Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2002 nettversjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2002 nettversjon"

Transkript

1 INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2002 nettversjon Svart arbeid i Norge Innvandreres inntektsmuligheter Topplønninger i norsk arbeidsliv Sysselsetting i frivillig sektor Hvorfor så få kvinnelige ledere?

2 Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2002 årgang 19 Utgis med støtte fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, hvert halvår, av Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, postboks 3233, Elisenberg, 0208 Oslo. Redaksjon: Pål Schøne (redaktør), Ingebjørg Wesche (redaksjonssekretær), Erling Barth, Fredrik Engelstad, Trygve Gulbrandsen, Geir Høgsnes, Ragnhild Steen Jensen, Marianne Røed, Jon Rogstad og Hege Torp. Abonnement koster kr. 200,- pr. år. Ved bestilling av mer enn 10 eksemplarer er prisen kr. 150,- pr. årsabonnement. Abonnement kan bestilles ved henvendelse til Institutt for samfunnsforskning Publikasjonsavdelingen Postboks 3233 Elisenberg, 0208 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: eller ved innbetaling på bankgiro Merk innbetalingen «Søkelys». ISSN Omslag: Abalone as Trykk GCS Hurtigtrykk

3 Innhold Redaksjonelt Kan vi leve av å klippe hverandre? Sysselsetting og mobilitet Sverre Try Bruker akademikere arbeidsformidlingen? Torunn Olsen Deltid i helsesektoren: Ingen enkle svar Erling Barth, Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum Inntektsutvikling for innvandrere Karl Henrik Sivesind Sysselsetting i frivillig sektor Ledighet Pål Børing Varighet av yrkesrettet attføring: Kommer yrkeshemmede arbeidssøkere i jobb? Tor Bjørklund Arbeidsledighetens politiske konsekvenser: Ansvarliggjøring eller protest? Lønnsutvikling Erling Barth, Trygve Gulbrandsen og Pål Schøne Familieeierskap og produktivitet Arvid Fennefoss og Geir Høgsnes Lønnsoppgjøret 2002: Bakgrunn, forløp og konsekvenser Harald Dale-Olsen Topplønninger i det norske arbeidsliv store kun i norsk målestokk? Arbeidsmiljø og avtaleverket Anne Skevik Aktiveringspolitikk for enslige forsørgere i fire land på 1990-tallet Frode Longva Midlertidig ansettelse karrierestige eller jobbfelle? Bente Abrahamsen og Aagoth Elise Storvik Hvem opplever tidsklemma? Barnefamilienes lønnsarbeid og foreldrenes yrke Harald Goldstein, Wiljar Hansen, Tone Ognedal og Steinar Strøm Svart sektor i tilbakegang? Aagoth Elise Storvik Hvorfor så få? Forklaringer på mangelen på kvinnelige ledere Norden Torgerdur Einarsdottir Island: Bekönad akademia i en moderniseringsfas Forfatterveiledning

4 Forfattere i dette nummeret: Bente Abrahamsen, Dr.polit., sosiologi, forsker, ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Erling Barth Dr.polit., samfunnsøkonomi, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo og professor II ved Universitetet i Tromsø. Bernt Bratsberg Ph.D., samfunnsøkonomi, seniorforsker ved Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, Oslo. Pål Børing Cand.oecon., vitenskapelig assistent ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Tor Bjørklund Dr.philos., statsvitenskap, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Harald Dale-Olsen Cand.oecon., stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Torgeirdur Einarsdottir Dr.philos., sosiologi, universitetslektor ved Islands Universitetet, Reykjavík Arvid Fennefoss, Mag.art., sosiologi, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Harald Goldstein, Dr.philos., statistikk, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, Universitetet i Oslo. Trygve Gulbrandsen Dr.philos., sosiologi, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Wiljar Hansen Stud.polit., (samfunnsøkonomi) student ved Institutt for økonomi, Universitetet i Oslo. Geir Høgsnes Dr.polit., sosiologi, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Frode Longva Cand.polit., sosiologi, forsker ved Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo. Tone Ognedal Dr.polit., samfunnsøkonomi, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, Universitetet i Oslo. Torunn Olsen MSc., økonomi, forsker ved Agderforskning, Kristiansand. Oddbjørn Raaum Dr.polit., samfunnsøkonomi, seniorforsker ved Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, Oslo. Karl Henrik Sivesind Dr.polit., sosiologi, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo Pål Schøne Dr.polit., samfunnsøkonomi, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Anne Skevik Dr.polit., sosiologi, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Oslo. Aagot Elise Storvik Dr.polit., sosiologi, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Steinar Strøm Cand.oecon., professor ved Institutt for økonomi, Universitetet i Oslo. Sverre Try Cand.polit., samfunnsøkonomi, forsker ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning, Oslo.

5 Søkelys på arbeidsmarkedet 2002, årgang 19, Kan vi leve av å klippe hverandre? Norsk industri er inne i en dyster periode. I det siste året har den ene industribedriften etter den andre permittert, sagt opp, flagget ut eller gått konkurs. Mange uttrykker bekymring for den rådende utviklingen. Hva skal vi leve av når industrien forsvinner? Næringslivsmannen Christian Thommessen sa for eksempel i Dagbladet den 17. august i år at Norge vil komme til å bli en kjedelig klientstat som lever på staten og av å klippe håret på hverandre. Det er den siste bekymringen jeg ønsker å tak i her; altså at vi kommer til å bli et land som lever av å klippe hverandre. Dette er en type uttalelse som dukker opp med jevne mellomrom og som ofte kommer i forbindelse med at det går dårlig med deler av industrien. I uttalelsen ligger det en implisitt påstand om at vi ikke kan leve av å klippe hverandre. Er det sant? Ja, i utgangspunktet er det ikke så vanskelig å være enig i påstanden. Men hvorfor henge ut akkurat frisører? Hva galt har de gjort? Vi kan ikke leve av å være platearbeidere i verkstedsindustrien «for hverandre» heller, ei heller kan vi leve av å være sveisere i oljeindustrien «for hverandre». Men disse yrkesgruppene går ofte klar av kritikken fra personer som er bekymret for utviklingen i norsk næringsliv. Christian Thommesen er ikke alene om å komme med slike uttalelser. En noe mer kjent økonom, Adam Smith, gjorde det samme allerede i Han skrev: «En mann blir rik ved å sysselsette mange arbeidere. Han blir fattig av å holde mange tjenere». I begge disse uttalelsene ligger det en implisitt feilslutning at produksjon av håndfaste produkter (helst til eksport) har større verdi enn produksjon av tjenester til innenlandsk forbruk. Dette betyr at verdiskapingen fra en frisør ikke er like mye verdt som verdiskapingen fra for eksempel en platearbeider i verkstedsindustrien. En frisør kan være så flittig og dyktig han bare vil, han vil likevel aldri kunne skape så mye verdier som en platearbeider i verkstedsindustrien. Dette er feil! En verdiskapt krone fra en frisør er like mye verdt som en verdiskapt krone fra en platearbeider i verkstedsindustrien. Og dersom vi er riktig vriene, og dersom vi benytter frisørtjenester som et generelt bilde på innenlandsk vare- og tjenesteproduksjon, kan vi faktisk for et land som Norge argumentere for at vi faktisk kan leve av å klippe hverandre. De store inntektene fra olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen kan vi benytte til å øke importen eller redusere eksporten. De ledige ressursene kan brukes i produksjonen av varer og tjenester innenlands. For nettopp å få glede av oljeog gasspengene må det være mennesker som kan tilby de tjenestene vi ønsker å

6 112 Redaksjonelt bruke oljepengene på. Arbeidere i konkurranseutsatt sektor må omskoleres fra platearbeidere og sveisere til sykepleiere, kokker og frisører. Problemet oppstår selvfølgelig den dagen inntektsstrømmen fra Nordsjøen stopper opp. Da må omstillingen reverseres. Realkapital, kunnskap og kompetanse knyttet til tidligere yrker og profesjoner kan være forringet eller glemt. Det vil kunne være en smertefull omstillingsprosess. Selv om det siste poenget er svært viktig, så er det en litt annen debatt, og en debatt som ligger litt på siden av det lille poenget jeg ønsker å få frem her, nemlig at verdiskaping ikke er knyttet til arbeidets art. Arbeid er verdiskapende dersom det fører til varer og tjenester som noen er villig til å betale for. Derfor, når vi nå opplever stigende arbeidsledighet i Norge, så er det sannsynligvis ikke frisørenes skyld. For å overføre Victor Normanns svar til Jens Stoltenberg om kaffebarnæringen til frisørnæringen: Problemet er ikke at det er for mange frisører, problemet kan heller være at det er for mange som har tid til å sitte i frisørstolene, når de egentlig burde vært på jobb.

7 Søkelys på arbeidsmarkedet 2002, årgang 19, Sverre Try Bruker akademikere arbeidsformidlingen? Som følge av økt utdanningskapasitet var det en kraftig vekst i antall nyutdannede akademikere gjennom 1990-tallet. Dette aktualiserer problemstillinger knyttet til sammenhengen mellom høyere utdanning og arbeidsmarkedet. Denne artikkelen ser på hvilke metoder kandidatene bruker for å komme i jobb. Resultatene viser at flere bruker arbeidsformidlingen enn det som har kommet fram i tidligere undersøkelser. Kandidater som er utsatt for arbeidsledighet, bruker i størst grad arbeidsformidlingen. Bruken av uformelle søkekanaler påvirkes til en viss grad av sosial kapital. Spørsmålet om hvordan folk kommer i jobb og hvordan ledige jobber besettes, dvs. søkeog rekrutteringsprosessen, hevdes å være et underanalysert område innenfor studier av arbeidsmarkedet. Spokane og Hawks (1990) konkluderer med at «perhaps the most understudied area in contemporary career development is the job search», mens Petersen et al. (2000) slår fast at «the hiring process is perhaps the single most important but least understood part of the employment relationship». Granovetter (1995) mener at innenfor studier av arbeidsmarkedet er det de sosiale nettverks betydning for ulikheter som er «the single research gap most in need of filling». Sosiale nettverks betydning for bruk av søkekanaler er noe av det som blir analysert i denne artikkelen 1. Det finnes imidlertid mange økonomiske analyser av søkeprosessen i arbeidsmarkedet. Her er det vanlig å ta utgangspunkt i modeller som ser på sammenhengen mellom (begreper som) alternativlønn, søkekostnad, søkeintensitet og tilbudet av jobber. De fleste økonomiske studier ignorerer imidlertid at det finnes en rekke alternative søkemetoder (Blau og Robins 1990). Det er allikevel gjennomført enkelte undersøkelser de siste årene som peker i retning av at det er de arbeidssøkergruppene som har størst problemer med å få jobb som oftest oppsøker den offentlige arbeidsformidlingen (Osberg 1993, Gregg og Wadsworth 1996, Thomas 1997) og at bruken av arbeidsformidlingen stiger når konjunkturene synker (Gregg og Wadsworth 1996). Arbeidssøkere med tilgang til et relevant sosialt nettverk bruker i større grad familie, venner og bekjente for å skaffe seg en jobb (Montgomery 1991, Wegener 1991, Petersen et al. 2000). Det finnes også noe norsk litteratur på området som refereres nedenfor. Denne artikkelen fokuserer på bruken av søkekanaler blant nyutdannede akademikere i det norske arbeidsmarkedet, med spesiell vekt på bruken av arbeidsformidlingen. Formelle og uformelle søkekanaler I litteraturen om søkekanaler i arbeidsmarkedet skilles det ofte mellom formelle og uformelle kanaler (se f.eks. Hansen 1995, Hansen 1997, NOU 1998:15). Med formelle søkekanaler siktes det til åpne metoder og offentlige eller private institusjoner som bidrar til at informasjon om ledige jobber spres og gjøres tilgjengelig for flere arbeidssøkere. Eksempler på formelle søkekanaler kan være annonser i aviser og tidsskrifter; den offentlige arbeidsformidlingen; vikarbyråer eller private arbeidsformidlere; jobbdatabaser på internett. En rekke ledige jobber blir imidlertid aldri utlyst offentlig, og tilsettingsprosessen kan skje på en uformell måte. Mange tilsettinger foregår for eksempel i interne arbeidsmarkeder, ved interne utlysninger og opprykk innenfor virksomhetene, eller ved omorganiseringer. De eneste som får kjennskap til de ledige stillingene er bedriftens egne ansatte, og noen ganger bare de som har de rette kontaktene i bedriften. Siden vi ser på bruk av søkekanaler blant nyutdannede akademikere som skal inn på arbeidsmarkedet er de interne arbeidsmarkedene mindre aktuelle, mens andre

8 114 uformelle søkekanaler som bruk av venner og bekjente, direkte kontakt med arbeidsgiver, osv kan være mer relevante. Tidligere norske undersøkelser Tidligere norske undersøkelser viser at det er forholdsvis vanlig at arbeidstakere skaffer seg jobber gjennom uformelle kontakter. Torp og Mastekaasa (1990) finner at uformelle søkekanaler er vanligere i privat enn i offentlig sektor: 62 prosent av arbeidstakerne i privat sektor og 42 prosent av arbeidstakerne i offentlig sektor oppgir at de er rekruttert gjennom uformelle kanaler. Hansen (1995, 1997) bekrefter at uformelle kanaler er viktige, men finner allikevel at den viktigste søkekanalen er å svare på annonse, som mer enn hver tredje arbeidstaker oppgir. Hansen (1995, 1997) finner også at bruken av søkekanaler varierer med utdanningsnivå. De som har utdanning på universitet- og høgskolenivå rekrutteres oftere gjennom annonser enn de med lavere utdanning, mens uformelle søkekanaler oftere brukes blant de med lav utdanning. Arbeidsformidlingen brukes svært lite blant høyere utdannede, ifølge Hansen. Betydningen av den offentlige arbeidsformidlingen som søkekanal varierer imidlertid fra undersøkelse til undersøkelse, avhengig av hvilke grupper som er med og hvilke deler av arbeidsmarkedet som kartlegges (NOU 1998:15). De mest generelle undersøkelsene tyder på at den offentlige arbeidsformidlingen har vært den viktigste måten å få jobb på for under 10 prosent av arbeidstakerne. Det kan være flere grunner til at høyere utdannede personer i mindre grad bruker arbeidsformidlingen enn andre. Den offentlige arbeidsformidlingen opererer tradisjonelt innenfor et stillingsmarked hvor kravet til kvalifikasjoner er relativt lavt og hvor stillinger skal besettes relativt raskt (NOU 1998:15). Det kan også være at akademikere i større grad klarer seg selv, og at de derfor generelt har mindre behov for å bruke mellomledd i en arbeidssøkerprosess. Når tidligere undersøkelser finner at høyere utdannede ofte rekrutteres gjennom annonser, kan det ha sammenheng med at en viktig del av det Sverre Try akademiske arbeidsmarkedet er i offentlig sektor. Drøye halvparten av de nyutdannede kandidatene begynner å jobbe i offentlig sektor. Her foregår mye av rekrutteringen på en formalisert måte, og det er et krav at alle ledige stillinger skal lyses ut offentlig. Problemstillinger Som nevnt innledningsvis er det en del internasjonal litteratur som peker i retning av at det er de arbeidssøkergruppene som har størst problemer med å få jobb som oftest oppsøker arbeidsformidlingen, mens tilgang til sosiale nettverk påvirker bruken av uformelle søkekanaler. Vi prøver oss derfor med følgende to litt brede hypoteser: De antatt «svakeste» kandidatene i arbeidsmarkedet benytter seg i størst grad av den offentlige arbeidsformidlingen, f.eks. de som tilhører utdanningsgrupper med tilbudsoverskudd, de som har dårlige karakterer fra studiet eller de som uteksamineres i tider og på steder med høy arbeidsledighet (arbeidsmarkedshypotesen). Kandidater med tilgang til et relevant sosialt nettverk, f.eks. de som har foreldre med høyere utdanning, de som kommer fra kommuner med høyt utdanningsnivå eller de som har muligheter til å kjenne arbeidsgivere gjennom tidligere arbeidserfaring, bruker i størst grad uformelle søkekanaler (nettverkshypotesen). De to hypotesene er ikke alternative eller gjensidig utelukkende, men fungerer som likestilte og komplementære hypoteser om bruken av søkekanaler. Nettverkshypotesen forutsetter implisitt at tilgangen på sosial kapital er ulikt fordelt mellom kandidatene, og at denne fordelingen kan bidra til å forklare ulik bruk av uformelle søkekanaler. Ben- Porath (1980) og Coleman (1990) hevder for eksempel at den sosiale kapitalen i stor grad defineres innenfor et slags utvekslingssystem av familie, venner og bekjentskap i arbeidslivet (The F-connection: Family, Friends and Firms), og slike faktorer prøver vi å fange opp gjennom foreldrenes utdanningsnivå (Family), utdanningsnivået i oppvekst-

9 Søkelys på arbeidsmarkedet 2002, årgang kommunen (Friends) og tidligere arbeidserfaring (Firms). Kandidater som har foreldre med høyere utdanning kan for eksempel ha tilgang til informasjon om ledige jobber, eller få kontakt med arbeidsgivere som ønsker å rekruttere høyere utdannede, gjennom foreldrenes kunnskap, erfaring og nettverk i det akademiske segmentet av arbeidsmarkedet. Sosiale kontakter kan på denne måten etableres gjennom foreldrenes bekjentskapskrets, eller tilsvarende gjennom venner og bekjente eller tidligere kontakter i arbeidslivet. Sammenhengene som ligger i arbeidsmarkedshypotesen kan forklares med at arbeidssøkere først oppsøker arbeidsformidlingen etter at de har forsøkt andre søkekanaler uten å få arbeid. Dersom vi antar at de mest attraktive kandidatene kommer raskest i jobb, vil den naturlige utsorteringen blant jobbsøkerne føre til at man står igjen med de antatt «svakeste» kandidatene som brukere av arbeidsformidlingen. I tillegg kan en eventuell ledighetsperiode i seg selv føre til at kandidatenes jobbmuligheter svekkes, enten ved at arbeidssøkingen avtar over tid eller ved at kunnskapen forringes. Siden vi studerer overgangen fra utdanning til arbeid på kort sikt, vil trolig utsorteringseffekten være viktigere enn den negative effekten av selve ledighetsperioden i denne analysen. Data Data hentes fra NIFUs årlige kandidatundersøkelser, som kartlegger situasjonen blant nyutdannede akademikere om lag et halvt år etter eksamen. Kandidater fra vårkullene de enkelte årene får tilsendt et spørreskjema i midten av november samme år. Spørsmål om hvilke metoder kandidatene har benyttet når de har søkt etter arbeid, har vært med i kandidatundersøkelsen siden 1995, og analysen omfatter perioden Kandidatene som er med i analysene, inkluderer høyere grads kandidater (dvs. tilsvarende hovedfagsnivå) og siviløkonomer som har vært i arbeidsmarkedet i løpet av det første halve året etter eksamen. 3 Enten har de søkt aktivt etter arbeid, eller de har sysselsetting som hovedaktivitet ved undersøkelsestidspunktet. Kandidater som fortsetter med videre studier, er i verneplikt eller i ulønnet omsorgsarbeid og som ikke har søkt etter arbeid, er ekskludert fra analysene. Samlet består analyseutvalget av kandidater. Variablene som inngår i analysen, og utvalgets gjennomsnittsverdier på disse, presenteres i vedlegget til artikkelen. I Try (2002) er utvalget og variablene nærmere definert. Fordelingen i bruk av søkekanaler Tabell 1 viser fordelingen i bruk av søkekanaler i kandidatundersøkelsene Fra 1995 til 1999 inneholdt spørsmålet om søkekanaler fem svarkategorier, mens antallet ble utvidet i undersøkelsen i Det er derfor enklest å starte med å kommentere fordelingen i perioden Den mest brukte søkekanalen er å svare på arbeidsgivers annonse, som benyttes av 71 prosent av kandidatene i perioden Deretter kommer direkte kontakt med mulige arbeidsgivere, som benyttes av om lag 40 prosent av kandidatene. Hver fjerde kandidat har vært i kontakt med den offentlige arbeidsformidlingen. Denne andelen er høyere enn det vi kunne ventet fra andre norske undersøkelser. Det er slett ikke uvanlig at nyutdannede akademikere oppsøker arbeidsformidlingen. I tillegg har 16 prosent benyttet seg av familie eller bekjente mens 15 prosent oppgir at de har brukt andre søkekanaler. Siden det er mulig å oppgi mer enn en søkekanal, blir summen over 100. De underliggende data viser at om lag halvparten av kandidatene bruker mer enn en søkekanal, og at annonse er den søkekanalen som oftest brukes i kombinasjon med andre søkekanaler. 4 Å svare på annonser kan derfor sies å være komplementær til de andre søkestrategiene. Om lag 17 prosent av kandidatene har ikke oppgitt noen søkekanaler. Det er mulig å komme i jobb uten aktiv bruk av søkekanaler. Tidligere undersøkelser har vist at mange arbeidsledige ikke søker aktivt etter arbeid, men at de allikevel kommer seg i jobb (Osberg 1993). Arbeidsgivere kan rekruttere kandidatene direkte, noen kandidater har en jobb å gå tilbake til etter studiene og enkelte

10 116 Sverre Try Tabell 1. Bruk av søkekanaler etter kull. Prosent Arbeidsformidlingen 29,6 30,5 22,4 21,5 20,1 25,9 24,8 Annonse 73,6 73,5 69,7 67,3 63,3 71,0 69,5 Kontaktet arbeidsgiver 38,5 42,4 38,7 40,7 37,9 40,1 39,7 Familie/bekjente 17,4 18,7 13,3 15,7 14,3 16,2 15,9 Annet 14,1 13,4 14,3 17,5 9,4 14,8 13,8 Karrieresenteret på lærestedet ,4 - - Bedriftsbesøk på lærestedet ,1 - - Vikarbyrå/private arbeidsformidlere ,1 - - Aetats jobbdatabase på internett ,8 - - Andre jobbdatabaser på internett ,8 - - Ikke oppgitt noen søkekanaler 16,8 15,5 16,8 17,2 19,2 16,6 17,1 Antall observasjoner Note: Juristene er underrepresentert i kandidatundersøkelsen for 1995, og prosentandeler er vektet for å korrigere for dette. Antall observasjoner er det reelle antallet. etablerer seg som selvstendig næringsdrivende uten forutgående arbeidssøking. De fire spesifiserte søkekanalene som er inkludert i kandidatundersøkelsene kan vi kalle de tradisjonelle søkekanalene. I kandidatundersøkelsen i 2000 ble antall svarkategorier utvidet for å inkludere nye søkemetoder som er blitt etablert i arbeidsmarkedet de siste årene. De viktigste nye søkekanalene er jobbdatabaser på internett og vikarbyråer/private arbeidsformidlere. Markedet for arbeidsformidling og vikarutleie ble liberalisert 1. juli 2000 med opphevelse av det offentlige formidlingsmonopolet og en vesentlig utvidelse av adgangen til å leie ut vikarer. Fire måneder etter liberaliseringen oppgir 16 prosent av kandidatene at de har benyttet private arbeidsformidlere eller vikarbyråer. I andre halvdel av 1990-tallet dukket de internettbaserte jobbdatabasene opp. Blant disse jobbdatabasene er Aetats database den største og mest omfattende. Nesten 40 prosent av kandidatene oppgir å ha brukt Aetats database, mens 37 prosent har brukt en av de andre jobbdatabasene på internett. Samlet oppgir 47 prosent av kandidatene at de har brukt en eller annen jobbdatabase på internett (enten Aetats database eller en annen jobbdatabase). Karrieresentrene ved de ulike lærestedene er også relativt nye. Karrieresentrene fungerer som et spesialisert arbeidskontor for lærestedets egne studenter og kandidater. Det er ikke opprettet karrieresenter (eller tilsvarende) ved alle læresteder, men høsten 2000 var det etablert ved de tre største universitetene i tillegg til ved enkelte høgskoler. 5 Ved Universitetet i Oslo, som var først ute blant universitetene med å få sitt eget karrieresenter, oppgir om lag 10 prosent av kandidatene å ha vært i kontakt med karrieresenteret. Ved de andre lærestedene er andelen lavere, eller lik null ved de lærestedene hvor det ikke er karrieresenter. Betydningen av de nye søkekanalene illustreres gjennom den økte andelen kandidater som oppgir Annet, dvs. at de har brukt andre søkekanaler enn de fire tradisjonelle, fra 1997 til I samme periode reduseres andelen som oppgir å brukt en av de formelle søkekanalene (arbeidsformidlingen eller annonse). Denne reduksjonen kunne være et resultat av introduksjonen av nye søkekanaler, hvis de nye metodene fungerer som et alternativ til de tradisjonelle. 6 Viktigere er antakeligvis den generelle veksten i arbeidsmarkedet i perioden. Når sysselsettingsmulighetene øker er det ikke behov for å bruke så mange metoder for å komme i jobb. Det er et klart brudd i tidsserien når det gjelder andelen kandidater som oppgir Annet fra 1999 til Dette skyldes utvidelsen av svaralternativer i kandidatundersøkelsen Det kan diskuteres om denne utvidelsen også har ført til brudd i tidsserien for de andre tradisjonelle søkekanalene. Men nedgangen i andelen som oppgir bruk av ar-

11 Søkelys på arbeidsmarkedet 2002, årgang Tabell 2. Bruk av søkekanaler og arbeidsledighet etter fagfelt. Prosent Analysen I dette avsnittet skal vi rapportere noen resultater fra logistiske regresjoner hvor bruk av søkekanal er avhengig variabel. Disse regresjonene estimerer sannsynlighetene for bruk av søkekanaler på bakgrunn av ulike forklaringsvariabler som for eksempel kandidatenes demografiske sammensetning, sosial bakgrunn, opplysninger om oppvekstkom- Søkekanal Gj.snittl. Arbeidsformidlingen Annonse Kontaktet arbeidsgiver Familie/ bekjente arbeidsledighet Humanister 24,6 59,1 36,1 16,1 6,4 Samfunnsvitere 30,5 73,5 34,5 16,9 8,0 Jurister 40,6 78,1 47,6 24,6 11,9 Realister 26,4 67,7 41,0 17,3 8,2 Sivilingeniører 20,7 73,5 48,6 15,2 8,8 Andre profesjonsfagkand. 15,0 66,2 40,0 9,6 4,8 Siviløkonomer 15,9 66,3 25,7 11,5 5,4 Se noten til tabell 1. beidsformidlingen eller annonse er del av en mer langsiktig trend. I tillegg er det ikke noen signifikant forskjell i andelen kandidater som oppgir å ha brukt arbeidsformidlingen, kontaktet arbeidsgiver eller kontaktet familie og bekjente fra 1999 til Vi tror derfor ikke at endringen i spørreskjema har ført til noe alvorlig brudd i tidsserien for de fire tradisjonelle søkekanalene. I resten av denne artikkelen skal vi fokusere på de fire tradisjonelle søkekanalene. Tabell 2 viser fordelingen etter fagfelt for perioden under ett. Det er størst variasjon i bruken av arbeidsformidlingen. Over 40 prosent av juristene oppgir at de har brukt arbeidsformidlingen, mens tilvarende andel ligger rundt 15 prosent blant nyutdannede siviløkonomer og kandidater fra andre profesjonsfag. Samtidig er arbeidsledigheten klart høyest blant jurister og lavest blant nyutdannede siviløkonomer og kandidater fra andre profesjonsfag. En forklaring på dette kan være at bruken av arbeidsformidlingen er høyest i de utdanningsgruppene som har størst problemer med å få jobb, i tråd med arbeidsmarkedshypotesen. Men den motsatte sammenhengen er også mulig, det vil si at arbeidsmarkedssituasjonen er et resultat av søkemetode, og at de som bruker arbeidsformidlingen i større grad er arbeidsledige fordi arbeidsformidlingen er en lite effektiv søkemetode. Men siden nesten ingen kandidater bruker arbeidsformidlingen alene, og 97 prosent av de kandidatene som har brukt arbeidsformidlingen også har svart på annonse, er denne forklaringen lite sannsynlig. Forskjeller mellom kandidatgrupper i bruken av søkekanaler kan også skyldes ulik demografisk sammensetning eller andre forskjeller på tvers av fagfelt. I neste avsnitt skal vi kontrollere for dette gjennom multivariate analyser. Tabell 3. Beregnede sannsynligheter for bruk av søkekanaler etter fagfelt Arbeidsformidlingen Annonse Kontaktet arbeidsgiver Familie/ bekjente Humanist (referanseperson) 1 0,39 0,81 0,34 0,18 Samfunnsviter 0,45 0, Jurist 0,55 0,90 0,41 0,23 Sivilingeniør 0,25-0,41 0,13 Andre profesjonsfagkandidater 0, ,10 Siviløkonom 0,19 0,74 0,23 0,09 - betyr at sannsynligheten ikke er signifikant forskjellig fra referansepersonen, jf. vedlegget. Note 1: Referansepersonen er tillagt nullverdier på kategoriske variabler og gjennomsnittlige verdier på kontinuerlige variabler, jf. Try (2002) for nærmere dokumentasjon.

12 118 mune, utdanning og arbeidserfaring. Tabellen i vedlegget oppsummerer regresjonsresultater fra relativt omfattende modeller, mens vi her skal fokusere på betydningen av de signifikante sammenhengene som er mest relevante i forhold til de to hypotesene vi presenterte over. Ifølge arbeidsmarkedshypotesen forventer vi at bruken av arbeidsformidlingen varierer med fagfelt, karakternivå og lokal arbeidsledighet på en slik måte at de antatt «svakeste» kandidatene i størst grad bruker arbeidsformidlingen. Regresjonsresultatene i vedlegget gir støtte til denne hypotesen. Tabell 3 viser den estimerte sammenhengen mellom fagfelt og bruk av søkekanaler, mens figur 1 og 2 viser sammenhengen mellom henholdsvis karakterer og lokal arbeidsledighet og bruk av søkekanaler. Tabell 3 viser at det er store variasjoner i sannsynligheten for bruk av ulike søkekanaler etter utdanningsgrupper, også etter at vi har kontrollert for andre variabler i regresjonen. Det er størst forskjell mellom fagfeltene med hensyn til bruk av arbeidsformidlingen. Juristene har gjennomgående de høyeste og Sverre Try siviløkonomene de laveste sannsynlighetene, og forskjellene mellom disse gruppene varierer fra 36 prosentpoeng ved bruk av arbeidsformidlingen til 14 prosentpoeng ved bruk av familie og venner. Som vi også diskuterte i forrige avsnitt, er juristene samtidig den gruppen som i størst grad er utsatt for arbeidsledighet, mens siviløkonomene er en av de gruppene som er minst utsatt. Selv om en del av forskjellene i bruk av søkekanaler mellom faggruppene trolig kan forklares med ulik arbeidsmarkedssituasjon på tvers av fagfelt, kan ikke alle forskjeller tilskrives dette. Vi har forsøkt å erstatte variablene for fagfelt med variabler som enten direkte måler arbeidsledigheten på tvers av fagfelt eller med predikerte ledighetssannsynligheter (gjennom såkalt instrumentvariabelmetode). Slike variabler inngår signifikant positivt med hensyn til bruk av alle fire søkekanaler. Det styrker forklaringen om at økt risiko for arbeidsledighet på tvers av»svakere forklaringskraft enn modellene i vedlegget. Det tyder på at det også er andre forskjeller mellom fagfeltene enn arbeidsmarkedssituasjon som bidrar til variasjon i bru- Figur 1. Beregnede sannsynligheter for bruk av søkekanaler etter karakterer 1,0 Arbeidsformidlingen Annonse Kontaktet arbeidsgiver Familie/bekjente 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Note: Beregningene er gjort for en gjennomsnittsperson i utvalget med variasjon i standardiserte karakterer, hvor de høyeste tallverdiene tilsvarer de beste karakterene.

Søkelys på arbeidslivet 3/2008 årgang 25. ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media

Søkelys på arbeidslivet 3/2008 årgang 25. ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Søkelys på arbeidslivet 3/2008 årgang 25 ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Søkelys på arbeidslivet utgis med støtte fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Norges forskningsråd. Utkommer

Detaljer

1/2005. Søkelys på arbeidsmarkedet. Arbeidsvurdering og likestilling. Øker avkastningen av utdanning i Norge?

1/2005. Søkelys på arbeidsmarkedet. Arbeidsvurdering og likestilling. Øker avkastningen av utdanning i Norge? Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2005 Arbeidsvurdering og likestilling Øker avkastningen av utdanning i Norge? Arbeidsledighet blant høyt utdannede innvandrere Hvilke bedrifter tilbyr mest frynsegoder? Holdninger

Detaljer

2/2004. Øker lønnsforskjellene i Norge? Barn eller høy lønn: Må kvinner velge? Midlertidige ansatte i norsk arbeidsliv

2/2004. Øker lønnsforskjellene i Norge? Barn eller høy lønn: Må kvinner velge? Midlertidige ansatte i norsk arbeidsliv Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2004 Øker lønnsforskjellene i Norge? Barn eller høy lønn: Må kvinner velge? Hvor stor arbeidskraftreserve er de undersysselsatte? Midlertidige ansatte i norsk arbeidsliv Yrkesarbeid

Detaljer

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon Sykepleiermangelen Utdanning - lønner det seg? Lønnsutvikling for lærere Europeisk integrasjon og arbeidsmarkedspolitikk Det

Detaljer

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Rapport 7/2003 Nyutdannedes regionale tilpasning En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Clara Åse Arnesen ISBN 82-7218-478-8 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo

Detaljer

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2004. Alderspensjon og arbeidsincentiver. Privat arbeidsformidling. Inkluderende arbeidslivsvirksomheter

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2004. Alderspensjon og arbeidsincentiver. Privat arbeidsformidling. Inkluderende arbeidslivsvirksomheter Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2004 Alderspensjon og arbeidsincentiver Privat arbeidsformidling Inkluderende arbeidslivsvirksomheter Lønnskonsekvenser av arbeidsinnvandring Lønnsgapet mellom kvinner og menn

Detaljer

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor ARBEIDSNOTAT 30/2005 Terje Næss Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor En konsekvensanalyse for perioden 2002-2020 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Søkelys på arbeidslivet 1/2009 årgang 26. ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media

Søkelys på arbeidslivet 1/2009 årgang 26. ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Søkelys på arbeidslivet 1/2009 årgang 26 ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Søkelys på arbeidslivet utgis med støtte fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Norges forskningsråd. Utkommer

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

1/2003. Søkelys på arbeidsmarkedet. Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet. Hvilke verdier er viktige i det «nye» arbeidslivet?

1/2003. Søkelys på arbeidsmarkedet. Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet. Hvilke verdier er viktige i det «nye» arbeidslivet? INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2003 Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Hvilke verdier er viktige i det «nye» arbeidslivet? Hjelper det ungdom å delta på tiltak?

Detaljer

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2001 nettversjon

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2001 nettversjon INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2001 nettversjon EU og ny arbeidsinnvandring Entreprenører med innvandrerbakgrunn Direktørkapitalismen og dens kranke skjebne Lederlønn og eierskap

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Ole Villund Riktig yrke etter utdanning? En registerbasert undersøkelse om kompetanse og arbeidsoppgaver hos ansatte med innvandrerbakgrunn

Ole Villund Riktig yrke etter utdanning? En registerbasert undersøkelse om kompetanse og arbeidsoppgaver hos ansatte med innvandrerbakgrunn Rapporter 2008/37 Ole Villund En registerbasert undersøkelse om kompetanse og arbeidsoppgaver hos ansatte med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne

Detaljer

Nytt navn og flere utgaver

Nytt navn og flere utgaver Nytt navn og flere utgaver Kjære leser Du sitter nå med den ferskeste utgaven av tidsskriftet som til nå har vært kjent som Søkelys på arbeidsmarkedet. Fra og med dette nummeret skifter vi navn til Søkelys

Detaljer

Abonnement koster kr. 300,- pr. år. Ved bestilling av mer enn 10 eksemplarer er prisen kr. 250,- pr. årsabonnement.

Abonnement koster kr. 300,- pr. år. Ved bestilling av mer enn 10 eksemplarer er prisen kr. 250,- pr. årsabonnement. Søkelys på arbeidslivet 2/2007 årgang 24 ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Utgis med støtte fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Norges forskningsråd, tre ganger i året, av Institutt

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Det nye arbeidsmarkedet

Det nye arbeidsmarkedet Arbeidslivsforskning Det nye arbeidsmarkedet Kunnskapsstatus og problemstillinger Pål Schøne (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for arbeidslivsforskning Norges forskningsråd

Detaljer

Fra student til sykepleier

Fra student til sykepleier Fra student til sykepleier Dokumentasjonsrapport fra fase 1 og 2 av prosjektet Sykepleieres yrkesløp og yrkesverdier. Oddvar Førland: Høgskolelektor Diakonissehjemmets høgskole odfo@haraldsplass.no Fou-rapport

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 28 NR 4 2011

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 28 NR 4 2011 Denne digitale versjonen av TfS er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting og print på www.idunn.no. Abonnement på tidsskriftet

Detaljer

2/2010. Elisabeth Rønning Ulønnet omsorgsarbeid Dobbeltarbeidende seniorer... 2

2/2010. Elisabeth Rønning Ulønnet omsorgsarbeid Dobbeltarbeidende seniorer... 2 2/2010 Samfunnsspeilet 2/2010 24. årgang Samfunnsspeilet presenterer aktuelle analyser om levekår og livsstil. Samfunnsspeilet kommer ut fem ganger i året, med årets siste utgave som dobbeltnummer om sosiale

Detaljer

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Fafo-rapport 322 Forskningsstiftelsen Fafo 1999 ISBN 82-7422-299-7 ISSN 0801-6143

Detaljer

Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne

Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne Hovedfunn fra en spørreundersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet Av Sveinung Legard Arbeidet er finansiert av NAV

Detaljer

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research.

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research. RAPPORT 2002:10 Nettversjon Pål Børing Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research ISF 2002 Institutt for samfunnsforskning Munthes

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær Forvaltningsrevisjon Rapport Arbeidsgiverstrategi og sykefravær September 2008 Randaberg kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Positivt hovedinntrykk... 2 1.3 Utfordringer...

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater 2007/36 Notater Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen Notater Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd Innhold Sammendrag... 2 Kapittel

Detaljer

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor Analyser av Kandidatundersøkelsen Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsnotat 6/2012 Nyutdannede samfunnsvitere og humanister

Detaljer