Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013"

Transkript

1 Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og behandling Dønna kommune Planperiode Du har en verdi blott og bart ut fra det faktum at du er. Verdien din er der og krever respekt ikke for det du gjør, det du kan eller det du vet, men blott og bart fordi du er Jenny Green 1

2 Innhold Plan A- felles for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna og Nesna 1 Sammendrag Lindrende behandling - når livskvalitet er fremste behandlingsmål Helsevesenets oppgaver når livet går mot slutten 4 - et spørsmål om verdighet og trygghet. 1.3 Planens inndeling 4 2 Innledning Bakgrunn Målsetting Sentrale føringer Sammensetning av arbeidsgruppen i fagnettverket Arbeidsgruppen i Dønna kommune 3 Sykdomsforekomst og risikofaktorer Kreftforekomst Annen forekomst Risiko-faktorer og forebyggende helsearbeid 10 4 Kreftpasienter og pårørende Kreftpasienten og pårørende Den prediagnostiske fasen Den diagnostiske fasen Behandlingsfasen Remisjon Rehabiliteringsfasen Residiv Den terminale fasen Pårørende 13 4 Brukermedvirkning Overordnet mål for brukermedvirkning Det gode møtet Informasjon Opplæring Individuelle planer 14 6 Det etiske perspektivet Plan B særskilt for den enkelte kommune 16 B 1.1 Sammensetning av arbeidsgruppen i Dønna kommune 16 B 1.2 Forebyggende helsearbeid i Dønna kommune 16 2

3 Tobakk 16 Bruk av alkohol 17 Kosthold 17 Fysisk aktivitet 17 B 1.3 Organiseringen av kreftomsorgen, lindrende omsorg i 17 Dønna kommune Ansvar for tildeling av tjenester 17 Struktur i fagarbeidet i kommunen 18 Mandat fra faggruppen 18 Ressurssykepleiere i Dønna 18 B 1.4 Hjemmebasert omsorg 18 Kreftomsorg i hjemmet 19 Palliativ behandling og omsorg 19 Oppgaver 19 Vedrørende kompetanse 19 Organisering 19 Personell 20 Etterlattesamtaler 20 B 1.5 Dønna omsorgssenter 20 Palliativt rom 20 Bad 20 Ressurssykepleier 21 Sykehjemslege 21 Lindrende behandling 21 Etterlattesamtaler 21 B 1.6 Psykisk helse 21 B 1.7 Fysioterapi 22 B 1.8 Helsestasjon og helsesøstre 22 B 1.9 Fastlegene 22 2 A+B Samhandling og samarbeidspartnere 23 A. Fagnettverkets samarbeidspartnere 23 B. Dønna kommunes samarbeidspartnere Helhetlig og sammenhengende behandlingskjede Samarbeide med spesialisthelsetjenesten Tverrfaglig samarbeid Interkommunalt samarbeid Andre samarbeidsparter 27 3 B Innsatsområder i Dønna kommune i 28 planperioden 3.1 Fokus på forebyggende helsearbeid i Dønna Viktige faktorer for utvikling av tilbudene i sykehjem og hjemmetjeneste Utvikle godt kommunalt fagnettverk Styrke samhandling med sykehus Kompetanseløft innen kreftomsorg og lindrende behandling i Dønna Finansiering av tiltakene 34 Vedlegg 35 Kildehenvisning 35 Plan A (felles for alle kommunene) 3

4 1 Sammendrag I tråd med nasjonale føringer har Dønna kommune utarbeidet Plan for Kreftomsorg og i lindrende behandling i samarbeid med kommunene Nesna. Leirfjord, Alstahaug og Herøy. Denne planen gjelder for Planen skal være et hjelpemiddel for prioritering inne kreftomsorg og lindrende behandling i planperioden. Det vil bli foretatt en årlig rullering av planen. Ansvarlig for at dette blir gjort, er leder for Faggruppe Lindrende omsorg og behandling i den enkelte kommune. 1.1 Lindrende behandling - Når livskvalitet er fremste behandlingsmål. Verdens Helseorganisasjon har definert palliativ medisin som følger: Aktiv behandling, pleie og omsorg av pasienter med inkurabel (=uhelbredelig) sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer, samt tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/ eksistensielle problemer, må være sentrale. Målet med all behandling, pleie og omsorg er å gi pasienten og hans familie best mulig livskvalitet. Lindrende (palliativ) behandling er diagnose- uavhengig, men kreftpasientene utgjør, med et årlig behov på anslagsvis , en dominerende gruppe innen feltet. Ansvaret for det medisinske tilbudet ligger både hos kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. God symptomlindrende behandling, riktig pleie og god omsorg tilpasset den enkeltes situasjon vil være et godt tilbud til uhelbredelig syke og døende. Fokus er ikke bare pasienten, men også dennes familie. Til god lindrende behandling hører også et tilbud til etterlatte i sorgfasen etter pasientens død. Pasienten har ofte flere plager samtidig, både av fysisk, psykisk, sosial og åndelig/eksistensiell natur. For god forståelse av de prosesser som en alvorlig syk pasient gjennomlever, kreves ofte et tverrfaglig samarbeid slik at alle sider ved en pasients livssituasjon blir belyst. 1.2 Helsevesenets oppgaver når livet går mot slutten - Et spørsmål om verdighet og trygghet. Våre verdier er viktige for våre handlinger, og våre handlinger kan vise hvilke verdier vi faktisk har. I livets sluttfase vil de fleste gjøre andre prioriteringer enn tidligere i livet. Siden livets sluttfase er full av endringer, vil en del omprioriteringer være en stor utfordring, ikke bare for pasienten, men også for nære pårørende og for helsearbeiderne. Vårt mål er at uhelbredelig syke og døende skal få så god livshjelp at livets sluttfase oppleves så meningsfull som mulig. Den enkelte har rett til å delta i beslutninger som angår ham selv. Det er avgjørende viktig at den enkelte opplever seg møtt og respektert i forhold til egne valg og prioriteringer. Alle er forskjellige, og den sykes perspektiv må være retningsgivende for all hjelp. Alvorlig syke mennesker har rett til optimal kvalitet på behandlingen. Et dårlig behandlingstilbud kan forsterke lidelsene og krenke verdigheten til uhelbredelig syke og døende. All lidelse kan ikke alltid fjernes og mange problemer kan ikke løses, men mye kan bli bedre. Gjestfrihet og tilgjengelighet må prege hjelptilbudene. Trygghet på at kompetent og motivert personell følger opp og bidrar til at den siste tiden blir verdifull for både den syke og nære pårørende er sentralt. 4

5 1.3 Planens inndeling Planen er delt inn i kapitler og beskriver områder som kreftforekomst, forebyggende arbeid, kreftpasienten og dens pårørende. Andre pasienter med behov for lindrende omsorg og behandling er også omtalt. I tillegg beskrives den enkelte kommunes organisering av kreftomsorgen / lindrende omsorg og behandling, samt nødvendig samhandling (B) Derfor kalles planen Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og behandling Planen definerer 6 innsatsområder for kreftomsorgen for planperioden : Fokus på forebyggende helsearbeid Etablering av palliative rom i sykehjem Utvikle en god modell for fagnettverk Lindrende omsorg og behandling Videreutvikle samarbeid med fastleger og sykehjemsleger Styrke samarbeid og samhandling med Helgelandssykehuset, avd. Rana og Sandnessjøen Bidra til kompetanseløst innen kreftomsorgen / palliativ omsorg Tiltak under hvert innsatsområde beskrives under punkt B3 s.30 Innsatsomsråder og tiltak. 2 Innledning 2.1 Bakgrunn Kommunene i HALD gjennomførte Palliativt prosjekt med støtte fra Helsedirektoratet og med RKK Ytre Helgeland som ansvarlig for gjennomføringen. Bakgrunnen for prosjektet var en erkjennelse av behov for å styrke kompetanse, rutiner og ressurser i arbeidet med lindrende behandling av alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende. Dette gjaldt bl.a. kommunenes organisering av støtteapparatet/helsepersonellet for terminalomsorg i hjemmet. I fase I i prosjektet ble det arbeidet med å få til samarbeid mellom de berørte partene. Først og fremst mellom kommunene (bl.a. gjennom prosjektmøter og arbeidsmøter) og etter hvert også med Helgelandssykehuset. Det ble utarbeidet prosedyrer, samarbeidsavtaler og retningslinjer for å forankre og nedfelle et felles verdigrunnlag. På denne måten ønsket en å sikre at målene ble innarbeidet i rutiner og arbeidsgang i den daglige drift. Mens dette arbeidet foregikk ble det i fase II satset på felles opplæring. Det ble spesielt vektlagt at alle som kom i berøring med disse pasientene skulle ha et minimum av kunnskaper. Samtidig ønsket en å bygge opp en spesiell kompetanse hos noen for at de i neste omgang skulle kunne være en nødvendig ressurs både lokalt og regionalt. I fase III, høsten 2007, skulle en konsentrere seg om implementeringen i den enkelte enhet/enkelte kommune/helgelandssykehuset. Vi så at tilegnede kunnskaper ikke nødvendigvis ble utviklet til kompetanse, hvis ikke kunnskapen ble omsatt i praktisk handling. Vi så også at de avtalene som var utviklet i prosjektet (arbeidsgruppe og prosjektgruppe) og som det var enighet om, ikke ble praktisert helt av seg selv. Fase III skulle derfor vies praksis på den enkelte enhet med vektlegging av felles arbeidsmetoder. Her var også samarbeidet med prosjektet Undervisningssykehjemmet et viktig anliggende. Vi ville altså i fase III ta med oss (og repetere om nødvendig) kunnskaper tilegnet i fase II og de avtaler/retningslinjer som var inngått i prosjektet. I den avsluttende fasen av prosjektet ble følgende tre områder prioritert: 5

6 1. Overlevering av prosjektet til Undervisningssykehjemmet Helgeland I tråd med prosjektsøknaden skulle prosjektet Palliativ omsorg i HALDkommunene intensivere sitt samarbeid med Undervisningssykehjemmet Helgeland. Prosjektleder USH overtok derfor som prosjektleder for Palliativt prosjekt. Resterende midler kr ble overført Undervisningssykehjemmet Helgeland. Midlene skulle brukes til prosjektledelse, lokale fagprosjekter og veiledning av disse. Palliativt prosjekt ble avsluttet 1. oktober Da var prosjektet implementert i Undervisningssykehjemmet Helgeland 2. Kompetanseutvikling fra informasjonsformidling til kunnskapsforvaltning I samsvar med de erfaringene en har gjort i prosjektet ble kompetanseutviklingen i denne avsluttende fasen viet kunnskapsutvikling i praktisk arbeid. Med dette forstår vi en dreining over fra kurs til utviklingsprosjekter. Det ble skapt arenaer på egen arbeidsplass for å prøve ut/høste erfaringer av tilegnede kunnskaper omsatt i praksis. Utviklingsprosjektene ble drevet av ansatte under videreutdanning i kreftomsorg og lindrende behandling. Gjennom faglig veiledning i utviklingsprosjektene ble kunnskapsanvendelsen kvalitetssikret gjennom praksisveiledning. Ved å trekke inn kollegaer i utviklingsprosjektene, har vi oppnådd en ønskelig kunnskapsoverføring (fra studentene til kollegene) intern på egen arbeidsplass/egen kommune. 3. Nettverksbygging strukturer for varig interkommunalt samarbeid og samarbeid med Helgelands sykehuset avd. Sandnessjøen Vi ønsket å spre erfaringer og resultat av det vi har oppnådd til flere kommuner. Derfor er det også opprettet Faggrupper i Lindrende omsorg og behandling i kommunene Nesna, Lurøy og Træna. Sammen med kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna danner disse Fagnettverket Lindrende omsorg og behandling. Styringsgruppe består av rådmenn/ helse- og sosialsjefer i nevnte kommuner. På oppdrag av disse, utarbeider faggruppene/fagnettverket en plan for lindrende omsorg og behandling som skal gjelde for den enkelte kommune. Planprosessen ble påbegynt i Fagnettverksmøte Lindrende omsorg og behandling og ble avsluttet Målsetting Målsettingen for planen er at den skal Gi informasjon om status og forventet utvikling av kreft i kommunene. Gi informasjon om status og forventet behov for palliativ omsorg og behandling i kommunene Være et hjelpemiddel for riktig prioritering i årene framover Legge grunnlag for å forebygge kreft i den grad dette er mulig Sikre at alle ansatte i helse- pleie og omsorgsetaten får kunnskap om kreftomsorg/ lindrende omsorg og behandling i kommunen gjennom eierskap til planen 6

7 Sikre pasient og pårørende best mulig oppfølging Synliggjøre hvilke tilbud kommunen kan tilrettelegge for kreftpasienten / den palliative pasienten Være en del av kvalitetssikringen for oppfølging av denne omsorgen i den enkelte kommune, i fagnettverket og i samarbeid med spesialist- helsetjenesten 2.3 Sentrale føringer Kreft er en nasjonal utfordring. Hovedmålet med å tenke strategisk innen kreftomsorgen er å kunne møte utfordringen på en offensiv og helhetlig måte. Det må legges til rette for bedre kvalitet og kompetanse, tilstrekkelig kapasitet og likeverdig tilgjengelighet. Dette handler i korte trekk om kunnskap, hensiktsmessig organisering og bedre samhandling i og mellom alle ledd i kreftomsorgen. I løpet av de siste årene har det kommet flere sentrale føringer innenfor disse områdene: NOU 1997: 20 Omsorg og kunnskap Norsk kreftplan NOU 1999:2 Livshjelp, behandling, pleie og omsorg for uhelbredelige syke og døende Nasjonal strategi for arbeid innenfor kreftområder Helse og omsorgsdepartementet Stortingsmelding nr. 25 ( ) Mestring, mulighet og mening. Fremtidens omsorgutfordringer Standard palliasjon (2004) Utgitt av Den norske lægeforening Håndbok i Lindrende behandling, Kompetansesenteret for lindrende behandling i region nord 2009 NOU 2005:Fra stykkevis til hel. En sammenhengende helsetjeneste Stortingsmelding nr 16 ( ) Resept for et sunnere Norge, Folkehelsepolitikken Rundskriv I-4/2007 Nasjonal standard for legetjenester i sykehjem Rundskriv I-4 /2009 Investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger - Regjerings økonomiske tiltakspakke Nasjonalt handlingsplan med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Helsedirektoratet des Sammensetning av arbeidsgruppen Arbeidsgruppen for plan A (felles for alle kommunene) har vært: Nesna kommune: Kreftsykepleier Lisbeth Parelius Leirfjord kommune: Sykepleier Berit Leirvik, fra august 2009:Sykepleier Hildegunn Hartviksen Alstahaug kommune :Kreftsykepleier Eva Lillegaard Dønna kommune : Sykepleier Marit Hov Sykehjemslege Kristin Sakshaug deltatt på et arbeidsmøte Herøy kommune : Sykepleier Rigmor Flæsen Undervisningssykehjemmet Helgeland: Ellen Mogård Larsen ( sekretær) 7

8 Gruppen har hatt 5 arbeidsmøter 2.5 Arbeidsgruppe i Dønna Arbeidsgruppen for plan B i Dønna kommune har vært: Leder: Marit Hov (sykepleier i hjemmesykepleien), Kristin Sakshaug (sykehjemslege), Ramona Edvardsen (hjelpepleier i hjemmesykepleien, videreutdannet i lindrende behandling og omsorg), Judith Edvardsen (hjelpepleier i sykehjem, med videreutdanning i lindrende behandling og omsorg ), Monica Sørhaug (sykepleier i sykehjem) Anne-Lise Sørhaug (sykepleier i sykehjem), Aino Eide(avdelingsleder hjemmesykepleien), Bodil Teigstad (psykiatrisk sykepleier), Nora Emilsen (hjelpepleier, vært med på et møte.) 3 Sykdomsforekomst og risikofaktorer 3.1 Kreftforekomst Kreft er en av vår tids store folkesykdommer. Mer enn mennesker i Norge har eller har hatt kreft. Årlig rammes av sykdommen, mens dør som følge av den. Kreftforekomsten er økende, og prognoser viser om lag 25 % økning i år En stor del av det økte antallet kreftdiagnoser kan tilskrives at befolkningen øker og at gjennomsnittlig levealder blir høyere. De fire vanligste typene er prostatakreft, brystkreft hos kvinner, tykktarmkreft og lungekreft. Disse er ansvarlige for halvparten av alle krefttilfeller. En av ti menn må regne med å få prostatakreft. Hver tolvte kvinne får brystkreft. Antall krefttilfeller i befolkningen har sammenheng med befolkningens størrelse og alderssammensetning. Sjansen for å utvikle kreft tiltar med alder. 4/5 av alle krefttilfeller i Norge blant kvinner og menn rammer mennesker over 55 år. Den eldre del av befolkningen har mest kreftsykdommer, og en økning i denne aldersgruppen vil samtidig gi økende tilfeller av kreft i befolkningen. Den eldre del av befolkningen har mest kreftsykdommer, og en økning i denne aldersgruppen vil samtidig gi økende tilfeller av kreft i befolkningen. Vi står overfor store utfordringer i årene framover. Flere blir gamle, flere blir syke og trenger hjelp over lang tid og flere sykdommer kan behandles med ny teknologi. 19.juni 2009 la regjeringen fram samhandlingsreformen i form av Stortingsmelding nr. 47 ( ) Rett behandling på rett sted til rett tid. Den legger opp til at pasienter skal få behandling der de bor. Det skal fortsatt satses på sykehusene, men mye av veksten i ressurser skal gå til å bygge opp gode tjenester med solid kompetanse der folk bor.( Statsminister Jens Stoltenberg) Reformen gir kommunene ansvar for ferdigbehandlede pasienter og ansvar for å forebygge og redusere behov for sykehusinnleggelser. Kommunene loves økonomiske virkemidler. Ikke alle kommuner vil ha mulighet til å opprette lindrende enheter ved sine sykehjem, men kommunene ville måtte samarbeide om å opprette team, sengeposter og lærings- og mestringstjenester i fremtiden. Kommunene må i langt større grad sørge for å ha god kompetanse innen palliasjon og kurativ behandling. Regjeringen vil styrke kommunene på flere måter: Vekst i rammene til kommunene - en større andel av forventet vekst i helse- og omsorgssektorens budsjetter skal komme i form av frie inntekter til kommunene. 8

9 Midler til forebygging. Ved en eventuell oppgaveoverføring skal ressurser følge med. Ved at veksten i legeressurser i hovedsak skal komme i kommunene. Etablere et nytt økonomisk insentivsystem. Overføre økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter til kommunene 3.2 Annen forekomst Syke eldre er en gruppe som ofte har sammensatte, kompliserte lidelser som ikke lar seg utrede og behandle av en enkelt faggruppe. Hvordan samhandlingen rundt denne pasientgruppen skjer, er en viktig kvalitetsindikator på hvordan hele helse-/omsorgstjenesten fungerer. KOLS står for Kronisk Obstruktiv Lunge Sykdom. Mer enn personer i Norge lider av KOLS, og innen 2020 regner WHO med at dette blir en av de hyppigste dødsårsaker i verden på grunn av en stadig økende andel røykende kvinner og en eldre befolkning KOLS er en sykdom som gradvis forverrer seg, spesielt hvis man ikke slutter å røyke. Mange lider veldig under lungesymptomene og i verste fall kan man dø av denne økende lungefunksjonssvikten. Pasienter med KOLS krever mye helsehjelp. Det er viktig å oppdage og behandle sykdommen, lindre symptomer og øke kondisjonen og lungekapasiteten. Mange kroniske nevrologiske sykdommer fører til uttalt funksjonssvikt og særegne problemer som krever god palliativ omsorg og behandling. Dette gjelder bl.a Multippel sclerose (MS) og Parkinsons sykdom. Hjertesvikt er et alvorlig helseproblem i den vestlige verden, og forekomst av pasienter med denne diagnosen er stadig økende. Pasientgruppen utgjør omtrent 2 % av den voksne befolkning. De rammede er først og fremst eldre mennesker, og utredning og behandling er en utfordring. Prognosen er alvorlig. Pasienter med demenssykdom i siste livsfase Kognetiv svikt og demenssykdom gir en særlig utfordring i forhold til lindrende behandling. På våre sykehjem har ca. 40 prosent Alzheimers lidelse, og ca 40 prosent andre former for demens. Sykdommen omfatter i dag 2 prosent av befolkningen, men prognoser viser at dette tallet vil fordobles frem til år Samhandlingsreformen ( Stortingsmelding 47 ( ) legger som tidligere nevnt opp til at kommunene skal overta mye av ansvaret for pasienter med kroniske sykdommer som trenger lindrende omsorg og behandling. En viktig tilbakemelding fra pasienter og brukere, er at koordineringen av tjenestene ikke fungerer godt nok. Det er ikke bare bedre systemer de ber om, men kontakt med ett menneske en koordinator som kjenner deres situasjon, og som kan koordinere tjenestene det er behov for. Regjeringen vil etablere en lovpålagt plikt til å sørge for at pasienter med behov for koordinerte tjenester får en kontaktperson i tjenesten. I utformingen av ordningen vil det skje en tilpasning til flere av ordningene som i dag er etablert for å ivareta koordineringsoppgaver, slik som individuell plan. Det er viktig å ha tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot langvarige og uhelbredelige sykdommer. Mennesker med slike sykdommer må få behandling og oppfølging i samsvar 9

10 med rettighets- og prioriteringsbestemmelser og ikke risikere at det skjer en utilsiktet prioriteringsvridning mot sykdommer der tjenestens mål er å gjøre frisk, og der tidsperspektivet oftest er mye kortere. 3.3 Risiko-faktorer og forebyggende helsearbeid Det er mange forhold som virker inn på kroppen gjennom livet, og dermed kan det være vanskelig å si hvorfor noen får kreft og andre ikke. Likevel tyder forskningsresultater på at enkelte faktorer gjør at risikoen for å få kreft øker. Derfor brukes som regel betegnelsen risiko for kreft i stedet for årsak. Ett unntak er tobakk. Sammenhengen mellom røyking og lungekreft er såpass veldokumentert at røyking anses å være en årsaksfaktor. Om lag 85 prosent av alle lungekrefttilfeller i Norge kunne vært unngått dersom ingen røykte. Røyking er også største årsak til utvikling av KOLS. Tobakk og usunt kosthold topper listen over risikofaktorer for kreft i vår del av verden. Nesten to tredeler av alle kreftdødsfall antas å skyldes disse faktorene. Fedme gir økt risiko for flere kreftformer. Enkelte matvarer som kornprodukter og grønnsaker kan derimot være med på å minske risikoen for å utvikle kreft i for eksempel fordøyelsessystemet. Overdreven soling kan føre til føflekkreft. En rekke kjemiske stoffer og radioaktiv stråling har vist seg å være kreftfremkallende. Kreftrisikoen er særlig høy på arbeidsplasser hvor arbeiderne blir utsatt for skadelige kjemikalier eller stråling og har dårlig med beskyttelsesutstyr. Hvis man da i tillegg røyker, vil kreftrisikoen øke betraktelig. I noen familier er det større risiko for å få kreft enn i andre på grunn av feil ved det genetiske materialet, men det er sjeldnere enn mange tror. For eksempel ved brystkreft er rundt fem til ti prosent av alle tilfellene arvelig betinget. Forebyggende arbeid i bred forstand omfatter kunnskap om risiko - faktorer, tiltak som skjermer mot negativ ytre påvirkning og tiltak for å legge til rette for enkeltpersoners mulighet for sunn livsstil. Videre omfatter forebyggende arbeid helseopplysninger som gir faktagrunnlag og stimulerer til at den enkelte selv kan gjøre valg som gir god helsegevinst over tid. Kommunehelsetjenesteloven pålegger kommunene å ha god oversikt over helsetilstanden i befolkningen, de kjemiske, fysiske, biologiske og sosiale faktorer som på ulike måter kan påvirke folks helse. Kommuneoverlegen har det overordnede ansvaret og delegert myndighet til å ha oversikt, avgi uttalelser, foreslå tiltak og eventuelt gripe inn med krav om retting av forhold som kan ha negativ innvirkning på folks helse. Viser til innsatsområder i Dønna kommune kap. 3 4 Kreftpasienter og pårørende 4.0 KREFTPASIENTEN OG PÅRØRENDE. Kreftpasienten er gjennomsnittlig år. Det betyr at det ofte er den voksne og erfarne personen som får kreft. Kreft kan også ramme et barn og et ungt menneske i starten på voksenlivet, eller foreldre som har ansvar for familie. I tillegg er kreft en sykdom som ikke bare rammer den enkelte, men også familien blir involvert. Kreft oppfattes av de fleste med smerte, lidelse og død. Heldigvis er situasjonen mer nyansert enn som så. Kreftpasienter opplever sin situasjon forskjellig. Likevel vil det være forhold som er felles for mange kreftpasienter. Hvis man tar utgangspunkt i gjennomsnittspasienten betyr det at det er flest voksne og erfarne mennesker som får kreft. I tillegg vil mange ha kjennskap til sykdommen i egen familie, blant venner, bekjente eller naboer. 10

11 Kunnskap om kreft er utbredt blant folk. Likevel sier kompleksiteten i pasientens spesielle utfordringer og behov oss noe om viktigheten av kompetanse innenfor dette området. Endringer i folks livsmønster og vaner, opplevelser og reaksjoner på kreftdiagnosen, sykdommens innflytelse på nåtid og fremtid, økt levealder og tilleggssykdommer hos eldre kreftpasienter, som apopleksi ( hjerneslag), diabetes og hjerteproblemer medvirker til denne kompleksiteten. I tillegg vil de fleste kreftpasienter gjennomgå lang og krevende behandling, som bl.a. kjemoterapi, stråling, kirurgi, og hormonbehandling med påfølgende bivirkninger og sen - bivirkninger i varierende grad. Det er pasientens spesielle utfordringer og behov og kompleksiteten i hele sykdomsforløpet som krever kompetanse. En kompetanse som består av tre grunnelementer: verdier, viten og handling. Kreftpasientens forløp vil være helt avhengig av hvilke type kreft og hvordan prognosen er. Selv med lik prognose kan det være store individuelle forskjeller. De ulike fasene må ikke oppfattes som et lineært forløp som er likt for alle. Mange vil oppleve den prediagnostiske fasen, den diagnostiske fasen, behandlingsfasen, bedring av sykdom (remisjon), rehabiliteringsfasen og et eventuelt tilbakefall (residiv) av sykdommen og til slutt døden. 4.1 Den prediagnostiske fasen I denne fasen er personens tidligere erfaringer og den sosiale situasjonen han befinner seg i, avgjørende for om han oppdager tidlige tegn på kreft og søker hjelp, eller om symptomer blir oversett og fornektet. Egne erfaringer med kreft i nær familie kan også forsterke tolkningen av symptomer. Mange har allerede i denne fasen en forestilling om at noe er galt, og oppsøker lege raskt, mens andre fornekter og håper at det skal gå over. 4.2 Den diagnostiske fasen Dette er en fase som preges av uro, bekymring og angst i påvente av beskjed om resultater fra prøver og undersøkelser. Sykdommen skal utredes for å kunne diagnostisere primærtumor, utbredelse, grad av malignitet ( ondartet) og spredning, og til å bestemme behandling og etterbehandling samt vurdere prognose. Ventetiden preges av mange usikkerhetsmomenter og oppleves svært belastende for pasienten. I tillegg er tilgang på informasjon begrenset, og opplevelsen av å ikke ha kontroll over situasjonen kan være sterk. 4.3 Behandlingsfasen Mange opplever denne fasen som mindre stressende og angstfylt. Endelig skjer det noe, ventetiden er over, og pasienten kan oppleve å falle til ro i situasjonen. Pasienten får klarhet i hva som skal skje og hvordan forholde seg, og har som oftest kontinuerlig tilgang på helsepersonell. Flere pasienter har ikke følt seg syke før de nå opplever bivirkninger av behandlingen. Behandlingstiden varierer og kan strekke seg over lang tid, og enkelte kan bli svært syke i denne perioden. Endret utseende og selvbilde opplever mange kreftpasienter som vanskelig. I denne perioden har pasienten et stort informasjonsbehov. Det er viktig at pasientene får hjelp til å finne frem til hva som er best for enkelte i behandlingssituasjonen. For noen kan det være meningsfullt å være i delvis arbeid, for andre er det nødvendig med full sykemelding. 4.4 Remisjon Å være i remisjon vil si å være fri for synlige sykdomstegn. I denne fasen kan pasienten pendle mellom å føle glede og takknemlighet over å ha blitt frisk, til stor usikkerhet om hvorvidt kreften vil komme tilbake. Redsel for tilbakefall kan i noen tilfeller være med på å forringe pasientens livskvalitet betraktelig. Pasienten kan bli helbredet for kreft, men vil 11

12 alltid bære med seg erfaringen av å ha hatt en kreftsykdom. Ikke alle pasienter oppnår remisjon. En del er i en lindrende fase allerede på diagnosetidspunkt. 4.5.Rehabiliteringsfasen Denne fasen er spesielt utfordrende for pasienten. De kan stille seg spørsmål som: Er det mulig å leve et normalt liv etter at man er ferdigbehandlet for kreft? Hvordan lære å leve med frykt for tilbakefall (residiv) i tillegg til at kroppens fysiske tilstand er sterkt redusert? Mange opplever at det tar tid å bli frisk og kunne vende tilbake til normalt liv. Pasienten går til kontroll mange år etter avsluttet behandling. Dette kan være betryggende, men også angstskapende, fordi frykt for residiv alltid ligger i horisonten. Det er viktig med et godt oppfølgingsapparat i denne tiden. For noen kan det være nødvendig med opptrening og oppfølging hos bl.a. fysioterapeut. Det kan også være viktig å ha samtalegrupper hvor en kan møte andre i lignende situasjoner for å dele på erfaringer. Et såkalt Likemannsarbeid 4.6. Residiv Kreft medfører dessverre ofte tilbakefall etter primærbehandlingen. I denne fasen må pasienten ofte gjennom samme utredning som da diagnosen ble stilt første gang. Det første residivet er det vanskeligste å forholde seg til. Pasienten kan oppleve det som en større trussel mot livet og håpet enn det å få en kreftdiagnose. Ofte er diagnosen dårligere denne gangen, og pasienten er nå i en lindrende (palliativ) fase. Pasienten kan bli tilbudt en livsforlengende behandling, men ikke å bli helbredet. Det betyr at pasienten må lære å leve med sin kreftsykdom, ofte med forskjellige plager, og eventuelt med funksjonshemninger. Dette er en periode det er viktig at hjelpeapparatet møter pasientens fysiske, psykiske, åndelige og eksistensielle behov. 4.7 Den terminale fasen Å dø av en kreftsykdom innebærer for mange at man får tid til å forberede seg. I livets sluttfase er det viktig å snakke med pasienten og pårørende om hvordan de ønsker at den siste tiden skal være, og hvordan de ønsker å tilbringe den. En spesiell utfordring er der hvor vi har med barn og ungdom å gjøre. Dette gjelder enten de er pasient eller pårørende. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med oppfølging av pårørende også etter at pasienten har gått bort. 4.8 Pårørende Kreft er en sykdom som ikke bare rammer enkeltpersoner. Også den kreftsykes familier og familiens indre kjerne blir berørt. I vanskelige situasjoner og i kriser søker mennesker trøst og hjelp hos sine nærmeste. De nærmeste får derfor en helt sentral plass i den kreftsykes livssituasjon. Pårørende blir ofte møtt med forventninger fra den syke og hjelpepersonell om å stille opp, men ofte trenger de selv støtte og hjelp til å takle de utfordringer de står i. Det er viktig at helsepersonell snarlig registrerer hvem som er pasientens pårørende. Det er pasienten som må definere hvem de opplever som nærmeste pårørende, og hvem de ønsker skal informeres og inkluderes i deres situasjon. Kjernefamilien er ikke lengre slik den engang var. Ofte ser vi en ny familieform, som kan kreve ekstra oppmerksomhet. Spesielt der det er barn med i bildet. Når et familiemedlem får kreft berøres hele familiens indre dynamikk, og ofte ser vi et rollebytte i familien. Det er ikke alltid slik at mor og far beholder de tradisjonelle rollene. Disse kan vise seg å bli betydelig endret. Ofte blir forholdet mellom pasient og pårørende intensivert og kan medføre større nærhet, men sykdom kan også skape konflikter. Det er viktig at det tilstrebes en nærhet og forståelse til pasient og pårørende, slik at vanskelige situasjoner som dette avdekkes og avhjelpes. Ofte handler dette om kommunikasjonsproblemer, i tillegg til gjensidig frustrasjon, angst og redsel for et ukjent landskap mange føler de befinner seg i. 12

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer