PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTKAST DATERT:

2 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKTEN MED PLANARBEIDET Planområdet KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredninger Planprogrammet alternativ Influensområdet FORUTGÅENDE PROSESS/POLITISK FORANKRING Vedtak i STFK om ny Heimdal VGS på Saupstad : Trondheim kommune: Vedtak om områdeløft for Saupstad : Mulighetsstudie, utforming og områdeutvikling på Saupstad: Vedtak i Formannskapet om alternativ 2 i mulighetsstudien (Asplan Viak, Arkiplan) : Vedtak i Formannskapet i saken om «Skolestruktur Kolstad, Saupstad og Huseby rammer for det videre arbeidet» : Vedtak i STFK om ny Heimdal VGS på Saupstad status og ramme : Vedtak i Formannskapet om skolestruktur på Saupstad/Kolstad : DAGENS PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Gjeldende reguleringsplaner Områdeløft Saupstad-Kolstad DAGENS FORHOLD Funksjonsfordeling og bebyggelsesstruktur Eksisterende skolestruktur Forretning, offentlig og privat tjenesteyting naturmangfold og grønnstruktur

3 5.3 rekreasjon, friluftsliv og idrett kulturminner trafikkforhold Biltrafikk Gang- og sykkelveger Kollektivtilbud Parkering Geoteknikk: Støy/forurensning: Tekniske forsyninger VA, fjernvarme, elektro og svakstrøm FORUTSETNINGER FOR FORSLAG TIL NY HEIMDAL VGS Krav til bygningsmasse - kapasitet Uteområder Trafikk og parkering Bevegelseslinjer for gående og syklende Utforming av fellesareal og offentlige areal Sambruk KONSEKVENSUTREDNING: METODE OG UTREDNINGSPROGRAM utredningsprogram PLANPROSESSEN Medvirkning Framdriftsplan for planprosessen

4 1 HENSIKTEN MED PLANARBEIDET Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan med konsekvensutredning for ny Heimdal videregående skole på Saupstad, inkludert offentlig tannklinikk og flerbrukshall. Ny Heimdal VGS skal erstatte dagens skole som ligger i samme område, ut mot Saupstadringen i nord. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med og forutsetninger for planarbeidet, planprosessen, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Forslag til planprogram er innsendt av Selberg Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver Sør-Trøndelag fylkeskommune, Bygge- og eiendomstjenesten. Planen er basert på felles mulighetsstudie med Trondheim kommune. Områdeløft Saupstad har hatt ansvar for koordinering av brukermedvirkning i forbindelse med mulighetsstudien. Utforming av nytt skolebygg utredes i en konkurransepreget dialog i 2 faser med tre lag, der en vinner kåres mai Konkurransen går parallelt med reguleringsplan- og konsekvensutredningsarbeidet. Oppstart av byggeprosess er planlagt høst 2015 med ferdigstilling til skolestart PLANOMRÅDET Planområdet ligger på lokalsenteret Saupstad, ca. 7,6 km sørvest for Trondheim sentrum. Området grenser mot Heimdal i sør, Huseby og Søremsmarka i vest, Flatåsen i nord og Bjørndalen med jernbane og veg i øst. Avstand til nærmeste nabosenter er Flatåsen ca. 1 km og Heimdal sentrum ca. 1,5. Tiller ligger i ca. 2 km øst for området. 3

5 Figur 1: Oversiktskart med forslag til planavgrensning. Svart linje, inkludert stiplet linje, er planavgrensning ved annonsering og varsel om reguleringsplanoppstart. Heltrukken linje angir skissert planområde for ny Heimdal VGS. Ny Heimdal videregående skole med hall skal bygges som et kompakt anlegg sør for eksisterende Husebyhall- og bad, på tomten til dagens Huseby ungdomsskole. Formannskapet i Trondheim kommune har vedtatt at de kommunale skolene på Saupstad skal samles på tomten sør for ny Heimdal VGS. Formannskapet i Trondheim kommune vedtok at Huseby ungdomsskole rives høsten 2015, og at ny Heimdal VGS og flerbrukshall trekkes nordover mot Husebybadet/hallen. Dette opprettholder en «skoleakse» fra og med Kolstad til og med Saupstad skole. Ny videregående skole og ny kommunal skole reguleres i hver sin plan, men nøyaktig grense mellom dem er ikke fastsatt enda. Det varsles derfor oppstart av planarbeid for et stort område (område inkludert stiplet linje). Planavgrensning for Heimdal VGS er skissert med heltrukken svart linje. Mindre endringer i planavgrensning kan bli gjort i løpet av planprosessen. Det varslede planområdet er på omtrent 82 daa. Varslet planavgrensning omfatter: krysningspunkt for Blisterhaugvegen og Saupstadringen parkområdet i vest eksisterende tomt for Huseby ungdomsskole idrettsbaner i øst tomt for kommunale skoler sør for ny videregående skole Eiendommene som omfattes av varslet planområdet er: Gnr./bnr. Eier 197/538 Trondheim kommune 197/481 Trondheim kommune 197/590 Trondheim kommune 197/904 Kolstad Fotball 4

6 Eiendommer som delvis inngår i varslet planområde er: Gnr./bnr. Eier 197/499 Trondheim kommune 197/587 Trondheim kommune 194/97 Ringvegen Borettslag 194/102 Trondheim kommune 197/573 Sør-Trøndelag fylkeskommune 197/526 Midteggen Borettslag 197/481 Trondheim kommune 5

7 2 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides en konsekvensutredning. Konsekvensutredningen skal utarbeides på grunnlag av fastsatt planprogram, jf. 4 1, og gi en beskrivelse og vurdering av planens konsekvenser for relevante miljøog samfunnstema. Konsekvensutredningens innhold, omfang og detaljeringsgrad må tilpasses den aktuelle plantype og behov for avklaringer Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredninger Forskrift om konsekvensutredninger sier blant annet at kommuneplaner og reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg I alltid skal behandles etter forskriften, mens reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II og detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områdereguleringer skal behandles etter forskriftens 4: kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Detaljregulering av ny Heimdal videregående skole faller inn under 2 bokstav f: reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg I: Utbygging av ny Heimdal videregående skole utgjør en så stor investeringskostnad (mer enn 500 mill kr), i tillegg til at bruksarealet er på mer enn m2, at det utløser direkte krav om konsekvensutredning etter «Vedlegg I. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes» Planprogrammet Formålet med planprogrammet er beskrevet i plan- og bygningsloven 4-1 og i forskrift om konsekvensutredninger 6. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planen samt avklare hvilke problemstillinger som er viktige i forhold til miljø og samfunn. Det skal gis en beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Planprogrammet skal avklare nødvendige utredninger for å kunne gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø og samfunn. Planprogrammet skal også redegjøre for planprosessen med frister og muligheter for medvirkning. Figur 2: Plan- og utredningsprosess for reguleringsplan etter regelverk om konsekvensutredninger. 6

8 alternativ I konsekvensutredningen sammenholdes planforslaget med et 0-alternativ. I dette tilfellet er 0- alternativet dagens situasjon (det vil si ingen endring). Det gis en oversikt i dagens situasjon i kapittel 5. Dagens situasjon er for øvrig godt dokumentert i Områdeløftets statusrapport Influensområdet Alle vurderinger i planarbeidet må ses i sammenheng med omgivelsene. For å vurdere virkninger av tiltaket, er det nødvendig å definere både planområdet og det som antas å være influensområde utenfor. Influensområdet bør begrenses til området der det forventes vesentlige virkninger av tiltaket. Influensområdets utstrekning kan være ulik for de forskjellige temaene som beskrives eller utredes. Influensområdets utstrekning for de ulike utredningstemaene vil bli definert og grundigere drøftet i konsekvensutredningen. De virkningene aktivitetene gir, kan medføre behov for avbøtende tiltak både innenfor planområdet og i influensområdet. 1 Denne rapporten, og andre dokumenter knyttet til prosjektet «Områdeløft Saupstad-Kolstad», kan lastes ned fra Trondheim kommunes nettsider: 7

9 3 FORUTGÅENDE PROSESS/POLITISK FORANKRING Oppstart med reguleringsplanarbeid og konsekvensutredning for ny Heimdal videregående skole på Saupstad er resultat av en lengre utredningsprosess. Fylkestinget vedtok i desember 2008 et stort investeringsprogram for de videregående skolene i fylket. Investeringsprogrammet har fått benevnelsen Skolebruksplan 3, «Løft for læring». I investeringsprogrammet inngikk rehabiliteringstiltak i Heimdal videregående skole med et begrenset omfang. Fylkestinget vedtok i desember 2011 å rehabilitere eksisterende Heimdal videregående og inkludere tannklinikken, på bakgrunn av en mulighetsstudie utført av Lusparken arkitekter. På grunn av det spesielle og unike skoletilbudet ved Heimdal VGS var en bekymret for at en midlertidig lokalisering i byggeperioden ville gi en dramatisk nedgang i søkere til de populære tilbudene innen musikk og idrettsfag. I april 2012 ble vedtaket om rehabilitering satt til side i påvente av en utredning om mulig ny lokalisering i Trondheim sør. En omfattende utredning ble satt i gang i samarbeid mellom Lusparken, Asplan Viak og PKA arkitekter. Områdene som det ble sett spesielt på var Heimdal sentrum med 3 ulike tomter, Saupstad med 3 ulike tomter inkl. Saupstadmyra, og Granåsen sivilforsvarsleir. Tomtealternativene ble etter dette redusert til tre tomter: Flatåsen bydelssenter, Saupstad senter vest og Saupstad bydelssenter Vedtak i STFK om ny Heimdal VGS på Saupstad : På bakgrunn av utredningsarbeidet vedtok Fylkestinget i sak 25/13 «Heimdal videregående skole lokalisering, elevkapasitet, framdrift og prosjektramme» blant annet at: Nytt skolebygg med flerbrukshall planlegges for Heimdal videregående skole på Saupstad senter. Nytt bygg for Heimdal videregående skole planlegges med en kapasitet på 1020 elever. Økning i elevtallet ved ny Heimdal videregående skole gjennomføres i samsvar med økt behov for elevplasser i Trondheim. Det foretas en gjennomgang av tilbudsstrukturen i Trondheim sør for å se på muligheten for endret og eventuelt bredere tilbudsstruktur ved Heimdal vgs. Lokaler for ny tannklinikk for Heimdal/Saupstad inkluderes i Heimdal videregående skole. Nytt skolebygg med flerbrukshall og lokaler for ny tannklinikk ferdigstilles til skolestart i Opplæringen ved Heimdal videregående skole videreføres i dagens skolebygg på Saupstad fram til nytt bygg er ferdig. I arbeidet med konkurransegrunnlag bes fylkesrådmannen gå i dialog med Trondheim kommune, idretten, områdeløft Saupstad og lokalt kulturliv om vurdering av samarbeid/sambruk av areal, herunder storhall med 3 håndballflater Trondheim kommune: Vedtak om områdeløft for Saupstad : Trondheim kommune har vedtatt et områdeløft for Saupstad. Satsningen bygger på «Områdeprogram for Saupstad-Kolstad » som bystyret vedtok Områdeløftet skal resultere i et fysisk, sosialt og kulturelt løft på Saupstad som styrker bomiljøet og gjør bydelen enda mer attraktiv. Områdeutviklingen skal bidra til bærekraftig bydelsutvikling og 8

10 synlig miljøopprustning. Den skal føre til bedring av levekår og en styrking av det forebyggende helsefremmende arbeidet. Innbyggerne skal oppleve økt trygghet, trivsel og livskvalitet Mulighetsstudie, utforming og områdeutvikling på Saupstad: Formannskapet vedtok (sak 239/13) at «Trondheim kommune deltar i felles mulighetsstudie, og eventuell arkitektkonkurranse, mellom Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune om utforming av en helhetlig områdeutvikling på Saupstad, som kunne danne grunnlag for en felles reguleringsplan for området». Følgende elementer inngikk i planarbeidet: Ny VGS og tannklinikk, idrettshall med 2 eller 3 håndballflater, kommunal skolestruktur, barnehage, kulturarena/kulturskole, bibliotek m.m., fysisk miljø/infrastruktur/trafikk/parkering/fortetting, og bydelspark/grønne akser/møteplasser/annen grønnstruktur. I perioden utarbeidet arkitekter og landskapsarkitekter hos Asplan Viak, Rambøll og Agraff Arkitekter tre ulike skisseforslag til mulig utvikling av området. Rådmannen i Trondheim kommune utarbeidet i tillegg et fjerde og et femte alternativ. I notat fra rådmann til formannskapet , sak 65/14, «Prinsippavklaring etter gjennomføring av felles mulighetsstudie mellom kommune og fylkeskommune, med områdeutvikling og sambruk av areal på Saupstad-Kolstad» ble det redegjort for et valg mellom to alternativer: A. Lokalisering av ny VGS og idrettshall hovedsakelig på dagens tomt, men forutsatt en trinnvis utbygging. Dette er et nytt forslag fra kommunen, som til en viss grad imøtekommer fylkeskommunens ønske om skoledrift uten utflytting i byggeperioden. B. Lokalisering av ny VGS og idrettshall i ett volum sør for Huseby ungdomsskole, som er fylkeskommunens ønske. Dette er en bearbeidet løsning av alternativ 2 i mulighetsanalysen (Asplan Viak, Arkiplan), der utbyggingen foregår samlet i ett bygg og uavhengig av framdrift for bygging av ny ungdomsskole. Rådmannen så alternativ A som den beste løsningen Vedtak i Formannskapet om alternativ 2 i mulighetsstudien (Asplan Viak, Arkiplan) : I møte i sak PS 65/14 «Prinsippavklaring etter gjennomføring av felles mulighetsstudie for ny Heimdal VGS, områdeutvikling og sambruk av areal på Saupstad-Kolstad» vedtok Formannskapet at alternativ 2 (Asplan Viak, Arkiplan) i mulighetsstudien skal legges til grunn for videre utforming fram mot reguleringsplanprosess, med følgende presiseringer: 1. Idrettshall bygges på samme tomt som ny Heimdal VGS (utgravd under skolen), og tas dermed ut fra tomta til Huseby ungdomsskole 2. Områder vist som bydelspark, aktivitetspark og nærmiljøanlegg i illustrasjonen for alternativ 2 tas ut av det videre arbeidet. Disse tomtene tas stilling til på senere tidspunkt, eksempelvis i forbindelse med ny(e) skole i området. 3. Formannskapet forutsetter en tett dialog med STFK og Kolstad fotball gjennom reguleringsplanarbeidet for å sikre gode forhold for fotballen ved idrettsanlegget også i framtida. 4. Formannskapet forutsetter videre at STFK tar det økonomiske ansvaret for etablering av p-kjeller og eventuell midlertidig flytting av Huseby ungdomsskole i byggeperioden. 9

11 Følgende flertallsmerknad følger saken: «Bygging av en tredje spilleflate vil representere en mulighet for å utvide hallkapasiteten i Trondheim på en rimelig måte med god kvalitet samtidig som en slik storhall kan være en møteplass for hele Trondheim Sør og binde sammen bydelene.» Figur 3: Alterntiv 2 Asplan Viak Arkiplan, som vist i saksframlegg Vedtak i Formannskapet i saken om «Skolestruktur Kolstad, Saupstad og Huseby rammer for det videre arbeidet» : I møte i sak 194/14 om «Skolestruktur Kolstad, Saupstad og Huseby rammer for det videre arbeidet» vedtar Formannskapet å legge til grunn alternativ 5, som redegjort for i saksframlegg, i det videre arbeidet. Alternativ 5 viser til en løsning der er en bygger «en samlokalisert barneskole og ungdomsskole på samme tomt, men som to separate skoler». Dette alternativet omhandler en plassering mellom ny Heimdal VGS og Saupstad skole. Et slikt alternativ forutsetter at ny Heimdal VGS flyttes mot Husebyhallene i nord. Formannskapet vedtok imidlertid følgende endringer for alternativ 5: Formannskapet forutsetter at ferdigstillelse av ny videregående skole ikke skal forskyves som følge av dette. Det betyr at nye Heimdal VGS ikke skal flyttes på mer enn absolutt nødvendig for å få tilstrekkelig areal til ny skole. Tomten beskrevet som «BHG-tomt» i saksfremlegget tas inn i skoletomten. Rådmannen bes å finne ny tomt til barnehagen som er opprinnelig planlagt på denne tomten. Tomten beskrevet som «tilleggstomt» i saksfremlegget tas inn som uteareal i skoletomten. I tillegg bad Formannskapet rådmannen igangsette nødvendig reguleringsarbeid som legger til rette for ny skole som beskrevet, samt gå i dialog med STFK med mål om at gamle Heimdal VGS 10

12 kan tas i bruk som skolebygg i byggeperioden av ny skole. Det ble også blant annet vedtatt at «Nåværende tomt til Huseby ungdomsskole omgjøres til grøntområde etter endt byggeperiode» Vedtak i STFK om ny Heimdal VGS på Saupstad status og ramme : Fylkestinget behandlet sak om «ny Heimdal VGS på Saupstad status og ramme» sak 9/14 den og gjorde følgende vedtak: 1. Samlet brutto areal for hovedprosjektet bestående av Heimdal videregående skole, flerbrukshall med 2 spilleflater og tannklinikk, avgrenses til en øvre ramme på m2 BTA. Øvre økonomisk ramme settes til 704,1 millioner kroner (2012-kroner). 2. Arealer for PPT, barnevernsteam Trondheim syd/vest inkluderes i prosjektet. Frigjorte midler til leie av lokaler inngår i finansiering av arealene. 3. Fylkesrådmannen bes å arbeide videre for å inkludere arealer for parkeringsanlegg under bakken på m2 BTA i prosjektet. Funksjonen forutsettes selvfinansiert. Avklaring må skje senest desember Endelig beslutning om å ta inn funksjonen i prosjektet, delegeres til Fylkesutvalget. 4. Fylkesrådmannen bes å arbeide videre for å inkludere arealer «Ungdomsgruppa» på 766 m2 BTA i prosjektet. Funksjonen forutsettes selvfinansiert. Avklaring må skje senest desember Endelig beslutning om å ta inn funksjonen i prosjektet, delegeres til Fylkesutvalget. 5. I tillegg til de to hallflatene som inngår i hovedprosjektet, etableres det en 3. spilleflate i flerbrukshallen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå en forretningsmessig avtale med Kolstad Håndball om eierskap til og drift av den 3. spilleflata. 6. Fylkesrådmannen bes å arbeide videre for å tilrettelegge flerbrukshallen til topphåndball med tribuneanlegg. Funksjonen forutsettes selvfinansiert. Avklaring må skje senest desember Endelig beslutning om å ta inn funksjonen i prosjektet, delegeres til Fylkesutvalget. 7. Fylkesrådmannen bes å arbeide videre for å oppnå gode flerbruksfunksjoner knyttet til idrettog kulturarealer i hovedprosjektet, spesielt gjelder dette aktiviteter knyttet til kulturskolen i Trondheim kommune og nærmiljøet på Saupstad. 8. Fylkesrådmannen bes å arbeide videre for å legge inn tiltak som bidrar til å realisere Fylkestingets ambisjoner om reduksjon i klimagasser. Tilskudd og ekstra kostnader som særskilt knytter seg til «nullutslippsbygg» fremmes som egen sak for Fylkestinget høsten Det avsettes 6 millioner kroner til planlegging og videre bearbeiding av vinnerprosjektene fra fase 1. Dette kommer i tillegg til tidligere avsatt ramme på 6 millioner kroner til planlegging fram mot konkurranse. Samlet planleggingsramme på 12 millioner kroner (2014-kroner) kommer i tillegg til øvre økonomiske ramme for hovedprosjektet Vedtak i Formannskapet om skolestruktur på Saupstad/Kolstad : Formannskapet behandlet sak 252/14 om «Føringer for videre planlegging av anlegg for grunnskoler og videregående opplæring på Saupstad/Kolstad og gjorde blant annet følgende vedtak: 2 Se saksprotokoll (194/14) for fullstendig oversikt over vedtakspunkt og ordlyd. 11

13 1. Formannskapet vedtar følgende føringer for kommunal og fylkeskommunal skolestruktur for Saupstad/Kolstad: a. Huseby skole rives høsten 2015 for å gi rom for ny videregående skole. b. Ny Heimdal videregående skole bygges på tomta til dagens Huseby ungdomsskole, rett sør for Husebyhallen og Husebybadet. 2. Det tilrettelegges for gjennomgående offentlig grøntdrag i øst-vestlig retning, mellom ny Heimdal videregående skole og nytt kommunalt skoleanlegg. 3. I samsvar med tidligere vedtak, tar Sør-Trøndelag fylkeskommune det økonomiske ansvaret for en midlertidig flytting av Huseby ungdomsskole i byggeperioden for nye Heimdal videregående skole. 4. Formannskapet ber rådmannen i samarbeid med fylkeskommunen igangsette arbeidet med å finne gode løsninger for elevene fram til barne- og ungdomsskoletrinnene står ferdig. Midlertidigheten løses ved bruk av eksisterende fylkeskommunale og kommunale skolebygg. Rådmannen kommer tilbake med sak til formannskapet med alternative plasseringer. 5. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake til formannskapet med sak om en helhetlig utbygging av nye skoler når nødvendige avklaringer er gjort på skoletomten. 6. Formannskapet ber rådmannen fremlegge en juridisk bindende avtale mellom Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune som tar for seg de økonomiske konsekvenser og praktiske løsningene for tomtevalget og de midlertidige løsningene. Figur 4: Illustrasjon fra det kommunale saksframlegget som viser hvordan arealbehovet til de nye skolene kan løses dersom eksisterende Huseby ungdomsskole rives forut for bygging av ny videregående skole. 12

14 4 DAGENS PLANSTATUS 4.1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL Figur 5: Utsnitt av KPA Overordnet plan er kommuneplanens arealdel Området er regulert til framtidig og nåværende grønnstruktur, idrettsanlegg, og offentlig tjenesteyting. Planområdet ligger i overgangen til bestemmelser for lokalsenter. Østre del av planområdet ligger innenfor hensynssone «kulturmiljø» 5.3 Kolstad/Saupstad. For bestemmelser og retningslinjer vedrørende parkering og uterom ligger planområdet i ytre sone. Hovedvegnett for sykkel går vest og sør for planområdet. Planområdet grenser til bestemmelsesområde for kollektiv åre, som blant annet omfatter Saupstadringen. 4.2 GJELDENDE REGULERINGSPLANER Figur 6: Gjeldende regulering av området. Gjeldende reguleringsplan for planområder er Reguleringsplan for eiendommene Saupstad (GNR. 197/4) mfl vedtatt Planområdet er regulert til friområde (idrettsanlegg, ballfelt), område for offentlig bebyggelse, parkering, areal for kjøretrafikk, og areal for gangtrafikk. Reguleringsbestemmelsene angir at gesimshøyde ikke skal overstige 11,5 meter. Utnyttelsesgrad er ikke angitt. Rett sør for tomten for planlagt ny VGS ligger det en regulert barnehagetomt. Det er vedtatt politisk i formannskapet at denne tomten skal benyttes til skoleformål. 13

15 4.2.1 Områdeløft Saupstad-Kolstad Trondheim kommune har i samarbeid med innbyggerne, næringslivet og andre samarbeidspartnere startet opp arbeidet med områdeutvikling i bydelen Saupstad-Kolstad. Overordnet målsetting for dette arbeidet er formulert på følgende måte: Områdeløft Saupstad-Kolstad skal resultere i et fysisk, sosialt og kulturelt løft på Saupstad som styrker bomiljøet og gjør bydelen enda mer attraktiv. Områdeutviklingen skal bidra til bærekraftig bydelsutvikling og synlig miljøopprustning. Den skal føre til bedring av levekår, og en styrking av det forebyggende helsefremmende arbeidet. Innbyggerne skal oppleve økt trygghet, trivsel og livskvalitet. Vedtak i Bystyret 23. mai Satsingen har en velferdspolitisk begrunnelse, og skal bidra til å løse bydelens spesielle utfordringer. De største utfordringene er knyttet til levekårsmessige forhold, læringsmiljø og læringsresultater ved skolene, demografi og sosiale og fysiske forhold. Bydelen har også et relativt svakt næringsgrunnlag. Disse utfordringene er beskrevet og utdypet i rapporten «Status Saupstad-Kolstad», som formannskapet behandlet 5.februar Reguleringsplanforslag for ny Heimdal VGS skal spille på lag med målsettingene satt i områdeløftet og bruke de strukturer og kanaler som er etablert i prosjektet aktivt i planarbeidet, blant annet med tanke på medvirkning. Det vil være en del av konsekvensutredningen å se på hvilke konsekvenser ny Heimdal VGS kan ha på bydelsutviklingen i området. 14

16 5 DAGENS FORHOLD 5.1 FUNKSJONSFORDELING OG BEBYGGELSESSTRUKTUR Figur 7: Skråfoto av planområdet og nærliggende områder (Kilde for skråfoto: 2014 Digitale Medier Blom). 15

17 Figur 8: Bygningstypologier på Saupstad-Kolstad. Illustrasjon hentet fra Områdeplan Saupstad-Kolstad (Eileen Garmann Johnsen, 2002). Saupstad-Kolstad bydel 3 ble prosjektert og planlagt på 1960-tallet (generalplanen ) og var Trondheims første drabantby. Utbyggingen var et av flere tiltak for å bringe byen ut av bolignøden etter krise og krigsår. Planprinsippene er en delvis sammenhengende blokkbebyggelse i tre og fire etasjer rundt et tun, og med separering av biler og fotgjengere- og oppholdssoner. I de mer kuperte randsonene av området er det bygget rekkehus og kjedehus. Det er i løpet av årene gjort lite med offentlige rom, infrastruktur, grønnstruktur og bygningsmiljøer. Figur 8 viser hvordan de ulike bygningstypene grupperer seg i området og danner forskjellige uterom. Boligblokkenes slyngkarakter i de første byggetrinnene er mer en lukket karréform desto lenger sør i området en kommer. Kontrasten mellom blokkbebyggelsen og den lave småhusbebyggelsen med eneboliger og rekkehus i mindre klynger, blir også tydelig her. Den offentlige aksen nord-sør i området, med skoler, svømme- og idrettshall, senter, helsehus, butikker og kirke, knyttet til de utendørs offentlige større arenaene for kultur og idrett, markerer seg klart med sine store bygningsvolum Eksisterende skolestruktur Heimdal VGS er også i dag lokalisert på Saupstad, men nord for Husebyhallen og sør for Saupstadringen. Skolebygget stod ferdig høsten 1977, og har i dag omtrent 700 elever. Det er en kombinert skole med tilbud innen studieforberedende opplæring og yrkesfag. Tilbudet innen yrkesfag er i dag begrenset til elektrofag og IKT-servicefag. Idrett, med vekt på ski, og musikkopplæring er de bærende utdanningsretningene for Heimdal VGS sin profil. Heimdal VGS har ikke egen idrettshall, men benytter Husebyhallen og andre idrettshaller for å dekke opp skolen behov. Granåsen skisenter er en undervisningsarena for toppidrett (hopp og kombinert). Avstand til Saupstad skisenter er ca. 1,5 km med bil. Avstand til Granåsen skisenter er ca. 3 km. 3 I arbeid med «Områdeløft Saupstad-Kolstad» er det gjort et grundig arbeid med beskrivelse av bydelen (Saksnummer ESA:12/15567). Beskrivelsen baserer seg blant annet på dette arbeidet. 16

18 I tillegg ligger det i dagens skoleakse to mindre barneskoler, Kolstad skole og Saupstad skole, samt Huseby ungdomsskole. Også disse skolene ble bygd ut på 1970-tallet. Konsekvenser av ny Heimdal VGS for de nærliggende kommunale skolene, her i hovedsak Huseby ungdomsskole og Saupstad barneskole, blir et viktig utredningstema i konsekvensutredningen Forretning, offentlig og privat tjenesteyting Planområdet har nærhet til bydelssenter/lokalsenter (Saupstadsenteret), og hele anlegget inngår i et større belte med offentlige funksjoner og felles uteareal uten biltrafikk. Området har således et godt utbygd servicetilbud som omfatter barnehage, barne- og ungdomsskoler, svømmehall, idrettsanlegg, ungdomsklubb, bibliotek, legesenter, helse- og velferdssenter, aldersboliger, matbutikker, blomsterbutikk, gavebutikk, kiosk, bensinstasjon, mm. 5.2 NATURMANGFOLD OG GRØNNSTRUKTUR Figur 9: Oversikt Trondheim kommunes naturtype klassifisering der oransje naturområder er viktig regionalt, gule naturområder svært viktig lokalt, og grønne naturområder er lokalt viktig. Registreringer fra artsdatabasen er vist med punkt. Rødt merke viser planområde. Da Saupstad ble bygd ut, ble en god del av det tidligere kulturlandskapet i bydelen ivaretatt. Bydelen framstår således som en grønn bydel. I følge Naturbase.no (Miljødirektoratet), artsdatabanken 1.6 og miljøstatus.no finnes det ingen registreringer av prioriterte arter, truede/nær truede naturtyper, truede eller nær truede rødlistearter, inngrepsfrie områder eller verdifulle kulturlandskap innenfor planområdet. Det er ingen registreringer i Trondheim kommunes oversikt over viktige naturtyper (viktig regionalt, svært viktig lokalt, viktig lokalt) innenfor planområdet. Oversikten viser imidlertid at det er flere registrerte naturtyper i nærområdet. I vest nær marka og Saupstad skisenter ligger det større områder som er registrert i kategorien viktig regional naturtype. Øst for planområdet ligger et grøntbelte i nord-sørlig retning i kategorien svært viktig lokalt. I tillegg er det flere felt registrert som lokalt viktige områder i nærheten av planområdet, hovedsakelig i vest. Utover disse registreringene er det flere sammenhengende grønnstrukturområder i denne delen av byen. Figur 10 er en oversikt utarbeidet i «Områdeløft Saupstad». Vest og sør for planområdet ligger regulert friområde med klynger av trær/allé langs gang- og sykkelveg. Dette er areal som oppleves som viktige grønne kvaliteter i områder. Deler av selve planområdet har også status som eksisterende og framtidig grønnstruktur i KPA

19 5.3 REKREASJON, FRILUFTSLIV OG IDRETT Figur 10: Grønnstruktur. Illustrasjon hentet fra Områdeplan Saupstad-Kolstad (Eileen Garmann Johnsen, 2002). skole, og området i sin helhet. Bydelen har mange kvaliteter knyttet til idrett, rekreasjon og friluftsliv med nettverk av grønnstrukturer, nærhet til marka og idrettsanlegg. Kolstad fotball og Kolstad håndball er sentrale og viktige aktører på Saupstad-Kolstad. Området har trygge gang- og sykkelveger som er godt skjermet for biltrafikk, og store arealer som gir rom for lek. Deler av gang- og sykkelvegnettet danner akser mellom bydelen og marka, og det går viktige sykkel- og gangveger gjennom området, både nord-sør og øst-vest. I øst-vestlig retning er planområdet koblet til marka. Koblingen til områdene i vest på Tiller styrkes ytterligere med kommende gangbro over Bjørndalen (som vist i Figur 12). Disse grønne forbindelsene utgjør svært viktige kvaliteter for en ny Heimdal videregående Konsekvenser av ny Heimdal VGS for de grønne strukturene og bevegelseslinjer blir et viktig tema i konsekvensutredningen. 5.4 KULTURMINNER Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner, kulturmiljøer eller bygninger i Kulturminnesøk.no og SEFRAK-registeret i eller i nærheten av planområdet. SEFRAK registrerte gårdsbygninger (Saupstad gård) og Kolstad kirke (registrert som kulturminne) med tilhørende grønne områder ligger imidlertid i nærheten, vest for planområdet. Konsekvenser av ny Heimdal VGS for nærliggende kulturmiljø skal vurderes i konsekvensvurderingen. 5.5 TRAFIKKFORHOLD Etableringen av ny videregående skole med tannklinikk og tre hallflater til idrett vil føre til en økning i trafikken til området. I forbindelse med forutgående prosess med mulighetsstudier er det allerede gjennomført trafikkvurderinger av området. Asplan Viak har på oppdrag fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune gjort en vurdering av eksisterende trafikksituasjon, samt en konseptvurdering av trafikk 18

20 med hensyn til ny Heimdal VGS og storhall 4. Følgende beskrivelser baseres delvis på disse utredningene. Trafikkforhold og infrastrukturtilgjengelighet for ulike brukergrupper vil også være et sentralt tema i den senere konsekvensutredningen. Figur 11: Illustrasjon som viser dagens trafikksituasjon i bydelen og tilgrensende områder Biltrafikk Adkomst til ny Heimdal VGS er planlagt fra Saupstadringen i nord, via Blisterhaugvegen. Saupstadringen er skiltet 50km/t, mens fartsgrensen er 30 km/t i Blisterhaugvegen. Trafikkmengden i Saupstadringen mellom avkjørsel til Saupstadsenteret og Blisterhaugvegen er på totalt 3000 ÅDT (2011-tall hentet fra NVDB) Gang- og sykkelveger Som vist i Figur 11 har Saupstad et klart skille mellom gang/sykkel og biltrafikk med både planfrie overganger og overganger i planet. Det er likevel mangelfull tilgjengelighet på tvers av Saupstadringen nord og sør for planområdet, som en kan se av illustrasjonen over. Blisterhaugvegen er i dag uten fortau. 4 Notat (Asplan Viak ) Ny Heimdal Videregående skole Trafikksituasjon, Notat (Asplan Viak ) Trafikk til Storhall, og dokumentet Mulighetsstudier Anbefalte alternativer Heimdal videregående skole (september 2012). 19

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2010/4925 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 54233/2013 Klassering: BORGE UNGDOMSSKOLE Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 34/13 Forslag

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Trondheim kommune. Saksframlegg

Trondheim kommune. Saksframlegg Saksframlegg Samarbeid om områdeutvikling og sambruk av areal mellom kommunen og fylkeskommunen i sammenheng med planlegging av ny Heimdal videregående skole Arkivsak.: 12/49202 Forslag til vedtak: Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK Arealplan Til offentlige høringsinstanser Naboer, gjenboere og andre interessenter _ Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Geir Cock /L12/ 24.10.2011 Tlf: 62 51 03 95 25994/11 10/5907(32) PLN-070400 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planprogram. Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune. Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS. Plankonsulent Stener Sørensen AS

Planprogram. Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune. Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS. Plankonsulent Stener Sørensen AS Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS Plankonsulent Stener Sørensen AS Drammen, 29.08.2016 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Dato 31.3.2014. Viser til behandling av saken i Formannskapet 18.3.2014, der det blir bedt om ytterligere redegjørelse fra kommune og fylkeskommune.

Dato 31.3.2014. Viser til behandling av saken i Formannskapet 18.3.2014, der det blir bedt om ytterligere redegjørelse fra kommune og fylkeskommune. Byutviklingsdirektøren i Trondheim kommune m/kopi til byplankontoret Dato 31.3.2014 NOTAT Vedr. sak 12/49202 «Prinsippavklaring etter gjennomføring av felles mulighetsstudie mellom kommune og fylkeskommune,

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/09752-18 Saksbehandler Silje Dons Ranhoff Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 13.01.2016 Fastsetting av planprogram - Plan 2014148 - Detaljregulering

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE FJELL Utvikling av Fjell bydelssentrum med Skole/ Idrett/ Barnehage/ Kultur- og Bydelsfunksjoner

OPPDRAGSBESKRIVELSE FJELL Utvikling av Fjell bydelssentrum med Skole/ Idrett/ Barnehage/ Kultur- og Bydelsfunksjoner OPPDRAGSBESKRIVELSE FJELL 2020 Utvikling av Fjell bydelssentrum med Skole/ Idrett/ Barnehage/ Kultur- og Bydelsfunksjoner INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELL ORIENTERING... 3 OM FJELL BYDEL... 3 PLANOMRÅDE FOR

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand kommune, planid

Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand kommune, planid «Navn» «Adresse1» «Adresse2» «Postadresse» «Land» Vår ref Deres ref Dato 50-15-61959-1 01.12.2015 Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan Saksnr Utvalg Type

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

FOLKEMØTE Områdeløft Saupstad-Kolstad. Foto: Geir Hageskal

FOLKEMØTE Områdeløft Saupstad-Kolstad. Foto: Geir Hageskal FOLKEMØTE 25.9.2014 Områdeløft Saupstad-Kolstad Foto: Geir Hageskal Sånn kan det bli! fase 1 Foto: Geir Hageskal Hva skal jeg si noe om: deltakere oppgaven generelt om besvarelsene hva sier juryen om vinnerprosjektene

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE INNHOLD 1 FORMÅL 1.1 Formål med planarbeidet 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse 2 PLANPROSESS 2.1 Framdriftsplan 3 MEDVIRKNING 3.1

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer