BRANSJENORM FOR CONTAINER FOR INNSAMLING AV HUSHOLDNINGS- ELLER NÆRINGSAVFALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANSJENORM FOR CONTAINER FOR INNSAMLING AV HUSHOLDNINGS- ELLER NÆRINGSAVFALL"

Transkript

1 Rapport nr. 8/2004 Norsk renholdsverks- forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning Maskinentreprenørenes Forbund 2. Tippaksel 1. Vinsj eør er 2. Tippaksel 3. Løft eknast er 4. Tippbolt 5. ID- skilt 6. ID- nr innsveiset 4. Tippbolt NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering 1. Vinsjeør er 5. ID- skilt 3. Løfteknaster 6. ID nr. BRANSJENORM FOR CONTAINER FOR INNSAMLING AV HUSHOLDNINGS- ELLER NÆRINGSAVFALL 1 N o r s k r e n h o l d s v e r k s - f o r e n i n g

2 R A P P O R T Rapport nr: Dato: 8/ Distribusjon: Fri Tittel: BRANSJENORM FOR CONTAINER FOR INNSAMLING AV HUSHOLDNINGS- ELLER NÆRINGSAVFALL Oppdragsgiver: Norsk renholdsverks-forening og Maskinentreprenørenes Forbund Forfatter(e): Håkon Jentoft, NRF, Tore Veløy, MEF Oppdragstaker: Sammendrag: Revidert: ISSN: Kontaktperson: Håkon Jentoft Rev. dato: ISBN: Medforfatter: Tore Warolin, BNS, Knut Lorentsen, Renovasjonsetaten Oslo kommune Svein Henriksen, BIR Per Lenborg, ROAF Emneord: Stålcontainere, husholdningsavfall, næringsavfall, Helse, Miljø og Sikkerhet baklaster I forbindelse med utbygging av kildesortering av husholdnings- og næringsavfall har det vært og er behov for å utplassere en rekke containere over 2,5 m³. Både private og kommunale renovasjonsselskaper har savnet en bransjespesifikasjon som kan lette bestilling, mottak og vedlikehold av disse containerne. NRF og MEF har derfor i samarbeid med leverandørene utviklet en bransjenorm som kan lette dette arbeidet. Det er gjort et søk i eksisterende standarder, men disse tilfredsstiller ikke fullt ut det behovet. MEF og NRF oppfordrer både leverandører og innkjøpere å benytte bransjenormen ved innkjøp av containere. Eventuelle forslag til forbedringer kan sendes til NRF. Godkjent av: Håkon M. Dahl Dato: Sign: 2

3 BRANSJELØSNING FOR CONTAINERE OVER 2,5 M³ - BAKGRUNN... 4 Hva er problemet... 4 Aktuelle standarder på området... 4 Bruk av bransjenormen...5 ORGANISERING... 5 Styringsgruppe... 5 Arbeidsgruppe... 5 Forslag til terminologi for containere... 5 FORSLAG TIL BRANSJENORM... 7 Innkjøpsspesifikasjon... 7 Mottak av containere... 9 Vedlikehold av containere

4 Bransjeløsning for containere over 2,5 m³ - bakgrunn Hva er problemet I forbindelse med utbygging av kildesortering av husholdnings- og næringsavfall har det vært og er behov for å utplassere en rekke containere over 2,5 m³. Både private og kommunale renovasjonsselskaper har savnet en bransjespesifikasjon som kan lette bestilling, mottak og vedlikehold av disse containerne. Dette har ført til at det har vært vanskelig å sammenligne tilbud fra leverandører fordi kvalitet ikke har vært spesifisert, og omvendt, det har vært vanskelig å for leverandører å dokumentere og konkurrere på kvalitet på sine containere. Manglende mottakskontroll har ført til at containere som ikke skulle vært akseptert ved mottak, har blitt tatt i bruk. Dette har medført økte reparasjons- og vedlikeholdskostnader senere. Manglende mottakskontroll har også medført at containere ikke er tilstrekkelig registrert hos brukerne. Dette har medført at vedlikeholdet ikke har vært systematisk. Dette har medført at det har skjedd slitasje på containere som igjen har medført en del nestenulykker. NRF og MEF har derfor i samarbeid med leverandørene utviklet en bransjenorm som kan lette dette arbeidet. Bransjenormen er avgrenset til stålcontainere over 5 m³ for baklaster. Det vil bli vurdert om det er behov for å utvikle normer også for andre typer containere. Aktuelle standarder på området I prosjektet har vi lagt vekt på å ikke utvikle normer som kommer i konflikt med eller i konkurranse med gjeldende standarder. Arbeidsgruppen har derfor sjekket ut vedtatte og planlagte standarder i Norge og under CEN. Følgende standarder som er aktuelle for innsamling av avfall er funnet: NS nr. Standard Status Kommentar NS-EN Stasjonære avfallsbeholdere Del 1: Beholdere med kapasitet fra 1700 l til 5000 l med flatt eller buet lokk for løftetapp, dobbelløftetapp eller pocket løfteutstyr Antatt juni 2002 Standarden forefinnes bare på engelsk. Spesifiserer dimensjoner og krav til stasjonære beholdere. Standarden er ikke tilstrekkelig for å løse NS-EN NS 4320-U8 Stasjonære avfallsbeholdere Del 3: Helse- og sikkerhetskrav Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner DelU8: Utstyr for avfallshåndtering Antatt juni 2002 Forslag formålet med bransjenorm Standarden forefinnes bare på engelsk. Spesifiserer sikkerhets- og helsekrav til stasjonære beholdere. Standarden er ikke tilstrekkelig for å løse formålet med bransjenorm Standarden er ikke tilstrekkelig for å løse formålet med bransjenorm 4

5 Bruk av bransjenormen Bransjenormen kan brukes av både innkjøpere/brukere av containere og leverandører. For innkjøper kan normen benyttes som en del av det grunnlaget som utarbeides som tilbudsspesifikasjon ved innkjøp av containere. Tilsvarende kan leverandører henvise til normen for å spesifisere kvalitet på sitt tilbud. Normen kan også danne grunnlag for den kontroll som innkjøper gjør ved mottak av en leveranse. Og i tillegg er det svært viktig å etterse og vedlikeholde containere for å sikre lang levetid og unngå ulykker ved containere. Organisering Bransjenormen er utarbeidet i et dugnadsprosjekt mellom leverandører og brukere. Arbeidet startet opp ved at man ble enige om problemet og at dette kunne løses gjennom en felles bransjenorm. Det ble opprettet en styringsgruppe og en mindre arbeidsgruppe med ansvar for å frem forslag til bransjenormen. Styringsgruppe Styringsgruppen har bestått av: Tore Warolin, BNS Knut Lorentsen, Renovasjonsetaten Oslo kommune Svein Henriksen, BIR Tore Veløy, MEF Per Lenborg, ROAF Tom Andreassen, Namdal Ressurs Leon Gillinsky, Krankontrollen AS Jan Erik Fossum, Plategods AS Håkon Jentoft, NRF Styringsgruppen har hatt 2 møter. Arbeidsgruppe Arbeidsgruppen har bestått av: Tore Warolin, BNS Knut Lorentsen, Renovasjonsetaten Oslo kommune Svein Henriksen, BIR Tore Veløy, MEF Per Lenborg, ROAF Gruppen har hatt 2 møter. Denne gruppen har tatt frem det bakgrunnstoff som har vært nødvendig for å kunne foreslå bransjenormen. Forslag til terminologi for containere Under arbeidet i både styrings- og arbeidsgruppen kom det frem at det eksisterer til dels svært forskjellig terminologi knyttet til de ulike punktene på en container. I bransjenormen har vi derfor tatt frem et felles forslag til begreper som bør benyttes. På figuren under er de ulike punktene på en container vist: 5

6 1. Vinsj eør er 2. Tippaksel 1. Vinsj eør er 2. Tippaksel 3. Løft eknast er 4. Tippbolt 5. ID- skilt 6. ID- nr innsveiset 5. ID- skilt 3. Løft eknast er 6. ID nr. 4. Tippbolt Figur 1 Container med betegnelser brukt i normen Arbeidsgruppen foreslår følgende begreper med forklaring: Vinsjeøre ører oppe i bakkant av containeren for feste av vaier for vinsj. Tippaksel metallrør som stikker ut på sidene for å kunne feste containeren til baklaster Løfteknaster knaster for festing av kjetting ved løfting av container på liftbil Tippbolt bolt midt under container foran for feste av tippkrok ved tømming av container fra liftbil ID-skilt metallskilt til bruk for identifisering av container ID-nummer innsveising av id nummer i container. Vi anbefaler både leverandører og innkjøpere å benytte denne terminologien ved bestilling av containere. Et felles sett med begreper gjør det lettere både å levere og gjøre innkjøp av en bestemt kvalitet. 6

7 Forslag til bransjenorm Forslaget til bransjenorm er delt inn i 3 deler. 1. Innkjøpsspesifikasjon 2. Mottakskontroll 3. Vedlikehold Innkjøpsspesifikasjon Under er det satt opp et forslag til innkjøpsspesifikasjon for containere over 2,5 m³ Vinsjeører Vinsjeører skal være helsveiset og slik utformet at de ikke får noen deformasjon ved belastning. Tippaksel Tippaksel bør ha en utvendig diameter på 60 mm, og ha en standard lengde på 2000 mm. Utstikkene på akslingen må være like lange. Høyden fra bakken til tippakselen skal være mellom mm. Løfteknaster Løfteknaster skal være tilpasset liftdumperutstyr Tippbolt Tippbolt bør ha en diameter på 35 mm. ID-skilt ID skilt skal inneholde: Volum Leverandørens navn Tara vekt Maks vekt Identifikasjonsnummer År og måned for produksjon CE-merke Her vises også til NS-EN side 6. Krav til dokumentasjon Med leveransen skal det foreligge dokumentasjon som viser at containerne er i samsvar med den bestilling som er foretatt. Stabilitet Det har forekommet ulykker der containere har tippet på grunn av feil last eller lek på containere. Det er derfor viktig at containere er stabile. I tillegg må containeren utplasseres på et jevnt underlag uten store høydeforskjeller. Ansvar for utplassering er delt mellom eier av container og den som er bruker. Hvis containeren utplasseres for et kort avtalt tidsrom, er den som utplasserer containere ansvarlig. Hvis containeren utplasseres for permanent plassering, 7

8 er brukeren ansvarlig for plassering. Likevel bør alltid den som fysisk utplasserer containeren etterse at containeren ikke plasseres på en måte som kan gjøre den utstabil, eller på andre måter forårsake ulykker. Prinsippet om stabilitet er vist i figur 2 og 3. Figur 2 Container uten stabilitet Figur 3 Container med stabilitet Som eksempel på innkjøp av containere vedlegges Åpen anbudskonkurranse Kjøp av containere fra Romerike avfallsforedling (Vedlegg 1). 8

9 Mottak av containere Ved mottak av containere anbefaler vi at følgende punkter sjekkes grundig: Kassemål Tippaksling Løfteknaster Vinsjeører Lakkering Kontrollen må følge den spesifikasjon som er gitt ved bestilling og den kontrakt som er undertegnet. Dokumentasjon er en del av leveransen og skal medfølge. Ikke mottatt dokumentasjon er å anse som mangel ved leveransen. Mottaksskjemaene som her er foreslått her kan brukes eller danne grunnlag for utarbeidelse av eget skjema. Mottakskontroll av containere Kontroll av bestillings nr. Dato: Kassemål Tippaksling Løfteknaster Vinsjeører Lakkering Merknad Ok Tilfredsstiller anbudsspesifikasjon Dokumentasjon fra leverandør Kontrollør: Figur 4 Skjemaforslag 1 for mottakskontroll av containere 9

10 Leverandør: Bestilings nr: Container type: Container nr: Container nr: Container Utførelse: Ok Moduler Utførelse: Ok Materialkvalitet: Materialkvalitet: Dimensjon: Dimensjon: Sveisearbeide: Sveisarbeide: Spalter/slisser: Spalter/slisser: Materialkvalitet : Tipperør Materialkvalitet løfteører Lakkering Utførelse: Ok Brettelokk Ral nr: Container: Utførelse: Ok Brettelokk: Materialkvalitet: Alu Sjaktluker: Dimensjon: Moduler: Sveisarbeide: Sjaktluker Utførelse: Dimensjon: Pinner: Ok Sammensetning Utførelse: Bolter/skruer: Låsemuttere: Utseende: Ok Dato: Kontrollert av: Figur 5 Skjema 2 for mottakskontroll av containere 10

11 Vedlikehold av containere Arbeidsgiver ( eier av container ) er gjennom 7, 8 og 14 i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, helt klart pålagt et vedlikeholdsansvar. Produsenten av utstyr skal utarbeide vedlikeholdsprosedyrer / krav i bruksanvisningen. Det er vanskelig å gjennomføre et vedlikeholdsprogram av containere gjennom tilsyn eller å ta containere inn til kontroll. Kontrollen bør basere seg på avviksrapportering fra dem som tømmer containere. Disse bør få opplæring i hva de skal etterse ved containere og hvordan avviksskjema skal sendes inn til ansvarlig for vedlikehold. Under kan du se eksempler på rapportsskjema (avviksskjema) ved skade på beholdere/containere fra BIR og ROAF. 11

12 12

13 13

14 Vedlegg 1 Eksempel på innbydelse til anbudskonkurranse containere Romerike Avfallsforedling ROAF 14

15 INNBYDELSE Romerike Avfallsforedling IKS har ansvar for renovasjon for kommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum en region med til sammen ca innbyggere. Romerike Avfallsforedling (ROAF), heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse for levering av nye containere for innsamling av forbruksanfall. Anbudet gjelder for containere for innsamling av både papir og restavfall (type FLEXI med utskiftbare sideplater) i størrelsene 2,5 m³, 4 m³, 6 m³, 8 m³ og 10 m 3. Containerne skal være i henhold til kravspesifikasjon i hovedpunkt 3. På bakgrunn av dette anbudet vil det bli inngått en kontrakt som gjelder for 3 år. GENERELLE OPPLYSNINGER Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av og Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II. Anskaffelsesprosedyre Åpen anbudskonkurranse. Oppdragsgiver Romerike Avfallsforedling IKS Postboks SKEDSMOKORSET Tlf: Fax : E-post : Administrerende direktør : Erik Steensrud Spørsmål Spørsmål kan rettes til: ROAF v/ driftsleder Per Lenborg Postboks SKEDSMOKORSET Fax: E-post: Særlige betingelser: Eventuelle spørsmål vedrørende anbudet sendes skriftlig pr post, e-post eller telefaks på norsk og vil bli besvart på samme måte. Tilleggsopplysninger kan gis senest 6 dager før utløpet av anbudsfristen. Kopier av alle henvendelser og svar vil bli sendt de øvrige anbyderne. Anbudsbrev Som en del av anbudet skal det medfølge et forpliktende anbudsbrev. Anbudsbrevet skal inneholde anbudssum, dato for innlevering og være underskrevet og med firmaets stempel. 15

16 Videre skal det opplyses om anbyder har tatt forbehold i anbudet og/eller levert forslag til alternative løsninger/tilleggsytelser. Eventuelle forbehold i anbudet skal være prissatt og klart beskrevet i forpliktende anbudsbrev. Innleveringssted Anbudet sendes i en original og en kopi til: ROAF v/ driftsleder Per Lenborg Postboks SKEDSMOKORSET Merking av anbudet: Signert og datert anbud sendes i lukket forsendelse merket: Anbud avfallscontainere Anbud pr telefaks og e-post aksepteres ikke. Mottatte anbud returneres ikke. Anbudsfrist Anbudet skal være mottatt senest tirsdag 13. april 2004 kl 13:00. Anbud som er innlevert etter fristens utløp vil bli avvist. Åpning Offentlig åpning vil ikke finne sted. De innkomne anbud vil bli åpnet og protokollført. Avklaring Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å skriftlig avklare enkeltelementer i anbudet. Vedståelsesfrist Anbudet må vedstås _3 måneder etter anbudsåpning Utskrift av anskaffelsesprotokoll. Retur av avviste og forkastede anbud. Leverandøren vil ikke få tilsendt utskrift av anskaffelsesprotokollen. Avviste og forkastede anbud vil ikke bli returnert. Forbehold ROAF forbeholder seg retten til å: a) helt eller delvis å anta hvilket som helst av de innleverte anbudene eller å avvise alle b) avvise anbud dersom det virker unormalt lavt i forhold til ytelsen som tilbys, og anbyder etter en skriftlig henvendelse fra oppdragsgiver ikke kan gi en objektiv sannsynlig forklaring på årsaken til den unormalt lave prisen c) avvise anbud på grunn av forbehold eller på grunn av feil, uklarheter, ufullstendigheter og lignende som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige anbudene d) anbudet ikke er undertegnet 16

17 Leveransestart Leveranse start skal være mnd.skifte mai/juni 04, og fortrinnsvis levert ferdig medio oktober for første kontraktsår. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Type container Lukkede stålcontainere for henholdsvis restavfall og papir i størrelsen 2,5 m 3, 4 m 3, 6 m 3, 8 m 3 og 10m3 for tømming med komprimatorbil. ROAF ønsker flexicontainer, hvor sideplatene er utskiftbare. Det må være mulig å sette inn sideplater med sjaktluker, store firkantluker eller papirslisser. Bestilling vil dermed skje av containerskall i de ulike størrelser, og sideplater i de beskrevne utførelser etter behov. Tilpass sideplater slik at containerne blir best mulig utnyttet. Størrelser skal beskrives, og for eksempel antall sjaktluker på de ulike containerstørrelser skal beskrives. Firkantluker skal være 2-delte, skal overlappe hverandre og må kunne låses. Tilsvarende containere og sideplater som vi ønsker anbud på kan sees på vårt hovedanlegg etter avtale. Stålkvalitet Containerne skal være utført i stål av godkjent kvalitet og standard for konstruksjonsstål. Dokumentasjon vil bli avkrevd ved kontroll, og før levering. Platetykkelse skal være minst 3mm. Hvilken stålkvalitet som er tenkt benyttet på tippaksel skal beskrives. Nødvendig sertifisering i henhold til krav fra Norske myndigheter/ Arbeidstilsyn skal foreligge. Merking Containerne skal være merket med nødvendige skilt med vektangivelse og etter øvrige beskrivelser. Containerne skal også ha Id- nummer sveiset inn på venstre side i bakkant av containeren. ROAFs klebemerker skal (hvis ROAF ønsker det) monteres på containerproduksjonssted, og kostnader for monteringen skal være innkalkulert i prisen. Klebemerkenes kostnader dekkes av ROAF. Endene på tippaksel skal påføres rød maling. Containerens hjørner skal være utstyrt med refleksmarkeringer. I fronten skal det stå: Parkering forbudt. 17

18 Plate-/sveisearbeid Containerne skal være avstivet og forsterket for å tåle de påkjenningene som de normalt blir utsatt for. Sveisingen skal utføres etter NS-EN 729 standard. Alle sveisekjøter skal helsveises (avbrutte sveiser godtas ikke, da dette gir større mulighet for rustangrep). Rør, kanaler og andre hulrom skal være utformet slik at rustangrep vanskeliggjøres. Containerne skal produseres av mest mulig hele plater. Festeanordning I tillegg til at containerne skal ha 2 stk. løfteører for feste av vinsjewiren, skal de være utstyrt med 4 stk. festebolter tilpasset liftdumperløfteutstyr. Drenering Nederst på bakveggen skal det være 2 stk. dreneringsåpninger. Overflatebehandling Utvendig containere: 1. Grundig avfetting. 2. Sandblåses til SA 2m ½. 3. Grunning: Sinkepoxi (2 komponenter) eller tilsvarende min- 30 my tørrfilm. 4. Topplakk: Klorkautsjuk eller tilsvarende min. 120 my tørrfilm. Containeren skal lakkeres hvit, farge RAL Innvendig container: 1. Grundig avfetting. 2. Alcydbasert primer 50 my. Rustbeskyttelse Det skal påføres rustbeskyttelse i rør, kanaler og eventuelt andre hulrom som gir 5 års garanti mot rustangrep. Tømmelokk Tømmelokkene på containerne skal være av typen 2-delt brettelokk Delingen av lokket skal være slik at åpning skal kreve så lite kraft som mulig. Lokkene må kunne avlåses, og det skal være mulig å flytte armen for åpning til begge sider av containeren. Tømmelokkene skal være av 3 mm aluminium, og pulverlakkert utvendig. Målsatt tegning av tømmelokkene til de ulike containerstørrelsene skal følge anbudet. OBS! (Nærmere beskrivelse av containerstørrelser og antall årlig omfang av innkjøp av de ulike containerstørrelsene og sideplater er nærmere beskrevet i vedlegg 1. 18

19 ANBUDET Økonomiske og tekniske minstekrav til anbudet Anbudet skal som et minimum inneholde følgende dokumentasjon: Firmainformasjon: - Leverandørens navn og adresse - Firmaets organisasjonsnummer Anbudsbrev Attester som bekrefter at forpliktelser vedrørende skatter og avgifter er betalt, ikke eldre enn 6 måneder Undertegnet egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS), jfr. vedlegg 3 Årsregnskap, totalt omsetning de 3 siste regnskapsår. Firmaets organisasjon: - presentasjon av firmaets organisasjon og omsetning - oversikt over firmaets totale bemanning - bemanning for dette oppdraget De viktigste oppdragene leverandøren har utført de siste 3 årene, med angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og navn på oppdragsgivere Produksjonssted Kvalitetssikringssystem/- styringssystem for firmaets arbeider Forsikringsbevis (type forsikring) Hvor stor del av kontrakten som eventuelt forutsettes overdratt til underleverandør Manglende dokumentasjon av økonomiske og tekniske minstekrav vil føre til at anbudet blir avvist. Likeledes vil følgende forhold kunne utelukke anbyder fra å delta i den videre anbudsprosessen: - Konkurs eller under gjeldsforhandling - Alvorlige feil eller grove misligheter i faglige anliggender - Svikaktig avgivelse av uriktig erklæring Språk i anbudet Anbudet skal være på norsk. I tilfeller hvor det vedlegges dokumentasjon på annet språk, skal det foreligge en oversettelse foretatt av autorisert translatør. KVALIFIKASJON Fremlagt dokumentasjon vil gi grunnlag for å vurdere hvorvidt leverandøren oppfyller minstekravene. Manglende oppfyllelse av minstekravene fører til at leverandøren ikke får sitt anbud vurdert. Kandidatene vil bli kvalifisert for den videre evaluering på grunnlag av opplysingen som angitt i pkt

20 TILDELINGSKRITERIER Følgende kriterier vil bli lagt til grunn ved vurdering av anbudene ikke prioritert rekkefølge: Pris Eventuelle kostnader oppdragsgiver påføres som følge av hvordan vareleveransen forutsettes gjennomført Fleksibilitet i vareleveransen, i den grad dette påvirker kostnadene for oppdragsgiver Service og fleksibilitet med hensyn til bestilling og leveransestørrelser Forbehold Leveringstid og leveringsbetingelser Teknisk bistand Erfaring og referanser Kvalitet Betalingsbetingelser Ut fra de nevnte kriterier vil det mest fordelaktige anbud bli valgt. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige anbud dersom oppdragsgivers forventninger ikke oppnås. PRISER OG BETINGELSER Anbudets priser skal være i norske kroner (NOK) eksklusive merverdiavgift. I anbudets priser skal alle kostnader forbundet med gjennomføring av leveransen være inkludert. For å ta hensyn til eventuell prisstigning i avtaleperioden, skal det angis hvilken indeks eventuell justering er knyttet til. Vi ber videre om at det angis hvordan en eventuell justering splittes på lønnskostnader og råstoff. Det skal opplyses om anbyder har tatt forbehold til anbudet og/eller levert forslag til alternative løsninger/tilleggsytelser. Eventuelle forbehold i anbudet skal være prissatt og klart beskrevet. Dersom prisen ikke omfatter alle ytelser som er foreskrevet i anbudsgrunnlaget, eller som må inngå i en funksjonsdyktig leveranse, skal anbyder gjøre spesielt oppmerksom på hvordan forutsetningene er fraveket, og konsekvensen av endringen. Leveringsbetingelser Alle priser forstås fritt levert ROAFs lager i Bølerveien, 2020 SKEDSMOKORSET eller annen adresse i ROAFs område, som måtte bli spesifisert ved bestilling. Leverandør er ansvarlig for alt tilbudt utstyr inntil det er levert og overtatt av ROAF Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser er fri leveringsmåned + 30 dager. 20

21 Tvister Dersom det oppstår tvister mellom partene om tolkninger eller rettsvirkninger av avtalene, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem kan enhver av partene bringe saken inn for de ordinære domstoler 21

Rammeavtale konsulenttjenester innen avfallssektoren

Rammeavtale konsulenttjenester innen avfallssektoren KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale konsulenttjenester innen avfallssektoren Konkurranse med forhandlinger etter forskriftens del I og II TILBUDSFRIST: 15.05.15, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse GENERELLE OPPLYSNINGER

Detaljer

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår Kongsberg kommune varekjøp

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Orkdal kommune Tekniske Tjenester LEGGING AV NYTT SPORTSGULV 2100 M 2 PÅ TO BANEFLATER I ORKLAHALLEN Prosjekt 2014/4814 Anbudsfrist 07. juli 2014, kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE :

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV VAKUUM SUGEBIL MOBILT AVFALLSSUG SAK 13/015

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV VAKUUM SUGEBIL MOBILT AVFALLSSUG SAK 13/015 KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV VAKUUM SUGEBIL MOBILT AVFALLSSUG SAK 13/015 Kontaktperson: Tor Henriksen Tilbudsfrist: 30.08.2013 kl.12.00 INNHOLD 1. OPPDRAGSGIVER... 3 2. OPPDRAGETS ART... 3 3. KONKURRANSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

Hammerfest kommune. ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN

Hammerfest kommune. ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN Hammerfest kommune ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: HMS erklæring INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Oppdragsgiver og omfang Side 2 6

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG VEIHØVEL TIL EIDSKOG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/Tilbudsskjema Vedlegg 2: HMS-skjema Vedlegg 3: Utkast til kontrakt varekjøp

Detaljer

NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE

NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: HMS-skjema Vedlegg 3: Standard avtalevilkår

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING

SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING 30.04.2013 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Innbydelse... 2 1.2 Lov

Detaljer

Forespørsel om deltakelse

Forespørsel om deltakelse Forespørsel om deltakelse Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av elektronisk spørreskjemaverktøy for Politidirektoratet Søknadsfrist: 4. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse til å delta i anbudskonkurranse...

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. Bygningsmessige arbeider for Utvidelse av port Skoletomten

Konkurransegrunnlag for. Bygningsmessige arbeider for Utvidelse av port Skoletomten Konkurransegrunnlag for Bygningsmessige arbeider for Utvidelse av port Skoletomten For levering til Skoletomten på Bardufoss Saksnummer: 1/2015 Konkurransegrunnlag Utvidelse av port 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av tankbil til Strand kommune brannvesen Tilbudsfrist: 16.03.2016 kl.12.00 Arkivsaksnr.16/316 Konkurransegrunnlag Tankbil side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse av meglertjeneste på forsikring - Kongsberg kommune samt opsjon for Notodden og Rollag kommuner

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse av meglertjeneste på forsikring - Kongsberg kommune samt opsjon for Notodden og Rollag kommuner KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse av meglertjeneste på forsikring - Kongsberg kommune samt opsjon for Notodden og Rollag kommuner Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200. Anbud Krokcontainere 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av 2 krokcontainere for transport av avfall. 1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen + Jernbaneverket Kapittel B1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbyderens utgifter i

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG For anbud om leveranse av toppsystem til Kongsberg kommunale eiendoms sentraldriftsanlegg Tilbudsfrist: 15.03.2010 klokken

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Anskaffelse av høyhastighetskamera

Konkurransegrunnlag: Anskaffelse av høyhastighetskamera Høgskolen i Telemark Til tilbyderne Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Deres referanse: Vår referanse: Dato: 35 57 52 14 knut.vagsather@hit.no 2015/03343 03.09.15 Konkurransegrunnlag: Anskaffelse

Detaljer

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag Til søkere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato Evaluering av statsborgerregelverket Kvalifikasjonsgrunnlag Fase 1 Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring (FOA Del III) Sak

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere...

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere... KVALIFIKASJONSGRUNNLAG OPPFØRING AV FORBRENNINGSANLEGG FOR RESTAVFALL ENTREPRISE B03-06 Maler og belegg 15.10.2008 Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av Konkurransegrunnlag for for kjøp av snøbrøyting av kommunale veier og plasser i Lunner Kommune 2016/2017-2017/2018 med opsjon om forlengelse med ett år av gangen i 2 år (1+1.) Saksnummer: 2016-16/959 Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER Varighet 2 med opsjon på1+1 år KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 20.02.2014 kl. 12.00 Vedlegg: 1. Standarkontraktsvilkår kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse

Åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse TØMMING AV SLAM FRA PRIVATE OG STØRRE KOMMUNALE SLAMAVSKILLERE 2014-2017 ID kunngjøring i Doffin: 113356 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM OPPDRAGET OG KONKURRANSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Svak- og sterkstrøm til datarom. Gol kommune. Tilbudsfrist: 23. februar 2009, kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Svak- og sterkstrøm til datarom. Gol kommune. Tilbudsfrist: 23. februar 2009, kl KONKURRANSEGRUNNLAG Svak- og sterkstrøm til datarom i Gol kommune Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Utgår Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for kommunene i Hallingdal Vedlegg

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INNEKLIMA INSTRUMENTER TIL HØGSKOLEN I OSLO, AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INNEKLIMA INSTRUMENTER TIL HØGSKOLEN I OSLO, AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING www.hio.no Til leverandørene Deres ref: Vår ref: 2008/2282 Saksbehandler: Sturla Rolfsen og Gitte Østhus Dato: 29. mai 2008 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INNEKLIMA INSTRUMENTER TIL HØGSKOLEN I OSLO, AVDELING

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel Returkraft AS Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel Anskaffelse: 2012/48-2013 Tilbudsfrist: 15.08.2013 kl. 1200 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om Returkraft

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 430175 Kristiansten festning Sikringstiltak murer

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08 Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Nytt barnevernsystem Anbud 24/08 Barnevern Steinkjer 13.05.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av nytt barnevernssystem.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter Saksnummer: [] KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter Avtaleperiode 01.01.2014 31.12.2015 Opsjon 1 + 1 år utover avtaleperioden For oppdragsgiver Troms fylkeskommune,

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER,

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, Åsnes Kommune Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, For vedlikeholdstiltak, mindre ombygginger og installasjoner, samt middels store oppdrag i Åsnes

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Saksnummer: [15/4338] KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Troms fylkeskommune Utarbeidelse av energiattester for yrkesbygg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg For oppdragsgiver Troms fylkeskommune,

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform... 3 1.3 Konkurransegrunnlaget...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Oppdal kommune TILBYGG HØGMO BARNEHAGE Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage

Oppdal kommune TILBYGG HØGMO BARNEHAGE Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage 1 Innhold 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.3 Anskaffelsen gjelder...

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale for trevareverkstedet ved Ringerike fengsel. Kriminalomsorgen Ringerike fengsel

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale for trevareverkstedet ved Ringerike fengsel. Kriminalomsorgen Ringerike fengsel KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale for trevareverkstedet ved. Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Utkast til rammeavtale Vedlegg 2: Standard avtalevilkår Vedlegg 3: Tilbudsmal/Kravspesifikasjon

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEREGLER OG TILBUDSBESTEMMELSER

DEL I: KONKURRANSEREGLER OG TILBUDSBESTEMMELSER DEL I: KONKURRANSEREGLER OG TILBUDSBESTEMMELSER Side 1 av 10 KONKURRANSEREGLER / TILBUDSBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål... 3 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 14/1479

System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 14/1479 201 Aurskog- Høland kommune System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 1/179 Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist:.9.201 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 190 BJØRKELANGEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Etablering av ekstra nedgravde containere i Dyre Halses gt.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Etablering av ekstra nedgravde containere i Dyre Halses gt. KONKURRANSEGRUNNLAG Etablering av ekstra nedgravde containere i Dyre Halses gt. Dato: 20.07.2012 Innholdsfortegnelse Del 1. Tilbudsinnbydelse... 4 1.1 Orientering om prosjektet... 4 1.2 Anbudsbefaring...

Detaljer

K100 Generalentreprise

K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag for Rehabilitering og utvidelse av Hauketo skole Grunnlag for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 1-1 av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE TILBUDSFRIST: 12.5.2014 KL. 10:00 SAK NR. 14/01130 Konkurransegrunnlag sak 14/01130 Side 1 av 8 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag Rammeavtale om Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag 1. Generelt om innlevering av tilbud Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Oppfølging av etablerere i sørsamisk område. Tilbudsfrist kl

Konkurransegrunnlag. Oppfølging av etablerere i sørsamisk område. Tilbudsfrist kl Konkurransegrunnlag Oppfølging av etablerere i sørsamisk område Tilbudsfrist 04.10.2010 kl. 12.00 Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. konsulenttjenester til utredning av Eidsbergskolen hvor går vi?

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. konsulenttjenester til utredning av Eidsbergskolen hvor går vi? Konkurransegrunnlag for for kjøp av konsulenttjenester til utredning av Eidsbergskolen hvor går vi? For levering til Eidsberg kommune Saksnummer: 14/1244 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Steinspranggjerde og fjellrensk/bolting - Åtnes bustadfelt

Prosjektbeskrivelse for Steinspranggjerde og fjellrensk/bolting - Åtnes bustadfelt Prosjektbeskrivelse for Steinspranggjerde og fjellrensk/bolting - Åtnes bustadfelt Innbydelse til anbud: Steinspranggjerde og fjellrensk/bolting, Åtnes bustadfelt, Aurland kommune Aurland kommune inviterer

Detaljer