Styremøte STYREDOKUMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte 25.03.03 STYREDOKUMENT"

Transkript

1 STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør, org.direktør, informasjonssjefen og styresekretæren i Helse Nord RHF Kopi Helgelandsaviser, TV Nordland og NRK Nordland Fra Foretaksdirektøren i Helgelandssykehuset HF Dato Styremøte Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte. Møtet vil bli avholdt i Mosjøen, sykehusets møterom, tirsdag 25. mars 2003 kl Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Bestill flybilletter i god tid. Pressekonferanse avholdes umiddelbart etter møtets slutt, anslagsvis kl Vel møtt! Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Telefon E-post STYREDOKUMENT SIDE 1 AV 39

2 Styresak 25/2003: Godkjenning av saksliste Møtedato: Møtested: Mosjøen Saksliste 25/2003: Godkjenning av saksliste 26/2003: Godkjenning av protokoll 27/2003: Orienteringssaker 28/2003: Resultatregnskap 02/ /2003: Regnskap/Årsmelding /2003: Budsjett /2003: Bygg psykiatri i Rana 32/2003: Styreansvarsforsikring 33/2003: Administrativ organisering 34/2003: Møteplan 35/2003: Eventuelt Vedlegg i egen mailforsending: Styresak fra Helse Nord, 107/2002 VEDTAK: Godkjent. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT SIDE 2 AV 39

3 Styresak 26/2003: Godkjenning av protokoll Møtedato: Møtested: Mosjøen Styreprotokoll Møtedato: Møtested: Telefonmøte Tilstede: Styremedlemmer: Frode Mellemvik, Anne Severinsen, Erik Fossum, Berit Bjørkmo, Steinar Furu, Elsa Enge, Gunnleiv Birkeland, Lisbeth Ann Johansen. Foretaksadministrasjon: Jan Erik Furunes, Frank Høyen, Randi Erlandsen Helse Nord RHF: Finn Henry Hansen Forfall: Terje Steigen Styremøte: 20/2003: Godkjenning av saksliste Vedtak: Godkjent. 21/2003: Godkjenning av protokoll Vedtak: Godkjent. 22/2003: Prosjekt føde og kirurgi Vedtak A. Mandat for arbeidsgruppen 1. Det vises til saksframlegg og vedtak i styret i Helse Nord RHF i sak 18/2003. Styret i Helse Nord RHF vil behandle høringsuttalelsene som har frist og senere sluttbehandle saken Da Helse Nord RHF har anført at det kan komme mer formaliserte føringer etter styremøtet 10.04, kan dette resultere i endringer av arbeidsgruppens mandat. 2. Styret i Helgelandssykehuset HF vil behandle saken basert på tilrådning fra ledergruppen i helseforetaket. Ledergruppen i helseforetaket vil behandle saken basert på utredning og tilrådning fra arbeidsgruppen i helseforetaket og legge saken fram for HF-styret Arbeidsgruppen i Helgelandssykehuset HF skal innen legge fram for ledergruppen i foretaket en utredning med løsninger, konsekvenser og tiltak. Antall alternativer som skal utredes, er begrenset i tråd med anbefalinger fra Helse Nord RHF. Gruppen skal videre, basert på sin utredning, og eventuelle føringer for det videre arbeidet fra RHF-styremøtet 10.04, avgi en endelig rapport til ledergruppen innen med anbefalinger. 4. Utredningsarbeidet skal videre bygge på premissene gitt i RHF-styrets vedtak: a. Tilbudene innen kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg opprettholdes ved de sykehusene som allerede ved etableringen avhelseforetakene høsten 2001 ble utpekt som ressurssykehus i de respektive helseforetak. Det gjelder Rana sykehus i Helgelandssykehuset HF og Harstad sykehus i Hålogalandssykehuset HF. Det forutsettes at disse sykehusene har akutt-tilbud innen både ortopedi og bløtdelskirurgi. b. Enda ett av sykehusene i hvert av foretakene opprettholder full eller delvis beredskap STYREDOKUMENT SIDE 3 AV 39

4 (Jfr. modell 2 i kirurgirapporten) innen akutt kirurgi. c. Det opprettholdes et fødetilbud ved samtlige av de enhetene som i dag har fødeavdelinger, men noen av disse vurderes omgjort til jordmorstyrte fødestuer. d. Full kirurgisk akuttberedskap er en forutsetning for at et sykehus kan opprettholde en fødeavdeling. e. Ved forslag om enheter for akutt kirurgisk beredskap forutsettes bl.a. følgende hensyn vektlagt: avstander/reisetider, transportindeks, utnyttelse av total kapasitet i helseforetaket, driftsutgifter, samt bygningsmessige standarder og investeringsbehov. 5. Følgende modeller skal utredes: a. Prioritet 1: Full akuttkirurgisk beredskap (kirurgirapportens modell 1) ved en av sykehusenhetene enten i Mosjøen eller Sandnessjøen. Denne enheten skal ha fødeavdeling eller jordmorstyrt fødestue. Ingen akuttkirurgisk beredskap ved den andre sykehusenheten. Denne enheten skal ha jordmorstyrt fødestue. b. Prioritet 2: Delvis akuttkirurgisk beredskap (kirurgirapportens modell 2) ved en av sykehusenhetene enten i Mosjøen eller Sandnessjøen. Denne enheten skal ha jordmorstyrt fødestue. Ingen akuttkirurgisk beredskap ved den andre sykehusenheten. Denne enheten skal ha jordmorstyrt fødestue. 6. Arbeidsgruppen skal vurdere hvordan kirurgisk virksomhet kan organiseres ved den sykehusenheten som eventuelt ikke får akuttkirurgisk beredskap. B. Mandat for foretaksledelsen Etter RHF-styremøtet vil Helgelandssykehuset HF ta opp en dialog med Helse Nord RHF om alternative muligheter for det sykehuset som evt. ikke får akuttkirurgisk beredskap. Disse alternativene skal ta utgangspunkt i dagens arbeidsdeling i helseforetaket og muligheter for forsterking av eksisterende tjenester og/eller nye tjenester som helseforetaket i dag ikke kan tilby befolkningen på Helgeland, herunder ambulant virksomhet fra bl.a. Bodø og Tromsø og telemedisinske tjenester. 23/2003: Helseseminar Vedtak: 1. Styret gir sin tilslutning til det foreslåtte program 2. Grunnet omfattende oppgaver frem til sommeren, foreslås seminaret avviklet etter sommerferien 24/2003: Eventuelt Ingen saker innmeldt STYREDOKUMENT SIDE 4 AV 39

5 Styresak 27/2003: Orienteringssaker Møtedato: Møtested: Mosjøen LHL - representant Geir Pedersen, gir en orientering med perspektivet: Statens overtakelse av spesialisthelsetjenesten, utfordringer og problemstillinger sett fra et pasientperspektiv. VEDTAK: Styret tar saken til orientering. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT SIDE 5 AV 39

6 Styresak 28/2003: Resultatregnskap 11/2002 Møtedato: Møtested: Mosjøen Kommentarer til regnskapsrapport for Helgelandssykehuset per februar 2003 Vedlagt følger resultatregnskap per februar Hittil i år viser regnskapet et overskudd på ca 8,6 mill.kr. Siden Helgelandssykehuset ennå ikke har et komplett årsbudsjett på plass, så er det vanskelig å trekke helt sikre konklusjoner om den økonomiske situasjonen og utviklingen i foretaket på basis av regnskapstallene så langt. Resultatet per februar i fjor er heller ikke direkte sammenlignbart uten å ta hensyn til flere momenter. Erfaringsmessig vet vi også at statusrapport etter kun 2 måneders drift ikke gir en riktig bilde. Basisrammen er i 2003 økt med ca 7,8 mill.kr for behandlingshjelpemidler, men redusert med ca 1 mill.kr for egenandeler laboratorieprøver. Basisrammen er også redusert som et resultat av høyere refusjonsandel for innsatsstyrt finansiering (ISF). I tillegg er det også andre mer eller mindre store endringer. I februar 2002 hadde vi ikke ført ISF-inntekter og kostnader for gjestepasienter pga. etterslep av faktiske fakturaer. Nå bokfører vi påløpte inntekter og kostnader allerede fra årets begynnelse. Poliklinikk inntektene er ca 1,3 mill.kr høyre enn samme tidspunkt i fjor. Lønnskostnadene har økt betydelig sammenlignet med fjoråret ca 7,4 mill.kr (12,2%), mens varekostnadene og driftskostnadene (ekskl.gj.pas.kostnadene) er omtrent på fjorårets nivå. Noen forendringer hva gjelder regnskapsrapporteringen i 2003 er verd å nevnes her: Basisramme Basisrammen skal i 2003 inntektsføres med 1/11 for alle måneder bortsett fra juni mot 1/12 i Opptrappingsplan psykiatri Skal nå føres som øremerket statstilskudd og ikke som basisramme. Periodisering/Pensjon Struktur rundt periodisering er ikke helt på plass. Eksempelvis er en strømfaktura i Sandnessjøen på 1,6 mill.kr utgiftsført i februar, hvilket gir et kostnadsbilde som er over en million for høyt. Det skal kostnadsføres 1/12 av beregnet pensjonskostnad for Avskrivninger/renter Det skal føres avskrivninger av åpningsbalansen med 1/12 av tildelt beløp som kompensasjon for kapitalkostnader i basisrammen (27 mill.kr). Avskrivninger av investeringer foretatt i 2002 og 2003 skal foretas etter vanlige regler. Referer imidlertid endringer foretatt i styresak RHF i mars. Påløpte renteinntekter er kun ført i Sandnessjøen, skulle vært ført i Rana og Mosjøen. Kommentarer til aktivitet/produksjon Når det gjelder aktivitet/produksjon per februar 2003, så kan vi se at antall sykehusopphold har gått ned noe sammenlignet med 2002 (-53). Nedgangen er innen dagkirurgiområdet. Liten økning på heldøgnsinleggelser i Mo i Rana og Sandnessjøen.. Antall polikliniske konsultasjoner har økt betydelig sammenlignet med 2002 (+404). Økningen er lokalisert til Mo i Rana og Sandnessjøen mens Mosjøen har en nedgang. VEDTAK: Styret tar saken til orientering. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør VEDLEGG STYREDOKUMENT SIDE 6 AV 39

7 STATUS - Februar 2003, Helgelandssykehuset HF Resultatregnskap + = kostnader / - = inntekter Tekst Jan Feb Regn Hittil B ud hittil Avvik Driftsinntekter Basisramme ISF Polikliniske inntekter Ørem erkede statstilskudd Andre inntekter Interne inntekter (andre HF) Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn Varekostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Interne kostnader (andre HF) Sum driftskostnader Reg. årsbud. Driftsresultat Finansielle poster R enteinntekter R entekostnader Sum finansielle poster O rdinært resultat E kstraord. innt. og kost. Ekstarord. inntekter Ekstarord. kostnader Sum ekstraord. poster Interntransaksjoner eget Resultat STYREDOKUMENT SIDE 7 AV 39

8 STATUS - Februar 2003, Helgelandssykehuset HF Resultatregnskap Tekst + = kostnader / - = inntekter Regnskap hittil Mir Regnskap hittil Ssj Regnskap hittil MS Regnskap hittil felles Regnskap hittil HF Driftsinntekter 0 Basisramme ISF Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Andre inntekter Interne inntekter (andre HF) Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn Varekostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Interne kostnader (andre HF) Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renteinntekter Rentekostnader 2 2 Sum finansielle poster Ordinært resultat Ekstraord. innt. og kost. Ekstarord. inntekter Ekstarord. kostnader Sum ekstraord. poster Interntransaksjoner eget Resultat STYREDOKUMENT SIDE 8 AV 39

9 Styresak 29/2003: Regnskap 2002/Årsmelding 2002 Møtedato: Møtested: Mosjøen Regnskap 2002 er til behandling hos revisor. Revisor vil ha gjennomgått regnskap i slutten av mars, begynnelsen av april. Det vil derfor kunne bli endringer i regnskapet frem til revisor har ferdigstilt sitt arbeid. Årsmeldingen kan ikke ferdigstilles før regnskapet foreligger i endelig versjon. Imidlertid vil endringene trolig bli av en begrenset karakter. Derfor følger utkast til årsmelding under. Styret gis med dette anledning til å komme med forslag til endelig årsmelding, som behandles sammen med årsregnskap. Av hensyn til at Helgelandssykehusets årsregnskap går inn i Helse Nord sitt konsernregnskap, må vårt regnskap ferdigbehandles av styret innen 25. april. Det må derfor drøftes i styremøtet hvordan dette rent praktisk gjennomføres. UTKAST TIL ÅRSMELDING: STYREDOKUMENT SIDE 9 AV 39

10 ÅRSMELDING HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSDIREKTØRENS KOMMENTAR STYRETS SAMMENSETNING Styret i Helgelandssykehuset har 9 faste medlemmer, 6 oppnevnes av Helse Nord RHF, 3 velges av og blant de ansatte. Styreleder Nestleder Styrerepresentant Styrerepresentant Styrerepresentant Styrerepresentant Ansattes styrerepresentant Ansattes styrerepresentant Ansattes styrerepresentant Frode Mellemvik Anne Severinsen Berit Bjørkmo Erik Fossum Steinar Furu Terje Steigen Gunnleiv Birkeland Elsa Enge Lisbeth Ann Johansen OVERORDNET ORGANISERING Ved inngangen til foretak ble det besluttet at hovedkontorfunksjonen skal ligge i Mo i Rana. Administrativt er det valgt en modell som vi betegner som desentral sentralisering. I dette ligger at for eksempel innkjøp er sentralisert til Sandnessjøen, personal til Mosjøen og økonomi til Mo i Rana. Innenfor den kliniske siden er det valgt en modell hvor klinikken, både somatikk og psykiatri, er underlagt avdelingsdirektør. For å ivareta koordinering og samordning er det etablert såkalte fagrupper. Disse er sammensatt av lederne innenfor de respektive områdene. H e lg e la n d s s yk e h u s e t H F H elsefo retaks tyre F o re ta k s d ire k tø r J a n E rik F u ru n e s Ledergruppe M e d is in s k d ire k tø r/ fo re ta k s d ire k tø re n s s te d fo rtre d e r F re d M ü re r (8 0 % ) A d m in is tra s jo n s s je f/ a vd e lin g s d ire k tø r M o i R a n a / styresekretæ r F ra n k H ø ye n S yk e p le ie fa g lig s je f/ a vd e lin g s d ire k tø r M o s jø e n E va H a n n e H a n se n In fo rm a s jo n s s je f R a n d i E rla n d se n (5 0 % ) In n k jø p s s je f/ a vd e lin g s d ire k tø r S a n d n e s s jø e n L a rs In g e In g e b rig tse n F o re ta k s a d m in is tra s jo n a vd e lin g M o i R a n a Ø k o n o m is tyrin g L ø n n /p e rs o n e lls tyrin g P riva te le g e s p e s ia lis te r Ø v rig lo k a l a d m in is tra s jo n F o re ta k s a d m in is tra s jo n a v d e lin g M o s jø e n F o rh a n d lin g O p p læ rin g /re k ru tte rin g G je s te p a s ie n te r Ø vrig lo k a l a d m in is tra s jo n F o re ta k s a d m in is tra s jo n a v d e lin g S a n d n e s s jø e n In n k jø p /la g e rh å n d te rin g K v a lite ts h å n d te rin g A m b u la n s e r Ø vrig lo k a l a d m in is tra s jo n F a g g ru p p e r P s yk ia tri In d re m e d is in K iru rg i F ø d e A k u tt R ø n tg e n L a b o ra to rie R e h a b ilite rin g STYREDOKUMENT SIDE 10 AV 39

11 REGNSKAP 2002 REGNSKAPSTABELLENE UNDER VIL BLI BYTTET UT MED NYERE TABELLER I DEN ENDELIGE ÅRSMELDINGEN. Kommentarsiden av regnskapet vil bli supplert. S T A T U S - D e s e m R e s u l t a t r e g n s k a p b e r , H e l g e l a n d s s y k e h u s e T e k s t R e g n H i t t i l B u d h i t t i l A v v i k R e g. å r s b u d. D r i f t s i n n t e k t e r B a s i s r a m m e I S F P o l i k l i n i s k e i n n t e k t e r Ø r e m e r k e d e s t a t s t i l s k u d d A n d r e i n n t e k t e r I n t e r n e i n n t e k t e r ( a n d r e H F ) S u m d r i f t s i n n t e k t e r D r i f t s k o s t n a d e r L ø n n V a r e k o s t n a d e r A n d r e d r i f t s k o s t n a d e r O r d i n æ r e a v s k r i v n i n g e r I n t e r n e k o s t n a d e r ( a n d r e H F ) S u m d r i f t s k o s t n a d e r D r i f t s r e s u l t a t F i n a n s i e l l e p o s t e r R e n t e i n n t e k t e r R e n t e k o s t n a d e r S u m f i n a n s i e l l e p o s t e r O r d i n æ r t r e s u l t a t E k s t r a o r d. i n n t. o g k o s t. E k s t a r o r d. i n n t e k t e r E k s t a r o r d. k o s t n a d e r S u m e k s t r a o r d. p o s t e r I n t e r n t r a n s a k s j o n e r e g e t R e s u l t a t er det første året i selskapets historie. En sammenligning med tidligere år er derfor ikke gjort i regnskapssammenheng Inntektssiden Basisrammen er fortsatt den tyngste enkeltkomponenten på inntektssiden, og utgjorde i 2002 ca 47% av samlede inntekter. Dette er relativt lavt sett i forhold til andre sammenlignbare foretak i regionen. Basisrammen tildeles det enkelte helseforetaket fra eier, for 2002 i betydelig grad basert på historiske tall. Det forventes endringer i fordelingskriteriene for Avvik fra budsjett skyldes primært at basisrammen korrigeres for endringer i tilskudd til avskrivning av åpningsbalanse og pensjon. ISF-inntektene er resultat av DRG-basert aktivitet ved sykehusene. For Helgelandssykehuset er denne noe høyere enn budsjettert, noe som har sammenheng med høyere aktivitet enn planlagt. For 2002 utgjorde ISF-inntektene 38,2% av samlede inntekter. Den tredje store inntektskomponenten for Helgelandssykehuset referer seg til poliklinisk virksomhet, og utgjør vel 10% av samlede inntekter. Også her har vi en vekst i aktivitet som forklarer avviket fra budsjett. STYREDOKUMENT SIDE 11 AV 39

12 Utgiftssiden Utgiftssiden i regnskapet viser et betydelig avvik i forhold til budsjett. På overordnet nivå er det tre hovedfaktorer til avviket: 1. Det var ikke tatt tilstrekkelig høyde for lønnsoppgjøret på budsjettidspunkt. Pensjonsforpliktelsene økte kraftig i 2002 som følge av bl.a. endringer i aksjemarkedet. Merkostnaden ble dekket av Helse Nord. 2. Høyere aktivitet enn planlagt skaper også høyere kostnader enn budsjettert. Dette gir seg utslag i økte kostnader til implantater, medikamenter og andre forbruksvarer. 3. En del områder er det knyttet usikkerhet til på budsjettidspunkt, bl.a. fordi de tidligere ikke har vært betjent av sykehusene, båtambulanser og gjestepasienter for å nevne noe. Kostnader til gjestepasienter er en stor post, hvor utviklingen i 2002 gjorde at posten ble overskredet. Resultat Resultatet for Helgelandssykehuset viser et underskudd på kr 7.2 mill. kroner. Dette dekkes mot annen egednkapital. Helgelandssykehuset HF - Balanse pr 30. april 2002 A. Anleggsmidler C. Egenkapital Immatrielle eiendeler Innskudd og egenkapital Resultat (Underskudd) Forskning og utvikling - Konsesjoner, patenter, lisenser D. Gjeld Varige driftsmidler Avsetning for forpliktelser - Tomter Pensjonsforpliktelser - Sykehusbygninger Andre avsetninger for forpliktelser - Anlegg under utførelse Personalboliger, barnehager mv Annen langsiktig gjeld Inventar Øvrig langsiktig gjeld Medisinskteknisk utstyr IT- og kommunikasjonsutstyr Kortsiktig gjeld Ambulanser/personbiler Leverandørgjeld Annet utstyr Skyldige offentlige avgifter Kunst Påløpte lønnskostnader, feriepenger mv Bøker Påløpte kostnader Avsetning for forpliktelser Finansielle anleggsmidler - Annen kortsiktig gjeld Investeringer/innskudd - B. Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum Sum Noter og eventuelle kommentarer til balansen fremlegges etter revisors gjennomgang av regnskapet. STYREDOKUMENT SIDE 12 AV 39

13 AKTIVITET Innenfor somatikken ser vi en svak vekst fra 2001 til 2002, både i antall opphold, antall produserte DRG og i poliklinikk. SYKEHUSOPPHOLD (innl.og dagpas.) Polikl. konsultasjoner m/drg-refusjon Avvik DRG-POENG alle opphold Avvik Polikl.konsultasjoner kir./med. m/rtv-refusjon Avvik Avvik MiR Msj Ssj Antall sykehusopphold vokste med ca 3% fra 2001 til Veksten ligger i Sandnessjøen, mens Mosjøen hadde en moderat nedgang. Polikliniske konsultasjoner med DRG-refusjon er i hovedsak dagkirurgi. Økningen fra 2001 til 2002 er på 10,2 %. Veksten kom i Mo i Rana og Mosjøen, mens Sandnessjøen hadde nedgang. Den høye aktiviteten i Mosjøen har bl.a. sammenheng med høy øyeaktivitet. DRG-poeng er et mål for aktiviteten ved sykehusene og danner grunnlaget for en vesentlig del av det økonomiske oppgjøret (ca 38% av inntektssiden) for sykehussektoren. Veksten i antall DRG-poeng er på 4,4%. For Mo i Rana forklares en moderat vekst med økt innsats innen dagkirurgi. Tilsvarende ser ut til å være situasjonen i Mosjøen, hvor det i tillegg trolig er en liten vekst i pasienttyngden. I Sandnessjøen forklares DRG-økningen med den kraftige veksten i antall inneliggende pasienter. Antall polikliniske konsultasjoner økte med 4,8% fra 2001 til Veksten er rimelig jevnt fordelt mellom sykehusene. FØDSLER: Endring Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Brønnøysund Helgelandssykehuset Fødselstallet på Helgeland gikk kraftig ned fra 2001 til 2002, 9%. Unntaket er Mo i Rana som hadde en vekst på 24 fødsler. RØNTGEN Røntgen RTV-kons Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Helgelandssykehuset Tabellen viser antall røntgenkonsultasjoner. Veksten fra 2001 til 2002 er på 6,5%. Noe av forklaringen ligger i at Mo i Rana og Mosjøen hadde full drift på MR i STYREDOKUMENT SIDE 13 AV 39

14 LABORATORIEVIRKSOMHET Laboratoriet antall analyser Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Helgelandssykehuset Antall laboratorieprøver er summen av prøver fra sykehusets pasienter og prøver fra allmennpraktikere. Veksten i antall laboratorieprøver er på ca 4,5%. Spesielt i Sandnessjøen er det en kraftig vekst, mens det i Mosjøen er en nedgang. PSYKIATRI VOP/BUP Voksenpsyk. RTV-kons. BUP RTV kons Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Helgelandssykehuset Antall konsultasjoner vokste betydelig innen både i voksenpsykiatrien (17,8%) og barne og ungdomspsykiatrien (53%). Den kraftige veksten i voksenpsykiatrien i Mosjøen skyldes.veksten innen barne og ungdomspsykiatrien i Mo i Rana skyldes at 2001 var preget av bemanningssvikt, mens organisasjonen i 2002 var i godt gjenge. REHABILITERING VENTELISTER VENTELISTE INNLEGGELSE SOMATIKK Antall personer (kilde NPR) Sykehus Pr Pr Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Helgelandssykehuset Det er knyttet noe usikkerhet til datakvaliteten mht. ventelister. Tabellen over viser en reduksjon fra 2002 til 2002 mht. antall personer som venter på innleggelse ved utgangen av året. De fleste av disse tilhører det kirurgiske området, da medisinsk avdeling i hovedsak, over 90%, betjener øyeblikkelig hjelp. VENTELISTE UTREDNING SOMATIKK Antall personer (kilde NPR) Sykehus Pr Pr Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Helgelandssykehuset Tabellen viser en kraftig reduksjon i antall personer som ved årsskiftet ventet på utredning (poliklinisk). Den sterkeste reduksjonen finner vi i Mosjøen, men utviklingen er positiv også i Mo i Rana og Sandnessjøen. Da dette er øyeblikkstall på et bestemt tidspunkt, gir de et noe begrenset bilde av den totale situasjonen innenfor dette området. STYREDOKUMENT SIDE 14 AV 39

15 SPESIELLE BEGIVENHETER OG OMRÅDER Stikkord fra det første foretaksåret (bearbeides videre) Foretakshistorikk (sykehusreform og iverksetting foretaket en stor arbeidsplass på Helgeland) Sykehushistorikk (jubileumsmarkeringer3, historiearbeid og TV-Nordland-serie i år) Helse Nord RHFs ressursfordelingsmodell (likeverdige tjenester) Kostnadseffektivitet (landets mest effektive foretak SINTEF-statistikk og benchmarkingsrapporter) Sykehusforbruk (landets høgeste forbruk SINTEF-statistikk) Spesialistlegedekning (landsdelens laveste legedekning pr. innbygger RHF-oversikt) To motorerer (bistått NSH med spesialistkompetanse fra Mo og Sandnessjøen) Lokalsykehustjenester (landsdelens mest rendyrkede lokalsykehusforetak) Gjestepasienter (landsdelens mest utsatte, strategisk rolle som grenseforetak og UNN flaskehals) Det fjerde tyngdepunktet (fødestue, poliklinikk, psykiatri, luftambulanse, rehabilitering, båtforbindelse) Luftambulansetjeneste (stridssak) Profilhånbok (kreativt logoforslag fra en ansatt, julegaver innkjøpt og skilting iverskatt) Informasjon (foretaket med høgest frekvens på informasjon samt primærhelsenytt og internettside) Målsetting (foretakets mål vedtatt av ledergruppen) Omorganisering (uten konsulentbistand, lite støy, relativt få direktørtitler og desentral sentralisering) Organisasjon (EHH innvilget permisjon i ett halvår og felles AMU vedtatt) Ledelsesutdanning (deltakelse i nasjonalt nettverk og framover nasjonalt opplæringsprogram) Lønnsoppgjør (stor ressursinnsats og et eksempel på samhandling på tvers) Benchmarking (produktivitetsprosjekt iverksatt og framover muligheter mot utlandet) Med helse i hvert steg (stafettfest som ble en suksess og kjent i hele landsdelen) Kvinner i ledelse og styrer (konferanse med nær 150 deltakere og positive tilbakemeldinger) Psykiatriens jubileumsseminar i Mo (500 tilhørere til Arne Næss) Seminar (ledergrupper og faggrupper samlet til felles gjennomgang) Barnepleierutdanning (initiativtaker til etterspurt videreutdanning) Sykepleierutdanning (praksisplasser, problem og konflikter fant en løsning) Brukerutvalg (etablert, brukerundersøkelse iverksatt og framover KS-indikatorer) Audiografi (ambulant tjeneste iverksatt) Opptrappingsplan (to av fire psykiatriinvesteringer godkjent) IT (scanning faktura og elektronisk henvisning som de første i landet samt elektroniske epikriser) MTU (røntgenlab, PACS, spiral-ct og poliklinikkutstyr Brønnøy vedtatt) Tjenester (scanning journaler og kontortjenesten på nett i pilot) Prosjekt (økonomisystem, infosikkerhet og videokonferanser andre forbedringsprosjekt framover) Det mest negative og det mest positive i det første foretaksåret: Likeverdig ressursfordeling Med helse i hvert steg De viktigste utfordringer framover i det andre foretaksåret: Likeverdig ressursfordeling Kirurgi/fødeprosjektene ARBEIDSMILJØ Det var knyttet stor spenning til hvordan arbeidsmiljøet ville bli påvirket av overgang til felles foretak på Helgeland. Generelt kan det sies at overgangen ikke har hatt negativ effekt på arbeidsmiljøet. Sykefraværet er høyere enn ønskelig. Dette er en utfordring det må jobbes med. Når bemanningen i det administrative leddet er på plass i løpet av våren 2003, vil temaet settes på dagsorden. STYREDOKUMENT SIDE 15 AV 39

16 YTRE MILJØ Det har ikke vært rapportert i 2002 om hendelser som skulle tilsi at Helgelandssykehuset har påvirket det ytre miljø på negativt vis. UTSIKTENE FREMOVER/ FORTSATT DRIFT Helgelandssykehuset står ovenfor store utfordringer. I 2003 skal det administrative systemet være på plass og i drift. Dette skal gi effekt i form av en bedre tjenesteyting. Innføring av nytt økonomisystem skal være fullført i første halvdel av 2003, og vil forhåpentligvis gi bedre grunnlag for å beskrive den økonomiske siden av vår virksomhet. Økonomisk vil 2003 også bli et svært stramt år, hvor muligheten for å komme i balansert drift, eller overskudd er små. Imidlertid er målet å kjøre et så stramt løp som mulig, og begrense underskuddet til det minimale. Et viktig element som påvirker Helgelandssykehusets økonomi er fordeling av basisramme, hvor vi har store forhåpninger til et forbedret system i Gjennom bl.a. å sammenligne enhetene med hverandre har vi og forhåpninger om å kunne forbedre produktiviteten på områder hvor vi har henger etter. Det er knyttet stor spenning til resultatet av arbeidene som er startet opp innenfor føde og kirurgi. Målet er å trekke konklusjoner før sommerferien. Målet med dette arbeidet er å innrette foretaket slik at en kan tilby befolkningen et godt spesialisthelsetilbud, og innrette virksomheten slik at tilgang på nødvendige spesialister ivaretas. Det er og viktig å legge virksomheten opp slik at ventelister kan minimaliseres, samtidig som befolkningen velger Helgelandssykehuset der dette har relevante tilbud. Som hovedkonklusjon legges det opp til at grunnlaget for videre god drift av Helgelandssykehuset foreligger. STYREDOKUMENT SIDE 16 AV 39

17 Styresak 30/2003: Budsjett 2003 Møtedato: Møtested: Mosjøen Budsjett for Helgelandssykehuset 2003 Vi viser til styresak 72/2002 for Helgelandssykehuset: Budsjett I denne saken ble fordelingen av basisrammen for Helgelandssykehuset vedtatt. Det ble i samme møte lagt frem oversikt over antatt økonomisk problem for 2003, beregnet til ca. 40 mill. kr. (tabell 7 - styresak 72/2002). Styret vedtok et forslag til innsparingstiltak som skulle gi en innsparingseffekt på minst 15 mill. kr. Styret for Helse Nord RHF har vedtatt at tilpasningsproblemet skal løses i to faser, i løpet av 2003 og Styrets innsparingstiltak på 15 mill. kr. er i henhold til det regionale styrets (RHF) styringsmål for Helgelandssykehuset i 2003: tiltak tilsvarende 15 mill. kr. og et økonomisk styringsmål på 23 mill. kr. Med utgangspunkt i tilpasningsproblemet på 40 mill. kr., er innsparingstiltakene fordelt på den enkelte enhet i henhold til tabell 1, se under. Tabellen viser i den nederste linjen budsjettert resultat for de enkelte enhetene i Tabell 1: Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Felles Totalt Problem - tabell 7, st.sak 72/ Innsparingstiltak - tabell 9 - st.sak 72/02: Redusert gj.pas. kjøp Forbedret innkjøpsrutiner/avtaler Aktivitetsøkning Økt "øyeaktivitet" Mosjøen Ferieavvikling Redusert kostnad båtambulanse Innstramming ambulanse Mo i Rana Diverse Psykiatriens andel til effektivisering Sum - budjsettert resultat I budsjettet for 2003 er det lagt inn forutsetning om videreføring av aktivitetsnivå fra Sandnessjøen budsjetterer dog med en liten vekst i forhold til Tabell 2 under viser budsjettert aktivitet for 2003: Tabell 2 Antall Antall polikliniske DRG-poeng konsultasjoner m/rtv-takst Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Sum Andre budsjettforutsetninger for 2003: Inntekter: DRG-pris for ett DRG-poeng er kr ,-. Refusjonssatsen er 60% av full DRG-pris, det vil si kr ,- per DRG-poeng. Basisrammen (driftstilskuddet) er kr ,-. (inkl. kr ,- prosjektmidler opptrappingsplan psykisk helse). Budsjettet for de enkelte enhetene for 2003 baseres på overnevnte forutsetninger som gir følgende bruttobudsjett: se tabell 3 under: (det tas forbehold for eventuelle justeringer mellom de enkelte hovedpostene, men innenfor budsjettert resultat). STYREDOKUMENT SIDE 17 AV 39

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte torsdag 14. august 2008 per telefon kl. 10.00-13.00.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte torsdag 14. august 2008 per telefon kl. 10.00-13.00. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 1 FASTLEGEN HENVISNING INNLEGGELSE OPERASJON PÅ SENGEPOSTEN ETTER z S A U F UTSKRIVNING Innhold 3 33 Forord 3 43 Styrets beretning 3 73Resultatregnskap 3233 Samhandling

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald

Detaljer

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS.

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

Styremøte 15.04.05 STYREDOKUMENT

Styremøte 15.04.05 STYREDOKUMENT STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF BUDSJETTDOKUMENT 2008

HELGELANDSSYKEHUSET HF BUDSJETTDOKUMENT 2008 HELGELANDSSYKEHUSET HF BUDSJETTDOKUMENT 2008 DESEMBER 2007 HELGELANDSSYKEHUSET HF HF budsjettdokument 2008 Side 1 av 50 Styresak 79/2007: Budsjettdokument 2008 Møtedato: 13.-14.12.07 Møtested: Mo i Rana

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER Helse Nord RHFs visjon er «Helse i Nord der vi bor». Konkret betyr dette at vi sammen utvikler spesialisthelsetjenesten slik at befolkningen skal oppleve og

Detaljer

Årsrapport 2004. «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen».

Årsrapport 2004. «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen». Årsrapport 2004 «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen». INNHOLD Adm. direktør 3 Brukermedvirkning 4 Avdelingene i Helse Nordmøre

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Pasienthotell. Nye Molde sjukehus. Dato denne versjon: 22.04.08. Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1

Pasienthotell. Nye Molde sjukehus. Dato denne versjon: 22.04.08. Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1 Pasienthotell Nye Molde sjukehus Dato denne versjon: 22.04.08 Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: 07003 Arkivnr.:

Detaljer