Det digital e speilbild e t for de nasjo n a l e turistv e g e n e i Nor g e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det digital e speilbild e t for de nasjo n a l e turistv e g e n e i Nor g e"

Transkript

1 M O V E Det digital e speilbild e t for de nasjo n a l e turistv e g e n e i Nor g e Et brukerstyrt innovasjonsprosjekt MOVE skal utvikle det digitale speilbildet for de nasjonale turistvegene i Norge. Dette innebærer å utvikle en informasjonsinfrastruktur og kommunikasjonsinfrastruktur for formidling av digital informasjon og digitale tjenester som ytterligere understreker turistenes opplevelser i møtet med nasjonale turistveger. Mer konkret vil dette være utvikling av et tidsriktig bilde av de nasjonale turistveger og tjenestetilbudet rundt disse gjennom dynamisk og levende multimedia informasjon, levert just-in-time. For turisten under reise skal det bli mulig å aksessere skreddersydde personlige og kontekstavhengige subset av den totale digitale medierikdom som skal gjøres tilgjengelig. Tjenester skal utvikles i samarbeid med ulike typer SMBer langs noen av de nasjonale turistveger, slik som overnattingssteder, transportører, reiselivsselskap, vegkroer, severdigheter, museum, arrangører av ulike aktiviteter etc. Løsninger og infrastruktur skal være skalerbare og portable i forhold til andre SMBer og andre nasjonale turistveger. Prosjektbeskrivelse 15. oktober 2002 MOVE Prosjektbeskrivelse side 1/15

2 Bakgrunn Tjenesteytende sektor står for en stor og økende del av verdiskapingen i Norge. Samtidig spiller informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger en stadig viktigere rolle som sentral del av samfunnets infrastruktur. Endringen i teknologiens rolle viser seg nå særlig i forhold til mobilteknologi og allestedsnæværende IKT-systemer. Utbredelsen av kraftigere mobile brukerterminaler og mobile nett med større kapasitet og mer funksjonalitet, gir store muligheter for innovative nye tjenester. Samtidig øker etterspørselen etter innhold i ulike formater som kan benyttes som grunnlag for nye opplevelsesrike tjenester. MOVE finner sitt fokus i mulighetsrommet rundt verdiskaping i nettbaserte tjenesteytende næringer som skapes av nye anvendelser av mobil teknologi for formidling av multimedia informasjon. Statens vegvesen satser på å tilby vegfarende turister minst 15 nasjonale turistveger i løpet av ti år, med et kvalitetsnivå som gjør at disse blir nasjonale attraksjoner. Turistvegprosjektet omfatter pr. i dag i alt 15 veger/vegstrekninger i 9 fylker. Et ufravikelig kriterium for å bli valgt ut som nasjonal turistveg, er at vegen går gjennom landskap med unike naturkvaliteter, og at kjøreturen gir turistene en god opplevelse. Dette er grunnlaget for satsinga. Turistene er imidlertid ikke fornøyde med bare å oppleve vakre landskap. De forventer også en rekke andre tilbud, slik som overnatting, gode spisesteder og annen service samt muligheter for aktiviteter og kulturopplevelser. Nasjonale Turistveger skal...garantera dei vegfarande turistane fine opplevingar av unik norsk natur frå bilvindauget, men også gode og tilrettelagde stopp for å nyta denne naturen både gjennom augo og gjennom aktivitet. Spennande arkitektur, kunst og informasjon skal krydra opplevinga og gjera ho til noko ekstra. Tilfredsstillande service i form av høve til rast, toalettilbod og mottak av søppel skal bidra til god trivsel for dei vegfarande. Dette handlar om infrastruktur i fellesrommet og er det konkrete utgangspunktet for Statens vegvesen sitt engasjement og ansvar [7]. Kystriksvegen (RV 17 mellom Mo og Bodø), Sognefjellsvegen og Gamle Strynefjellsveg har allerede status som nasjonale turistveger. Utbyggingen av stopp- og utsiktspunkter skal fullføres, og informasjonstavler og guide med den nye visuelle profilen skal nå være på plass. Blant de hensyn som ligger til grunn for Nasjonale Turistveger, finner vi [7]: Det er ein føresetnad med forpliktande lokalt engasjement og medverknad frå kommunane og næringslivet i det aktuelle området gjennom heile prosessen frå ide via gjennomføring til drift, vedlikehald og vidareutvikling. Tiltak og service langs desse vegane vil vera viktige vindauge mot verda for Noreg, og det skal leggjast vekt på høg kvalitet både når det gjeld innhald, det visuelle, det funksjonelle og møtet med dei vegfarande turistane. Denne nasjonale satsingen på utvikling av fysisk infrastrukur og kulturlandskap, legger vel til rette for å utvikle informasjonsinfrastruktur og digitale tjenester, der en reisendes natur- og kulturopplevelser i landskapet berikes av mediert informasjon. Rundreiseturisten får en digital kanal både mot naturopplevelser, og mot kulturopplevelser og andre servicetilbud fra tjenesteytende bedrifter. I de NFR-støttede prosjektene og (avsluttet i 2002) er det i samarbeid mellom bedrifter, FoU-miljøer og tjenesteytende bedrifter utviklet kunnskap og praktiske løsninger for nye IKT-tjenester over mobile nett. Det er utviklet kommunikasjons, innholds- og transaksjonsløsninger, der to av disse er etablert som kommersielle tjenester (mpostkort og Tjenestene Hvor er jeg? og Vis POI er også klare for kommersialisering. Som ett av resultatene fra er det skapt en spin-off i form av teknologibedriften mpower AS som utvikler IKTløsninger for mobile nett. I ble det i tillegg til kunnskap og løsninger etablert gode tverrfaglige nettverk mellom FoU-miljøer og næringsliv. MOVE skal utnytte disse nettverkene videre. MOVE Prosjektbeskrivelse side 2/15

3 DEL 1: FOU-prosjektet 1. Mål Hovedmålet i MOVE er å Etablere forutsetninger og løsninger for å utnytte multimedia informasjon på digital form, og fra distribuerte og forskjelligartede kilder, formidlet over mobilteknologisk inrastruktur i opplevelsesberikende, nettverksbaserte tjenester. Løsningene skal forsterke og berike reisendes opplevelser av norske landskap og norsk kulturarv gjennom etableringen av minst seks nye tjenester tilpasset mobil bruk, og som gjennom nytt innhold, og nye kombinasjoner av innhold, stimulerer kommunikasjon og transaksjoner mellom nettverk av SMBer og reisende. Delmålene i MOVE er å 1. Bygge opp strukturerte lagre av multimedia informasjon og geokodet informasjon, fra ulike kilder, for tre av de nasjonale turistvegene i Norge 2. Etablere ny kunnskap, dokumentert i form av scenarioer, brukerkrav og metoder, for hvordan mobile innholdstjenester kan berike en reisendes opplevelser av natur og kulturlandskap 3. Etablere løsninger for effektiv utnyttelse av state-of-the-art radiobaserte nett, mobile brukerterminaler og intelligente serverbaserte komponentteknologier i utvikling av tjenester som nevnt ovenfor 4. Legge til rette for, og etablere, nye verdinettverk med minst 15 SMBer langs nasjonale turistveger, og gi disse aksess til nasjonale og internasjonale FoU-miljøer 5. Utvikle seks basis tjenesteplattformer i form av integrerte programvareløsninger som kan benyttes som byggesteiner i nye kundetilpassete og kontekstsenstive tjenester som nevnt, i og utenfor prosjektet 6. Etablere to nye nettverksbaserte pilottjenester per tjenesteplattform 7. Dokumentere, gjennom testing og evaluering, hvordan prosjektets infrastruktur for toveis mobile digitale kanaler mellom kunde og nettverk bidrar til økt verdiskaping hos nettverkets parter 8. Overlevere pilottjenestene til de deltakende kommersielle partene, eller stimulere til at disse tas videre i nye virksomheter der det er naturlig, for permament drift og kommersiell utnyttelse 9. Formidle prosjektets erfaringer og resultater løpende mot ulike interessenter som tjenesteytende næringer (3 seminarer og 1 konferanse), akademiske miljøer (3 konferansepaper og 2 dr. avhandlinger), presse og allmenhet, NFR og deltakende bedrifters ledelse 2. Kunnskaps- og teknologifronten Prosjektet er forankret i problemstillinger knyttet til utvikling av mobil tjenesteyting/verdiskaping dvs hvordan samspill mellom kunde og tjenesteyter i stadig sterkere grad foregår ikke bare gjennom eletroniske kanaler som sådan, men gjennom mobile elektroniske kanaler som en integrert del av kundens personlige kommunikasjonssfære. I MOVE er det interessante aspektet hvordan mobile informasjons-, kommunikasjons- og transaksjonstjenester kan bidra til verdiskaping for tjenesteyter, samt hvordan denne verdiskapingen kan understøttes ved hjelp av nettverk. Nettverk refererer i denne sammenheng både til fysiske radiobaserte nettverk (teknologiske), nettverk av tjenestertilbydere og konsumenter (økonomiske), og interorganisatoriske strukturer (organisatoriske). I de økonomiske nettverkene kan etterspørsel etter en tjenesteyters produkter være med på å stimulere etterspørsel etter andre tjenesteyteres produkter. MOVE Prosjektbeskrivelse side 3/15

4 Det finnes ulike perspektiver på kunnskapsbygging knyttet til verdiskaping gjennom mobil informasjonsbasert tjenesteyting [24]. MOVEs tilnærming er praktisk rettet i forhold til et tjeneste- og applikasjonsmessig perspektiv, der sentrale problemområder i skjæringspunktet mellom teknologi og nettverksbasert verdiskaping er: Forretningsmodeller og suksesskriterier for distribuerte mobile multimedia tjenester Verdikjeder som kan understøttes av slikek tjenester Integrasjon av innhold og funksjonalitet på internett, i mobile nett og i multimedia databaser Brukermodellering og forvaltning av kontekstinformasjon Videre er det slik at disse problemstillingene rammes inn av operative problemstillinger rundt realisering av avanserte anvendelser for mobil nettverksbasert verdiskaping, slik som Mobil innholdsforvaltning og publisering State-of-the mobile nettverksplattformer (MMS, GPRS, WLAN, Bluetooth) som byggesten i nettverksbaserte tjenester Alternative og multimodale grensesnitt mot tjenestene (tekst, grafikk, bilde, lyd) Prosjektet ønsker også å fokusere problemstillinger i forhold til et mer markedsmessig perspektiv, slik som hvordan samspillet mellom ulike aktører i den informasjonsbaserte mobile tjenesteytingen foregår (innholdsleverandører, tjenesteleverandører, tilbyder av basis tjenester (eks. overnatting), offentlig informasjon, teknologisk infrastruktur, etc.) 3. FoU-utfordring MOVE er et prosjekt hvor problemstillingene i de ulike fagområdene i størst mulig grad søkes innrettet i forhold til å utvikle reelle innovative nettverk, løsninger og tjenester. På overordnet nivå, og som samlende og definerende for prosjektets fagrettede problemstillinger står temaet verdiskaping i nettverk. Overordnete problemstillinger omfatter Verdikjeder basert på forvaltning og distribusjon av multimedia innhold Basistjenester beriket gjennom opplevelser i virtuelle rom Verdinettverk med tjenester og innhold fra både offentlige og private aktører Fysiske, mobile informasjonsnettverk som sentralt element i kundetilpassete tjenester Prosjektet adresserer de overordnete problemstillingene gjennom et sett tverrfaglige problemstillinger innenfor IKT, strategi, markedsføring, reiselivsfag og psykologi. De IKT-faglige problemstillingene er knyttet til følgende hovedområder, som både rammer inn og avgrenser det faglige fokus i prosjektet: - Context aware systems - Mobile and pervasive computing Den overordnete problemstilligen er hvordan ulike typer kontekstinformasjon som tid, lokasjon, aktivitet, identitet og brukerpreferanser kan benyttes til å skreddersy multimedia innholds-, transaksjons- og kommunikasjonstjenester for mobile brukere med ulike brukerterminaler (klienter) i offentlige radiobaserte nett. For en mer detaljert status for mobile tjenester og kontekst, se [28]. Denne problemstillingen adresseres gjennom et sett underproblemstillinger, som omfatter hvordan: - Fange, representere og lagre brukerkontekst - Personifisere og tilpasse applikasjoner gjennom brukermodellering - Levere distribuert multimedia informasjon til ulike klientplattformer (Java, MMS, PDA, UMTS) - Utvikle intelligente og tilpassete brukergrensesnitt for mobile systemer - Integrere infrastruktur for elektroniske innholds- og transaksjonstjenester i mobile omgivelser (m-commerce) MOVE Prosjektbeskrivelse side 4/15

5 - Tilpasse geografiske informasjonssystemer til mobile terminaler Innenfor reiselivsfag er det av interesse å belyse hvordan markedsføring av steder, kan understøttes av mobile multimedia tjenester, samt hvordan turistens opplevelser formes i et samspill mellom opplevelser i den virkelige verden, og inntrykk fra digitale kanaler. Denne problemstillingen er også av interesse i en psykologisk setting, da med fokus på enkeltindividets handtering av samtidige opplevelser i fysiske og elektroniske rom. Temaet er kognitive og sosiale implikasjoner ved bruk av mobile kommunikasjonsløsninger, herunder persepsjon av rommet, fysisk og sosialt, oppmerksomhetsproblematikk og strategier for å håndtere den doble situasjonen med det fysiske rom og det medierte eller virtuelle rommet via den mobile løsningen. Viktig bakgrunnskunnskap for etablering av løsninger for nettbasert tjenesteyting er tilgjengelig for MOVE fra prosjektet Nettbasert arbeidsorganisering, se vedlegg 7 samt En rekke av deltakermiljøene i prosjektet er med på å definere state-of-the-art innenfor prosjektets sentrale problemområder. Arbeidet i prosjektet vil slik sett både kunne trekke på etablert og fersk kunnskap på områder som er nødvendige for å utvikle kompetanse og tjenester innenfor et teknologisk område i stadig utvikling, samt være i stand til å trekke opp metoder og løsninger for etablering av ny kunnskap innenfor kjerneområdene. Av de enkelte miljøers spisskompetanse kan nevnes (se for øvrig de enkelte miljøers angivelse av referanser og motivasjon for å delta i vedleggene 8-25): Lancaster University Joohn Moores University University of Georgia MIT Media Lab SINTEF NORUT IT Telenor FoU Nasjonalbiblioteket Universitetet i Tromsø, Informatikk Universitetet i Tromsø, Psykologi Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Harstad Context Aware Systems, Digital Tourist Guides Multimedia Content M-commerce, E-commerce, Strategy Pervasive&Ubiquitous Computing, Agent Technology Context Awareness, Information Management Geographical Information Systems Wireless Communication, Context Aware Systems Multimedia Information Management Middleware, Databases, Distributed Systems Cognitive and Social Perception of Virtual Worlds Marketing, Tourism Marketing, Tourism Prosjektet skal frambringe ny kunnskap innen området teknologibasert verdiskaping i nettverk, bl.a. ved å utnytte state-of-the-art mobile context-aware systems. Kunnskapens relevans innenfor det akademiske miljø skal sikres gjennom formidling på anerkjente konferanser. En viktig del av formidlingen vil også skje gjennom Høgskolene i Harstad og Finnmark der det hvert år uteksamineres i størrelsesorden 80 studenter fra 2 og 3 årige reiselivsutdanninger. Prosjektets internasjonale deltakere vil ha en sentral rolle i prosjektets publisering. Prosjektkonsortiet har til sammen en unik kunnskap og kompetanse innenfor anvendelse av mobil teknologi, forretningsstrategi og markedsføring, som koblet med prosjektets praktiske testbed langs nasjonale turistveger, gir svært gode muligheter for å belyse de sentrale problemstillingene på kvalitativt nye måter. Det er i prosjektet planlagt to doktorgrader. Den ene innenfor psykologi, se beskrivelse i vedlegg 26 og veileders uttalelse og kvalifikasjoner i vedlegg 17. Den andre innenfor informatikk, med fokus på representasjon av kontekstinformasjon, se beskrivelse i vedlegg 27 og veileders uttalelse i vedlegg Angrepsmåte/metode Prosjektet er tverrfaglig i sin tilnærming til de problemstillinger og tema som anses nødvendige å belyse for å oppnå ønskede mål og resultater. Konkret betyr dette at prosjektets overordnete prosess i forhold til etablering av nye nettverksbaserte tjenester er som følger: Kartlegging av reelle brukerbehov for reisende i natur- og kulturlandskap (langs Nasjonale Turistveger) MOVE Prosjektbeskrivelse side 5/15

6 Identifisering av kriterier for vellykte verdinettverk av SMB, samt hvordan disse kan verdiøkes gjennom bruk av teknologibaserte tjenester Spesifisering av tjenesteinfrastruktur og tjenester Design, utvikling og testing av teknologiske løsninger for tjenestene Pilotering av mobile nettbaserte tjenester sammen med SMB Evaluering av tjenester og premisser Den IKT-faglige utviklingen vil gjøres med basis i anerkjente metoder som vektlegger behovet for gjennomgående fokus på brukerbehov og iterative utviklingsprosesser. Prosjektet vil tillempe og bruke det beste fra metoder som iterativ vannfall [27], Rational Unified Process [25]og Extreme Programming (XP). Spesielt XP er interessant som basis for en bruker- og kundefokusert utvklingsprosess [26]. Evaluering av tjenester og premisser skal spesielt gjøres mht de deltakende pilotbedrifter (SMB) og deres motivasjon for aktiv bruk av de nye tjenestene i sin verdiskaping. Motivasjonsmessig etteranalyse skal gjøres med basis i kjente metoder som faktoranalyse eller repertoar-grid. Medio 2003 og medio 2004 skal slike analyser kjøres med utgangspunkt i de pilotjenestene som allerede er utviklet, for å gi innspill til den videre retningen i prosjektet. Videre vil prosjektets referansegruppe, supplert med evt andre ressurspersoner, brukes i idedugnader og SOFT-analyser av prosjektets interne og eksterne rammebetingelser. Disse prosessene kan kjøres som en integrert del av referansegruppens møter. Kartlegging av brukerbehov skal gjøres ved surveys av eksisterende materiale, f.eks. [11], [12], samt intervjuer og spørreundersøkelser av rundreiseturister langs Nasjonale Turistveger. Slike User Stories skal benyttes i utviklingen av de praktiske teknologiske løsningene. Videre skal det kjøres kreative prosesser sammen med tjenesteytende næringer (destinasjonsselskaper og pilotbedrifter) og kompetansemiljøer innen kreative prosesser (underleverandører) for å identifisere brukerkrav og suksesskriterier for tjenestene som sett fra tjenesteytende SMBer (piloter). Prosjektets sentrale akademiske leveranser vil være minst tre antatte paper i anerkjente vitenskapelige konferanser. I tillegg kommer publiseringer knyttet til dr gradsarbeidene. Prosjektets omfattende internasjonale deltakelse og nettverk betraktes som en betydelig ressurs i denne sammenheng. Prosjektet omfatter i utgangspunktet ikke leveranser som synes naturlige å patentere. Det er derfor ikke foretatt søk i patentregister. Prosjektledelsen vil likevel holde seg orientert om utviklingen innen rettigheter knyttet til programvare og internettbaserte løsninger, slik at nødvendige prosesser kan startes på kort varsel dersom forutsetningene skulle innby til patentsøknader eller lignende. 5. Prosjektorganisering Prosjektet ledes av Dr.Scient Sigmund Akselsen, mpower AS. Han har erfaring som prosjektleder fra flere større internasjonale FoU-prosjekter, se CV i vedlegg 7. Prosjektet er organisert i 4 områder med egne områdeledere og egne delprosjekter som vist nedenfor. De fire områdene er delvis autonome mht arbeidsmåte og leveranser, men det er påkrevd med utstrakt tverrgående koordinering på tvers av områder. Dette for å sikre sammenheng i prosjektets leveranser, og enhetlige bidrag til prosjektets hovedmålsetting. Den tverrgående koordinering skal ivaretas bl.a. gjennom aktiv prosjektledelse, gjennom prosjektinterne workshops, og ved bruk av en distribuert elektronisk prosjektbase. Videre skal formidlingsaktivitetene både bidra til å samle de faglige bidragene i prosjektet, samt synliggjøre den felles kunnskapsutvikling og verdiskaping som områdene står for. De fire områdene er beskrevet i noen detalj i vedlegg 1. Her trekkes kun fram område M4 Nye tjenester. MOVE Prosjektbeskrivelse side 6/15

7 M4 Nye tjenester Det vil i samarbeid med stedlige offentlige og private organisasjoner, under koordinering av destinasjonsselskaper og Statens Vegvesens prosjekt Nasjonale Turistveger, etableres konkrete nettverk av bedrifter langs noen av de nasjonale turistvegene. Disse nettverkene skal idenfisere og koordinere egen verdiskaping gjennom avhengigheter med de andre bedriftene i nettverket, og mot andre nettverk. Verdikjedene som identifiseres skal underbygges gjennom reelle sammensatte tjenester, og det skal velges tjenesteinfrastruktur-komponenter som synes egnede for å fremme disse nettverkene og verdikjedene. Det skal etableres minst to pilottjenester basert på disse verdikjedene, der verdiskapingen skjer som følge av utnyttelse av de digitale kanaler som prosjektets infrastruktur åpner for. Pilottjenestene skal velges ut fra kvantitative beregninger av potensial for verdinettverkene (SMBer) og tjenesteleverandører (teknologinettverkene). Pilottjenestene skal i den grad det finnes formålstjenlig etableres med engelsk og/eller tysk som språk i tillegg til norsk. Tjenestene skal evalueres, både som innspill til innretningen i prosjektets videre arbeid, og som innspill til kommersiell drift av tjenestene. Tjenestene overleveres for kommersiell drift til prosjektets kommersielle aktører løpende gjennom prosjektet. Det anses dessuten som svært sannsynlig at prosjektets kommersielle resultater vil stimulere til, og i noen grad forutsette etablering av ny virksomhet, i og utenfor prosjektets deltakende bedrifter. De fire områdene utføres i stor grad i parallell, men har gjensidig avhengighet som reguleres gjennom milepæler på tvers av områder. Organisering og innhold på delprosjektnivå skal skje i en planleggingsprosess som starter når evt tilsagn foreligger og som resulterer i detaljerte områdeplaner, inkludert endelig inndeling i delprosjekter med tilhørende ansvarlige. Figur 1 Prosjektorganisering Prosjektet har en styringsgruppe som skal bistå prosjektleder, og gi retning ved overordnete vegvalg i løpet av prosjektet. Styringsgruppen består av kompetanse- og ressurspersoner med evne til å understøtte prosjektets behov for interaksjon mot eksterne interessenter. Styringsgruppen har møte 4 ganger per år. Styringsgruppen skal bestå av representanter fra Statens Vegvesen, Bravida, Telenor, Forskningsparken i Tromsø og tjenesteytende næring (reiseliv). For å bidra til å ivareta prosjektets faglige integritet, vil det også bli opprettet en referansegruppe med utgangspunkt i norsk tjenesteytende bransje, spesielt reiseliv og transport. Denne gruppen skal være et kontaktpunkt mellom prosjektet og tjenesteytende bransje, og skal fore prosjektet med innspill i forhold til denne bransjens utfordringer og behov. Gruppen skal møtes 2 ganger per år, i tillegg til at MOVE Prosjektbeskrivelse side 7/15

8 de enkelte medlemmer aktivt skal benyttes som medspillere i formingen av prosjektets praktiske resultater. Prosjektets organisering skal understøtte arkitekturen for verdiskaping som prosjektet ønsker å få til. Dette er illustrert nedenfor. Figur 2 Verdikjeden i MOVE Deltakere og ansvar i MOVE er vist i vedlegg Internasjonalt samarbeid Det er lagt vekt på å etablere et internasjonalt samarbeid som en integrert del av prosjektet. Dette anses som viktig av flere årsaker, spesielt for å kvalitetssikre det IKT-faglige FoU-arbeidet i prosjektet, gjennom aktiv deltakelse fra internasjonale miljøer i front innenfor områdene context aware computing, user modelling, e-commerce/m-commerce og pervasive computing. I tillegg gir den internasjonale deltakelsen økte muligheter for å etablere tjenestekomponenter med et internasjonalt snitt og med potensial for et internasjonalt marked. De internasjonale miljøene som inngår aktivt i prosjektet er - Lancaster University, England - Liverpool John Moores University, England - University of Georgia, USA - MIT Media Lab, USA (se vedlegg 13 Telenor FoU) Alle de nevnte akademiske miljøene preges av utstrakt kontakt med næringslivsaktører, lokalt, regionalt og globalt, og styrker slik sett MOVEs internasjonale nettverk også i forhold til internasjonale behov og markeder. I tillegg vil Ericsson og det mulige integrerte prosjektet itourism (EU FP6) være assosiert med prosjektet (se vedlegg 13 Telenor FoU). Kort beskrivelse av de enkelte miljøer finnes i vedlegg Fremdriftsplan med milepæler for MOVE Prosjektet er fasedelt, grovt sett i tre faser som følger kalenderår: 2003, 2004, Fasene avspeiler ikke diskontinuitet i prosjektets FoU-arbeid, men er et resultat av prosjektets hovedmål om å etablere praktiske tjenester mot slutten av hvert år. Årskifter representerer slik sett et nytt tjenestemessig fokus i prosjektet. MOVE Prosjektbeskrivelse side 8/15

9 Viktigste milepæler: Kick Off (T1/T3) Februar 2003 Nettverk SMB etablert (M4) Oktober 2003 Pilottjenester overlevert kommersielle aktører Fase 1 (M4) Desember 2003 Vitenskapelig arbeid 1 publisert (T2) Januar 2004 Tjenesteyting i en ny tid: Faglig konferanse (T2) September 2004 Pilottjenester overlevert kommersiell aktører Fase 2 (M4) Desember 2004 Vitenskapelig arbeid 2 publisert (T2) Januar 2005 Tjenesteytende næringer/veien videre: Seminar (T2) November 2005 Pilottjenester overlevert kommersielle aktører Fase 3 (M4) November 2005 Vitenskapelig arbeid 3 publisert (T2) November 2005 Sluttrapport overlevert NFR (T1) Desember 2005 M1 Innhold M2 Infrastruktur M3 Tjenesteinfrastruktur M4 Nye tjenester T1 Prosjektledelse T2 Formidling T3 Workshops Milepæler på detaljnivå finnes i vedlegg Kostnader pr utførende partner Alle tall er i hele tusen. Prosjektpartner/post Personal/ind. Utstyr Andre kostn Totalt Statens Vegvesen SINTEF Universitetet i Tromsø, Informatikk Universitetet i Tromsø, Psykologi Bravida Geomatikk Telenor Mobil NORUT IT Telenor FOU Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Harstad Norges Handelshøgskole Nasjonalbiblioteket DVGL Lofoten; Nordland R; Luster R mpower Mediaverkstedet Pilotbedrifter Lancaster University, UK University of Georgia, US John Moores University, UK Massachusetts Insitute of Technology, US Ericsson Formidling Underleverandører Andre felleskostnader Doktorgradsstipendiater Sum total Tabell 2 Kostnader pr utførende partner MOVE Prosjektbeskrivelse side 9/15

10 9. Finansiering pr partner Alle tall er i hele tusen. Prosjektdeltaker/post Egeninnsats Kontanter Totalt EI Søkt NFR Statens Vegvesen SINTEF Universitetet i Tromsø, Informatikk Universitetet i Tromsø, Psykologi Bravida Geomatikk Telenor Mobil NORUT IT Telenor FOU Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Harstad Norges Handelshøgskole Nasjonalbiblioteket DVGL Lofoten; Nordland R; Luster R mpower Mediaverkstedet Pilotbedrifter Lancaster University, UK University of Georgia, US John Moores University, UK Massachusetts Insitute of Technology, US Ericsson Formidling Underleverandører Andre felleskostnader Doktorgradsstipendiater (2 stk) Sum total Tabell 3 Finansiering pr partner Noter: Under pilotbedrifter er det beregnet minst 5 pilotbedrifter langs hver av de tre pilotstrekningene av nasjonale turistveger, som hver går inn med kr i egeninnsats. Postene Formidling og Andre felleskostnader disponeres av prosjektledelse i tråd med prosjektets målsettinger og under instruks fra styringsgruppen. Posten Underleverandører skal dekke prosjektets behov for å kjøpe inn ulike typer spesialkompetanse, f.eks. i forhold til brukerundersøkelser og systemleveranser. Norges Handelshøgskole er eneste deltakermiljø som det ikke er hentet inn bekreftelse på deltakelse fra. Et alternativt deltakermiljø, hvis NHH skulle takke nei, er Høgskolen i Agder, som har sagt seg interessert. Det er opprettet kontakt med Ericsson. Ved positivt tilsagn fra NFR vil Ericsson bli invitert med som assosiert deltager i prosjektet mot at de stiller til rådighet infrastruktur som egeninnsats i prosjektet. MOVE Prosjektbeskrivelse side 10/15

11 DEL 2: Resultatutnyttelse 10. Overordnet idé Prosjektets visjon er å utvide den reisendes opplevelser gjennom nye estetiske uttrykk understøttet av teknologiske løsninger som smelter sammen mennesker, ting og steder med deres representasjoner på nettet. Prosjektets hovedmål er å skape en digital representasjon av nasjonale turistveger som ytterligere øker en reisendes utbytte av det nasjonale turistveger har å by på av naturopplevelser, severdigheter, lokalhistorie, informasjon og øvrige tjenestetilbud. MOVE skal utvikle digitale informasjonstjenester som er tilpasset den enkelte brukers behov i de konkrete situasjoner som brukeren til en hver tid befinner seg i. Det er videre behov for løsninger som er generiske mht informasjonsleverandører, bransje og sluttbrukersegment. MOVE skal utvikle ny kunnskap langs problemstillinger som er avgjørende for slike generiske løsninger, samt utrede og implementere forutsetninger for at løsningene kan fungere for tjenesteyting som skjer i samspill mellom flere bedrifter i nettverk. Dette gjelder i forhold til hvordan kontekstinformasjon kan forvaltes på en tjenesteuavhengig måte, hvordan innhold kan leveres til mobile terminaler på en tilpasset måte i forhold til brukerens behov og ønsker, samt hvordan radiobaserte nett som GPRS, WLAN og UMTS med tilhørende klientterminaler kan benyttes for sømløs aksess til multimedia tjenester. Prosjektet skal på bakgrunn av denne kunnskapen etablere tjenesteinfrastruktur i form av programvare, nettverk og databaser som danner grunnlag for nye tjenester. Tjenesteinfrastrukturen skal være distribuert, slik at nye komponenter skal kunne plugges inn og ut etter behov, og den skal være åpen slik at tredjepartsleverandører skal kunne benytte den til utvikling av egne mobile kontekstbaserte tjenester. 11. Innovasjon/nyhetsgrad Utvikling av tilpassete (kunde og tilbyder) og nettverksbaserte tjenester med utgangspunkt i avansert mobil infrastruktur, kraftige multimedia personlige terminaler og intelligente serverbaserte løsninger, representerer en ny innfallsvinkel til kundegrensesnitt og omgivelse for etterspørsel etter- og konsumering av tjenester og informasjon. Den tradisjonelle e-baserte kommersielle modellen kjennetegnes av brukeren selv aktivt må finne informasjon/tjenester, og gjennom en en-til-en transaksjonsmodell, der hver tilbyder har sitt websted, og forvalter sine egne transaksjoner direkte mot kunden. MOVE ønsker å utfordre denne noe statiske og lite tilpassete interaksjons- og transaksjonsmodellen, gjennom tjenesteinfrastruktur som legger til rette for, og forutsetter, dynamiske og nettverksbaserte tjenester. Det er gjort en god del arbeid innenfor det akademiske miljø på kontekstsensitive systemer. De fleste av disse omfatter kun modellering og bruk av en eller to konteksttyper, er gjort for ikke-mobil bruk og eksisterer i beste fall ofte kun som enkle demoer. Kommersielle initiativ har hittil gjerne vært sentrert rundt lokasjonssensitvitet, ved utnyttelse av GPS-koordinater eller triangulering i mobilnettet. Slike løsninger er oftest ad-hoc og lukkete, uten noen form for generisk tjenesteinfrastruktur. MOVE skal etablere generisk tjenesteinfrastruktur inkludert forvaltningssystemer for multikontekst. Denne infrastrukturen skal så demonstreres gjennom nye mobile multimedia tjenester sammen med nettverk av SMB. Gjennom integrasjon av nasjonale og internasjonale høykompetansemiljøer (f.eks. MIT Media Lab og SINTEF), med tunge IT og telekomaktører (Telenor Mobil, Ericsson), innholdsleverandører (Nasjonale Turistveger, SMB) og tjenesteleverandører (Bravida Geomatikk, mpower, Mediaverkstedet), forventes prosjektet å skape kvalitativt ny kunnskap og globalt nyskapende løsninger. Infrastrukur og applikasjoner for tilpassing og skreddersøm av informasjon og tjenester, har et stort potensial innenfor en rekke domener, slik som markedsføring, sikkerhet, varslingstjenester, MOVE Prosjektbeskrivelse side 11/15

12 innholdstjenester, personlig helse og finans. Prosjektets pilottjenester definerer kun en meget begrenset del av det totale marked for slike tjenester. 12. Plan for utnyttelse av FoU-resultatene i den enkelte bedrift Resultatene fra MOVE skal brukes til å styrke verdiskapingen hos prosjektets kommersielle parter, samt i pilotbedriftene. Dette gjelder i første rekke mpower, Bravida Geomatikk, Telenor Mobil og Mediaverkstedet, som til sammen dekker hele verdikjeden fra rådata og nettinfrastruktur, til publisering av informasjon og levering av kontekstsensitive tjenester til mobile plattformer. Prosjektets pilotbedrifter langs de tre utvalgte strekningene, inkludert destinasjonsselskapene Nordland Reiseliv, Luster Reiselivslag og Det virkelig gode liv Lofoten AS, skal benytte de nye tjenestene til å nå sine kunder gjennom verdinettverk som understøttes av mobile kontekstsensitive tjenester. Vi viser for øvrig til bedriftenes egne motivasjoner for å delta i prosjektet, som angitt i vedleggene Miljøkonsekvenser Prosjektet forventes ikke å ha noen negative miljøkonsekvenser. Inngrep i naturlandskapet langs nasjonale turistveger (mobil infrastruktur og informasjonsinfrastruktur), skal skje i tråd med de retningslinjer som prosjektet Nasjonale Turistveger legger til grunn for estetisk landskapsutvikling. Det kan tenkes positive miljøvirkninger av prosjektet, selv om dette ikke er et av prosjektets eksplisitte mål. Dette kan skje gjennom at informasjonen som leveres via prosjektets tjenester er miljørelatert, og ved at effektive informasjonstjenester om f.eks. plassering av servicetilbud og severdigheter reduserer trafikkbelastningen i noen områder. 14. Øvrige nytteeffekter Prosjektets ledende FoU-miljøer (Telenor FOU, NORUT IT, SINTEF) ønsker å skape ringvirkninger av prosjektets faglige resultater gjennom aktiv promotering av mulighetene ved ny kunnskap og kompetanse innenfor prosjektets kjerneområder. Virkningene skal søkes tatt ut ved nye kunnskapsintensive utviklingsprosjekter sammen med norsk næringsliv. Norge er et av de ledende land i verden når det gjelder utbredelse av ny teknologi og bruk av internett og mobilteknologi. Dette gjør at det ligger vel til rette for å benytte Norge som testbed for utvikling av spisskompetansemiljøer og nettverksbaserte verdikjeder og tjenester. MOVE skal bidra til at norske tjenesteleverandører og teknologimiljøer øker sin attraktivitet som internasjonale samarbeidspartnere i utviklingen av nye avanserte anvendelser av teknologi, samt til økt verdiskaping i form av nye tjenester og produkter for et globalt marked basert på høyteknologisk infrastruktur og kompetanse. 15. Informasjon og resultatspredning Informasjon om prosjektets erfaringer og resultater skal spres til en rekke interessenter, der de viktigste er tjenesteytende næringer, akademiske miljøer, allmenhet og presse, premissleverandører og myndigheter, samt prosjektets interne interessenter og finansiører. Tiltakene for resultatspredning skal skje fortløpende, som integrert del av prosjektledelse og delprosjektledelse, og skal avspeile prosjektets aktivitet til enhver tid. De viktigste tiltakene omfatter Seminarserie for næringslivet Nyhetsbrev basert på prosjektets workshops Webstedet Publisering av vitenskapelige resultater Rapportering til interessenter og finansiører En stor konferanse med tema framtidas tjenesteyting MOVE Prosjektbeskrivelse side 12/15

13 Det er et mål at resultatspredningen skal stimulere til ny aktivitet eller nye prosesser med samfunnsøkonomisk verdi, som følge av prosjektets erfaringer og leveranser. DEL 3: Bakgrunnsopplysninger 16. Opplysninger om prosjektdeltakerne Prosjektets kommersielle verdikjede, i form av de selskaper som tilsammen skal etablere nye tjenester som følge av prosjektets FoU-resultater, er: Statens Vegvesen innhold, fysisk infrastruktur Destinasjonsselskaper og pilotbedrifter innhold og basis tjenester Mediaverkstedet mobil innholdsforvaltning (publisering) Bravida Geomatikk geokodete databaser Telenor Mobil mobil telekom infrastruktur og basis nettjenester mpower tjenesteinfrastruktur, pilottjenester mpower AS mpower er et norsk kunnskapsbasert teknologifirma (KIFT). Selskapet er lokalisert i Forskningsparken i Tromsø, og har åtte aktive eiere. Eiergruppa har tverrfaglig sammensetning, med en majoritet av teknologer. Alle i eiergruppa har høyere akademisk utdanning (minimum siv.ing) og har bred bakgrunn fra næringsliv og offentlig virksomhet. Forskningsparken er største eier, og utøver et aktivt eierskap gjennom rådgivning og styreverv. Etableringen av aksjeselskapet mpower har skjedd med utgangspunkt i resultater fra FoU-prosjektet som ble delfinansiert av NFR og eiet av Telenor Mobil. Selskapet har samarbeidsavtaler med bl.a. Telenor Mobil og Bravida Geomatikk. For øvrige opplysninger om prosjektdeltakerne, se vedlegg 5. MOVE Prosjektbeskrivelse side 13/15

14 Referanser Se også referanser som er angitt i de enkelte miljøers erklæring om deltagelse i prosjektet (vedleggene 8-25) og Svein Bergviks beskrivelse av dr. psychol. Avhandling (vedlegg 26). [1] Finnset, Wiggo, Grav, Jan, Hamnes, Bjarne Nettbasert reiseplanlegging. Kjeller: Telenor Forskning og Utvikling, (FoU N 50/2000). 56 s. [2] Grav, Jan, Bondevik, Stein-Gunnar, Finnset, Wiggo, Jamtli, Anders En ambassadørtjeneste for reiselivet. Fornebu: Telenor Forskning og Utvikling (FoU N 2/2002). ISSN s. [3] Grav, Jan, Hamnes, Bjarne, Finnset, Wiggo En nettbasert og kontekstsensitiv fototjeneste via GPRS. Kjeller: Telenor Forskning og Utvikling, (FoU N 18/2001). ISSN s. [4] Brox, Ellen, et al Geographical Information Networks, a Distributed System for Generating Interactive Maps. International Conference on Advances in Infrastructure for e- Business, e-education, e-science, and e-medicine on the Internet. NORUT Informasjonsteknologi, 9 sider, [5] Grøttum, Karl Johan, Diesen, Dag Teknologievaluering i FUNN prosjektet NORUT Informasjonsteknologi. IT724/ , 13 s. [6] Hamnes, Bjarne Mobile Nettbaserte tjenester innen reiseliv og turisme realisert med WAP og agenter. Kjeller: Telenor Forskning og Utvikling, (FoU R 30/2000). ISBN /ISSN s. [7] Nasjonale Turistvegar. Program for satsingsområdet Vegdirektoratet, Turistvegkontoret, mars [8] Sony Ericsson P800/P802 SmartPhone. Whitepaper. Sony Ericsson, Kista, Sverige. [9] NHD Strategi for elektronisk innhold Styrking av norsk innhold i elektroniske tjenester. NHD, Oslo. [10] Prebensen, Nina Trender og barrierer i reiselivet. Internt prosjektnotat. ISSN s. [11] Steen Jacobsen, Jens Kr, Grue, Berit, Haukeland, Jan Vidar På veg mot drømmeferien? Aktiviteter, interesser og opplevelser blant utenlanske bilturister i utvalgte områder i Norge. Transportøkonomisk Institutt, Oslo. TØI rapport 575/2002. [12] Steen Jacobsen, Jens Kr. Turismeattraksjoner Teoretisk forståelse og praktisk tilrettelegging. Transportøkonomisk Institutt, Oslo. TØI rapport 352/1997. [13] Steen Jacobsen, Jens Kr og Viken, Arvid. Turisme. Stedet i en bevegelig verden. Universitetsforlaget, Oslo. MOVE Prosjektbeskrivelse side 14/15

15 [14] Sluttrapport for brukerstyrt FoU under Norges Forskningsråd for prosjektet - framtidas nettbaserte tjenesteyting med reiseliv som case. Levert NFR [15] Watson, Rick, Akselsen, Sigmund and Pitt, Leyland Attractors: Building Mountains in the Flat Landscape of the World Wide Web. California Management Review, (Winter 1998), vol 40, no 2: [16] Watson, Rick, Akselsen, Sigmund, Evjemo, Bente and Aarsæther, Nils Teledemocracy in Local Government. Communications of the ACM, vol 42, no 12: [17] Sluttrapport for brukerstyrt FoU under Norges Forskningsråd for prosjektet nettbaserte tjenester for alle. Levert NFR 30. juni [18] Bergvik, Svein, Grav, Jan Tilgjengelighetsguide Fra papir til digital og personlig skreddersøm. Presentasjon fra prosjektet Selvstendig liv Handikap 2002, april 2002, Norges Varemesse/Sjølystsenteret, Oslo. [19] Mortensen, Ragnhild PDA POI En PDA-basert applikasjon for vurdering og oppdatering av interessepunkter (POI-er) i database. HIN Hovedoppgave for sivilingerniørutdanningen v/høgskolen i Narvik. [20] Fjellheim, Tore Context Server for Mobile Network-based Services. Tore Fjellheim. Diplomoppgave Informatikk. Universitetet i Tromsø. [21] Molund, Espen Design og implementasjon av en distribuert brukermodell i Diplomoppgave Informatikk. Universitetet i Tromsø. [22] Fjellheim, Tore, Finnset, Wiggo Developing Multi-Context Aware Applications. Artikkel til UbiComp 2002, Stockholm. [23] Durlacher Mobile Commerce Report. Durlacher Research Ltd., [24] Lehner, Franz, Watson, Richard From E-Commerce to M-Commerce: Research Directions. Department of Business Informatics University of Regensburg, Tyskland. [25] [26] [27] Mazza, C et al. Software Engineering Standards, Prentice Hall, [28] Akselsen, Sigmund, Finnset, Wiggo, Grav, Jan, Kassah, Bente og Kileng, Frode Mobile tjenester og kontekst. Telenor Research and Development Note TFoU N 17/2002. Fornebu: Telenor. MOVE Prosjektbeskrivelse side 15/15

Vedlegg 1 Beskrivelse av områdene i MOVE

Vedlegg 1 Beskrivelse av områdene i MOVE Vedlegg 1 Beskrivelse av områdene i MOVE M1 Multimedia innhold MOVE skal etablere tjenester basert på omfattende multimedia innhold fra ulike og distribuerte kilder. Innholdet må, enten det allerede foreligger

Detaljer

Vedlegg 1: Prosjektopplysninger for IE prosjektetableringsstøtte

Vedlegg 1: Prosjektopplysninger for IE prosjektetableringsstøtte Vedlegg 1: Prosjektopplysninger for IE prosjektetableringsstøtte Søknadens prosjekttittel: Søkerbedrift: MOVE mpower AS Type etableringsstøtte Denne søknaden om etableringsstøtte gjelder for etablering

Detaljer

www.invenia-innovation.no Velkommen! Pressekonferanse 12.03.02 INNOVATION Side 1

www.invenia-innovation.no Velkommen! Pressekonferanse 12.03.02 INNOVATION Side 1 Velkommen! Pressekonferanse 12.03.02 Side 1 utvikling Invenia AS Side 2 Vår visjon og Forskning Invenia Innovation AS rundt Distribuerte systemer Invenia Innovation AS Side 3 23. Mars 2000 Forretningsidé

Detaljer

Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester

Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester Trond Knudsen Divisjon for Innovasjon Oslo, 9. mars 2004 Puls-programmet 1 Dagsorden Det nye Forskningsrådet Utfordringer for FoU for innovasjon

Detaljer

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no.

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no. ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked Siri A. M. Jensen, NR Oslo Energi, 3.desember 1996 1 Hva gjøres av FoU innenfor Elektronisk handel og markedsplass? Elektronisk handel -> Information Highway

Detaljer

Søkerveiledning IKT SoS

Søkerveiledning IKT SoS Søkerveiledning IKT SoS Søknader til IKT SoS vil bli bedømt etter retningslinjer og prioriteringer som beskrevet i programplanen for IKT SoS. Ved søknader til Forskningsrådet skal søknadsportalen esøknad

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Typiske innovasjonsprosjekter Tidlig fase av innovasjonsløpet, begrunnet ut fra de muligheter som åpner seg for innovasjon hos bedriften(e)

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Idé, design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Grafisk design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Produksjon: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Tapir Uttrykk Nasjonalt

Detaljer

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Er potensialet om merverdi i samsvar med partenes forventninger? Peter Thornér 20/10-2011 NMA - Development of sustainable and competitive value netwoks Vad

Detaljer

Landsbynr. 11. IKT og læring

Landsbynr. 11. IKT og læring Landsbynr. 11 IKT og læring IKT og læring omfatter Teknologi Tilgang til Pedagogikk læringsressurser Utdanningssektoren Næringslivet og forvaltningen Dagliglivet IKT - et sentralt element i all utdanning

Detaljer

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Island 7. september 2012 Maja Cimmerbeck og Astri Taklo Miljøseksjonen Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Regjeringen lanserte

Detaljer

SAS I TNS GALLUP. Fra spesialistverktøy til standard rapporteringsog analyseverktøy. Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS I TNS GALLUP. Fra spesialistverktøy til standard rapporteringsog analyseverktøy. Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS I TNS GALLUP Fra spesialistverktøy til standard rapporteringsog analyseverktøy Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. TNS Gallup TNS Gallup er Norges største analyseinstitutt. TNS Gallup

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

OWGS (Obstacle Warning GPS System)

OWGS (Obstacle Warning GPS System) OWGS (Obstacle Warning GPS System) Enkelt Effektivt Sikkert Fleksibelt Innhold OFU prosjekt VG faksimile Hovedmål Utvikle en arkitektur (verdikjede, organisasjon, teknisk) for OWGS Prosjektet skal utvikle

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte!

Velkommen til nettverksmøte! Wireless life science Testbed and Network WTN Trådløs pasient Velkommen til nettverksmøte! SINTEF, Oslo, 7. desember 2006 Dag Ausen SINTEF IKT Prosjektleder WTN Dag.Ausen@sintef.no Mob: 930 59 316 Agenda

Detaljer

Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg?

Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg? Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg? 27. mai 2015 1 2015 Deloitte AS Agenda 1.Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbank

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

Lederskolen NIT/BI del 2

Lederskolen NIT/BI del 2 Lederskolen NIT/BI del 2 Strategi før og nå hva har endret seg? Arvid Strand NB: figurene i denne presentasjonen er enten utviklet av undertegnede eller hentet fra læreboken: Strategi av Roos, Roos og

Detaljer

Samspillet mellom Midtnorsk forskningsfond og nasjonale forskningsprogram

Samspillet mellom Midtnorsk forskningsfond og nasjonale forskningsprogram Samspillet mellom Midtnorsk forskningsfond og nasjonale forskningsprogram Lars Andre Dahle og Arthur Almestad, Forskningsrådet Divisjon for innovasjon Trøndelag og Møre og Romsdal Disposisjon Det nasjonale

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Gode søknader til ENERGIX-programmet Aktuelle prosjekttyper Vurderingsprosessen Kriterier Hva kjennetegner en god søknad 2 Utlysninger

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012 Vurdering av Innovasjonsprosjekt Juni 2012 Innovasjonsprosjekt i næringslivet Innovasjon = verdiskapende fornyelse Innovasjonen FoUprosjektet Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal utløse FoU-aktivitet

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040)

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Søknadssum: 1850000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte!

Velkommen til nettverksmøte! Wireless life science Testbed and Network WTN Trådløs pasient Velkommen til nettverksmøte! SINTEF, Oslo, 27. mars 2007 Dag Ausen SINTEF IKT Prosjektleder Trådløs pasient Dag.Ausen@sintef.no Mob: 930 59

Detaljer

Strategisk plan for Bioforsk

Strategisk plan for Bioforsk Strategisk plan for Bioforsk 2013-2016 Faglig plattform og egenart Bioforsk har sin faglige plattform innen landbruk og matproduksjon, plantebiologi og plantehelse, og miljø og ressursforvaltning. Organisasjonens

Detaljer

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Universell utforming i multimodale grensesnitt. Prosjektavslutningsforedrag:

Universell utforming i multimodale grensesnitt. Prosjektavslutningsforedrag: Universell utforming i multimodale grensesnitt Prosjektavslutningsforedrag: Brukerbehov sett fra det kognitive perspektiv som illustrasjon UNIMOD-prototypene demonstrasjon og en fortelling Seminar om utfordringer

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Velkommen til prosjektledersamling for Puls-programmet april 2004

Velkommen til prosjektledersamling for Puls-programmet april 2004 Velkommen til prosjektledersamling for 20.-21. april 2004 Øystein Strandli Dette vil jeg snakke om Programmet for samlingen Praktisk informasjon Det nye Forskningsrådet Om Planlagte utlysninger av midler

Detaljer

Hva skal vi bruke bredbånd til?

Hva skal vi bruke bredbånd til? Hva skal vi bruke bredbånd til? - en strategi for elektronisk innhold Statssekretær Oluf Ulseth Nærings- og handelsdepartementet Norsk Teleforum 2002 Lillehammer, 25. april 2002 Hva er elektronisk innhold?

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Logistikk for matspesialiteter

Logistikk for matspesialiteter LogiMat Logistikk for matspesialiteter Logistikk for matspesialiteter Kick off, Trondheim, 12.06.2012 Bakgrunn Vekststrategiprogrammet og LogiMat forprosjekt Utfordringer: Små og mellomstore produsenter

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

- resultater og veien videre

- resultater og veien videre Innovativ Fjellturisme - resultater og veien videre Presentasjon av Bård Jervan Reserve Hovedprosjektleder www.fjellturisme.no Et nettverksprosjekt i Arena programmet i sitt fjerde år klyngen bakgrunn,

Detaljer

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013 ITS-rådet Ivar Christiansen/Børre Skiaker ITS Konferansen 2013 Bakgrunn for etablering av ITS Rådet: ITS-direktiv ITS Action Plan 24 aksjoner - 6 prioriterte områder Optimal bruk av veg-, trafikk- og reisedata

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Tentativt prosjektforslag: Inkluderende samfunnsliv i informasjonsverdenen (Isiv) Erik Lillevold, UniK Josef Noll, UniK

Tentativt prosjektforslag: Inkluderende samfunnsliv i informasjonsverdenen (Isiv) Erik Lillevold, UniK Josef Noll, UniK Tentativt prosjektforslag: Inkluderende samfunnsliv i informasjonsverdenen (Isiv) Erik Lillevold, UniK Josef Noll, UniK Forslag til prosjektnavn Navn er viktig. Spesielt mhp at det er unikt i Internett-sammenheng

Detaljer

Information management for... (Ref #1318572431765)

Information management for... (Ref #1318572431765) Information management for... (Ref #1318572431765) Søknadssum: 900000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i Oslo / 971035854 Postboks

Detaljer

Norwegian Information Security NETwork

Norwegian Information Security NETwork Norwegian Information Security NETwork Ressursnett av forskningsmiljøer innen informasjonssikkerhet www.nisnet.no S.F. Mjølsnes NISnet-seminar ved NTNU, 23. november 2009 1 Ressursnett? Nasjonale møteplasser

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26.

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26. Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene 2016-2020 Liv Rask Sørensen, Bodø 26. november 2015 Foto: Ernst Furuhatt HVORFOR OPPLEVELSESNÆRINGER? Erfaringene

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien

VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien Trond Knudsen Norstella / RNeF 27. aug. 2009 Høsten 2009: Nye tema i VERDIKT

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Kommende Trender Innenfor Test

Kommende Trender Innenfor Test Kommende Trender Innenfor Test Jennifer Blechar, Sopra Steria April 2015 Trondheim Test Conference Jennifer Blechar Studerte matematikk i USA, mastergrad fra London School of Economics, doktorgrad fra

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Innovasjon i offentlig sektor RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Forskningsrådet har ønsket KUNNSKAPSOVERSIKT AKTØRDIALOG Regionale møter med forskere og forskningsbrukere POLICYDOKUMENT

Detaljer

NFC city og potensial for mobile tilbud

NFC city og potensial for mobile tilbud NFC city og potensial for mobile tilbud mobil i tet 2011 Innovasjonskonferansen for ITS og kollektivtransport Oslo, 19.-20.10.2011 Sigmund Akselsen Bakgrunn NFC teknologi muliggjør nye tjenester Vranglås

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

FoU for innovasjon i offentlig sektor en ny satsing?

FoU for innovasjon i offentlig sektor en ny satsing? FoU for innovasjon i offentlig sektor en ny satsing? Hva er innovasjon i offentlig sektor 10. Februar 2005 Agenda 9:00 9:20 9:50 10:10 10:40 Knudsen: Innledning om behov og muligheter Røste og Godø: Om

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker 1. Mål for Forsknings- og innovasjonsfondet (FIFT) Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms skal bidra til økt

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

ET VERKTØY FOR FORSKNING

ET VERKTØY FOR FORSKNING strategi 2016 2019 ET VERKTØY FOR FORSKNING NSD Et verktøy for forskning strategi 2016 2019 «Målet med statens eierskap i NSD er å sikre dataforvaltning og tjeneste yting overfor forskningssektoren. Selskapet

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Opplevelser i Nord. Trude Emaus Holm Nordlandsforskning trude.emaus.holm@nforsk.no

Opplevelser i Nord. Trude Emaus Holm Nordlandsforskning trude.emaus.holm@nforsk.no Opplevelser i Nord Trude Emaus Holm Nordlandsforskning trude.emaus.holm@nforsk.no Forskningsløft Nord Styrking av kompetansemiljøer i Nord-Norge Støtte til kompetanseoppbygging og langsiktig samarbeid

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

Presentasjon. PROTOUR-prosjektet sentrale problemstillinger og noen metodiske tilnærminger

Presentasjon. PROTOUR-prosjektet sentrale problemstillinger og noen metodiske tilnærminger 1 Presentasjon. PROTOUR-prosjektet sentrale problemstillinger og noen metodiske tilnærminger Jan Vidar Haukeland, UMB Nettverkseminar Naturbasert reiseliv Rica Holmenkollen Park Hotell, 26.-27.3. 2012.

Detaljer

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Initiativet ble fremmet september 2000 og overlevert Regjeringen februar 2001. FUNMATs prosjekter

Detaljer

Styringsgruppas evaluering

Styringsgruppas evaluering LeverandørUtvikling til Energisatsing i Nord LUEN Styringsgruppas evaluering PROSJEKTEIERE: Målsetting! LUEN skal bidra til utvikling av en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri

Detaljer

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag?

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet er involvert på mange områder 900 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet utlyses i 2015 Søknadsfrist

Detaljer

Forskningsløft i nord, informasjon til søker

Forskningsløft i nord, informasjon til søker Vedlegg 1 Forskningsløft i nord, informasjon til søker 1 Innledning Dette dokumentet skal, sammen med dokumentet Forskningsløft i nord, gi søkere nødvendig informasjon om denne satsingen og hva som vil

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2010 2011 Vedtatt av styret 29.januar 2010. Visjon Bærekraftig bygd miljø Formål Bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Tromsø, 26.6.09. Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting

Tromsø, 26.6.09. Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Tromsø, 26.6.09 Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting 1 Bakgrunn for søknaden I kommuneproposisjonen

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Mål. Nasjonale indikatorer

Mål. Nasjonale indikatorer Mål Hovedmålet med satsingen ungdomstrinn i utvikling er å gi elevene økt motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk, variert, relevant og utfordrende undervisning. For hver deltakergruppe

Detaljer

Digitalt førstevalg og ledelse

Digitalt førstevalg og ledelse Digitalt førstevalg og ledelse Mangel pa digitale toppledere er en utfordring for digitaliseringen av offentlig sektor. Om ikke resten av offentlig sektor henger med pa utviklingen klarer man ikke utnytte

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer