Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA"

Transkript

1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 1.0 (per )

2 Innhold 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvarlig forurensers ansvar og oppgaver 5 Varslingsplikt 5 Aksjonsplikt 5 Bistandsplikt 5 4. Kommunens ansvar og oppgaver 6 Varslingsplikt 6 Aksjonsplikt 6 Bistandsplikt 7 Interkommunalt samarbeid (IUA) 7 5. Kystverkets ansvar og oppgaver 8 Beredskaps- og samordningsplikt 8 Aksjonsplikt 8 Bistandsplikt 9 Tilsyn 9 Aksjonsnivåer 9 Miljøvern Informasjonstjeneste Ressurs og logistikk 13 Kommunal aksjon 13 Statlig aksjon perioden fra en hendelse inntreffer, og frem til første aksjonsordre fra Kystverket 13 Statlig aksjon første aksjonsordre fra Kystverket er effektiv Innkjøp 15 Kommunene og anskaffelsesregelverket 15 Etikk og habilitet 15 Anskaffelsesregelverket særlig om hasteanskaffelser Personal og HMS 18 Rolle og ansvar 18 HMS 18 Kommunens faste ansatte 19 Midlertidig ansatte 19 Forsikring Økonomi og administrasjon 20 Rolle og ansvar 21 Prognose 21 Regnskap 21 Garanti 22 Fremsendelse av krav Dokumentasjon og arkivering Vedlegg 25

3 1. Forord Denne veiledningen fra Kystverket om kommunal beredskap mot akutt forurensning gir retningslinjer for ivaretakelsen av den kommunale aksjonsplikten og bistandsplikten ved fare for akutt forurensning eller akutt forurensning for de tilfeller kommunen/interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) vil søke om økonomisk garanti eller vederlag fra staten. Målgruppen for veiledningen er kommunenes beredskapsorganisasjoner. Veilederen beskriver forholdet mellom disse og Kystverket ved hendelser der kommuner eller IUA på vegne av kommuner iverksetter tiltak mot akutt forurensning som kan medføre utgifter for staten. Den kommunale beredskapsorganisasjonen utgjør kjernen i den totale norske beredskapen mot akutt olje- og kjemikalieforurensning. Det er derfor viktig at beredskapen er operativ til enhver tid og at organisasjonsform og innhold er sammenlignbare og dekker både kommunen/iuas og Kystverkets behov for felles retningslinjer ved tiltak. Slike felles retningslinjer sikrer en effektiv ressursbruk og tilfredsstillende dokumentasjon av tiltak og kostnader. Hensikten er dessuten at lokal kompetanse ivaretas og videreutvikles slik at en aksjon på en så god måte som mulig ivaretar vårt felles miljø. Kystverket anbefaler at retningslinjene legges til grunn også ved gjennomføringen av private og kommunale aksjoner slik at man oppnår en konsekvent fremgangsmåte overfor ansvarlig forurenser fra det offentlige sin side. Johan Marius Ly Beredskapsdirektør 1. Forord

4 2. Innledning I henhold til forurensningsloven har kommunen beredskapsplikt, aksjonsplikt samt bistandsplikt. Denne veilederen gir retningslinjer for oppfyllelse av kommunens aksjonsplikt og bistandsplikt. For kommunens beredskapsplikt gjelder primært SFTs veileder Kommunal beredskap mot akutt forurensning. En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene. Link til veileder: aspx I henhold til forurensningsloven har kommunen aksjonsplikt iht. 46 annet ledd, samt bistandsplikt ved aksjoner som ledes av staten (Kystverket) iht. forurensningslovens 47 annet ledd. Hovedregelen iht. forurensningsloven er at kostnader for tiltak i fm akutt forurensning skal dekkes av den ansvarlige forurenser iht. 76. Dette skjer ved at det sendes et refusjonskrav til ansvarlig forurenser. Dersom kommunen aksjonerer, kan kommunen sende et slikt refusjonskrav til ansvarlig forurenser iht. reglene i forurensningsloven. Dersom kommunen bistår Kystverket ved en aksjon som ledes av staten, har kommunen krav på vederlag iht. forurensningslovens 47 femte ledd og 75 annet ledd. Slikt vederlag kan inkluderes i statens refusjonsvedtak overfor ansvarlig forurenser. I henhold til forurensningsloven er det den enkelte kommune som har aksjonsplikt og bistandsplikt. Plikten kan imidlertid oppfylles ved at IUA handler på vegne av den enkelte kommunen, dersom kommunen inngår i et IUA. I det følgende i denne veilederen er begrepet kommunen/iua benyttet der det primære pliktsubjektet er den enkelte kommune, men der det i praksis kan være IUA som ivaretar denne plikten på vegne av kommunen. Vi bemerker imidlertid at det primære ansvaret uansett hviler på den enkelte kommune, og at staten kan forholde seg til den enkelte kommune i de tilfeller IUAs handlinger ikke oppfyller kommunens forpliktelser eller holde kommunen ansvarlig for IUAs handlinger i tilfelle disse skulle medføre forpliktelser overfor staten/kystverket. Når det gjelder dekning av kommunen/iuas utgifter fra staten, gjelder følgende: Kommunale aksjoner: Kommunen/IUA kan be om garanti fra Kystverket dersom det tar tid før kommunen/iua får sendt ut refusjonskrav eller om ansvarlig forurenser er ukjent Kommunen/IUA kan søke om innløsing av garantien dersom det kan dokumenteres at det ikke er mulig å få refusjon for utgiftene fra ansvarlig forurenser Kommuner/IUA som har vesentlige utgifter i forbindelse med en kommunal aksjon kan få vederlag av staten Kommunal bistand ved aksjon som ledes av staten: Kommunen/IUA har krav på vederlag fra staten Dersom kommunen/iua har store utlegg og ikke kan vente på vederlaget, kan det gis en forskuddsutbetaling i løpet av aksjonen. Denne veilederen beskriver retningslinjer som skal følges når en kommune/iua i tråd med ovenstående: - mottar garanti for dekning av utgifter for å ivareta den kommunale aksjonsplikten i henhold til forurensningslovens 46 annet ledd - søker om innløsing av slik garanti - mottar forskuddsutbetaling på vederlag for utgifter til bistand til Kystverket under aksjoner som ledes av staten i henhold til forurensningslovens 47 annet ledd. - får utbetalt vederlag for utgifter til bistand til Kystverket under aksjoner som ledes av staten iht. forurensningslovens 75 annet ledd. Retningslinjene i veilederen er en forutsetning for dekning av kommunens/iuas utgifter gjennom innfrielse av garanti eller søknad om vederlag for kostnader i forbindelse med bistand til Kystverket i forbindelse med en aksjon som ledes av staten. I de tilfeller det er utbetalt forskudd på slikt vederlag, kan Kystverket kreve utbetalt forskudd tilbakebetalt fra kommunen/iua dersom retningslinjene ikke er oppfylt. Alle utbetalinger til kommune/ IUA fra Kystverket og fra IUA til kommune er å anse som forskudd på vederlag inntil det foreligger revidert regnskap fra kommunen/iua og erklæring om at retningslinjene er fulgt. Dersom det er gitt garanti for utgifter til kommunal aksjon, vil oppfyllelse av retningslinjene være en forutsetning for å få innvilget utløsning av garanti. 2. Innledning Kommunale aksjoner Kommunal bistand ved aksjon som ledes av staten

5 3. Ansvarlig forurensers ansvar og oppgaver a. Varslingsplikt Ansvarlig forurenser har varslingsplikt i henhold til forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9. juli 1992 nr Varslingsinstansene fremgår av forskriftens 4: Brannvesenet skal varsles om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra landbasert virksomhet Hovedredningssentralen eller nærmeste kystradio skal varsles ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra fartøy. Hovedredningssentralen og Oljedirektoratet skal varsles ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra virksomhet på kontinentalsokkelen. (Der det henvises til Oljedirektoratet er det nå Petroleumstilsynet (Ptil). Kystverket har 24 timers vaktberedskap og kan motta meldinger fra ovennevnte, kommuner og andre om fare for akutt forurensning og akutt forurensning. Kystverket vil vurdere hvert enkelt varsel som mottas og eventuelt iverksette videre tiltak. Kystverkets varslingstelefonnummer er: b. Aksjonsplikt, forurensningsloven 46 første ledd jf. 7 Aksjonspliktens innhold tiltaksplikt Når det foreligger fare for akutt forurensning skal den som er ansvarlig sørge for tiltak for å hindre at slik forurensning inntrer. Har forurensningen inntrådt, skal den som er ansvarlig sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige skal også iverksette tiltak for å avverge eller begrense skader og ulemper som følge av forurensningen. Den ansvarlige for forurensning har plikt til å iverksette tiltak for å avbøte reparere skader og ulemper som har oppstått som en følge av forurensningen eller av tiltakene iverksatt for å motvirke forurensningen. Aksjonspliktens omfang Aksjonsplikten gjelder også hendelser som går ut over virksomhetens direkte beredskapsplikt. Aksjonsplikten vedvarer selv om kommunen eller staten overtar aksjonen. Aksjonsplikten gjelder bare for tiltak som står i rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. Denne rimelighetsvurderingen må foretas i det enkelte tilfelle. c. Bistandsplikt, jf. forurensingsloven 47 Ved kommunale og statlige aksjoner mot fare for akutt forurensning og akutt forurensning kan kommunal og statlig forurensningsmyndighet pålegge virksomhet som har beredskapsplikt etter forurensningsloven 40 å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i virksomhetens beredskap etter forurensningsloven Ansvarlig forurensers ansvar og oppgaver Varslingsplikt Aksjonsplikt Aksjonspliktens innhold tiltaksplikt Aksjonspliktens omfang Bistandsplikt

6 4. Kommunens ansvar og oppgaver a. Varslingsplikt Kommunen har varslingsplikt i henhold til forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9. juli 1992 nr Varslingsinstansene fremgår av forskriftens 4: Brannvesenet skal varsles om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra landbasert virksomhet Hovedredningssentralen eller nærmeste kystradio skal varsles ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra fartøy. Hovedredningssentralen og Oljedirektoratet skal varsles ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra virksomhet på kontinentalsokkelen. Det er som følge av dette inngått avtaler og fastsatt instrukser og varslingsskjema for viderevarsling til Kystverket fra 110-sentralene, kystradioen, Avinor og Petroleumstilsynet. Se kapittel 11. Vedlegg for Instruks og Varslingsskjema for 110-sentralene. Kystverket har 24 timers vaktberedskap og kan motta meldinger fra ovennevnte, kommuner og andre om fare for akutt forurensning og akutt forurensning. Kystverket vil vurdere hvert enkelt varsel som mottas og eventuelt iverksette videre tiltak. Kystverkets varslingstelefonnummer er: b. Aksjonsplikt, forurensningsloven 46 andre ledd Aksjonspliktens innhold tiltaksplikt Kommunens aksjonsplikt er subsidiær i forhold til ansvarlig forurensers aksjonsplikt. Kommunen har i utgangspunktet plikt til å aksjonere mot alle akutte hendelser. Aksjonsplikten gjelder for den kommunen hvor hendelsen inntreffer eller der virkningene av forurensningen viser seg, eller der hvor det kan treffes tiltak for å hindre videre forurensning. Kommunen har plikt til å aksjonere mot mindre tilfeller av akutt forurensning eller fare for slik forurensning innen kommunen, og som det er urimelig å kreve dekket fullt ut av ansvarlig forurenser eller mot tilfeller av akutt forurensning og fare for slik forurensning innen kommunen som ligger innenfor det omfang som kommunen selv skal bygge opp en beredskap for. Kommunen har også plikt til å aksjonere mot tilfeller av akutt forurensning eller fare for slik forurensning innen kommunen som går ut over det omfang som kommunens selv skal bygge opp en beredskap for. Kommunen skal uten opphold aksjonere i slike tilfeller. Aksjonspliktens omfang Aksjonsplikten gjelder bare for tiltak som står i rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. Denne rimelighetsvurderingen må foretas i det enkelte tilfelle. 4. Kommunens ansvar og oppgaver Varslingsplikt Aksjonsplikt Aksjonspliktens innhold tiltaksplikt Aksjonspliktens omfang

7 Kommunens myndighet til å fastsette pålegg og anmode om bistand I henhold til forurensningsloven 47 første ledd kan kommunen ved kommunale aksjoner gi pålegg om bistand til den som har beredskapsplikt etter forurensningsloven 40. Disse kan pålegges å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i den private beredskap etter forurensningslovens Kommunen kan også anmode andre kommuner om å yte bistand til kommunens aksjon. Kommunen kan imidlertid ikke pålegge en annen kommune slik bistand til kommunal aksjon. Kommunen har ikke myndighet til å pålegge ansvarlig forurenser å iverksette aksjonstiltak i slike tilfeller. Kystverket har myndighet til å gi slike pålegg, jf. punkt 5b. c. Bistandsplikt, forurensningsloven 47 Ved aksjoner som ledes av staten kan staten, i henhold til forurensningsloven 47 andre ledd, pålegge kommunen å bistå med utstyr og personell som inngår i den kommunale beredskapen etter forurensningsloven 43 og 44. d. Interkommunalt samarbeid (IUA) Ved større og mer kompliserte hendelser kan den interkommunale beredskapen, i samråd med den eller de kommunene hvor hendelsen har funnet sted, overta håndteringen av den kommunale aksjonen på vegne av deltakerkommunene. Kommunal bemyndigelse I kommunen utøves myndighet etter forurensningsloven av kommunestyret. Dette følger av kommuneloven 6. Kommunene har imidlertid frivillig inngått avtale om interkommunale samarbeid for ivaretakelse av kommunenes beredskaps- og aksjonsforpliktelser etter forurensningsloven. Organiseringen av de interkommunale samarbeidsregioner varierer en del mellom landets 34 samarbeidsregioner. Det forutsettes imidlertid at hver av de deltakende kommuner har delegert nødvendig styrings- og beslutningsmyndighet etter forurensningsloven til det interkommunale samarbeidet som kommunen tilhører, slik at samarbeidsregionen på denne måten kan ivareta sin tiltenkte oppgave innenfor beredskap og aksjon mot akutt forurensning eller fare for slik forurensning. Dette vil være i tråd med kommuneloven 27 om interkommunalt samarbeid, og forurensningsloven 83 som gir kommunestyret adgang til slik delegering, fordi særlige hensyn krever det. Det interkommunale samarbeidets aksjonsplikt på vegne av kommunene Dersom det er gitt melding om interkommunal håndtering av kommunal aksjon, forutsettes IUA å ha ansvaret for ivaretakelsen av deltakerkommunenes aksjonsplikt etter forurensningsloven. Kommunens aksjonsplikt er omtalt over i punkt 4 b). Det interkommunale samarbeidets bistandsplikt på vegne av kommunene Dersom det er gitt melding om interkommunal håndtering av kommunal aksjon, forutsettes IUA å ha ansvaret for ivaretakelsen av deltakerkommunenes bistandsplikt etter forurensningsloven. Kommunens bistandsplikt er omtalt over i punkt 4 c). Kommunens myndighet til å fastsette pålegg og anmode om bistand Bistandsplikt Interkommunalt samarbeid (IUA) Kommunal bemyndigelse Det interkommunale samarbeidets aksjonsplikt på vegne av kommunene Det interkommunale samarbeidets bistandsplikt på vegne av kommunene

8 5. Kystverkets ansvar og oppgaver Kystverket har som oppgave å forebygge, identifisere og håndtere fare for akutt forurensning eller akutt forurensning på land og sjø. I denne forbindelse har Kystverket myndighet etter en rekke bestemmelser i forurensningsloven og svalbardmiljøloven. Den statlige beredskapsplikten, aksjonsplikten og bistandsplikten er en subsidiær tilleggsbeskyttelse som er rettet inn mot fare for akutt forurensning eller akutt forurensning som det ikke kan forventes at den private og kommunale beredskaps- og aksjonsplikten er forberedt på og selv kan håndtere. Ved slike hendelser vil den private, kommunale og statlige beredskapen sammen kunne bekjempe hendelsen, under ledelse av Kystverket. a. Beredskaps- og samordningsplikt, forurensningsloven 43 andre og tredje ledd Kystverket skal sørge for beredskap mot større tilfeller av fare for akutt forurensning eller akutt forurensning som ikke er dekket av den kommunale eller private beredskapen etter forurensningsloven Kystverket har som følge av dette ansvaret for drift og utvikling av statens beredskap mot akutt forurensning, herunder statens aksjonsorganisasjon. I denne sammenheng skal Kystverket så vidt mulig sørge for at privat, kommunal og statlig beredskap samordnes i et nasjonalt beredskapssystem. Statens beredskapsplan beskriver beredskapsorganisasjonen og hvordan samvirket med den kommunale og private beredskapen skal gjennomføres. b. Aksjonsplikt, forurensningsloven 46 tredje ledd Ved større tilfeller av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning kan Kystverket helt eller delvis overta ledelsen av arbeidet med å bekjempe hendelsen. Dette vil i forhold til hendelser hvor det ikke kan forventes at den private eller kommunale aksjoneringen mot hendelsen vil være tilstrekkelig. I situasjoner hvor for eksempel skip grunnstøter og olje lekker ut i sjøen vil forholdene kunne bli så kompliserte og omfattende at det ikke er hensiktsmessig eller mulig at andre administrerer en aksjon mot akutt forurensning og gjennomfører de tiltak som er nødvendige. Pålegg om tiltak Kystverket kan pålegge den ansvarlige å iverksette tiltak innen en nærmere angitt frist, jf. fl 7 fjerde ledd. Pålegg om bistand Ved fare for, eller ved meget betydelig forurensningsskade kan Kystverket pålegge enhver å stille til rådighet materiell eller personell for å forebygge eller bekjempe skaden. Umiddelbar gjennomføring Kystverket kan gjennomføre tiltak umiddelbart, jf. fl 74 første og annet ledd dersom pålegg i medhold av 7 fjerde ledd ikke etterkommes, pålegg kan medføre at iverksettelsen av tiltakene forsinkes, eller det er uvisst hvem som er ansvarlig. Bruk av den ansvarliges eiendom Ved iverksetting av tiltak som følge av at pålegg ikke er etterkommet av den ansvarlige, at pålegg kan medføre at iverksettelsen av tiltakene forsinkes, eller det er uvisst hvem som er ansvarlig, kan Kystverket gjøre bruk av og om nødvendig volde skade på den ansvarliges eiendom, jf. fl 74 tredje ledd. Bruk av annen manns eiendom Ved gjennomføring av tiltak etter fl 7, 46 og 74 kan Kystverket bestemme at det mot vederlag kan gjøres bruk av eller voldes skade på annens eiendom, såfremt vinningen er vesentlig større enn skaden eller ulempen ved inngrepet, jf. fl 75 første ledd. Skriftlig melding ved statlig aksjon I tilfeller hvor Kystverket tar ansvaret for og overtar ledelsen av en aksjon vil dette umiddelbart bli meddelt involverte kommuner gjennom skriftlig melding om statlig aksjon. Meldingen vil bli adressert til de respektive interkommunale samarbeidsregioner på vegne av deltakerkommunene. Det forutsettes at IUA videreformidler meldingen til sine deltakerkommuner. Slik melding vil også bli sendt til ansvarlig forurenser dersom denne er kjent. Melding om statlig aksjon vil tydeliggjøre at Kystverket er ansvarlig myndighet for ledelsen av aksjonen. Berørte kommuner, interkommu- 5. Kystverkets ansvar og oppgaver Beredskaps- og samordningsplikt Aksjonsplikt Pålegg om tiltak Pålegg om bistand Umiddelbar gjennomføring Bruk av den ansvarliges eiendom Bruk av annen manns eiendom Skriftlig melding ved statlig aksjon

9 nale samarbeidsregioner, ansvarlig forurenser, forsikringsselskap, øvrige offentlige myndighet og eventuelle andre involverte skal da forholde seg til Kystverket som ansvarlig myndighet for aksjonen. Kommunen får krav på vederlag fra Kystverket for aksjonskostnadene som påløper fra det øyeblikk slik melding er gitt, på vilkår gitt i denne veilederen. Kostnadene vil senere inngå i Kystverkets refusjonskrav mot ansvarlig forurenser. c. Bistandsplikt, forurensningsloven 47 fjerde ledd I henhold til forurensningsloven 47 fjerde ledd skal alle offentlige myndigheter i den utstrekning det er forenelig med deres øvrige oppgaver yte bistand ved omfattende tilfeller av akutt forurensning. Forurensningsmyndigheten har imidlertid ikke hjemmel til å kreve at andre myndigheter skal bistå. Ved meget store hendelser vil det være nødvendig med bistand også fra en rekke andre offentlige etater. Kystverket har inngått forhåndsavtaler med ulike sivile og militære statlige organer om bistand ved store hendelser. Det kan imidlertid bli aktuelt med bistand også fra andre offentlige etater hvor det ikke er inngått slike avtaler. Ved kommunale aksjoner vil staten yte nødvendig bistand, jf. forurensningsloven 46 andre ledd. TA-1565/1998 punkt 4.3 er en veiledning til kommunene fra SFT som omhandler bl.a. offentlig rådgivning til kommunen i forhold håndtering av fare for akutt forurensning og akutt forurensning. Link til SFTs veiledning: miljoreferanse aspx d. Tilsyn Offentlige myndigheters tilsynsoppgave i forhold til forurensning og avfall fremgår av forurensningsloven kapittel 7. Det er Kystverkets oppgave å føre tilsyn ved fare for akutt forurensning og akutt forurensning. Kystverket skal bl.a. overvåke og kontrollere at den ansvarlige for fare for akutt forurensning eller akutt forurensning iverksetter nødvendige tiltak for å begrense skadeomfanget. Ved kommunale aksjoner vil Kystverket også innta en tilsynsfunksjon i forhold til ansvarlig forurenser og kommunens/iuas gjennomføring av aksjonen. e. Aksjonsnivåer i. Aksjonsnivå 1 Forurenser aksjonerer med egen beredskapsorganisasjon. Kommunen og eventuelt IUA skal kontrollere at ansvarlig forurenser har iverksatt nødvendige tiltak. Kystverket vil, ved mottak av melding om forurensningen og tiltak, avklare med kommunen sted, art og omfang av forurensningen. Har forurensningen et omfang som ansvarlig forurenser selv ikke kan håndtere og kommunen bistår med ressurser, kan kommunen i visse tilfeller søke Kystverket om garanti for sine utgifter (se vedlegg om garanti). Dersom slik garanti blir gitt, vil Kystverket kreve en plan for tiltak med prognose over kostnader. For ikke å forsinke tiltakene kan Kystverket først gi garantien muntlig for deretter å følge opp med en skriftlig bekreftelse. Dersom garanti gis, er det en forutsetning for utløsning av garanti at prognose, regnskap og refusjonskrav ivaretas i tråd med se avsnitt om økonomi og administrasjon i denne veilederen. Kystverket vil føre tilsyn med tiltakene og om nødvendig sende personell til skadestedet for å ivareta tilsynsfunksjonen. Myndighet til å føre tilsyn med tiltakene kan også bli delegert Fylkesmannen. ii. Aksjonsnivå 2 Ved tilfeller av akutt forurensning i kommunen med ukjent forurenser, eller der forurenser ikke iverksetter tiltak, skal kommunen iverksette skadereduserende tiltak. Kystverket vil, ved mottak av melding om akutt forurensning, avklare med kommunen sted, art og omfang av forurensningen. Dersom forurensningen har et omfang som kommunen selv kan håndtere, eventuelt med bistand fra IUA, vil Kystverket gi råd om tiltak for å bekjempe forurensningen. Kommunen kan i visse tilfeller søke Kystverket om garanti for sine utgifter som følge av tiltakene (se vedlegg om garanti). Dersom slik garanti blir gitt, vil Kystverket kreve en plan for tiltak med prognose over kostnader. For ikke å forsinke tiltakene kan Kystverket først gi garantien muntlig for deretter å følge opp med en skriftlig bekreftelse. Dersom garanti gis skal prognose, regnskap og refusjonskrav ivaretas i tråd med avsnitt om økonomi og administrasjon i denne veilederen. Kystverket vil føre tilsyn med tiltakene og om nødvendig sende personell til skadestedet for å ivareta tilsynsfunksjonen. Myndighet til å føre tilsyn med tiltakene kan også bli delegert Fylkesmannen. Bistandsplikt Tilsyn Aksjonsnivåer Aksjonsnivå 1 Aksjonsnivå 2

10 iii. Aksjonsnivå 3 Dersom den akutte forurensningen i en kommune er av et omfang som er mer omfattende enn det kommunen selv kan håndtere, skal IUA aksjonere i tråd med sin beredskapsplan. Kystverket vil, ved mottak av melding om forurensningen, avklare med IUA om forurensningen er av en art og et omfang som vil nødvendiggjøre bistand av ressurser fra Kystverket for å gjennomføre aktuelle tiltak mot forurensningen. Dersom slikt behov vil Kystverket bistå med ressurser i form av personell og utstyr. IUA/kommunen kan i visse tilfeller søke Kystverket om garanti for sine utgifter som følge av tiltakene (se vedlegg om garanti). Dersom slik garanti blir gitt vil Kystverket kreve en plan for tiltak med prognose over utgifter. For ikke å forsinke tiltakene kan Kystverket først gi garantien muntlig for deretter å følge opp med en skriftlig bekreftelse. Dersom garanti gis skal prognose, regnskap og refusjonskrav ivaretas i tråd med avsnitt om økonomi og administrasjon i denne veilederen. Kystverket vil føre tilsyn med tiltakene og be om statusrapporter. Om nødvendig vil Kystverket sende personell til skadestedet for å ivareta tilsynsfunksjonen. Myndighet til å føre tilsyn med tiltakene kan også bli delegert Fylkesmannen. iv. Aksjonsnivå 4 Dersom forurensningen er av en art og et omfang som medfører statlig overtagelse og aksjonering ved Kystverket, vil Kystverket informere kommunen/iua om dette muntlig og deretter følge opp med skriftlig informasjon om organisering, innsats og rapportering. Kommunen/IUA vil da inngå som del av den statlige aksjonsorganisasjonen i tråd med Kystverkets og kommunen/iuas egen beredskapsplan. Kystverket vil i tråd med behov og mulighet stille med rådgivere og bidragsytere til kommunen/iua ved slike hendelser. Ved statlig aksjon som medfører bistandsplikt for kommunen/ IUA, vil kommunen/iua pålegges å bistå Kystverket gjennom en Aksjonsordre, som gir en beskrivelse av kommunen/iuas bistandsplikt i det enkelte tilfelle. Aksjonsordren inneholder blant annet informasjon om organisering av aksjonen, styring og ledelse samt, kommunikasjon, rapportering, sårbarhetsområder, prioritering av innsatsområder og ressursomfang. Styring av de tyngre sjøgående operasjoner vil bli ivaretatt av Kystverket direkte. Kystverket vil også ivareta kommunikasjon mot og forhold som gjelder havarist/ansvarlig forurenser, rederi og forsikring. Videre samordnes informasjonstjenesten av Kystverket. En aksjonsordre til lokale innsatsgrupper skal med grunnlag i den statlige aksjonsordren utarbeides av IUA i samarbeid med Kystverket og sendes ut til enkeltkommuner og andre involverte innsatsstyrker på landsiden. Aksjonsordren skal inneholde sted for tiltak, tiltakenes omfang, tilførte ressurser for gjennomføring av tiltakene, prioritering av tiltak hensyn tatt til muligheter og begrensninger og HMS oppfølging. I saneringsfasen av aksjonen vil det bli utarbeidet egne strandsaneringsplaner med prioriteringer og arbeidsmetodikk. Disse planene utarbeides i samarbeid med blant annet kommunene og vedlegges aksjonsordren som sendes til alle innsatsstyrker. Under aksjonen skal det føres referater og logg som synliggjør alle beslutninger og relevante tiltak. Det vil bli satt strenge krav til dokumentasjon av de gjennomførte tiltak og kostnadene i tråd med avsnitt om økonomi og administrasjon i denne veilederen. Vedrørende logistikk- ressurshåndtering, miljøoppfølging, lokale innkjøp, personellhåndtering og HMS, vises det til respektive avsnitt i denne veilederen. Aksjonsnivå 3 Aksjonsnivå 4

11 f. Miljøvern Sårbare områder Ved akutt forurensning skal miljøsårbare områder og arter/forekomster skjermes. Prioriteringen av innsatsen ved aksjoner er: 1. Liv eller helse 2. Sårbare naturressurser og arter/ forekomster 3. Materielle, økonomiske verdier Oversikt over sårbare naturressurser finnes i naturbasen (Direktoratet for Naturforvaltning) og i Kystverkets database over sårbare områder. Veiledning og assistanse kan gis av Fylkesmannens miljøvernavdeling og av Kystverkets beredskapsavdeling. Prøvetaking Ved akutt forurensning, er det viktig at det raskt tas prøver av forurensningen. Dette er viktig enten forurenser er kjent eller ikke. Prøvene må oppbevares kjølig og mørkt. Det finnes egne prøvetakingskofferter blant annet på kystvaktskip og hos IUA. Det er gitt opplæring i hvordan prøver skal tas. Antall prøver, hvor de bør tas og analysering må avklares med Kystverket. Prøvene er viktige i forbindelse med å identifisere ansvarlig forurenser, spredningen, og det økonomiske oppgjøret. Opprydding Forskjellige typer strender og kyst stiller ulike krav til hvordan de skal renses på en best mulig miljøforsvarlig måte. Kystverket vil kunne bistå kommunen ved kommunale aksjoner. Ved større aksjoner vil Kystverket utarbeide planer for de ulike naturtypene. Oljeskadd fugl og sjøpattedyr Ansvarlige myndigheter, Direktoratet for Naturforvaltning (DN), Fiskeridirektoratet og Mattilsynet) har ikke vask av oljeskadd fugl og vilt som en policy. Kun ved utslipp som truer særlig sårbare arter (rødlistearter) kan det være aktuelt. Private organisasjoner eller personer som setter i gang med vask av oljeskadd fugl og vilt vil måtte ha tillatelse til innfanging og til å holde fugl i fangenskap fra DN. Mattilsynet kan foreta inspeksjon av lokalitetene og metoder som benyttes. Avliving ut fra dyrevernhensyn må avklares med DN og Mattilsynet før det settes i gang. Det må være trenet og utpekt personell til å gjøre en slik jobb. Miljøvern Prøvetaking Opprydding Oljeskadd fugl og sjøpattedyr

12 6. Informasjonstjeneste Kommunikasjons- og informasjonsavdelingen i Kystverket inngår i aksjonsledelsen under statlige aksjoner. Avdelingen har ansvar for informasjons- og pressetjenesten. Avdelingen ledes fra Hovedkontoret i Ålesund. Kommunikasjons- og informasjonsavdelingen i Kystverket dimensjonerer sin innsats i forhold til hendelsene. Avdelingen har egen infomedarbeider knyttet til Beredskapsavdelingen. Ved mindre hendelser er det vaktleder og/eller infomedarbeider ved Beredskapsavdelingen i Horten som svarer på forespørsler. Informasjonsrådgiver i Beredskapsavdelingen er den på informasjonssiden som holder kontakt med kommunen/ IUA. Kystverket.no er hovedkanalen for informasjon om der Kystverket har aksjonsledelsen. Denne siden vil kontinuerlig bli oppdatert med siste nytt. Akuttweb er en egen webside på som vi tar i bruk ved større statlige aksjoner. På denne siden samler vi fortløpende all relevant informasjon om aksjonen/hendelsen. Her legges ut fakta, bakgrunn, analyser, bilde og eventuelle videoinnslag. På denne siden finnes også kontaktinformasjon. Kystverkets beredskapsplan er tilgjengelig på under temaet Beredskap. 6. Informasjonstjeneste

13 7. Ressurs og logistikk Dette kapittelet omhandler Logistikkfunksjonens ansvar, rolle og oppgaver under en aksjon for å begrense omfanget av akutt forurensning etter en uønsket hendelse. Hovedprinsipper for logistikktjenesten: Ved en hendelse aksjonerer kommune/ IUA med eget materiell i henhold til beredskapsplanen. Behov for ressurser utover dette skal avklares med Kystverket. Detaljer avklares i aksjonsordre, og under innledende møter angående tilsagn om garanti. Logistikkfunksjonen i Kystverket har ansvaret for å tilgjengeliggjøre relevante ressurser under en statlig aksjon. Kystverkets rolle og hvordan oppgavene løses vil variere med hendelsens omfang og involverte parters kompetanse og kapasitet. Kommunal aksjon Kommune/IUA Ansvar, rolle og oppgaver: Kommune/IUA aksjonerer med eget materiell i henhold til beredskapsplan. Kommune/IUA skal så raskt som mulig oversende eventuelt behov for materiell og utstyr til Kystverket. Kystverket Ansvar, rolle og oppgaver: Kystverket kan fremføre relevant forhåndslagret beredskapsmateriell fra 16 statlige beredskapsdepoter (se vedlegg), samt fartøy med oljevernkapasitet fra Kystverket og Kystvakten. Utplassering foretas etter anmodning fra kommune/iua. Statlig aksjon perioden fra en hendelse inntreffer, og frem til første aksjonsordre fra Kystverket Kommune/IUA Ansvar, rolle og oppgaver: Kommune/IUA aksjonerer med eget materiell i henhold til beredskapsplan. Kommune/IUA skal så raskt som mulig oversende sitt behov for materiell og utstyr til Kystverket. Kystverket Ansvar, rolle og oppgaver: Kystverket fremfører relevant forhåndslagret beredskapsmateriell fra 16 statlige beredskapsdepoter (se vedlegg), samt fartøy med oljevernkapasitet fra Kystverket og Kystvakten. Fordeling og utplassering vil foretas ut fra en helhetsvurdering og i samråd med involverte parter. Fremskutt depot vil etableres i samråd med kommune/iua der dette er hensiktsmessig. 7. Ressurs og logistikk Kommunal aksjon Ansvar, roller og oppgaver Statlig aksjon perioden fra en hendelse inntreffer, og frem til første aksjonsordre fra Kystverket Ansvar, roller og oppgaver

14 Statlig aksjon første aksjonsordre fra Kystverket er effektiv Kommune/IUA Ansvar, rolle og oppgaver: Kommune/IUA aksjonerer med eget og tilført materiell i henhold til beredskapsplan og aksjonsordre fra Kystverket. Aksjonsordre gir føringer for hvilket materiell kommune/iua må skaffe selv, og hva som tilføres fra Kystverket. Kystverket Ansvar, rolle og oppgaver: Kystverket vil sørge for materiell og utstyr til aksjonen enten fra eget lager eller ved fortløpende innkjøp. Kystverket vil der det er hensiktsmessig etablere helhetlige logistikkløsninger i samråd med involverte parter. Følgende er utgangspunktet ved enhver uønsket hendelse: Kystverket vil: Etablere avfallsmottak for olje og oljebefengt masse. Etablere kapasitet for rengjøring av utstyr og båter. Fremføre relevant beredskapsutstyr utover kommune/iuas ressurser. Mobilisere/demobilisere personell tilknyttet de statlige beredskapsdepotene. Kystverket vil der det er hensiktsmessig, og etter nærmere avtale med kommune/iua, etablere: Forsyningstjeneste for bekledning og verneutstyr. Fremskutt depot for beredskapsutstyr. Forsyningstjeneste for engangslenser/absorbenter. Forsyningstjeneste for andre relevante vareog tjenesteleveranser. Forlegning og forpleining. Så langt som mulig skal kommune/iua besørge forpleining og forlegning for eget personell og midlertidig tilsatte innenfor gjeldende lover og regler. Der det på grunn av manglende infrastruktur er nødvendig å gjøre ekstraordinære tiltak vil Kystverket i samråd med kommune/iua finne hensiktsmessige løsninger. Anskaffelsesfunksjon for større fartøy (over 30 fot). Veiledningsmateriell for inn-/ og utleie Følgende veiledningsmateriell danner grunnlaget for Kystverket og skal så langt mulig brukes av øvrige parter i en statlig aksjon, samt kommunale/interkommunale aksjoner der det skal utstedes statlig garanti: Kalkulator for innleie av småbåter (vedlegg). Standardkontrakt for innleie av småbåter (vedlegg). Standardkontrakt for innleie av fartøy med mannskap (vedlegg). Eksempel på faktura (vedlegg). Prisliste for utleie av beredskapsutstyr (vedlegg). Oversikt over staten beredskapsdepoter (vedlegg). Statlig aksjon første aksjonsordre fra Kystverket er effektiv Ansvar, roller og oppgaver Veiledningsmateriell for inn-/ og utleie

15 8. Innkjøp Aksjoner mot akutt forurensning byr på spesielle utfordringer med hensyn til anskaffelser. Tidspress gjør det vanskelig å planlegge anskaffelsene, både med hensyn til å definere behov og å innhente informasjon om aktuelle leverandører. Spesielle lokale og operasjonelle forhold medfører at man ofte har få leverandører å forholde seg til. Fokus på operative mål og oppgaver tilsier også risiko for at den administrative oppfølgingen av leveranser blir nedprioritert. a. Kommunene og anskaffelsesregelverket Anskaffelser i offentlig regi er regulert av lov om offentlige anskaffelser nr 69 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser nr 0402 (FOA). Kystverket legger til grunn at anskaffelser under aksjoner mot akutt forurensning omfattes av FOA, selv om deler av de kommunale organer som normalt er med i den kommunale beredskapen ellers foretar anskaffelser i henhold til forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) nr 403 (forsyningsforskriften). Når kommunene/iua anskaffer varer eller tjenester under en aksjon mot akutt forurensning, er kommunene/iua selv ansvarlig for at anskaffelsene skjer i henhold til gjeldende anskaffelsesregelverk, selv om kommunen i ettertid får refundert sine utgifter til kontraktsvederlag av staten. Kystverket anbefaler at IUA går igjennom sine innkjøpsrutiner med innkjøpsansvarlig i vertskommunen og eventuelt andre deltakerkommuner. Ved aksjoner der det er nødvendig med anskaffelser av større omfang, bør IUA fortløpende vurdere om staben har tilstrekkelig innkjøpskompetanse. Kystverket anbefaler at kommunene i det enkelte IUA avgir fullmakt til vertskommunen, slik at denne kan inngå kontrakter under aksjoner mot akutt forurensning. På denne måten vil det ikke oppstå tvil om hvem som er forpliktet av kontrakter som inngås. En slik fullmakt vil innebære at vertskommunen forplikter øvrige deltakerkommuner. b. Etikk og habilitet Ved aksjoner mot akutt forurensning stilles det store økonomiske ressurser til disposisjon for det statlige og kommunale aksjonsapparatet. Dette innebærer også forpliktelser til å forvalte ressursene på en god måte. Dersom kommunen/iua har utarbeidet egne etiske retningslinjer, gjelder disse også under aksjoner mot akutt forurensning. I forbindelse med innkjøp, viser Kystverket særlig til kravet til god forretningsskikk LOA 5 og til habilitetsreglene i forvaltningsloven 6 til 10, jf. FOA 3-6. Habilitetsreglene medfører bl.a. at ansatte i kommunen/iua som er med på å beslutte eller å tilrettelegge for beslutninger om for eksempel å leie båter under aksjoner, ikke selv kan drive med uleie til kommunen under aksjonen. Dersom det ikke finnes andre leiealternativer, må den ansatte fratre ved beslutningen. Vurderinger og beslutninger angående habilitet bør dokumenteres. c. Anskaffelsesregelverket særlig om hasteanskaffelser i. Generelle krav til anskaffelser Lov og forskrift om offentlige anskaffelser oppstiller grunnleggende krav til anskaffelser som gjelder uavhengig av anskaffelsens verdi, jf. LOA 5 og FOA 3-1. Det er bl.a. krav til konkurranse, ikkediskriminering og likebehandling av leverandører. Vurderinger av betydning for gjennomføring av anskaffelsesprosessen skal dokumenteres. For anskaffelser med verdi over kr skal det føres protokoll og innhentes HMS-erklæring og skatteattest fra leverandørene, jf. FOA 3-2. Dokumentasjon på anskaffelser må også ses i sammenheng med at det i de fleste tilfeller vil det bli rettet refusjonskrav mot ansvarlig forurenser i etterkant. Dersom det ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon i tilknytning til kontrakter, eller man har inngått kontrakter som åpenbart er unødvendige eller unødig kostbare, kan dette medføre at det offentlige ikke får dekning for disse utgiftene. I utgangspunktet foreligger det kunngjøringsplikt for anskaffelser over kr Ved aksjoner mot akutt forurensning, kan slik kunngjøring forsinke gjennomføringen. Det må derfor i det enkelte tilfelle vurderes om unntaksbestemmelser kan benyttes for å gjøre anskaffelser hurtigere. 8. Innkjøp Etikk og habilitet Kommunene og anskaffelsesregelverket Anskaffelsesregelverket særlig om hasteanskaffelser Generelle krav til anskaffelser

16 ii. Anskaffelser under nasjonal terskelverdi (kr ) Det er ikke kunngjøringsplikt for anskaffelser etter FOA del I, og det finnes heller ikke spesielle hastebestemmelser. For å oppfylle kravet til konkurranse, bør det innhentes tilbud fra minst tre leverandører. Kravet til konkurranse så langt det er mulig, tilsier at tidspress etter en konkret vurdering, kan begrunne fravikelse av dette utgangspunktet, jf. FOA 3-1 (1). Dersom det ikke er tid til å innhente flere tilbud fra flere leverandører, bør dette dokumenteres i anskaffelsesprotokoll. iii. Anskaffelser over nasjonal terskelverdi (over ) og under EØS terskelverdi (kr for stat og kr for kommune) og uprioriterte tjenester uavhengig av verdi Anskaffelser etter FOA del II forutsetter i utgangspunktet at konkurranse skal kunngjøres. FOA 2-1 (2) bokstav c gjør unntak fra forskriftens del II dersom anskaffelsen på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsettes i tiden det tar å gjennomføre en konkurranse. Hvis disse vilkårene er oppfylt, gjelder bare FOA del I, selv om anskaffelsens verdi er over nasjonal terskelverdi. Altså er det da de generelle reglene i FOA del I som er angitt i punktet ovenfor som regulerer anskaffelsen. iv. Anskaffelser over EØS-terskelverdi (kr for stat og kr for kommune) bortsett fra uprioriterte tjenester Utgangspunktet i FOA del III er at alle anskaffelser skal kunngjøres, og det er også begrensninger i adgangen til å gjennomføre anskaffelser som konkurranse med forhandling. Det er fastsatt en egen hasteprosedyre i FOA 19-5, som gjør det mulig å gjennomføre en begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling med minimum 10 dagers frist for mottak av forespørsel om deltakelse i konkurransen og tilbudsfrist på minimum 10 dager fra invitasjon til å gi tilbud. Vilkåret for å benytte denne prosedyren er at det er umulig å anvende de vanlige fristene. Under en aksjon mot akutt forurensning, kan selv denne hasteprosedyren være utilstrekkelig. Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Anskaffelser over nasjonal terskelverdi og under EØS terskelverdi og uprioriterte tjenester uavhengig av verdi Anskaffelser over EØSterskelverdi bortsett fra uprioriterte tjenester

17 Etter FOA 14-4 (1) bokstav d), er det adgang til å gjennomføre konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring dersom det på grunn av særlige forhold som ikke skyldes oppdragsgiver og som oppdragsgiver ikke kunne forutse, er umulig å overholde fristene fastsatt i denne forskrift Dette betyr at dersom det også er umulig å overholde fristene i hasteprosedyren, jf. FOA 19-5, så kan det gjennomføres en konkurranse med forhandling uten kunngjøring med enda kortere frist. I praksis kan man da henvende seg direkte til leverandører og be om tilbud. De generelle kravene til gjennomføring av anskaffelser som er omtalt ovenfor, vil imidlertid fortsatt gjelde. v. Når foreligger det en situasjon som legitimerer bruk av forkortede frister i hastetilfeller? Som det fremgår ovenfor, er det rettslige utgangspunktet for vurderingen noe forskjellig, avhengig av hvilken del av FOA anskaffelsen faller inn under. Selv om ordlyden i bestemmelsene ikke er helt sammenfallende, må det legges til grunn at forhold som man i forkant kunne forutse aldri kan begrunne forkortede frister i hastetilfeller. I teori og i praksis fra EF-domstolen og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) blir det fremhevet at det bare er i helt ekstraordinære tilfeller, som ved naturkatastrofer og andre Force Majeure-tilfeller at det er tale om å benytte disse unntakene. Det finnes ikke rettspraksis eller praksis fra KOFA, om forurensningsaksjoner eller tilfeller som ligger nært opp til disse situasjonene. Kystverket legger til grunn at en aksjon mot akutt forurensning normalt vil være så ufortsigbar, at man i utgangspunktet kan anvende unntakene for hastetilfeller. Det må imidlertid foretas en konkret vurdering for den enkelte anskaffelse, og disse vurderingene må gjøres fortløpende under hele aksjonen. vi. Fortløpende vurdering av konkurranse Ved større og langvarige aksjoner, anbefaler Kystverket at man gjør en generell vurdering av inngåtte avtaler og behov for inngåelse av nye avtaler hver uke. Dersom prognosene etter en uke tilsier at aksjonen vil vare i flere måneder, bør det legges en plan for inngåelse av nye avtaler. I den grad avtaler er inngått uten konkurranse de første dagene av en aksjon, bør man vurdere å innhente tilbud fra andre, dersom det er en type leveranse som kan erstattes uten store kostnader eller ulemper for kommunen/ IUA. Avtaler om løpende ytelser som inngås uten konkurranse bør ha klausul om oppsigelsesadgang for kommunen/iua med relativt kort frist, for eksempel én uke. vii. Forholdet til allerede inngåtte rammeavtaler i deltakerkommunene Det kan oppstå situasjoner der IUA har behov for anskaffe varer eller tjenester som allerede er dekket av eksisterende rammeavtaler i deltakerkommunene, med eksklusiv leveringsrett for enkeltleverandører. Deltakerkommunene kan ha ulike leverandører, og det er heller ikke sikkert at rammeavtalene er tilpasset leveranser med kort leveringstid, som det vil være behov for ved aksjoner. I den grad spørsmålet om suspensjon av kommunens kjøpsforpliktelser ikke allerede er løst i de respektive avtalene, f. eks med klausul om at avtalen ikke gjelder i beredskapssituasjoner, må det på generelt grunnlag antas at kommunene kan påberope seg Force Majeure eller forutsetningssvikt. Med mindre rammeavtalene ikke er inngått spesifikt for beredskapstilfeller, har leverandørene normalt heller ingen berettiget forventning om kjøpsvolum som utløses av aksjoner mot akutt forurensning. Dette tilsier at kommunene bør ha en viss frihet overfor sine leverandører i beredskapstilfeller. viii. Maler Kystverket har utarbeidet maler til bruk for innkjøp under aksjoner. Disse er tilgjengelig på Når foreligger det en situasjon som legitimerer bruk av forkortede frister i hastetilfeller? Fortløpende vurdering av konkurranse Forholdet til allerede inngåtte rammeavtaler i deltakerkommunene Maler

18 9. Personal og HMS Dette kapittelet omhandler Personalfunksjonens ansvar, rolle og oppgaver under en aksjon for å begrense omfanget av akutt forurensning etter en uønsket hendelse. Hovedreglene er at kommunen/iua har: personalansvaret for eget personell som inngår i beredskapsorganisasjonen mot akutt forurensning både når de er i beredskap og i aksjon personalansvaret for det ekstrapersonellet som hentes inn midlertidig for å arbeide i beredskapsorganisasjonen under en aksjon Personalfunksjonen i IUA har på vegne av de kommuner som inngår i IUA ansvaret for: i. å utarbeide og bekjentgjøre hvilke prosedyrer og rutiner som skal følges under en aksjon, både i forhold til personell som er fast tilsatt i de deltakende kommunene, og for alt midlertidig personell som hentes inn til arbeid i aksjonen ii. at de andre funksjonene er kjent med Personalfunksjonens rolle og ansvar 9. Personal og HMS Rolle og ansvar HMS For innleid personell er det utleier som har personalansvaret. De retningslinjene som følger nedenfor, skal følges: når kommunen/iua bistår under en statlig aksjon ledet av Kystverket, jf. forurensningslovens 47 andre og tredje ledd. Ved andre aksjoner for å begrense akutt forurensning, kan kommunen/ IUA avvike fra disse retningslinjene, men det anbefales at de følges så langt de passer også da. a. Rolle og ansvar Rollen Personalfunksjon skal være definert og entydig plassert i kommunen/iuas beredskapsorganisasjon. Funksjonen må ha tilstrekkelige ressurser til å løse sine oppgaver. IUA er en beredskapsorganisasjon som har fått delegert myndighet fra de kommunene som inngår i samarbeidet. Kystverket vil derfor når det er IUA som håndterer en kommunal aksjon eller bistår Kystverket i en statlig aksjon, forholde seg til IUA på vegne av de kommunene som inngår i det enkelte IUA. Det er IUA som skal ivareta alle relasjoner mellom seg og de samarbeidende kommunene, og det er IUAs beredskapsplan som gjelder. IUA har på vegne av kommunene ansvaret for alle personelldisponeringer som deres beredskapsorganisasjon gjør. iii. at de andre funksjonene er kjent med hvilke krav Personalfunksjonen stiller til informasjon, hvordan den skal dokumenteres og når den skal foreligge iv. å levere bidrag til kostnadsprognose over hvilke personalkostnader kommunen/iua vil pådra seg under aksjonen v. å kontrollere at bilagene oppfyller kravene til bilag og gjelder aksjonen (det gjelder de samme krav til bilagene under en aksjon som til denne typen bilag generelt i en kommune) b. HMS Det er utarbeidet et eget HMS-dokument spesielt for aksjoner for å begrense akutt forurensning. Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er at alt personell som settes inn i aksjonen, er gitt opplæring i hvordan de skal forholde seg til HMS under aksjonen. Det skal dokumenteres at innføring i HMS er gitt. Hensynet til liv og helse skal ivaretas først og så skal en forsøke å begrense skadevirkningene av den akutte forurensningen. Før mannskapene starter det daglige arbeidet under aksjonen, bør det avholdes parole hvor det fokuseres på dagens arbeidsoppgaver og hvilke HMS-tiltak som skal følges. Under en langvarig aksjon skal det gjennomføres vernerunde(r). Den første etter om lag 3 5 uker og så etter ytterligere 6 8 uker.

19 c. Kommunens faste ansatte I IUAs beredskapsorganisasjon inngår personell som til daglig er tilsatt i en av kommunene som inngår i IUA. Det personellet avgis av kommunene til IUAs beredskapsorganisasjon. Personellet beholder sitt tilsettingsforhold i vedkommende kommune. Den enkelte av dette personellet skal i forhold til aksjonen: - føre timeliste for egen innsats fordelt på ordinær arbeidstid og overtid - fylle ut reiseregning på ordinær måte for reisekostnader som skylles aksjonen Timelister og reiseregninger skal godkjennes og følge den prosedyren som IUA har fastsatt for aksjoner. d. Midlertidig ansatte I kommunen/iuas beredskapsorganisasjon vil det under en langvarig aksjon, inngå frivillig personell eller personell henvist fra NAV. Før slikt personell kan settes i arbeid, skal de: - midlertidig tilsettes (arbeidskontrakt mv.) - gis opplæring i HMS og det skal dokumenteres ved undertegnet erklæring Kommunen/IUA har ansvaret for at alle lover og regler knyttet til et tilsettingsforhold, blir ivaretatt. Midlertidig tilsatte som inngår i aksjonsorganisasjonen, skal lønnes etter timesats for stillingskode 7517, hovedbenevnelse Fagarbeider, tilleggsbenevnelse fagarbeider 1 med 10 års ansiennitet. Det skal ikke utbetales tillegg for smuss eller lignende i tillegg til denne timesatsen. Kommunen/IUA skal påse at den midlertidig tilsatte: - fører timeliste for egen innsats - fyller ut reiseregning etter statens regulativ for reiser innenlands for reisekostnader som skylles aksjonen (dersom det ikke er organisert fellestransport) - mottar lønn fra kommunen/iua for den perioden vedkommende er engasjert Timelister og reiseregninger skal kontrolleres og godkjennes og skal ikke avvike fra kommunens ordinære krav til kontroll og godkjenning av denne typen bilag. e. Forsikring De som er ansatt i en kommune og arbeider i en aksjon mot akutt forurensning, er dekket av de forsikringsvilkår som automatisk følger av tilsettingsforholdet. Personer som midlertidig tilsettes, må meldes inn slik at de også gis den samme forsikringsdekning. Kommunens faste ansatte Midlertidig ansatte Forsikring

20 10. Økonomi og administrasjon Dette kapittelet omhandler Økonomifunksjonens ansvar, rolle og oppgaver under en aksjon for å begrense omfanget av akutt forurensning etter en uønsket hendelse. Hovedregler for statens økonomiske ansvar: når kommunen aksjonerer og ansvarlig forurenser ikke er kjent kan kommunen/iua søke om og få innvilget økonomisk garanti for sine kostnader. Kommunen/IUA kan søke om innløsning av garantien dersom kommunen ikke får kostnadene refundert av ansvarlig forurenser. når kommunen/iua bistår når staten aksjonerer har kommunen/iua krav på vederlag De retningslinjene som følger nedenfor, skal følges: når kommunen/iua aksjonerer iht. forurensningslovens 46 andre ledd, ansvarlig forurenser er ukjent og det er aktuelt å be om i) garanti og innløsning av garanti fra staten ved Kystverket eller ii) vederlag fra staten ved Kystverket iht. forurensningslovens 74 fjerde ledd når kommunen/iua bistår under en statlig aksjon ledet av Kystverket, jf. forurensningslovens 47 andre og tredje ledd og når kommunen/iua krever vederlag iht. forurensningslovens 47 femte ledd, jf. 75. Ved andre aksjoner for å begrense akutt forurensning, kan kommunen avvike fra disse retningslinjene, men det anbefales at de følges så langt de passer også da med tanke på dokumentasjon av det kravet som skal presenteres ansvarlig forurenser. Ved en statlig aksjon vil Kystverket ta kontakt med Økonomifunksjonen i kommunen/iua snarest mulig og senest første hverdag etter at kommunen/iua er mobilisert. 10. Økonomi og administrasjon

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Økonomi under aksjoner Dokumentasjon og rapportering fra kommuner og IUA. Kjersti Tusvik Wenche Stenvang

Økonomi under aksjoner Dokumentasjon og rapportering fra kommuner og IUA. Kjersti Tusvik Wenche Stenvang Økonomi under aksjoner Dokumentasjon og rapportering fra kommuner og IUA Kjersti Tusvik Wenche Stenvang Rettslige utgangspunkter Bestemmelser om akutt forurensning til sjøs Forurensningsloven Sjøloven

Detaljer

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen.

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen. Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å sikre at Kystverket har planer for alle typer hendelser hvor Kystverket har eller vil kunne få et primæransvar i forhold til forurensingsloven,

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Høring av forslag nytt kapittel i forurensningsforskriften om kommunal beredskap mot akutt forurensning

Høring av forslag nytt kapittel i forurensningsforskriften om kommunal beredskap mot akutt forurensning Alle kommuner, fylkesmenn, IUA lederforum, DSB, KYV, JD, KMD, SD, KS Oslo, 1.12.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/11111-1 Saksbehandler: Roar Gammelsæter Høring av forslag

Detaljer

Kommunenes største beredskapsmessige utfordinger utifra et IUA perspektiv.

Kommunenes største beredskapsmessige utfordinger utifra et IUA perspektiv. Kommunenes største beredskapsmessige utfordinger utifra et IUA perspektiv. Sølve Oldeide Erfaringsmessige utfordringer Lite mannskap tilgjengelig når aksjonen drar ut i tid. Tilgjengelig økonomi til å

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Naionell konferens oljeskadeskydd, Göteborg, 2. desember 2015 Kystverket Kystverkets ansvarsområder

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning

Beredskap mot akutt forurensning Beredskap mot akutt forurensning - Ansvar, roller og forventinger - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør Sjts Sikkerhetsseminar 2013 15. oktober Kystverkets ansvarsområder Maritim infrastruktur og maritime

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning, Sandvika, 30. og 31.10.2012 Kystverkets

Detaljer

Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Program 1000-1010 Velkommen 1010-1145 Organisering av Norsk beredskap mot akutt forurensning Pågående prosesser med fokus på styrking av det statlige aksjonsapparatet

Detaljer

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Full City Full City Prioriterte miljøområder Mølen, Nevlungstranda, Oddanne fort og Hummerbakken

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Johan Marius Ly Beredskapsdirektør. Agenda 3. juni 2010

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Johan Marius Ly Beredskapsdirektør. Agenda 3. juni 2010 Nasjonal beredskap mot akutt forurensning Johan Marius Ly Beredskapsdirektør Agenda 3. juni 2010 1. Åpning 2. Bakgrunn for arbeidet 3. Presentasjoner fra deltagere 4. Videre arbeid 5. Avslutning Johan

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Lede innsatsen i tildelt område for IUA. IUA kan flytte innsatsen til andre områder. Et innsatsområde kan for eksempel være en kommune. Skadestedsleder rapporterer

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket 1 -Organisasjon -Atomreaktorulykke i skip -Akutt oljeforurensning fra skip Roger Hoel

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING INNHOLDSFORTEGNELSE Koordineringsavtale mellom Oljedirektoratet

Detaljer

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen Beredskap i Kystverket Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen 1 2 Beredskapsavdelingen Beredskapsdirektør Horten Seksjon for Teknikk og logistikk (BLT) Seksjon

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (NorSea-basen, Dusavik, Stavanger kommune) SAR AS I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

EIENDOMS OG BYFORNYELSESETATEN. Vedlegg 1. Oppdragsgivers spesifikasjon

EIENDOMS OG BYFORNYELSESETATEN. Vedlegg 1. Oppdragsgivers spesifikasjon EIENDOMS OG BYFORNYELSESETATEN Vedlegg 1 Oppdragsgivers spesifikasjon R Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppdrag som omfattes av rammeavtalen... 2 3. Forholdet til kommuneadvokaten... 3 4. Ansvarlige advokater...

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

KYSTVERKET HOVEDKONTORET

KYSTVERKET HOVEDKONTORET KYSTVERKET HOVEDKONTORET Kings-Bay A/S Ved Øyvind Tåsåsen 9173 Ny-Ålesund Deres ref Vår ref Arkiv nr Saksbehandler Dato 05/02018-71 037 Trond Hjort Larsen 31.3.2008 Avtale mellom Kystverkets hovedkontor

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3. Nasjonal beredskap mot akutt forurensning Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.2011 Hva skal jeg si noe om.. Kystverkets rolle og mandat Ansvar og oppgaver

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Lede innsatsen i tildelt område fra IUA. Innsatsen kan flyttes til andre områder. Et innsatsområde kan være en kommune. Innsatsleder rapporterer til skadestedsleder

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Skjerpet håndhevelse - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Tema Status quo Karensperiode for kontraktsinngåelse Suspensjon for kontraktsinngåelse

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Full City 2009 Morten Meen Gallefos Leder av IUA Telemark Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Sikkerhetsdokument og sikkerhetskoordinator Overordnet ROS og Sikker

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF 1. Fullmaktsstrukturen i Sykehusapotekene HF 1.1 Det rettslige grunnlaget Det rettslige grunnlaget for fullmaktsfordelingen mellom de ledende organene er styrende

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) mellom Navn Bruker/Arbeidsleder.. Brukers f.nr. Arbeidsleder: (Fylles kun ut dersom en annen enn bruker er Arbeidsleder.) og Navn Leverandør.

Detaljer

Beredskapsøvelser og beredskapsplaner for vannforsyningen

Beredskapsøvelser og beredskapsplaner for vannforsyningen Beredskapsøvelser og beredskapsplaner for vannforsyningen Av Geir Lenes seksjonsleder Risiko, sårbarhet og beredskap Horten www.norconsult.no (Hovedkontor) www.risiko.no (Horten) Tlf. 33020410 Planleggende

Detaljer

Vi tar ansvar for sjøvegen

Vi tar ansvar for sjøvegen Erfaringer fra Øvelse Helgeland Kystverket v/torfinn Walsøe og Randi B. Kristiansen Øvelse Helgeland mai 2015 Øvelsen fokuserte på risiko for akutt forurensning i miljøsårbare områder på Helgeland Scenario

Detaljer

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 www.ksbedrift.no Tone Molvær Berset Juridisk direktør/advokat Tema Anskaffelsesreglene lov og forskrift

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Organisasjon Kystdirektorat - Ålesund 40 - Beredskapsavd 32 5 distriktskontor: - Arendal 225 - Haugesund

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

Kystverkets beredeskap mot akutt forurensning ÅRSRAPPORT 2011

Kystverkets beredeskap mot akutt forurensning ÅRSRAPPORT 2011 Kystverkets beredeskap mot akutt forurensning ÅRSRAPPORT 2011 1 Innhold Forord Akutt forurensing Kilder og årsaker til akutt forurensning Innrapporterte varsler for 2011 Kystverkets beredskapsavdeling

Detaljer

Anskaffelser og innkjøpsrutiner. Rømskog kommune. mars 2016

Anskaffelser og innkjøpsrutiner. Rømskog kommune. mars 2016 Anskaffelser og innkjøpsrutiner Rømskog kommune mars 2016 Agenda Grunnleggende krav Hvorfor skal man ha fokus på innkjøp og regelverket? Forskriftsendring 1.7.15 KOFA(klagenemd for offentlige anskaffelser)

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune)

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) Side 1 av 5 Saksnr: 201600036-6 Saksbehandler: SANO Delarkiv: ESARK-4530 Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom deltakerkommunene Bergen kommune (vertskommune) og Samnanger kommune

Detaljer

Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning

Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning Fylkesmiljøvernsjef Anne - Marie Vikla Fylkesmannen i Oslo og Akershus Beredskapsseminar 30.oktober 2012, utarbeidet av Hanna Bertinussen og Jon Markussen Oslo

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet er et initiativ fra Norsk Test og NIMA - Norsk Forbund for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Innklagede har inngått en direkte anskaffelse om betjening av lokalbåtrute i Træna kommune. Klagenemnda fant innklagede

Detaljer

Særskilte omsetningsbestemmelser om Sjøltilvirkning, vedlegg nr 1 til Forretningsreglene

Særskilte omsetningsbestemmelser om Sjøltilvirkning, vedlegg nr 1 til Forretningsreglene Særskilte omsetningsbestemmelser om Sjøltilvirkning, vedlegg nr 1 til Forretningsreglene 1. Forretningsregler Norges Sildesalgslag (Laget) sine Forretningsregler gjelder uavkortet. Forretningsreglene fås

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor --- 16. juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelsesregelverket Meg selv Privat næringsliv siden 1991 Våler Transport 1991 2002 Ferskvaretransport/Renovasjonstransport

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal. Værnesregionen Innkjøp. Samarbeidsavtale. Utkast Behandlet i AU

Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal. Værnesregionen Innkjøp. Samarbeidsavtale. Utkast Behandlet i AU Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal Værnesregionen Innkjøp Samarbeidsavtale Utkast 01.05.09 Behandlet i AU 07.10.09 Behandlet i RR 12.10.09 Vedtatt av kommunene.. 1 Innhold: 0. INNLEDNING 3 0.1.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aspheim flygel- og pianosenter AS. Gro Amdal, Finn Arnesen og Marianne Dragsten

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aspheim flygel- og pianosenter AS. Gro Amdal, Finn Arnesen og Marianne Dragsten Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Innklagede inngikk en kontrakt om kjøp av et Steinway konsertflygel uten å kunngjøre en konkurranse om kjøp av konsertflygel

Detaljer

Godkjenning av tiltaksarrangør for:

Godkjenning av tiltaksarrangør for: Godkjenning av tiltaksarrangør for: Arbeidsforberedende trening (AFT) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet 15.09.2016 Godkjenning etter disse retningslinjene er en forutsetning for at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avlysning. Ulovlig direkte anskaffelse.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avlysning. Ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning. Ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av rammeavtale om leie av

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Frister Hjemmel

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Hvilke anskaffelsesprosedyrer kan/skal benyttes: Molde 30 sep. 2004 Innkjøpssjef Karsten Almås Bruk av rammeavtaler Bindende Ikke bindende Nettopriser på avtaleprodukt Rabattavtaler

Detaljer

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Tillatelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer