Studiet består av emneeksamener som kan kombineres til grunnfag, mellomfag og hovedfag eller som kan brukes som frie vekttall i en cand.mag.-grad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiet består av emneeksamener som kan kombineres til grunnfag, mellomfag og hovedfag eller som kan brukes som frie vekttall i en cand.mag.-grad."

Transkript

1 SIDE 194 Vedtatt av NLHTs råd , med endringer vedtatt av fakultetet senest 23. januar EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG INNLEDNING Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og prosessene i samfunnslivet. Den handler om hvordan mennesker påvirker hverandre og dermed er med og former de små og store fellesskapene de tilhører. Sosiologiens første lærdom er at ting ikke er slik de synes å være. Det særegne ved sosiologien er at den lar oss se den sosiale verden vi lever i, i et nytt lys. Sosiologer studerer den enkeltes situasjon og utvikling under forskjellige sosiale vilkår, og forholdene innenfor og mellom grupper, organisasjoner, institusjoner og samfunn. Sosiologien undersøker hvordan samfunnet endrer seg i takt med utviklingen i produksjonsliv, teknologi, politikk, og innen en global kultur der mennesker i økende grad krysser kulturelle og geografiske grenser. Formålet med sosiologistudiet er å gjøre studentene kjent med hvordan slike sosiale relasjoner og endringer kan analyseres og undersøkes, og med den kunnskapen om samfunnsforholdene som allerede eksisterer. Det gir en innføring i fellesemner som omfatter sosiologiske teorier og metoder, og det tilbyr spesialisering om viktige forhold i samfunnslivet, for eksempel forelskelse, familie og samliv, produksjon og fordeling av goder og byrder, organisering i et komplekst og teknologisk avansert samfunn, kultur og medier, makt og påvirkning. Studiet består av emneeksamener som kan kombineres til grunnfag, mellomfag og hovedfag eller som kan brukes som frie vekttall i en cand.mag.-grad. EMNEOVERSIKT - LAVERE GRAD Emne Benevnelse Vekttall Underv. SV SOS 105 Individ og samfunn 5 H SV SOS 106 Sosiologiske perspektiver på samfunnet 5 V SV SOS 107 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 5 H/V SV SOS 120 Organisasjon og arbeidsliv 5 V SV SOS 121 Familie- og barndomssosiologi 5 V SV SOS 122 Sosial ulikhet og velferd 5 H SV SOS 123 Mediesosiologi 5 H SV SOS 091 Fagdidaktikk i samfunnskunnskap, sosiologi og statsvitenskap 2,5 H SV SOS 202 Teorier og modeller i sosiologien 5 H/V SV SOS 203 Sosiologisk prosjektoppgave 5 H/V SV SOS 250 Digital kommunikasjon og organisatoriske utfordringer 2,5 H SV SOS 251 Organisasjonsutforming og informasjonsteknologi2,5 H

2 SIDE 195 FAGEKSAMENER Grunnfag Grunnfag inneholder 3 obligatoriske emner og et valgemne. SV SOS 105, SV SOS 106 og SV SOS 107 er obligatoriske, mens studenten velger ett av emnene SV SOS 120, SV SOS 121, SV SOS 122 eller SV SOS 123 som valgfritt emne. Grunnfaget 20 vekttall tar sikte på å gi en første innføring i sosiologiens kunnskaps- og problemområder. Studenten skal gjennom studiet skaffe seg en generell oversikt over sosiologiens arbeidsområde, problemstillinger og begrepsverk. Han/hun skal få kjennskap til samfunnsvitenskapelige grunnlagsproblemer og hovedtrekkene i sosiologiens faglige utvikling. Studenten skal bli fortrolig med de viktigste tilnærminger og metoder i faget slik at han/hun kan orientere seg selvstendig i samfunnsspørsmål og lese forskningslitteratur med utbytte og kritisk sans. Det normale er å ta grunnfag på ett år. Siden bare SV SOS 107 gis hvert semester, må studentene planlegge etter hvilket fordypningsemne de ønsker. De som begynner om høsten, må ta SV SOS 105 og enten SV SOS 107, SV SOS 122 eller SV SOS 123 dette semestret. De som begynner i januar, må ta SV SOS106 og enten SV SOS 107, SV SOS 120 eller SV SOS 121 dette semestret. Mellomfag Mellomfag består av grunnfag og de to obligatoriske emnene SV SOS 202 og SV SOS 203. SV SOS 105, SV SOS 106 og SV SOS 107 må være bestått før studenten kan avlegge eksamen i SV SOS 202 og SV SOS 203. I forhold til grunnfag tar mellomfag sikte på at studenten får en videregående skolering i ulike sosiologiske perspektiver og tilnærminger og utvikler evne til å anvende teori og metode i analyser av forskjellige sosiale fenomener. Delvis overlappende fageksamener SV SOS Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode - 5 vt. - er et obligatorisk emne i både grunnfag statsvitenskap og grunnfag sosiologi. Dersom det er ønskelig med grunnfag i begge fagene kan dette oppnås ved at SV SOS Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode - innlemmes i grunnfag statsvitenskap. Grunnfag sosiologi «etterfylles» med ett ekstra emne fra utvalget av valgfrie emner. EMNEBESKRIVELSER SV SOS 105 Individ og samfunn (Individual and Society) Forelesninger 4 timer pr. uke, øvinger 2 timer pr. uke Dette emnet har to mål. Det ene er å gi en sosiologisk forståelse av samspillet mellom individ og samfunn, det andre er å gi innsikt i sosialt liv og forholdet mellom mennesker, i uformelle og formelle sammenhenger. Det blir også lagt vekt på å belyse kulturens betydning, både for individer og grupper og på samfunnsnivå. Blant de temaene som tas opp er sosialisering og identitetsdanning, handling og forklaringer av sosial atferd, avvik og sosial kontroll, grupper og gruppeprosesser, familie, sosiale nettverk og sosial ulikhet.

3 SIDE 196 Det blir gitt en innføring i aktuell sosiologisk teori innenfor de hovedområdene som tas opp. SV SOS 106 Sosiologiske perspektiver på samfunnet (Sociological Perspectives on Society) 1 semester (vår) Forelesninger 4 timer pr. uke, øvinger 2 timer pr. uke Hovedmålsettingen med emnet er å gi en sosiologisk forståelse av det moderne samfunnet, hvordan det er bygget opp og fungerer og hvilke utviklingstendenser vi kan observere. Ulike teorier om samfunnsutviklingen blir presentert og forklart. Særlig vekt blir lagt på å forklare hvordan sentrale samfunnsinstitusjoner, slik som familie, utdanningssystem, økonomi, religion og styringssystem, utvikles og fungerer. Norske samfunnsforhold blir sett i et internasjonalt og sammenlignende perspektiv. SV SOS 107 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (Research Methods in Social Science) 1 semester (høst og vår) Forelesninger 4 timer pr. uke, øvinger 2 timer pr. uke Godkjent semesteroppgave Innlevering av semesteroppgave 1. november og 1. april Dette emnet gir en innføring i den grunnleggende metodelæren for samfunnsvitenskap. De viktigste framgangsmåter for innsamling og analyse av forskningsmateriale blir gjennomgått. En obligatorisk semesteroppgave skal gi studenten erfaring med å bearbeide og analysere samfunnsvitenskapelige data. Det er mulig for flere studenter å levere felles semesteroppgave. SV SOS 120 Organisasjon og arbeidsliv (Organisation and Working Life) 1 semester (vår) Forelesninger 2 timer pr. uke, gruppeundervisning/øvinger 2 timer pr. uke Godkjent semesteroppgave Innlevering av semesteroppgave 2. mai Emnet gir en innføring i sosiologiske teorier om organisasjoner, samt i arbeid, arbeidsmiljø og arbeidsmarkedsforhold sett fra en sosiologisk synsvinkel. En eller flere semesteroppgaver skal gi studenten erfaring i å bruke sentrale teorier, begrep og perspektiver på området. Det er mulig for inntil fire studenter å levere felles semesteroppgave(r). Semesteroppgaver vurderes og godkjennes bare i vårsemesteret.

4 SIDE 197 SV SOS 121 Familie- og barndomssosiologi (Sociology of Family and Childhood) 1 semester (vår) Forelesninger 2 timer pr. uke, gruppeundervisning/øvinger 2 timer pr. uke Godkjent semesteroppgave Innlevering av semesteroppgave 2. mai Emnet gir en innføring i sosiologiske teorier og familiers utvikling og virkemåte. Forståelsen av barndom er sentralt. Det vil bli lagt vekt på å beskrive sammensetning, funksjoner og relasjoner i familier, og samspillet mellom familier og barns levevilkår. Endringer i forholdet mellom familier, barn og det øvrige samfunnet vil belyses med utgangspunkt i nyere norsk og internasjonal forskning. En eller flere semesteroppgaver skal gi studenten erfaring å bruke sentrale teorier, begrep og perspektiver på området. Det er mulig for inntil fire studenter å levere felles semesteroppgave(r). Semesteroppgaver vurderes og godkjennes bare i vårsemesteret. SV SOS 122 Sosial ulikhet og velferd (Social Inequality and Welfare) Forelesninger 2 timer pr. uke, gruppeundervisning/øvinger 2 timer pr. uke Godkjent semesteroppgave Innlevering av semesteroppgave 15. november Emnet gir en innføring i sosiologiske teorier om sosial ulikhet og lagdeling, herunder fordelingen av levekår, sosial mobilitet, sosial marginalisering og hvordan offentlig politikk påvirker disse forholdene. Utdanningsinstitusjonen har en nøkkelrolle i denne sammenhengen. En eller flere semesteroppgaver skal gi studenten erfaring i å bruke sentrale teorier, begrep og perspektiver på området. Det er mulig for inntil fire studenter å levere felles semesteroppgave(r). Semesteroppgaver vurderes og godkjennes bare i høstsemestret. SV SOS 123 Mediesosiologi (Media Sociology) Forelesninger 2 timer pr. uke, gruppeundervisning/øvinger 2 timer pr. uke Godkjent semesteroppgave Innlevering av semesteroppgave 15. november Emnet gir en innføring i studiet av medier og massekommunikasjon fra en sosiologisk synsvinkel, med særlig vekt på medienes organisering/struktur og samspillet mellom medier og samfunn. Presse og kringkasting er medier som står sentralt i denne sammenhengen. En eller flere semesteroppgaver skal gi studenten erfaring i å bruke sentrale te-

5 SIDE 198 orier, begrep og perspektiver på området. Det er mulig for inntil fire studenter å levere felles semesteroppgave. Semesteroppgaver vurderes og godkjennes bare i høstsemestret. SV SOS 091 Fagdidaktikk i samfunnskunnskap, sosiologi og statsvitenskap (Didactics in Social Science, Sociology and Political Science) Vekttall: 2,5 Forkunnskapskrav: Forelesninger 2 timer pr. uke Grunnfag sosiologi, samfunnskunnskap, statsvitenskap eller tilsvarende utdanning. Eksamen kan avlegges i samme semester som siste eksamen i grunnfaget. 4 timers skriftlig prøve Emnet tar sikte på å gi studentene en innføring i sammenhengen mellom fagets særtrekk og struktur og de krav og utfordringer som er forbundet med fagets formidling og anvendelse i samfunnet. Målet med emnet er også å gi studentene innsikt og øvelse i kritisk analyse av sammenhengen mellom forskningsfag, studiefag og skolefag. Videre er det et mål å anvende kunnskaper fra forsknings- og studiefaget som støtte i utøvelse av lærerarbeid og i forhold til bevisstgjøring i lærerrollen. SV SOS 202 Teorier og modeller i sosiologien (Theories and Models in Sociology) 1 semester (høst/vår) Forkunnskapskrav: Forelesninger 3 timer pr. uke, øvinger 2 timer pr. uke. SV SOS 105, SV SOS 106, SV SOS 107 eller tilsvarende, eller grunnfag samfunnskunnskap og SV SOS 107. I dette emnet skal studentene utvide sin kjennskap til sentrale teorier og kunnskapsområder innen sosiologien og utvikle sin forståelse av hvordan teorier konkretiseres og brukes i forklaring og tolking av sosiale fenomener. SV SOS 203 Sosiologisk prosjektoppgave (Sociological Project Paper) 1 semester (høst/vår) Forelesninger 2 t. pr. uke, øvinger, individuell veiledning Forkunnskapskrav: SV SOS 105, SV SOS 106, SV SOS 107 eller tilsvarende, eller grunnfag samfunnskunnskap og SV SOS 107 Innlevering av prosjektoppgave, 15. november og 2. mai Prosjektoppgave og en muntlig prøve. Den muntlige prøven omfatter både det valgte spesialpensum og prosjektoppgaven. Den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på semesteroppgaven. Formålet med prosjektoppgaven er å gi studenten en forståelse av hvordan teori og empiri knyttes sammen i sosiologiske forskningsarbeider. Det organiseres et felles opplegg for

6 SIDE 199 arbeidet med prosjektoppgavene, hvor studentene får velge et sosiologisk tema eller spørsmål som skal presiseres, drøftes og belyses i den enkeltes oppgave. Det blir gitt veiledning i forbindelse med arbeidet med prosjektoppgavene. Valg av tema eller spørsmål skal godkjennes av veileder. Litteraturen for dette emnet består av et selvvalgt pensum på ca. 600 sider innen et bestemt temaområde i sosiologien. Forslaget til selvvalgt pensum skal godkjennes av veileder, og leveres til instituttet sammen med prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven bør være av størrelsesorden maskinskrevne sider (ca ord) Oppgaven kan etter avtale med veileder utføres som et gruppearbeid av to eller tre studenter, men det skal da være mulig å skille ut de delene som den enkelte er ansvarlig for. Ved gruppearbeid må omfanget av oppgaven være tilsvarende større. SV SOS 250 Digital kommunikasjon og organisatoriske utfordringer (Digital Communication and Organizational Challenges) Vekttall: 2.5 Ett semester (høst) Forelesninger 2 timer pr. uke, øvinger 1 time pr. uke. Forkunnskaper: Grunnkurs i organisasjonslære (fag nr ) eller tilsvarende Semesteroppgave og en muntlig prøve Forutsetter godkjente øvinger Emnet skal gi en forståelse for muligheter og begrensninger som komplekse organisasjoner står ovenfor når de skal ta i bruk og forholde seg til digitalt baserte kommunikasjonsmedier, internt i organisasjoner, så vel som i forhold til partnere, leverandører, kunder og konkurrenter. Undervisning blir gitt sammen med siv.ing.studenter. Emnet kan ikke inngå som del av grunnfag sosiologi eller mellomfagstillegget i sosiologi. SV SOS 251 Organisasjonsutforming og informasjonsteknologi (Organizational Design and Information Technology) Vekttall: 2,5 Ett semester (høst) Forelesninger 2 timer pr. uke, øvinger 1 time pr. uke Forkunnskaper: Grunnkurs i organisasjonslære (fag nr ) eller tilsvarende Semesteroppgave og 4 timers skriftlig eksamen Forutsetter godkjente øvinger Formålet med kurset er å gi en grunnleggende forståelse av de muligheter og begrensninger informasjonsteknologien gir når det gjelder design (utforming og tilrettelegging) av ulike typer organisasjoner innenfor industri, tjenesteproduksjon og forvaltning. Kurset vil passe for siv.ing.-studenter med interesse for organisasjonsspørsmål, studenter i informatikk, og samfunnsfagsstudenter. Kurset dekker kritiske faktorer og valg i design av organisasjoner, menneskelige begrensninger i organisering av arbeid, organisasjonsutforming og teknologi i historisk perspektiv, informasjonsteknologiens bidrag, og fremtidige scenarier for organisasjonsutvikling. Emnet kan ikke inngå som del av grunnfag sosiologi eller mellomfagstillegget i sosiologi.

7 SIDE 200 OVERGANGSORDNINGER Grunnfag: Du har allerede valgt Du må ta SOS 103 SOS 106, SOS 107, ett av SOS SOS 123 SOS 104 SOS 105, SOS 107, to av SOS SOS 123 SOS 102 SOS 105, SOS 106, ett av SOS SOS 123 ett av SOS SOS 118 SOS 105, SOS 106, SOS 107, ett av SOS SOS 123* SOS 103 og SOS 104 SOS 107, ett av SOS SOS 123 SOS 103 og SOS 102 SOS 106, ett av SOS SOS 123 SOS 104 og SOS 102 SOS 105, ett av SOS SOS 123 SOS 104 og ett av SOS SOS 118 SOS 107, SOS 105, ett av SOS SOS 123* SOS 103 og ett av SOS SOS 118 SOS 106 og SOS 107 SOS 102 og ett av SOS SOS 118 SOS 105, SOS 106 SOS 103, SOS 104 og ett av SOS SOS SOS 107, ett av SOS SOS 123* 118 SOS 103, SOS 104, SOS 102 ett av SOS 120-SOS 123 SOS 102, SOS 103, ett av SOS SOS 118 SOS 106 SOS 102, SOS 104, ett av SOS SOS 118 SOS 105, ett av SOS SOS 123* * Hvis du har tatt SOS 115, må du ta SOS 121, 122 el. 123 Hvis du har tatt SOS 116, må du ta SOS 120, 122 el. 123 Hvis du har tatt SOS 117, må du ta SOS 120, 121 el. 123 Hvis du har tatt SOS 118, må du ta SOS 120, 121 el. 122 VEKTTALLSOVERLAPP SOS 103 SOS vekttall SOS 104 SOS vekttall SOS 102 SOS vekttall SOS 115 SOS vekttall SOS 116 SOS vekttall SOS 117 SOS vekttall SOS 118 SOS vekttall HOVEDFAG Hovedfagsstudiet tar sikte på å gi en videregående utdannelse innenfor sosiologien som kunnskapsområde og i samfunnsvitenskapelig arbeidsmåte. Det skal gi studentene en allsidig innføring i ulike sosiologiske tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder. Det skal oppøve studentene til å utføre vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid og gi studentene innsikt og trening i anvendelse av sosiologisk kunnskap i praktiske sosiale problemer og arbeidsoppgaver. Studiet utvikler yrkeskompetanser som er innrettet mot: planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltning og det private næringsliv formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer undervisningsoppgaver, også ut over det videregående skoleverket forskningsarbeid

8 SIDE 201 Opptak til hovedfaget forutsetter cand.mag.-grad med mellomfag sosiologi. Studentene anbefales å avlegge eksamen i MNF SIB1 før opptak til hovedfag, men kan avlegge eksamen i MNF SIB1 første semester på hovedfag. Det gis dispensasjon fra kravet om cand.mag.-grad for studenter som har fullført og bestått eksamener på minimum 70 vekttall og som innenfor disse vekttallene har Examen philosophicum, et grunnfag og mellomfag i sosiologi. Fakultetet benytter hovedfagsavtaler. Studentene vil gjennom en slik avtale få oppnevnt veileder og godkjent tema for oppgaven i løpet av 1. eller 2. semester i hovedfagsstudiet. Studiets oppbygging Hovedfagsstudiet i sosiologi består av: a. En felles del som omfatter de tre obligatoriske emnene SV SOS 310, SV SOS 315 og SV SOS 316. b. En spesialiseringsdel som består av: -et valgfritt emne fra serien SV SOS 352- SV SOS 360, eller et emne under SV SOSX SV SOS 390, som består av hovedoppgaven og obligatorisk deltakelse i et hovedfagsseminar. Hovedfagets oppbygning med vekttall for de ulike komponenter framgår av tabellen nedenfor. Hovedfaget utgjør i alt 40 vekttall som tilsvarer to års normert studietid. Emner Vekttall Sosiologisk teori: -SV SOS Sosiologisk metode: -SV SOS 315 og SV SOS Selvvalgt spesialområdeemne: -fra serien SV SOS 352- SV SOS 360 eller SV SOSX SV SOS 390 Hovedfagsseminar og hovedoppgave 15 Sum: 40 EMNEOVERSIKT Emne Benevnelse Vekttall Underv. Obligatoriske emner: SV SOS 310 Sosiologisk teori 10 V SV SOS 315 Sosiologisk analyse 5 H SV SOS 316 Regresjonsanalyse 5 H/V SV SOS 390 Hovedfagsseminar og hovedoppgave 15 H/V Spesialområder: SV SOS 352 Arbeid og organisasjon 5 H SV SOS 354 Sosial ulikhet, velferd og integrering 5 H SV SOS 356 Bygdesosiologi og regionalpolitikk 5 ** SV SOS 357 Kultur, identitet og livsstil 5 H SV SOS 360 Familie og barndom 5 H SV SOSX 350 Aktuelle sosiologiske emner 5 **

9 SIDE 202 **) Eksamen vil normalt bare bli avholdt i de semestre det undervises i de enkelte emner. Det vil imidlertid bli gitt adgang til å avlegge eksamen en gang i året dersom det skulle være behov. Pensum Pensum i hovedfagsemnene utarbeides av den ansvarlige faglærer. Dersom det melder seg færre enn 5 studenter til et planlagt emne i serien SV SOS 350-SV SOS 362 vil emnet bli avlyst. Opptakskrav til de enkelte emner Alle studenter som tilfredsstiller forkunnskapskravene til de enkelte emner kan søke om opptak selv om de ikke er hovedfagsstudenter i sosiologi, med unntak av emnet SV SOS 390 som er forbeholdt hovedfagsstudenter i sosiologi. I kursbeskrivelsen nedenfor er forkunnskapskravene spesifisert som avlagte emneeksamener i sosiologi. Opptak på grunnlag av grunnfag, mellomfag og emner fra andre fag, som gir tilsvarende faglige forutsetninger, vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Det må da i god tid søkes om dette til fakultetet. EMNEBESKRIVELSER SV SOS 310 Sosiologisk teori (Sociological Theory) Vekttall: 10 1 semester (vår) Forelesninger og seminarer 6 timer pr. uke Forkunnskapskrav: Bestått 70 vekttall inkl. mellomfag i sosiologi To obligatoriske gruppeøvinger. Semesteroppgave ( ord) og skriftlig prøve på 8 timer som teller likt ved utregning av samlet karakter. Emnet behandler hovedretninger innen nyere sosiologisk teori, og emner fra klassisk teori som den nyere teorien særlig refererer til. I nær tilknytning til dette drøftes nyere teoretiske diskusjoner/debatter og spørsmål som disse teoriene aktualiserer. SV SOS 315 Sosiologisk analyse (Sociological Analysis) Seminar 2 timer pr. uke, øvinger 2 timer pr. uke Obligatorisk deltakelse i undervisningen Forkunnskapskrav: SV SOS 107 (eller tilsvarende) Gruppevis semesteroppgave og individuell muntlig eksamen med karakter bestått/ikke bestått. Emnet tar for det første sikte på å vise spennvidden i empirisk rettet sosiologisk analyse og forskningstradisjoner, og problemene med disse. Gjennom drøftinger av forholdet mellom teori, grunnlagsspørsmål og konkrete forskningsopplegg belyses mulighetene for koplinger av sosiologiske teorier og metoder. Emnet gir for det andre en introduksjon til analyse av kvalitative data. Det legges under kurset stor vekt på en reflektert holdning til egen og andres analyse. I forbindelse med kurset vil det bli gitt opplæring i praktisk intervjuing.

10 SIDE 203 SV SOS 316 Regresjonsanalyse (Regression Analysis) 1 semester (høst/vår) Forelesninger 4 timer pr. uke, øvinger 3 timer pr. uke. Forkunnskapskrav: Eksamen i MNF SIB1 Innleveringsfrist for semesteroppgaven er 1. desember og 15. mai Individuell semesteroppgave (maks. 20 sider eksklusive teknisk dokumentasjon) og som teller likt ved utregning av samlet karakter. Emnet gir en innføring i multippel regresjonsanalyse. Det vises hvordan regresjonsanalyse brukes som et redskap i analysen av lineære og ikke-lineære kausalmodeller. Det vil også bli gitt en innføring i grunnprinsippene for logistisk regresjon. Det er anledning til å avlegge eksamen i SV SOS 316 i samme semester som studenten tar eksamen i MNF SIB1. SV SOS 390 Hovedoppgave i sosiologi (Thesis in Sociology) Vekttall: 15 Obligatorisk hovedfagsseminar og individuell veiledning. Godkjent deltakelse på hovedfagsseminaret første semester og et semester senere i hovedfagsstudiet. Forkunnskapskrav: Bestått cand.mag.grad med mellomfag i sosiologi. Hovedoppgaven kan innleveres uten bestemte frister. Hovedoppgaven, presentasjon av hovedoppgave i forelesningsform (ca. 30 minutter) og en muntlig prøve. Forelesningen og den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på hovedoppgaven. SV SOS 390 består av hovedoppgaven og obligatorisk deltakelse i hovedfagsseminaret første semester og et semester senere i hovedfagsstudiet. Hovedoppgaven skal inneholde en vitenskapelig analyse av et sosiologisk emne fortrinnsvis knyttet til det selvvalgte spesialområdet. Oppgaven bør ikke overstige ca. 100 sider eller ca ord. Studenten skal lage en skisse for opplegget for hovedoppgaven i et notat på 4-8 sider som skal legges fram og drøftes på hovedfagsseminaret. Dette notatet gir grunnlag for oppnevning av faglig(e) veileder(e). Studenter kan ikke regne med veiledning utenom semesterperiodene, det vil si i tiden 20. juni til 20. august og i jule- og påskeferiene. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med hovedoppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved innsamling og behandling av data. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en hovedoppgave. I tillegg til å legge fram sitt eget hovedoppgaveprosjekt skal studenten holde en forberedt kommentar til en annen students opplegg i forbindelse med hovedfagsseminaret. SV SOS 390 er siste hovedfagseksamen i sosiologi og studentene melder seg til eksamen ved instituttet på eget skjema som fås ved instituttet, studentekspedisjonene og eksamenskontoret. Det må påregnes en periode på åtte uker fra oppmeldingen leveres til den avsluttende prøven kan bli arrangert. Sammen med oppmeldingen leveres fem eksemplarer av hovedfagsoppgaven. (Instituttet betaler seks eksemplarer, studenten beholder ett selv.)

11 SIDE 204 Dersom studenten leverer inn hovedoppgaven etter 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret, kan det ikke garanteres at sensur og muntlig prøve kan gjennomføres innen utgangen av henholdsvis vår- og høstsemesteret. Den siste prøven i hovedfaget kan normalt ikke avvikles i sommerperioden juni til 20. august. Studentene bør videre være oppmerksom på at sensur av hovedfagsoppgaver som leveres i perioden fra 15. november til 15. januar og 15. mai til 15. august kan ta vesentlig lengre tid enn i andre perioder av året. SV SOS 352 Arbeid og organisasjon (Work and Organisation) Forelesninger 2 timer pr. uke, seminarer 2 timer pr. uke. Forkunnskapskrav: SV SOS 105, SV SOS 106, SV SOS 107 eller tilsvarende. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er 1. desember. Individuell semesteroppgave og muntlig eksamen. Emnet gir en oversikt over sentrale diskusjoner og nyere forskning i norsk og internasjonal arbeids- og organisasjonssosiologi. Kurset vil også ta opp aktuelle tema som vil variere fra gang til gang. Felles pensum er ca. 600 sider, selvvalgt pensum ca. 300 sider. Emnet bygger på SV SOS 120. Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av et tema som tas opp i undervisningen i emnet, og kan ha et omfang på 10 til 15 sider, eller ord. SV SOS 354 Sosial ulikhet, velferd og integrering (Social inequality, welfare and integration) Forelesninger 2 timer pr. uke, seminarer 2 timer pr. uke. Forkunnskapskrav: SV SOS 105, SV SOS 106, SV SOS 107 eller tilsvarende. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er 1. desember. Individuell semesteroppgave og muntlig eksamen. Emnet tar for seg sentrale teorier, tilnærminger og begreper på områdene klasse- og lagdeling, makt og levekår, marginalitet og avvik, mestring og integrering. Både makro- og mikroperspektiver, herunder sosialisering og utdanningsprosesser, samt aktuelle utfordringer innen området, blir søkt dekket. Emnet bygger på SV SOS 122. Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av et tema som tas opp i undervisningen i emnet, og kan ha et omfang på 10 til 15 sider, eller ord. SV SOS 356 Bygdesosiologi og regionalpolitikk (Rural Sociology) 1 semester Forelesninger 2 timer pr. uke, seminarer 2 timer pr. uke. Forkunnskapskrav: SV SOS 105, SV SOS 106, SV SOS 107 eller tilsvarende. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er 15. mai eller 1. desember. Individuell semesteroppgave og muntlig eksamen.

12 SIDE 205 Emnet tar utgangspunkt i det næringsmessige grunnlaget for bygdesamfunnet og søker å vise hvordan utviklingen i primærnæringer, industri og offentlig sektor har betydning for levekårene i distriktene. Regionalpolitikkens betydning og tiltak innen bygdeutvikling drøftes. Felles pensum er ca. 600 sider, selvvalgt pensum ca. 300 sider. Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av et tema som tas opp i undervisningen i emnet, og kan ha et omfang på 10 til 15 sider, eller ord. SV SOS 357 Kultur, identitet og livsstil (Culture, Identity and Life Style) Forelesninger 2 timer pr. uke, seminarer 2 timer pr. uke. Forkunnskapskrav: SV SOS 105, SV SOS 106, SV SOS 107 eller tilsvarende. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er 1. desember. Individuell semesteroppgave og muntlig eksamen. Emnet tar for seg sentrale teorier, tilnærminger og begreper om både dypkultur og overflatekultur. Det behandler spørsmålene om sammenheng og konflikt i trosoppfatninger, verdier, normer og kunnskaper på viktige samfunnsområder, og medienes rolle i denne forbindelse. Det gir innsikt i kommunikasjonsprosesser og konsekvenser av strukturelle og kulturelle endringer for menneskers identitet og levemåter, og nye kulturelle ytringer som konsumerisme, kroppsdyrking, materialisme m.m. Felles pensum er ca. 600 sider, selvvalgt pensum ca. 300 sider. Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av et tema som tas opp i undervisningen i emnet, og kan ha et omfang på 10 til 15 sider, eller ord. SV SOS 360 Familie og barndom (Family and Childhood) Forelesninger 2 timer pr. uke, seminarer 2 timer pr. uke. Forkunnskapskrav: SV SOS 105, SV SOS 106, SV SOS 107 eller tilsvarende. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er 1. desember. Individuell semesteroppgave og muntlig eksamen. Kurset har til hensikt å gi et innblikk i sentrale teoretiske og begrepsmessige problemer innen feltet familie- og barndomssosiologi. Det vil bli lagt vekt på endringer i familien i det moderne samfunnet, og hvilken betydning dette har for voksne og barn. Emnet reiser spørsmål om sammenhenger mellom familieutvikling på den ene siden, og forholdet mellom generasjoner på den andre. Har barn og voksne felles interesser? Kurset vil legge vekt på å belyse kulturelle endringer i vårt syn på familie og barndom. Det vil også ta opp forskning med vekt på framveksten av nye familietyper, og nye grenseflater mellom stat, marked, generasjoner og familie. Endrede relasjoner mellom foreldre og barn, og ikke minst mellom kjønnene vil være sentrale tema i kurset. Felles pensum er ca. 600 sider, selvvalgt pensum ca. 300 sider. Emnet bygger på SV SOS 121. Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av et tema som tas opp i undervisningen i emnet, og kan ha et omfang på 10 til 15 sider, eller ord. I tillegg er følgende emner fra hovedfag i statsvitenskap godkjent som valgfrie spesialområdeemner i sosiologi: SV POL 340: Politisk adferd og offentlig opinion.

13 SIDE 206 SV POL 341: SV POL 345: SV POL 346: SV POLX 350: Policy-analyse. Velferdsstaten: utvikling og konflikter. Politisk kultur og politisk psykologi. Relevante emner godkjennes etter søknad. VEKTTALLSOVERLAPP SV SOS 310 SOS 30/SOS vekttall SV SOS 315 SOS 33/SOS vekttall SV SOS 315 SOS 34/SOS vekttall SV SOS 316 SOS 31/SOS vekttall SV SOS 316 SOS vekttall

SOSIOLOGI INNLEDNING EMNEOVERSIKT EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG

SOSIOLOGI INNLEDNING EMNEOVERSIKT EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG SIDE 215 EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG Vedtatt av NLHTs råd 06.03.70, med endringer vedtatt av fakultetet senest 23. mars 1999. INNLEDNING Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og prosessene

Detaljer

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 20. mars 2001.

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 20. mars 2001. SIDE 147 Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 20. mars 2001. GRUNNFAG MELLOMFAG INNLEDNING Studiet tar sikte på å utdanne lærere i samfunnskunnskap, og å

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 Kursansvarlig: Berit Skog Innleveringsfrist for prosjektoppgaven: 11. mai NB! Alle kurs som arrangeres i forbindelse med SOS2001, er obligatoriske. Fellesundervisning:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011. SIDE 378 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I MASTER I INNLEDNING Hva er sosiologi?

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PhD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI

STUDIEPLAN FOR PhD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 246 STUDIEPLAN FOR PhD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI Studieplanen er hjemlet i Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), vedtatt i styret ved NTNU

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. SIDE 238 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. BACHELOR I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet

Detaljer

Vedtatt av fakultetet 2. mars 1987, med endringer siste gang 23. januar 2001.

Vedtatt av fakultetet 2. mars 1987, med endringer siste gang 23. januar 2001. SIDE 109 Vedtatt av fakultetet 2. mars 1987, med endringer siste gang 23. januar 2001. EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG INNLEDNING Pedagogikk er læren eller vitenskapen om oppdragelse og undervisning.

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

2011-2012 Samfunnsfag 1. Samfunnsfag 1. Meny. Generell beskrivelse av studiet. Studieprogramkode: Omfang: 30 studiepoeng (/lexicon/7#studiepoeng)

2011-2012 Samfunnsfag 1. Samfunnsfag 1. Meny. Generell beskrivelse av studiet. Studieprogramkode: Omfang: 30 studiepoeng (/lexicon/7#studiepoeng) 2011-2012 Samfunnsfag 1 Meny Studieplan: Samfunnsfag 1 Studieprogramkode: Omfang: 30 studiepoeng (/lexicon/7#studiepoeng) Varighet: 2 semestre Type studium: Grunnstudium Opptakskapskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 91 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Årsstudium i statsvitenskap

Årsstudium i statsvitenskap Årsstudium i statsvitenskap Studienavn Årsstudium i statsvitenskap 60 Varighet 1 år Organisering Nettstudier Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Studieprogram B-SOSIOL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 280 CAND.MAG.-GRAD MED DIPLOMOPPGAVE I ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE FAG STORFAG ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE FAG DIPLOMOPPGAVE Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

POL1001 Politisk teori og politisk atferd 1. semester/høst SØK1000 (inkl. Ex.fac.) Innføring i SØK1010 Matematikk og mikroøkonomi

POL1001 Politisk teori og politisk atferd 1. semester/høst SØK1000 (inkl. Ex.fac.) Innføring i SØK1010 Matematikk og mikroøkonomi SIDE 275 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2012. BACHELOR I Kort om politisk økonomi Politisk økonomi er studiet

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Teknologi og samfunn - Forkurs for ingeniørutdanning

Teknologi og samfunn - Forkurs for ingeniørutdanning Teknologi og samfunn - Forkurs for ingeniørutdanning Emnekode: FIN170_2, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Samfunnsfag (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Emnekode: FIN110_3, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Semester undervisningsstart og

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Informasjon om Sosiologi og sosialantropologi Programfag

Informasjon om Sosiologi og sosialantropologi Programfag BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Eksamensseksjonen Informasjon om Sosiologi og sosialantropologi Programfag Fagkode SAM3019 Fagnavn Sosiologi og sosialantropologi programfag Utdanningsprogram: Studiespesialisering

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 ARKEOLOGI BACHELOR STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om arkeologi Arkeologien studerer fortidens kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av fysiske etterlatenskaper

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG

FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG SIDE 488 FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25.3.2011 INNLEDNING Femårig lektorutdanning i samfunnsfag er et studium

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Det er ingen krav om forkunnskaper utover opptakskravet til studiet.

Det er ingen krav om forkunnskaper utover opptakskravet til studiet. Emnenavn (en) ICT and learning Emnenavn (nb) IKT og læring Omfang 30 Studiepoeng Studienivå Syklus 1 Undervisningsspråk Norsk Organisasjonstilhørighet GLU5-10 Emneansvarlig Jan Frode Haugseth Forkunnskapskrav

Detaljer

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 Studenten er selv ansvarlig for å sette seg inn i de krav som er beskrevet i studieplanen. Når det gjelder emnebeskrivelser og eventuelle forkunnskapskrav

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMMET

BESKRIVELSE AV PROGRAMMET 197 STUDIEPLAN FOR PhD-PROGRAMMET I PSYKOLOGI Studieplanen er hjemlet i Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), vedtatt i Styret ved NTNU

Detaljer

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogrammet i dokumentasjonsvitenskap har to studieretninger. Velger du dokumentforvaltning kan du arbeid som bibliotekar i alle typer bibliotek,

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Master i helsevitenskap. Anne Norheim Innlegg ved faglunsj, SESAM 9.01.12

Master i helsevitenskap. Anne Norheim Innlegg ved faglunsj, SESAM 9.01.12 Master i helsevitenskap Anne Norheim Innlegg ved faglunsj, SESAM 9.01.12 1 Bakgrunn for studiet Bygger på tverrfaglig master som ble etablert i 2005 (Master i helse og sosialfag med fokus på brukerperspektiv)

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer