Vedlegg 1 Beskrivelse av områdene i MOVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1 Beskrivelse av områdene i MOVE"

Transkript

1 Vedlegg 1 Beskrivelse av områdene i MOVE M1 Multimedia innhold MOVE skal etablere tjenester basert på omfattende multimedia innhold fra ulike og distribuerte kilder. Innholdet må, enten det allerede foreligger i rådata form eller ikke, gjøres tilgjengelig for prosjektet, fysisk og rettighetsmessig. Det må videre formateres og struktureres for alternativ bruk i MOVE. Det er også viktig å sikre kvaliteten i forhold til estetikk og form, som et viktig grunnlag for at tjenestene som innholdet skal inngå i faktisk beriker den reisendes opplevelser, og bidrar til ytterligere kontakt mellom den reisende (kunden) og innholds- og tjenesteleverandører langs Nasjonale Turistveger. M2 Basis infrastruktur MOVE skal etablere nye nettverksbaserte tjenester gjennom nye anvendelser av state-of-the-art teknologi, spesielt mobilteknologi og infrastruktur, samt intelligente løsninger for brukertilpassing. Både kunde (reisende) og bedrift (SMB) er her å betrakte som brukere. Det er er en rekke teknologiske komponenter som må tilpasses og optimaliseres som grunnlag for prosjektets tjenesteinfrastruktur. Dette gjelder komponenter som multimedia databaser, HW infrastruktur (servere) for tjenestelogikk, publiseringssystemer som understøtter mobile omgivelser og dynamiske verdinettverk, databaser for geokodet informasjon og kart, mobil fysisk infrastruktur (basestasjoner, WLAN hotspots, Bluetooth celler, etc.), komponenter for kontekstforvaltning og filtrering av informasjon, fysisk informasjonsinfrastruktur (f.eks. elektroniske informasjonstavler), brukerterminaler med egnede karakteristika (multimedia og Java) og brukergrensensnitt inkludert talegrensesnitt. Slike teknologiske komponenter er i stadig større grad en nødvendig forutsetning for innovative tjenester basert på dynamiske nettverk. MOVE skal etablere nødvendige komponenter, dels gjennom aktiv uttesting og tilpasning, dels gjennom tilrettelegging gjennom utnyttelse av up-to-date løsninger hos prosjektets partnere, og prosjekteksterne leverandører. M3 Tjenesteinfrastruktur En viktig del av prosjektet er å finne generiske modeller og løsninger for multiplattform, multimedia, skreddersydde tjenester for den moderne opplevelsessøkende reisende. Løsningene skal gi grunnlag for konkrete tjenester utviklet i MOVE, men også som basis for helt andre tjenester utenfor og etter prosjektet. Det skal bygges videre på kunnskap og løsninger fra IKT i vegtrafikken og andre prosjekter som prosjektdeltakerne har vært med i. Det skal spesifiseres en tjenesteinfrastruktur, i form av HW og SW, samt APIer mot denne for utvkling av nye tjenester. Analyser av brukssituasjoner, hva som former opplevelser for rundreiseturisten, samt konkrete brukerundersøkelser er avgjørende for tjenester med riktig innretning og markedspotensial. Undersøkelser og spesifikasjon skal gi grunnlag for integrasjon og implementasjon av nødvendige komponenter og tjenestelogikk. Forretningsmodeller for de nettverk av bedrifter som skal utnytte infrastrukturen, såvel leverandører av innhold og infrastruktur, som SMBer som skal nå nye kunder, utformes i samspill med de andre delprosjektene. De tjenesteinfrastruktur elementene som vil bli utviklet er (arbeidstitler og leveranseår i parantes): - konsumering og lagring av multimedia informasjon i digital reisedagbok, der dagboka representerer en tilpasset interaktiv grenseflate mellom innholdsleverandører, tjenestetilbydere og kunde (mobilediary, 2003) - integrert og intelligent informasjon om veger, vegforhold, transportører og andre forhold av betydning for valg av reisetid og reisemåte (mobileroute, 2003) - mobil varsling, bestilling og betaling av reiselivstjenester, der transaksjoner og kommunikasjon er utfomet mht integrerte nettverk av tilbydere, i motsetning til enkeltstående tilbydere (mobileservice, 2004) - bruk av distribuert og dynamisk kontekstinformasjon (lokasjon, tid, aktivitet, identitet) til å finne venner eller ambassadører for tjenesteleverandører (mobilemate/ambassador, 2004) - autonome prosesser for innsamling, forvaltning og foredling (geokoding og kontekstindeksering) av 1/6

2 multimedia informasjon på tvers av plattform og fase i reisen, der kontekst, brukerprofil og geokodet informasjon kan brukes som triggere for kunden (mobileagent, 2005) - innhold i databaser og på internett sykronisert med opplevelser av natur- og severdigheter, i sanntid mot mobile terminaler (mobilebinoculars, 2005) Tjenestekomponentenes utforming og innhold er selvsagt gjenstand for en kritisk og dynamisk vurdering gjennom prosjektet, og vil bli utviklet for å understøtte verdiskaping i nettverk, der moderne mobil teknologi brukes for kundetilpassing og relasjonsbygging, gjennom innholds-, transaksjons- og kommunikasjonsttjenester. M4 Nye tjenester Det vil i samarbeid med stedlige offentlige og private organisasjoner, under koordinering av destinasjonsselskaper og Nasjonale Turistveger, etableres konkrete nettverk av bedrifter langs noen av de nasjonale turistvegene. Disse nettverkene skal idenfisere og koordinere egen verdiskaping gjennom avhengiheter med de andre bedriftene i nettverket, og mot andre nettverk. Verdikjedene som identifiseres skal underbygges gjennom reelle sammensatte tjenester, og det skal velges tjenesteinfrastruktur-komponenter som synes egnede for å fremme disse nettverkene og verdikjedene. Det skal etableres minst to pilottjenester basert på disse verdikjedene, der verdiskapingen skjer som følge av utnyttelse av de digitale kanaler som prosjektets infrastruktur åpner for. Pilottjenestene skal velges ut fra kvantitative beregninger av potensial for verdinettverkene (SMBer) og tjenesteleverandører (teknologinettverkene). Pilottjenestene skal i den grad det finnes formålstjenlig etableres med engelsk og/eller tysk som språk i tillegg til norsk. Tjenestene skal evalueres, både som innspill til innretningen i prosjektets videre arbeid, og som innspill til kommersiell drift av tjenestene. Tjenestene overleveres for kommersiell drift til prosjektets kommersielle aktører løpende gjennom prosjektet. Det anses dessuten som svært sannsynlig at prosjektets kommersielle resultater vil stimulere til, og i noen grad forutsette etablering av ny virksomhet, i og utenfor prosjektets deltakende bedrifter. 2/6

3 Vedlegg 2 Deltakere og ansvar i MOVE Aktør/Område M1 M2 M3 M4 T1 T2 T3 Statens Vegvesen U K K K K SINTEF U U U U UiTø Informatikk U U U U UiTø Psykologi U U U U U Bravida K K U U K Telenor Mobil K/U K/U K NORUT IT A/U A/U U U U Telenor FoU U A U U Høgskolen i U K/U U (U) Finnmark Høgskolen i Harstad U K/U U (U) NHH U K U U Nasjonalbiblioteket U U U Destinasjonsselskaper U U K/U (U) mpower U A A A A Mediaverkstedet K U (U) (U) Lancaster U U K U U Uni of Georgia U K K U U John Moores U U K U U MIT U K K U Ericsson K (U) A=Ansvarshavende U=Utførende/deltakende K=Konsulterende 3/6

4 Vedlegg 3 Internasjonale deltakere i MOVE Lancaster University Lancaster, England Lancaster University, dep of Computing, har lenge jobbet med anvendelse av kontekst-sensitive mobile tjenester, f.eks. ved utvikling av det elektroniske guide-systemet Guide. Prosjektet vil trekke på dette miljøets kompetanse innenfor informasjonsmodellering, bruk av lokasjonskontekst, verktøy for kontekstsensitive tjenester, etc. LU bidrar med aktiv rådgiving innenfor område to og tre av prosjektet, og skal definere forskningsoppgaver relevant for disse områdene som skal utføres i samarbeid mellom norske og engelske miljøer. John Moores University Liverpool, England John Moores University, Centre for Digital Content, jobber med bruk av multimedia informasjon i ulike typer reiselivsrelaterte tjenester. MOVE vil bli assosiert med deres prosjekt LAND, som skal utføres i regionen Cumbria i Nordvest-England. Sammen med bl.a. Cumbria Tourist Board skal det utvikles sømløse tjenester med multimedia-anvendelser for mobile terminaler, basert på roaming i radiobaserte nett. JMU skal ha en tilsvarende rolle som Lancaster University. University of Georgia USA University of Georgia, CISL, har høy kompetanse innen e-, m- og u-commerce and CRM-systemer, og åpner sitt kompetansenettverk for MOVE på disse områdene. MIT Media Lab Boston, USA Media Lab har et unikt miljø for både grunnleggende og anvendt forskning i grenselandet mellom teknologi og kunst. Forskningsområdene omfatter bl.a. programvareagenter, barns læring, menneskers og maskiners syn, talegrensesnitt, objekt-orientert video, interaktiv kino, digitale multimedia uttykk. 4/6

5 Vedlegg 4 Milepæler på detaljnivå Oppnås Beskrivelse M1 M2 M3 M4 T1 T2 T Kick Off avholdt Områdeplaner utformet Mobil komm infrastruktur utredet Webben etablert HW Infrastruktur installert Brukerundersøk. gjort Fase Informasjon innsamlet Workshop 1 avholdt Pilotbedrifter (verdikjeder) på plass MM Databaser designet Informasjon formatert Nettverk SMB etablert langs pilotstrekningene Tjenesteinfrastruktur spesifisert Fase Mobil infrastruktur utplassert Fase Brukerterminaler:løsninger for Fase Pilottjenester overlevert kommersiell aktør Fase Faglig og administrativ årsrapport laget Seminar Konferansepaper 1 ferdig Geodatabaser (POI) kodet Workshop 2 avholdt Publiseringssystemer implementert Evaluering av tjenester Fase Forretningsmodeller SMB-nettverk utformet Fysisk infoinfrastruktur utplassert Workshop 3 avholdt Faglig konferanse: Tjenesteyting i en ny tid Mobil infrastruktur utplassert Fase Tjenesteinfrastruktur spesifisert Fase Komponenter og mellomvare implementert Brukerundersøkelser gjort Fase 2/ Brukerterminaler:løsninger for Fase Pilottjenester overlevert kommersiell aktør Fase Faglig og administrativ årsrapport laget Seminar Konferansepaper 2 ferdig Workshop 4 avholdt Evaluering av tjenester Fase Brukerterminaler:løsninger for Fase Workshop 5 avholdt Tjenesteinfrastruktur spesifisert Fase Pilottjenester overlevert kommersiell aktør Fase Konferansepaper 3 ferdig Seminar Faglig og administrativ sluttrapport laget Tabell 1 Milepæler i MOVE Vedlegg 5 Beskrivelse av sentrale parter i prosjektet mpower AS 5/6

6 mpower er et norsk kunnskapsbasert teknologifirma (KIFT). Selskapet er lokalisert i Forskningsparken i Tromsø, og har åtte aktive eiere. Eiergruppa har tverrfaglig sammensetning, med en majoritet av teknologer. Alle i eiergruppa har høyere akademisk utdanning (minimum siv.ing) og har bred bakgrunn fra næringsliv og offentlig virksomhet. Forskningsparken er største eier, og utøver et aktivt eierskap gjennom rådgivning og styreverv. Etableringen av aksjeselskapet mpower har skjedd med utgangspunkt i resultater fra FoU-prosjektet som ble delfinansiert av NFR og eiet av Telenor Mobil. Selskapet har samarbeidsavtaler med bl.a. Telenor Mobil og Bravida Geomatikk. Selskapet skal utvikle og selge produkter og tjenester innen området visuelle og kontekstbaserte IKTløsninger over mobile nett. Selskapet skal sammen med strategiske partnere og innholdsleverandører utvikle mobile tjenester for folk på farten. Tjenestene skal utnytte nettverksorienterte og teknologibaserte verdikjeder og leveres over ulike mobile plattformer. Utnyttelse av Multimedia Messaging Services (MMS) og 3G mobile nett for å skape nye kontekstbaserte visuelle tjenester vil stå sentralt i bedriftens produktutvikling. Markedet er norsk og internasjonalt næringsliv med behov for skreddersydde løsninger for betalbare mobile tjenester. Spesielt norsk reiseliv, turisme og transport er primærmarkedet for produktet mpostkort. Konseptet og teknologien har imidlertid global anvendelse. En utvidelse av markedet er derfor etter hvert naturlig. Sluttbrukermarkedet for tjenesten er alle som bruker SMS, og etterhvert MMS, samt personer med lommedatamaskin (PDA) med internettforbindelse. AVSENDER MOTTAKER IP og mobilt nett SMS/ MMS SMS IP via GPRS/GSM LAN Sende postkort Varsle om nytt postkort Lese postkort mpostkort Brukerprofil WEB-indeks BildeDB Kontekstmotor Postkort mpower POI Kart Bravida Geomatikk Figur mpostkort oversikt mpower har en av sine styrker i en meget sterk kompetanse på skreddersydde (kontekstsensitive) mobile tjenester, samt omfattende nasjonal og internasjonal erfaring på deltakelse i- og ledelse av FoU-prosjekter. mpowers virksomhet skal være basert på en aktiv forretningsutvikling basert på kunnskap fra løpende forsknings- og utviklingsarbeid. 6/6

Vedlegg 1: Prosjektopplysninger for IE prosjektetableringsstøtte

Vedlegg 1: Prosjektopplysninger for IE prosjektetableringsstøtte Vedlegg 1: Prosjektopplysninger for IE prosjektetableringsstøtte Søknadens prosjekttittel: Søkerbedrift: MOVE mpower AS Type etableringsstøtte Denne søknaden om etableringsstøtte gjelder for etablering

Detaljer

Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter

Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter Prosjektnavn: N-SUMO *) Revidert søknad pr 20050520 Prosjektleder Terje Ormhaug Telenor R&D Innholdsfortegnelse Prosjektnavn: N-SUMO *)...1

Detaljer

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter ARBEIDSNOTAT 49/2006 Finn Ørstavik Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter Presentasjon av et pilotprosjekt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Sluttrapport fra SamBerIt - Samfunnsfaglig beriket it-forskning

Sluttrapport fra SamBerIt - Samfunnsfaglig beriket it-forskning Sluttrapport fra SamBerIt - Samfunnsfaglig beriket it-forskning Roar Samuelsen og Trond Knudsen UNDER ARBEID! Innhold INNHOLD...2 1. BAKGRUNN OG FORMÅL...3 2. RAMMER FOR INNSATSOMRÅDENE...4 2.1. BRUKERUNDERSØKELSER...4

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Abelias innspill til høring om IKT-politikken

Abelias innspill til høring om IKT-politikken Fornyings- og administrasjonsdepartementet PB 8004. Dep. 0030 Oslo Pb 5490 Majorstua 0305 Oslo Norway Tlf: 23 08 80 70 Faks: 23 08 80 71 Org. nr. 983489060 Oslo, 17.02.2006 Abelias innspill til høring

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research

Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Strategiplan 2014 2018

Strategiplan 2014 2018 Strategiplan 2014 2018 Revisjonsdato: 2013-12-06 Standardisering innen el og ekom 1 Innhold Innledning... 3 Visjon... 4 Misjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Forretningside... 4 Rammebetingelser for NEK... 5

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Området for industri og energi. En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen. Norges forskningsråd

Området for industri og energi. En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen. Norges forskningsråd Området for industri og energi Norske innovasjonspolitiske virkemidler En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen Norges forskningsråd Norges forskningsråd 2002 Industri og energi Rapport utarbeidet av STEP-gruppen

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

Nordic Interactive. Nordisk samarbeid i forskning om interaktive multimedier ANDERS FAGERFJORD & ANDERS KLUGE 1. Et nordisk nettverk.

Nordic Interactive. Nordisk samarbeid i forskning om interaktive multimedier ANDERS FAGERFJORD & ANDERS KLUGE 1. Et nordisk nettverk. Nordic Interactive Nordisk samarbeid i forskning om interaktive multimedier ANDERS FAGERFJORD & ANDERS KLUGE 1 1. januar 2000 blir Nordic Interactive etter planen etablert. Nordic Interactive har som visjon

Detaljer

Smarte Regioner Optimalisering av offentlige tjenester

Smarte Regioner Optimalisering av offentlige tjenester 1 Optimalisering av offentlige tjenester Prosjekt nr: ES493496/220862 Regionalt Forskningsfond, Midt-Norge 27. Juni 2014, Ålesund Harald Yndestad Høgskolen i Ålesund Ålesund Kommune Sunnmøre Regionråd

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Sluttrapport HØYKOM I

Sluttrapport HØYKOM I Sluttrapport HØYKOM I Boks 2700 St. Hanshaugen N-0131 OSLO Telefon 22 03 70 00 Side 1 av 71 Prosjekt/seksjonsnummer: 1172/240 Prosjekttittel: Høyforbruk forbrukerbehov som utgangspunkt for offentlig etterspørsel

Detaljer