Handlingsprogram for fylkesvegnettet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017"

Transkript

1 2011 Handlingsprogram for fylkesvegnettet

2 Innhold Innledning... 3 Handlingsprogram Rammer... 4 Hensikt og mål... 4 Økonomi... 4 Tid... 4 Forventninger... 5 Mål og føringer... 5 Nasjonale mål... 5 Regionale mål og føringer... 6 Implementering av mål og føringer i planprogrammene... 6 Mindre utbedringer... 6 Gang- og sykkelveger... 6 Trafikksikkerhetstiltak... 7 Miljøtiltak... 7 Kollektivtiltak... 8 Tilskuddsordningen... 8 Oppsummering av føringer på prosjekter... 9

3 Innledning Dette dokument er en invitasjon til Vestfolds fjorten kommuner om igangsetting av arbeidet med hvilke prosjekter som bør inn i handlingsprogrammet for Dokumentet trekker fram hvilke rammer, mål og føringer som kommunene skal ta utgangspunkt i når kommunene arbeider med aktuelle prosjekter. I samsvar med Stortingets vedtak om forvaltningsreformen omfatter handlingsprogram for fylkesveger både tidligere fylkesvegnettet og øvrige riksveger, hvorav sistnevnte fra 1.januar 2010 ble overført fra staten til fylkeskommunene. For Vestfolds del innebar dette at fylkeskommunen overtok ansvaret for 517 km veger, til totalt 1224 km. Gjeldende handlingsprogram ( ) er et fireårig investeringsprogram av tiltak på fylkesvegnettet. Fylkesvegnettet spenner fra veger med betydelige regionale og interregionale funksjoner til veger som betjener mindre lokalsamfunn. Flere fylkesvegstrekninger har viktige by- og tettstedsfunksjoner. I januar 2011 startet arbeidet med handlingsprogram Handlingsprogrammet er fylkeskommunens viktigste styringsdokument på vegnettet, og vil danne grunnlag for at fylkeskommunale strategier og mål preger utviklingen fylkesvegnettet. Arbeidet vil foregå i 2011 med mål om vedtak i første fylkesting i Niklas Cederby Prosjektleder HP

4 Handlingsprogram Rammer Hensikt og mål Hensikten med handlingsprogrammet er få til en investeringsprofil på fylkesvegnettet slik at det skal dekke samfunnets behov for effektive, trafikksikre og forutsigbare transportløsninger på en tilfredsstillende måte, som samtidig bidrar til at vi minsker klimagassutslippene og ivaretar en bærekraftig arealpolitikk. For å nå målsettingen så skal handlingsprogrammet innholde investeringstiltak innenfor programområdene; mindre utbedringer, gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak, miljøtiltak og kollektivtiltak. Tiltakene vil prioriteres fordelt på mange veger, noe som medfører at prosjektene blir spredt ut i fylket og således kommer mange av fylkets beboere og trafikanter til nytte. Økonomi Det er både et stort vedlikeholdsetterslep og et stort investeringsetterslep i fylket og det vil være nødvendig å ha et investeringsvolum av en slik størrelse at utviklingen av fylkesvegene kan ha en rimelig progresjon sett i forhold til utbedrings- og utbyggingsbehovet. Til tross for begrensede midler og budsjetter så mener fylkeskommunen at det er viktig ikke å øke investeringsetterslepet. For handlingsprogram legger vi til grunn å videreføre det samme bevilgningsnivået som i nåværende handlingsprogram Dette betyr at handlingsprogrammet vil ha en årlig investeringsramme på 80 millioner (2010)-kr. Dette dokumentet trekker frem føringer for hvilke prosjekter som vil være hensiktsmessige å investere i for å nå de regionale målene. Med en årlig ramme på 80 millioner kroner er fylkeskommunen nødt til å prioritere de prosjektene som gir best mulig måloppnåelse. Fylkeskommunen inviterer kommunene til å vurdere om det er prosjekter som det kan være aktuelt å inngå spleiselag for å få gjennomført. Det er selvfølgelig ingen forpliktelser ved å vurdere slike prosjekter, men en måte å kartlegge handlingsrommet vi står ovenfor. En slik samarbeidsform kan for kommunenes side innebære og bistå med virkemidler som areal, økonomiske resurser, bompenger, parkeringsrestriksjoner og andre restriksjoner som svarer mot regionalpolitiske føringer. Ved å bruke både myndighetsutøvelse og positive tiltak koplet sammen i helhetlige pakker, vil en kunne få i stand en god sumvirkning. Slike samarbeidslag vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst fordi det offentliges ressursinnsats gir bedre avkastning. Fylkeskommunen vil opprette en dialog med kommunene underveis i prosessen, for å diskutere i hvilken grad spleiselag kan la seg gjennomføre. Tid Arbeidet med handlingsprogram vil foregå i 2011, der en nettoliste av investeringstiltak legges frem for politisk behandling i første fylkesting Kommunene får en tidsramme med leveringsfrist i utgangen av uke 32, med å spille inn hvilke prosjekter den

5 enkelte kommunen mener er vesentlige tiltak. Samtidig som kommunene arbeider med prosjektlistene så lager Statens vegvesen og Vestfold fylkeskommune hvert sitt utfordringsnotat som gjenspeiler hvilke utfordringer organisasjonene opplever er i Vestfold, med utgangspunkt i de føringer dette dokumentet løfter frem. Deretter vil Statens vegvesen og fylkeskommunen i samarbeid starte prioriteringsarbeidet mellom alle prosjekter som er spilt inn, med målsetting om å ha en nettoliste med investeringstiltak ferdig ved utgangen av uke 35. Når nettolisten er ferdig sendes den ut på høring i ti uker (uke 45) til kommunene. Underveis i høringsperioden vil kommunene bli invitert til møter, enkeltvis eller i fellesmøter avhengig av hvilke prosjekter vi har prioritert inn på nettolisten. Møtene vil fungere som en arena der vi diskuterer de foreslåtte prioriteringene. Siste del i prosessen vil være å gå igjennom høringsuttalelsene og innspillene fra kommunemøtene, før vi lager et endelig forslag med investeringstiltak, for politikerne. Forventninger Vestfold fylkeskommune vil at kommunene benytter tiden frem til uke 32 for å gi innspill. Det er når handlingsprogrammet rulleres at kommunene har mulighet for å oppdatere sine egne lister over nødvendige tiltak i kommunene. For at fylkeskommunen skal ha et godt grunnlag i prioriteringsarbeidet forventes det at prosjektene i notatet samsvarer med de mål, føringer og avgrensninger fylkeskommune gir i dette dokumentet. Hvert enkelt av prosjektene bør i kommunenes innspill gis en kort omtale på hvilken måte prosjektet svarer til måloppnåelse. Kommunene har tidligere spilt inn prosjekter til nåværende handlingsprogram som kan danne grunnlag for innspill i denne omgang, men det kan også være aktuelt å revidere listene ut fra gjeldende forhold og prioriteringer i kommunene. Det vesentlige for fylkeskommunen er at vi får i stand en bred involvering og en god dialog rundt prosjektene. Dette for å sikre at de riktige prosjektene blir prioritert. Fylkeskommunen forventer ut fra dette at sluttresultatet gjenspeiler fylkets mangfold og at rammene vil føre til et godt og representativt handlingsprogram. Mål og føringer Nasjonale mål Retningslinjene om nasjonale mål fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og Kystdepartementet skal implementeres i handlingsprogrammet og danner et godt grunnlag for kommunenes arbeid: 1. Bedre framkommelighet og redusere avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. 2. Transportpolitikken skal bygges på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarlig skadde i transportsektoren (null-visjonen)

6 3. Transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelig virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet. 4. Transportsystemet skal være universelt utformet. Regionale mål og føringer Parallelt med handlingsprogrammet arbeider Vestfold fylkeskommune med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, der delplanen Regional plan for styrket kollektivtransport er ute på høring. Planen bevisstgjør hvilke investeringer som bør gjøres for å gi effektiv og miljøvennlig transport i fylket. Det er ønskelig at brukerne i Vestfold skal oppleve vegnettet som framkommelig og trafikksikkert, det være seg næringslivet, skolebarn, arbeidsreisende eller brukere med funksjonshemminger. Men økt vegkapasitet blir etter hvert innhentet av økt trafikk og spesielt i byene er det derfor et viktig mål å endre transportmiddelbruk fra privatbil til mer sykkel og kollektiv, dette for å ivareta en bærekraftig arealpolitikk, redusere utslippene i vestfoldbyene samt trygge de myke trafikantene. I regional plan for styrket kollektivtransport er det satt som mål å doble antall passasjerer på tog og buss i Vestfold innen 2023, og et av virkemidlene for å oppnå dette er investeringer i kollektivtiltak på fylkesvegnettet. Å øke andelen som reiser kollektiv i Vestfold er en av de viktigste regionalpolitiske innsatsene for å redusere klimautslippene fra mobile kilder. Det er vesentlig at Vestfold minst skal bidra med sin del for å oppnå mål om reduksjon av innenlandske utslipp av klimagasser. Miljø- og klimahensyn må prioriteres høyere i alle sammenhenger og i alle prosjekter hvis det skal være mulig å nå målsettingene. For avstander under tre kilometer er hovedfokus å legge til rette for overgang fra bil til sykkel og gange, ikke at fordelingen kun flyttes mellom kollektivtrafikk og gange/sykkel, men fra biltrafikken. Implementering av mål og føringer i planprogrammene Mindre utbedringer Programområdet Mindre utbedringer omfatter mindre investeringstiltak på vegnettet. Slike tiltak vil kunne være breddeutvidelse, utbedring av flaskehalser samt oppgraderinger. Handlingsprogram legger opp til mindre utbedringer av vegnettet, for å ivareta en helhetlig planlegging der vegnettet sees i sammenhang med bærekraftig arealpolitikk. Mindre utbedringer som utbedring av flaskehalser og lignende gir også en positiv effekt for klimagassutslipp, ved at disse reduseres når køene reduseres. Gang- og sykkelveger Programområdet Gang- og sykkelveger omfatter tiltak for gående og syklende. Slike tiltak vil i første rekke være tiltak for å tilrettelegge for sykkelbruk i byer og tettsteder, samt å etablere sikre og attraktive skoleveger i mer spredt bebygde områder. Gang- og sykkelveger bygger også opp under fylkeskommunens regionale plan for folkehelse, og stimulerer til økt fysisk

7 aktivitet. Dette gir god samfunnsøkonomi, særlig på grunn av den store helsegevinsten ved fysisk aktivitet, samtidig som en kan redusere bilbruken og klimagassutslippene. For reisene, opp til tre kilometer, inn mot sentrum av byer og tettsteder er det særlig viktig å legge til rette for overgang fra bil til sykkel og gange. I vestfoldbyene er det en stor andel av disse korte reisene som i dag foretas med bil, noe som viser at det er et stort potensial i byområdene for å endre reisemiddelbruken. Trafikksikkerhetstiltak Stor trafikk og stor fart skaper ulykker. Ulykker inntreffer oftere der trafikken er størst, men både i sentrumsområder i byer og tettsteder og i boligområder er det over tid satset på tiltak som gir lavere hastighet. Dette har økt tryggheten, spesielt for myke trafikanter. Framdeles er det likevel store utfordringer med å redusere antallet skadde og drepte i trafikken. Programområdet Trafikksikkerhet omfatter fysiske investeringstiltak på eksisterende vegnett i den hensikt å bedre sikkerheten. I tråd med null-visjonen som innebærer at trafikksikkerhetsarbeidet baseres på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken rettes de fysiske trafikksikkerhetstiltakene mot de mest alvorlige ulykkestypene, deriblant møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker hvor myke trafikanter er involvert. Handlingsprogram legger opp til at antall hardt skadde og drepte reduseres og at skoleveger sikres i størst mulig grad. Tiltak mot møteulykker, utforkjøringer og ulykker der myke trafikanter er involvert er en kategori av investeringer som skal være proaktive, det vil si gjennomføres før ulykker inntreffer, men kategorien omfatter også tiltak hvor ulykker har skjedd. Tiltak mot møteulykker vil i første rekke være å skille motgående trafikkstrømmer enten med fysisk midtrekkverk eller ved bredt profilert midtfelt. For å redusere utforkjøringsulykker er gode tiltak eksempelvis oppsetting av rekkverk, mykgjøring av sideterreng, fjerning av farlige sidehindre og lignende. Forslag til tiltak for å sikre myke trafikanter er utbedring og sikring av fotgjengerkrysninger, signalregulering og belysning. Miljøtiltak Transportsektoren medvirker i dag til en stor del av miljøproblemene. De største miljøutfordringene når det gjelder transport og samferdsel er klimagassutslipp, lokal luftforurensing, støy og forringelse av viktige natur- og kulturmiljøer. I gjennomføringen av forvaltningsreformen, la regjeringen vekt på at fylkeskommunale og kommunale virkemidler i større grad enn i dag, skal bidra til å kutte utslipp av klimagasser. Vestfold fylkeskommune vedtok Strategi for samhandling om reduksjon i klimautslipp og klimatilpasning med strategi , og tiltak for perioden , 26.oktober Føringer fra strategien, som kommunene skal implementere i arbeidet med prosjekter til handlingsprogrammet gir følgende premisser; hovedsatsing i byområder er knyttet til utviklingen av miljøvennlige transportalternativer, først og fremst tilrettelegging av

8 infrastruktur som kan forbedre kollektivtilbudet og gang-/sykkeltilbudet. Målsettingen er å gjennomføre tiltak som kan bidra til å endre transportfordelingen i miljøvennlig retning. Hovedsatsingen i områder utenfor byene vil være tiltak som fremmer trafikksikkerhet og økt tilgjengelighet. Dette gjøres gjennom å trygge skoleveger samt å bedre framkommeligheten, for å redusere avstandskostnader. Dette er også et bidrag til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Programområdet omfatter også blant annet ivaretakelse av forskrift om rammer for vannforvaltningen som legger til rette for den norske gjennomføringen av EU s rammedirektiv for vann. Det betyr at en skal planlegge investeringsprosjekter ut fra forståelsen om å forbedre tilstanden i ferskvann, grunnvann og kystnære områder. Vannforskriften gir rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Kollektivtiltak Vestfoldingene gjennomfører i snitt 3,4 reiser per dag og 70 % av reisene foregår med bil, som fører eller passasjer, mens bare litt over 4 % av reisene skjer med kollektive transportmidler. Det er et stort potensial og helt nødvendig å øke andelen kollektivreisende. Programområdet omfatter primært tiltak for tilrettelegging for busstrafikk og passasjerer. Foruten stopplasser for busser omfatter tiltakene tilrettelegging for passasjerer i form av venteareal, leskur og etablering av kollektivknutepunkter med mange passasjerer. Trafikksikkerhet, skolebarn og økt tilgjengelighet er prioriteringer som også innvirker på kollektivtiltak. Handlingsprogram skal legge opp til tiltak som øker andelen som reiser kollektiv i Vestfold. For at flere skal reise miljøvennlig må konkurransekraften til miljøvennlig transport økes i forhold til personbilen. Kundeundersøkelser viser at for kollektivreisende er frekvens og punktlighet de viktigste faktorene, dernest ventetid ved bytte mellom transportmidler, reisetiden fra dør til dør og pris på kollektivreisen. I henhold til dette er det største potensialet for økt vekst i antall kollektivreisende knyttet til framkommelighetstiltak på fylkesvegnettet for å øke punktligheten. Tilskuddsordningen Tilskuddsordningen er en pådriver og gir betydelig drahjelp for kommunene til å utføre viktige tiltak som kan bedre trafikksikkerheten for sine innbyggere. Ordningen bidrar til å styrke kommunenes mulighet til å finansiere aktuelle trafikksikkerhetstiltak. Primært har ordningen resultert i gang- og sykkelvegløsninger, fortausløsninger, fartsdempende tiltak, sikre kryssingspunkter for myke trafikanter, trafikksikre løsninger i skolenære områder og bedre belysning. En proaktiv holdning med å forebygge og redusere ulykker og risiko krever en bred og samlet innsats fra en rekke foreskjellige aktører. Hovedutfordringer for bedre trafikksikkerhet i Vestfold er knyttet opp mot ulykkestyper, trafikantgrupper og typer atferd som er mest utsatt eller fører til flest ulykker med drepte og hardt skadde. Både ulykkesbildet i Vestfold og mål

9 om økt andel gående og syklende, gjør det viktig å satse på trafikksikkerhet for gruppen myke trafikanter. Det er gitt nasjonale målsettinger om at sykkelandelen skal økes fra dagens 4-5 prosent til 8 prosent, og 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. Hensikten med tilskuddsordningen er å bidra til trafikksikkerhet, trygghet og helse i lokalmiljøene. Tilskuddsordningen skal motivere og sikre kommunalt engasjement i lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Videre skal ordningen sikre et lokalt perspektiv som gir en kort vei mellom engasjement, prioritering og handling for lokale krefter. Det forutsettes kommunal egenandel på 40 %. Kriteriene for fordeling av tilskuddsmidler til trafikksikkerhet er: 1. Godkjent kommunal trafikksikkerhetsplan skal ligge til grunn for tildeling av tilskuddsmidler 2. Prosjektene skal gi god trafikksikkerhetsgevinst, universell utforming og økt trygghetsfølelse i skolenære områder og nærmiljøer 3. Tilskudd kan gis til planlegging og bygging av fysiske trafikksikkerhetstiltak på fylkeskommunale/kommunale veger. På større prosjekter er godkjent reguleringsplan en forutsetning. Reguleringsplan må foreligge senest 1. januar i tildelingsåret 4. Tilskudd kan gis til trafikantrettede trafikksikkerhetstiltak (opplæring og informasjon) 5. Det kan gis betinget forhåndstilsagn for påfølgende år. Prosjekter som krever omfattende planlegging kan gis forhåndstilsagn for inntil to år 6. Prosjektene skal foregå i kommunal regi og kommunen er byggherre 7. Det forutsettes kommunal egenandel på 40 % 8. Prosjektene skal ferdigstilles i tildelingsåret, og det skal delrapporteres pr. 1. september I handlingsprogram legges det opp til en dobling av tilskuddsordningen fra 6 millioner til 12 millioner kroner per år. Oppsummering av føringer på prosjekter I henhold til ovennevnte føringer og mål ønsker Vestfold fylkeskommune at kommunenes innspill til prosjekter avgrenses til å omfatte prosjekter som svarer opp programområdene. Det er vesentlig å poengtere at det ikke er universelle føringer for hele fylket. Vestfold har en kompleks sammensetting og noen føringer gis for byene og noen for distriktet. Dette gir følgende avgrensninger til innhold, som skal styre kommunenes arbeid med prosjekter: 1. Investeringer i holdeplasser prioriteres på de tyngste kollektivstrekningene og der antall påstigninger er høyst.

10 2. Fremkommelighet for busstrafikken skal prioriteres der det er registrert fremkommelighetsproblemer, dette gjelder fremst i byene. 3. I distriktene prioriteres gang- og sykkelveger for å trygge skoleveger. 4. Proaktive trafikksikkerhetstiltak prioriteres. Tiltak som reduserer møteulykker, utforkjøringer og ulykker der myke trafikanter er involvert. 5. Kommunene vurderer (uforpliktende) prosjekter der spleiselag kan være mulig 6. Det legges opp til at tilskuddsordningen dobles til 12 mill. per år. Frist for levering av prosjektliste er fredag 12.august!

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14 Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Handlingsprogram 2011-14 Høringsutkast mars 2010 1 Forord 3 1. STATUS VED INNGANGEN TIL PLANPERIODEN 4 1.1 Generelt 4 1.2 Fylkesvegnettet 5 2. FØRINGER 9 2.1 Nasjonale

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2013-2016 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Aurskog-Høland Kommune Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. 11 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET AURSKOG-HØLAND KOMMUNE GODKJENT

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN HOVEDPLAN 2013 Sykkelbyen Lillestrøm / Strømmen, hovedplan 2013 2 INNHOLD INNHOLD... 3 FORORD... 7 1. NORGES BESTE SYKKELBY... 9 1.1 BAKGRUNN... 10 1.2

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument EIDSVOLL KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan 2015-2024 Høringsdokument FORORD Det ble fra sentralt hold bestemt at fra 2001 skulle tildeling av statlige og fylkeskommunale midler til lokale trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer