Version 3.5 B.C.DG. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Version 3.5 B.C.DG. Bruksanvisning"

Transkript

1 Version 3.5 B.C.DG Apparat Bruksanvisning

2 Innholdsansvarlig: Toll Collect GmbH Linkstr. 4 DE Berlin Toll Collect GmbH. Med enerett. Brukerne av systemet for automatisk oppkreving av veiavgift forplikter seg til å bruke apparatene forskriftsmessig iht. pkt. 32 i de generelle forretningsbetingelsene til Toll Collect GmbH. De er dessuten forpliktet til å sørge for at apparatet er funksjonsklart og at kjøretøyopplysningene stemmer før avgiftspliktige veier brukes. Toll Collect GmbH opplyser om at starten av lastebilen og den samtidige starten av apparatet samt alle endringer av innstillingene på apparatet som føreren foretar, i tillegg til feil med apparatets avgiftsberegning lagres med tidsangivelser i apparatet. Ved en veiavgiftskontroll kan tjenestemenn ved Bundesamt für Güterverkehr (det statlige organet for godstransport i Tyskland) hente ut denne informasjonen i apparatet og ved hjelp av tidsangivelsene kontrollere om brukeren har oppfylt sine forpliktelser.

3 Innhold 1 Generelle instruksjoner Systemet for automatisk oppkreving av veiavgift Betjeningselementer Bruk Oppgi brukerinformasjon Tjenester for registrering av veiavgift i Tyskland og Østerrike Skjermvisninger Skjermvisninger på strekninger i Tyskland Skjermvisninger på strekninger i Østerrike Menyinnstillinger Advarsler og feilmeldinger Advarsler og feilmeldinger ved tekniske defekter Advarsler og feilmeldinger ved tjenester for oppkreving av veiavgift

4 1 Generelle instruksjoner 1 Generelle instruksjoner Gjør deg kjent med apparatets funksjoner før første kjøring. Det er ikke tillatt å betjene apparatet under kjøring. Føreren er forpliktet til å stille inn riktig vekt og antall aksler for kjøretøyet før kjøring på avgiftspliktige veier i Tyskland. Før kjøring på avgiftspliktige veier i Østerrike skal alltid riktig antall aksler (kategori) deklareres iht. «Mautordnung für die Autobahnen und Schnellstraßen Österreichs» (veiavgiftsforskrift for motorveier i Østerrike). Denne forskriften finnes alltid i oppdatert versjon på Ved feil på apparatet i Tyskland er du forpliktet til å betale den avgiftspliktige veistrekningen manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. Ved feil på apparatet i Østerrike er du iht. veiavgiftsforskriften forpliktet til å betale veiavgiften i etterkant på et GO-salgssted. På GO-salgsstedet kan du når som helst få en GO-boks hvis apparatet ikke virker. Apparatet må monteres og sveises forskriftsmessig i kjøretøyet av en Toll Collect-autorisert servicepartner. Gjør ingen inngrep på apparatet eller ledningsføringen, og endre ikke monteringsstillingen. Betjen ikke tastene på apparatet med skarpe eller spisse gjenstander. Bruk ikke rengjøringsmidler med slipeeffekt eller løsingsmidler som fortynninger eller bensin. Rengjør Grundig-apparatet med en lett fuktet klut. For å sikre at apparatet fungerer feilfritt skal det ikke befinne seg gjenstander mellom frontruten og DSRC-modulen. Det skal heller ikke plasseres gjenstander ved siden av eller på/over Continental-apparatet. 2

5 2 Systemet for automatisk oppkreving av veiavgift 2 Systemet for automatisk oppkreving av veiavgift Kjære bruker Toll Collect GmbH takker for tilliten og for at du har valgt å få montert det aktuelle apparatet i kjøretøyet. Apparatet er grunnlaget for den automatiske veiavgiftsoppkrevingen på avgiftspliktige veier i Tyskland samt for veiavgiftsoppkreving på avgiftspliktige veier i Østerrike. Apparatets oppgaver i Tyskland: kontinuerlig fastsetting av kjøretøyposisjon via satellitteknologi (GPS) sammenligning av aktuell posisjon med en geografisk database for veiavgiftspliktige veier analyse av strekninger samt beregning og visning av veiavgiftsoppkreving overføring av data til bakgrunnssystemet for fakturering rapportering av forstyrrelser (optiske og akustiske) som hindrer automatisk oppkreving av veiavgift Apparatets oppgaver i Østerrike: posisjonsuavhengig veiavgiftsregistrering for kjøretøy ved avgiftsbroer som er montert over veien, ved hjelp av mikrobølgeteknologi (DSRC) varsle om resulterende veiavgiftsoppkreving ved hjelp av lydsignaler rapportering av forstyrrelser (optiske og akustiske) som hindrer oppkreving av veiavgift Les denne bruksanvisningen grundig og gjør deg kjent med apparatets funksjoner. Oppbevar de medfølgende dokumentene på et trygt sted. Ved demontering av apparatet leveres bruksanvisningen og de medfølgende dokumentene til servicepartneren. Vi ønsker deg en trygg og trivelig tur. Toll Collect GmbH 3

6 3 Betjeningselementer 3 Betjeningselementer 5 axles ❽ ❷ ❶ ❼ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ❾ ❿ ⓫ ⓬ 3 axles ❷ ❽ ❼ ❶ ❸ ❽ ❹ 3 axles ❼ ❻ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ❺ ❶ 4

7 3 Betjeningselementer Taster ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ OK-tasten: Bekreftelse av menyvalg og meldinger Valgtasten: Valg av innstillinger og funksjoner, gå videre i menyen Menu-tasten (meny): Hente frem og gå ut av menyen Piltastene: Gå fremover og bakover i menyen, valg av innstillinger og angivelser av tall Clear-tasten (C): Avbryte inntasting, endre til et høyere menynivå Tasten er ikke tilordnet en funksjon Servicegrensesnitt: Bare for serviceformål (unngå å skade forseglingen) LED ❽ Grønn: Apparatet er driftsklart. Alle forutsetningene for automatisk oppkreving av veiavgift er til stede. Rød: Apparatet foretar ingen automatisk oppkreving, siden det iht. deklarasjonen ikke er avgiftspliktig eller iht. skjermvisningen ikke er driftsklart. Skjerm ❾ ❿ ⓫ ⓬ Det sist innstilte akselantallet Aktuell motorvei med neste veiknutepunkt - Aktuell riksvei med riksveinummer Totalt veiavgiftsbeløp Delbeløp for strekning 5

8 3 Betjeningselementer 3 Betjeningselementer apparat BOSCH ❿ 4 3 ❷ 5 6 ❶ 3 For å bytte til menyvisning trykker du én gang på tasten kan du bla gjennom menypunktene med.. Deretter Menyen på BOSCH-apparatet har en litt annen grafisk struktur enn apparatene fra Grundig og Continental, men funksjonene og betjeningen er lik. Følgende grafikk viser eksempel på forskjellen: BOSCH Grundig/Continental Menu Menu number of axles number number of axles of axles number of axles number of axles number number of axles of axles number of axles I motsetning til skjermvisningene i de andre apparatene vises eurosymbolet ( ) etter veiavgiftsbeløpet. 6

9 3 Betjeningselementer Taster ❶ ❷ ❸ 4 5 OK-tasten: Åpning av meny, bekreftelse av menyvalg og meldinger Valgtasten: Valg og innstilling av funksjoner, endre til et høyere menynivå Menu-tasten (meny): Gå fremover og bakover i menyen Clear-tasten (C): Avbryte inntasting, endre til et høyere menynivå Servicegrensesnitt: Bare for serviceformål (unngå å skade forseglingen) LED 6 Grønn: Apparatet er driftsklart. Alle forutsetningene for automatisk oppkreving av veiavgift er til stede. Rød: Apparatet foretar ingen automatisk oppkreving, siden det iht. deklarasjonen ikke er avgiftspliktig eller iht. skjermvisningen ikke er driftsklart. Skjerm ❿ Det sist innstilte akselantallet Aktuell motorvei med neste veiknutepunkt - Aktuell riksvei med riksveinummer Totalt veiavgiftsbeløp Delbeløp for strekning 7

10 4 Bruk 4 Bruk 4.1 Oppgi brukerinformasjon Før kjøring og ved aktivert tenning anbefales du automatisk av apparatet å mate inn brukerinformasjon. Vekt Kjøretøyets vekt er den tillatte maksimale totalvekten (trekkvogn inkl. tilhenger eller semitrailer). Denne informasjonen er bare relevant for veiavgiftsbetaling i Tyskland. Skjermvisningen «VEHICLE WEIGHT» (VEKT) vises bare hvis vekten som er registrert i vognkortet, er under 12 tonn. Hvis det er tilfellet, blir du bedt om å oppgi den tillatte maksimale totalvekten. Ved registrering lik eller over 12 tonn starter innmatingen automatisk med spørsmål om akselantall. Med tasten eller velger du (under 12 tonn) og (lik eller over 12 tonn). Bekreft riktig vekt med. Med tasten velger du (under 12 tonn) og (lik eller over 12 tonn). Bekreft riktig vekt med. Ved vektklasse på (under 12 tonn) tas det ingen veiavgift på avgiftspliktige veier i Tyskland. På skjermen vises automatisk «AUTOMATIC COLLECT INACTIVE» (AUTOMATISK OPPKREVING INAK- TIV), og den røde LED-lampen lyser. Betalingen av veiavgift i Østerrike skjer uavhengig av vektinnstillingen, men krever at riktig akselantall er angitt. Akselantallet kan du når som helst oppgi under «NUMB. OF AXLES» (ANTALL AKSLER). Den korrekte fastsettingen av akselantall som gjelder for Østerrike (deklarasjon av kjøretøykategori), finner du i den aktuelle «Mautordnung für die Autobahnen und Schnellstraßen Österreichs» (veiavgiftsforskrift for motorveier i Østerrike) på 8

11 4 Bruk Akselantall Det sist oppgitte akselantallet vises automatisk på skjermen.. Med tasten eller velger du mellom min. 2 og maks. 8 aksler. Bekreft riktig akselantall med. Med tasten velger du mellom min. 2 og maks. 8 aksler. Bekreft riktig akselantall med. Vær oppmerksom på at du ikke kan oppgi et akselantall som er mindre enn antallet aksler som er registrert i vognkortet. Kjøringsvalg I Tyskland kan veiavgiftene innenfor én kjøring summeres av apparatet. Med denne funksjonen velger du om du vil starte en ny kjøring eller fortsette den aktuelle kjøringen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for veiavgiftsoppkreving i Østerrike. Med tasten eller velger du yes for å starte en ny kjøring eller yes for å fortsette den aktuelle kjøringen. Bekreft ønsket kjøringsvalg med. Med tasten velger du yes for å starte en ny kjøring eller yes for å fortsette den aktuelle kjøringen. Bekreft ønsket kjøringsvalg med. Hvis du velger yes, nullstilles totalavgiftsbeløpet på skjermen og starter på. Hvis du velger yes, legges strekningenes delavgiftsbeløp til i totalavgiftsbeløpet. Hvis du velger yes, går apparatet automatisk til driftsvisning. Innmatingen av et kostnadssted faller bort. Kostnadsstedet som ev. ble matet inn ved den foregående kjøringen, brukes. 9

12 4 Bruk query on Kostnadssted query off Du kan oppgi et kostnadssted for kjøringen. change. query on query off Det første sifferet i kostnadsstedet oppgir du ved hjelp av tasten eller. Du går til neste siffer med tasten. Gjenta dette mønsteret for å oppgi de øvrige sifrene. For å korrigere innmatingen går du til de tidligere sifrene ved hjelp av tasten. Bekreft ønsket kostnadssted med. Det første sifferet i kostnadsstedet oppgir du ved hjelp av tasten. Du går til neste siffer med tasten. Gjenta dette mønsteret for å oppgi de øvrige sifrene. For å korrigere tidligere sifre velger du funksjonen med tasten og bekrefter deretter med. Med tasten kan du korrigere foregående siffer. Bekreft ønsket kostnadssted med. change Maksimalt 8 siffer kan mates inn for et kostnadssted. Bare på Grundig/BOSCH-apparater: Spørsmålene om brukerinformasjon vises ikke lenger når kjøretøyet setter seg i bevegelse. Fra og med en hastighet på 18 km/t endres skjermvisningen automatisk til driftsmodus, og det innstilte akselantallet og vekten fra forrige kjøring, overtas. Bare på Continental-apparater: Spørsmålene om brukerinformasjon vises ikke lenger når kjøretøyet har vært i bevegelse i mer enn tre sekunder. Skjermvisningen endres automatisk til driftsmodus, og det innstilte akselantallet og vekten fra forrige kjøring, overtas. 10

13 4 Bruk 4.2 Tjenester for registrering av veiavgift i Tyskland og Østerrike Hvis apparatet er aktivert for registrering av veiavgift i Tyskland og Østerrike, skifter apparatets driftsmodus automatisk til tjenestene i landet du befinner deg i når du krysser en grense. Informasjon om tjenestenes status finner du i menyen «Services» (Tjenester). services services de de service active service active at at service active service active Velg apparatets meny med tasten. Med tasten eller blar du mellom de ulike menyfunksjonene frem til visningen «SERVICES». Med går du til menyen «SERVICES». I menyen «SERVICES» vises den aktuelle driftsmodusen «DE ACTIVE» (DE AKTIV) for Tyskland eller «AT ACTIVE» (AT AKTIV) for Østerrike. Med tasten går du tilbake til hovedmenyen fra den åpne undermenyen. Med tasten går du tilbake til driftsmodus fra hovedmenyen. For å åpne menyen trykker du på tasten i driftsvisningsmodus helt til vises på skjermen. Bekreft med. Apparatet går automatisk til hovedmenyen. Når menyen er åpen, blar du til visningen «SERVICES» med tasten. Med går du til menyen «SERVICES». I menyen «SERVI- CES» vises den aktuelle driftsmodusen «DE ACTIVE» for Tyskland eller «AT ACTIVE» for Østerrike. Med går apparatet tilbake til hovedmenyen. For å gå ut av menyen trykker du på tasten helt til «MENU BACK» (MENY TILBAKE) vises. Bekreft «MENU BACK» med. Continental-apparatet går automatisk tilbake til driftsvisning. 11

14 4 Bruk 4.3 Skjermvisninger Skjermvisninger på strekninger i Tyskland Avgiftsfri strekning ❶ ❷ 5 axles tc toll free ❸ Du befinner deg på en avgiftsfri strekning i Tyskland. 1 Det sist innstilte akselantallet 2 Totalt veiavgiftsbeløp 3 Veiavgiftsinformasjon for aktuell strekning Avgiftspliktig strekning ❶ 5 axles ❸ ❷ ❹ ❺ grønn Du befinner deg på en avgiftspliktig strekning i Tyskland. 1 Det sist innstilte akselantallet 2 Totalt veiavgiftsbeløp 3 Aktuell motorvei med neste veiknutepunkt 4 Delbeløp for strekning 5 Grønn LED (driftsklar) Avgift på tyske riksveier ❶ ❷ ❺ grün 5 axles 78,30 b ,37 ❸ ❹ Du befinner deg på en avgiftspliktig riksvei i Tyskland. 1 Det sist innstilte akselantallet 2 Totalt veiavgiftsbeløp 3 Aktuell riksvei med riksveinummer 4 Delbeløp for strekning 5 Grønn LED (driftsklar) Automatisk oppkreving inaktiv rød de: automatic collect inactive I følgende tilfeller er apparatet er driftsklart, selv om det ikke foretas automatisk oppkreving: 1. Det er innstilt en maksimal tillatt totalvekt på. 2. I undermenyen «TOLL COLLECTION» (OPPKREVING AV VEIAVGIFT) ble innstillingen «TOLL COLLECTION MANUAL» (MANUELL OPP- KREVING AV VEIAVGIFT) valgt. I dette tilfellet betaler du manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. 12

15 4 Bruk Skjermvisninger på strekninger i Østerrike Oppkrevingen av veiavgift med apparatet på avgiftspliktige veier i Østerrike skjer utelukkende via lydsignaler. Lydsignalene kan ikke slås av. Apparatets LED- og skjermvisninger viser ingen informasjon om veiavgiftsoppkrevingen på disse strekningene. Apparatet avgir et lydsignal etter en vellykket veiavgiftsoppkreving når en avgiftsbro passeres. Hvis apparatet er sperret, høres fire lydsignaler etter hverandre. Hvis det ikke høres et lydsignal ved passering av en veiavgiftsbro i Østerrike, har det sannsynligvis ikke skjedd en oppkreving av veiavgift. Betal veiavgiften i etterkant ved et GO-salgssted. På GO-salgsstedet kan du når som helst få en GOboks hvis apparatet ikke virker. Tjenesteområde Østerrike med aktivert tjeneste AT ❶ 3 axles ❷ ❸ grønn Du befinner deg i tjenesteområdet Østerrike og har registrert Toll Collect-apparatet for østerriksk veiavgiftsoppkreving. 1 Det sist innstilte akselantallet 2 Landskode Østerrike 3 Grønn LED (ikke relevant) ❶ 3 axles no service ❷ ❸ grønn Tjenesteområde Østerrike uten valgfri tjeneste AT Du befinner deg i tjenesteområdet Østerrike og har registrert Toll Collect-apparatet, men ikke for østerriksk veiavgiftsoppkreving. 1 Det sist innstilte akselantallet 2 Det foretas ingen veiavgiftsoppkreving med apparatet 3 Grønn LED (ikke relevant) 13

16 4 Bruk 4.4 Menyinnstillinger language Bare på Continentalapparater: language changed changed numb. of axles changed collect mode collect mode automatic manual collect mode changed query on query off change changed Endre og bekrefte sifre accepted signal tones signal tones on off signal tones changed services de service active at service active 14

17 4 Bruk Når apparatet er driftsklart, kan du foreta ønskede innstillinger i menyen. Betjen menyen bare når kjøretøyet står i ro. Hauptmenü aufrufen Navigieren im Untermenü Hauptmenü verlassen Velg hovedmenyen med tasten. Med tasten eller blar du mellom de ulike menyfunksjonene. Med går du til ønsket undermeny. Med tasten går du tilbake til hovedmenyen fra den åpne undermenyen. Med tasten går du tilbake til driftsmodus fra hovedmenyen. For å få frem hovedmenyen trykker du på tasten i driftsvisningsmodus helt til vises på skjermen. Bekreft med. Når menyen er åpen, bruker du tasten for å bla mellom de ulike menyfunksjonene. Med går du til ønsket undermeny. Still inn ønsket funksjon med tasten. Bekreft ønsket funksjon med. Gjenta dette mønsteret for å stille inn ytterligere funksjoner. For å gå ut av menyen trykker du på tasten helt til «MENU BACK» vises. Bekreft «MENU BACK» med. Continentalapparatet går automatisk tilbake til driftsvisning. Hvis du ikke trykker på en tast innen 10 sekunder etter at menyen er åpnet, går apparatet automatisk til driftsvisning. Apparatet går også automatisk til driftsvisning hvis kjøretøyet begynner å bevege seg når menyen er åpen. 15

18 4 Bruk Menyen Språk language language. I menyen «LANGUAGE» (SPRÅK) bruker du tasten eller for å velge mellom «DEUTSCH, ENGLISH, FRANÇAIS, POLSKI og NEDERLANDS». Bekreft ønsket språk med. I menyen «LANGUAGE» bruker du tasten for å velge mellom «DEUTSCH, ENGLISH, FRANÇAIS, POLSKI og NEDER- LANDS». Bekreft ønsket språk med. På skjermen vises «LANGUAGE CHANGED» (SPRÅK ENDRET), og apparatet går automatisk tilbake til hovedmenyen. Menyen Vekt I menyen «VEHICLE WEIGHT» (VEKT) bruker du tasten eller for å velge mellom (under 12 tonn) og (lik eller over 12 tonn). Bekreft riktig vekt med. I menyen «VEHICLE WEIGHT» bruker du tasten for å velge mellom (under 12 tonn) og (lik eller over 12 tonn). Bekreft riktig vekt med. På skjermen vises «VEHICLE WEIGHT CHANGED» (VEKT EN- DRET), og apparatet går automatisk tilbake til hovedmenyen. Ved vektklasse på (under 12 tonn) tas det ingen veiavgift på avgiftspliktige veier i Tyskland. På skjermen vises automatisk «AU- TOMATIC COLLECT INACTIVE» (AUTOMATISK OPPKREVING INAKTIV), og den røde LED-lampen lyser. Menyen Antallet Akslers Numb. of Axles Numb. of. Axles 16 Antallet aksler som ble oppgitt ved innmating av brukerinformasjon, kan endres i menyen «NUMB. OF AXLES». For å endre antallet aksler velger du med tasten eller mellom min. 2 og maks. Med tasten velger du mellom min. 2 og maks. 8 aksler. Bekreft riktig akselantall med (Fortsettelse )

19 4 Bruk Numb. (Fortsettelse of Axles ). 8 aksler. Bekreft riktig akselantall med.. På skjermen vises «NUMB. OF AXLES CHANGED» (ANTALL AKSLER ENDRET), og apparatet går automatisk tilbake til hovedmenyen. Vær oppmerksom på at du ikke kan oppgi et akselantall som er mindre enn antallet aksler som er registrert i vognkortet. Menyen Toll Collection Den automatiske oppkrevingen av veiavgift med apparatet kan ved behov slås av for det tyske veinettet. I Østerrike vil avgiftsoppkrevingen med apparatet hele tiden være slått på hvis apparatet er aktivert for tjeneste i Østerrike. collect mode collect mode collect mode automatic collect mode automatic collect mode manual collect mode manual Grundig /BOSCH Continental I menyen «TOLL COLLECTION» bruker du tasten eller for å velge mellom automatisk og manuell veiavgiftsoppkreving. Bekreft ønsket oppkrevingsmetode med. Hvis du velger «TOLL COLLECTION MANUAL», vises automatisk «DE: AUTOMA- TIC COLLECT INACTIVE» på skjermen, og den røde LEDlampen lyser. I menyen «TOLL COLLECTION» bruker du tasten for å velge mellom automatisk og manuell veiavgiftsoppkreving. Bekreft ønsket oppkrevingsmetode med. På skjermen vises «TOLL COLLECTION CHANGED» (OPPKREVING AV VEIAVGIFT EN- DRET), og apparatet går automatisk tilbake til hovedmenyen. Hvis du velger «TOLL COLLECTI- ON MANUAL», vises automatisk «DE: AUTOMATIC COLLECT INAC- TIVE» på skjermen, og den røde LED-lampen lyser. Ved manuell oppkreving av veiavgift i Tyskland betaler du manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. 17

20 4 Bruk Menyen Cost center cost cost centre centre query on cost centre query off query on query on cost query centre on change query off query off cost query centre off change change change Du har mulighet for å aktivere eller deaktivere forespørsel etter kostnadssted samt å endre et tilgjengelig kostnadssted. Du kan oppgi maksimalt 8 siffer for et kostnadssted. I menyen «COST CENTER» (KOSTNADSSTED) bruker du tasten eller til å velge mellom «QUERY ON» (FORE- SPØRSEL PÅ), «CHANGE» (EN- DRE) og «QUERY OFF» (FORE- SPØRSEL AV). Bekreft ønsket innstilling med. For å endre et kostnadssted gjør du følgende: Det første sifferet i kostnadsstedet oppgir du ved hjelp av tasten eller. Du går til neste siffer med tasten. Gjenta dette mønsteret for å oppgi de øvrige sifrene. For å gjøre korrigeringer går du til de tidligere sifrene ved hjelp av tasten. Bekreft ønsket kostnadssted med. I menyen «COST CENTER» bruker du tasten til å velge mellom «QUERY ON», «CHANGE» og «QUERY OFF». Bekreft ønsket innstilling med. Hvis «QUE- RY ON» og «QUERY OFF» velges, vises «COST CENTER CHANGED» (KOSTNADSSTED ENDRET), og apparatet går automatisk tilbake til hovedmenyen. For å endre et kostnadssted gjør du følgende: Det første sifferet i kostnadsstedet oppgir du ved hjelp av tasten. Du går til neste siffer med. Gjenta dette mønsteret for å oppgi de øvrige sifrene. For å gå til tidligere sifre velger du funksjonen med tasten og bekrefter deretter med. Med tasten kan du korrigere foregående siffer. Etter innmating av ønsket kostnadssted bekrefter du med. På skjermen vises «COST CENTER ACCEPTED» (KOSTNADSSTED GODKJENT), og apparatet går automatisk tilbake til hovedmenyen. Når du oppgir et nytt kostnadssted, nullstilles totalavgiftsbeløpet på skjermen og starter på. 18

21 4 Bruk Menyen Signal tones Lydsignalene for vellykket registrering av veiavgift kan slås av for avgiftspliktige veier i Tyskland. I Østerrike må avgiftsregistreringen alltid varsles med lydsignal, og funksjonen kan derfor ikke slås av. I menyen «SIGNAL TONES» kan du slå på/av lydsignalene i apparatet for avgiftspliktige veier i Tyskland. signal tones signal tones signal tones on signal tones on on signal tones off signal tones off off I menyen «SIGNAL TONES» (LYDSIGNALER) bruker du tasten eller til å velge mellom funksjonene «SIGNAL TO- NES ON» (LYDSIGNALER PÅ) og «SIGNAL TONES OFF» (LYDSIG- NALER AV). Bekreft ønsket innstilling med. I menyen «SIGNAL TONES» bruker du tasten til å velge mellom «SIGNAL TONES ON» og «SIGNAL TONES OFF». Bekreft ønsket innstilling med. På skjermen vises «SIGNAL TONES CHANGED» (LYDSIGNALER EN- DRET), og apparatet går automatisk tilbake til hovedmenyen. Advarsler og feilmeldinger varsles alltid med lydsignal av apparatet, selv om funksjonen for lydsignal er slått av. Menyen Services Hvis apparatet er aktivert for registrering av veiavgift i Tyskland og Østerrike, skifter apparatets driftsmodus automatisk til tjenestene i landet du befinner deg i når du krysser en grense. I menyen «SER- VICES» ser du hvilke tjenester som er tilgjengelig i ditt apparat: services de service active at service active Velg apparatets meny med tasten. Med tasten eller blar du mellom de ulike menyfunksjonene frem til visningen «SERVICES». For å åpne menyen trykker du på tasten i driftsvisningsmodus helt til vises på skjermen. Bekreft med. (Fortsettelse ) 19

22 4 Bruk services services (Fortsettelse ) de de service active service active at at service active service active Med går du til undermenyen «SERVICES». I menyen «SERVI- CES» vises den aktuelle driftsmodusen «DE ACTIVE» for Tyskland eller «AT ACTIVE» for Østerrike. Med tasten går du tilbake til hovedmenyen fra den åpne undermenyen. Med tasten går du tilbake til driftsmodus fra hovedmenyen. Apparatet går automatisk til hovedmenyen. Når menyen er åpen, blar du til visningen «SERVICES» med tasten. I menyen «SERVICES» vises den aktuelle driftsmodusen «DE ACTIVE» for Tyskland eller «AT ACTIVE» for Østerrike. Med går apparatet tilbake til hovedmenyen. For å gå ut av menyen trykker du på tasten helt til «MENU BACK» vises. Bekreft «MENU BACK» med. Siemens-apparatet går automatisk tilbake til driftsvisning. Menyen Service service service Menyen «SERVICE» er beskyttet med en PIN-kode. Tilgang til denne menyen er forbeholdt Toll Collect-servicepartnere. pin pin **** **** 20

23 4 Bruk 4.5 Advarsler og feilmeldinger Apparatet kontrollerer automatisk bestemte tekniske forutsetninger som skal sikre feilfri oppkreving av veiavgift i Tyskland og Østerrike. Hvis én eller flere av disse forutsetningene er mangelfulle eller ikke er til stede: høres et lydsignal (feilvarseltone) vises en feilmelding på skjermen, delvis i form av diagnosesifre lyser den røde LED-lampen (bare relevant for veiavgiftsoppkreving i Tyskland) For mer detaljert feilsøking vises noen feilmeldinger med diagnosesifre i parentes etter skjermmeldingen. Diagnosesifrene hjelper servicepartnerne med å løse feilen. Vær oppmerksom på disse sifrene, og oppgi dem sammen med skjermmeldingen til servicepartneren. Bekreft alle advarsler og feilmeldinger med OK. Detaljer om feilmeldinger og hva de innebærer for det aktuelle tjenesteområdet, behandles nedenfor i dette dokumentet. De aktuelle advarslene og feilmeldingene er enten 1. meldinger som viser til en teknisk defekt og hvor den er lokalisert (kontaktperson er i dette tilfellet Toll Collect-servicepartneren), eller 2. meldinger som gjelder tjenesten for oppkreving av veiavgift og administrasjonen av denne (kontaktperson er i dette tilfellet kundeservice hos Toll Collect) Advarsler og feilmeldinger ved tekniske defekter de: operating data invalid de: gps fault service [x] Ugyldige driftsdata rød Meldingen «DE: OPERATING DATA INVALID» (DE: DRIFTSDATA UGYL- DIG) vises hvis det ikke finnes gyldige driftsdata for systemet for automatisk oppkreving av veiavgift i Tyskland. Denne meldingen er bare relevant for veiavgiftsoppkreving i Tyskland. I Østerrike kan veiavgiften oppkreves til tross for denne feilmeldingen. Driftsdataene oppdateres automatisk hver gang apparatet startes. obu defective service [x] gsm fault service [x] 21

24 4 Bruk Når meldingen «DE: OPERATING DATA INVALID» vises, foretar du en omstart og kontrollerer om driftsdataene oppdateres. Hvis meldingen «DE: OPERATING DATA INVALID» vises også etter 24 timer og etter flere omstarter, kontakter du Toll Collect-servicepartneren. Ved ugyldige driftsdata er ikke apparatet driftsklart for systemet for automatisk oppkreving av veiavgift i Tyskland, selv om du har kjørt inn i Tyskland fra Østerrike. Foreta en omstart før du krysser grensen, og kontrollerer om driftsdataene oppdateres. Hvis problemet vedvarer også etter at du har startet apparatet på nytt før grensekryssing, betaler du manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. de: operating data invalid GPS-feil rød de: gps fault service [x] obu defective service [x] gsm fault service [x] unit blocked de: operating data invalid check credit line de: gps fault service dsrc Apparat [x] defective defekt service rød obu defective blocked service [x] de gsm fault blocked service [x] at unit blocked Meldingen «DE: GPS ERROR SERVICE» (DE: GPS-FEIL SERVICE) pluss diagnosesifre vises ved forstyrrelser i GPS-mottaket (Global Positioning System). Kontakt i dette tilfellet Toll Collect-servicepartneren. Denne meldingen er bare relevant for veiavgiftsoppkreving i Tyskland. I Østerrike kan veiavgiften oppkreves til tross for denne feilmeldingen, så sant feilmeldingen først vises etter at du har kjørt inn i Østerrike. Ved feil på GPS-mottaket er ikke apparatet driftsklart for systemet for automatisk oppkreving av veiavgift i Tyskland, selv om du har kjørt inn i Tyskland fra Østerrike. Hvis problemet vedvarer også etter at du har startet apparatet på nytt før grensekryssing, betaler du manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. Meldingen «OBU DEFECTIVE SERVICE» (APPARAT DEFEKT SER- VICE) pluss diagnosesifre vises ved en teknisk feil på apparatet. Kontakt i dette tilfellet Toll Collect-servicepartneren. Ved feil på apparatet er apparatet ikke driftsklart for systemet for automatisk oppkreving av veiavgift. I Tyskland betaler du i dette tilfellet manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. I Østerrike må du i dette tilfellet kjøpe en GO-boks. 22 check credit line dsrc defective service blocked de

25 de: gps fault service [x] de: operating data invalid obu defective service [x] GSM-feil de: gps fault rød service [x] gsm fault service [x] obu defective service [x] unit blocked 4 Bruk Meldingen «GSM ERROR SERVICE» (GSM-FEIL SERVICE) pluss diagnosesifre vises hvis apparatet bare har begrenset tilgang eller ingen tilgang til GSM-nettet (Global System for Mobile Communication). Kontakt i dette tilfellet Toll Collect-servicepartneren. I Østerrike kan veiavgiften oppkreves til tross for denne feilmeldingen, så sant feilmeldingen først vises etter at du har kjørt inn i Østerrike. gsm fault check service credit [x] line Apparatet er ikke driftsklart. I Tyskland betaler du i dette tilfellet manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. dsrc unit blocked defective service DSRC-modul Meldingen «DSRC DEFECTIVE SERVICE» (DSRC DEFEKT SERVICE) de: blocked check operating creditdefekt pluss diagnosesifre vises hvis DSRC-modulen er defekt. Kontakt i data de line invalid rød dette tilfellet Toll Collect-servicepartneren. dsrc defective de: blocked service gps fault at Apparatet er ikke driftsklart. I Tyskland betaler du i dette tilfellet service [x] manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. I Østerrike må blocked du i dette tilfellet kjøpe en GO-boks. de obu defective service [x] blocked de: at operating Advarsler og feilmeldinger ved tjenester for oppkreving av veiavgift data gsm fault invalid service de: operating [x] data invalid Kontroller Kontroller umiddelbart kredittkontoen for veiavgift hvis meldingen de: gps fault service unit kredittramme blocked [x] «CHECK CREDIT LINE» (KONTROLLER KREDITTRAMME) vises. Kontakt i de: gps fault grønn dette tilfellet kundeservice hos Toll Collect. Apparatet vil fortsatt være service [x] obu check defective credit driftsklart for systemet for automatisk oppkreving av veiavgift en service line [x] stund. obu defective dsrc service defective [x] gsm service fault service Apparat [x] sperret Meldingen «OBU DISABLED» (APPARAT SPERRET) vises hvis operatøren har sperret apparatet for alle tjenester i Tyskland og Østerrike. Ta gsm fault rød blocked service [x] unit de blocked direkte kontakt med kundeservice hos Toll Collect i dette tilfellet. blocked unit blocked check at credit line check credit dsrc line defective service dsrc defective service Sperret for DE blocked rød de blocked blocked de at blocked at Apparatet er ikke driftsklart. I Tyskland betaler du i dette tilfellet manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. I Østerrike må du i dette tilfellet kjøpe en GO-boks. Meldingen «BLOCKED DE» (SPERRET FOR DE) vises hvis operatøren har sperret apparatet for veiavgiftsregistrering i Tyskland. Ta direkte kontakt med kundeservice hos Toll Collect i dette tilfellet. 23

APPARAT BRUKSANVISNING. Toll Collect GmbH, Apparat Bruksanvisning, V 4.0, N Status 08/2017

APPARAT BRUKSANVISNING.  Toll Collect GmbH, Apparat Bruksanvisning, V 4.0, N Status 08/2017 N APPARAT BRUKSANVISNING Toll Collect GmbH, Apparat Bruksanvisning, V 4.0, N Status 08/2017 www.toll-collect.de INNHOLD Merknad til endring av visningen på apparatet og til vektangivelsen i denne utgaven

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1

Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1 Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1 Versjon 2.1-05.06.14 Side : 2 Innhold 1 Oppkobling 1.1 Med WTN i alle enheter 2. Innstillinger av utstyr 2.1 Innstilling av Timy 2.2 Innstilling av fotoceller PR1aW 2.3 Innstilling

Detaljer

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinovervåkning Bruksanvisning Referanse: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versjonsnummer: v4.01 2 1 Innledning...

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Bruksanvisning. TFT-fargedisplay

Bruksanvisning. TFT-fargedisplay Bruksanvisning TFT-fargedisplay 1286.. Apparatbeskrivelse TFT-fargedisplay tilhører Gira porttelefonssystem og brukes for å utvide svarapparatet. Menu 2 Det høyoppløslige aktive 1,8-tommers TFT-fargedisplayet

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold Funksjoner for fjernkontroll 3 Hva er Get filmleie? 4 1 Trykk på filmtasten 6 2 Velg film 7 3 Bekreft leie av film 7 Flere funksjoner

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Vedlegg til bruksanvisning for caravan MyHobby-app

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Vedlegg til bruksanvisning for caravan MyHobby-app ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS Vedlegg til bruksanvisning for caravan 2017 N Informasjon om: - HobbyConnect - MyHobby-app HobbyConnect* HobbyConnect gjør det mulig å

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring 1. Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2. Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...2 3. PIN-frie nummer...3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK verdi på ditt. NY BRUKER: Klikk her for å lage ny brukerkonto! EKSISTERENDE BRUKER: Skriv inn brukernavn og passord, og logg deg inn her! Husk at oppdateringen er tilgjengelig

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Kjøretøyets originale fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene:

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene: Force Type 1 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 49.0. Den gjelder for modellene: 1122 1130 1133 -------------------------------------------------------------------------- Kanalsøk steg

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

ŠKODA CONNECT. REGISTRERING og AKTIVERING

ŠKODA CONNECT. REGISTRERING og AKTIVERING ŠKODA CONNECT REGISTRERING og AKTIVERING Connect Portal Bruk av den nettbaserte tjenesten ŠKODA Connect krever bruker- og bilregistrering på nettsiden Connect Portal, samt aktivering av den nettbaserte

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver no Bruksanvisning Bruksanvisning STABILA er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Betjeningsanvisning ComfortTouch App for Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.

Betjeningsanvisning ComfortTouch App for Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4. 2373-1-8368 21.08.2013 Betjeningsanvisning Busch- 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) Busch- 12.1 8136/12-811-500 (CP/U 12.3.1) 8136/12-825-500 (CP/U 12.4.1) 1 Innledning... 3 1.1

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok www.abax.no The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Innhold Gratulerer med valget av ABAX Kjørebok 3 Bruk av ABAX Kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 4 Turdetaljer

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Internettmanual. Veiledning i hvordan man gjør kredittsøknader på internett. www.resurs.se/norge

Internettmanual. Veiledning i hvordan man gjør kredittsøknader på internett. www.resurs.se/norge Internettmanual Veiledning i hvordan man gjør kredittsøknader på internett www.resurs.se/norge INNEHOLD Internettsiden www.resurs.se/norge... 3 Ny konto... 4 Hent Opplysning... 6 Øke kredittgrense... 7

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Bruksanvisning. Thermo Call TC3

Bruksanvisning. Thermo Call TC3 Bruksanvisning Thermo Call TC3 Generelle opplysninger Kjære Webasto-kunde! Takk for at du har kjøpt den nye Thermo Call TC3. Med dette produktet har du en komfortabel og innovativ betjeningsmulighet til

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 2 TUNGBILAVGIFTER I TYSKLAND: THE INVISIBLE TOLL SYSTEM... 4

SAMMENDRAG... 1 2 TUNGBILAVGIFTER I TYSKLAND: THE INVISIBLE TOLL SYSTEM... 4 SAMMENDRAG... 1 1 INNLEDNING... 3 2 TUNGBILAVGIFTER I TYSKLAND: THE INVISIBLE TOLL SYSTEM... 4 2.1 BAKGRUNN FOR AVGIFTSYSTEMET... 4 2.2 ORGANISERING...4 2.3 DET TEKNISKE SYSTEMET... 5 Funksjonalitet automatisk

Detaljer

CCI.GPS. GPS-innstillinger og traktorgeometri. Bruksanvisningen. Referanse: CCI.GPS v1.0

CCI.GPS. GPS-innstillinger og traktorgeometri. Bruksanvisningen. Referanse: CCI.GPS v1.0 CCI.GPS GPS-innstillinger og traktorgeometri Bruksanvisningen Referanse: CCI.GPS v1.0 Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versjonsnummer: v1.01

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene Force Type 2 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 59.0. Den gjelder for modellene 1144 1145 1155 1188 1199 516 536 556 -------------------------------------------------------- Mål signalstyrke

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring 1.Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2.Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...3 3.PIN-frie nummer...3

Detaljer

System 2000 Touch-dimmerpåsats Touch-koplingspåsats

System 2000 Touch-dimmerpåsats Touch-koplingspåsats Touch-dimmerpåsats Best.nr. : 2260.. Touch-koplingspåsats Best.nr. : 2261.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal.

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Gjelder fra og med januar 2012 (registrering av data per 31.12.2011). Nytt i versjonen: Forbedret brukergrensesnitt Tilgang til importdatadetaljer (tolldeklarasjonsdata)

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Bilvarmeapparater Teknisk dokumentasjon NO BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Betjeningselement for Eberspächer kupévarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Select Bruksanvisning Kapittel Kapittelbetegnelse

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Vedlegg til bruksanvisningen NOR

Vedlegg til bruksanvisningen NOR Frankeringssystem Vedlegg til bruksanvisningen 2 PostBase Vedlegg til bruksanvisningen Dette bør du vite Dette vedlegget kompletterer bruksanvisningen til frankeringssystemet PostBase. Dette dokumentet

Detaljer

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin 2 2 309 258 03 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T Ext 1 4 5 6 C2 Ext 2 N 611 0 101 622 0 101 0 6 12 18 24 top2 0 6 12 18 24 top2 Monterings-och bruksanvisning

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Vedlegg til bruksanvisningen NOR

Vedlegg til bruksanvisningen NOR Frankeringsmaskin Vedlegg til bruksanvisningen 2 PostBase Mini Vedlegg til bruksanvisningen Dette bør du vite Dette vedlegget er et supplement til bruksanvisningen for PostBase Mini-frankeringsmaskinen.

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer