopla i Fusa kommune, utvalgte kommuner, Hordaland og hele landet i Tysnes Hele landet Hordaland Os (Hord.) Fusa Vaksdal Samnanger Figur 16: Omsetning i kr per innbygger knyttet til konserter registrert hos billettselskapene Billettservice, ebillett, Billettportalen, TicketCo og Hoopla i Fusa kommune, utvalgte kommuner, Hordaland og hele landet i Tysnes Hele landet Hordaland Fusa Os (Hord.) Vaksdal Samnanger Figur 17: Omsetning i kr per konsert knyttet til konserter registrert hos billettselskapene Billettservice, ebillett, Billettportalen, TicketCo og Hoopla i Fusa kommune, utvalgte kommuner, Hordaland og hele landet i 214. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune 17

18 5. Kino Kino er det kulturtilbudet som størst andel av befolkningen benytter seg av. I følge SSBs kulturbarometer er kino også et tilbud som befolkningen benytter seg av på tvers av sosioøkonomiske skillelinjer. I kinokategorien presenterer vi tall fra bransjeorganisasjonen Film og Kino. Totalt ble det vist 18 kinoforestillinger på kino i Fusa kommune. 9 av disse var fra USA, 7 var norske, ingen var britiske, 2 var fra andre nordiske land og ingen var fra andre europeiske land eller fra land utenfor Europa og USA. Dette utgjør totalt 4,7 forestillinger per 1 innbyggere og er 93 % under landsgjennomsnittet. I løpet av 214 ble det vist 18 ulike filmer fra 3 ulike land. Halvparten av filmene som blir vist i Fusa er amerikanske, mens på landsbasis er denne andelen 61 %. Av utvalgte kommuner har Tysnes den høyeste andelen amerikanske filmer av de utvalgte kommunene med 61 %. Totalt ble kinoen i Fusa besøkt 641 ganger i 214. Dette gir et besøk på,2 per innbygger, noe som er 92 % under landsgjennomsnittet. De 1 filmene med flest besøk i Fusa i 214 var som følger (besøk i parentes): Karsten og Petras vidunderlige jul (9), Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama (8), Doktor Proktors prompepulver (78), Frost 3D (norske stemmer) (75), Operasjon Arktis (61), Børning (48), Fly 2: Brann og Redning (3D norske stemmer) (48), Karsten og Petra på vinterferie (42), Rio 2 (3D, norsk tale) (32) og The Maze Runner: I dødens labyrint (22) Andre Europeisk Nordisk Britisk Amerikansk Norsk 2 1 Hele landet Hordaland Tysnes Fusa Os (Hord.) Samnanger Vaksdal Figur 18: Kinoforestillinger fordelt på opprinnelsesland. Antall forestillinger per 1 innbyggere i 214. Fusa kommune, utvalgte kommuner, Hordaland og hele landet i Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

19 ,4 2, ,6,3,2,, Hordaland Hele landet Tysnes Os (Hord.) Fusa Samnanger Vaksdal Figur 19: Antall kinobesøk per innbyggere. Fusa kommune, Hordaland, utvalgte kommuner og hele landet i Fusa Os (Hord.) Samnanger Tysnes Vaksdal Hele landet Hordaland Figur 2: Antall kinoforestillinger per 1 innbyggere. Fusa, Hordaland, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Fusa Os (Hord.) Samnanger Tysnes Vaksdal Hele landet Hordaland Figur 21: Antall kinobesøk per innbyggere. Fusa, Hordaland, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune 19

20 6. Bibliotek Bibliotek er en lovpålagt tjeneste for kommunene og er en viktig del av både kunnskaps- og kulturpolitikken i Norge. Mange steder er biblioteket det kulturelle senteret i kommunene og fungerer som en viktig møteplass. Her presenterer vi tall hentet fra KOSTRA og Folkebibliotekstatistikken til Nasjonalbiblioteket. Bokbestand og tilvekst Bokbestand og tilvekst i bibliotekene forteller noe om tilbudet ved det enkelte bibliotek. Det er likevel problematisk å sammenligne bokbestand og tilvekst på tvers av kommuner med svært ulike innbyggertall. Større kommuner har en større bokbestand totalt, men grunnet stordriftsfordeler trenger ikke bokbestanden per innbygger være så høy for at tilbudet skal være godt. Samtidig er ikke bokbestand noe entydig tegn på kvalitet. En høy bokbestand kan like gjerne skyldes at biblioteket har vært dårlige til å kassere bøker. Bokbestand og tilvekst er av nevnte grunner ikke en av indikatorene i Norsk kulturindeks. Folkebibliotekene i Fusa kommune har per en samlet bokbestand på eksemplarer. Hvor mange ulike titler dette utgjør, har vi ikke oversikt over. Bokbestanden ved disse bibliotekene tilsvarer 5,5 bøker per innbygger. Dette er om lag 67 % over landsgjennomsnittet på 3,3. Den samlede tilveksten ved folkebiblioteker i Fusa var 1635 eksemplarer av ulike typer medier. Dette utgjør,43 eksemplarer per innbygger, dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Fusa har nest størst tilvekst per innbygger av de utvalgte kommunene ,1 5,5 5,5 5 4, ,3 2,8 1,7 1 Tysnes Samnanger Fusa Vaksdal Hele landet Hordaland Os (Hord.) Figur 22: Bokbestand per innbygger i Fusa kommune, Hordaland, utvalgte kommuner og hele landet i 214.,6,5,4,53,43,3,2,28,27,21,18,14,1, Samnanger Fusa Tysnes Vaksdal Hele landet Hordaland Os (Hord.) Figur 23: Tilvekst (antall) siste år for alle medier per innbygger i Fusa kommune, Hordaland, utvalgte kommuner og hele landet. 2 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

21 Besøk og utlån Samlet besøk ved folkebibliotekene i Fusa kommune var 6127 i 214. Dette tilsvarer 1,6 besøk per innbygger, 62 % under landsgjennomsnittet. Besøket har gått ned med 71 % fra 27 til 214. Landet for øvrig har også hatt en nedgang samme periode, men denne er mye svakere (11 %). Det har også alle de utvalgte kommunene, med unntak av Os som hadde en vekst på 2 %. Vi finner imidlertid en kraftig nedgang mellom 27 og 28, dette kan ha noe med rapportering å gjøre. Det totale utlånet for alle medier i Fusa var i 214. Av disse var bøker. Voksenlitteratur utgjorde rundt 419 utlån, mens barnelitteratur utgjorde 914 utlån. De resterende 2962 utlånene var andre medier, som dvd-er, cd-er osv. Deler vi dette på antall innbyggere, finner vi at det ble lånt ut 4,2 eksemplarer per innbygger. Dette er 6 % under landsgjennomsnittet, og 5 % mindre enn året før. På landsbasis gikk utlånet ned med 4 % fra 213 til 214. Siden 27 er utlånet redusert med 36 %. 4,5 4, 3,5 3, 2,5 4,1 3,9 3,8 2, 1,5 1, 1,6 1,4 1,2 1,,5, Hele landet Hordaland Os (Hord.) Fusa Tysnes Vaksdal Samnanger Figur 24: Bibliotekbesøk i Fusa kommune, Hordaland, hele landet og utvalgte kommuner i 214. Antall besøk per innbygger. Vaksdal,3,4,6 1,3 Os (Hord.),9 1,1,7 2,8 Tysnes,9 1,6,5 2,9 Samnanger 1,2 1,2 1,2 3,6 Hordaland 1,5 1,5 1,2 4,1 Fusa 2,4 1,1,8 4,2 Hele landet 1,6 1,6 1,2 4,5,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5 5, Barnelitteratur Voksenlitteratur Andre medier Figur 25: Utlån av barnelitteratur, voksenlitteratur og andre medier i folkebibliotekene i 214. Antall utlån per innbygger. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune 21

22 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Fusa Os (Hord.) Samnanger Tysnes Vaksdal Hele landet Hordaland Figur 26: Antall bibliotekbesøk per innbygger. Fusa kommune, Hordaland, hele landet og utvalgte kommuner i perioden , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Fusa Os (Hord.) Samnanger Tysnes Vaksdal Hele landet Hordaland Figur 27: Antall utlån alle medier per innbygger. Fusa kommune, Hordaland, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

23 Aktive biblioteklånere En aktiv låner er en person eller organisasjon med minst ett registrert lån i et gitt år. Fusa hadde totalt 441 aktive lånere i 214. Dette utgjør 114 aktive lånere per 1 innbyggere. Vi finner 347 aktive voksne lånere. Dette er 9,4 aktive voksne lånere per 1 innbyggere, 29 % under landsgjennomsnittet. Fusa har en høyere andel aktive lånere fra andre kommuner enn landsgjennomsnittet. I Fusa er 39 % av de aktive lånerne fra andre kommuner. Vaksdal har til sammenligning kun 3 % aktive lånere fra andre kommuner. På landsbasis er 15 % av aktive lånere fra en annen kommune enn der biblioteket hører hjemme. Av utvalgte kommuner er det Fusa som har den klart høyeste andelen aktive lånere fra andre kommuner. Tysnes Vaksdal 52 8 Samnanger Fusa Os (Hord.) Hordaland Hele landet Barn egen kommune Barn annen kommune Voksne egen kommune Voksne annen kommune Figur 28: Aktive lånere per 1 innbyggere. Fusa kommune, Hordaland, hele landet og utvalgte kommuner i Fusa Os (Hord.) Samnanger Tysnes Vaksdal Hele landet Hordaland Figur 29: Aktive lånere per 1 innbyggere. Fusa kommune, Hordaland, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune 23

24 7. Scenekunst Scenekunst er i mange land primært et tilbud man finner i byene. I Norge har vi gjennom Riksteateret og Regionteatrene hatt et utbygd, desentralisert scenekunsttilbud i mange år. Opplysningene om teater- og operaforestillinger og publikum er hentet fra medlemsteatrene i Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO). Opplysningene om danseforestillinger er hentet fra Danseinformasjonen.no. Private teatre og frie scenekunstgrupper er ikke inkludert i oversikten, men flere av disse forestillingene er inkludert i oversikten over DKS-forestillinger. Teatrene som rapporterer inn tall til NTO hadde i 214 registrert teater- og operaforestillinger og danseforestillinger i Fusa. Det er naturlig nok heller ikke registrert noen besøk. 2,5 2,3 2, 1,8 1,5 1,,7,7 Teaterforestillinger Danseforestillinger,5,3,2,4,,,,,1,1,, Hordaland Hele landet Vaksdal Tysnes Samnanger Os (Hord.) Fusa Figur 3: Antall teater- og operaforestillinger per 1 innbyggere (blått) og antall danseforestillinger per 1 innbyggere (grønt) for Fusa kommune, Hordaland, utvalgte kommuner og hele landet i 214.,4,4,34,34,3,3,2,2,1,1,,4,4,3,1, Hordaland Hele landet Tysnes Vaksdal Samnanger Os (Hord.) Fusa Figur 31: Antall teater- og operabesøk per innbygger for Fusa kommune, Hordaland, utvalgte kommuner og hele landet i Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

25 8. Kultur for barn og unge Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken (DKS) er, ved siden av Ungdommens kulturmønstring (UKS), de viktigste statlige tiltakene for kulturtilbud til barn og unge. Vi presenterer derfor disse tallene samlet under en kategori. Kulturskolene har som mål å la barn få utøve kunst og kultur, mens DKS primært har som mål å la barn og unge oppleve kunst og kultur. Kulturskolen I Fusa kommune går 143 barn i kulturskolen. Dette utgjør en elevandel på 25 % av barn i grunnskolealder (6-15 år), 5 % over landsgjennomsnittet på,17. Utviklingen viser at andelen barn i kulturskolen har økt med 32 % siden 27 i Fusa kommune. Den høyeste elevandelen finner vi i 211 (35 %). Mellom 21 og 214 har det vært en nedgang i elevandelen i Fusa kommune. På landsbasis finner vi en oppsiktsvekkende nedgang på 7 % fra 213 til 214. Andelstallet vi opererer med her avviker noe fra det vi kjenner som dekningsgrad i kulturskolen. Årsaken til dette er at elever under 6 år eller over 15 år inngår i elevtallsberegningen, men ikke i totaltallet vi bruker som referansepunkt (barn i grunnskolealder). Andel av barn i grunnskolealder (6-15 år) i kommunen som går i kulturskole vil derfor være noe høyere enn dekningsgraden. Kulturskoletilbud kan romme så mangt. Alt fra enkeltoppfølging av elever til store prosjektkor som samles over en kort periode. Ved siden av dekningsgrad vil derfor årstimer være en god indikator for kulturskoletilbudet i kommunene. Kulturskolene i Fusa tilbøy 225 årstimer i 214. Dette utgjør 3,5 timer per barn i grunnskolealder. Antallet årstimer per barn er 7 % over landsgjennomsnittet på 2,1. Det brukes i snitt 14,2 årstimer på hver elev i kulturskolen i Fusa, mer enn i samtlige av de utvalgte kommunene. 3, % 25, % 26, % 24,7 % 2, % 19,9 % 15, % 16,5 % 15,8 % 14,8 % 13,3 % 1, % 5, %, % Samnanger Fusa Vaksdal Hele landet Tysnes Hordaland Os (Hord.) Figur 32: Andel elever fra kommunen som går i kulturskole i % av barn i grunnskoleskolealder (6-15) i Fusa kommune, Hordaland, utvalgte kommuner og hele landet i 214. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune 25

26 Musikk Visuelle kunstfag Teater Dans Andre sjangere Annen virksomhet 21 Figur 33: Årstimer fordelt på sjanger i Fusa kommune i , 3,5 3,5 3,1 3, 2,8 2,5 2, 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,,5, Fusa Samnanger Vaksdal Hele landet Hordaland Tysnes Os (Hord.) Figur 34: Årstimer i kulturskolen per barn i grunnskolealder (6-15 år) i Fusa kommune, Hordaland, utvalgte kommuner og hele landet i , % 45, % 4, % 35, % 3, % 25, % 2, % 15, % 1, % 5, %, % Fusa Os (Hord.) Samnanger Tysnes Vaksdal Hele landet Hordaland Figur 35: Andel elever fra kommunen som går i kulturskole i % av barn i grunnskoleskolealder (6-15) Fusa kommune, Hordaland, utvalgte kommuner og hele landet i perioden Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

27 Den kulturelle skolesekken Siden DKS-forestillinger er obligatoriske for elevene, kan man regne med at publikumsoppslutningen er direkte avledet av tilbudet. Det totale besøket på DKS-forestillinger i grunnskolen i Fusa kommune var 2867 i 214. Besøkene fordeler seg som følgende på ulike sjangre (totalt besøk i parentes): film (115), kulturarv (491), litteratur (512), musikk (153), scenekunst (565), visuell kunst (54), annet (78). Det totale besøket tilsvarer 5 besøk per barn i grunnskolealder (6-15), 7 % under landsgjennomsnittet på 5,3. I disse tallene inngår både kommunale og fylkeskommunale forestillinger. DKS-besøket har doblet seg i Fusa fra 211 til 214. Vi finner den samme trenden i de andre utvalgte kommunene i Hordaland. På landsbasis var det fra 211 til 214 en oppgang på 22 %. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Annet Visuell kunst Scenekunst Musikk Litteratur Kulturarv Film 1,, Samnanger Tysnes Hele landet Vaksdal Fusa Os (Hord.) Hordaland Figur 36: Antall besøk på DKS-forestillinger per barn i grunnskolealder (6-15 år), fordelt på ulike sjangere, i Fusa kommune, Hordaland, utvalgte kommuner og hele landet i , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Fusa Os (Hord.) Samnanger Tysnes Vaksdal Hele landet Hordaland Figur 37: Antall besøk på DKS-forestillinger per barn i grunnskolealder (6-15 år) i Fusa kommune, Hordaland, hele landet og utvalgte kommuner i perioden Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune 27

28 9. Sentrale tildelinger Støtte til kunst og kultur forteller oss noe om aktiviteten i de kommunene som mottar støtte. Vi har her valgt tilskuddsordninger med ulikt nedslagsfelt: Frifond, tildelinger fra Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond samt tildelinger fra Norsk kulturråd og tildelinger over statsbudsjettet til stedbunden aktivitet. Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for frivillig kulturaktivitet i lokalsamfunnet. Midlene tildeles etter søknad, beløpene er ofte små, men mange aktører får støtte. I denne oversikten er kun støtte til musikk og teater inkludert. Totalt ble det delt ut 4 kroner i Frifond-støtte til aktører i Fusa kommune i 214. Dette utgjør 1 krone per innbygger og er 7 % under landsgjennomsnittet. Tildelinger fra Riksantikvaren inkluderer tekniske/industrielle kulturminner, tildelinger fra Norsk kulturminnefond samt tilskudd til istandsetting som forvaltes av fylkeskommunene. Fra Riksantikvaren ble det ikke delt ut midler til aktører i Fusa kommune i 214. Fra budsjettet til Kulturdepartementet i 214 og tildelinger fra Norsk kulturråd i 214 har vi plukket ut tildelinger som gis til stedsspesifikke tiltak. I 214 ble det ikke delt ut slike midler til aktører i Fusa kommune , ,3 3,6 3,4 2,5 1,, Os (Hord.) Hordaland Tysnes Hele landet Samnanger Fusa Vaksdal Figur 38: Tildelinger fra Frifond musikk og Frifond teater i Fusa kommune, Hordaland, hele landet og utvalgte kommuner i 214. Kr per innbygger. 28 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

29 4 36,5 36, ,9 5,,,, Hele landet Hordaland Os (Hord.) Vaksdal Fusa Samnanger Tysnes Figur 39: Tildelinger fra Riksantikvaren til ulike tiltak i Fusa kommune, Hordaland, utvalgte kommuner og hele landet i 214. Kr per innbygger , , ,8,,,, Hordaland Hele landet Os (Hord.) Vaksdal Fusa Samnanger Tysnes Figur 4: Stedsspesifikke tildelinger fra Kulturdepartementet og Norsk kulturråd til aktører i Fusa kommune, Hordaland, utvalgte kommuner og hele landet i 214. Kr per innbygger. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune 29

30 1. Frivillighet Frivillighet er svært viktig for det lokale kulturlivet. I denne kategorien presenterer vi aktivitetstall basert på kompensasjon av merverdiavgift for frivillige organisasjoner, samt medlemstall for fem kulturaktiviteter med et stort samlet medlemstall og lag i svært mange kommuner: Kor, korps, historielag, husflidslag og deltakere i voksenopplæringskurs. Mva.-refusjon Mva.-refusjon er utledet av brutto driftsutgifter eller faktiske mva.-utgifter for frivillige lag og organisasjoner. Tallene sier derfor noe om den frivillige aktiviteten på kulturfeltet i kommunen. Fra mva.-refusjonsordningen har vi kun plukket ut organisasjoner som jobber innen kunst og kultur (ICNPO nr. 11). Frivillige organisasjoner i Fusa mottok i overkant av 35 kroner i mva.-kompensasjon i 214. Dette utgjør 9,3 kroner per innbygger og er 42 % under landsgjennomsnittet. Mva.-refusjonen for aktører i Fusa har økt med 67 % det siste året, den tilsvarende økningen på landsbasis var 39 %. Aktørene som mottok mva.-refusjon i Fusa var (total tildeling i parentes): Eikelandsosen Skulem.Lag (24 39), Eikelandsfjorden Musikklag (567) og Kor(t)pusten (5616) , ,9 16, 14,4 12,1 9,3 8,3 Tysnes Hordaland Hele landet Os (Hord.) Samnanger Fusa Vaksdal Figur 41: Mva.-refusjon til frivillige aktører innen kunst og kultur i Fusa kommune, Hordaland, utvalgte kommuner og hele landet i 214. Kr per innbyggger. Korps, kor, husflidslag, historielag og voksenopplæring Frivillighet i kultursektoren kan romme svært mye. For å finne gode, sammenlignbare, tall har vi plukket ut tre aktiviteter som har mange medlemmer totalt og som har aktivitet i de fleste kommuner: Korps, husflidslag og kor. Korpsene i Fusa kommune har en samlet medlemsmasse på 68 medlemmer i 214. Dette utgjør 17,7 medlemskap per 1 innbyggere og er 46 % over landsgjennomsnittet. Antall korpsmedlemmer per innbyggere er økt med 14 % siden 211. Nedgangen på landsbasis samme periode var 7 %. Det er umulig å få en total oversikt over alle som synger i kor. Korene varierer i størrelse og i grad av organisering. De fleste kor er med i en nasjonal paraplyorganisasjon, men ikke alle. I vår oversikt har vi tatt med medlemstall for Norges korforbund, Norsk sangerforbund, Norsk sangerforum, Ung i kor, samt KOSTRA-tall for 3 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

31 antall kormedlemmer i Den norske kirke. Vi finner 45 kormedlemmer i Fusa kommune. Dette utgjør 11,7 medlemmer per 1 innbyggere, noe som er 3 % under landsgjennomsnittet. I følge oversikten fra Norges husflidslag er det 34 husflidsmedlemmer i Fusa, noe som tilsvarer 8,9 medlemmer per 1 innbyggere. Dette er 86 % over landsgjennomsnittet. Fusa har ingen medlemmer i historielag tilknyttet Landslaget for lokalhistorie. Ser vi på hvor mange som har deltatt på voksenopplæringskurs i regi av Musikkens studieforbund og Studieforbundet kultur og tradisjon, finner vi 28 deltagere. Dette tilsvarer 7,3 deltagere per 1 innbyggere og er 43 % under landsgjennomsnittet , 28,7 25,6 2 17, ,1 12,1 1 5 Tysnes Samnanger Vaksdal Fusa Hordaland Hele landet Os (Hord.) 5,9 Figur 42: Antall medlemmer i korps per 1 innbyggere i Fusa kommune, Hordaland, utvalgte kommuner og hele landet i ,2 32,2 18,3 16,7 16,6 16,2 11,7 Samnanger Vaksdal Hordaland Hele landet Os (Hord.) Tysnes Fusa Figur 43: Antall medlemmer i kor per 1 innbyggere i Fusa kommune, Hordaland, utvalgte kommuner og hele landet i 214. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune 31

32 ,5 14,4 8,9 4,8 3,3,, Tysnes Vaksdal Fusa Hele landet Hordaland Os (Hord.) Samnanger Figur 44: Antall medlemmer i husflidslag per 1 innbyggere i Fusa kommune, Hordaland, utvalgte kommuner og hele landet i , 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 15,9 14,9 13,7,,,, Vaksdal Hordaland Hele landet Os (Hord.) Fusa Samnanger Tysnes Figur 45: Antall medlemmer i historielag per 1 innbyggere i Fusa kommune, Hordaland, utvalgte kommuner og hele landet i , 22,9 2, 15, 13,5 12,8 1, 5, 1,2 1, 7,3 5,8, Vaksdal Os (Hord.) Hele landet Samnanger Hordaland Fusa Tysnes Figur 46: Antall deltagere på voksenopplæringskurs innen kultur per 1 innbyggere i Fusa kommune, Hordaland, utvalgte kommuner og hele landet i Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

33 11. Kommunale utgifter til kultur Analyser har vist at det samlet sett er en sammenheng mellom kommunale utgifter til kultur og rangering i Norsk kulturindeks. Ergo: Bruker man penger på kultur, så får man kultur. Vi finner likevel at mange kommuner har en større lokalpolitisk vilje til å satse på kultur enn det resultatene i Norsk kulturindeks viser og vice versa. Engasjerte personer i lokalmiljøet eller næringsdrivende som satser på kultur kan ofte være vel så viktig som den politiske viljen og evnen. Statlige overføringer spiller også en stor rolle. Vi skal her se litt på hvordan pengebruken på kultur er i Fusa kommune. Alle tall er netto driftsutgifter per innbygger. I denne oversikten er også idrett inkludert. Samlede netto driftsutgifter per innbygger til kultur i 214 for Fusa er 1596 kroner. Av disse gikk 412 kroner til idrettsanlegg, 55 kroner til kulturskoler, 79 kroner til idrett, 292 kroner til bibliotek, 5 kroner til aktivitetstilskudd for barn og unge, kroner til kunstformidling, kroner til kino, 14 kroner til kommunale kulturbygg, 3 kroner til museum og 241 kroner til andre kulturaktiviteter. De totale driftsutgiftene til kultur og idrett i Fusa ligger 21 % under landsgjennomsnittet. Tilskudd til idrett isolert ligger 53 % under landsgjennomsnittet, mens tilskudd til idrettsanlegg ligger 1 % under landsgjennomsnittet. Ser vi på kultur, finner vi at følgende utgiftsposter ligger lavere enn landsgjennomsnittet: Barn og unge (-98 %), kino, kunstformidling (begge -1 %), museer (-97 %), kulturbygg (-92 %) og andre kulturaktiviteter (-9 %). Folkebibliotek (6 %) og kulturskoler (dobbelt så høyt) er de områdene hvor Fusa bruker mer enn landsgjennomsnittet. Ser vi på endringer over år, finner vi at overføringer til kultur som andel av totale netto driftsutgifter sank med 3 % fra 27 til 214. Nedgangen på landsbasis var på 14 %. Overføringene sank også i Samnanger og Os i denne perioden, men økte i Tysnes og Vaksdal. Vi ser av grafen under at kulturoverføringene som andel av totale netto driftsutgifter gikk ned for de fleste kommuner mellom 21 og 211. Dette skyldes at samlede netto driftsutgifter økte da tilskuddet til barnehager ble innlemmet i den kommunale rammeoverføringen dette året. 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% % -3% Fusa Os (Hord.) Samnanger Tysnes Vaksdal Hele landet Hordaland Figur 47: Netto driftsutgifter til kultur som andel av totale netto driftsutgifter i perioden 27 til 214 i Fusa, Hordaland, hele landet og sammenlignbare kommuner. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune 33

34 Annet Kulturbygg Kulturskoler Idrettsanlegg Idrett Kunstformidling Muséer Kino Folkebibliotek Barn og unge 5 Vaksdal Hele landet Hordaland Fusa Os (Hord.) Samnanger Tysnes Figur 48: Netto driftsutgifter i kr per innbygger til ulike områder innenfor kultursektoren i Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

35 12. Innbyggertilfredshet Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomførte i 21, 213 og 215 en innbyggerundersøkelse, som måler tilfredshet med ulike tjenestetilbud. Undersøkelsen inneholder blant annet én del som tar for seg kultur. Nedenfor presenterer vi innbyggerne i de utvalgte kommunene sine svar på 4 spørsmål som tar for seg tilfredshet med ulike deler av kulturtilbudet. Svarene blir presentert som gjennomsnitt av de tre Difi-undersøkelsene. I Norsk kulturindeks måler vi nivået på kulturtilbudet innad i kommunen. Innbyggerundersøkelsen til Difi sier noe om den enkeltes opplevelse av muligheten til å delta i kulturaktiviteter. Slike aktiviteter kan like gjerne foregå utenfor vedkommendes bostedskommune. Generelt finner vi et sterkt samsvar mellom kulturnivået i en kommune målt ved hjelp av Norsk kulturindeks og tilfredsheten til innbyggerne slik det kommer fram i Difi sin undersøkelse. Innbyggere i kommuner som rangerer høyt på Norsk kulturindeks, er langt mer tilfreds med kulturtilbudet enn innbyggerne i kommuner som rangerer lavt. Dette gjelder ikke nødvendigvis for kommuner som ligger nær byer og regionsenter. Slike kommuner har vanligvis et begrenset tilbud innen konserter og scenekunst, men innbyggerne er likevel fornøyde med muligheten til å gå på konsert og teater på grunn av nærheten til tilbudet i byen. Av statistiske hensyn har vi valgt å kun ta med kommuner med flere enn 3 respondenter. Fusa kommune har for få respondenter, og er derfor ikke representert her.,58 (14) (36) Vaksdal Os -1,91-1,44 -,3,5,64,94 1,7-3, -2,5-2, -1,5-1, -,5,,5 1, 1,5 Foreningsliv og kursaktiviteter Gå på kino, konsert og teater Museum, kunstutstilling og lignende Kulturaktiviteter (musikk, drama, dans ol.) Figur 49: Innbyggere sine svar på spørsmål om muligheten til å delta i ulike kulturaktiviteter. Gjennomsnitt av score på en skala fra -3 til 3, der -3 er svært dårlig og 3 er svært godt. Fusa har til sammen 16 respondenter i undersøkelsene for 21, 213 og 215. Kilde: Innbyggerundersøkelsene for 21, 213 og 215, Difi. Tallene viser gjennomsnittlig score i de tre undersøkelsene. Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune 35

36 13. Hovedtrekk På bakgrunn av vår erfaring med datagrunnlaget i Norsk kulturindeks, vil vi her trekke fram noen interessante funn og analyser fra Fusa kommune. Dette er punkter som kommunen gjerne kan følge opp i videre strategiarbeid på kulturfeltet. Noen av punktene er områder der vi ser behov for mer kunnskap. Flere kategorier i kulturindeksen har svært få registrerte enheter i en liten kommune som Fusa. Dette gjelder blant annet kategoriene kunstnere, kulturarbeidere, konserter, kino og sentrale tildelinger. Det er av statistiske hensyn vanskelig å se på utvikling over tid i disse kategoriene. Bibliotekbesøket i Fusa ligger godt under landsgjennomsnittet, mens utlånet bare så vidt er lavere enn i landet som helhet. Vi finner at besøket har gått ned med 71 % fra 27 til 214. Landet for øvrig har også hatt en nedgang samme periode, men denne er mye svakere (11 %). Det har også alle de utvalgte kommunene, med unntak av Os som hadde en vekst på 2 %. Det ser imidlertid ut til å kunne være snakk om feilrapportering i tallene fra 27. Sammenligner man med 28, vil ikke nedgangen være like dramatisk. Utlånet er redusert med 36 % fra 27 til 214, en sterkere nedgang enn på landsbasis (1 % nedgang i samme periode). Fusa kommune bruker dobbelt så mye på kulturskole som landsgjennomsnittet, og dette ser ut til å gjenspeile seg i flere delindikatorer i kulturskole-kategorien. Andelen elever som går i kulturskolen i Fusa er høy: 143 barn er elever i kulturskolen, noe som utgjør en elevandel på 25 % av barn i grunnskolealder (6-15 år). Dette er 5 % over landsgjennomsnittet på,17. Utviklingen i elevandelen er også god, med en økning på 32 % fra 27 til 214. Antallet årstimer per barn er høyt, og ligger 7 % over landsgjennomsnittet. Det brukes i snitt 14,2 årstimer på hver elev i kulturskolen i Fusa, mer enn i samtlige av de utvalgte kommunene. Fusa har imidlertid kun tilbud innenfor én sjanger (musikk). Dette trekker ned i kulturskole-kategorien. Innenfor frivilligheten finner vi at mva.-refusjonen for aktører i Fusa har økt med 67 % det siste året. Den tilsvarende økningen på landsbasis var 39 %. Korpsene i Fusa kommune har en samlet medlemsmasse som ligger 46 % over landsgjennomsnittet, men er betydelig lavere enn både Vaksdal, Samnanger og Tysnes. Utviklingen i andelen korpsmedlemmer er positiv. Antall korpsmedlemmer per innbygger er økt med 14 % siden 211. Nedgangen på landsbasis samme periode var 7 %. Når det gjelder kor, har Fusa den laveste medlemsandelen av samtlige utvalgte kommuner. 36 Norsk kulturindeks 215. Resultater for Fusa kommune

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 12/215 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Lørenskog kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 215 Resultater for Fredrikstad kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 122/215 Tittel: Norsk kulturindeks 215 Undertittel: Resultater for Fredrikstad kommune

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Karmøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 3/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Karmøy kommune TF-notat nr.: 3/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 14 Resultater for Skien kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 53/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Skien kommune TF-notat nr.: 53/14

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 1 Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Asker kommune TF-notat nr.: 8/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Grimstad kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 12/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Grimstad kommune TF-notat nr.: 12/214

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Ål BÅRD KLEPPE TF-Notat 48/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Ål TF-notat nr: 48/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 27. oktober 2011 Gradering:

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 4. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 4. januar Bård Kleppe. Prosjektleder GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/6 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Namsos BÅRD KLEPPE TF-Notat 3/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Namsos TF-notat nr: 3/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar 212 Gradering:

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 24. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 24. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK og GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 3/217 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Tinn BÅRD KLEPPE TF-Notat 5/2012 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Tinn TF-notat nr: 5/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 3. januar 2012 Gradering:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Fjaler BÅRD KLEPPE TF-Notat 4/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Fjaler TF-notat nr: 4/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar 212 Gradering:

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 17. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 17. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 59/2016 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Konserter Bibliotek Kino De ti kategoriene i Norsk kulturindeks. KOMMUNE KUNSTNERE KULTURARB

Detaljer

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 18. januar Bård Kleppe. Prosjektleder

Vi takker alle som har vært behjelpelige med å sende oss data. Bø, 18. januar Bård Kleppe. Prosjektleder SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 83/2016 Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Skien kommune Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Skien kommune Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Skien kommune Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Hitra kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 11/1 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Hitra kommune TF-notat nr.: 11/1 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Sandnes kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 3/213 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Sandnes kommune TF-notat nr: 3/213 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Hammerfest kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 8/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Hammerfest kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Ål kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Ål kommune TF-notat nr.: 2/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sør-Trøndelag BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sør-Trøndelag BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 76/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 76/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 18. desember 2012 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Vestvågøy kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 19/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Vestvågøy kommune TF-notat nr.: 19/214

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Narvik kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 77/212 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Narvik kommune TF-notat nr: 77/212 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/2015 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 2/2015 Forfatter(e): Gunn Kristin

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Arendal kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 44/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Arendal kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune Norsk kulturindeks 2015 Resultater for Notodden kommune Kolofonside Tittel: Norsk kulturindeks 2015 Resultater for Notodden kommune TF-notat nr.: 3/2016 Forfatter(e): Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Trondheim kommune TF-notat nr.:

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Oslo GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 47/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Oslo TF-notat nr.: 47/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Hordaland BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Hordaland BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 4/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 20. februar 2013 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Kristiansand BÅRD KLEPPE TF-Notat 2/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Kristiansand TF-notat nr: 2/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 1. januar

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 214 Resultater for Sandnes kommune GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 26/215 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Sandnes kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 46/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Oppland TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 1/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 1/2015 Forfatter(e): Gunn

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Troms TF-notat nr.: 55/2014 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for Trondheim kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Trondheim kommune TF-notat nr.:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 213 Resultater for Asker kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/214 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Asker kommune TF-notat nr.: 15/214 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Lørenskog kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 1/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Lørenskog kommune TF-notat nr.: 1/14

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 31/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 31/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 9. november 2012 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 31/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater fra samisk område TF-notat nr: 31/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 212 Resultater for Nesodden kommune BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 39/212 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Nesodden kommune TF-notat nr: 39/212 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 13 Resultater for Nesodden kommune GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 16/14 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Nesodden kommune TF-notat nr.: 16/14

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for GUNN KRISTIN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 4/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 4/2014 Forfatter(e): Gunn Kristin Leikvoll

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 2,5 % 1c Tildelinger

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 25/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 25/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 8. januar 2014 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Troms BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Troms BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 78/2012 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 78/2012 Forfatter(e): Norsk kulturindeks Resultater for Bård Kleppe Dato: 7. januar 2013 ISBN:

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Sarpsborg BÅRD KLEPPE TF-Notat 6/2012 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Sarpsborg TF-notat nr: 6/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 10. januar

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Troms TF-notat nr.: 55/2014 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2015 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 124/2015 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 124/2015 Forfatter(e): Gunn

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 44/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 Undertittel: Resultater for Finnmark TF-notat nr.: 44/2015

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Troms BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE

Norsk kulturindeks Resultater for Troms BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE Norsk kulturindeks 2013 Resultater for BÅRD KLEPPE OG ÅSNE DAHL HAUGSEVJE TF-notat nr. 1/2014 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 1/2014 Forfattere: Norsk kulturindeks Resultater for Dato: 18. februar 2014

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Bø i Telemark BÅRD KLEPPE TF-Notat 19/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 Resultater fra Bø i Telemark TF-notat nr: 19/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Aurskog- kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 56/2016 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Aurskog- kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 16 Resultater for Lørenskog kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/16 Tittel: Norsk kulturindeks 16 Undertittel: Resultater for Lørenskog

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Skien kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 9/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Skien kommune TF-notat nr.: 9/2017

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Østre Toten kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 57/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater

Detaljer

SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 23/2017 Hva er statusen for kulturlivet i de ni kommunene i Salten-regionen? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut? Er det

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Norsk kulturindeks Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Norsk kulturindeks 216 Resultater for Notodden kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 5/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: TF-notat nr.: 5/216 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Buskerud BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks Resultater for Buskerud BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater for BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 2/2013 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for TF-notat nr: 2/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 25. januar 2013 ISBN: 978-82-7401-600-2

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Tønsberg/Re kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Tønsberg/Re kommune TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Sandnes BÅRD KLEPPE TF-Notat 1/212 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 211 Resultater fra Sandnes TF-notat nr: 1/212 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 27. februar 212

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 38/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 38/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2013

Norsk kulturindeks 2013 Norsk kulturindeks 2013 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 23/2013 Tittel: Norsk kulturindeks 2013 TF-notat nr: 23/2013 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 18.10.13 ISBN: 978-82-7401-635-4 ISSN: 1891-053X Pris: 130,-

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Kristiansand kommune SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 58/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater for Kristiansand kommune TF-notat

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Østfold fylke

Norsk kulturindeks Resultater for Østfold fylke Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Østfold fylke BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 62/2016 Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Østfold fylke 1 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for

Detaljer

Norsk kulturindeks 2015

Norsk kulturindeks 2015 Norsk kulturindeks 2015 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 98/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2015 TF-notat nr: 98/2015 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 216 Resultater for Sogn og Fjordane fylke BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 21/216 Tittel: Norsk kulturindeks 216 Undertittel: Resultater for Sogn og Fjordane fylke TF-notat nr.: 21/216 Forfatter(e):

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012

Norsk kulturindeks 2012 Norsk kulturindeks 2012 BÅRD KLEPPE (red.) TF-notat nr. 29/2012 Tittel: Norsk kulturindeks 2012 TF-notat nr: 29/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 20.09.12 ISBN: 978-82-7401-531-9 ISSN: 1891-053X Pris:

Detaljer

Kulturutredning for Salten 2017

Kulturutredning for Salten 2017 Kulturutredning for Salten 2017 Kartlegging og strategisk analyse SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 23/2017 Tittel: Kulturutredning for Salten 2017 Undertittel: TF-notat

Detaljer

Norsk kulturindeks 2011. Revidert versjon BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2011. Revidert versjon BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2011 Revidert versjon BÅRD KLEPPE TF-notat 13/2011 TF-notat Tittel: Norsk kulturindeks 2011 TF-notat nr: 13/2011 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 30. september 2011 Gradering: Åpen Antall

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 43/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 43/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 3/2011 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing

Detaljer

NORGES MUSIKKOMMUNE. Eline Moe Melgalvis, juryleder

NORGES MUSIKKOMMUNE. Eline Moe Melgalvis, juryleder NORGES MUSIKKOMMUNE Eline Moe Melgalvis, juryleder BAKGRUNN Siden 2013 kåret en norsk kommune som har utmerket seg i arbeidet med å tilrettelegge for lokalt musikkliv. Sette fokus på hvilke ambisjoner

Detaljer

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: 01.01.2016-05.04.2016 Utvalg: OKU Avd.: Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Navn Innhold 15/681-5 27.01.2016 RÅD/STAB/ETSR 461 Kommunestyre, AMU, Hovedutvalg SYKEFRAVÆRSTATISTIKK

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Kulturarbeidere. Sentrale tildelinger. Museum. Scenekunst. Kulturskole / DKS Musikk.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Kulturarbeidere. Sentrale tildelinger. Museum. Scenekunst. Kulturskole / DKS Musikk. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Musikk Bibliotek Kino Best 1-86 Nest best 87-172 Middels 173-258 Nest dårligst 259-344

Detaljer

Norsk kulturindeks 2016

Norsk kulturindeks 2016 Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Møre og Romsdal fylke SVENJA DOREEN RONCOSSEK OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 22/2017 Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Undertittel: Resultater for Møre og Romsdal fylke

Detaljer

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Jeg viser til kulturkonferansen på Røros 6 7 oktober 2016, og ønsker å komme med noen betraktninger rundt Norsk Kulturindeks.

Jeg viser til kulturkonferansen på Røros 6 7 oktober 2016, og ønsker å komme med noen betraktninger rundt Norsk Kulturindeks. Kultur «f1» «f3» «f4» «f5» «f6» Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/4496-1 C00 HK/KNL/RKL 23.11.2016 NORSK KULTURINDEKS Jeg viser til kulturkonferansen på Røros 6 7 oktober 2016, og ønsker

Detaljer

Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide

Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide Skaper kultur attraktive steder? Spørsmål vi ønsker å svare på: Vil flere flytte til en kommune dersom kulturtilbudet er godt? Vil færre flytte ut? Vil en

Detaljer

Mer kulturelle enn nordmenn flest

Mer kulturelle enn nordmenn flest Mer kulturelle enn nordmenn flest Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av. Interessen er også størst her. Flere

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 12/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK

REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK 2016-2020 1 Innhold 1.0 Innledning side 3 1.1 Bakgrunn side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Finnmark fylkeskommunes ansvar og rolle side 3 2.0

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Næringslivsindeks Kvam

Næringslivsindeks Kvam Næringslivsindeks Kvam Av Knut Vareide Arbeidsrapport 14/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Kvam 4 " Lønnsomheten i Kvam og nabokommunene

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer