Norsk farmasøytisk produksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk farmasøytisk produksjon"

Transkript

1 Norsk farmasøytisk produksjon Status og utfordringer Rapport utarbeidet av SINTEF Raufoss Manufacturing Mai

2 Forprosjektets oppdrag, definert av LMI: Kortfattet beskrivelse av farmasøytisk produksjon i Norge Analyse av viktigste utfordringer for å sikre fremtidig farmasøytisk produksjon i Norge Foreslå mulige tema for konsortieprosjekter som kan bidra til å styrke legemiddelindustriens evne til prosessinnovasjon og gjøre Norge til et attraktivt land for produksjon av legemidler

3 Norsk farmasøytisk produksjon LMI har medlemsbedrifter Disse sysselsetter ca. personer i Norge FoU-investeringer utgjorde i 8 ca. 96 mill. NOK Ca. personer sysselsatt innen farmasøytisk produksjon LMI medlemsbedrifter med produksjon: 6 bedrifter (7 pers.) Ved 7 norske bedrifter er det investert, mrd. NOK i produksjonsenheter i perioden 5-9

4 Norsk farmasøytisk produksjon Antall ansatte i noen produksjonsbedrifter av legemidler

5 Utfordringer for norsk farmasøytisk produksjon En relativt liten næring i norsk sammenheng (og dermed lav oppmerksomhet i samfunnsdebatten og mht myndighetenes prioriteringer) Tilgang til kvalifisert personell er begrenset, delvis som følge av at utdanningsinstitusjonene utdanner for få med relevant bakgrunn Begrenset tilgang til risikovillig kapital (det betyr i noen tilfeller: manglende kompetente investormiljøer) Norge mangler store lokomotiv innen farmasøytisk industri Generelt for lav lønnsomhet og for lav vekst Patenteringsaktiviteten i bransjen burde vært høyere For lite samarbeid mellom universitet og industri, og dermed begrenset utnyttelse av forskningsresultater Manglende vyer og satsinger fra myndighetenes side for å legge forholdene til rette for å imøtekomme bransjens utfordringer. 5

6 Utfordringer for norsk farmasøytisk produksjon Særnorsk høyt kostnadsnivå for arbeidskostnader i farmasøytisk industri. Tall angitt i euro. Kilde: OECD-rapport ( Case Study on Biotech Innovation Systems. NORWAY, Vol. : Biopharmaceuticals. DSTI/STP/TIP, ) utgitt i 6

7 Utfordringer a) b) a) Antall dedikerte bioteknologiske firmaer pr million innbyggere, år b) Antall medikamenter under utvikling i utvalgte land, år 7

8 Utfordringer FoU utført i forretningsvirksomhet innen farmasøytisk industri,

9 Utfordringer Antall publikasjoner innen biofarmasøytiske fagdisipliner, 99-9

10 Utfordringer Gjennomsnittlig antall patenter (farmasøytisk og biofarmasøytisk) tildelt av EPO ved oppfinner pr million innbyggere, 99-.

11 Utfordringer Antall land som mottar farmasøytiske produkter produsert i Norge fordelt på firma, år

12 Kartlegging vha spørreskjema Tema/overskrifter i spørreskjema: A. Strategi og strategiske valg B. Ressurssituasjon C. Samarbeid om produksjons- og prosessutvikling D. Samarbeid og læring på tvers av bransjer E. Bedriftskultur (rettet mot innovasjon og forbedringsprosesser) F. Utfordringer mht å sikre fremtidig farmasøytisk produksjon i Norge G. Hva mener bedriften er den mest kritiske faktoren som må løses for å oppnå en mer effektiv produksjon i Norge?

13 Antall Strategi og strategiske valg Vil bedriften satse på produksjon i Norge de neste fem årene? Vil nye produkter bli produsert i Norge?,5, Series,5,5 Series - Svært liten grad; - Medium; Svært liten grad; - M edium; 7 - Satsing på norsk produksjon

14 Antall Strategi og strategiske valg Satser bedriften på eget produksjonsapparat (egne linjer)? Benytter bedriften eksterne leverandører til produksjon av egne produkter? Series,5,5, Series - Svært liten grad; - Medium; Svært liten grad; - Medium; 7 - Satsing på norsk produksjon

15 Antall Strategi og strategiske valg Bruker bedriften eksterne aktører i utvikling av produksjonslinjer? Satser firmaet på kontraktsproduksjon for andre aktører? Svært liten grad; - Medium; 7 - Series Svært liten grad; - Medium; 7 - Series Satsing på norsk produksjon 5

16 Antall Ressurssituasjon Har bedriften kompetanse i eget hus for produktutvikling? Har bedriften kompetanse i eget hus for utvikling av produksjonslinjer? Series,5,5, Series - Svært liten grad; - Medium; Svært liten grad; - Medium; 7 - Produksjonslinjer og kompetanse 6

17 Antall Ressurssituasjon Har bedriften kompetanse i eget hus for drift/vedlikehold av produksjonslinjer? Har bedriften moderne og rasjonelle produksjonslinjer i dag? Series,5,5, Series - Svært liten grad; - Medium; Svært liten grad; - Medium; 7 - Svært stor grad Produksjonslinjer og kompetanse 7

18 Antall Ressurssituasjon Har bedriften manuelle operasjoner i dagens produksjonslinjer? Har bedriften potensial til forbedringer av produksjonslinjer? Series Series - Svært liten grad; - Medium; Svært liten grad; - Medium; 7 - Produksjonslinjer og kompetanse 8

19 Antall Ressurssituasjon Er dagens produksjonslinjer rekonfigurerbare? Har bedriften tilgang til systemleverandører som leverer kom plette produksjonslinjer? Series Series - Svært liten grad; - Medium; Svært liten grad; - Medium; 7 - Produksjonslinjer og kompetanse 9

20 Antall Samarbeid om produksjons- og prosessutvikling Har bedriften samarbeid med FoUinstitutt/universitet nasjonalt i dag? Har bedriften samarbeid med FoUinstitutt/universitet internasjonalt i dag? Svært liten grad; - Medium; 7 - Series Svært liten grad; - Medium; 7 - Series Samarbeid med akademia

21 Antall Samarbeid om produksjons- og prosessutvikling Har bedriften behov for/ønske om økt samarbeid med andre bedrifter for å styrke kunnskap om effektiv produksjon? Har bedriften deltatt i sam arbeidsprosjekter om produksjons- /prosessutvikling tidligere? Svært liten grad; - Medium; 7 - Series Svært liten grad; - Medium; 7 - Series Samarbeid med andre

22 Value Samarbeid og læring på tvers av bransjer Høster bedriften erfaringer på tvers av industribransjer? Vil slik erfaringsutveksling innen produksjon være til nytte? Series Series Svært liten grad; - Medium; Svært liten grad; - Medium; 7 - Erfaringsutveksling på tvers

23 Antall Bedriftskultur Har bedriften en bedriftskultur som bidrar til økt innovasjon? Har bedriften god bedriftskultur for forbedringsprosesser? Svært liten grad; - Medium; 7 - Series Svært liten grad; - Medium; 7 - Series Kultur for innovasjon og forbedringer

24 Bedriftskultur Skjer det kontinuerlig et forbedringsarbeid knyttet til produksjonsteknologi og produksjonssystem er? Svært liten grad; - Medium; 7 - Series Kultur for innovasjon og forbedringer

25 Antall Sikre fremtidig farmasøytisk produksjon i Norge Mener bedriften det er mulig å beholde farm asøytisk produksjon i Norge? Er et begrenset farmasøytisk industrim iljø en begrensende faktor? Svært liten grad; - Medium; 7 - Series Svært liten grad; - Medium; 7 - Series Norsk farmasøytisk produksjon - kritiske faktorer 5

26 Antall Sikre fremtidig farmasøytisk produksjon i Norge Er finansielle forhold en begrensende faktor? Er tilgang til kompetente fagpersoner en begrensende faktor?,5,5,5 Series Series Svært liten grad; - Medium; Svært liten grad; - Medium; 7 - Norsk farmasøytisk produksjon - kritiske faktorer 6

27 Antall Sikre fremtidig farmasøytisk produksjon i Norge Vil utvidet samarbeid med FoUinstitutt/universitet styrke situasjonen for farm asøytisk industribransje i Norge? 5 Vil tiltak bransjen selv kan iverksette kunne styrke situasjonen for farm asøytisk produksjon i Norge? Svært liten grad; - Medium; 7 - Series Svært liten grad; - Medium; 7 - Series Norsk farmasøytisk produksjon - kritiske faktorer og tiltak 7

28 Antall Sikre fremtidig farmasøytisk produksjon i Norge Ser bedriften områder hvor det kan være fordeler å samarbeide med andre bransjer i Norge?,5,5, Svært liten grad; - Medium; 7 - Series Mest kritiske faktor for mer effektiv produksjon i Norge,5,5,5,5 5 6 Svaralternativ Series Svaralternativ vedrørende mest kritiske faktorer:. Styrke kunnskap om hvordan introdusere PAT (prosess analytisk teknologi). Styrke kunnskap om automatisert produksjon. Økt kunnskap om nye produksjonsmetoder og prosesser. Økt kunnskap om produksjonsprosesser som har høy oppetid og som tåler variasjoner 5. Økt kunnskap om produksjonslinjer som raskt kan omstilles og tilpasse seg nye markedsbehov (nye produkter) 6. Annet 8

29 Forslag til tema for konsortieprosjekter om farmasøytisk produksjon Utvikle metoder og systemløsninger for å automatisere nåværende manuelle operasjoner i produksjonen Utvikle prinsipper for totale produksjonskonsept som har en høy automasjonsgrad og som også ivaretar utfordringer knyttet til PAT (prosess analytisk teknologi) Utvikle prinsipper for rekonfigurerbare produksjonslinjer som er egnet innen farmasøytisk produksjon for raskere tilpasning til endrede markedsrelaterte krav Utvikle nye metoder og prosesser innen farmasøytisk produksjon Utvikle prinsipper og implementere Lean Manufacturing tilpasset farmasøytiske produksjonsbedrifter 9

30 Kort sammendrag Farmasøytisk produksjon har lang tradisjon i Norge, men står ovenfor utfordringer Positivt med betydelige investeringer i flere firma og at nye gror opp Forskning og innovasjon bør stimuleres Kompetansebygging er et nøkkelord for videre vekst Potensial for økt effektivisering av produksjonslinjer og kompetansebygging innen automatisert produksjon Behov for økt fokus på samarbeidsprosjekter der industrien, universiteter og forskningsinstitutter deltar

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

utvikling og produksjon i internasjonale verdikjeder

utvikling og produksjon i internasjonale verdikjeder utvikling og produksjon i internasjonale verdikjeder Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Luitzen de Boer, Elsebeth Holmen og Annik Magerholm Fet NTNU Utvikling og produksjon i internasjonale verdikjeder

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 2013 For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Nesten samtlige nye medisiner

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer