Styremøte STYREDOKUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte 25.03.03 STYREDOKUMENT"

Transkript

1 STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør, org.direktør, informasjonssjefen og styresekretæren i Helse Nord RHF Kopi Helgelandsaviser, TV Nordland og NRK Nordland Fra Foretaksdirektøren i Helgelandssykehuset HF Dato Styremøte Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte. Møtet vil bli avholdt i Mosjøen, sykehusets møterom, tirsdag 25. mars 2003 kl Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Bestill flybilletter i god tid. Pressekonferanse avholdes umiddelbart etter møtets slutt, anslagsvis kl Vel møtt! Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Telefon E-post STYREDOKUMENT SIDE 1 AV 39

2 Styresak 25/2003: Godkjenning av saksliste Møtedato: Møtested: Mosjøen Saksliste 25/2003: Godkjenning av saksliste 26/2003: Godkjenning av protokoll 27/2003: Orienteringssaker 28/2003: Resultatregnskap 02/ /2003: Regnskap/Årsmelding /2003: Budsjett /2003: Bygg psykiatri i Rana 32/2003: Styreansvarsforsikring 33/2003: Administrativ organisering 34/2003: Møteplan 35/2003: Eventuelt Vedlegg i egen mailforsending: Styresak fra Helse Nord, 107/2002 VEDTAK: Godkjent. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT SIDE 2 AV 39

3 Styresak 26/2003: Godkjenning av protokoll Møtedato: Møtested: Mosjøen Styreprotokoll Møtedato: Møtested: Telefonmøte Tilstede: Styremedlemmer: Frode Mellemvik, Anne Severinsen, Erik Fossum, Berit Bjørkmo, Steinar Furu, Elsa Enge, Gunnleiv Birkeland, Lisbeth Ann Johansen. Foretaksadministrasjon: Jan Erik Furunes, Frank Høyen, Randi Erlandsen Helse Nord RHF: Finn Henry Hansen Forfall: Terje Steigen Styremøte: 20/2003: Godkjenning av saksliste Vedtak: Godkjent. 21/2003: Godkjenning av protokoll Vedtak: Godkjent. 22/2003: Prosjekt føde og kirurgi Vedtak A. Mandat for arbeidsgruppen 1. Det vises til saksframlegg og vedtak i styret i Helse Nord RHF i sak 18/2003. Styret i Helse Nord RHF vil behandle høringsuttalelsene som har frist og senere sluttbehandle saken Da Helse Nord RHF har anført at det kan komme mer formaliserte føringer etter styremøtet 10.04, kan dette resultere i endringer av arbeidsgruppens mandat. 2. Styret i Helgelandssykehuset HF vil behandle saken basert på tilrådning fra ledergruppen i helseforetaket. Ledergruppen i helseforetaket vil behandle saken basert på utredning og tilrådning fra arbeidsgruppen i helseforetaket og legge saken fram for HF-styret Arbeidsgruppen i Helgelandssykehuset HF skal innen legge fram for ledergruppen i foretaket en utredning med løsninger, konsekvenser og tiltak. Antall alternativer som skal utredes, er begrenset i tråd med anbefalinger fra Helse Nord RHF. Gruppen skal videre, basert på sin utredning, og eventuelle føringer for det videre arbeidet fra RHF-styremøtet 10.04, avgi en endelig rapport til ledergruppen innen med anbefalinger. 4. Utredningsarbeidet skal videre bygge på premissene gitt i RHF-styrets vedtak: a. Tilbudene innen kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg opprettholdes ved de sykehusene som allerede ved etableringen avhelseforetakene høsten 2001 ble utpekt som ressurssykehus i de respektive helseforetak. Det gjelder Rana sykehus i Helgelandssykehuset HF og Harstad sykehus i Hålogalandssykehuset HF. Det forutsettes at disse sykehusene har akutt-tilbud innen både ortopedi og bløtdelskirurgi. b. Enda ett av sykehusene i hvert av foretakene opprettholder full eller delvis beredskap STYREDOKUMENT SIDE 3 AV 39

4 (Jfr. modell 2 i kirurgirapporten) innen akutt kirurgi. c. Det opprettholdes et fødetilbud ved samtlige av de enhetene som i dag har fødeavdelinger, men noen av disse vurderes omgjort til jordmorstyrte fødestuer. d. Full kirurgisk akuttberedskap er en forutsetning for at et sykehus kan opprettholde en fødeavdeling. e. Ved forslag om enheter for akutt kirurgisk beredskap forutsettes bl.a. følgende hensyn vektlagt: avstander/reisetider, transportindeks, utnyttelse av total kapasitet i helseforetaket, driftsutgifter, samt bygningsmessige standarder og investeringsbehov. 5. Følgende modeller skal utredes: a. Prioritet 1: Full akuttkirurgisk beredskap (kirurgirapportens modell 1) ved en av sykehusenhetene enten i Mosjøen eller Sandnessjøen. Denne enheten skal ha fødeavdeling eller jordmorstyrt fødestue. Ingen akuttkirurgisk beredskap ved den andre sykehusenheten. Denne enheten skal ha jordmorstyrt fødestue. b. Prioritet 2: Delvis akuttkirurgisk beredskap (kirurgirapportens modell 2) ved en av sykehusenhetene enten i Mosjøen eller Sandnessjøen. Denne enheten skal ha jordmorstyrt fødestue. Ingen akuttkirurgisk beredskap ved den andre sykehusenheten. Denne enheten skal ha jordmorstyrt fødestue. 6. Arbeidsgruppen skal vurdere hvordan kirurgisk virksomhet kan organiseres ved den sykehusenheten som eventuelt ikke får akuttkirurgisk beredskap. B. Mandat for foretaksledelsen Etter RHF-styremøtet vil Helgelandssykehuset HF ta opp en dialog med Helse Nord RHF om alternative muligheter for det sykehuset som evt. ikke får akuttkirurgisk beredskap. Disse alternativene skal ta utgangspunkt i dagens arbeidsdeling i helseforetaket og muligheter for forsterking av eksisterende tjenester og/eller nye tjenester som helseforetaket i dag ikke kan tilby befolkningen på Helgeland, herunder ambulant virksomhet fra bl.a. Bodø og Tromsø og telemedisinske tjenester. 23/2003: Helseseminar Vedtak: 1. Styret gir sin tilslutning til det foreslåtte program 2. Grunnet omfattende oppgaver frem til sommeren, foreslås seminaret avviklet etter sommerferien 24/2003: Eventuelt Ingen saker innmeldt STYREDOKUMENT SIDE 4 AV 39

5 Styresak 27/2003: Orienteringssaker Møtedato: Møtested: Mosjøen LHL - representant Geir Pedersen, gir en orientering med perspektivet: Statens overtakelse av spesialisthelsetjenesten, utfordringer og problemstillinger sett fra et pasientperspektiv. VEDTAK: Styret tar saken til orientering. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT SIDE 5 AV 39

6 Styresak 28/2003: Resultatregnskap 11/2002 Møtedato: Møtested: Mosjøen Kommentarer til regnskapsrapport for Helgelandssykehuset per februar 2003 Vedlagt følger resultatregnskap per februar Hittil i år viser regnskapet et overskudd på ca 8,6 mill.kr. Siden Helgelandssykehuset ennå ikke har et komplett årsbudsjett på plass, så er det vanskelig å trekke helt sikre konklusjoner om den økonomiske situasjonen og utviklingen i foretaket på basis av regnskapstallene så langt. Resultatet per februar i fjor er heller ikke direkte sammenlignbart uten å ta hensyn til flere momenter. Erfaringsmessig vet vi også at statusrapport etter kun 2 måneders drift ikke gir en riktig bilde. Basisrammen er i 2003 økt med ca 7,8 mill.kr for behandlingshjelpemidler, men redusert med ca 1 mill.kr for egenandeler laboratorieprøver. Basisrammen er også redusert som et resultat av høyere refusjonsandel for innsatsstyrt finansiering (ISF). I tillegg er det også andre mer eller mindre store endringer. I februar 2002 hadde vi ikke ført ISF-inntekter og kostnader for gjestepasienter pga. etterslep av faktiske fakturaer. Nå bokfører vi påløpte inntekter og kostnader allerede fra årets begynnelse. Poliklinikk inntektene er ca 1,3 mill.kr høyre enn samme tidspunkt i fjor. Lønnskostnadene har økt betydelig sammenlignet med fjoråret ca 7,4 mill.kr (12,2%), mens varekostnadene og driftskostnadene (ekskl.gj.pas.kostnadene) er omtrent på fjorårets nivå. Noen forendringer hva gjelder regnskapsrapporteringen i 2003 er verd å nevnes her: Basisramme Basisrammen skal i 2003 inntektsføres med 1/11 for alle måneder bortsett fra juni mot 1/12 i Opptrappingsplan psykiatri Skal nå føres som øremerket statstilskudd og ikke som basisramme. Periodisering/Pensjon Struktur rundt periodisering er ikke helt på plass. Eksempelvis er en strømfaktura i Sandnessjøen på 1,6 mill.kr utgiftsført i februar, hvilket gir et kostnadsbilde som er over en million for høyt. Det skal kostnadsføres 1/12 av beregnet pensjonskostnad for Avskrivninger/renter Det skal føres avskrivninger av åpningsbalansen med 1/12 av tildelt beløp som kompensasjon for kapitalkostnader i basisrammen (27 mill.kr). Avskrivninger av investeringer foretatt i 2002 og 2003 skal foretas etter vanlige regler. Referer imidlertid endringer foretatt i styresak RHF i mars. Påløpte renteinntekter er kun ført i Sandnessjøen, skulle vært ført i Rana og Mosjøen. Kommentarer til aktivitet/produksjon Når det gjelder aktivitet/produksjon per februar 2003, så kan vi se at antall sykehusopphold har gått ned noe sammenlignet med 2002 (-53). Nedgangen er innen dagkirurgiområdet. Liten økning på heldøgnsinleggelser i Mo i Rana og Sandnessjøen.. Antall polikliniske konsultasjoner har økt betydelig sammenlignet med 2002 (+404). Økningen er lokalisert til Mo i Rana og Sandnessjøen mens Mosjøen har en nedgang. VEDTAK: Styret tar saken til orientering. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør VEDLEGG STYREDOKUMENT SIDE 6 AV 39

7 STATUS - Februar 2003, Helgelandssykehuset HF Resultatregnskap + = kostnader / - = inntekter Tekst Jan Feb Regn Hittil B ud hittil Avvik Driftsinntekter Basisramme ISF Polikliniske inntekter Ørem erkede statstilskudd Andre inntekter Interne inntekter (andre HF) Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn Varekostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Interne kostnader (andre HF) Sum driftskostnader Reg. årsbud. Driftsresultat Finansielle poster R enteinntekter R entekostnader Sum finansielle poster O rdinært resultat E kstraord. innt. og kost. Ekstarord. inntekter Ekstarord. kostnader Sum ekstraord. poster Interntransaksjoner eget Resultat STYREDOKUMENT SIDE 7 AV 39

8 STATUS - Februar 2003, Helgelandssykehuset HF Resultatregnskap Tekst + = kostnader / - = inntekter Regnskap hittil Mir Regnskap hittil Ssj Regnskap hittil MS Regnskap hittil felles Regnskap hittil HF Driftsinntekter 0 Basisramme ISF Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Andre inntekter Interne inntekter (andre HF) Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn Varekostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Interne kostnader (andre HF) Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renteinntekter Rentekostnader 2 2 Sum finansielle poster Ordinært resultat Ekstraord. innt. og kost. Ekstarord. inntekter Ekstarord. kostnader Sum ekstraord. poster Interntransaksjoner eget Resultat STYREDOKUMENT SIDE 8 AV 39

9 Styresak 29/2003: Regnskap 2002/Årsmelding 2002 Møtedato: Møtested: Mosjøen Regnskap 2002 er til behandling hos revisor. Revisor vil ha gjennomgått regnskap i slutten av mars, begynnelsen av april. Det vil derfor kunne bli endringer i regnskapet frem til revisor har ferdigstilt sitt arbeid. Årsmeldingen kan ikke ferdigstilles før regnskapet foreligger i endelig versjon. Imidlertid vil endringene trolig bli av en begrenset karakter. Derfor følger utkast til årsmelding under. Styret gis med dette anledning til å komme med forslag til endelig årsmelding, som behandles sammen med årsregnskap. Av hensyn til at Helgelandssykehusets årsregnskap går inn i Helse Nord sitt konsernregnskap, må vårt regnskap ferdigbehandles av styret innen 25. april. Det må derfor drøftes i styremøtet hvordan dette rent praktisk gjennomføres. UTKAST TIL ÅRSMELDING: STYREDOKUMENT SIDE 9 AV 39

10 ÅRSMELDING HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSDIREKTØRENS KOMMENTAR STYRETS SAMMENSETNING Styret i Helgelandssykehuset har 9 faste medlemmer, 6 oppnevnes av Helse Nord RHF, 3 velges av og blant de ansatte. Styreleder Nestleder Styrerepresentant Styrerepresentant Styrerepresentant Styrerepresentant Ansattes styrerepresentant Ansattes styrerepresentant Ansattes styrerepresentant Frode Mellemvik Anne Severinsen Berit Bjørkmo Erik Fossum Steinar Furu Terje Steigen Gunnleiv Birkeland Elsa Enge Lisbeth Ann Johansen OVERORDNET ORGANISERING Ved inngangen til foretak ble det besluttet at hovedkontorfunksjonen skal ligge i Mo i Rana. Administrativt er det valgt en modell som vi betegner som desentral sentralisering. I dette ligger at for eksempel innkjøp er sentralisert til Sandnessjøen, personal til Mosjøen og økonomi til Mo i Rana. Innenfor den kliniske siden er det valgt en modell hvor klinikken, både somatikk og psykiatri, er underlagt avdelingsdirektør. For å ivareta koordinering og samordning er det etablert såkalte fagrupper. Disse er sammensatt av lederne innenfor de respektive områdene. H e lg e la n d s s yk e h u s e t H F H elsefo retaks tyre F o re ta k s d ire k tø r J a n E rik F u ru n e s Ledergruppe M e d is in s k d ire k tø r/ fo re ta k s d ire k tø re n s s te d fo rtre d e r F re d M ü re r (8 0 % ) A d m in is tra s jo n s s je f/ a vd e lin g s d ire k tø r M o i R a n a / styresekretæ r F ra n k H ø ye n S yk e p le ie fa g lig s je f/ a vd e lin g s d ire k tø r M o s jø e n E va H a n n e H a n se n In fo rm a s jo n s s je f R a n d i E rla n d se n (5 0 % ) In n k jø p s s je f/ a vd e lin g s d ire k tø r S a n d n e s s jø e n L a rs In g e In g e b rig tse n F o re ta k s a d m in is tra s jo n a vd e lin g M o i R a n a Ø k o n o m is tyrin g L ø n n /p e rs o n e lls tyrin g P riva te le g e s p e s ia lis te r Ø v rig lo k a l a d m in is tra s jo n F o re ta k s a d m in is tra s jo n a v d e lin g M o s jø e n F o rh a n d lin g O p p læ rin g /re k ru tte rin g G je s te p a s ie n te r Ø vrig lo k a l a d m in is tra s jo n F o re ta k s a d m in is tra s jo n a v d e lin g S a n d n e s s jø e n In n k jø p /la g e rh å n d te rin g K v a lite ts h å n d te rin g A m b u la n s e r Ø vrig lo k a l a d m in is tra s jo n F a g g ru p p e r P s yk ia tri In d re m e d is in K iru rg i F ø d e A k u tt R ø n tg e n L a b o ra to rie R e h a b ilite rin g STYREDOKUMENT SIDE 10 AV 39

11 REGNSKAP 2002 REGNSKAPSTABELLENE UNDER VIL BLI BYTTET UT MED NYERE TABELLER I DEN ENDELIGE ÅRSMELDINGEN. Kommentarsiden av regnskapet vil bli supplert. S T A T U S - D e s e m R e s u l t a t r e g n s k a p b e r , H e l g e l a n d s s y k e h u s e T e k s t R e g n H i t t i l B u d h i t t i l A v v i k R e g. å r s b u d. D r i f t s i n n t e k t e r B a s i s r a m m e I S F P o l i k l i n i s k e i n n t e k t e r Ø r e m e r k e d e s t a t s t i l s k u d d A n d r e i n n t e k t e r I n t e r n e i n n t e k t e r ( a n d r e H F ) S u m d r i f t s i n n t e k t e r D r i f t s k o s t n a d e r L ø n n V a r e k o s t n a d e r A n d r e d r i f t s k o s t n a d e r O r d i n æ r e a v s k r i v n i n g e r I n t e r n e k o s t n a d e r ( a n d r e H F ) S u m d r i f t s k o s t n a d e r D r i f t s r e s u l t a t F i n a n s i e l l e p o s t e r R e n t e i n n t e k t e r R e n t e k o s t n a d e r S u m f i n a n s i e l l e p o s t e r O r d i n æ r t r e s u l t a t E k s t r a o r d. i n n t. o g k o s t. E k s t a r o r d. i n n t e k t e r E k s t a r o r d. k o s t n a d e r S u m e k s t r a o r d. p o s t e r I n t e r n t r a n s a k s j o n e r e g e t R e s u l t a t er det første året i selskapets historie. En sammenligning med tidligere år er derfor ikke gjort i regnskapssammenheng Inntektssiden Basisrammen er fortsatt den tyngste enkeltkomponenten på inntektssiden, og utgjorde i 2002 ca 47% av samlede inntekter. Dette er relativt lavt sett i forhold til andre sammenlignbare foretak i regionen. Basisrammen tildeles det enkelte helseforetaket fra eier, for 2002 i betydelig grad basert på historiske tall. Det forventes endringer i fordelingskriteriene for Avvik fra budsjett skyldes primært at basisrammen korrigeres for endringer i tilskudd til avskrivning av åpningsbalanse og pensjon. ISF-inntektene er resultat av DRG-basert aktivitet ved sykehusene. For Helgelandssykehuset er denne noe høyere enn budsjettert, noe som har sammenheng med høyere aktivitet enn planlagt. For 2002 utgjorde ISF-inntektene 38,2% av samlede inntekter. Den tredje store inntektskomponenten for Helgelandssykehuset referer seg til poliklinisk virksomhet, og utgjør vel 10% av samlede inntekter. Også her har vi en vekst i aktivitet som forklarer avviket fra budsjett. STYREDOKUMENT SIDE 11 AV 39

12 Utgiftssiden Utgiftssiden i regnskapet viser et betydelig avvik i forhold til budsjett. På overordnet nivå er det tre hovedfaktorer til avviket: 1. Det var ikke tatt tilstrekkelig høyde for lønnsoppgjøret på budsjettidspunkt. Pensjonsforpliktelsene økte kraftig i 2002 som følge av bl.a. endringer i aksjemarkedet. Merkostnaden ble dekket av Helse Nord. 2. Høyere aktivitet enn planlagt skaper også høyere kostnader enn budsjettert. Dette gir seg utslag i økte kostnader til implantater, medikamenter og andre forbruksvarer. 3. En del områder er det knyttet usikkerhet til på budsjettidspunkt, bl.a. fordi de tidligere ikke har vært betjent av sykehusene, båtambulanser og gjestepasienter for å nevne noe. Kostnader til gjestepasienter er en stor post, hvor utviklingen i 2002 gjorde at posten ble overskredet. Resultat Resultatet for Helgelandssykehuset viser et underskudd på kr 7.2 mill. kroner. Dette dekkes mot annen egednkapital. Helgelandssykehuset HF - Balanse pr 30. april 2002 A. Anleggsmidler C. Egenkapital Immatrielle eiendeler Innskudd og egenkapital Resultat (Underskudd) Forskning og utvikling - Konsesjoner, patenter, lisenser D. Gjeld Varige driftsmidler Avsetning for forpliktelser - Tomter Pensjonsforpliktelser - Sykehusbygninger Andre avsetninger for forpliktelser - Anlegg under utførelse Personalboliger, barnehager mv Annen langsiktig gjeld Inventar Øvrig langsiktig gjeld Medisinskteknisk utstyr IT- og kommunikasjonsutstyr Kortsiktig gjeld Ambulanser/personbiler Leverandørgjeld Annet utstyr Skyldige offentlige avgifter Kunst Påløpte lønnskostnader, feriepenger mv Bøker Påløpte kostnader Avsetning for forpliktelser Finansielle anleggsmidler - Annen kortsiktig gjeld Investeringer/innskudd - B. Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum Sum Noter og eventuelle kommentarer til balansen fremlegges etter revisors gjennomgang av regnskapet. STYREDOKUMENT SIDE 12 AV 39

13 AKTIVITET Innenfor somatikken ser vi en svak vekst fra 2001 til 2002, både i antall opphold, antall produserte DRG og i poliklinikk. SYKEHUSOPPHOLD (innl.og dagpas.) Polikl. konsultasjoner m/drg-refusjon Avvik DRG-POENG alle opphold Avvik Polikl.konsultasjoner kir./med. m/rtv-refusjon Avvik Avvik MiR Msj Ssj Antall sykehusopphold vokste med ca 3% fra 2001 til Veksten ligger i Sandnessjøen, mens Mosjøen hadde en moderat nedgang. Polikliniske konsultasjoner med DRG-refusjon er i hovedsak dagkirurgi. Økningen fra 2001 til 2002 er på 10,2 %. Veksten kom i Mo i Rana og Mosjøen, mens Sandnessjøen hadde nedgang. Den høye aktiviteten i Mosjøen har bl.a. sammenheng med høy øyeaktivitet. DRG-poeng er et mål for aktiviteten ved sykehusene og danner grunnlaget for en vesentlig del av det økonomiske oppgjøret (ca 38% av inntektssiden) for sykehussektoren. Veksten i antall DRG-poeng er på 4,4%. For Mo i Rana forklares en moderat vekst med økt innsats innen dagkirurgi. Tilsvarende ser ut til å være situasjonen i Mosjøen, hvor det i tillegg trolig er en liten vekst i pasienttyngden. I Sandnessjøen forklares DRG-økningen med den kraftige veksten i antall inneliggende pasienter. Antall polikliniske konsultasjoner økte med 4,8% fra 2001 til Veksten er rimelig jevnt fordelt mellom sykehusene. FØDSLER: Endring Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Brønnøysund Helgelandssykehuset Fødselstallet på Helgeland gikk kraftig ned fra 2001 til 2002, 9%. Unntaket er Mo i Rana som hadde en vekst på 24 fødsler. RØNTGEN Røntgen RTV-kons Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Helgelandssykehuset Tabellen viser antall røntgenkonsultasjoner. Veksten fra 2001 til 2002 er på 6,5%. Noe av forklaringen ligger i at Mo i Rana og Mosjøen hadde full drift på MR i STYREDOKUMENT SIDE 13 AV 39

14 LABORATORIEVIRKSOMHET Laboratoriet antall analyser Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Helgelandssykehuset Antall laboratorieprøver er summen av prøver fra sykehusets pasienter og prøver fra allmennpraktikere. Veksten i antall laboratorieprøver er på ca 4,5%. Spesielt i Sandnessjøen er det en kraftig vekst, mens det i Mosjøen er en nedgang. PSYKIATRI VOP/BUP Voksenpsyk. RTV-kons. BUP RTV kons Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Helgelandssykehuset Antall konsultasjoner vokste betydelig innen både i voksenpsykiatrien (17,8%) og barne og ungdomspsykiatrien (53%). Den kraftige veksten i voksenpsykiatrien i Mosjøen skyldes.veksten innen barne og ungdomspsykiatrien i Mo i Rana skyldes at 2001 var preget av bemanningssvikt, mens organisasjonen i 2002 var i godt gjenge. REHABILITERING VENTELISTER VENTELISTE INNLEGGELSE SOMATIKK Antall personer (kilde NPR) Sykehus Pr Pr Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Helgelandssykehuset Det er knyttet noe usikkerhet til datakvaliteten mht. ventelister. Tabellen over viser en reduksjon fra 2002 til 2002 mht. antall personer som venter på innleggelse ved utgangen av året. De fleste av disse tilhører det kirurgiske området, da medisinsk avdeling i hovedsak, over 90%, betjener øyeblikkelig hjelp. VENTELISTE UTREDNING SOMATIKK Antall personer (kilde NPR) Sykehus Pr Pr Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Helgelandssykehuset Tabellen viser en kraftig reduksjon i antall personer som ved årsskiftet ventet på utredning (poliklinisk). Den sterkeste reduksjonen finner vi i Mosjøen, men utviklingen er positiv også i Mo i Rana og Sandnessjøen. Da dette er øyeblikkstall på et bestemt tidspunkt, gir de et noe begrenset bilde av den totale situasjonen innenfor dette området. STYREDOKUMENT SIDE 14 AV 39

15 SPESIELLE BEGIVENHETER OG OMRÅDER Stikkord fra det første foretaksåret (bearbeides videre) Foretakshistorikk (sykehusreform og iverksetting foretaket en stor arbeidsplass på Helgeland) Sykehushistorikk (jubileumsmarkeringer3, historiearbeid og TV-Nordland-serie i år) Helse Nord RHFs ressursfordelingsmodell (likeverdige tjenester) Kostnadseffektivitet (landets mest effektive foretak SINTEF-statistikk og benchmarkingsrapporter) Sykehusforbruk (landets høgeste forbruk SINTEF-statistikk) Spesialistlegedekning (landsdelens laveste legedekning pr. innbygger RHF-oversikt) To motorerer (bistått NSH med spesialistkompetanse fra Mo og Sandnessjøen) Lokalsykehustjenester (landsdelens mest rendyrkede lokalsykehusforetak) Gjestepasienter (landsdelens mest utsatte, strategisk rolle som grenseforetak og UNN flaskehals) Det fjerde tyngdepunktet (fødestue, poliklinikk, psykiatri, luftambulanse, rehabilitering, båtforbindelse) Luftambulansetjeneste (stridssak) Profilhånbok (kreativt logoforslag fra en ansatt, julegaver innkjøpt og skilting iverskatt) Informasjon (foretaket med høgest frekvens på informasjon samt primærhelsenytt og internettside) Målsetting (foretakets mål vedtatt av ledergruppen) Omorganisering (uten konsulentbistand, lite støy, relativt få direktørtitler og desentral sentralisering) Organisasjon (EHH innvilget permisjon i ett halvår og felles AMU vedtatt) Ledelsesutdanning (deltakelse i nasjonalt nettverk og framover nasjonalt opplæringsprogram) Lønnsoppgjør (stor ressursinnsats og et eksempel på samhandling på tvers) Benchmarking (produktivitetsprosjekt iverksatt og framover muligheter mot utlandet) Med helse i hvert steg (stafettfest som ble en suksess og kjent i hele landsdelen) Kvinner i ledelse og styrer (konferanse med nær 150 deltakere og positive tilbakemeldinger) Psykiatriens jubileumsseminar i Mo (500 tilhørere til Arne Næss) Seminar (ledergrupper og faggrupper samlet til felles gjennomgang) Barnepleierutdanning (initiativtaker til etterspurt videreutdanning) Sykepleierutdanning (praksisplasser, problem og konflikter fant en løsning) Brukerutvalg (etablert, brukerundersøkelse iverksatt og framover KS-indikatorer) Audiografi (ambulant tjeneste iverksatt) Opptrappingsplan (to av fire psykiatriinvesteringer godkjent) IT (scanning faktura og elektronisk henvisning som de første i landet samt elektroniske epikriser) MTU (røntgenlab, PACS, spiral-ct og poliklinikkutstyr Brønnøy vedtatt) Tjenester (scanning journaler og kontortjenesten på nett i pilot) Prosjekt (økonomisystem, infosikkerhet og videokonferanser andre forbedringsprosjekt framover) Det mest negative og det mest positive i det første foretaksåret: Likeverdig ressursfordeling Med helse i hvert steg De viktigste utfordringer framover i det andre foretaksåret: Likeverdig ressursfordeling Kirurgi/fødeprosjektene ARBEIDSMILJØ Det var knyttet stor spenning til hvordan arbeidsmiljøet ville bli påvirket av overgang til felles foretak på Helgeland. Generelt kan det sies at overgangen ikke har hatt negativ effekt på arbeidsmiljøet. Sykefraværet er høyere enn ønskelig. Dette er en utfordring det må jobbes med. Når bemanningen i det administrative leddet er på plass i løpet av våren 2003, vil temaet settes på dagsorden. STYREDOKUMENT SIDE 15 AV 39

16 YTRE MILJØ Det har ikke vært rapportert i 2002 om hendelser som skulle tilsi at Helgelandssykehuset har påvirket det ytre miljø på negativt vis. UTSIKTENE FREMOVER/ FORTSATT DRIFT Helgelandssykehuset står ovenfor store utfordringer. I 2003 skal det administrative systemet være på plass og i drift. Dette skal gi effekt i form av en bedre tjenesteyting. Innføring av nytt økonomisystem skal være fullført i første halvdel av 2003, og vil forhåpentligvis gi bedre grunnlag for å beskrive den økonomiske siden av vår virksomhet. Økonomisk vil 2003 også bli et svært stramt år, hvor muligheten for å komme i balansert drift, eller overskudd er små. Imidlertid er målet å kjøre et så stramt løp som mulig, og begrense underskuddet til det minimale. Et viktig element som påvirker Helgelandssykehusets økonomi er fordeling av basisramme, hvor vi har store forhåpninger til et forbedret system i Gjennom bl.a. å sammenligne enhetene med hverandre har vi og forhåpninger om å kunne forbedre produktiviteten på områder hvor vi har henger etter. Det er knyttet stor spenning til resultatet av arbeidene som er startet opp innenfor føde og kirurgi. Målet er å trekke konklusjoner før sommerferien. Målet med dette arbeidet er å innrette foretaket slik at en kan tilby befolkningen et godt spesialisthelsetilbud, og innrette virksomheten slik at tilgang på nødvendige spesialister ivaretas. Det er og viktig å legge virksomheten opp slik at ventelister kan minimaliseres, samtidig som befolkningen velger Helgelandssykehuset der dette har relevante tilbud. Som hovedkonklusjon legges det opp til at grunnlaget for videre god drift av Helgelandssykehuset foreligger. STYREDOKUMENT SIDE 16 AV 39

17 Styresak 30/2003: Budsjett 2003 Møtedato: Møtested: Mosjøen Budsjett for Helgelandssykehuset 2003 Vi viser til styresak 72/2002 for Helgelandssykehuset: Budsjett I denne saken ble fordelingen av basisrammen for Helgelandssykehuset vedtatt. Det ble i samme møte lagt frem oversikt over antatt økonomisk problem for 2003, beregnet til ca. 40 mill. kr. (tabell 7 - styresak 72/2002). Styret vedtok et forslag til innsparingstiltak som skulle gi en innsparingseffekt på minst 15 mill. kr. Styret for Helse Nord RHF har vedtatt at tilpasningsproblemet skal løses i to faser, i løpet av 2003 og Styrets innsparingstiltak på 15 mill. kr. er i henhold til det regionale styrets (RHF) styringsmål for Helgelandssykehuset i 2003: tiltak tilsvarende 15 mill. kr. og et økonomisk styringsmål på 23 mill. kr. Med utgangspunkt i tilpasningsproblemet på 40 mill. kr., er innsparingstiltakene fordelt på den enkelte enhet i henhold til tabell 1, se under. Tabellen viser i den nederste linjen budsjettert resultat for de enkelte enhetene i Tabell 1: Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Felles Totalt Problem - tabell 7, st.sak 72/ Innsparingstiltak - tabell 9 - st.sak 72/02: Redusert gj.pas. kjøp Forbedret innkjøpsrutiner/avtaler Aktivitetsøkning Økt "øyeaktivitet" Mosjøen Ferieavvikling Redusert kostnad båtambulanse Innstramming ambulanse Mo i Rana Diverse Psykiatriens andel til effektivisering Sum - budjsettert resultat I budsjettet for 2003 er det lagt inn forutsetning om videreføring av aktivitetsnivå fra Sandnessjøen budsjetterer dog med en liten vekst i forhold til Tabell 2 under viser budsjettert aktivitet for 2003: Tabell 2 Antall Antall polikliniske DRG-poeng konsultasjoner m/rtv-takst Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Sum Andre budsjettforutsetninger for 2003: Inntekter: DRG-pris for ett DRG-poeng er kr ,-. Refusjonssatsen er 60% av full DRG-pris, det vil si kr ,- per DRG-poeng. Basisrammen (driftstilskuddet) er kr ,-. (inkl. kr ,- prosjektmidler opptrappingsplan psykisk helse). Budsjettet for de enkelte enhetene for 2003 baseres på overnevnte forutsetninger som gir følgende bruttobudsjett: se tabell 3 under: (det tas forbehold for eventuelle justeringer mellom de enkelte hovedpostene, men innenfor budsjettert resultat). STYREDOKUMENT SIDE 17 AV 39

18 Tabell 3: Mo I Rana Mosjøen Sandnessjøen Felles HF Sum Sum DRG-inntekter* Sum poliklinikkinntekter Basisramme (dr.tilskudd) Sum andre inntekter Sum driftsinntekter Sum lønn og innleie Sum varekostnader Sum øvrige dr. kostn Sum driftskostnader Budsjettert resultat *inkl. inntekter gjestepasienter VEDTAK: Styret godkjenner de forutsetningene og budsjettert resultat for den enkelte enhet som skissert over, som Helgelandssykehuset HF sitt budsjett. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT SIDE 18 AV 39

19 Styresak 31/2003: Bygg psykiatri i Rana Møtedato: Møtested: Mosjøen Det har i lengre tid vært jobbet for å kunne endre senge og behandlingstilbudet innen psykiatri i Rana. Sengetilbudet drives i dag i regi av Rana kommune. Det dreier seg nå om 10 senger ved Ytteren distrikt. Selv om tilbudet fungerer har det forbedringspotensiale. Det er dette som skal tas ut gjennom de endringer som her foreslås. De planer som her fremmes er i tråd med styringsdokumentet, og tidligere signaler gitt fra Helse Nord. Viser til Helse Nord sitt brev datert , hvor det sies at midler til drift av Ytteren vil kunne omdisponeres under forutsetning av at det samlede tilbud vil bli bedre tilpasset behovet for rehabiliteringstjenester på Helgeland. Det faglige innholdet rundt våre planer om psykiatrisk rehabilitering ved Psykiatrisk senter Mo er skissert i vedlagte plan. Kort sagt dreier det seg om nybygg innholdende en 5-dagers rehabiliteringspost med tilknyttet møtetorg for psykiatrimiljøet ved senteret og poliklinisk rehabiliteringsteam det hele bygget i tun tilknyttet Voksenpsykiatrisk poliklinikk, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og dagbehandlingsenheten. Posten blir koblet funksjonsmessig tett til Mosjøens 7-dagerspost, sengepostene ved Nordlandssykehuset og forutsetter tett samarbeide med kommunelhelsetjenestene. Driftsutgifter i størrelse 7 millioner pr år. Nybygget tenkes finansiert innefor de rammene senteret i dag rår over gjennom samtidig avslutning av vårt engasjement i Ytteren psykiatriske sykehjem og i størrelse 2 mill pr år (årlige kapitalkostnader). Finansieringen vil på den måten ikke belaste øvrige områder eller kreve tilførsel av ekstra midler. Imidlertid forutsetter byggingen at vi gis mulighet til å investere utover godkjent investeringsplan (ca 28 mill kroner i 2002 og 2003) for Helgelandssykehuset som allerede er fullberammet, primært med røntgeninvesteringer. VEDTAK 1. Styret godkjenner plan for psykiatrisk rehabilitering ved psykiatrisk senter Mo. 2. Styret godkjenner plan for investering i nybygg ved psykiatrisk senter Mo innenfor den skisserte kostnadsramme på kr 21.mill. 3. Styret godkjenner at arbeidet med å realisere prosjektet startes opp så hurtig som mulig, med tanke på oppbemanning i 2003, og byggestart sommer/høst 2003 dersom dette lar seg praktisk gjennomføre. STYREDOKUMENT SIDE 19 AV 39

20 VEDLEGG 1 NY AVDELING FOR PSYKIATRISK REHABILITERING VED PSYKIATRISK SENTER MO I RANA "The very first condition to be sought in planning a building is that it shall b e fit for its purpose. And the first architectural law is that fitness is the foundation of beauty. The hospital architect may feel assured that, only when he has planned a building which will afford the best chance of speedy recovery to sick and maimed people, will his architecture and the economy be seeks be realised. Florence Nightingale PLANFORUTSETNINGER Psykiatrisk Senter Mo i Rana sitt rehabiliteringstilbud ved Ytteren psykiatrisk sykehjem legges ned. I stedet etableres det en ny rehabiliteringsavdeling i nytt bygg like ved dagens psykiatriske senter. Avdelingen skal kunne gi et differensiert psykiatrisk rehabiliteringstilbud i form av et døgntilbud, men den vil også ha et eget ambulerende team for aktuelle pasienter på Helgeland. Prinsipper for avdelingen Målsetting Avdelingen skal tilby spesialisthelsetjenester med forsvarlig og tilfredsstillende kvalitet, relevans og tilgjengelighet innen psykiatrisk rehabilitering på Helgeland. Avdelingen yter et mest mulig likeverdig tilbud uansett hvor pasienten måtte bo. Behandlingstilbudene skal på bygge vitenskapelig dokumentasjon. Avdelingen bidrar med kompetanseoppbygging innen psykiatrisk rehabilitering på Helgeland. Personell De ansatte er avdelingens viktigste ressurs. Tverrfaglighet og teamarbeid fremheves framfor de enkelte profesjonene og yrkesgruppene. Avdelingspersonell kan jobbe utadrettet, og det ambulerende teamet vil arbeide i forhold til innlagte pasienter. Struktur Samarbeid mellom de ulike tjenestenivåer, avdelinger og etater utvikles videre. Avdelingens funksjon avgrenses i forhold til tilbudene innen psykiatrisk rehabilitering ved Psykiatrisk Senter Mosjøen og ved Nordlandssykehuset avdeling psykiatri. Normtall - Antall døgnplasser Statens opptrappingsplanen for psykisk helse har som mål at antall heldøgnsplasser ved psykiatrisk sentra skal økes fra 1026 i 1997 til 2065 plasser innen år I 1997 hadde Helgeland 15 psykiatriske døgnplasser i Mosjøen og 12 ved YPS, samt vår andel av sengene ved tidligere NPS. Det er ikke mulig å angi et eksakt normtall da de lokale forholdene varierer mye, men ut STYREDOKUMENT SIDE 20 AV 39

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør, org.direktør,

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 x Administrasjon Bodø Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Ing-Lill Pavall x Styremedlem Morten

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her.

Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her. Funksjonskontoplan for 2009 400 Administrasjon Basert på de gamle funksjonene 400, 410 og 420 Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her. HF-kostnader til administrasjon fordeles

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF).

400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF). Funksjonskontoplan for 2007 400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF). 410 Servicefunksjoner Her føres

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Styresaknr. 13/04 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokoll fra styrets møte 11mars 2004 Saksbehandlers

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

HELGELANDS- SYKEHUSET. Akutt og krisetjenester for voksne -ambulant akutteam/ hjemmebehandling på Helgeland

HELGELANDS- SYKEHUSET. Akutt og krisetjenester for voksne -ambulant akutteam/ hjemmebehandling på Helgeland HELGELANDS- SYKEHUSET Akutt og krisetjenester for voksne -ambulant akutteam/ hjemmebehandling på Helgeland Gjennomgang, sammenligning og vurdering av to modeller AAT Helgeland 12.12.2012 1 Forord Arbeidsgruppen

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen

Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen fra OUS til Ahus 1 Innledning... 3 Relevante styrevedtak... 3 Driftsøkonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 22. september 2008

STYREDOKUMENT. Styremøte 22. september 2008 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Styresaknr. 15/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokollene fra styrets møter 23 mars 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Årsregnskap og styrets årsberetning 01.01.2009-31.12.2009 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2009 - Helse Nordmøre

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Direktøren Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Saksbehandler: Finn Borgvatn og Trude Grønlund Saksnr.: 2013/532 Dato: 28.09.2015

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 12. mars 2003 kl 1430 kl 1630 Sted: Utstein Kloster Hotell Til behandling forelå: Saksliste: Sak 017/03 B Protokoll fra styremøtet 22.01.2003 Sak 018/03

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf.75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.11.2004 200300022-78 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 81-2004

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Formål Regional plan for revmatologi i Helse

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styresak 37/2010: Ferieavvikling

Styresak 37/2010: Ferieavvikling Styresak 37/2010: Ferieavvikling Møtedato: 31.05.10 Møtested: Bodø INNLEDNING I forkant av sommern 2010 ønsker administrasjonen å orientere styret i Helgelandssykehuset om forberedelser, ressurstilgang

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer