Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS"

Transkript

1 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf Medlemskommunene IUA Vestfold INNKALLING TIL ÅRSMØTE IUA VESTFOLD 2011 Det innkalles herved til årsmøte i IUA Vestfold (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing) 9. juni 2011 kl 09:00 12:00 på stasjon Tønsberg, møterom på Oseberg kulturhus. Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter. Av hensyn til forberedelsene, ber vi om påmelding til Med vennlig hilsen Per Olav Pettersen Leder IUA Vestfold Vedlegg Kopi: IUA Vestfold Postadresse Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Tønsberg brannstasjon Kopstad brannstasjon Nøtterøy brannstasjon Ollebukta 6, 3126 Tønsberg Ollebukta 6, Tønsberg Nykirke Kirkeveien 222, Borgheim Tlf.: Faks: Faks: E-post: Org.nr.: Bankkonto:

2 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 2 av 16 SAKSKART TIL ÅRSMØTE IUA Vestfold 2011 Saksnr. 01/2011 Godkjenning av innkalling og sakskart til årsmøte IUA Vestfold 2011 Saksnr. 02/2011 Valg til underskrivning av protokoll Saksnr. 03/2011 Regnskap med årsrapport for 2010 Saksnr. 04/2011 Plan for IUA Land materiell, kompetanse, opplæring og øvelser Saksnr. 05/2011 Plan for IUA Sjø/oljevern kompetanse, opplæring og øvelser Saksnr. 06/2011 Budsjett 2012 med årsplan Saksnr. 07/2011 Revisjon av samarbeidsavtalen mellom IUA og medlemskommunene Saksnr. 08/2011 Status beredskapsplan Saksnr. 09/2011 Eventuelt

3 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 3 av 16 Saksnr. 01/2011 Godkjenning av innkalling og sakskart til årsmøte IUA Vestfold 2011 Forslag til vedtak Innkalling og sakskart til årsmøte IUA Vestfold 2011 godkjennes.

4 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 4 av 16 Saksnr. 02/2011 Valg til underskrivning av protokoll Forslag til vedtak Velges på møtet. Underskrivning av protokoll. Det velges to representanter fra medlemskommunene til å underskrive protokollen.

5 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 5 av 16 Saksnr. 03/2011 Regnskap med årsrapport for 2010 Forslag til vedtak 1. Regnskap for 2010 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- settes av til disposisjonsfond. Bakgrunn I henhold til samarbeidsavtale mellom IUA Vestfold og medlemskommunene fastsetter årsmøtet årsregnskapet med revisjonsberetning. Årsrapport 2010 For IUA Vestfold har mye av fokuset i 2010 også vært aksjon Full City. Gjenstående opprydning ble gjennomført våren I tillegg har det vært arbeidet hele 2010 med oppgjøret med Kystverket. Dette ble avsluttet noen uker inn i Leder IUA orienterer på årsmøtet om organisering og gjennomføring av aksjonen opp mot KYV. Oppgjøret med Kystverket vil også bli gjennomgått. Regnskap 2010 Nøtterøy kommune, som regnskapsfører, har avsluttet og oversendt regnskap for IUA Vestfold for Regnskapene er satt opp i samsvar med kommunelovens prinsipper og god regnskapsskikk. Regnskapet følger nedenfor. Regnskapet er revidert av Vestfold kommunerevisjon. Revisjonsuttalelse for 2010 ligger vedlagt. Årsmøtet innviteres til å godkjenne avlagt regnskap for Økonomiske konsekvenser - driftsregnskapet Regnskapsmessig resultat 2010: Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr ,-. Som det fremkommer av driftsregnskapet for 2010 er det også dette året til dels store avvik mellom budsjett og regnskap. Dette skyldes i all hovedsak aksjon Full City. Leder IUA Vestfold vil gjennomgå avvikene på årsmøtet.

6 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 6 av 16 Driftsregnskap Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA 2010 budsjett budsjett Driftsinntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsutgifter Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Andre driftsutgifter SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på lån Motpost kalkulatoriske avskrivninger ORDINÆRT RESULTAT Interne finansieringstransaksjoner Avsetninger Bruk av tidligere avsetninger Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet REGNSKAPSMESSIG RESULTAT Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr

7 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 7 av 16 Balanseregnskap Regnskap Regnskap IUA ANLEGGSMIDLER Utstyr, maskiner og transportmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer SUM EIENDELER EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto KORTSIKTIG GJELD 0 0 Annen kortsiktig gjeld 0 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD Konklusjon/anbefaling Leder IUA Vestfold anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet for Videre anbefaler leder at det regnskapsmessige mindre forbruket på kr settes av til disposisjonsfond.

8 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 8 av 16 Saksnr. 04/2011 IUA Land materiell, kompetanse, opplæring og øvelser Forslag til vedtak Årsmøtet tar redegjørelsen til etterretning. Bakgrunn Ledelsen i IUA Vestfold har tidligere dette året tatt et initiativ ovenfor de andre brannvesenene i Vestfold for å samordne IUA Land innenfor utalarmering og handtering av hendelser, øvelser, opplæring og materiell. Målet er å få til en mer enhetlig handtering av IUA land innenfor IUA Vestfold og dermed sikre at de mindre hendelsene og de største hendelser de vi ikke helt tror vil skje - er best mulig ivaretatt i fremtiden innenfor de rammene IUA gir. Anbefalingene nedenfor er et resultat av et felles arbeid mellom beredskapsavdelingene i brannvesene i Vestfold. Gassmålerutstyr og gassverndrakter Vi ser det som hensiktsmessig at gassmålingsutstyr og gassvernutstyr er så likt som mulig, at det enkelte brannvesen i Vestfold har hensiktsmessig utstyr og at man innenfor Vestfold er omforent hva hvert enkelt brannvesen har. Larvik Brannvesen (LBV) og Sandefjord Brannvesen (SBV) har begge X-am 5000 elektronisk gassmålingsutstyr. Esso Slagentangen har også dette utstyret. VIB og IUA Vestfold ønsker å gå til innkjøp av det samme gassmålingsutstyret. Ingen har pr. dd noe tilleggsutstyr til gassmålerne. Følgende løsning anbefales: Oppsett av gassmålerne kan være individuelt, men alle skal kjenne til det enkelte brannvesen/iua oppsett. VIB/IUA vil sette opp X-am 5000 likt og X-am 7000 skal bygge videre på dette. Totalt vil dette gi en tilfredsstillende dekning ved bruk av kun elektronisk gassmålingsutstyr. Gassmåler skal stå plassert i mannskapsbil. IUA sin X-am 7000 plasseres i IUA henger Alle gassmålere skal ha pumpe og sonde for lekkasjesøking. Gassmåleren skal benyttes ved innsats i gassutsatt miljø, også ved livreddende innsats. Kravene til gassverndrakter og forskjellig typer gassverndrakter er gjennomgått. Det er vist en drakt Dräger 7900 som gir beste beskyttelse også brannbeskyttelse. Larvik brannvesen (LBV), Sandefjord Brannvesen (SBV), VIB og IUA Vestfold har i dag valgt forskjellige løsninger: LBV: Heldekkende (alt inni) drakter, disse er klare for utskifting SBV: Brannmannsbekledning + splasjdrakt VIB: Heldekkende drakter (alt utenpå).

9 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 9 av 16 Alarmeringsrutiner Når OOV vurderer at en hendelse krever bruk av IUA Vestfold (IUA henger med mannskap og utstyr) skal stasjon Tønsberg varsles og rykke ut med minst en mannskapsbil og IUA-henger. Opplæring og årlig øvelse IUA Land Det vises til Læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning utgitt av Kystverket 1. januar Det skal utarbeides et felles opplæring og øvelsesdirektiv for IUA Land som omfatter ansvar, krav til gjennomføring og økonomi. Målet er å avholde en skarp IUA øvelse Land en gang i året, hvor alle kasernerte stasjoner deltar (f. eks: første året, A-lagene, andre året B-lagene, osv). Det samarbeides i planlegging av øvelsen. Det bør avholdes en slik øvelse i Anbefaling IUA Vestfold anbefaler derfor at: nivå på utstyr for det enkelte brannvesen og IUA defineres utstyret blir komplettert og innkjøpt av IUA, men at det enkelte brannvesen kontrollerer og vedlikeholder dette selv i utstyrets levetid nivå og omfang på interne øvelser defineres og samordnes det utarbeides et felles opplæring og øvelsesdirektiv for IUA Vestfold IUA Vestfold er ansvarlig for at dette iverksettes og gjennomføres. Konklusjon Leder IUA Vestfold anbefaler Årsmøtet å ta redegjørelsen til etterretning.

10 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 10 av 16 Saksnr. 05/2011 Plan for IUA Sjø/oljevern kompetanse, opplæring og øvelser Forslag til vedtak Årsmøtet tar redegjørelsen til etterretning. Bakgrunn I Revisjonsrapport fra Klif etter aksjon Full City ble blant annet følgende avvik og merknader ble gitt: Deltagerne i IUAs aksjonsledelse benyttet i liten grad egen beredskapsplan og aksjonsledelsen hadde for liten kjennskap til planen Det er ikke gjennomført regelmessige øvelser for deltagerne i IUA de siste årene og flere i IUA hadde ikke fått opplæring i egen beredskapsfunksjon Trening i bruk av beredskapsutstyr må bedres. I tilbakemeldingen til Klif skrev IUA Vestfold blant annet at vi planlegger et eget øvelsesdirektiv for akutt forurensning. Dette direktivet planlegges delt inn i en landdel og en oljeverndel på sjøen. Videre vil direktivet inneholde et øvelsesopplegg for øving og trening av alle involverte parter IUA Vestfold ha ansvaret for med en tilhørende tidsplan for gjennomføring av de enkelte øvelser. Øvelsesdirektivet er under arbeid og vil etter planen bli ferdigstilt i en første versjon i løpet av høsten På grunn av betydelig mer arbeid med oppgjøret etter Full City enn først antatt og en ny påfølgende aksjon med Godafoss er dette arbeidet ikke fullført. I mellomtiden har Kystverket utarbeidet en ny læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning. Et nytt opplæring og øvelsesdirektiv vil derfor bli samkjørt med denne læreplanen. Laglederkurs oljevern I vinter fikk vi på kort varsel et tilbud fra Kystverket på å kjøre et laglederkurs innefor oljevern i regi av Norges Brannskole. Vi så dette som en god anledning til å komme i gang med opplæring av brannmannskapene i Vestfold innenfor oljevern og takket derfor ja til tilbudet på tross av kort varsel. Kurset ble avholdt i Stavern og til sammen 20 mannskaper fra alle brannvesene i Vestfold deltok. Kurset og nivået er godt tilpasset det vi har erfart brannmannskapene må ha for å bekle rollen de får som lagledere ved oljevernaksjoner. Vi vil derfor iverksette nye kurs fortløpende ved anledning med målsetning om å få samtlige faste brannmannskaper i IUA Vestfold gjennom laglederkurset. I opplæring og øvelsesdirektivet vil vi også vurdere tilsvarende opplæring for andre grupper i kommunene, spesielt i havnevesene og teknisk etat innenfor IUA Vestfold.

11 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 11 av 16 Økonomiske konsekvenser Kasernerte brannmannskaper i de forskjellige brannvesene i Vestfold går på fast turnus. Dette gjør at disse har noen spesielle forhold som må ivaretas iht hovedtariffavtalen når de sendes på kurs. Følgende praksis ble gjennomført etter avtale med brannvesene ved laglederkurset i vinter: IUA Vestfold dekker følgende kostnader: Alle kursutgifter, herunder reise, kost og losji. For arbeidstagere med skift/turnusarbeid dekkes overtid inntil 7,5 timer pr dag for de arbeidstagerne hvor kurset faller på fridag. Det enkelte brannvesen selv dekker følgende kostnader: Lønn til eventuelle vikarer Denne praksisen foreslås videreført ved fremtidige kurs hvor kasernerte brannmannskaper deltar inntil annet blir bestemt. Øvelse IUA Oljevern Det vises til Læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning utgitt av Kystverket 1. januar Det skal utarbeides et felles opplæring og øvelsesdirektiv for IUA Land og sjø som omfatter ansvar, krav til gjennomføring og økonomi. Målet er å avholde en IUA øvelse oljevern en gang i året, Anbefaling IUA Vestfold anbefaler derfor at: nivå på utstyr for det enkelte brannvesen og IUA defineres nivå og omfang på interne øvelser defineres og samordnes det utarbeides et felles opplæring og øvelsesdirektiv for IUA Vestfold Konklusjon/anbefaling Leder IUA Vestfold anbefaler Årsmøtet å ta redegjørelsen til etterretning.

12 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 12 av 16 Saksnr. 06/2011 Budsjett 2012 med årsplan Forslag til vedtak Budsjett for 2012 anbefales og oversendes deltakerkommunene. Årsplan er og vil i stor grad bli berørt av aksjon Godafoss. Kystverket har varslet en grundig evaluering og gjennomgang av planverk, organisering av aksjonene og materiell så snart aksjon Godafoss er avsluttet. Det økonomiske oppgjøret med Kystverket har vi erfart fra Full City også er en tidkrevende og arbeidsintensiv prosess. For Godafoss planlegges håper vi å avslutte dette i løpet av Etter to krevende aksjoner, først Full City og deretter Godafoss er det nødvendig å videreutvikle kompetanse og øvelsesplanene. Det er også viktig med en grundig gjennomgang av materiellplanen. Videre er det viktig å utvikle aksjonsplanen og ROS for både Oslofjorden og Vestfold fylke. Hovedarbeidsoppgaver vil derfor i 2012 være ajourhold og oppfølging av IUA Vestfolds planverk, planlegge kurs og øvelser, planlegging og oppfølging av materiell og foreslå budsjett. Budsjett 2012 Det er besluttet at hver kommune skal bidra med kr 6 pr. innbygger i drift av IUA. Utgangspunktet for budsjett 2012 er innbyggerantallet pr som er Dette gir et samlet budsjett for 2012 på kr

13 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 13 av 16 Budsjettet foreslås fordelt som følger: Driftsbudsjett Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap IUA Driftsinntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer 0 0 Andre driftsinntekter 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsutgifter Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Andre driftsutgifter 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT Finansposter Renteinntekter 0 0 Renteutgifter 0 0 Avdrag på lån 0 0 Mottatte avdrag på lån 0 0 Motpost kalkulatoriske avskrivninger ORDINÆRT RESULTAT Interne finansieringstransaksjoner Avsetninger Bruk av tidligere avsetninger Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet 0 0 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT Konklusjon/anbefaling Leder IUA Vestfold ber årsmøtet anbefale det foreslåtte budsjett for Budsjettet oversendes deltakerkommunene.

14 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 14 av 16 Saksnr. 07/2011 Revisjon av samarbeidsavtalen mellom IUA og medlemskommunene Forslag til vedtak Årsmøtet ber utvalget fremlegge forslag til endringer i samarbeidsavtalen til årsmøtet 2012 Drøfting Samarbeidsavtalen mellom kommunene om IUA Vestfold ble inngått I årene frem til aksjon Full City i 2009 har avtalen på mange måter vært uvirksom. Først ved Full City ble aksjonsstaben satt og kommunene aktivisert i en større hendelse. Nå har kommunene og IUA Vestfold vært igjennom to større statlig ledede aksjoner, først Full City og deretter Godafoss. De involverte har gjort mange nye erfaringer samt at den generelle samfunnsutviklingen over mer enn 10 år gjør det betimelig å gjennomgå avtalen på nytt. Konklusjon/anbefaling Leder IUA Vestfold anbefaler årsmøtet å be utvalget fremlegge forslag til endringer i samarbeidsavtalen til årsmøtet 2012

15 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 15 av 16 Saksnr. 08/2011 Status beredskapsplan Forslag til vedtak Årsmøtet tar redegjørelsen om status beredskapsplanen til orientering Drøftinger Beredskapsplanen for IUA Vestfold er godkjent av den gang SFT i eget skriv datert 22. november Planen er ajourholdt frem til juni 2005 ble en ny plan utarbeidet av Norconsult tatt i bruk. Etter Full City aksjonen er denne planen grundig gjennomgått og det er foretatt en del endringer basert på de erfaringene aksjonsledelsen gjorde under denne aksjonen. I tillegg påpekte tilsynsrapporten fra SFT etter tilsynet med IUA Vestfolds handtering av aksjon Full City enkelte forhold som også er innarbeidet i planen. IUA Vestfold har avtalt med Klif at planen skal sendes inn til Klif til ny godkjenning. Dette planlegges iverksatt høsten Leder IUA Vestfold vil gjennomgå hovedtrekkene i endringene som er gjort på årsmøtet og svare på eventuelle spørsmål og kommentarer. Konklusjon/anbefaling Leder IUA Vestfold anbefaler årsmøtet ta redegjørelsen om status beredskapsplanen til orientering.

16 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 16 av 16 Saksnr. 09/2011 Eventuelt

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer