Version 3.5 B.C.DG. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Version 3.5 B.C.DG. Bruksanvisning"

Transkript

1 Version 3.5 B.C.DG Apparat Bruksanvisning

2 Innholdsansvarlig: Toll Collect GmbH Linkstr. 4 DE Berlin Toll Collect GmbH. Med enerett. Brukerne av systemet for automatisk oppkreving av veiavgift forplikter seg til å bruke apparatene forskriftsmessig iht. pkt. 32 i de generelle forretningsbetingelsene til Toll Collect GmbH. De er dessuten forpliktet til å sørge for at apparatet er funksjonsklart og at kjøretøyopplysningene stemmer før avgiftspliktige veier brukes. Toll Collect GmbH opplyser om at starten av lastebilen og den samtidige starten av apparatet samt alle endringer av innstillingene på apparatet som føreren foretar, i tillegg til feil med apparatets avgiftsberegning lagres med tidsangivelser i apparatet. Ved en veiavgiftskontroll kan tjenestemenn ved Bundesamt für Güterverkehr (det statlige organet for godstransport i Tyskland) hente ut denne informasjonen i apparatet og ved hjelp av tidsangivelsene kontrollere om brukeren har oppfylt sine forpliktelser.

3 Innhold 1 Generelle instruksjoner Systemet for automatisk oppkreving av veiavgift Betjeningselementer Bruk Oppgi brukerinformasjon Tjenester for registrering av veiavgift i Tyskland og Østerrike Skjermvisninger Skjermvisninger på strekninger i Tyskland Skjermvisninger på strekninger i Østerrike Menyinnstillinger Advarsler og feilmeldinger Advarsler og feilmeldinger ved tekniske defekter Advarsler og feilmeldinger ved tjenester for oppkreving av veiavgift

4 1 Generelle instruksjoner 1 Generelle instruksjoner Gjør deg kjent med apparatets funksjoner før første kjøring. Det er ikke tillatt å betjene apparatet under kjøring. Føreren er forpliktet til å stille inn riktig vekt og antall aksler for kjøretøyet før kjøring på avgiftspliktige veier i Tyskland. Før kjøring på avgiftspliktige veier i Østerrike skal alltid riktig antall aksler (kategori) deklareres iht. «Mautordnung für die Autobahnen und Schnellstraßen Österreichs» (veiavgiftsforskrift for motorveier i Østerrike). Denne forskriften finnes alltid i oppdatert versjon på Ved feil på apparatet i Tyskland er du forpliktet til å betale den avgiftspliktige veistrekningen manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. Ved feil på apparatet i Østerrike er du iht. veiavgiftsforskriften forpliktet til å betale veiavgiften i etterkant på et GO-salgssted. På GO-salgsstedet kan du når som helst få en GO-boks hvis apparatet ikke virker. Apparatet må monteres og sveises forskriftsmessig i kjøretøyet av en Toll Collect-autorisert servicepartner. Gjør ingen inngrep på apparatet eller ledningsføringen, og endre ikke monteringsstillingen. Betjen ikke tastene på apparatet med skarpe eller spisse gjenstander. Bruk ikke rengjøringsmidler med slipeeffekt eller løsingsmidler som fortynninger eller bensin. Rengjør Grundig-apparatet med en lett fuktet klut. For å sikre at apparatet fungerer feilfritt skal det ikke befinne seg gjenstander mellom frontruten og DSRC-modulen. Det skal heller ikke plasseres gjenstander ved siden av eller på/over Continental-apparatet. 2

5 2 Systemet for automatisk oppkreving av veiavgift 2 Systemet for automatisk oppkreving av veiavgift Kjære bruker Toll Collect GmbH takker for tilliten og for at du har valgt å få montert det aktuelle apparatet i kjøretøyet. Apparatet er grunnlaget for den automatiske veiavgiftsoppkrevingen på avgiftspliktige veier i Tyskland samt for veiavgiftsoppkreving på avgiftspliktige veier i Østerrike. Apparatets oppgaver i Tyskland: kontinuerlig fastsetting av kjøretøyposisjon via satellitteknologi (GPS) sammenligning av aktuell posisjon med en geografisk database for veiavgiftspliktige veier analyse av strekninger samt beregning og visning av veiavgiftsoppkreving overføring av data til bakgrunnssystemet for fakturering rapportering av forstyrrelser (optiske og akustiske) som hindrer automatisk oppkreving av veiavgift Apparatets oppgaver i Østerrike: posisjonsuavhengig veiavgiftsregistrering for kjøretøy ved avgiftsbroer som er montert over veien, ved hjelp av mikrobølgeteknologi (DSRC) varsle om resulterende veiavgiftsoppkreving ved hjelp av lydsignaler rapportering av forstyrrelser (optiske og akustiske) som hindrer oppkreving av veiavgift Les denne bruksanvisningen grundig og gjør deg kjent med apparatets funksjoner. Oppbevar de medfølgende dokumentene på et trygt sted. Ved demontering av apparatet leveres bruksanvisningen og de medfølgende dokumentene til servicepartneren. Vi ønsker deg en trygg og trivelig tur. Toll Collect GmbH 3

6 3 Betjeningselementer 3 Betjeningselementer 5 axles ❽ ❷ ❶ ❼ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ❾ ❿ ⓫ ⓬ 3 axles ❷ ❽ ❼ ❶ ❸ ❽ ❹ 3 axles ❼ ❻ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ❺ ❶ 4

7 3 Betjeningselementer Taster ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ OK-tasten: Bekreftelse av menyvalg og meldinger Valgtasten: Valg av innstillinger og funksjoner, gå videre i menyen Menu-tasten (meny): Hente frem og gå ut av menyen Piltastene: Gå fremover og bakover i menyen, valg av innstillinger og angivelser av tall Clear-tasten (C): Avbryte inntasting, endre til et høyere menynivå Tasten er ikke tilordnet en funksjon Servicegrensesnitt: Bare for serviceformål (unngå å skade forseglingen) LED ❽ Grønn: Apparatet er driftsklart. Alle forutsetningene for automatisk oppkreving av veiavgift er til stede. Rød: Apparatet foretar ingen automatisk oppkreving, siden det iht. deklarasjonen ikke er avgiftspliktig eller iht. skjermvisningen ikke er driftsklart. Skjerm ❾ ❿ ⓫ ⓬ Det sist innstilte akselantallet Aktuell motorvei med neste veiknutepunkt - Aktuell riksvei med riksveinummer Totalt veiavgiftsbeløp Delbeløp for strekning 5

8 3 Betjeningselementer 3 Betjeningselementer apparat BOSCH ❿ 4 3 ❷ 5 6 ❶ 3 For å bytte til menyvisning trykker du én gang på tasten kan du bla gjennom menypunktene med.. Deretter Menyen på BOSCH-apparatet har en litt annen grafisk struktur enn apparatene fra Grundig og Continental, men funksjonene og betjeningen er lik. Følgende grafikk viser eksempel på forskjellen: BOSCH Grundig/Continental Menu Menu number of axles number number of axles of axles number of axles number of axles number number of axles of axles number of axles I motsetning til skjermvisningene i de andre apparatene vises eurosymbolet ( ) etter veiavgiftsbeløpet. 6

9 3 Betjeningselementer Taster ❶ ❷ ❸ 4 5 OK-tasten: Åpning av meny, bekreftelse av menyvalg og meldinger Valgtasten: Valg og innstilling av funksjoner, endre til et høyere menynivå Menu-tasten (meny): Gå fremover og bakover i menyen Clear-tasten (C): Avbryte inntasting, endre til et høyere menynivå Servicegrensesnitt: Bare for serviceformål (unngå å skade forseglingen) LED 6 Grønn: Apparatet er driftsklart. Alle forutsetningene for automatisk oppkreving av veiavgift er til stede. Rød: Apparatet foretar ingen automatisk oppkreving, siden det iht. deklarasjonen ikke er avgiftspliktig eller iht. skjermvisningen ikke er driftsklart. Skjerm ❿ Det sist innstilte akselantallet Aktuell motorvei med neste veiknutepunkt - Aktuell riksvei med riksveinummer Totalt veiavgiftsbeløp Delbeløp for strekning 7

10 4 Bruk 4 Bruk 4.1 Oppgi brukerinformasjon Før kjøring og ved aktivert tenning anbefales du automatisk av apparatet å mate inn brukerinformasjon. Vekt Kjøretøyets vekt er den tillatte maksimale totalvekten (trekkvogn inkl. tilhenger eller semitrailer). Denne informasjonen er bare relevant for veiavgiftsbetaling i Tyskland. Skjermvisningen «VEHICLE WEIGHT» (VEKT) vises bare hvis vekten som er registrert i vognkortet, er under 12 tonn. Hvis det er tilfellet, blir du bedt om å oppgi den tillatte maksimale totalvekten. Ved registrering lik eller over 12 tonn starter innmatingen automatisk med spørsmål om akselantall. Med tasten eller velger du (under 12 tonn) og (lik eller over 12 tonn). Bekreft riktig vekt med. Med tasten velger du (under 12 tonn) og (lik eller over 12 tonn). Bekreft riktig vekt med. Ved vektklasse på (under 12 tonn) tas det ingen veiavgift på avgiftspliktige veier i Tyskland. På skjermen vises automatisk «AUTOMATIC COLLECT INACTIVE» (AUTOMATISK OPPKREVING INAK- TIV), og den røde LED-lampen lyser. Betalingen av veiavgift i Østerrike skjer uavhengig av vektinnstillingen, men krever at riktig akselantall er angitt. Akselantallet kan du når som helst oppgi under «NUMB. OF AXLES» (ANTALL AKSLER). Den korrekte fastsettingen av akselantall som gjelder for Østerrike (deklarasjon av kjøretøykategori), finner du i den aktuelle «Mautordnung für die Autobahnen und Schnellstraßen Österreichs» (veiavgiftsforskrift for motorveier i Østerrike) på 8

11 4 Bruk Akselantall Det sist oppgitte akselantallet vises automatisk på skjermen.. Med tasten eller velger du mellom min. 2 og maks. 8 aksler. Bekreft riktig akselantall med. Med tasten velger du mellom min. 2 og maks. 8 aksler. Bekreft riktig akselantall med. Vær oppmerksom på at du ikke kan oppgi et akselantall som er mindre enn antallet aksler som er registrert i vognkortet. Kjøringsvalg I Tyskland kan veiavgiftene innenfor én kjøring summeres av apparatet. Med denne funksjonen velger du om du vil starte en ny kjøring eller fortsette den aktuelle kjøringen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for veiavgiftsoppkreving i Østerrike. Med tasten eller velger du yes for å starte en ny kjøring eller yes for å fortsette den aktuelle kjøringen. Bekreft ønsket kjøringsvalg med. Med tasten velger du yes for å starte en ny kjøring eller yes for å fortsette den aktuelle kjøringen. Bekreft ønsket kjøringsvalg med. Hvis du velger yes, nullstilles totalavgiftsbeløpet på skjermen og starter på. Hvis du velger yes, legges strekningenes delavgiftsbeløp til i totalavgiftsbeløpet. Hvis du velger yes, går apparatet automatisk til driftsvisning. Innmatingen av et kostnadssted faller bort. Kostnadsstedet som ev. ble matet inn ved den foregående kjøringen, brukes. 9

12 4 Bruk query on Kostnadssted query off Du kan oppgi et kostnadssted for kjøringen. change. query on query off Det første sifferet i kostnadsstedet oppgir du ved hjelp av tasten eller. Du går til neste siffer med tasten. Gjenta dette mønsteret for å oppgi de øvrige sifrene. For å korrigere innmatingen går du til de tidligere sifrene ved hjelp av tasten. Bekreft ønsket kostnadssted med. Det første sifferet i kostnadsstedet oppgir du ved hjelp av tasten. Du går til neste siffer med tasten. Gjenta dette mønsteret for å oppgi de øvrige sifrene. For å korrigere tidligere sifre velger du funksjonen med tasten og bekrefter deretter med. Med tasten kan du korrigere foregående siffer. Bekreft ønsket kostnadssted med. change Maksimalt 8 siffer kan mates inn for et kostnadssted. Bare på Grundig/BOSCH-apparater: Spørsmålene om brukerinformasjon vises ikke lenger når kjøretøyet setter seg i bevegelse. Fra og med en hastighet på 18 km/t endres skjermvisningen automatisk til driftsmodus, og det innstilte akselantallet og vekten fra forrige kjøring, overtas. Bare på Continental-apparater: Spørsmålene om brukerinformasjon vises ikke lenger når kjøretøyet har vært i bevegelse i mer enn tre sekunder. Skjermvisningen endres automatisk til driftsmodus, og det innstilte akselantallet og vekten fra forrige kjøring, overtas. 10

13 4 Bruk 4.2 Tjenester for registrering av veiavgift i Tyskland og Østerrike Hvis apparatet er aktivert for registrering av veiavgift i Tyskland og Østerrike, skifter apparatets driftsmodus automatisk til tjenestene i landet du befinner deg i når du krysser en grense. Informasjon om tjenestenes status finner du i menyen «Services» (Tjenester). services services de de service active service active at at service active service active Velg apparatets meny med tasten. Med tasten eller blar du mellom de ulike menyfunksjonene frem til visningen «SERVICES». Med går du til menyen «SERVICES». I menyen «SERVICES» vises den aktuelle driftsmodusen «DE ACTIVE» (DE AKTIV) for Tyskland eller «AT ACTIVE» (AT AKTIV) for Østerrike. Med tasten går du tilbake til hovedmenyen fra den åpne undermenyen. Med tasten går du tilbake til driftsmodus fra hovedmenyen. For å åpne menyen trykker du på tasten i driftsvisningsmodus helt til vises på skjermen. Bekreft med. Apparatet går automatisk til hovedmenyen. Når menyen er åpen, blar du til visningen «SERVICES» med tasten. Med går du til menyen «SERVICES». I menyen «SERVI- CES» vises den aktuelle driftsmodusen «DE ACTIVE» for Tyskland eller «AT ACTIVE» for Østerrike. Med går apparatet tilbake til hovedmenyen. For å gå ut av menyen trykker du på tasten helt til «MENU BACK» (MENY TILBAKE) vises. Bekreft «MENU BACK» med. Continental-apparatet går automatisk tilbake til driftsvisning. 11

14 4 Bruk 4.3 Skjermvisninger Skjermvisninger på strekninger i Tyskland Avgiftsfri strekning ❶ ❷ 5 axles tc toll free ❸ Du befinner deg på en avgiftsfri strekning i Tyskland. 1 Det sist innstilte akselantallet 2 Totalt veiavgiftsbeløp 3 Veiavgiftsinformasjon for aktuell strekning Avgiftspliktig strekning ❶ 5 axles ❸ ❷ ❹ ❺ grønn Du befinner deg på en avgiftspliktig strekning i Tyskland. 1 Det sist innstilte akselantallet 2 Totalt veiavgiftsbeløp 3 Aktuell motorvei med neste veiknutepunkt 4 Delbeløp for strekning 5 Grønn LED (driftsklar) Avgift på tyske riksveier ❶ ❷ ❺ grün 5 axles 78,30 b ,37 ❸ ❹ Du befinner deg på en avgiftspliktig riksvei i Tyskland. 1 Det sist innstilte akselantallet 2 Totalt veiavgiftsbeløp 3 Aktuell riksvei med riksveinummer 4 Delbeløp for strekning 5 Grønn LED (driftsklar) Automatisk oppkreving inaktiv rød de: automatic collect inactive I følgende tilfeller er apparatet er driftsklart, selv om det ikke foretas automatisk oppkreving: 1. Det er innstilt en maksimal tillatt totalvekt på. 2. I undermenyen «TOLL COLLECTION» (OPPKREVING AV VEIAVGIFT) ble innstillingen «TOLL COLLECTION MANUAL» (MANUELL OPP- KREVING AV VEIAVGIFT) valgt. I dette tilfellet betaler du manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. 12

15 4 Bruk Skjermvisninger på strekninger i Østerrike Oppkrevingen av veiavgift med apparatet på avgiftspliktige veier i Østerrike skjer utelukkende via lydsignaler. Lydsignalene kan ikke slås av. Apparatets LED- og skjermvisninger viser ingen informasjon om veiavgiftsoppkrevingen på disse strekningene. Apparatet avgir et lydsignal etter en vellykket veiavgiftsoppkreving når en avgiftsbro passeres. Hvis apparatet er sperret, høres fire lydsignaler etter hverandre. Hvis det ikke høres et lydsignal ved passering av en veiavgiftsbro i Østerrike, har det sannsynligvis ikke skjedd en oppkreving av veiavgift. Betal veiavgiften i etterkant ved et GO-salgssted. På GO-salgsstedet kan du når som helst få en GOboks hvis apparatet ikke virker. Tjenesteområde Østerrike med aktivert tjeneste AT ❶ 3 axles ❷ ❸ grønn Du befinner deg i tjenesteområdet Østerrike og har registrert Toll Collect-apparatet for østerriksk veiavgiftsoppkreving. 1 Det sist innstilte akselantallet 2 Landskode Østerrike 3 Grønn LED (ikke relevant) ❶ 3 axles no service ❷ ❸ grønn Tjenesteområde Østerrike uten valgfri tjeneste AT Du befinner deg i tjenesteområdet Østerrike og har registrert Toll Collect-apparatet, men ikke for østerriksk veiavgiftsoppkreving. 1 Det sist innstilte akselantallet 2 Det foretas ingen veiavgiftsoppkreving med apparatet 3 Grønn LED (ikke relevant) 13

16 4 Bruk 4.4 Menyinnstillinger language Bare på Continentalapparater: language changed changed numb. of axles changed collect mode collect mode automatic manual collect mode changed query on query off change changed Endre og bekrefte sifre accepted signal tones signal tones on off signal tones changed services de service active at service active 14

17 4 Bruk Når apparatet er driftsklart, kan du foreta ønskede innstillinger i menyen. Betjen menyen bare når kjøretøyet står i ro. Hauptmenü aufrufen Navigieren im Untermenü Hauptmenü verlassen Velg hovedmenyen med tasten. Med tasten eller blar du mellom de ulike menyfunksjonene. Med går du til ønsket undermeny. Med tasten går du tilbake til hovedmenyen fra den åpne undermenyen. Med tasten går du tilbake til driftsmodus fra hovedmenyen. For å få frem hovedmenyen trykker du på tasten i driftsvisningsmodus helt til vises på skjermen. Bekreft med. Når menyen er åpen, bruker du tasten for å bla mellom de ulike menyfunksjonene. Med går du til ønsket undermeny. Still inn ønsket funksjon med tasten. Bekreft ønsket funksjon med. Gjenta dette mønsteret for å stille inn ytterligere funksjoner. For å gå ut av menyen trykker du på tasten helt til «MENU BACK» vises. Bekreft «MENU BACK» med. Continentalapparatet går automatisk tilbake til driftsvisning. Hvis du ikke trykker på en tast innen 10 sekunder etter at menyen er åpnet, går apparatet automatisk til driftsvisning. Apparatet går også automatisk til driftsvisning hvis kjøretøyet begynner å bevege seg når menyen er åpen. 15

18 4 Bruk Menyen Språk language language. I menyen «LANGUAGE» (SPRÅK) bruker du tasten eller for å velge mellom «DEUTSCH, ENGLISH, FRANÇAIS, POLSKI og NEDERLANDS». Bekreft ønsket språk med. I menyen «LANGUAGE» bruker du tasten for å velge mellom «DEUTSCH, ENGLISH, FRANÇAIS, POLSKI og NEDER- LANDS». Bekreft ønsket språk med. På skjermen vises «LANGUAGE CHANGED» (SPRÅK ENDRET), og apparatet går automatisk tilbake til hovedmenyen. Menyen Vekt I menyen «VEHICLE WEIGHT» (VEKT) bruker du tasten eller for å velge mellom (under 12 tonn) og (lik eller over 12 tonn). Bekreft riktig vekt med. I menyen «VEHICLE WEIGHT» bruker du tasten for å velge mellom (under 12 tonn) og (lik eller over 12 tonn). Bekreft riktig vekt med. På skjermen vises «VEHICLE WEIGHT CHANGED» (VEKT EN- DRET), og apparatet går automatisk tilbake til hovedmenyen. Ved vektklasse på (under 12 tonn) tas det ingen veiavgift på avgiftspliktige veier i Tyskland. På skjermen vises automatisk «AU- TOMATIC COLLECT INACTIVE» (AUTOMATISK OPPKREVING INAKTIV), og den røde LED-lampen lyser. Menyen Antallet Akslers Numb. of Axles Numb. of. Axles 16 Antallet aksler som ble oppgitt ved innmating av brukerinformasjon, kan endres i menyen «NUMB. OF AXLES». For å endre antallet aksler velger du med tasten eller mellom min. 2 og maks. Med tasten velger du mellom min. 2 og maks. 8 aksler. Bekreft riktig akselantall med (Fortsettelse )

19 4 Bruk Numb. (Fortsettelse of Axles ). 8 aksler. Bekreft riktig akselantall med.. På skjermen vises «NUMB. OF AXLES CHANGED» (ANTALL AKSLER ENDRET), og apparatet går automatisk tilbake til hovedmenyen. Vær oppmerksom på at du ikke kan oppgi et akselantall som er mindre enn antallet aksler som er registrert i vognkortet. Menyen Toll Collection Den automatiske oppkrevingen av veiavgift med apparatet kan ved behov slås av for det tyske veinettet. I Østerrike vil avgiftsoppkrevingen med apparatet hele tiden være slått på hvis apparatet er aktivert for tjeneste i Østerrike. collect mode collect mode collect mode automatic collect mode automatic collect mode manual collect mode manual Grundig /BOSCH Continental I menyen «TOLL COLLECTION» bruker du tasten eller for å velge mellom automatisk og manuell veiavgiftsoppkreving. Bekreft ønsket oppkrevingsmetode med. Hvis du velger «TOLL COLLECTION MANUAL», vises automatisk «DE: AUTOMA- TIC COLLECT INACTIVE» på skjermen, og den røde LEDlampen lyser. I menyen «TOLL COLLECTION» bruker du tasten for å velge mellom automatisk og manuell veiavgiftsoppkreving. Bekreft ønsket oppkrevingsmetode med. På skjermen vises «TOLL COLLECTION CHANGED» (OPPKREVING AV VEIAVGIFT EN- DRET), og apparatet går automatisk tilbake til hovedmenyen. Hvis du velger «TOLL COLLECTI- ON MANUAL», vises automatisk «DE: AUTOMATIC COLLECT INAC- TIVE» på skjermen, og den røde LED-lampen lyser. Ved manuell oppkreving av veiavgift i Tyskland betaler du manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. 17

20 4 Bruk Menyen Cost center cost cost centre centre query on cost centre query off query on query on cost query centre on change query off query off cost query centre off change change change Du har mulighet for å aktivere eller deaktivere forespørsel etter kostnadssted samt å endre et tilgjengelig kostnadssted. Du kan oppgi maksimalt 8 siffer for et kostnadssted. I menyen «COST CENTER» (KOSTNADSSTED) bruker du tasten eller til å velge mellom «QUERY ON» (FORE- SPØRSEL PÅ), «CHANGE» (EN- DRE) og «QUERY OFF» (FORE- SPØRSEL AV). Bekreft ønsket innstilling med. For å endre et kostnadssted gjør du følgende: Det første sifferet i kostnadsstedet oppgir du ved hjelp av tasten eller. Du går til neste siffer med tasten. Gjenta dette mønsteret for å oppgi de øvrige sifrene. For å gjøre korrigeringer går du til de tidligere sifrene ved hjelp av tasten. Bekreft ønsket kostnadssted med. I menyen «COST CENTER» bruker du tasten til å velge mellom «QUERY ON», «CHANGE» og «QUERY OFF». Bekreft ønsket innstilling med. Hvis «QUE- RY ON» og «QUERY OFF» velges, vises «COST CENTER CHANGED» (KOSTNADSSTED ENDRET), og apparatet går automatisk tilbake til hovedmenyen. For å endre et kostnadssted gjør du følgende: Det første sifferet i kostnadsstedet oppgir du ved hjelp av tasten. Du går til neste siffer med. Gjenta dette mønsteret for å oppgi de øvrige sifrene. For å gå til tidligere sifre velger du funksjonen med tasten og bekrefter deretter med. Med tasten kan du korrigere foregående siffer. Etter innmating av ønsket kostnadssted bekrefter du med. På skjermen vises «COST CENTER ACCEPTED» (KOSTNADSSTED GODKJENT), og apparatet går automatisk tilbake til hovedmenyen. Når du oppgir et nytt kostnadssted, nullstilles totalavgiftsbeløpet på skjermen og starter på. 18

21 4 Bruk Menyen Signal tones Lydsignalene for vellykket registrering av veiavgift kan slås av for avgiftspliktige veier i Tyskland. I Østerrike må avgiftsregistreringen alltid varsles med lydsignal, og funksjonen kan derfor ikke slås av. I menyen «SIGNAL TONES» kan du slå på/av lydsignalene i apparatet for avgiftspliktige veier i Tyskland. signal tones signal tones signal tones on signal tones on on signal tones off signal tones off off I menyen «SIGNAL TONES» (LYDSIGNALER) bruker du tasten eller til å velge mellom funksjonene «SIGNAL TO- NES ON» (LYDSIGNALER PÅ) og «SIGNAL TONES OFF» (LYDSIG- NALER AV). Bekreft ønsket innstilling med. I menyen «SIGNAL TONES» bruker du tasten til å velge mellom «SIGNAL TONES ON» og «SIGNAL TONES OFF». Bekreft ønsket innstilling med. På skjermen vises «SIGNAL TONES CHANGED» (LYDSIGNALER EN- DRET), og apparatet går automatisk tilbake til hovedmenyen. Advarsler og feilmeldinger varsles alltid med lydsignal av apparatet, selv om funksjonen for lydsignal er slått av. Menyen Services Hvis apparatet er aktivert for registrering av veiavgift i Tyskland og Østerrike, skifter apparatets driftsmodus automatisk til tjenestene i landet du befinner deg i når du krysser en grense. I menyen «SER- VICES» ser du hvilke tjenester som er tilgjengelig i ditt apparat: services de service active at service active Velg apparatets meny med tasten. Med tasten eller blar du mellom de ulike menyfunksjonene frem til visningen «SERVICES». For å åpne menyen trykker du på tasten i driftsvisningsmodus helt til vises på skjermen. Bekreft med. (Fortsettelse ) 19

22 4 Bruk services services (Fortsettelse ) de de service active service active at at service active service active Med går du til undermenyen «SERVICES». I menyen «SERVI- CES» vises den aktuelle driftsmodusen «DE ACTIVE» for Tyskland eller «AT ACTIVE» for Østerrike. Med tasten går du tilbake til hovedmenyen fra den åpne undermenyen. Med tasten går du tilbake til driftsmodus fra hovedmenyen. Apparatet går automatisk til hovedmenyen. Når menyen er åpen, blar du til visningen «SERVICES» med tasten. I menyen «SERVICES» vises den aktuelle driftsmodusen «DE ACTIVE» for Tyskland eller «AT ACTIVE» for Østerrike. Med går apparatet tilbake til hovedmenyen. For å gå ut av menyen trykker du på tasten helt til «MENU BACK» vises. Bekreft «MENU BACK» med. Siemens-apparatet går automatisk tilbake til driftsvisning. Menyen Service service service Menyen «SERVICE» er beskyttet med en PIN-kode. Tilgang til denne menyen er forbeholdt Toll Collect-servicepartnere. pin pin **** **** 20

23 4 Bruk 4.5 Advarsler og feilmeldinger Apparatet kontrollerer automatisk bestemte tekniske forutsetninger som skal sikre feilfri oppkreving av veiavgift i Tyskland og Østerrike. Hvis én eller flere av disse forutsetningene er mangelfulle eller ikke er til stede: høres et lydsignal (feilvarseltone) vises en feilmelding på skjermen, delvis i form av diagnosesifre lyser den røde LED-lampen (bare relevant for veiavgiftsoppkreving i Tyskland) For mer detaljert feilsøking vises noen feilmeldinger med diagnosesifre i parentes etter skjermmeldingen. Diagnosesifrene hjelper servicepartnerne med å løse feilen. Vær oppmerksom på disse sifrene, og oppgi dem sammen med skjermmeldingen til servicepartneren. Bekreft alle advarsler og feilmeldinger med OK. Detaljer om feilmeldinger og hva de innebærer for det aktuelle tjenesteområdet, behandles nedenfor i dette dokumentet. De aktuelle advarslene og feilmeldingene er enten 1. meldinger som viser til en teknisk defekt og hvor den er lokalisert (kontaktperson er i dette tilfellet Toll Collect-servicepartneren), eller 2. meldinger som gjelder tjenesten for oppkreving av veiavgift og administrasjonen av denne (kontaktperson er i dette tilfellet kundeservice hos Toll Collect) Advarsler og feilmeldinger ved tekniske defekter de: operating data invalid de: gps fault service [x] Ugyldige driftsdata rød Meldingen «DE: OPERATING DATA INVALID» (DE: DRIFTSDATA UGYL- DIG) vises hvis det ikke finnes gyldige driftsdata for systemet for automatisk oppkreving av veiavgift i Tyskland. Denne meldingen er bare relevant for veiavgiftsoppkreving i Tyskland. I Østerrike kan veiavgiften oppkreves til tross for denne feilmeldingen. Driftsdataene oppdateres automatisk hver gang apparatet startes. obu defective service [x] gsm fault service [x] 21

24 4 Bruk Når meldingen «DE: OPERATING DATA INVALID» vises, foretar du en omstart og kontrollerer om driftsdataene oppdateres. Hvis meldingen «DE: OPERATING DATA INVALID» vises også etter 24 timer og etter flere omstarter, kontakter du Toll Collect-servicepartneren. Ved ugyldige driftsdata er ikke apparatet driftsklart for systemet for automatisk oppkreving av veiavgift i Tyskland, selv om du har kjørt inn i Tyskland fra Østerrike. Foreta en omstart før du krysser grensen, og kontrollerer om driftsdataene oppdateres. Hvis problemet vedvarer også etter at du har startet apparatet på nytt før grensekryssing, betaler du manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. de: operating data invalid GPS-feil rød de: gps fault service [x] obu defective service [x] gsm fault service [x] unit blocked de: operating data invalid check credit line de: gps fault service dsrc Apparat [x] defective defekt service rød obu defective blocked service [x] de gsm fault blocked service [x] at unit blocked Meldingen «DE: GPS ERROR SERVICE» (DE: GPS-FEIL SERVICE) pluss diagnosesifre vises ved forstyrrelser i GPS-mottaket (Global Positioning System). Kontakt i dette tilfellet Toll Collect-servicepartneren. Denne meldingen er bare relevant for veiavgiftsoppkreving i Tyskland. I Østerrike kan veiavgiften oppkreves til tross for denne feilmeldingen, så sant feilmeldingen først vises etter at du har kjørt inn i Østerrike. Ved feil på GPS-mottaket er ikke apparatet driftsklart for systemet for automatisk oppkreving av veiavgift i Tyskland, selv om du har kjørt inn i Tyskland fra Østerrike. Hvis problemet vedvarer også etter at du har startet apparatet på nytt før grensekryssing, betaler du manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. Meldingen «OBU DEFECTIVE SERVICE» (APPARAT DEFEKT SER- VICE) pluss diagnosesifre vises ved en teknisk feil på apparatet. Kontakt i dette tilfellet Toll Collect-servicepartneren. Ved feil på apparatet er apparatet ikke driftsklart for systemet for automatisk oppkreving av veiavgift. I Tyskland betaler du i dette tilfellet manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. I Østerrike må du i dette tilfellet kjøpe en GO-boks. 22 check credit line dsrc defective service blocked de

25 de: gps fault service [x] de: operating data invalid obu defective service [x] GSM-feil de: gps fault rød service [x] gsm fault service [x] obu defective service [x] unit blocked 4 Bruk Meldingen «GSM ERROR SERVICE» (GSM-FEIL SERVICE) pluss diagnosesifre vises hvis apparatet bare har begrenset tilgang eller ingen tilgang til GSM-nettet (Global System for Mobile Communication). Kontakt i dette tilfellet Toll Collect-servicepartneren. I Østerrike kan veiavgiften oppkreves til tross for denne feilmeldingen, så sant feilmeldingen først vises etter at du har kjørt inn i Østerrike. gsm fault check service credit [x] line Apparatet er ikke driftsklart. I Tyskland betaler du i dette tilfellet manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. dsrc unit blocked defective service DSRC-modul Meldingen «DSRC DEFECTIVE SERVICE» (DSRC DEFEKT SERVICE) de: blocked check operating creditdefekt pluss diagnosesifre vises hvis DSRC-modulen er defekt. Kontakt i data de line invalid rød dette tilfellet Toll Collect-servicepartneren. dsrc defective de: blocked service gps fault at Apparatet er ikke driftsklart. I Tyskland betaler du i dette tilfellet service [x] manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. I Østerrike må blocked du i dette tilfellet kjøpe en GO-boks. de obu defective service [x] blocked de: at operating Advarsler og feilmeldinger ved tjenester for oppkreving av veiavgift data gsm fault invalid service de: operating [x] data invalid Kontroller Kontroller umiddelbart kredittkontoen for veiavgift hvis meldingen de: gps fault service unit kredittramme blocked [x] «CHECK CREDIT LINE» (KONTROLLER KREDITTRAMME) vises. Kontakt i de: gps fault grønn dette tilfellet kundeservice hos Toll Collect. Apparatet vil fortsatt være service [x] obu check defective credit driftsklart for systemet for automatisk oppkreving av veiavgift en service line [x] stund. obu defective dsrc service defective [x] gsm service fault service Apparat [x] sperret Meldingen «OBU DISABLED» (APPARAT SPERRET) vises hvis operatøren har sperret apparatet for alle tjenester i Tyskland og Østerrike. Ta gsm fault rød blocked service [x] unit de blocked direkte kontakt med kundeservice hos Toll Collect i dette tilfellet. blocked unit blocked check at credit line check credit dsrc line defective service dsrc defective service Sperret for DE blocked rød de blocked blocked de at blocked at Apparatet er ikke driftsklart. I Tyskland betaler du i dette tilfellet manuelt via Internett eller via en veiavgiftsterminal. I Østerrike må du i dette tilfellet kjøpe en GO-boks. Meldingen «BLOCKED DE» (SPERRET FOR DE) vises hvis operatøren har sperret apparatet for veiavgiftsregistrering i Tyskland. Ta direkte kontakt med kundeservice hos Toll Collect i dette tilfellet. 23

VEIAVGIFT FOR LASTEBILER I TYSKLAND BRUKERINFORMASJON. Aktualisert utgave. På oppdrag fra. www.toll-collect.de

VEIAVGIFT FOR LASTEBILER I TYSKLAND BRUKERINFORMASJON. Aktualisert utgave. På oppdrag fra. www.toll-collect.de N VEIAVGIFT FOR LASTEBILER I TYSKLAND BRUKERINFORMASJON Aktualisert utgave 2014 På oppdrag fra www.toll-collect.de INNHOLD Forord... 1 1 Oversikt... 2 2 Veiavgiftsplikt... 4 2.1 Bestemmelser om veiavgiftsplikt...

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RB GG http://no.yourpdfguides.com/dref/3305889

Din bruksanvisning BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RB GG http://no.yourpdfguides.com/dref/3305889 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RB GG. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer.

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. Innhold Innledning Les igjennom først... 3 Sikkerhet... 3 LoSvbestemte forskrifter... 3 Bruk... 3

Detaljer

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk SEAT Portable System Brukerhåndbok Norsk Juli 2013 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Bruksanvisning. ascom Eurit 40 Bruksanvisning ascom Eurit 40 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling

Detaljer

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film Brukermanual for TV Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer... 10 Kontrollere opptak... 13 Ta opp et enkelt

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 2 5 Oversikt over produktet 1 Av/på-bryter: Langt trykk (lengre

Detaljer