Emne Tittel Vekttall Underv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emne Tittel Vekttall Underv."

Transkript

1 SIDE 194 SOSIALT ARBEID 626,$/7$5%(,' Vedtatt i Kollegiet 10. mars 1993, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14. desember 1999 og i Kollegiet 29. mars (01((.6$0(1(5 +29(')$*,11/('1,1* Sosialt arbeid kan defineres som profesjonell virksomhet for å hjelpe individer eller grupper til å forbedre eller gjenopprette deres evne til å fungere sosialt, og til å skape gunstige samfunnsmessige forutsetninger for å oppnå dette. Det er en intervensjon i sosiale forhold med det formål å hjelpe, endre og forbedre. Det retter seg spesielt mot sosiale problemer og svakstilte grupper, og står sentralt i iverksettelsen av sosialpolitikk. Som akademisk fag har sosialt arbeid en forankring i dette anvendte aspektet. Videre har det i stor utstrekning en tverrfaglig karakter, og bruker kunnskap fra andre samfunnsvitenskapelige disipliner som sosiologi, pedagogikk, psykologi og statsvitenskap. Det teoretiske kjerneområdet i faget er den gjensidige avhengigheten mellom de individuelt opplevde sosiale problemene på den ene siden, og på den andre siden de samfunnsmessige betingelsene. Som vitenskap handler det om utviklingen av forskningsbasert kunnskap for å forstå og forklare individuelle og sosiale problemer, og for å bidra til løsninger av disse - herunder bidrag til utformingen av såvel sosialpolitikken som det praktiske sosiale arbeidet. (01(53c/$9(5(*5$' Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 004 Den nye velferdskommunen 2 H SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 2 V SV SA 006 Undervisning/veiledning i sosialt arbeid 3 H SV SA 091 Fagdidaktikk sosialt arbeid 2,5 H SV SA 201 Sosialt arbeids teori 5 V SV SA 203 Sosialt arbeid og kjønn 2,5 * * Kurset arrangeres etter nærmere kunngjøring. Sammen med HF ITK 301 Teorier om kjønn (2,5 vt) kan kurset inngå som et valgfritt emne i hovedfag i sosialt arbeid. 'HQQ\HYHOIHUGVNRPPXQHQ 7KH1HZ:HOIDUH0XQLFLSDOLW\ Vekttall: 2 1 semester (høst) 2 timer per uke

2 SOSIALT ARBEID SIDE 195 Skriftlig, 5 timer Fokus for emnet er velferdstjenestenes plass i kommuneorganisasjonen. Norske kommuner står midt oppe i dyptgripende endringsprosesser på mange plan, ikke minst fordi den enkelte kommune nå har fått utstrakt frihet til selv å bestemme hvordan den vil organisere sin praktiske virksomhet. Dette har i særlig grad betydning for velferdstjenestene, og emnet tar opp aktuelle spørsmål som overgangen fra sektor- til serviceorganisering og konsekvenser av den revitaliserte ideologien om kommunalt selvstyre for omfanget og kvaliteten på velferdstilbudet i kommunene. 6RVLDORJYHOIHUGVSROLWLNN, 6RFLDODQG:HOIDUH3ROLF\, Vekttall: 2 1 semester (vår) 2 timer pr. uke Skriftlig, 5 timer Fokus for emnet er forholdet mellom velferdsstaten og den nye velferdskommunen. Aktuelle problemstillinger er ideologer for sosial- og velferdspolitikk, behandlingsideologier, avinstitusjonalisering, privatisering og effektivisering. 8QGHUYLVQLQJRJYHLOHGQLQJLVRVLDOWDUEHLG 7HDFKLQJDQG6XSHUYLVLRQLQ6RFLDO:RUN Vekttall: 3 1 semester (høst) 6-8 konsentrerte dager fordelt over 2-3 uker Forkunnskapskrav: 3-årig sosial- eller helsefaglig høgskoleutdanning Skriftlig, 5 timer Emnet er beregnet på studenter med en utdanning i sosial- og helsefag. Studiet skal utvikle ferdigheter og kunnskaper for veiledningsarbeid og undervisning i institusjoner, skoler og høgskoler med sosial- og helsefaglig utdanning, så vel som praktisk utøvelse av opplæringsoppdrag innenfor sosial- og helsearbeidernes yrkesfelt. Hovedemner i undervisninger er: fagdidaktiske perspektiver knyttet til velferdssamfunnet og omsorgsbegrepet læreplanarbeid tilrettelegging og gjennomføring av undervisning og veiledning vurdering forsknings- og utviklingsarbeid Begrepet sosialt arbeid er å finne i Læreplanverket for grunnskolen og i studieretninger i videregående skole. Den fagforståelsen som ligger til grunn for læreplaner vil stå sentralt i undervisningen, sammen med en analyse av fagets logikk slik den ligger til grunn for en fagdidaktisk refleksjon. En vil legge vekt på problemstillinger knyttet til mellommenneskelig handling i dagliglivet og i forbindelse med yrkesutøvelse og problemstillinger knyttet til undervisnings- og veiledningsoppgaver i skoler og institusjoner. Studiet vil normalt ikke gi undervisningssertifisering for de som skal bli lærere i grunnskolen eller videregående skole. Studenter som ønsker dette må velge emnet SV SA

3 SIDE 196 SOSIALT ARBEID 091 Fagdidaktikk sosialt arbeid, og i tillegg følge det øvrige programmet for praktiskpedagogisk utdanning (PPU). SV SA 006 kan ikke godkjennes som en del av PPU 1. )DJGLGDNWLNNLVRVLDOWDUEHLG 'LGDFWLFVRI6RFLDO:RUN Vekttall: 2,5 1 semester (høst). 6-8 konsentrerte dager fordelt over 2-3 uker Forkunnskapskrav: 3-årig sosial- eller helsefaglig høyskoleutdanning Eksamenskrav: Gjennomført 5 ukers praksis i PPU 1 Skriftlig, 5 timer. Emnet er beregnet på studenter med en utdanning i sosial- og helsefag. Studiet i fagdidaktikk skal utvikle ferdigheter og kunnskaper for arbeid i grunnskolen, den videregående skolen og høgskoler med sosial- og helsefaglig utdanning, opplæringsoppgaver så vel som praktisk utøvelse av opplæringsoppdrag innenfor sosialog helsearbeidernes yrkesfelt. Hovedemner i undervisningen er fagdidaktiske perspektiver knyttet til velferdssamfunnet og omsorgsbegrepet læreplanarbeid tilrettelegging og gjennomføring av undervisning og veiledning vurdering forsknings- og utviklingsarbeid. Begrepet sosialt arbeid er å finne i Læreplanverket for grunnskolen og studieretninger i videregående skole. Den fagforståelsen som ligger til grunn for læreplaner vil stå sentralt i undervisningen, sammen med en analyse av fagets logikk slik den ligger til grunn for en fagdidaktisk refleksjon. En vil legge vekt på problemstillinger knyttet til mellommenneskelig samhandling i dagliglivet og i forbindelse med yrkesutøvelse. 6RVLDOWDUEHLGVWHRUL,6RFLDO:RUN7KHRU\, Vekttall: 5 1 semester (vår) Forelesninger/øvinger Eksamenskrav: Godkjent semesteroppgave (ca 15 sider) Forkunnskapskrav: 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning eller lignende (jfr. opptakskrav til hovedfag i sosialt arbeid). Innlevering av semesteroppgave 1. april og 1. november. Skriftlig, 6 timer Emnet gir en oversikt over sosialt arbeids faghistorie, etikk og tilnærmingsmåter. Faghistorien omfatter utviklingen internasjonalt og nasjonalt. Et utvalg av tilnærmingsmåter i sosialt arbeid analyseres og drøftes ut fra teori, etikk og anvendbarhet. Eksamen i SV SA 201 eller tilsvarende kurs kreves før opptak til hovedfag i sosialt arbeid. 6RVLDOWDUEHLGRJNM QQ6RFLDO:RUNDQG*HQGHU Vekttall: 2,5 Varighter: 1 semester (etter særskilt kunngjøring)

4 SOSIALT ARBEID SIDE 197 Forkunnskapskrav: i HF Forelesninger inntil 10 timer 3-årig sosial- eller helsefaglig høgskoleutdanning. Eksamen ITK 301 Teorier om kjønn må være bestått senest samme semester. Skriftlig, 4 timer Emnet anbefales som fagspesifikk påbygning til HF ITK 301 Teorier om kjønn (2,5 vt.), som tilbys av Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Den fagspesifikke delen organiseres av Institutt for sosialt arbeid, og gir en oversikt over ulike forskningstemaer der kjønn antas å ha en spesiell relevans for sosialt arbeid og helsearbeid. Sammen med HF ITK 301 kan emnet brukes som en valgfri del av hovedfag i sosialt arbeid. +29(')$*,11/('1,1* Hovedfagsstudiet tar sikte på å gi en videregående utdannelse innenfor sosialt arbeid som kunnskapsområde, og i samfunnsvitenskapelig arbeidsmåte. Det skal gi studentene en allsidig innføring i ulike tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder. Det skal gi studentene trening i å gjennomføre vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeid. Hovedfagsstudiet søker å bygge opp en yrkeskompetanse som kan kvalifisere for: forsknings- og utredningsarbeid undervisning, blant annet i høgskolesektoren sosial planlegging og administrasjon, utviklingsarbeid, veiledning og konsultasjon. 0nOJUXSSH Hovedfag i sosialt arbeid er primært et tilbud til dem som har fullført en 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning. Etter individuell vurdering åpnes det for søkere med nærliggende profesjonsutdanninger og relevant yrkespraksis. Såfremt det er ledige studieplasser kan det etter individuell vurdering også gis opptak til søkere med en cand.mag.-grad med en sterk samfunnsvitenskapelig profil og relevant yrkespraksis. 2337$.6.5$9 For opptak kreves fullført cand.mag.-grad eller tilsvarende. Søkerne fordeles i to opptaksgrupper (gruppe A og B). Søkere i gruppe A) gis fortrinnsrett ved opptak. Gruppe A) Søkere med sosialfaglig grunnutdanning: Følgende må inngå i søkerens tidligere eksamener: Fullført treårig sosialfaglig høgskoleutdanning. Med dette menes i første rekke treårig sosionom-, barnevernspedagog- eller tilsvarende utenlandsk utdanning. Etter individuell vurdering kan søkere med treårige profesjonsutdanninger i skjæringspunktet mellom sosialt arbeid og enten helsefag eller pedagogikk og som i tillegg har relevant yrkespraksis, tas opp. Eksamener på til sammen 20 vekttall ut over grunnutdanningen som skal inneholde minst 5 vekttall sosialt arbeids teori (SV SA 201 eller tilsvarende kurs), 5 vekttall samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (SV SOS 107 eller tilsvarende kurs) og 10 vekttall samfunnsvitenskapelige emner.

5 SIDE 198 SOSIALT ARBEID Søkere med relevant praksis av minimum 2 års varighet gis fortrinnsrett til 70% av studieplassene. For de resterende 30% av studieplassene stilles søkere med og uten 2 års relevant praksis likt. Gruppe B) Søkere uten sosialfaglig grunnutdanning: For opptak kreves fullført cand.mag.-grad med en sterk samfunnsvitenskapelig profil og minst 4 års relevant yrkespraksis. Følgende må inngå i søkerens tidligere eksamener: Minst 60 vekttall samfunnsvitenskapelige fag innen for eksempel sosiologi, pedagogikk, statsvitenskap, sosialantropologi og/eller psykologi, hvorav minimum ett mellomfag på 30 vekttall. Eksamener i minimum 10 vekttall som skal inneholde minst 5 vekttall sosialt arbeids teori (SV SA 201 eller tilsvarende kurs), og 5 vekttall samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (SV SOS 107 eller tilsvarende kurs). Disse eksamenene kan inngå i de 60 vekttallene under pkt. 1. Det kan maksimalt inngå 40 vekttall fra ett og samme fagområde i opptaksgrunnlaget (jfr. gradsforskriftens 6.8.) For begge opptaksgruppene (A og B) gjelder følgende: Det kan gis betinget opptak til søkere som mangler inntil ett emne i opptakskravene (jfr. opptakskravenes pkt. 2) dersom det ikke er tilstrekkelig antall fullt kvalifiserte søkere for å fylle opp studiet. Alle andre opptakskrav må være oppfylt. Betinget opptak gis i så fall under forutsetning av at eksamen i det manglende emnet avlegges etter avtale med Institutt for sosialt arbeid. Søkere med mangler skal ikke fortrenge fullt kvalifiserte søkere. Søkere med minimum 70 vekttall og Examen philosophicum vurderes som kvalifisert uten dokumentert cand.mag.-grad dersom de øvrige opptakskrav er tilfredsstilt. Vurdering av evt. fritak eller om annen utdanning kan regnes som tilsvarende foretas etter søknad til Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU, 7491 Trondheim. Studenter som tas opp på hovedfaget er i løpet av første semester forpliktet til å inngå hovedfagsavtale i henhold til de regler som til enhver tid gjelder ved NTNU. 6WXGLHWVRSSE\JQLQJ Studiet strekker seg normalt over 2 år (4 semester). Det består av: En felles del på 12 vekttall som består av de obligatoriske emnene SV SA 306 og SV SA 307. En del bestående av valgfrie kurs på til sammen 8 vekttall. ISA vil hvert semester tilby ett eller to slike kurs (på 4 vekttall), men en kan også søke om å få godkjent kurs på hovedfagsnivå fra andre fag eller universitet. 4 av de 8 vekttallene kan være SV SA 319, et veiledet selvstudium. Hovedoppgaven og avsluttende prøve, SV SA 392, er obligatorisk og utgjør 20 vekttall. Når det gjelder nærmere beskrivelse og anbefalt progresjon vises det til studieveiledning for hovedfag i sosialt arbeid som kan fås ved henvendelse til ISA. (01(29(56,.7 Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 306 Sosialt arbeids teori 6 H/V SV SA 307 Videregående forskningsmetode og design 6 H/V SV SA 308 Barn og familie 4 *

6 SOSIALT ARBEID SIDE 199 SV SA 309 Sosial- og velferdspolitikk II 4 * SV SA 310 Organisasjon og organisering 4 * SV SA 311 Funksjonshemming; teori, sosialpolitikk og 4 * hverdagsliv SV SA 319 Veiledet selvstudium 4 H/V SV SA 392 Hovedoppgave i sosialt arbeid 20 ** * Det vil arrangeres minimum 3 kurs i året, og hvert kurs vil gå minst annenhvert år. Normalt skjer kunngjøring midtveis i semesteret før kurset skal gå. ** Se under emnebeskrivelsen. Merk at også kurset SV SA 203 Sosialt Arbeid og kjønn (2,5 vt) sammen med HF ITK 301 Teorier om kjønn (2,5 vt.) kan inngå som valgfritt emne i hovedfaget. )RUNXQQVNDSVNUDYWLOGHHQNHOWHPQHU Alle studenter som tilfredsstiller opptakskravene til hovedfag i sosialt arbeid kan gå opp til eksamen i de enkelte emnene på hovedfaget, med unntak av SV SA 319 og SV SA 392 som er forbeholdt studenter som er tatt opp på hovedfag i sosialt arbeid. Studenter som tilfredsstiller opptakskravene til andre samfunnsvitenskapelige hovedfag kan avlegge eksamen i de valgfrie emnene SV SA 308, SV SA 309, SV SA 310 og SV SA 311. Ved behov for begrensninger av studenttallet i de obligatoriske emnene SV SA 306 og SV SA 307 gis prioritet til hovedfagsstudenter i sosialt arbeid. (01(%(6.5,9(/6(5 6RVLDOWDUEHLGVWHRUL,,6RFLDO:RUN7KHRU\,, Vekttall: 6 2 semestre, oppstart i høstsemesteret Forkunnskapskrav: Som for opptak til hovedfag i sosialt arbeid Eksamenskrav: Godkjent semesteroppgave (ca. 15 sider) Innlevering av semesteroppgave 2. mai og 1. november. Skriftlig, 8 timer Emnet gir en oversikt over ulike teorier som kan brukes for å forstå sosiale problem, ulike perspektiv på sosialt arbeids teori, brukerperspektiv og forskningens bidrag til utvikling av sosialt arbeid innen ulike felt. Det fokuseres på dualiteten teori - praksis, såvel som teori - ideologi innen sosialt arbeid over tid. Det skal skrives en semesteroppgave som normalt vil være knyttet til tema for hovedoppgaven. Denne leveres normalt i slutten av første semester (høstsemesteret). 9LGHUHJnHQGHIRUVNLQJVPHWRGHRJGHVLJQ $GYDQFHG5HVHDUFK0HWKRGVDQG'HVLJQ Vekttall: 6 2 semestre, oppstart i høstsemesteret Forkunnskapskrav: Som for opptak til hovedfag i sosialt arbeid Eksamenskrav: Godkjent semesteroppgave (ca. 15 sider) Innlevering av semesteroppgave 2. mai eller 1. november. Skriftlig, 8 timer

7 SIDE 200 SOSIALT ARBEID Emnet omfatter vitenskapsteori, valg av metode, forskningsdesign, kvantitative og kvalitative tilnærminger og metoder, samt evalueringsforskning. Studenten skal skrive en semesteroppgave som beskriver og begrunner problemstilling, valg av innfallsvinkel og metodisk tilnærming for hovedoppgaven. Semesteroppgaven leveres normalt i slutten av andre semester (vårsemesteret). %DUQRJIDPLOLH&KLOGUHQDQGWKH)DPLO\ Vekttall: 4 Ett semester Forkunnskapskrav: Som for opptak til hovedfag i sosialt arbeid el. andre samfunnsvitenskapelige hovedfag ved NTNU Etter særskilt kunngjøring Innlevering av semesteroppgaven 1. desember eller 15. mai. Semesteroppgave. Emnet gir en oversikt over perspektiver og nyere forskning innenfor områdene familie, oppvekst og nettverk, med vekt på barns utvikling og sosialisering, og sosialt arbeid med barn og familier. Kurset vil også ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for hovedfagsoppgaven). Pensum er på ca. 600 sider. 6RVLDORJYHOIHUGVSROLWLNN,, 6RFLDODQG:HOIDUH3ROLF\,, Vekttall: 4 Ett semester Forkunnskapskrav: Som for opptak til hovedfag i sosialt arbeid el. andre samfunnsvitenskapelige hovedfag ved NTNU Etter særskilt kunngjøring Innlevering av semesteroppgaven 1. desember eller 15. mai. Semesteroppgave. Emnet gir en oversikt over sosialpolitisk teori, fordelingspolitikk, ansvarsfordeling mellom offentlige og private aktører, og helse- og sosialtjenestens utvikling - både nasjonalt og lokalt gjennom utviklingen av velferdsstaten og velferdskommunen. En legger særlig vekt på utviklingen i Norge i den senere tid, men også på velferdsstatens historiske røtter og et komparativt perspektiv på sosialpolitikk i andre land. Kurset vil også ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for hovedfagsoppgaven). Pensum er på ca. 600 sider. 2UJDQLVDVMRQRJRUJDQLVHULQJ 2UJDQL]DWLRQDQG2UJDQL]LQJ Vekttall: 4 Ett semester Forkunnskapskrav: Som for opptak til hovedfag i sosialt arbeid el. andre samfunnsvitenskaplige hovedfag ved NTNU Etter særskilt kunngjøring Innlevering av semesteroppgaven 1. desember eller 15. mai. Semesteroppgave.

8 SOSIALT ARBEID SIDE 201 Emnet gir en oversikt over organisasjonsteoretiske problemstillinger knyttet til velferdsog omsorgsorganisering. Temaene vil kunne spenne fra drivkrefter og prosesser som profesjonalisering, klientifisering, avinstitusjonalisering, privatisering, effektivisering og samordning, til rådende ideologier når det gjelder organisasjonsaktiviteter som administrasjon, styring, planlegging, evaluering og samarbeid. Kurset vil ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for hovedfagsoppgaven). Pensum er på ca. 600 sider. )XQNVMRQVKHPPLQJWHRULVRVLDOSROLWLNN RJKYHUGDJVOLY'LVDELOLW\7KHRU\6RFLDO3ROLF\DQG (YHU\'D\/LIH Vekttall: 4 Ett semester Forkunnskapskrav: Som for opptak til hovedfag i sosialt arbeid el. andre samfunnsvitenskapelige hovedfag ved NTNU Etter særskilt kunngjøring Innlevering av semesteroppgaven 1. desember eller 15. mai. Semesteroppgave. Emnet gir en oversikt over ulike historiske, ideologiske og teoretiske perspektiv på funksjonshemming. Det vil bli lagt vekt på nyere forskning knyttet til sosialpolitikk og hverdagsliv. Kurset vil ta opp ulike aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for hovedfagsoppgaven). Pensum er på ca. 600 sider. 9HLOHGHWVHOYVWXGLXP6XSHUYLVHG6HOI6WXG\ Vekttall: 4 Varighet. Ett semester Veiledning, høst/vår Forkunnskapskrav: Opptak på hovedfag i sosialt arbeid Innlevering av semesteroppgave 1. desember eller 15. mai. Frist for innlevering av søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder er 15. januar for vårsemesteret og 15. august for høstsemesteret. Semesteroppgave og muntlig prøve. Den muntlige prøven brukes normalt til å justere karakteren på semesteroppgaven med maksimalt 3 tideler I samråd med ISA og oppnevnt veileder kan studenter selv legge opp ett emne til hovedfaget i sosialt arbeid. Emnet legges normalt opp slik at det tematisk støtter opp om arbeidet med hovedoppgaven. Studenten velger selv tema og legger opp et pensum på minimum 600 sider. Pensum skal i tilstrekkelig grad ivareta hensyn til både bredde og dybde innenfor det valgte tema. Det kan gis veiledning for valg av pensum. ISA oppnevner veileder, og såvel tema som pensum skal godkjennes etter anbefaling fra veileder. Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av et tema innenfor emnets tematiske område, og kan ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for hoved-fagsoppgaven). Muntlig eksamen knyttes primært til semesteroppgaven, men studenten kan også høres i hele pensum.

9 SIDE 202 SOSIALT ARBEID +RYHGIDJVRSSJDYHLVRVLDOWDUEHLG 7KHVLVLQVRFLDO:RUN Vekttall: 20 Individuell veiledning, hovedfagsseminar Forkunnskapskrav: Opptak på hovedfag i sosialt arbeid. Eksamenskrav: Alle eksamener til hovedfag i sosialt arbeid skal være bestått Hovedoppgaven leveres uten bestemte frister, men ISA vil forbeholde seg rett til å overskride sensureringsfristen ved innlevering etter 15. mai i vårsemesteret og etter 1. november i høstsemesteret. Hovedoppgaven, presentasjon av hovedoppgave i forelesningsform (ca. 30 minutter) og en muntlig prøve. Forelesningen og den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på hovedoppgaven, normalt med maksimalt 3 tideler. Hovedfagsoppgaven skal være en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studenten selv velger. Den forventes å ha et omfang på omlag 100 sider (definert ved 12 punkts Times New Roman og 1,5 i linjeavstand). Institutt for sosialt arbeid oppnevner en av de fast ansatte i undervisningsstilling som veileder etter søknad fra studenten. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med hovedfagsoppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kvalitetssikring ved innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en hovedfagsoppgave. Normalt bør en søke om veileder så snart tema for hovedoppgaven er noenlunde klart. Hovedfagsseminaret arrangeres etter særskilt kunngjøring. Nærmere råd og retningslinjer for hovedoppgaven og avsluttende eksamen finner en i studieveiledning for hovedfag i sosialt arbeid som fås ved henvendelse til ISA. SV SA 392 er siste hovedfagseksamen i sosialt arbeid og studentene melder seg til eksamen ved Instituttet på eget skjema som fås ved ISA, studentekspedisjonene og eksamenskontoret. Sammen med oppmeldingen leveres fem eksemplar av hovedfagsoppgaven. (Velges trykking på Reprosentralen ved NTNU dekker fakultetet utgiftene for trykking av fem eksemplarer. Velges andre løsninger må studenten selv bekoste trykking.) Det må påregnes en periode på åtte uker fra oppmeldingen leveres og til den avsluttende prøven kan bli arrangert. Dersom studenten leverer inn hovedoppgaven etter 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret, kan det ikke garanteres at sensur og muntlig prøve kan gjennomføres innen utgangen av henholdsvis vår- og høstsemesteret. 'U3ROLW*UDG Studieplan og nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Institutt for sosialt arbeid eller Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

10 SOSIALT ARBEID SIDE 203 9(.77$//65(' (5/$33,1* SA 21 - SV SA SV SA vekttall SA SV SA SV SA vekttall SA SV SA SV SA vekttall SA X - SV SA SV SA vekttall SV SA SV SA 203 2,5 vekttall SV SA HF ITK 301 2,5 vekttall SA 1 - SA SV SA vekttall SA 2 - SA SV SA vekttall SA 3 - SA SV SA vekttall SA 4 - SA SV SA vekttall SA 5 - SA SV SA vekttall SA 8 - SA SV SA vekttall SA 9 - SA SV SA vekttall SV SA SV SA SV SA 006 2,5vekttall

Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 2 H SV SA 007 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon

Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 2 H SV SA 007 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon SIDE 185 Vedtatt i Kollegiet 10. mars 1993, med endringer vedtatt i Kollegiet senest 29. mars 2000 og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 12. desember 2000. EMNEEKSAMENER HOVEDFAG

Detaljer

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG SIDE 143 HOVEDFAG Studieplan godkjent av DMMH 19.08.1985 og vedtatt av UNIT/AVH 20.08. 1985, med endringer senest 24. mars 1998. INNLEDNING Hovedfagsstudiet i førskolepedagogikk er et avtalefestet samarbeidstiltak

Detaljer

SOSIALT ARBEID EMNEEKSAMENER MASTERGRAD I SOSIALT ARBEID

SOSIALT ARBEID EMNEEKSAMENER MASTERGRAD I SOSIALT ARBEID SIDE 229 Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 3. februar 2003. EMNEEKSAMENER MASTERGRAD I INNLEDNING Sosialt arbeid handler

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

SOSIOLOGI INNLEDNING EMNEOVERSIKT EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG

SOSIOLOGI INNLEDNING EMNEOVERSIKT EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG SIDE 215 EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG Vedtatt av NLHTs råd 06.03.70, med endringer vedtatt av fakultetet senest 23. mars 1999. INNLEDNING Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og prosessene

Detaljer

Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25. februar 2004.

Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25. februar 2004. SIDE 308 Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25. februar 2004. MASTERGRAD I INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

HELSEVITENSKAP MASTERGRAD I HELSEVITENSKAP

HELSEVITENSKAP MASTERGRAD I HELSEVITENSKAP SIDE 51 Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21. februar 2003. MASTERGRAD I INNLEDNING Masterstudiet er et samarbeid mellom Fakultetet

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADER INNEN DE HISTORISK- FILOSOFISKE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG

FORSKRIFT OM GRADER INNEN DE HISTORISK- FILOSOFISKE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG SIDE 348 Forskrift om grader innen de historisk-filosofiske og samfunnsvitenskapelige fag FORSKRIFT OM GRADER INNEN DE HISTORISK- FILOSOFISKE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG Fastsatt av Kollegiet 16. september

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

,'5(7769,7(16.$3. Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultetsstyret senest 14. desember 1999.

,'5(7769,7(16.$3. Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultetsstyret senest 14. desember 1999. IDRETTSVITENSKAP SIDE 83,'5(7769,7(16.$3 Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultetsstyret senest 14. desember 1999. (01((.6$0(1(5 *5811)$* 0(//20)$* +29(')$*,11/('1,1*

Detaljer

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999.

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999. SIDE 166 EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999. INNLEDNING Studiet tar sikte på

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Studiet består av emneeksamener som kan kombineres til grunnfag, mellomfag og hovedfag eller som kan brukes som frie vekttall i en cand.mag.-grad.

Studiet består av emneeksamener som kan kombineres til grunnfag, mellomfag og hovedfag eller som kan brukes som frie vekttall i en cand.mag.-grad. SIDE 194 Vedtatt av NLHTs råd 06.03.70, med endringer vedtatt av fakultetet senest 23. januar 2001. EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG INNLEDNING Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og prosessene

Detaljer

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN INNLEDNING Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til undervisning av naturfagene i skole og utdanning. Noe forenklet

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultet senest 5. desember 2000.

Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultet senest 5. desember 2000. SIDE 72 Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultet senest 5. desember 2000. EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG INNLEDNING Idrettsvitenskap dreier seg om alle

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 98 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

TVERRFAGLIGE EMNER I KVINNE/KJØNNS- FORSKNING

TVERRFAGLIGE EMNER I KVINNE/KJØNNS- FORSKNING TVERRFAGLIGE EMNER I KVINNE/KJØNNSFORSKNING SIDE 251 TVERRFAGLIGE EMNER I KVINNE/KJØNNS- FORSKNING EMNEEKSAMENER Inndeling av menneskene i to kjønn, kvinner og menn, har i alle samfunn hatt en sentral

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Gjennomsiktige markeder, mobil arbeidskraft,

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

IDRETTSVITENSKAP INNLEDNING EMNEOVERSIKT EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG

IDRETTSVITENSKAP INNLEDNING EMNEOVERSIKT EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG SIDE 89 EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultetsrådet senest 23.mars 1999. INNLEDNING Idrettsvitenskap dreier seg om alle

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 98 MASTER I FAGDIDAKTIKK - SAMFUNNSFAG MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Vedtatt av Styret ved NTNU 6. juni 2004 INNLEDNING Samfunnsfagdidaktikk er refleksjoner over forholdet mellom

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 28. mars 1999.

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 28. mars 1999. SIDE 156 SAMFUNNSKUNNSKAP 6$0)8116.8116.$3 Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 28. mars 1999. *5811)$* 0(//20)$*,11/('1,1* Studiet tar sikte på å utdanne

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015.

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. SIDE 200 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG SIDE 55 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

SOSIALANTROPOLOGI FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL EMNEEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) EMNEEKSAMEN HOVEDFAG

SOSIALANTROPOLOGI FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL EMNEEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) EMNEEKSAMEN HOVEDFAG SIDE 183 FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL EMNEEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) EMNEEKSAMEN HOVEDFAG Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 4. februar 1982. Innledning Sosialantropologien er det sammenlignende studium

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Bachelor i arktisk friluftsliv 180 studiepoeng, heltid Alta og Svalbard Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Studiets norske navn er Bachelor i arktisk friluftsliv,

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Studieplan Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2013 Oppnådd grad ved fullført studium Master

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05. RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.2016) I. Formelle kriterier Forkunnskapskrav for å kunne avlegge

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER SIDE 15 ÅRSSTUDIER Årsstudier er et eget studieprogram på ett år (60 studiepoeng) fra ett eller flere fagområder. I noen årsenheter er alle emnene obligatoriske, mens du i andre kan velge mellom flere

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 97 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 06.02.2006 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

SAMFUNNSKUNNSKAP EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL

SAMFUNNSKUNNSKAP EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL SIDE 175 EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 25. januar 1993.

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer