BRANSJENORM FOR CONTAINER FOR INNSAMLING AV HUSHOLDNINGS- ELLER NÆRINGSAVFALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANSJENORM FOR CONTAINER FOR INNSAMLING AV HUSHOLDNINGS- ELLER NÆRINGSAVFALL"

Transkript

1 Rapport nr. 8/2004 Norsk renholdsverks- forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning Maskinentreprenørenes Forbund 2. Tippaksel 1. Vinsj eør er 2. Tippaksel 3. Løft eknast er 4. Tippbolt 5. ID- skilt 6. ID- nr innsveiset 4. Tippbolt NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering 1. Vinsjeør er 5. ID- skilt 3. Løfteknaster 6. ID nr. BRANSJENORM FOR CONTAINER FOR INNSAMLING AV HUSHOLDNINGS- ELLER NÆRINGSAVFALL 1 N o r s k r e n h o l d s v e r k s - f o r e n i n g

2 R A P P O R T Rapport nr: Dato: 8/ Distribusjon: Fri Tittel: BRANSJENORM FOR CONTAINER FOR INNSAMLING AV HUSHOLDNINGS- ELLER NÆRINGSAVFALL Oppdragsgiver: Norsk renholdsverks-forening og Maskinentreprenørenes Forbund Forfatter(e): Håkon Jentoft, NRF, Tore Veløy, MEF Oppdragstaker: Sammendrag: Revidert: ISSN: Kontaktperson: Håkon Jentoft Rev. dato: ISBN: Medforfatter: Tore Warolin, BNS, Knut Lorentsen, Renovasjonsetaten Oslo kommune Svein Henriksen, BIR Per Lenborg, ROAF Emneord: Stålcontainere, husholdningsavfall, næringsavfall, Helse, Miljø og Sikkerhet baklaster I forbindelse med utbygging av kildesortering av husholdnings- og næringsavfall har det vært og er behov for å utplassere en rekke containere over 2,5 m³. Både private og kommunale renovasjonsselskaper har savnet en bransjespesifikasjon som kan lette bestilling, mottak og vedlikehold av disse containerne. NRF og MEF har derfor i samarbeid med leverandørene utviklet en bransjenorm som kan lette dette arbeidet. Det er gjort et søk i eksisterende standarder, men disse tilfredsstiller ikke fullt ut det behovet. MEF og NRF oppfordrer både leverandører og innkjøpere å benytte bransjenormen ved innkjøp av containere. Eventuelle forslag til forbedringer kan sendes til NRF. Godkjent av: Håkon M. Dahl Dato: Sign: 2

3 BRANSJELØSNING FOR CONTAINERE OVER 2,5 M³ - BAKGRUNN... 4 Hva er problemet... 4 Aktuelle standarder på området... 4 Bruk av bransjenormen...5 ORGANISERING... 5 Styringsgruppe... 5 Arbeidsgruppe... 5 Forslag til terminologi for containere... 5 FORSLAG TIL BRANSJENORM... 7 Innkjøpsspesifikasjon... 7 Mottak av containere... 9 Vedlikehold av containere

4 Bransjeløsning for containere over 2,5 m³ - bakgrunn Hva er problemet I forbindelse med utbygging av kildesortering av husholdnings- og næringsavfall har det vært og er behov for å utplassere en rekke containere over 2,5 m³. Både private og kommunale renovasjonsselskaper har savnet en bransjespesifikasjon som kan lette bestilling, mottak og vedlikehold av disse containerne. Dette har ført til at det har vært vanskelig å sammenligne tilbud fra leverandører fordi kvalitet ikke har vært spesifisert, og omvendt, det har vært vanskelig å for leverandører å dokumentere og konkurrere på kvalitet på sine containere. Manglende mottakskontroll har ført til at containere som ikke skulle vært akseptert ved mottak, har blitt tatt i bruk. Dette har medført økte reparasjons- og vedlikeholdskostnader senere. Manglende mottakskontroll har også medført at containere ikke er tilstrekkelig registrert hos brukerne. Dette har medført at vedlikeholdet ikke har vært systematisk. Dette har medført at det har skjedd slitasje på containere som igjen har medført en del nestenulykker. NRF og MEF har derfor i samarbeid med leverandørene utviklet en bransjenorm som kan lette dette arbeidet. Bransjenormen er avgrenset til stålcontainere over 5 m³ for baklaster. Det vil bli vurdert om det er behov for å utvikle normer også for andre typer containere. Aktuelle standarder på området I prosjektet har vi lagt vekt på å ikke utvikle normer som kommer i konflikt med eller i konkurranse med gjeldende standarder. Arbeidsgruppen har derfor sjekket ut vedtatte og planlagte standarder i Norge og under CEN. Følgende standarder som er aktuelle for innsamling av avfall er funnet: NS nr. Standard Status Kommentar NS-EN Stasjonære avfallsbeholdere Del 1: Beholdere med kapasitet fra 1700 l til 5000 l med flatt eller buet lokk for løftetapp, dobbelløftetapp eller pocket løfteutstyr Antatt juni 2002 Standarden forefinnes bare på engelsk. Spesifiserer dimensjoner og krav til stasjonære beholdere. Standarden er ikke tilstrekkelig for å løse NS-EN NS 4320-U8 Stasjonære avfallsbeholdere Del 3: Helse- og sikkerhetskrav Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner DelU8: Utstyr for avfallshåndtering Antatt juni 2002 Forslag formålet med bransjenorm Standarden forefinnes bare på engelsk. Spesifiserer sikkerhets- og helsekrav til stasjonære beholdere. Standarden er ikke tilstrekkelig for å løse formålet med bransjenorm Standarden er ikke tilstrekkelig for å løse formålet med bransjenorm 4

5 Bruk av bransjenormen Bransjenormen kan brukes av både innkjøpere/brukere av containere og leverandører. For innkjøper kan normen benyttes som en del av det grunnlaget som utarbeides som tilbudsspesifikasjon ved innkjøp av containere. Tilsvarende kan leverandører henvise til normen for å spesifisere kvalitet på sitt tilbud. Normen kan også danne grunnlag for den kontroll som innkjøper gjør ved mottak av en leveranse. Og i tillegg er det svært viktig å etterse og vedlikeholde containere for å sikre lang levetid og unngå ulykker ved containere. Organisering Bransjenormen er utarbeidet i et dugnadsprosjekt mellom leverandører og brukere. Arbeidet startet opp ved at man ble enige om problemet og at dette kunne løses gjennom en felles bransjenorm. Det ble opprettet en styringsgruppe og en mindre arbeidsgruppe med ansvar for å frem forslag til bransjenormen. Styringsgruppe Styringsgruppen har bestått av: Tore Warolin, BNS Knut Lorentsen, Renovasjonsetaten Oslo kommune Svein Henriksen, BIR Tore Veløy, MEF Per Lenborg, ROAF Tom Andreassen, Namdal Ressurs Leon Gillinsky, Krankontrollen AS Jan Erik Fossum, Plategods AS Håkon Jentoft, NRF Styringsgruppen har hatt 2 møter. Arbeidsgruppe Arbeidsgruppen har bestått av: Tore Warolin, BNS Knut Lorentsen, Renovasjonsetaten Oslo kommune Svein Henriksen, BIR Tore Veløy, MEF Per Lenborg, ROAF Gruppen har hatt 2 møter. Denne gruppen har tatt frem det bakgrunnstoff som har vært nødvendig for å kunne foreslå bransjenormen. Forslag til terminologi for containere Under arbeidet i både styrings- og arbeidsgruppen kom det frem at det eksisterer til dels svært forskjellig terminologi knyttet til de ulike punktene på en container. I bransjenormen har vi derfor tatt frem et felles forslag til begreper som bør benyttes. På figuren under er de ulike punktene på en container vist: 5

6 1. Vinsj eør er 2. Tippaksel 1. Vinsj eør er 2. Tippaksel 3. Løft eknast er 4. Tippbolt 5. ID- skilt 6. ID- nr innsveiset 5. ID- skilt 3. Løft eknast er 6. ID nr. 4. Tippbolt Figur 1 Container med betegnelser brukt i normen Arbeidsgruppen foreslår følgende begreper med forklaring: Vinsjeøre ører oppe i bakkant av containeren for feste av vaier for vinsj. Tippaksel metallrør som stikker ut på sidene for å kunne feste containeren til baklaster Løfteknaster knaster for festing av kjetting ved løfting av container på liftbil Tippbolt bolt midt under container foran for feste av tippkrok ved tømming av container fra liftbil ID-skilt metallskilt til bruk for identifisering av container ID-nummer innsveising av id nummer i container. Vi anbefaler både leverandører og innkjøpere å benytte denne terminologien ved bestilling av containere. Et felles sett med begreper gjør det lettere både å levere og gjøre innkjøp av en bestemt kvalitet. 6

7 Forslag til bransjenorm Forslaget til bransjenorm er delt inn i 3 deler. 1. Innkjøpsspesifikasjon 2. Mottakskontroll 3. Vedlikehold Innkjøpsspesifikasjon Under er det satt opp et forslag til innkjøpsspesifikasjon for containere over 2,5 m³ Vinsjeører Vinsjeører skal være helsveiset og slik utformet at de ikke får noen deformasjon ved belastning. Tippaksel Tippaksel bør ha en utvendig diameter på 60 mm, og ha en standard lengde på 2000 mm. Utstikkene på akslingen må være like lange. Høyden fra bakken til tippakselen skal være mellom mm. Løfteknaster Løfteknaster skal være tilpasset liftdumperutstyr Tippbolt Tippbolt bør ha en diameter på 35 mm. ID-skilt ID skilt skal inneholde: Volum Leverandørens navn Tara vekt Maks vekt Identifikasjonsnummer År og måned for produksjon CE-merke Her vises også til NS-EN side 6. Krav til dokumentasjon Med leveransen skal det foreligge dokumentasjon som viser at containerne er i samsvar med den bestilling som er foretatt. Stabilitet Det har forekommet ulykker der containere har tippet på grunn av feil last eller lek på containere. Det er derfor viktig at containere er stabile. I tillegg må containeren utplasseres på et jevnt underlag uten store høydeforskjeller. Ansvar for utplassering er delt mellom eier av container og den som er bruker. Hvis containeren utplasseres for et kort avtalt tidsrom, er den som utplasserer containere ansvarlig. Hvis containeren utplasseres for permanent plassering, 7

8 er brukeren ansvarlig for plassering. Likevel bør alltid den som fysisk utplasserer containeren etterse at containeren ikke plasseres på en måte som kan gjøre den utstabil, eller på andre måter forårsake ulykker. Prinsippet om stabilitet er vist i figur 2 og 3. Figur 2 Container uten stabilitet Figur 3 Container med stabilitet Som eksempel på innkjøp av containere vedlegges Åpen anbudskonkurranse Kjøp av containere fra Romerike avfallsforedling (Vedlegg 1). 8

9 Mottak av containere Ved mottak av containere anbefaler vi at følgende punkter sjekkes grundig: Kassemål Tippaksling Løfteknaster Vinsjeører Lakkering Kontrollen må følge den spesifikasjon som er gitt ved bestilling og den kontrakt som er undertegnet. Dokumentasjon er en del av leveransen og skal medfølge. Ikke mottatt dokumentasjon er å anse som mangel ved leveransen. Mottaksskjemaene som her er foreslått her kan brukes eller danne grunnlag for utarbeidelse av eget skjema. Mottakskontroll av containere Kontroll av bestillings nr. Dato: Kassemål Tippaksling Løfteknaster Vinsjeører Lakkering Merknad Ok Tilfredsstiller anbudsspesifikasjon Dokumentasjon fra leverandør Kontrollør: Figur 4 Skjemaforslag 1 for mottakskontroll av containere 9

10 Leverandør: Bestilings nr: Container type: Container nr: Container nr: Container Utførelse: Ok Moduler Utførelse: Ok Materialkvalitet: Materialkvalitet: Dimensjon: Dimensjon: Sveisearbeide: Sveisarbeide: Spalter/slisser: Spalter/slisser: Materialkvalitet : Tipperør Materialkvalitet løfteører Lakkering Utførelse: Ok Brettelokk Ral nr: Container: Utførelse: Ok Brettelokk: Materialkvalitet: Alu Sjaktluker: Dimensjon: Moduler: Sveisarbeide: Sjaktluker Utførelse: Dimensjon: Pinner: Ok Sammensetning Utførelse: Bolter/skruer: Låsemuttere: Utseende: Ok Dato: Kontrollert av: Figur 5 Skjema 2 for mottakskontroll av containere 10

11 Vedlikehold av containere Arbeidsgiver ( eier av container ) er gjennom 7, 8 og 14 i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, helt klart pålagt et vedlikeholdsansvar. Produsenten av utstyr skal utarbeide vedlikeholdsprosedyrer / krav i bruksanvisningen. Det er vanskelig å gjennomføre et vedlikeholdsprogram av containere gjennom tilsyn eller å ta containere inn til kontroll. Kontrollen bør basere seg på avviksrapportering fra dem som tømmer containere. Disse bør få opplæring i hva de skal etterse ved containere og hvordan avviksskjema skal sendes inn til ansvarlig for vedlikehold. Under kan du se eksempler på rapportsskjema (avviksskjema) ved skade på beholdere/containere fra BIR og ROAF. 11

12 12

13 13

14 Vedlegg 1 Eksempel på innbydelse til anbudskonkurranse containere Romerike Avfallsforedling ROAF 14

15 INNBYDELSE Romerike Avfallsforedling IKS har ansvar for renovasjon for kommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum en region med til sammen ca innbyggere. Romerike Avfallsforedling (ROAF), heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse for levering av nye containere for innsamling av forbruksanfall. Anbudet gjelder for containere for innsamling av både papir og restavfall (type FLEXI med utskiftbare sideplater) i størrelsene 2,5 m³, 4 m³, 6 m³, 8 m³ og 10 m 3. Containerne skal være i henhold til kravspesifikasjon i hovedpunkt 3. På bakgrunn av dette anbudet vil det bli inngått en kontrakt som gjelder for 3 år. GENERELLE OPPLYSNINGER Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av og Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II. Anskaffelsesprosedyre Åpen anbudskonkurranse. Oppdragsgiver Romerike Avfallsforedling IKS Postboks SKEDSMOKORSET Tlf: Fax : E-post : Administrerende direktør : Erik Steensrud Spørsmål Spørsmål kan rettes til: ROAF v/ driftsleder Per Lenborg Postboks SKEDSMOKORSET Fax: E-post: Særlige betingelser: Eventuelle spørsmål vedrørende anbudet sendes skriftlig pr post, e-post eller telefaks på norsk og vil bli besvart på samme måte. Tilleggsopplysninger kan gis senest 6 dager før utløpet av anbudsfristen. Kopier av alle henvendelser og svar vil bli sendt de øvrige anbyderne. Anbudsbrev Som en del av anbudet skal det medfølge et forpliktende anbudsbrev. Anbudsbrevet skal inneholde anbudssum, dato for innlevering og være underskrevet og med firmaets stempel. 15

16 Videre skal det opplyses om anbyder har tatt forbehold i anbudet og/eller levert forslag til alternative løsninger/tilleggsytelser. Eventuelle forbehold i anbudet skal være prissatt og klart beskrevet i forpliktende anbudsbrev. Innleveringssted Anbudet sendes i en original og en kopi til: ROAF v/ driftsleder Per Lenborg Postboks SKEDSMOKORSET Merking av anbudet: Signert og datert anbud sendes i lukket forsendelse merket: Anbud avfallscontainere Anbud pr telefaks og e-post aksepteres ikke. Mottatte anbud returneres ikke. Anbudsfrist Anbudet skal være mottatt senest tirsdag 13. april 2004 kl 13:00. Anbud som er innlevert etter fristens utløp vil bli avvist. Åpning Offentlig åpning vil ikke finne sted. De innkomne anbud vil bli åpnet og protokollført. Avklaring Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å skriftlig avklare enkeltelementer i anbudet. Vedståelsesfrist Anbudet må vedstås _3 måneder etter anbudsåpning Utskrift av anskaffelsesprotokoll. Retur av avviste og forkastede anbud. Leverandøren vil ikke få tilsendt utskrift av anskaffelsesprotokollen. Avviste og forkastede anbud vil ikke bli returnert. Forbehold ROAF forbeholder seg retten til å: a) helt eller delvis å anta hvilket som helst av de innleverte anbudene eller å avvise alle b) avvise anbud dersom det virker unormalt lavt i forhold til ytelsen som tilbys, og anbyder etter en skriftlig henvendelse fra oppdragsgiver ikke kan gi en objektiv sannsynlig forklaring på årsaken til den unormalt lave prisen c) avvise anbud på grunn av forbehold eller på grunn av feil, uklarheter, ufullstendigheter og lignende som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige anbudene d) anbudet ikke er undertegnet 16

17 Leveransestart Leveranse start skal være mnd.skifte mai/juni 04, og fortrinnsvis levert ferdig medio oktober for første kontraktsår. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Type container Lukkede stålcontainere for henholdsvis restavfall og papir i størrelsen 2,5 m 3, 4 m 3, 6 m 3, 8 m 3 og 10m3 for tømming med komprimatorbil. ROAF ønsker flexicontainer, hvor sideplatene er utskiftbare. Det må være mulig å sette inn sideplater med sjaktluker, store firkantluker eller papirslisser. Bestilling vil dermed skje av containerskall i de ulike størrelser, og sideplater i de beskrevne utførelser etter behov. Tilpass sideplater slik at containerne blir best mulig utnyttet. Størrelser skal beskrives, og for eksempel antall sjaktluker på de ulike containerstørrelser skal beskrives. Firkantluker skal være 2-delte, skal overlappe hverandre og må kunne låses. Tilsvarende containere og sideplater som vi ønsker anbud på kan sees på vårt hovedanlegg etter avtale. Stålkvalitet Containerne skal være utført i stål av godkjent kvalitet og standard for konstruksjonsstål. Dokumentasjon vil bli avkrevd ved kontroll, og før levering. Platetykkelse skal være minst 3mm. Hvilken stålkvalitet som er tenkt benyttet på tippaksel skal beskrives. Nødvendig sertifisering i henhold til krav fra Norske myndigheter/ Arbeidstilsyn skal foreligge. Merking Containerne skal være merket med nødvendige skilt med vektangivelse og etter øvrige beskrivelser. Containerne skal også ha Id- nummer sveiset inn på venstre side i bakkant av containeren. ROAFs klebemerker skal (hvis ROAF ønsker det) monteres på containerproduksjonssted, og kostnader for monteringen skal være innkalkulert i prisen. Klebemerkenes kostnader dekkes av ROAF. Endene på tippaksel skal påføres rød maling. Containerens hjørner skal være utstyrt med refleksmarkeringer. I fronten skal det stå: Parkering forbudt. 17

18 Plate-/sveisearbeid Containerne skal være avstivet og forsterket for å tåle de påkjenningene som de normalt blir utsatt for. Sveisingen skal utføres etter NS-EN 729 standard. Alle sveisekjøter skal helsveises (avbrutte sveiser godtas ikke, da dette gir større mulighet for rustangrep). Rør, kanaler og andre hulrom skal være utformet slik at rustangrep vanskeliggjøres. Containerne skal produseres av mest mulig hele plater. Festeanordning I tillegg til at containerne skal ha 2 stk. løfteører for feste av vinsjewiren, skal de være utstyrt med 4 stk. festebolter tilpasset liftdumperløfteutstyr. Drenering Nederst på bakveggen skal det være 2 stk. dreneringsåpninger. Overflatebehandling Utvendig containere: 1. Grundig avfetting. 2. Sandblåses til SA 2m ½. 3. Grunning: Sinkepoxi (2 komponenter) eller tilsvarende min- 30 my tørrfilm. 4. Topplakk: Klorkautsjuk eller tilsvarende min. 120 my tørrfilm. Containeren skal lakkeres hvit, farge RAL Innvendig container: 1. Grundig avfetting. 2. Alcydbasert primer 50 my. Rustbeskyttelse Det skal påføres rustbeskyttelse i rør, kanaler og eventuelt andre hulrom som gir 5 års garanti mot rustangrep. Tømmelokk Tømmelokkene på containerne skal være av typen 2-delt brettelokk Delingen av lokket skal være slik at åpning skal kreve så lite kraft som mulig. Lokkene må kunne avlåses, og det skal være mulig å flytte armen for åpning til begge sider av containeren. Tømmelokkene skal være av 3 mm aluminium, og pulverlakkert utvendig. Målsatt tegning av tømmelokkene til de ulike containerstørrelsene skal følge anbudet. OBS! (Nærmere beskrivelse av containerstørrelser og antall årlig omfang av innkjøp av de ulike containerstørrelsene og sideplater er nærmere beskrevet i vedlegg 1. 18

19 ANBUDET Økonomiske og tekniske minstekrav til anbudet Anbudet skal som et minimum inneholde følgende dokumentasjon: Firmainformasjon: - Leverandørens navn og adresse - Firmaets organisasjonsnummer Anbudsbrev Attester som bekrefter at forpliktelser vedrørende skatter og avgifter er betalt, ikke eldre enn 6 måneder Undertegnet egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS), jfr. vedlegg 3 Årsregnskap, totalt omsetning de 3 siste regnskapsår. Firmaets organisasjon: - presentasjon av firmaets organisasjon og omsetning - oversikt over firmaets totale bemanning - bemanning for dette oppdraget De viktigste oppdragene leverandøren har utført de siste 3 årene, med angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og navn på oppdragsgivere Produksjonssted Kvalitetssikringssystem/- styringssystem for firmaets arbeider Forsikringsbevis (type forsikring) Hvor stor del av kontrakten som eventuelt forutsettes overdratt til underleverandør Manglende dokumentasjon av økonomiske og tekniske minstekrav vil føre til at anbudet blir avvist. Likeledes vil følgende forhold kunne utelukke anbyder fra å delta i den videre anbudsprosessen: - Konkurs eller under gjeldsforhandling - Alvorlige feil eller grove misligheter i faglige anliggender - Svikaktig avgivelse av uriktig erklæring Språk i anbudet Anbudet skal være på norsk. I tilfeller hvor det vedlegges dokumentasjon på annet språk, skal det foreligge en oversettelse foretatt av autorisert translatør. KVALIFIKASJON Fremlagt dokumentasjon vil gi grunnlag for å vurdere hvorvidt leverandøren oppfyller minstekravene. Manglende oppfyllelse av minstekravene fører til at leverandøren ikke får sitt anbud vurdert. Kandidatene vil bli kvalifisert for den videre evaluering på grunnlag av opplysingen som angitt i pkt

20 TILDELINGSKRITERIER Følgende kriterier vil bli lagt til grunn ved vurdering av anbudene ikke prioritert rekkefølge: Pris Eventuelle kostnader oppdragsgiver påføres som følge av hvordan vareleveransen forutsettes gjennomført Fleksibilitet i vareleveransen, i den grad dette påvirker kostnadene for oppdragsgiver Service og fleksibilitet med hensyn til bestilling og leveransestørrelser Forbehold Leveringstid og leveringsbetingelser Teknisk bistand Erfaring og referanser Kvalitet Betalingsbetingelser Ut fra de nevnte kriterier vil det mest fordelaktige anbud bli valgt. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige anbud dersom oppdragsgivers forventninger ikke oppnås. PRISER OG BETINGELSER Anbudets priser skal være i norske kroner (NOK) eksklusive merverdiavgift. I anbudets priser skal alle kostnader forbundet med gjennomføring av leveransen være inkludert. For å ta hensyn til eventuell prisstigning i avtaleperioden, skal det angis hvilken indeks eventuell justering er knyttet til. Vi ber videre om at det angis hvordan en eventuell justering splittes på lønnskostnader og råstoff. Det skal opplyses om anbyder har tatt forbehold til anbudet og/eller levert forslag til alternative løsninger/tilleggsytelser. Eventuelle forbehold i anbudet skal være prissatt og klart beskrevet. Dersom prisen ikke omfatter alle ytelser som er foreskrevet i anbudsgrunnlaget, eller som må inngå i en funksjonsdyktig leveranse, skal anbyder gjøre spesielt oppmerksom på hvordan forutsetningene er fraveket, og konsekvensen av endringen. Leveringsbetingelser Alle priser forstås fritt levert ROAFs lager i Bølerveien, 2020 SKEDSMOKORSET eller annen adresse i ROAFs område, som måtte bli spesifisert ved bestilling. Leverandør er ansvarlig for alt tilbudt utstyr inntil det er levert og overtatt av ROAF Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser er fri leveringsmåned + 30 dager. 20

21 Tvister Dersom det oppstår tvister mellom partene om tolkninger eller rettsvirkninger av avtalene, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem kan enhver av partene bringe saken inn for de ordinære domstoler 21

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-109. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-109. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-109 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE For 2 år med opsjonsmuligheter for 1 + 1 år Doffin id: 116118

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta kommune Drift og utbygging Kommunale Bygg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta 9.6.15 Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 ANBUDSDOKUMENT Samarbeid om kjøp av Teleskopisk brannlift Trondheim m Levanger Stjørdal Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG HENSIKT MED ANBUDSINNBYDELSEN...Side

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Forside med logo og referanse Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Invitasjon Deres firma inviteres til å gi tilbud på skogbruksplanlegging i. (område)... Kommune imøteser deres tilbud innen tilbudsfristen.

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket.

Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket. Konkurransegrunnlag for utvidelse av AV-Løsninger i Nasjonalbiblioteket. NB-IKT-032006 NASJONALBIBLIOTEKET 14.09.2006 12.10.2006 Nasjonalbiblioteket Side 1 av 13 KAPITTEL 1 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 0.3.1 ANBUDSSKJEMA BRØYTING... 3 0.3.2 ANTALL RODER... 4 0.3.3 SAMARBEIDSPARTNER... 4 0.3.4 FIRMAOPPLYSNINGER...

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer