Det digital e speilbild e t for de nasjo n a l e turistv e g e n e i Nor g e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det digital e speilbild e t for de nasjo n a l e turistv e g e n e i Nor g e"

Transkript

1 M O V E Det digital e speilbild e t for de nasjo n a l e turistv e g e n e i Nor g e Et brukerstyrt innovasjonsprosjekt MOVE skal utvikle det digitale speilbildet for de nasjonale turistvegene i Norge. Dette innebærer å utvikle en informasjonsinfrastruktur og kommunikasjonsinfrastruktur for formidling av digital informasjon og digitale tjenester som ytterligere understreker turistenes opplevelser i møtet med nasjonale turistveger. Mer konkret vil dette være utvikling av et tidsriktig bilde av de nasjonale turistveger og tjenestetilbudet rundt disse gjennom dynamisk og levende multimedia informasjon, levert just-in-time. For turisten under reise skal det bli mulig å aksessere skreddersydde personlige og kontekstavhengige subset av den totale digitale medierikdom som skal gjøres tilgjengelig. Tjenester skal utvikles i samarbeid med ulike typer SMBer langs noen av de nasjonale turistveger, slik som overnattingssteder, transportører, reiselivsselskap, vegkroer, severdigheter, museum, arrangører av ulike aktiviteter etc. Løsninger og infrastruktur skal være skalerbare og portable i forhold til andre SMBer og andre nasjonale turistveger. Prosjektbeskrivelse 15. oktober 2002 MOVE Prosjektbeskrivelse side 1/15

2 Bakgrunn Tjenesteytende sektor står for en stor og økende del av verdiskapingen i Norge. Samtidig spiller informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger en stadig viktigere rolle som sentral del av samfunnets infrastruktur. Endringen i teknologiens rolle viser seg nå særlig i forhold til mobilteknologi og allestedsnæværende IKT-systemer. Utbredelsen av kraftigere mobile brukerterminaler og mobile nett med større kapasitet og mer funksjonalitet, gir store muligheter for innovative nye tjenester. Samtidig øker etterspørselen etter innhold i ulike formater som kan benyttes som grunnlag for nye opplevelsesrike tjenester. MOVE finner sitt fokus i mulighetsrommet rundt verdiskaping i nettbaserte tjenesteytende næringer som skapes av nye anvendelser av mobil teknologi for formidling av multimedia informasjon. Statens vegvesen satser på å tilby vegfarende turister minst 15 nasjonale turistveger i løpet av ti år, med et kvalitetsnivå som gjør at disse blir nasjonale attraksjoner. Turistvegprosjektet omfatter pr. i dag i alt 15 veger/vegstrekninger i 9 fylker. Et ufravikelig kriterium for å bli valgt ut som nasjonal turistveg, er at vegen går gjennom landskap med unike naturkvaliteter, og at kjøreturen gir turistene en god opplevelse. Dette er grunnlaget for satsinga. Turistene er imidlertid ikke fornøyde med bare å oppleve vakre landskap. De forventer også en rekke andre tilbud, slik som overnatting, gode spisesteder og annen service samt muligheter for aktiviteter og kulturopplevelser. Nasjonale Turistveger skal...garantera dei vegfarande turistane fine opplevingar av unik norsk natur frå bilvindauget, men også gode og tilrettelagde stopp for å nyta denne naturen både gjennom augo og gjennom aktivitet. Spennande arkitektur, kunst og informasjon skal krydra opplevinga og gjera ho til noko ekstra. Tilfredsstillande service i form av høve til rast, toalettilbod og mottak av søppel skal bidra til god trivsel for dei vegfarande. Dette handlar om infrastruktur i fellesrommet og er det konkrete utgangspunktet for Statens vegvesen sitt engasjement og ansvar [7]. Kystriksvegen (RV 17 mellom Mo og Bodø), Sognefjellsvegen og Gamle Strynefjellsveg har allerede status som nasjonale turistveger. Utbyggingen av stopp- og utsiktspunkter skal fullføres, og informasjonstavler og guide med den nye visuelle profilen skal nå være på plass. Blant de hensyn som ligger til grunn for Nasjonale Turistveger, finner vi [7]: Det er ein føresetnad med forpliktande lokalt engasjement og medverknad frå kommunane og næringslivet i det aktuelle området gjennom heile prosessen frå ide via gjennomføring til drift, vedlikehald og vidareutvikling. Tiltak og service langs desse vegane vil vera viktige vindauge mot verda for Noreg, og det skal leggjast vekt på høg kvalitet både når det gjeld innhald, det visuelle, det funksjonelle og møtet med dei vegfarande turistane. Denne nasjonale satsingen på utvikling av fysisk infrastrukur og kulturlandskap, legger vel til rette for å utvikle informasjonsinfrastruktur og digitale tjenester, der en reisendes natur- og kulturopplevelser i landskapet berikes av mediert informasjon. Rundreiseturisten får en digital kanal både mot naturopplevelser, og mot kulturopplevelser og andre servicetilbud fra tjenesteytende bedrifter. I de NFR-støttede prosjektene og (avsluttet i 2002) er det i samarbeid mellom bedrifter, FoU-miljøer og tjenesteytende bedrifter utviklet kunnskap og praktiske løsninger for nye IKT-tjenester over mobile nett. Det er utviklet kommunikasjons, innholds- og transaksjonsløsninger, der to av disse er etablert som kommersielle tjenester (mpostkort og Tjenestene Hvor er jeg? og Vis POI er også klare for kommersialisering. Som ett av resultatene fra er det skapt en spin-off i form av teknologibedriften mpower AS som utvikler IKTløsninger for mobile nett. I ble det i tillegg til kunnskap og løsninger etablert gode tverrfaglige nettverk mellom FoU-miljøer og næringsliv. MOVE skal utnytte disse nettverkene videre. MOVE Prosjektbeskrivelse side 2/15

3 DEL 1: FOU-prosjektet 1. Mål Hovedmålet i MOVE er å Etablere forutsetninger og løsninger for å utnytte multimedia informasjon på digital form, og fra distribuerte og forskjelligartede kilder, formidlet over mobilteknologisk inrastruktur i opplevelsesberikende, nettverksbaserte tjenester. Løsningene skal forsterke og berike reisendes opplevelser av norske landskap og norsk kulturarv gjennom etableringen av minst seks nye tjenester tilpasset mobil bruk, og som gjennom nytt innhold, og nye kombinasjoner av innhold, stimulerer kommunikasjon og transaksjoner mellom nettverk av SMBer og reisende. Delmålene i MOVE er å 1. Bygge opp strukturerte lagre av multimedia informasjon og geokodet informasjon, fra ulike kilder, for tre av de nasjonale turistvegene i Norge 2. Etablere ny kunnskap, dokumentert i form av scenarioer, brukerkrav og metoder, for hvordan mobile innholdstjenester kan berike en reisendes opplevelser av natur og kulturlandskap 3. Etablere løsninger for effektiv utnyttelse av state-of-the-art radiobaserte nett, mobile brukerterminaler og intelligente serverbaserte komponentteknologier i utvikling av tjenester som nevnt ovenfor 4. Legge til rette for, og etablere, nye verdinettverk med minst 15 SMBer langs nasjonale turistveger, og gi disse aksess til nasjonale og internasjonale FoU-miljøer 5. Utvikle seks basis tjenesteplattformer i form av integrerte programvareløsninger som kan benyttes som byggesteiner i nye kundetilpassete og kontekstsenstive tjenester som nevnt, i og utenfor prosjektet 6. Etablere to nye nettverksbaserte pilottjenester per tjenesteplattform 7. Dokumentere, gjennom testing og evaluering, hvordan prosjektets infrastruktur for toveis mobile digitale kanaler mellom kunde og nettverk bidrar til økt verdiskaping hos nettverkets parter 8. Overlevere pilottjenestene til de deltakende kommersielle partene, eller stimulere til at disse tas videre i nye virksomheter der det er naturlig, for permament drift og kommersiell utnyttelse 9. Formidle prosjektets erfaringer og resultater løpende mot ulike interessenter som tjenesteytende næringer (3 seminarer og 1 konferanse), akademiske miljøer (3 konferansepaper og 2 dr. avhandlinger), presse og allmenhet, NFR og deltakende bedrifters ledelse 2. Kunnskaps- og teknologifronten Prosjektet er forankret i problemstillinger knyttet til utvikling av mobil tjenesteyting/verdiskaping dvs hvordan samspill mellom kunde og tjenesteyter i stadig sterkere grad foregår ikke bare gjennom eletroniske kanaler som sådan, men gjennom mobile elektroniske kanaler som en integrert del av kundens personlige kommunikasjonssfære. I MOVE er det interessante aspektet hvordan mobile informasjons-, kommunikasjons- og transaksjonstjenester kan bidra til verdiskaping for tjenesteyter, samt hvordan denne verdiskapingen kan understøttes ved hjelp av nettverk. Nettverk refererer i denne sammenheng både til fysiske radiobaserte nettverk (teknologiske), nettverk av tjenestertilbydere og konsumenter (økonomiske), og interorganisatoriske strukturer (organisatoriske). I de økonomiske nettverkene kan etterspørsel etter en tjenesteyters produkter være med på å stimulere etterspørsel etter andre tjenesteyteres produkter. MOVE Prosjektbeskrivelse side 3/15

4 Det finnes ulike perspektiver på kunnskapsbygging knyttet til verdiskaping gjennom mobil informasjonsbasert tjenesteyting [24]. MOVEs tilnærming er praktisk rettet i forhold til et tjeneste- og applikasjonsmessig perspektiv, der sentrale problemområder i skjæringspunktet mellom teknologi og nettverksbasert verdiskaping er: Forretningsmodeller og suksesskriterier for distribuerte mobile multimedia tjenester Verdikjeder som kan understøttes av slikek tjenester Integrasjon av innhold og funksjonalitet på internett, i mobile nett og i multimedia databaser Brukermodellering og forvaltning av kontekstinformasjon Videre er det slik at disse problemstillingene rammes inn av operative problemstillinger rundt realisering av avanserte anvendelser for mobil nettverksbasert verdiskaping, slik som Mobil innholdsforvaltning og publisering State-of-the mobile nettverksplattformer (MMS, GPRS, WLAN, Bluetooth) som byggesten i nettverksbaserte tjenester Alternative og multimodale grensesnitt mot tjenestene (tekst, grafikk, bilde, lyd) Prosjektet ønsker også å fokusere problemstillinger i forhold til et mer markedsmessig perspektiv, slik som hvordan samspillet mellom ulike aktører i den informasjonsbaserte mobile tjenesteytingen foregår (innholdsleverandører, tjenesteleverandører, tilbyder av basis tjenester (eks. overnatting), offentlig informasjon, teknologisk infrastruktur, etc.) 3. FoU-utfordring MOVE er et prosjekt hvor problemstillingene i de ulike fagområdene i størst mulig grad søkes innrettet i forhold til å utvikle reelle innovative nettverk, løsninger og tjenester. På overordnet nivå, og som samlende og definerende for prosjektets fagrettede problemstillinger står temaet verdiskaping i nettverk. Overordnete problemstillinger omfatter Verdikjeder basert på forvaltning og distribusjon av multimedia innhold Basistjenester beriket gjennom opplevelser i virtuelle rom Verdinettverk med tjenester og innhold fra både offentlige og private aktører Fysiske, mobile informasjonsnettverk som sentralt element i kundetilpassete tjenester Prosjektet adresserer de overordnete problemstillingene gjennom et sett tverrfaglige problemstillinger innenfor IKT, strategi, markedsføring, reiselivsfag og psykologi. De IKT-faglige problemstillingene er knyttet til følgende hovedområder, som både rammer inn og avgrenser det faglige fokus i prosjektet: - Context aware systems - Mobile and pervasive computing Den overordnete problemstilligen er hvordan ulike typer kontekstinformasjon som tid, lokasjon, aktivitet, identitet og brukerpreferanser kan benyttes til å skreddersy multimedia innholds-, transaksjons- og kommunikasjonstjenester for mobile brukere med ulike brukerterminaler (klienter) i offentlige radiobaserte nett. For en mer detaljert status for mobile tjenester og kontekst, se [28]. Denne problemstillingen adresseres gjennom et sett underproblemstillinger, som omfatter hvordan: - Fange, representere og lagre brukerkontekst - Personifisere og tilpasse applikasjoner gjennom brukermodellering - Levere distribuert multimedia informasjon til ulike klientplattformer (Java, MMS, PDA, UMTS) - Utvikle intelligente og tilpassete brukergrensesnitt for mobile systemer - Integrere infrastruktur for elektroniske innholds- og transaksjonstjenester i mobile omgivelser (m-commerce) MOVE Prosjektbeskrivelse side 4/15

5 - Tilpasse geografiske informasjonssystemer til mobile terminaler Innenfor reiselivsfag er det av interesse å belyse hvordan markedsføring av steder, kan understøttes av mobile multimedia tjenester, samt hvordan turistens opplevelser formes i et samspill mellom opplevelser i den virkelige verden, og inntrykk fra digitale kanaler. Denne problemstillingen er også av interesse i en psykologisk setting, da med fokus på enkeltindividets handtering av samtidige opplevelser i fysiske og elektroniske rom. Temaet er kognitive og sosiale implikasjoner ved bruk av mobile kommunikasjonsløsninger, herunder persepsjon av rommet, fysisk og sosialt, oppmerksomhetsproblematikk og strategier for å håndtere den doble situasjonen med det fysiske rom og det medierte eller virtuelle rommet via den mobile løsningen. Viktig bakgrunnskunnskap for etablering av løsninger for nettbasert tjenesteyting er tilgjengelig for MOVE fra prosjektet Nettbasert arbeidsorganisering, se vedlegg 7 samt En rekke av deltakermiljøene i prosjektet er med på å definere state-of-the-art innenfor prosjektets sentrale problemområder. Arbeidet i prosjektet vil slik sett både kunne trekke på etablert og fersk kunnskap på områder som er nødvendige for å utvikle kompetanse og tjenester innenfor et teknologisk område i stadig utvikling, samt være i stand til å trekke opp metoder og løsninger for etablering av ny kunnskap innenfor kjerneområdene. Av de enkelte miljøers spisskompetanse kan nevnes (se for øvrig de enkelte miljøers angivelse av referanser og motivasjon for å delta i vedleggene 8-25): Lancaster University Joohn Moores University University of Georgia MIT Media Lab SINTEF NORUT IT Telenor FoU Nasjonalbiblioteket Universitetet i Tromsø, Informatikk Universitetet i Tromsø, Psykologi Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Harstad Context Aware Systems, Digital Tourist Guides Multimedia Content M-commerce, E-commerce, Strategy Pervasive&Ubiquitous Computing, Agent Technology Context Awareness, Information Management Geographical Information Systems Wireless Communication, Context Aware Systems Multimedia Information Management Middleware, Databases, Distributed Systems Cognitive and Social Perception of Virtual Worlds Marketing, Tourism Marketing, Tourism Prosjektet skal frambringe ny kunnskap innen området teknologibasert verdiskaping i nettverk, bl.a. ved å utnytte state-of-the-art mobile context-aware systems. Kunnskapens relevans innenfor det akademiske miljø skal sikres gjennom formidling på anerkjente konferanser. En viktig del av formidlingen vil også skje gjennom Høgskolene i Harstad og Finnmark der det hvert år uteksamineres i størrelsesorden 80 studenter fra 2 og 3 årige reiselivsutdanninger. Prosjektets internasjonale deltakere vil ha en sentral rolle i prosjektets publisering. Prosjektkonsortiet har til sammen en unik kunnskap og kompetanse innenfor anvendelse av mobil teknologi, forretningsstrategi og markedsføring, som koblet med prosjektets praktiske testbed langs nasjonale turistveger, gir svært gode muligheter for å belyse de sentrale problemstillingene på kvalitativt nye måter. Det er i prosjektet planlagt to doktorgrader. Den ene innenfor psykologi, se beskrivelse i vedlegg 26 og veileders uttalelse og kvalifikasjoner i vedlegg 17. Den andre innenfor informatikk, med fokus på representasjon av kontekstinformasjon, se beskrivelse i vedlegg 27 og veileders uttalelse i vedlegg Angrepsmåte/metode Prosjektet er tverrfaglig i sin tilnærming til de problemstillinger og tema som anses nødvendige å belyse for å oppnå ønskede mål og resultater. Konkret betyr dette at prosjektets overordnete prosess i forhold til etablering av nye nettverksbaserte tjenester er som følger: Kartlegging av reelle brukerbehov for reisende i natur- og kulturlandskap (langs Nasjonale Turistveger) MOVE Prosjektbeskrivelse side 5/15

6 Identifisering av kriterier for vellykte verdinettverk av SMB, samt hvordan disse kan verdiøkes gjennom bruk av teknologibaserte tjenester Spesifisering av tjenesteinfrastruktur og tjenester Design, utvikling og testing av teknologiske løsninger for tjenestene Pilotering av mobile nettbaserte tjenester sammen med SMB Evaluering av tjenester og premisser Den IKT-faglige utviklingen vil gjøres med basis i anerkjente metoder som vektlegger behovet for gjennomgående fokus på brukerbehov og iterative utviklingsprosesser. Prosjektet vil tillempe og bruke det beste fra metoder som iterativ vannfall [27], Rational Unified Process [25]og Extreme Programming (XP). Spesielt XP er interessant som basis for en bruker- og kundefokusert utvklingsprosess [26]. Evaluering av tjenester og premisser skal spesielt gjøres mht de deltakende pilotbedrifter (SMB) og deres motivasjon for aktiv bruk av de nye tjenestene i sin verdiskaping. Motivasjonsmessig etteranalyse skal gjøres med basis i kjente metoder som faktoranalyse eller repertoar-grid. Medio 2003 og medio 2004 skal slike analyser kjøres med utgangspunkt i de pilotjenestene som allerede er utviklet, for å gi innspill til den videre retningen i prosjektet. Videre vil prosjektets referansegruppe, supplert med evt andre ressurspersoner, brukes i idedugnader og SOFT-analyser av prosjektets interne og eksterne rammebetingelser. Disse prosessene kan kjøres som en integrert del av referansegruppens møter. Kartlegging av brukerbehov skal gjøres ved surveys av eksisterende materiale, f.eks. [11], [12], samt intervjuer og spørreundersøkelser av rundreiseturister langs Nasjonale Turistveger. Slike User Stories skal benyttes i utviklingen av de praktiske teknologiske løsningene. Videre skal det kjøres kreative prosesser sammen med tjenesteytende næringer (destinasjonsselskaper og pilotbedrifter) og kompetansemiljøer innen kreative prosesser (underleverandører) for å identifisere brukerkrav og suksesskriterier for tjenestene som sett fra tjenesteytende SMBer (piloter). Prosjektets sentrale akademiske leveranser vil være minst tre antatte paper i anerkjente vitenskapelige konferanser. I tillegg kommer publiseringer knyttet til dr gradsarbeidene. Prosjektets omfattende internasjonale deltakelse og nettverk betraktes som en betydelig ressurs i denne sammenheng. Prosjektet omfatter i utgangspunktet ikke leveranser som synes naturlige å patentere. Det er derfor ikke foretatt søk i patentregister. Prosjektledelsen vil likevel holde seg orientert om utviklingen innen rettigheter knyttet til programvare og internettbaserte løsninger, slik at nødvendige prosesser kan startes på kort varsel dersom forutsetningene skulle innby til patentsøknader eller lignende. 5. Prosjektorganisering Prosjektet ledes av Dr.Scient Sigmund Akselsen, mpower AS. Han har erfaring som prosjektleder fra flere større internasjonale FoU-prosjekter, se CV i vedlegg 7. Prosjektet er organisert i 4 områder med egne områdeledere og egne delprosjekter som vist nedenfor. De fire områdene er delvis autonome mht arbeidsmåte og leveranser, men det er påkrevd med utstrakt tverrgående koordinering på tvers av områder. Dette for å sikre sammenheng i prosjektets leveranser, og enhetlige bidrag til prosjektets hovedmålsetting. Den tverrgående koordinering skal ivaretas bl.a. gjennom aktiv prosjektledelse, gjennom prosjektinterne workshops, og ved bruk av en distribuert elektronisk prosjektbase. Videre skal formidlingsaktivitetene både bidra til å samle de faglige bidragene i prosjektet, samt synliggjøre den felles kunnskapsutvikling og verdiskaping som områdene står for. De fire områdene er beskrevet i noen detalj i vedlegg 1. Her trekkes kun fram område M4 Nye tjenester. MOVE Prosjektbeskrivelse side 6/15

7 M4 Nye tjenester Det vil i samarbeid med stedlige offentlige og private organisasjoner, under koordinering av destinasjonsselskaper og Statens Vegvesens prosjekt Nasjonale Turistveger, etableres konkrete nettverk av bedrifter langs noen av de nasjonale turistvegene. Disse nettverkene skal idenfisere og koordinere egen verdiskaping gjennom avhengigheter med de andre bedriftene i nettverket, og mot andre nettverk. Verdikjedene som identifiseres skal underbygges gjennom reelle sammensatte tjenester, og det skal velges tjenesteinfrastruktur-komponenter som synes egnede for å fremme disse nettverkene og verdikjedene. Det skal etableres minst to pilottjenester basert på disse verdikjedene, der verdiskapingen skjer som følge av utnyttelse av de digitale kanaler som prosjektets infrastruktur åpner for. Pilottjenestene skal velges ut fra kvantitative beregninger av potensial for verdinettverkene (SMBer) og tjenesteleverandører (teknologinettverkene). Pilottjenestene skal i den grad det finnes formålstjenlig etableres med engelsk og/eller tysk som språk i tillegg til norsk. Tjenestene skal evalueres, både som innspill til innretningen i prosjektets videre arbeid, og som innspill til kommersiell drift av tjenestene. Tjenestene overleveres for kommersiell drift til prosjektets kommersielle aktører løpende gjennom prosjektet. Det anses dessuten som svært sannsynlig at prosjektets kommersielle resultater vil stimulere til, og i noen grad forutsette etablering av ny virksomhet, i og utenfor prosjektets deltakende bedrifter. De fire områdene utføres i stor grad i parallell, men har gjensidig avhengighet som reguleres gjennom milepæler på tvers av områder. Organisering og innhold på delprosjektnivå skal skje i en planleggingsprosess som starter når evt tilsagn foreligger og som resulterer i detaljerte områdeplaner, inkludert endelig inndeling i delprosjekter med tilhørende ansvarlige. Figur 1 Prosjektorganisering Prosjektet har en styringsgruppe som skal bistå prosjektleder, og gi retning ved overordnete vegvalg i løpet av prosjektet. Styringsgruppen består av kompetanse- og ressurspersoner med evne til å understøtte prosjektets behov for interaksjon mot eksterne interessenter. Styringsgruppen har møte 4 ganger per år. Styringsgruppen skal bestå av representanter fra Statens Vegvesen, Bravida, Telenor, Forskningsparken i Tromsø og tjenesteytende næring (reiseliv). For å bidra til å ivareta prosjektets faglige integritet, vil det også bli opprettet en referansegruppe med utgangspunkt i norsk tjenesteytende bransje, spesielt reiseliv og transport. Denne gruppen skal være et kontaktpunkt mellom prosjektet og tjenesteytende bransje, og skal fore prosjektet med innspill i forhold til denne bransjens utfordringer og behov. Gruppen skal møtes 2 ganger per år, i tillegg til at MOVE Prosjektbeskrivelse side 7/15

8 de enkelte medlemmer aktivt skal benyttes som medspillere i formingen av prosjektets praktiske resultater. Prosjektets organisering skal understøtte arkitekturen for verdiskaping som prosjektet ønsker å få til. Dette er illustrert nedenfor. Figur 2 Verdikjeden i MOVE Deltakere og ansvar i MOVE er vist i vedlegg Internasjonalt samarbeid Det er lagt vekt på å etablere et internasjonalt samarbeid som en integrert del av prosjektet. Dette anses som viktig av flere årsaker, spesielt for å kvalitetssikre det IKT-faglige FoU-arbeidet i prosjektet, gjennom aktiv deltakelse fra internasjonale miljøer i front innenfor områdene context aware computing, user modelling, e-commerce/m-commerce og pervasive computing. I tillegg gir den internasjonale deltakelsen økte muligheter for å etablere tjenestekomponenter med et internasjonalt snitt og med potensial for et internasjonalt marked. De internasjonale miljøene som inngår aktivt i prosjektet er - Lancaster University, England - Liverpool John Moores University, England - University of Georgia, USA - MIT Media Lab, USA (se vedlegg 13 Telenor FoU) Alle de nevnte akademiske miljøene preges av utstrakt kontakt med næringslivsaktører, lokalt, regionalt og globalt, og styrker slik sett MOVEs internasjonale nettverk også i forhold til internasjonale behov og markeder. I tillegg vil Ericsson og det mulige integrerte prosjektet itourism (EU FP6) være assosiert med prosjektet (se vedlegg 13 Telenor FoU). Kort beskrivelse av de enkelte miljøer finnes i vedlegg Fremdriftsplan med milepæler for MOVE Prosjektet er fasedelt, grovt sett i tre faser som følger kalenderår: 2003, 2004, Fasene avspeiler ikke diskontinuitet i prosjektets FoU-arbeid, men er et resultat av prosjektets hovedmål om å etablere praktiske tjenester mot slutten av hvert år. Årskifter representerer slik sett et nytt tjenestemessig fokus i prosjektet. MOVE Prosjektbeskrivelse side 8/15

9 Viktigste milepæler: Kick Off (T1/T3) Februar 2003 Nettverk SMB etablert (M4) Oktober 2003 Pilottjenester overlevert kommersielle aktører Fase 1 (M4) Desember 2003 Vitenskapelig arbeid 1 publisert (T2) Januar 2004 Tjenesteyting i en ny tid: Faglig konferanse (T2) September 2004 Pilottjenester overlevert kommersiell aktører Fase 2 (M4) Desember 2004 Vitenskapelig arbeid 2 publisert (T2) Januar 2005 Tjenesteytende næringer/veien videre: Seminar (T2) November 2005 Pilottjenester overlevert kommersielle aktører Fase 3 (M4) November 2005 Vitenskapelig arbeid 3 publisert (T2) November 2005 Sluttrapport overlevert NFR (T1) Desember 2005 M1 Innhold M2 Infrastruktur M3 Tjenesteinfrastruktur M4 Nye tjenester T1 Prosjektledelse T2 Formidling T3 Workshops Milepæler på detaljnivå finnes i vedlegg Kostnader pr utførende partner Alle tall er i hele tusen. Prosjektpartner/post Personal/ind. Utstyr Andre kostn Totalt Statens Vegvesen SINTEF Universitetet i Tromsø, Informatikk Universitetet i Tromsø, Psykologi Bravida Geomatikk Telenor Mobil NORUT IT Telenor FOU Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Harstad Norges Handelshøgskole Nasjonalbiblioteket DVGL Lofoten; Nordland R; Luster R mpower Mediaverkstedet Pilotbedrifter Lancaster University, UK University of Georgia, US John Moores University, UK Massachusetts Insitute of Technology, US Ericsson Formidling Underleverandører Andre felleskostnader Doktorgradsstipendiater Sum total Tabell 2 Kostnader pr utførende partner MOVE Prosjektbeskrivelse side 9/15

10 9. Finansiering pr partner Alle tall er i hele tusen. Prosjektdeltaker/post Egeninnsats Kontanter Totalt EI Søkt NFR Statens Vegvesen SINTEF Universitetet i Tromsø, Informatikk Universitetet i Tromsø, Psykologi Bravida Geomatikk Telenor Mobil NORUT IT Telenor FOU Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Harstad Norges Handelshøgskole Nasjonalbiblioteket DVGL Lofoten; Nordland R; Luster R mpower Mediaverkstedet Pilotbedrifter Lancaster University, UK University of Georgia, US John Moores University, UK Massachusetts Insitute of Technology, US Ericsson Formidling Underleverandører Andre felleskostnader Doktorgradsstipendiater (2 stk) Sum total Tabell 3 Finansiering pr partner Noter: Under pilotbedrifter er det beregnet minst 5 pilotbedrifter langs hver av de tre pilotstrekningene av nasjonale turistveger, som hver går inn med kr i egeninnsats. Postene Formidling og Andre felleskostnader disponeres av prosjektledelse i tråd med prosjektets målsettinger og under instruks fra styringsgruppen. Posten Underleverandører skal dekke prosjektets behov for å kjøpe inn ulike typer spesialkompetanse, f.eks. i forhold til brukerundersøkelser og systemleveranser. Norges Handelshøgskole er eneste deltakermiljø som det ikke er hentet inn bekreftelse på deltakelse fra. Et alternativt deltakermiljø, hvis NHH skulle takke nei, er Høgskolen i Agder, som har sagt seg interessert. Det er opprettet kontakt med Ericsson. Ved positivt tilsagn fra NFR vil Ericsson bli invitert med som assosiert deltager i prosjektet mot at de stiller til rådighet infrastruktur som egeninnsats i prosjektet. MOVE Prosjektbeskrivelse side 10/15

11 DEL 2: Resultatutnyttelse 10. Overordnet idé Prosjektets visjon er å utvide den reisendes opplevelser gjennom nye estetiske uttrykk understøttet av teknologiske løsninger som smelter sammen mennesker, ting og steder med deres representasjoner på nettet. Prosjektets hovedmål er å skape en digital representasjon av nasjonale turistveger som ytterligere øker en reisendes utbytte av det nasjonale turistveger har å by på av naturopplevelser, severdigheter, lokalhistorie, informasjon og øvrige tjenestetilbud. MOVE skal utvikle digitale informasjonstjenester som er tilpasset den enkelte brukers behov i de konkrete situasjoner som brukeren til en hver tid befinner seg i. Det er videre behov for løsninger som er generiske mht informasjonsleverandører, bransje og sluttbrukersegment. MOVE skal utvikle ny kunnskap langs problemstillinger som er avgjørende for slike generiske løsninger, samt utrede og implementere forutsetninger for at løsningene kan fungere for tjenesteyting som skjer i samspill mellom flere bedrifter i nettverk. Dette gjelder i forhold til hvordan kontekstinformasjon kan forvaltes på en tjenesteuavhengig måte, hvordan innhold kan leveres til mobile terminaler på en tilpasset måte i forhold til brukerens behov og ønsker, samt hvordan radiobaserte nett som GPRS, WLAN og UMTS med tilhørende klientterminaler kan benyttes for sømløs aksess til multimedia tjenester. Prosjektet skal på bakgrunn av denne kunnskapen etablere tjenesteinfrastruktur i form av programvare, nettverk og databaser som danner grunnlag for nye tjenester. Tjenesteinfrastrukturen skal være distribuert, slik at nye komponenter skal kunne plugges inn og ut etter behov, og den skal være åpen slik at tredjepartsleverandører skal kunne benytte den til utvikling av egne mobile kontekstbaserte tjenester. 11. Innovasjon/nyhetsgrad Utvikling av tilpassete (kunde og tilbyder) og nettverksbaserte tjenester med utgangspunkt i avansert mobil infrastruktur, kraftige multimedia personlige terminaler og intelligente serverbaserte løsninger, representerer en ny innfallsvinkel til kundegrensesnitt og omgivelse for etterspørsel etter- og konsumering av tjenester og informasjon. Den tradisjonelle e-baserte kommersielle modellen kjennetegnes av brukeren selv aktivt må finne informasjon/tjenester, og gjennom en en-til-en transaksjonsmodell, der hver tilbyder har sitt websted, og forvalter sine egne transaksjoner direkte mot kunden. MOVE ønsker å utfordre denne noe statiske og lite tilpassete interaksjons- og transaksjonsmodellen, gjennom tjenesteinfrastruktur som legger til rette for, og forutsetter, dynamiske og nettverksbaserte tjenester. Det er gjort en god del arbeid innenfor det akademiske miljø på kontekstsensitive systemer. De fleste av disse omfatter kun modellering og bruk av en eller to konteksttyper, er gjort for ikke-mobil bruk og eksisterer i beste fall ofte kun som enkle demoer. Kommersielle initiativ har hittil gjerne vært sentrert rundt lokasjonssensitvitet, ved utnyttelse av GPS-koordinater eller triangulering i mobilnettet. Slike løsninger er oftest ad-hoc og lukkete, uten noen form for generisk tjenesteinfrastruktur. MOVE skal etablere generisk tjenesteinfrastruktur inkludert forvaltningssystemer for multikontekst. Denne infrastrukturen skal så demonstreres gjennom nye mobile multimedia tjenester sammen med nettverk av SMB. Gjennom integrasjon av nasjonale og internasjonale høykompetansemiljøer (f.eks. MIT Media Lab og SINTEF), med tunge IT og telekomaktører (Telenor Mobil, Ericsson), innholdsleverandører (Nasjonale Turistveger, SMB) og tjenesteleverandører (Bravida Geomatikk, mpower, Mediaverkstedet), forventes prosjektet å skape kvalitativt ny kunnskap og globalt nyskapende løsninger. Infrastrukur og applikasjoner for tilpassing og skreddersøm av informasjon og tjenester, har et stort potensial innenfor en rekke domener, slik som markedsføring, sikkerhet, varslingstjenester, MOVE Prosjektbeskrivelse side 11/15

Vedlegg 1: Prosjektopplysninger for IE prosjektetableringsstøtte

Vedlegg 1: Prosjektopplysninger for IE prosjektetableringsstøtte Vedlegg 1: Prosjektopplysninger for IE prosjektetableringsstøtte Søknadens prosjekttittel: Søkerbedrift: MOVE mpower AS Type etableringsstøtte Denne søknaden om etableringsstøtte gjelder for etablering

Detaljer

Vedlegg 1 Beskrivelse av områdene i MOVE

Vedlegg 1 Beskrivelse av områdene i MOVE Vedlegg 1 Beskrivelse av områdene i MOVE M1 Multimedia innhold MOVE skal etablere tjenester basert på omfattende multimedia innhold fra ulike og distribuerte kilder. Innholdet må, enten det allerede foreligger

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter

Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter Prosjektnavn: N-SUMO *) Revidert søknad pr 20050520 Prosjektleder Terje Ormhaug Telenor R&D Innholdsfortegnelse Prosjektnavn: N-SUMO *)...1

Detaljer

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter ARBEIDSNOTAT 49/2006 Finn Ørstavik Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter Presentasjon av et pilotprosjekt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

prosjektrapport Universell utforming på tjenesteområdet Rapport fra kartlegging av spesifikasjoner, retningslinjer og standarder

prosjektrapport Universell utforming på tjenesteområdet Rapport fra kartlegging av spesifikasjoner, retningslinjer og standarder Universell utforming på tjenesteområdet Rapport fra kartlegging av spesifikasjoner, retningslinjer og standarder Standard Norge, desember 2009 prosjektrapport Universell utforming på tjenesteområdet Rapport

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Prosjektrapport. Alternative brukergrensesnitt for helserelaterte tjenester på mobile terminaler

Prosjektrapport. Alternative brukergrensesnitt for helserelaterte tjenester på mobile terminaler Prosjektrapport Alternative brukergrensesnitt for helserelaterte tjenester på mobile terminaler Vurdering av mulighetene alternative og fleksible grensesnitt for mobile tjenester, med fokus på hvordan

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html Page 1 of 1 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Nasjonale prinsipper kan være av ulik karakter. De kan være bindende eller

Detaljer

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold Rasmus Andersen Hovedfagsoppgave 8. februar 1999 Forord Denne hovedfagsoppgaven er

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Håndtering av prosjektets interessenter;

Håndtering av prosjektets interessenter; Håndtering av prosjektets interessenter; en studie av hvilke utfordringer og problemer prosjekter møter Jan Terje Karlsen Norwegian School of Management P.O.Box 580 1302 Sandvika, Norway jan.terje.karlsen@bi.no

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Sluttrapport HØYKOM I

Sluttrapport HØYKOM I Sluttrapport HØYKOM I Boks 2700 St. Hanshaugen N-0131 OSLO Telefon 22 03 70 00 Side 1 av 71 Prosjekt/seksjonsnummer: 1172/240 Prosjekttittel: Høyforbruk forbrukerbehov som utgangspunkt for offentlig etterspørsel

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 16.06.2015 Møtested:

Detaljer

Kunder som kilde til innovasjon

Kunder som kilde til innovasjon ØF-rapport nr 18/2004 Kunder som kilde til innovasjon Om brukere, kommunikasjon og IKT i innovasjonsprosesser av Svein Bergum Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

Abstract. Masteroppgave våren 2005

Abstract. Masteroppgave våren 2005 i Abstract In 2000, WAP (Wireless Application Protocol) was launched by different mobile operators in several countries. The introduction of the WAP-service was rapidly determined a flop for a number of

Detaljer