Kommunenes største beredskapsmessige utfordinger utifra et IUA perspektiv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunenes største beredskapsmessige utfordinger utifra et IUA perspektiv."

Transkript

1 Kommunenes største beredskapsmessige utfordinger utifra et IUA perspektiv. Sølve Oldeide

2 Erfaringsmessige utfordringer Lite mannskap tilgjengelig når aksjonen drar ut i tid. Tilgjengelig økonomi til å kjøre aksjonen. Aksjonsapparat som ikke er øvet og har ulik praksis over IUA grenser. Ukjent skadevolder eller lite involvering frå denne. Kunnskap om hvem som eier aksjonen. Offentlig innkjøp der det ifølge Kystverkets egne jurister er svært få unntaksregler. Mange IUA er ikke registrert som eget rettsobjekt.

3 Et Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) ivaretar beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre, akutte utslipp. Utdrag fra vedtekter Nordfjord IUA: Setje medlemskommunane i stand til å møte krava til kommunal beredskap mot akutt forureining. Samarbeidet skal gi medlemskommunane den mest kostnadseffektive beredskapen.

4 Aksjonsnivåer Aksjonsnivå 1 : Forurenser aksjonerer. Aksjonsnivå 2: Kommunen aksjonerer. Aksjonsnivå 3: IUA aksjonerer. Aksjonsnivå 4: Statlig overtagelse og aksjonering ved Kystverket.

5 Betraktninger om oljevernberedskap» IUA er et billig alternativ for kommuner å opprettholde den pålagde beredskapen.» Eierne (kommunene) er lite kjent med ansvar og økonomisk risiko under IUA aksjoner.» Publikum og media savner hurtig respons ved ulykker. Mens i ettertid kommer spørsmålet om hvorfor reglene om offentlige innkjøp ikke ble fulgt.» Oljevernsberedskap kan ikke sammenlignes med beredskapen som ivaretar liv og helse.» Ofte nevnt som venstrehandsarbeid i og med det svært sjelden blir skarpe aksjoner.» Ingen kontroll fra tilsynsmyndighet i løpet av de 6 år jeg har vert involvert med unntak av varslingskontrollen som KLIF utfører en gang hvert år.» Hovedfokus blir de store aksjonene der IUA assisterer Kystverket. Dette tar bort fokus frå nivå 3 aksjoner som handteres lokalt.

6 Kystverkets rolle sett fra IUA. Er bevisst sin rolle ved statlige aksjoner. Går nylig også aktivt inn i Nivå 3 aksjonen på Karmøy og hjelper det lokale IUA med å forlange aksjonsplan frå skadevolder etter utslipp av 120 kubikkmeter med dieselolje. Kopiert frå Kystverkets sider: Kystverket ønsket den 9. februar en opptrapping av aksjonen og ba IUA Nord- Rogaland/ Sunnhordaland overta ansvaret med å lede og samordne oljevernaksjonen videre. Uno- X sitt aksjonsapparat er fortsatt i drift under ledelse av IUA. I henhold til forurensningsloven er det skadevolder/ forurenser som har aksjonsansvaret under akutt forurensning, men norske myndigheter kan velge å overta ansvaret dersom tiltakene ikke vurderes som tilstrekkelige. Skadevolder vil allikevel holdes økonomisk ansvarlig for utgiftene til oljevernaksjonen.

7 Beredskapsregion 18: Nordfjord IUA Leder: Håkon Ivar Olsen 7 kommuner Budsjett ca Miljø / forurensing

8 Lastebåten Green Music 5103 BT meter Laster frossen fisk ved prosessanlegget til Norway Pelagic i Selje kommune. Tungolje (IF 380) renner ut svalkeluker på akterdekk. Anslagsvis liter.

9 Brannsjef rekvirerer bistand fra IUA. 2 kommuner i innsats over 16 dager.

10

11 Innsendt olje i følge Veolia: l. Total kostnad for IUA: 1,86 million kr.

12 Innsats var i samarbeid med Kystverket, skipets rederi og forsikringsselskap. Nordfjord IUA handterte nivå 3 aksjonen i henhold til de retningslinjer som veilederen gir.

13 Refusjonskrav

14 3-kroners regelen: Det forutsettes at kommunen selv dekker et basisbeløp (egenandel) ved egeninnsats som for tiden tilsvarer 3 kr. per innbygger dersom utslippet har årsak i vanlig virksomhet i kommunen. I de tilfeller hvor flere kommuner er berørt, vil i praksis hver enkelt kommune kunne få garanti og støtte i henhold til samme regel eventuelt samordnet gjennom vertskommunen. Kommunen plikter selv å søke dekning hos forurenser og sikre grunnlaget for økonomisk krav mot denne. Dersom den akutte forurensningen ikke skyldes vanlig aktivitet, kan det vurderes å gi garantier for nødvendige tiltak fullt ut. I spesielle tilfeller vil staten kunne bistå kommunen med å fremme et økonomisk krav overfor ansvarlig forurenser. Hentet fra Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene utgitt av Statens forurensningstilsyn.

15 Alle utgifter er godt dokumentert. Rederiet er godt fornøgd med innsats. Etter alle regninger er mottatt vil Kystverket at regning i første omgang skal sendes skadevolder sendes refusjonskrav og samtidig blir rederiet kontaktet for om mulig kunne overføre penger så hurtig som mulig. Nordfjord IUA har ingen penger på konto og fortsatt 3 rekninger som ikke er betalt.

16 Dette blir vår motpart i saken. Rederi Videresender krav til klubben North of England P&I Hyrer inn advokat for juridisk gjennomgang av kravet. Wikborg Rein

17

18 Tre måneder etter refusjonskravet var sendt mener Nordfjord IUA det er på tide at Kystverket tar over. Nordfjord IUA innehar ikke den nødvendige kompetansen som skal til for å føre dialog med advokater og jurister. 5. mars 2010 avviser Kystverket i telefonmøte med Nordfjord IUA å overta saken. Til tross for at de vedgikk at de ved starten av aksjonen hadde gitt Nordfjord IUA en muntlig økonomisk garanti. Nordfjord IUA ble oppfordra til å sende en skriftlig søknad om Statlig garanti samt kontakte advokat for videre kommunikasjon med Wikborg Rein. Rådmenn i de to kommunene ble umiddelbart informert.

19 Samtidig med korrespondansen mot Wikborg Rein, blir skriftlig søknad om økonomisk garanti sendt til Kystverket. IUAs juridiske status tilsa at søknaden om statlig garanti måtte komme fra kommunen 16. april mottar Selje kommune svar fra Kystverket der tilsagn om økonomisk garanti blir gitt.

20 Når Kystverket i dette tilsagnet kun vil utbetale den økonomiske garantien etter at saka er prøva for en rettsinstans var det bare å innse at Nordfjord IUA ikke ville få refundert alle sine kostnader. På dette tidspunktet har fortsatt ikke Nordfjord IUA betalt de tre siste fakturaene under aksjonen, samtidig var der lokal kursing på gang frå DSB med dertil påløpende utgifter. Styrevedtaket angående innkjøp av ni gassdrakter samt gassmålere måtte utsettes på ubestemt tid.

21 Nordfjord IUA var etter avslutta innsats godt fornøyd over måten aksjonen var håndtert på av både ledelse og mannskap. Aksjonering på forurensning. (1/2 mnd) 4/ /9.09 Refusjonskrav ( 8 mnd+) 27/5.10 Nordfjord IUA bør ikke bli sittende igjen med et tap som er sekssifret etter en vellykket aksjon. Etter korrespondanse/forlik med Wikborg Rein for å få tilbakebetalt utgiftene er vi av den mening at der er noe som er feil.

22 Spirit of Adventure Geiranger Sunnmøre IUA

23

24

25 Fakta etter Spirit of Adventure Oppryddingen tok ca 3 uker. Aksjonen kostet IUA Sunnmøre 905 tusen. IUA Sunnmøre måtte opprette en kassakreditt med Ålesund kommune som garantist for å kunne betale regningene. Etter at refusjonskrav ble sendt til skadevolder har brannsjefen i Stranda brukt ca 20 timer, leder IUA ca 50 timer og kommuneadvokaten i Ålesund ca 30 timer på saken. Disse timene får vi aldri betalt for. Etter 10 mnd får IUA Sunnmøre utbetalt 737 tusen kroner. Var lovet statlig garanti for innsatsen.

26 Positive erfaringer etter nivå tre aksjonene Spirit of Adventure og Green Music Samarbeid mellom IUA og kommunene fungerte godt. Begge IUA aksjonene begrenset skadeomfang og viste gjennom sin innsats at en har et effektivt reaksjonsapparat. Begge skadevoldere var fornøyd med hvordan IUA `ene aksjonerte. Kystverkets beredskapsavdeling var under aksjonene til god hjelp ved begge hendelsene. Kystverket er godt fornøyd med måten IUA `ene håndterte hendelsene på.

27 Negative erfaringer etter disse aksjonene. IUA `ene tapte betydelige beløp på aksjonene. Begge IUA `ene gikk konkurs under aksjonene. Begge IUA `ene fikk en langvarig og ressurskrevende prosess etter at selve aksjonen er avsluttet. Begge IUA`ene var ensom i kampen mot skadevolder og deres advokater. Ikke samsvar mellom kart og terreng.

28 Erfaring tilegnet ved nivå tre aksjonene. Under aksjoner bør IUA fungere som ei støtte i form av kompetanse, personell og utstyr til kommunens beredskapsgruppe og ikke slik som Kystverkets skisse viser. Advokat bør/må inn på et tidlig stadium for å sikre tilgjengelige midler, men utbetaling av midler skjer likevel ikke før kravet er blitt endelig godkjent fra: advokatene til forsikringsselskapets skadevolder. Eventuelt etter juridisk bindende forlik Angående refusjonskrav er det advokaten til skade volder kommunikasjonen skjer med, og her er det lover og paragrafer som styrer.

29 Beredskapsmessige utfordringer: I forhold til dimensjonering bør vi stille spørsmål til hvor mye vi og staten ønsker at beredskap skal koste. Fylkesmannen skal samordne samfunnssikkerhetsarbeidet i fylkene og har et særlig ansvar for oppfølging og veiledning av kommunene. KLIF sender ut varslingskontroll til IUA en gang pr år. Sjelden at kommunene opplever nivå tre aksjoner. Bevisstgjøring av ansvar til kommunenes administrasjon. Liv og helse står i liten grad på spill og derfor kan IUA arbeidet lett bli en salderingspost i underadministrerte kommuner. IUA sitter ikke med den juridiske kompetansen som Kystverket innehar.

30

31

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 1.0 (per 15.07.2009) Innhold 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvarlig forurensers ansvar og oppgaver 5 Varslingsplikt 5 Aksjonsplikt

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT AGDER Oktober 2014 Jan Røilid 1 BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT - AGDER Innhold Del A. Administrativ del Side 1. Midt-Agder IUA sin organisering

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON

VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON Til bruk for IUA under statlige aksjoner mot akutt forurensning Versjon 1.0 (per 29.10.2010) Innhold 1. Roller og ansvar 3 Kystverkets organisering av infofunksjonen

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Medlemskommunene IUA Vestfold INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL Side 1 av 26 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL 1... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 1.1 Formål... 3 1.2 IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON... 4 1.3 Bemanningsliste... 5 1.4 Geografisk virkeområde... 6 1.5 Aksjonssentralene...

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server WWF 7. mars 2007 Foto: WWFs frivillige i aksjon under oppryddingen på Fedje WWF / Nina Jensen Utgitt

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Ute av øye ute av sinn En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Februar 2008 2 Innhold: Forord 1. Bakgrunn for rapporten...........................................

Detaljer

Forprosjekt. I Salten

Forprosjekt. I Salten Forprosjekt for I N T E R K O M M U N A L T B R A N N - OG R E D N I N G S V E S E N I Salten 10.07.2003 15.09.2003 Innhold Innhold 1 Konklusjon 2 Innledning 3 Bakgrunn 3 Mandat 4 Målsetting for felles

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 1 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.4 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer