AV Helene & Kathrine 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AV Helene & Kathrine 1"

Transkript

1 AV Helene & Kathrine 1

2 Marshallplanen I august 1948 fekk Noreg kveite frå Marshallhjelpa, det var starten på et betre Noreg. Landet fekk også andre varer etter kvart, som blant anna landbruksvarer, kaffe, jern, elektrisk utstyr og tobakk. Marshallhjelpa var altså til stor hjelp for Noreg. Hjelpa blei satt i gang i 1947, altså etter den andre verdkrigen. Det var utenriksministeren George C. Marshall var den som lanserte hjelpeprogrammet. Hjelpeprogrammet blei satt i gang etter Marshall kom heim frå seks vekers lang tur rundt i Europa, der det blei klart for han at det kriksherjande kontinentet ikkje ville overleve utan hjelp frå USA. Snart vart hjelpeprogrammet kaldt Marshallhjelpen. Folketrygda Mot slutten av 1940-talet og fram til slutten av 1960-talet blei det lagt fram fleire støtteordningar til folket. I 1967 fekk Noreg innført folketrygda. Det hadde vert eit mål for politikarane å skape ein velferdsstat. Folketrygda sa at alle i Noreg skulle få ein minstepensjon når dei blei 70 år, som seinare blei den satt til 67 år. Trygda utvikla seg seinare til sjukepengar, uføretrygd, arbeidsløyse - trygd og andre. 2

3 Arbeidarpartiet tok styringa i landet Ved valet i 1945 fekk Arbeidarpartiet reint fleirtal i Stortinget, Einar Gerhardsen vart statsminister. Partiet var dominerande i norsk politikk, i åra Gjenreisinga av Noreg gjekk fort, bedrifter i ulike næringar utvikla seg raskt. Styre til Arbeidarpartiet var kjenneteikna som en sterkt statleg styring, sosial utjamning, offentleg helsestell og ikkje minst gratis skule for alle. Andre politiske parti vart til ei viss grad samde om den politikken. 3

4 Noreg går inn i NATO Da Noreg var utsett for åtak frå Tyskland, var det norske forsvaret svakt. Mange meinte at Noreg burde søkje støtte hos andre land, så da søkte Noreg støtte hos land i Vest-Europa og USA. I 1949 var landet med og stifta forsvarsalliansen NATO. I NATO vart medlemma einige om at dei skulle hjelpe kvarandre dersom nokon gjekk til åtak på landet. Det var nokre som var usamde i at Noreg skulle vere med i NATO, som Kommunistpartia og Arbeidspartia. Dei meinte også at Noreg ikkje skulle ta parti i den kalde krigen, men heller vere ein brubyggjar mellom supermaktene. 4

5 Levestandarden Dei fleste landa i Europa og Nord-Amerika merka stor forskjell av politisk, kulturell og økonomisk. Noreg var ganske øydelagd etter andre verskrigen. Mange var huslause, dei måtte trenge seg inn i tyske brakkar, dele hus og rom med andre familiar. Det var mest krise i Finnmark og Nord-Troms. Folk i dei forksjellige fylka visste ikkje kor dei skulle gjere ta seg om vinteren Marknadane var dårlege. Kommunikasjons midla var nedslitne og det same var produksjonsmidla. Det vil si all vareproduksjon. Maten var dårleg, som kjøtt, fisk og mjølk. Det var også vanskeleg å få tak i klede, ved, sko og brennevin. Kjolane vart sydde av laken. Levestandaren var % dårligare enn før krigen og industriproduksjonen vart halvert. Det var rundt menneskjer i Noreg som vart drepen og andre hadde store skader. Det var også byar og fylkar som låg i ruiner som Bodø, Narvik, Molde, Namsos, Kristiansund og Steinkjer. Fylka var Finnmark og dei nordlige delane i Troms. Men i , då byrja dei å bygge hus for alvor. Bustadnøda minka og folk kunne stifte familie i eigne hus. 5

6 Arbeidsplassar For arbeidarpartiet var det viktig å skaffe jobb til alle, derfor måtte partiet arbeide for å skape fleire arbeidsplassar. Industrien skulle skape velferd for alle, i 1960åra var industrien den viktigaste næringa i Noreg. Staten var en ivrig tilretteleggjar og private satsar pengar på å utvikle ny industri. Behovet for arbeidskraft vart dekt av flytting frå landsbygda. Etter 1950 åra flytta fleire som budde på landsbygda til byar og tettstadar. Folk som tidligare hadde jobba med jordbruk, byrjar heller å arbeide i fabrikkar og butikkar. Dei flytta vekk frå landsbygda fordi der var store skilnadar på folk, mange sleit hardt med jordbruk og hadde dårleg økonomi. Men etter kvart tok maskinar det arbeidet, det var traktorar som erstatta hesten, og motorsaga vart teken i bruk og det var slutt på å mjølke for hand. Altså det vart mindre folk som arbeide med jordbruk, og søkte heller arbeid mot store industribedrifter. Så grunnen er rett og slett at dei fekk betre betalt av å jobbe i byane og på tettstadar. 6

7 Rundt same årstida altså 1950 fekk dei fleste hus med både straum og vatn, saman med andre nye hjelpemiddel vart livet mykje lettare for fleire familiar. Det blei fleire og fleire bustadar som skaffa seg varmvasstankar, stråleomnar og elektriske komfyrar. Ikkje lenge etter kom kjølskapet og vaskemaskinar. Alle desse nye tinga som kom til Noreg gjorde kvardagslivet til dei fleste mykje enklare. 7

8 Betre økonomi fekk dei også, fleste mennene hadde arbeid og lønninga steig gradvis. Varer som dei tidligare berre hadde drøymt om var no mogleg å kjøpe. Seinare fekk familiar egne bilar og fjernsynsapparat. RADIO OG FJERNSYN Radio var vanlig i heimane før krigen. Vitsen med radio, var at folk skulle få opplysningar gjennom den og binde landsdelar saman. Dei som hadde førsterett til å sende nyheiter på radioen, var NRK. På den tida, var det lite med popmusikk på radioen. Radioen fekk komuranse mellom tv'n, så i 1960-åra, vart den endra. Dei fekk fleire program og det vart meir popmusikk. NRK fekk to radiokanalar i 1979, og i 1982 fekk private radiokanakar etablere seg. I 1956 fekk Noreg den første fjernsynsendaren. Og i 1960 erklærte kong Olav at det norske fjernsynet var opna. Ein kunne ikkje sjå på tv når som helst på den tida, det gjekk kun sendingar fire gangar i uka. Programtilbodet endra seg i 1960 og det var først i 1972 dei byrja å sende tv-program med fargar, før var det berre i grått kvitt. Ti år seinare, i 1982, fekk dei kabel tv, då kunne dei få inn kanalar frå utlandet. Reklamefinalisering vart vedtatt i 1990 av Stortinget. Så i 1992 vart TV-2 sine sendingar opna. Og i ettertid, har det komet mange andre norske tv kanalar som TvNorge, tv3, tv2-zebra og NRK2. 8

9 Noreg fant Olje! I 1969 vart det funne olje i Nordsjøen, berre to år seinare kom oljen til Stavanger. Etter kvart kom produksjon av olje og gass i gang. Noreg fekk store inntekter frå oljen og gassen. Ein ny oljeindustri voks fram, Statoil. Det kom berre fleire og fleire plattformer, båtar og andre oljeutstyr, dette skapte fleire arbeidsplassar. Norsk næringsliv vart spesialistar på oljeutvinning i Nordsjøen. Utbygginga av oljefelta var risikofylte. Dei hadde ikkje slike sikkerheits utstyr som plattformene no har, dei brukte ikkje hjelm eingong. Det var farefullt å arbeide i Nordsjøen, men folk gjorde det fordi. Allereie i 1980 velta Alexander Kielland-plattforma i Nordsjøen, det var 123 menneskjer som omkom i ulykka. Også fleire av pionertida i Nordsjøen har slite med store skadar, etter arbeidet dei pådrog seg til havs. Berre i løpet av nokre få år var Noreg ein rik oljestat, og har brukt mykje av oljeinntektene til å sikre velferdsstaten. Utan oljen hadde ikkje Noreg vært slik det er den dag i dag. 9

10 Kvinnene i etterkrigstida Kvinnene i etterkrigstida var som regel husmødrer. Dei jobbar med å stelle i heimane og med barna. Mennene jobbar utanfor heimen. Men denne perioden varte ikkje lenge. Det var berre ei periode, fordi det var for mykje arbeidskraft i åra før krigen, men etter krigen, da hadde fagforeiningane eit krav om at ei lønn, skulle gjere sann at ein familie greidde deg med det dei trengte som mat, klede og ved. I 1960 og 1970-åra var det fleire kvinner som byrja å arbeidde utanfor heimen, og det var mange som var på universitetet. Kvinnefrigjeringa vart eit slag ord. Kampen skulle kjempast på to plan, kvinner og menn skulle få like tilbod og rettar. I 1978 vart likestillingslova vedteken. Denne lova gjorde sann at det var forbode med kvinnediskriminering. 10

11 Folkerøysting I 1972 vart det ei rådgivande folerøysting om Noreg skulle vere med i EF eller ikkje. Mange meinte at dei ville klare seg fint utan medlemskap, andre ikkje. EF fekk medlemmar frå heile landet. Dei som var i mot dette, hevda at Noreg ville få ei usikker framtid. Dei frykta at Noreg ville miste sjølvstendet sitt, og at bygdene skulle bli avfolka. Europabevegelsen fekk aldri like stor oppslutning. Her hevda ein at Noreg ville oppleve auka avstand og billige varer i EF. Det var ein heftig valkamp, og det var tilhengjarar og motstandarar både på høgresida og venstresida i politikken. Avstemninga var 25. september Då var det 53,5 som svarte NEI i medlemskap til EF og 46,7 svarte JA. Så dermed vart Noreg ikkje medlem av EF. 11

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden.

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Innhald Oppsummering av dei viktigaste funna... s. 3 Politiske tilrådingar... s. 3

Detaljer

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Forskingsdagane 2013, Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik 23. september 2013 Finn Ove Båtevik Else Ragni Yttredal Marthe Hanche-Olsen Viktige faktorar

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre. Foto: Wikimedia Commons/Manxruler

Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre. Foto: Wikimedia Commons/Manxruler Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre Foto: Wikimedia Commons/Manxruler Innleiing F or litt over tre år siden vann høgresida valet i Tromsø. Dei vann

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre.

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre. India er eit stort land. Legg ein kartet av India over Europakartet dekkjer det avstandar frå Noreg til Libya og Spania til Russland. Dei ulike statane i India har ulike kulturar, ulik mat og ulike språk.

Detaljer

Pedro. eit møbeleventyr

Pedro. eit møbeleventyr Pedro eit møbeleventyr Pedro eit møbeleventyr Av Eldar Høidal Norsk Møbelfaglig Senter Grafisk design og produksjon: Hatlehols AS 051310-09, Brattvåg november 2005 Papir: 150 g Gallerie Silk ISBN: 82-92055-21-5

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER Dette betyr Høyre for ditt fylke side I IV Høyre er 125 år side 12 Portrettet: Arne Hjeltnes side 16 Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? HØYRES VALGKAMPSAKER: SKOLE, SKATT

Detaljer

Vi takkar for støtta i 2008. Vedlagt finn de eit reisebrev frå turen vår, oppsummering av prosjektarbeidet t.o.m. april 2009 og kopi av rekneskap.

Vi takkar for støtta i 2008. Vedlagt finn de eit reisebrev frå turen vår, oppsummering av prosjektarbeidet t.o.m. april 2009 og kopi av rekneskap. Til gjevarar Nep 02 Landsbyprosjekt Timure Khaidi Årets rapport frå hjelpeprosjektet Nep 02 Timure Khaidi kjem som ei oppsummering av arbeidet så langt og eit reisebrev frå vårt besøk til landsbyane i

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

VERDENSARV OG MENNESKERETTIGHETER:

VERDENSARV OG MENNESKERETTIGHETER: VERDENSARV OG MENNESKERETTIGHETER: Konflikt eller samspill Foredrag i Oslo den 6. februar 2008 Av Randi Bårtvedt Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Direktør Case Odda Lokal bestemmelsesrett og deltaking.

Detaljer

Line Grønstad Line Grønstad. Dei daglege vala

Line Grønstad Line Grønstad. Dei daglege vala Line Grønstad Line Grønstad Dei daglege vala Julehelsing 2013 Julehelsing 2013 1 Omslag og layout: Line Grønstad, NEG. Motiv: Jenter med studentluer i 1919. NFB.00157 Foto: Gustav Borgen/Norsk Folkemuseum

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

Randi Nygård: Kjære forsamling

Randi Nygård: Kjære forsamling Randi Nygård: Kjære forsamling Først vil eg takka for at eg blei invitert til denne konferansen. Det var ei overraskande henvending, og eg skal snakka litt om korleis det er å bevega seg rundt i rullestol.

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064 Rapport IS-64 Tal om tobakk 1973 12 INNHALD RØYKING 8 Røyking kjønn og alder 9 Røyking blant ungdom 12 Røyking og utdanning 13 Startalder for å røykje dagleg 14 Geografiske skilnader 16 Røyking i Norden

Detaljer

Bakgrunnsmateriale til Helg

Bakgrunnsmateriale til Helg Bakgrunnsmateriale til Helg av Torvald Sund Trøndelag Teater i samarbeid med Teateret Vårt i Molde og Nord-Trøndelag Teater Premiere 24. August 2011 i Teaterkjelleren Intro: Helg For fyrste gong i historia

Detaljer

En verden uten sult. En milliard mennesker mangler mat, hvordan kan vi avskaffe sulten? Innhold: Sult, den permanente krisa, av Olav Randen

En verden uten sult. En milliard mennesker mangler mat, hvordan kan vi avskaffe sulten? Innhold: Sult, den permanente krisa, av Olav Randen En verden uten sult En milliard mennesker mangler mat, hvordan kan vi avskaffe sulten? Innhold: Sult, den permanente krisa, av Olav Randen Hva må til for å utrydde sulten, av Aksel Nærstad En rapport fra

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2011

år smelding & rekne sk ap 2011 år smelding & rekne sk ap 2011 innhald året 2011 3 4 6 20 26 28 31 33 35 43 89 92 94 96 Året 2011 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2011 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester.

Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester. Styreleiar Tore Roaldsnes Årsmøtet Thon Hotell Bristol Oslo, 12. februar 2015 Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester. Det er ei ære for meg å opne det 69. årsmøtet

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET DU SKAL VITA KVA DET GJELD SOLIDARITET ARBEID MILJØ Arbeidsprogram 1978-81 ARBEIDERPARTIET ARBEIDARPARTIETS IDEGRUNNLAG Det norske Arbeidarparti byggjer på den demokratiske sosialismens idear. Samfunnet

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer