Forskrift om godkjenning av utdanning som faglig jevngod med grad fastsatt etter universitetslovens 49.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om godkjenning av utdanning som faglig jevngod med grad fastsatt etter universitetslovens 49."

Transkript

1 INNLEDNING Godkjenning av siviløkonomtittelen på grunnlag av utdanning i Norge er knyttet til gjennomføring av siviløkonomstudiet ved et av de godkjente lærestedene; Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Bodø og Høgskolen i Agder. For kandidater som har gjennomført en utenlandsk utdanning, har Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fastsatt en egen forskrift som omhandler generelle kriterier for slik godkjenning. En egen nemnd for godkjenning av siviløkonomtittelen, oppnevnt av departementet, har med utgangspunkt i forskriften fastsatt generelle regler for godkjenning av utdanning i en rekke sentrale land. Disse reglene er gjengitt senere i publikasjonen. Nemnda for siviløkonomtittelen er satt sammen av representanter for institusjoner med eksamensrett for siviløkonomeksamen og berørte institusjoner; ANSA og Norske Siviløkonomers Forening. I tillegg er det av departementet oppnevnt leder og nestleder med nødvendig juridisk kompetanse. Nemnda har foreløpig fastsatt generelle regler for følgende land: - Australia - Spania - Østerrike - Canada - Storbritannia - Danmark - Sveits - Finland - Sverige - Frankrike - Tyskland - Italia - USA REGLEMENT Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har 15. april 1992, med hjemmel i lov om universiteter og vitenskapelige høgskoler av 16. juni og 55 fastsatt «Forskrift om godkjenning av utdanning som faglig jevngod med grad fastsatt med hjemmel i universitetslovens 49». Forskrift fastsatt ved kongelig resolusjon 5. august 1988 om rett til å bruke tittelen sivilarkitekt, sivilingeniør og siviløkonom for den som har utenlandsk eksamen eller grad oppheves. Forskrift om godkjenning av utdanning som faglig jevngod med grad fastsatt etter universitetslovens 49. Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet den 15. april 1992 med hjemmel i 54 og 55 i lov av 16. juni 1989 nr. 77 om universiteter og vitenskapelige høgskoler (universitetsloven). 1 Forskriftens virkeområde

2 Forskriften gjelder ved vurdering om en utdanning er faglig jevngod med en grad fastsatt med hjemmel i universitetslovens 49 på utdanningsområde under Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Utdanning som kan vurderes for godkjenning er utenlandske grader eller tilsvarende jfr. universitetslovens 54 og utenlandske og/eller norske enkelteksamener som samlet kan gi godkjenningsgrunnlag jfr. universitetslovens Generelle krav til utdanning som kan godkjennes Utdanningen må for å kunne godkjennes som faglig jevngod med en grad fastsatt med hjemmel i universitetslovens 49 tilfredsstille følgende vilkår: a) Den studieforberedende utdanning som kreves for opptak til studiet til den utenlandske graden eller tilsvarende må være på nivå med kravene etter universitetslovens 42. Dette gjelder også ved vurderingen av enkelteksamener. b) Den utenlandske graden eller tilsvarende og de samlede enkelteksamener må i normert studietid og i fagkretsenes omfang og nivå være på høyde med den grad det jevnføres med. c) Kandidat som før han ble opptatt ved den utenlandske institusjon, hadde ervervet seg teknisk eller annen kvalifiserende utdanning ut over minstekravene for å bli immatrikulert i Norge, må ikke ha påbegynt studiet på et høyere nivå enn det som det gis adgang til ved universitet eller høgskoler i Norge. 3 Lempningsadgang Det kan lempes noe på kravene under bokstavene a og b i 2 når det er utvilsomt at det lovbestemte krav om faglig jevngodhet likevel oppfylles. Når unntakshjemmelen i første ledd benyttes, skal det organ som avgjør saken opplyse i dokument som det skal oppbevare, hva avviket består i og begrunnelsen for det. 4 Generell godkjenning for gradene sivilarkitekt, sivilingeniør og siviløkonom For gradene sivilarkitekt, sivilingeniør og siviløkonom kan en nemnd for hver av gradene gi generell godkjenning av utenlandsk læresteds grad eller tilsvarende som er faglig jevngod med den norske graden. Godkjenningen kan gis for begrenset tid. Nemnda skal trekke godkjenningen tilbake når den finner at den utenlandske utdanningen ikke lenger har den faglige jevngodhet. Nemnda er vedtaksfør når lederen eller nestlederen samt minst halvparten av de andre medlemmene møter. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Nemndene har i den rekkefølge som er nevnt i første ledd 6, 8 og 6 medlemmer. Lederen og nestlederen skal fylle de lovbestemte krav for dommere, jfr. domstollovens 54 andre ledd. OVERSIKT OVER UTENLANDSKE EKSAMENER OG GRADER SOM GIR RETT TIL BRUK AV SIVILØKONOMTITTELEN GENERELT

3 De generelle reglene forutsetter at omfanget av den samlede utdanning skal være minst 4 år for at det skal gis godkjenning av siviløkonomtittelen. Som en overordnet regel har nemnda vedtatt at for kandidater som har kombinert norsk og utenlandsk utdanning og som avslutter utdanningen i utlandet, må omfanget av den utenlandske utdanningen utgjøre minst 2 års normert fulltidsstudium for at det skal gis godkjenning av siviløkonomtittelen. I noen land hvor grunnutdanningen innenfor økonomisk-administrative fag er strukturert i 3- årige studieprogrammer, har Nemnda vedtatt at disse studieprogrammene må suppleres med ett-årige påbygningsstudier for at den totale utdanning skal gi rett til siviløkonomtittelen. Nemnda vil presisere at nødvendige påbygningsstudier også må gjennomføres ved et godkjent lærested i utlandet. SPESIFIKKE REGLER FOR DE ENKELTE LAND AUSTRALIA 1. Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd en Bachelor-grad med honours i økonomisk-administrative fag (studietid 4 år) fra et godkjent universitet. 2. Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd en Bachelor-grad med honours i økonomisk-administrative fag (studietid 3 år) fra et godkjent universitet under forutsetning av at kandidaten har gjennomført et ett-årig godkjent påbyggingsstudium på masternivå i tillegg til Bachelor-graden. 3. Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd en MBA-grad fra et godkjent universitet når kandidaten har gjennomgått minst 2 års fulltidsstudium ved lærestedet for å oppnå graden. Under ingen omstendighet vil en total studietid kortere enn 4 år kunne gi godkjenning. CANADA 1. Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd graden «Bachelor of Business Administration» (4 år) eller «Bachelor of Commerce» (4 år) fra et universitet godkjent av The Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC). Kandidater som har oppnådd tilsvarende grad etter gjennomført 3-årige studieprogram, må gjennomføre tilleggskurs innen økonomisk-administrative fag tilsvarende ett års normert studietid. Tilleggskursene må være på fordypningsnivå på 3. årstrinn i Bachelor-programmet eller på «graduate nivå». 2. Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd graden «Master of Business Administration» fra et universitet godkjent av «The Association of Universities and Colleges of Canada» (AUCC) når det kreves minst 2 års fulltidsstudium for å oppnå graden. DANMARK

4 1. Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd den akademiske grad «Den almene erhvervsøkonomiske eksamen» (HA-eksamen) ved dansk handelshøyskole eller universitet og som i tillegg har gjennomført kurs med eksamener av minst ett års omfang innenfor cand.merc.-studiet. 2. Generelt godkjent er kandidater med annen forutdanning enn dansk HA eksamen og som har oppnådd den akademiske grad «cand.merc.» fra dansk handelshøyskole eller universitet når kandidaten har gjennomgått minst 2 års fulltidsstudium for oppnå graden. FINLAND Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd Ekonomexamen (4 år, 160 studieveckor) ved finsk handelshøyskole eller universitet. FRANKRIKE 1. Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd Diplomeksamen ved en av de godkjente økonomisk administrative høyskolene i Frankrike. Godkjenningen av siviløkonomtittelen er knyttet til de lærestedene som er med i det formelle samarbeidet innenfor «Conference des Grandes Ecoles». 2. Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd den akademiske grad «Maitrise» ved et godkjent universitet i Frankrike. Det er en forutsetning for godkjenningen at kandidatene har valgt bedriftsøkonomisk fordypningsretning («Gestion de l entreprise», «Economie de l entreprise», eventuelt andre mulige bedriftsøkonomiske fordypningsalternativer). ITALIA Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd den akademiske grad «Laurea in Economia» med bedriftsøkonomisk fordypningsretning fra et godkjent universitet i Italia. SPANIA Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd den akademiske grad «Licenciatura en Ciencias Economicas y Empresariales» fra et godkjent universitet i Spania. STORBRITANNIA 1. Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd en Bachelor-grad med honours i økonomisk-administrative fag (studietid 4 år) fra et godkjent universitet. 2. Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd en Bachelor-grad med honours i økonomisk-administrative fag (studietid 3 år) fra et godkjent universitet under forutsetning av at kandidaten har gjennomført et ett-årig godkjent påbyggingsstudium på masternivå i tillegg til Bachelor-graden.

5 3. Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd en MBA-grad fra et godkjent universitet når kandidaten har gjennomgått minst 2 års fulltidsstudium ved lærestedet for å oppnå graden. Under ingen omstendighet vil en total studietid kortere enn 4 år kunne gi godkjenning. I studier hvor det er innlagt perioder med praktisk arbeid (de såkalte sandwich-kursene) vil praksisperiodene bli trukket fra ved beregning av effektiv studietid. Reglene trådde i kraft 1. juli 1993 slik at de gjelder for studenter som påbegynner sitt studium i utlandet etter denne dato. SVEITS 1. Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd en Licentiat/Licence-grad i økonomiskadministrative fag (studietid 4 år) fra et godkjent universitet. 2. Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd en Licence-grad i økonomiskadministrative fag (studietid 3 år) fra et godkjent universitet under forutsetning av at kandidaten har gjennomført et ett-årig påbygningsstudium på Master-nivå i tillegg til Licence-graden. SVERIGE Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd Ekonomexamen (3 1/2 år, 140 poeng), ved den ordinære Ekonomlinjen, «allmenn inriktning», under forutsetning av at kandidaten har gjennomført minst 20 poeng på Ekonomlinjen utover minste-kravene for Ekonomexamen. Tilleggskravet oppfylles gjennom studier i økonomisk administrative fag og tilgrensende fagområder. Dersom de valgte tilleggsfag ikke er å regne som påbygning på tidligere leste fag, må omfanget for hvert fag være på minst 10 poeng. Det er videre en forutsetning at kandidaten har gjennomgått minst 2 års normert fulltidsstudium i Sverige for å oppnå Ekonomexamen og de nødvendige tilleggskurs. TYSKLAND Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd den akademiske grad «Diplom Kaufmann» fra et universitet i Tyskland. USA 1. Generelt godkjent er søkere med både graden Bachelor of Business Administration og Master of Business Administration hvor minst sistnevnte program er godkjent av AACSB.

6 2. Generelt godkjent er søkere med graden Master of Business Administration når Masterprogrammet er godkjent av AACSB, og det kreves minst 2 års fulltidsstudium ved lærestedet for å oppnå graden. 3. Generelt godkjent er søkere med graden Bachelor of Business Administration fra et lærested med Bachelor-program godkjent av AACSB og som i tillegg har en grad som Master of Science in Business Administration eller Master of Arts in Business Administration. 4. Generelt godkjent er søkere med graden Bachelor of Business Administration fra et lærested med både undergraduate- og graduateprogram godkjent av AACSB, under forutsetning av at søkeren har tatt minst 24 «semester-credits» eller 36 «quarter-credits» utover Bachelor-gradens minimumskrav. Tilleggskravet oppfylles bare gjennom studier i økonomisk/administrative fag og tilgrensende fagområder i «upper division» eller som «graduate courses». Under ingen omstendighet vil en total studietid kortere enn 4 år gi godkjenning. Reglene trådde i kraft 1. juli 1993 slik at de gjelder for studenter som påbegynner sitt studium i utlandet etter denne dato. ØSTERRIKE Generelt godkjent er kandidater som har oppnådd den akademiske grad «Magister der Sozial und Wirtschaftswissenschaften» ved et godkjent universitet i Østerrike. Det er en forutsetning for godkjenningen at kandidatene har valgt bedriftsøkonomisk fordypningsretning («Betriebswirtschaft», «Handelswissenschaft», eventuelt andre mulige bedriftsøkonomiske fordypningsalternativer). OVERSIKT OVER GODKJENTE LÆRESTEDER Oversikt over godkjente læresteder i de respektive landene kan fåes ved henvendelse til NHH. SØKNADSPROSEDYRE Søknad om rett til å bruke siviløkonomtittelen skal sendes til Norges Handelshøyskole. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger: navn fødselsdato fødested adresse forutdanning (videregående skole o.l.) dato for opptak ved utenlandsk institusjon Søknaden skal inneholde dokumentasjon i form av vitnemål og karakterutskrifter av all utdanning f.o.m. videregående skole. Det må av dokumentasjonen fremgå hvilke kurs og eksamener som er gjennomgått og hvilke akademiske grader som er oppnådd. For kandidater

7 som i USA har gjennomført en BBA grad og nødvendige tilleggskurs, jfr. pkt. 4 i reglene, må det foreligge en dokumentasjon fra lærestedet som spesifiserer de tilleggskursene som er tatt utover Bachelor gradens minimumskrav. NB! Kopier som sendes inn må være bekreftet av offentlig tjenestemann eller advokat og være påført stempel for å være gyldige. NÆRMERE OPPLYSNINGER Spørsmål om godkjenning av siviløkonomtittelen kan rettes til: Norges Handelshøyskole Internasjonalt kontor Helleveien Bergen Sandviken Tlf.: Fax:

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Saksansvarlig: Birger Kruse og Ole Jørgen Torp Saksbehandler(e): Bodil Norderval og Bjørg Ekerholt Dysvik Arkiv nr: 14/02474

Saksansvarlig: Birger Kruse og Ole Jørgen Torp Saksbehandler(e): Bodil Norderval og Bjørg Ekerholt Dysvik Arkiv nr: 14/02474 US 2014 FULLMAKTSSAK FORSKRIFT OM KRAV TIL BACHELORGRAD VED NMBU, UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD OG FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å GÅ OPP TIL EKSAMEN M.V. SOM PRIVATIST VED NMBU

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 15. februar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Jan. 2005 Des. 6. Lov nr.

Detaljer

ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN

ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN Justisdepartementet Statsråd: Hanne Harlem KONGELIG RESOLUSJON ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN Ref. nr.: 22 Saks. nr. 00/00714 A-AK Dato: 30.06.00 1. INNLEDNING Justisdepartementet fremmer med dette forslag

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 9. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 14. Deleg. av myndighet

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS (Forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og ny forskrift

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 13. august 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Juni 30. Deleg. av myndighet

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 26. september 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Aug. 26. Lov nr. 40 om

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer