BRANSJENORM FOR CONTAINER FOR INNSAMLING AV HUSHOLDNINGS- ELLER NÆRINGSAVFALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANSJENORM FOR CONTAINER FOR INNSAMLING AV HUSHOLDNINGS- ELLER NÆRINGSAVFALL"

Transkript

1 Rapport nr. 8/2004 Norsk renholdsverks- forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning Maskinentreprenørenes Forbund 2. Tippaksel 1. Vinsj eør er 2. Tippaksel 3. Løft eknast er 4. Tippbolt 5. ID- skilt 6. ID- nr innsveiset 4. Tippbolt NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering 1. Vinsjeør er 5. ID- skilt 3. Løfteknaster 6. ID nr. BRANSJENORM FOR CONTAINER FOR INNSAMLING AV HUSHOLDNINGS- ELLER NÆRINGSAVFALL 1 N o r s k r e n h o l d s v e r k s - f o r e n i n g

2 R A P P O R T Rapport nr: Dato: 8/ Distribusjon: Fri Tittel: BRANSJENORM FOR CONTAINER FOR INNSAMLING AV HUSHOLDNINGS- ELLER NÆRINGSAVFALL Oppdragsgiver: Norsk renholdsverks-forening og Maskinentreprenørenes Forbund Forfatter(e): Håkon Jentoft, NRF, Tore Veløy, MEF Oppdragstaker: Sammendrag: Revidert: ISSN: Kontaktperson: Håkon Jentoft Rev. dato: ISBN: Medforfatter: Tore Warolin, BNS, Knut Lorentsen, Renovasjonsetaten Oslo kommune Svein Henriksen, BIR Per Lenborg, ROAF Emneord: Stålcontainere, husholdningsavfall, næringsavfall, Helse, Miljø og Sikkerhet baklaster I forbindelse med utbygging av kildesortering av husholdnings- og næringsavfall har det vært og er behov for å utplassere en rekke containere over 2,5 m³. Både private og kommunale renovasjonsselskaper har savnet en bransjespesifikasjon som kan lette bestilling, mottak og vedlikehold av disse containerne. NRF og MEF har derfor i samarbeid med leverandørene utviklet en bransjenorm som kan lette dette arbeidet. Det er gjort et søk i eksisterende standarder, men disse tilfredsstiller ikke fullt ut det behovet. MEF og NRF oppfordrer både leverandører og innkjøpere å benytte bransjenormen ved innkjøp av containere. Eventuelle forslag til forbedringer kan sendes til NRF. Godkjent av: Håkon M. Dahl Dato: Sign: 2

3 BRANSJELØSNING FOR CONTAINERE OVER 2,5 M³ - BAKGRUNN... 4 Hva er problemet... 4 Aktuelle standarder på området... 4 Bruk av bransjenormen...5 ORGANISERING... 5 Styringsgruppe... 5 Arbeidsgruppe... 5 Forslag til terminologi for containere... 5 FORSLAG TIL BRANSJENORM... 7 Innkjøpsspesifikasjon... 7 Mottak av containere... 9 Vedlikehold av containere

4 Bransjeløsning for containere over 2,5 m³ - bakgrunn Hva er problemet I forbindelse med utbygging av kildesortering av husholdnings- og næringsavfall har det vært og er behov for å utplassere en rekke containere over 2,5 m³. Både private og kommunale renovasjonsselskaper har savnet en bransjespesifikasjon som kan lette bestilling, mottak og vedlikehold av disse containerne. Dette har ført til at det har vært vanskelig å sammenligne tilbud fra leverandører fordi kvalitet ikke har vært spesifisert, og omvendt, det har vært vanskelig å for leverandører å dokumentere og konkurrere på kvalitet på sine containere. Manglende mottakskontroll har ført til at containere som ikke skulle vært akseptert ved mottak, har blitt tatt i bruk. Dette har medført økte reparasjons- og vedlikeholdskostnader senere. Manglende mottakskontroll har også medført at containere ikke er tilstrekkelig registrert hos brukerne. Dette har medført at vedlikeholdet ikke har vært systematisk. Dette har medført at det har skjedd slitasje på containere som igjen har medført en del nestenulykker. NRF og MEF har derfor i samarbeid med leverandørene utviklet en bransjenorm som kan lette dette arbeidet. Bransjenormen er avgrenset til stålcontainere over 5 m³ for baklaster. Det vil bli vurdert om det er behov for å utvikle normer også for andre typer containere. Aktuelle standarder på området I prosjektet har vi lagt vekt på å ikke utvikle normer som kommer i konflikt med eller i konkurranse med gjeldende standarder. Arbeidsgruppen har derfor sjekket ut vedtatte og planlagte standarder i Norge og under CEN. Følgende standarder som er aktuelle for innsamling av avfall er funnet: NS nr. Standard Status Kommentar NS-EN Stasjonære avfallsbeholdere Del 1: Beholdere med kapasitet fra 1700 l til 5000 l med flatt eller buet lokk for løftetapp, dobbelløftetapp eller pocket løfteutstyr Antatt juni 2002 Standarden forefinnes bare på engelsk. Spesifiserer dimensjoner og krav til stasjonære beholdere. Standarden er ikke tilstrekkelig for å løse NS-EN NS 4320-U8 Stasjonære avfallsbeholdere Del 3: Helse- og sikkerhetskrav Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner DelU8: Utstyr for avfallshåndtering Antatt juni 2002 Forslag formålet med bransjenorm Standarden forefinnes bare på engelsk. Spesifiserer sikkerhets- og helsekrav til stasjonære beholdere. Standarden er ikke tilstrekkelig for å løse formålet med bransjenorm Standarden er ikke tilstrekkelig for å løse formålet med bransjenorm 4

5 Bruk av bransjenormen Bransjenormen kan brukes av både innkjøpere/brukere av containere og leverandører. For innkjøper kan normen benyttes som en del av det grunnlaget som utarbeides som tilbudsspesifikasjon ved innkjøp av containere. Tilsvarende kan leverandører henvise til normen for å spesifisere kvalitet på sitt tilbud. Normen kan også danne grunnlag for den kontroll som innkjøper gjør ved mottak av en leveranse. Og i tillegg er det svært viktig å etterse og vedlikeholde containere for å sikre lang levetid og unngå ulykker ved containere. Organisering Bransjenormen er utarbeidet i et dugnadsprosjekt mellom leverandører og brukere. Arbeidet startet opp ved at man ble enige om problemet og at dette kunne løses gjennom en felles bransjenorm. Det ble opprettet en styringsgruppe og en mindre arbeidsgruppe med ansvar for å frem forslag til bransjenormen. Styringsgruppe Styringsgruppen har bestått av: Tore Warolin, BNS Knut Lorentsen, Renovasjonsetaten Oslo kommune Svein Henriksen, BIR Tore Veløy, MEF Per Lenborg, ROAF Tom Andreassen, Namdal Ressurs Leon Gillinsky, Krankontrollen AS Jan Erik Fossum, Plategods AS Håkon Jentoft, NRF Styringsgruppen har hatt 2 møter. Arbeidsgruppe Arbeidsgruppen har bestått av: Tore Warolin, BNS Knut Lorentsen, Renovasjonsetaten Oslo kommune Svein Henriksen, BIR Tore Veløy, MEF Per Lenborg, ROAF Gruppen har hatt 2 møter. Denne gruppen har tatt frem det bakgrunnstoff som har vært nødvendig for å kunne foreslå bransjenormen. Forslag til terminologi for containere Under arbeidet i både styrings- og arbeidsgruppen kom det frem at det eksisterer til dels svært forskjellig terminologi knyttet til de ulike punktene på en container. I bransjenormen har vi derfor tatt frem et felles forslag til begreper som bør benyttes. På figuren under er de ulike punktene på en container vist: 5

6 1. Vinsj eør er 2. Tippaksel 1. Vinsj eør er 2. Tippaksel 3. Løft eknast er 4. Tippbolt 5. ID- skilt 6. ID- nr innsveiset 5. ID- skilt 3. Løft eknast er 6. ID nr. 4. Tippbolt Figur 1 Container med betegnelser brukt i normen Arbeidsgruppen foreslår følgende begreper med forklaring: Vinsjeøre ører oppe i bakkant av containeren for feste av vaier for vinsj. Tippaksel metallrør som stikker ut på sidene for å kunne feste containeren til baklaster Løfteknaster knaster for festing av kjetting ved løfting av container på liftbil Tippbolt bolt midt under container foran for feste av tippkrok ved tømming av container fra liftbil ID-skilt metallskilt til bruk for identifisering av container ID-nummer innsveising av id nummer i container. Vi anbefaler både leverandører og innkjøpere å benytte denne terminologien ved bestilling av containere. Et felles sett med begreper gjør det lettere både å levere og gjøre innkjøp av en bestemt kvalitet. 6

7 Forslag til bransjenorm Forslaget til bransjenorm er delt inn i 3 deler. 1. Innkjøpsspesifikasjon 2. Mottakskontroll 3. Vedlikehold Innkjøpsspesifikasjon Under er det satt opp et forslag til innkjøpsspesifikasjon for containere over 2,5 m³ Vinsjeører Vinsjeører skal være helsveiset og slik utformet at de ikke får noen deformasjon ved belastning. Tippaksel Tippaksel bør ha en utvendig diameter på 60 mm, og ha en standard lengde på 2000 mm. Utstikkene på akslingen må være like lange. Høyden fra bakken til tippakselen skal være mellom mm. Løfteknaster Løfteknaster skal være tilpasset liftdumperutstyr Tippbolt Tippbolt bør ha en diameter på 35 mm. ID-skilt ID skilt skal inneholde: Volum Leverandørens navn Tara vekt Maks vekt Identifikasjonsnummer År og måned for produksjon CE-merke Her vises også til NS-EN side 6. Krav til dokumentasjon Med leveransen skal det foreligge dokumentasjon som viser at containerne er i samsvar med den bestilling som er foretatt. Stabilitet Det har forekommet ulykker der containere har tippet på grunn av feil last eller lek på containere. Det er derfor viktig at containere er stabile. I tillegg må containeren utplasseres på et jevnt underlag uten store høydeforskjeller. Ansvar for utplassering er delt mellom eier av container og den som er bruker. Hvis containeren utplasseres for et kort avtalt tidsrom, er den som utplasserer containere ansvarlig. Hvis containeren utplasseres for permanent plassering, 7

8 er brukeren ansvarlig for plassering. Likevel bør alltid den som fysisk utplasserer containeren etterse at containeren ikke plasseres på en måte som kan gjøre den utstabil, eller på andre måter forårsake ulykker. Prinsippet om stabilitet er vist i figur 2 og 3. Figur 2 Container uten stabilitet Figur 3 Container med stabilitet Som eksempel på innkjøp av containere vedlegges Åpen anbudskonkurranse Kjøp av containere fra Romerike avfallsforedling (Vedlegg 1). 8

9 Mottak av containere Ved mottak av containere anbefaler vi at følgende punkter sjekkes grundig: Kassemål Tippaksling Løfteknaster Vinsjeører Lakkering Kontrollen må følge den spesifikasjon som er gitt ved bestilling og den kontrakt som er undertegnet. Dokumentasjon er en del av leveransen og skal medfølge. Ikke mottatt dokumentasjon er å anse som mangel ved leveransen. Mottaksskjemaene som her er foreslått her kan brukes eller danne grunnlag for utarbeidelse av eget skjema. Mottakskontroll av containere Kontroll av bestillings nr. Dato: Kassemål Tippaksling Løfteknaster Vinsjeører Lakkering Merknad Ok Tilfredsstiller anbudsspesifikasjon Dokumentasjon fra leverandør Kontrollør: Figur 4 Skjemaforslag 1 for mottakskontroll av containere 9

10 Leverandør: Bestilings nr: Container type: Container nr: Container nr: Container Utførelse: Ok Moduler Utførelse: Ok Materialkvalitet: Materialkvalitet: Dimensjon: Dimensjon: Sveisearbeide: Sveisarbeide: Spalter/slisser: Spalter/slisser: Materialkvalitet : Tipperør Materialkvalitet løfteører Lakkering Utførelse: Ok Brettelokk Ral nr: Container: Utførelse: Ok Brettelokk: Materialkvalitet: Alu Sjaktluker: Dimensjon: Moduler: Sveisarbeide: Sjaktluker Utførelse: Dimensjon: Pinner: Ok Sammensetning Utførelse: Bolter/skruer: Låsemuttere: Utseende: Ok Dato: Kontrollert av: Figur 5 Skjema 2 for mottakskontroll av containere 10

11 Vedlikehold av containere Arbeidsgiver ( eier av container ) er gjennom 7, 8 og 14 i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, helt klart pålagt et vedlikeholdsansvar. Produsenten av utstyr skal utarbeide vedlikeholdsprosedyrer / krav i bruksanvisningen. Det er vanskelig å gjennomføre et vedlikeholdsprogram av containere gjennom tilsyn eller å ta containere inn til kontroll. Kontrollen bør basere seg på avviksrapportering fra dem som tømmer containere. Disse bør få opplæring i hva de skal etterse ved containere og hvordan avviksskjema skal sendes inn til ansvarlig for vedlikehold. Under kan du se eksempler på rapportsskjema (avviksskjema) ved skade på beholdere/containere fra BIR og ROAF. 11

12 12

13 13

14 Vedlegg 1 Eksempel på innbydelse til anbudskonkurranse containere Romerike Avfallsforedling ROAF 14

15 INNBYDELSE Romerike Avfallsforedling IKS har ansvar for renovasjon for kommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum en region med til sammen ca innbyggere. Romerike Avfallsforedling (ROAF), heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse for levering av nye containere for innsamling av forbruksanfall. Anbudet gjelder for containere for innsamling av både papir og restavfall (type FLEXI med utskiftbare sideplater) i størrelsene 2,5 m³, 4 m³, 6 m³, 8 m³ og 10 m 3. Containerne skal være i henhold til kravspesifikasjon i hovedpunkt 3. På bakgrunn av dette anbudet vil det bli inngått en kontrakt som gjelder for 3 år. GENERELLE OPPLYSNINGER Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av og Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II. Anskaffelsesprosedyre Åpen anbudskonkurranse. Oppdragsgiver Romerike Avfallsforedling IKS Postboks SKEDSMOKORSET Tlf: Fax : E-post : Administrerende direktør : Erik Steensrud Spørsmål Spørsmål kan rettes til: ROAF v/ driftsleder Per Lenborg Postboks SKEDSMOKORSET Fax: E-post: Særlige betingelser: Eventuelle spørsmål vedrørende anbudet sendes skriftlig pr post, e-post eller telefaks på norsk og vil bli besvart på samme måte. Tilleggsopplysninger kan gis senest 6 dager før utløpet av anbudsfristen. Kopier av alle henvendelser og svar vil bli sendt de øvrige anbyderne. Anbudsbrev Som en del av anbudet skal det medfølge et forpliktende anbudsbrev. Anbudsbrevet skal inneholde anbudssum, dato for innlevering og være underskrevet og med firmaets stempel. 15

16 Videre skal det opplyses om anbyder har tatt forbehold i anbudet og/eller levert forslag til alternative løsninger/tilleggsytelser. Eventuelle forbehold i anbudet skal være prissatt og klart beskrevet i forpliktende anbudsbrev. Innleveringssted Anbudet sendes i en original og en kopi til: ROAF v/ driftsleder Per Lenborg Postboks SKEDSMOKORSET Merking av anbudet: Signert og datert anbud sendes i lukket forsendelse merket: Anbud avfallscontainere Anbud pr telefaks og e-post aksepteres ikke. Mottatte anbud returneres ikke. Anbudsfrist Anbudet skal være mottatt senest tirsdag 13. april 2004 kl 13:00. Anbud som er innlevert etter fristens utløp vil bli avvist. Åpning Offentlig åpning vil ikke finne sted. De innkomne anbud vil bli åpnet og protokollført. Avklaring Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å skriftlig avklare enkeltelementer i anbudet. Vedståelsesfrist Anbudet må vedstås _3 måneder etter anbudsåpning Utskrift av anskaffelsesprotokoll. Retur av avviste og forkastede anbud. Leverandøren vil ikke få tilsendt utskrift av anskaffelsesprotokollen. Avviste og forkastede anbud vil ikke bli returnert. Forbehold ROAF forbeholder seg retten til å: a) helt eller delvis å anta hvilket som helst av de innleverte anbudene eller å avvise alle b) avvise anbud dersom det virker unormalt lavt i forhold til ytelsen som tilbys, og anbyder etter en skriftlig henvendelse fra oppdragsgiver ikke kan gi en objektiv sannsynlig forklaring på årsaken til den unormalt lave prisen c) avvise anbud på grunn av forbehold eller på grunn av feil, uklarheter, ufullstendigheter og lignende som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige anbudene d) anbudet ikke er undertegnet 16

17 Leveransestart Leveranse start skal være mnd.skifte mai/juni 04, og fortrinnsvis levert ferdig medio oktober for første kontraktsår. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Type container Lukkede stålcontainere for henholdsvis restavfall og papir i størrelsen 2,5 m 3, 4 m 3, 6 m 3, 8 m 3 og 10m3 for tømming med komprimatorbil. ROAF ønsker flexicontainer, hvor sideplatene er utskiftbare. Det må være mulig å sette inn sideplater med sjaktluker, store firkantluker eller papirslisser. Bestilling vil dermed skje av containerskall i de ulike størrelser, og sideplater i de beskrevne utførelser etter behov. Tilpass sideplater slik at containerne blir best mulig utnyttet. Størrelser skal beskrives, og for eksempel antall sjaktluker på de ulike containerstørrelser skal beskrives. Firkantluker skal være 2-delte, skal overlappe hverandre og må kunne låses. Tilsvarende containere og sideplater som vi ønsker anbud på kan sees på vårt hovedanlegg etter avtale. Stålkvalitet Containerne skal være utført i stål av godkjent kvalitet og standard for konstruksjonsstål. Dokumentasjon vil bli avkrevd ved kontroll, og før levering. Platetykkelse skal være minst 3mm. Hvilken stålkvalitet som er tenkt benyttet på tippaksel skal beskrives. Nødvendig sertifisering i henhold til krav fra Norske myndigheter/ Arbeidstilsyn skal foreligge. Merking Containerne skal være merket med nødvendige skilt med vektangivelse og etter øvrige beskrivelser. Containerne skal også ha Id- nummer sveiset inn på venstre side i bakkant av containeren. ROAFs klebemerker skal (hvis ROAF ønsker det) monteres på containerproduksjonssted, og kostnader for monteringen skal være innkalkulert i prisen. Klebemerkenes kostnader dekkes av ROAF. Endene på tippaksel skal påføres rød maling. Containerens hjørner skal være utstyrt med refleksmarkeringer. I fronten skal det stå: Parkering forbudt. 17

18 Plate-/sveisearbeid Containerne skal være avstivet og forsterket for å tåle de påkjenningene som de normalt blir utsatt for. Sveisingen skal utføres etter NS-EN 729 standard. Alle sveisekjøter skal helsveises (avbrutte sveiser godtas ikke, da dette gir større mulighet for rustangrep). Rør, kanaler og andre hulrom skal være utformet slik at rustangrep vanskeliggjøres. Containerne skal produseres av mest mulig hele plater. Festeanordning I tillegg til at containerne skal ha 2 stk. løfteører for feste av vinsjewiren, skal de være utstyrt med 4 stk. festebolter tilpasset liftdumperløfteutstyr. Drenering Nederst på bakveggen skal det være 2 stk. dreneringsåpninger. Overflatebehandling Utvendig containere: 1. Grundig avfetting. 2. Sandblåses til SA 2m ½. 3. Grunning: Sinkepoxi (2 komponenter) eller tilsvarende min- 30 my tørrfilm. 4. Topplakk: Klorkautsjuk eller tilsvarende min. 120 my tørrfilm. Containeren skal lakkeres hvit, farge RAL Innvendig container: 1. Grundig avfetting. 2. Alcydbasert primer 50 my. Rustbeskyttelse Det skal påføres rustbeskyttelse i rør, kanaler og eventuelt andre hulrom som gir 5 års garanti mot rustangrep. Tømmelokk Tømmelokkene på containerne skal være av typen 2-delt brettelokk Delingen av lokket skal være slik at åpning skal kreve så lite kraft som mulig. Lokkene må kunne avlåses, og det skal være mulig å flytte armen for åpning til begge sider av containeren. Tømmelokkene skal være av 3 mm aluminium, og pulverlakkert utvendig. Målsatt tegning av tømmelokkene til de ulike containerstørrelsene skal følge anbudet. OBS! (Nærmere beskrivelse av containerstørrelser og antall årlig omfang av innkjøp av de ulike containerstørrelsene og sideplater er nærmere beskrevet i vedlegg 1. 18

19 ANBUDET Økonomiske og tekniske minstekrav til anbudet Anbudet skal som et minimum inneholde følgende dokumentasjon: Firmainformasjon: - Leverandørens navn og adresse - Firmaets organisasjonsnummer Anbudsbrev Attester som bekrefter at forpliktelser vedrørende skatter og avgifter er betalt, ikke eldre enn 6 måneder Undertegnet egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS), jfr. vedlegg 3 Årsregnskap, totalt omsetning de 3 siste regnskapsår. Firmaets organisasjon: - presentasjon av firmaets organisasjon og omsetning - oversikt over firmaets totale bemanning - bemanning for dette oppdraget De viktigste oppdragene leverandøren har utført de siste 3 årene, med angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og navn på oppdragsgivere Produksjonssted Kvalitetssikringssystem/- styringssystem for firmaets arbeider Forsikringsbevis (type forsikring) Hvor stor del av kontrakten som eventuelt forutsettes overdratt til underleverandør Manglende dokumentasjon av økonomiske og tekniske minstekrav vil føre til at anbudet blir avvist. Likeledes vil følgende forhold kunne utelukke anbyder fra å delta i den videre anbudsprosessen: - Konkurs eller under gjeldsforhandling - Alvorlige feil eller grove misligheter i faglige anliggender - Svikaktig avgivelse av uriktig erklæring Språk i anbudet Anbudet skal være på norsk. I tilfeller hvor det vedlegges dokumentasjon på annet språk, skal det foreligge en oversettelse foretatt av autorisert translatør. KVALIFIKASJON Fremlagt dokumentasjon vil gi grunnlag for å vurdere hvorvidt leverandøren oppfyller minstekravene. Manglende oppfyllelse av minstekravene fører til at leverandøren ikke får sitt anbud vurdert. Kandidatene vil bli kvalifisert for den videre evaluering på grunnlag av opplysingen som angitt i pkt

20 TILDELINGSKRITERIER Følgende kriterier vil bli lagt til grunn ved vurdering av anbudene ikke prioritert rekkefølge: Pris Eventuelle kostnader oppdragsgiver påføres som følge av hvordan vareleveransen forutsettes gjennomført Fleksibilitet i vareleveransen, i den grad dette påvirker kostnadene for oppdragsgiver Service og fleksibilitet med hensyn til bestilling og leveransestørrelser Forbehold Leveringstid og leveringsbetingelser Teknisk bistand Erfaring og referanser Kvalitet Betalingsbetingelser Ut fra de nevnte kriterier vil det mest fordelaktige anbud bli valgt. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige anbud dersom oppdragsgivers forventninger ikke oppnås. PRISER OG BETINGELSER Anbudets priser skal være i norske kroner (NOK) eksklusive merverdiavgift. I anbudets priser skal alle kostnader forbundet med gjennomføring av leveransen være inkludert. For å ta hensyn til eventuell prisstigning i avtaleperioden, skal det angis hvilken indeks eventuell justering er knyttet til. Vi ber videre om at det angis hvordan en eventuell justering splittes på lønnskostnader og råstoff. Det skal opplyses om anbyder har tatt forbehold til anbudet og/eller levert forslag til alternative løsninger/tilleggsytelser. Eventuelle forbehold i anbudet skal være prissatt og klart beskrevet. Dersom prisen ikke omfatter alle ytelser som er foreskrevet i anbudsgrunnlaget, eller som må inngå i en funksjonsdyktig leveranse, skal anbyder gjøre spesielt oppmerksom på hvordan forutsetningene er fraveket, og konsekvensen av endringen. Leveringsbetingelser Alle priser forstås fritt levert ROAFs lager i Bølerveien, 2020 SKEDSMOKORSET eller annen adresse i ROAFs område, som måtte bli spesifisert ved bestilling. Leverandør er ansvarlig for alt tilbudt utstyr inntil det er levert og overtatt av ROAF Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser er fri leveringsmåned + 30 dager. 20

21 Tvister Dersom det oppstår tvister mellom partene om tolkninger eller rettsvirkninger av avtalene, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem kan enhver av partene bringe saken inn for de ordinære domstoler 21

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200. Anbud Krokcontainere 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av 2 krokcontainere for transport av avfall. 1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse

Åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse TØMMING AV SLAM FRA PRIVATE OG STØRRE KOMMUNALE SLAMAVSKILLERE 2014-2017 ID kunngjøring i Doffin: 113356 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM OPPDRAGET OG KONKURRANSEN...

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag Rammeavtale om Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag 1. Generelt om innlevering av tilbud Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder en åpen anbudskonkurranse vedrørende mottak og håndtering av avfall i Tromsø-regionen. Klagenemnda kom til at tilbudene var evaluert i strid med forskrift

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08 Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Nytt barnevernsystem Anbud 24/08 Barnevern Steinkjer 13.05.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av nytt barnevernssystem.

Detaljer

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS 1 Avvisningsreglene i FOA 2006 Revidert i forhold til FOA 2001 Nødvendige endringer

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM

Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM Erfaring fra et spesielt tilfelle Anbudsinnbydelse fra en kommune

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 Samfunnsutvikling Kommune- og arealplanlegging Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 For levering til Alta kommune Saksnummer: 12/4958 Telefon:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av

Konkurransegrunnlag. for kjøp av Konkurransegrunnlag for kjøp av Kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter i Meråker kommune For levering til Meråker kommune, v/utmarkskonsulent Anne Haneborg Saksnummer: 2010/449 Konkurransegrunnlag

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Versjon: 09.09.2011 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Under EØS terskelverdi Drosjetransport for Ringerike kommune - 11/3449 Tilbudsfrist: 3.10.2011 klokken 15.00 1 Dokumenter Denne forespørselen bestør av: et (dette

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Hybelfellesskap/bofellesskap for ungdom m/bemanning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Coating Service AS Att. Leif Vere Postboks 251 4553 Farsund Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Retura Helgeland AS Konvertorveien 16 Postboks 48 8601 Mo i Rana Faks 75198210 Deres referanse Vår referanse Dato 2008/82 30.06.2008 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE. IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE. IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL Vedlegg 6 TIL ANSKAFFELSE IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Unitronic

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud INSTRUKS TIL TILBYDER Side 1 av 13 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 Oppdragsgiver...2 1.2 Anskaffelsen...2 1.3 Konkurransegrunnlaget...3 1.4 Alminnelige regler for gjennomføring av konkurransen...3 1.5 Befaring...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG Advokattjenester til barneverntjenesten i Melhus kommune ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tilbudsfrist: 11.03.2013 1 Melhus kommune INNLEDNING 1.1 OPPDRAGSGIVER 4 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 ANBUDSDOKUMENT Samarbeid om kjøp av Teleskopisk brannlift Trondheim m Levanger Stjørdal Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG HENSIKT MED ANBUDSINNBYDELSEN...Side

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Østre Agder Brannvesen

ANBUDSINNBYDELSE. Østre Agder Brannvesen ANBUDSINNBYDELSE Østre Agder Brannvesen Anbud brannbil Froland stasjon 2016 1. ANBUDSPROSEDYRE 1.1 Anbudsdokument Forespørselen består av følgende dokumenter: Anbudsinstruks Anbudsdokument Spesielle kontraktsvilkår

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold (Snøbrøyting/høvling/strøing/stiming/Isgrøfting / slamsuging) 2013 2017(2018) Opsjoner: Nedsetting av brøytestikk Renhold/kosting av veger og plasser

Detaljer

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon P-51177 Flyplass- og byggeplassgjerde OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS INNBYDELSE Oslo Lufthavn AS, heretter kalt OSL, inviterer Dem herved

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester. for levering til

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester. for levering til Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester for levering til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Informasjons- og veiledningsprogrammet Anbudsfrist: 16. juni 2014 Norsk organisasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Innsamling av farlig avfall. Renovasjon. 601/ 200906266 Side 1 av 10

Konkurransegrunnlag. Innsamling av farlig avfall. Renovasjon. 601/ 200906266 Side 1 av 10 Konkurransegrunnlag Innsamling av farlig avfall Renovasjon 601/ 200906266 Side 1 av 10 INNHOLD 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 Konkurransen gjelder... 3 1.2 Konkurranseregler... 3 1.3 Innleveringssted...

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbud skyvegrind / port 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av skyvegrind / port til hovedadkomst inn til

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/183. Innklagede: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/183. Innklagede: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt konkurranse for innsamling og behandling av farlig avfall. Klagenemnda kom til at innklagedes nærmere begrunnelse ikke tilfredsstilte kravene i forskriften

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II)

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II) Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/4567 24.06.2013 Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med evaluering av effekten av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt KONKURRANSEGRUNNLAG Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 2 3. STRUKTURERING AV TILBUD...

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Versjon 31.10.2008 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNKJØP AV TRAKTOR 4 X 4 Til Notodden kommune ved virksomhet for eiendom og utedrift Anbudsfrist mandag 22.08.2011 kl. 12.00 Som del av konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester.

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. 1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. Kongsvinger kommune har ca. 17

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43930827.aspx Ekstern anbuds ID 2014-960283 Saksnummer 13/3372-3 Konkurranse

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth ANBUD Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling 16.04.2012 J.F.Aarseth Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: 00-1 00 ALMINNELIG DEL ANBUDSINNBYDELSE 00.1 Ås kommune innbyr Dem herved til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt. Innklagede gjennomførte to åpne anbudskonkurranser om håndtering av henholdsvis næringsavfall

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer For levering til Difi Saksnummer: 13/0110 Konkurransegrunnlag Sak 13/0110 Kurs til statsforvaltningen

Detaljer