Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 28. mars 1999.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 28. mars 1999."

Transkript

1 SIDE 156 SAMFUNNSKUNNSKAP 6$0) $3 Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 28. mars *5811)$* 0(//20)$*,11/('1,1* Studiet tar sikte på å utdanne lærere i samfunnskunnskap, og å inngå som en del av yrkesutdanningen til personer som vil arbeide i offentlig og privat administrasjon, i media, organisasjoner eller i praktisk politikk. Studiet kan dessuten tjene som en generell innføring i samfunnsvitenskap med sikte på videregående studier i sosiologi, politisk sosiologi og sosialøkonomi. Studiet tar sikte på å gi en mangesidig innføring i det moderne industrisamfunns framvekst og oppbygging og gi kunnskap i samfunnsvitenskapelig tenkemåte slik at studenten kan arbeide selvstendig med samfunnsproblemer. Studiet er bygd opp som et årskurs med start hvert høstsemester. (01(29(56,.7 Emne Tittel Vekttall Underv. SV SOS 105 Individ og samfunn 5 H HF HIST 232 Økonomisk historie i nyere tid 5 H SV SØ 100 Innføring i sosialøkonomi 5 V SV POL 106 Offentlig politikk og administrasjon 5 H SV SOS 106 Sosiologiske perspektiver på samfunnet 5 V SV SOS 120 Organisasjon og arbeidsliv 5 V SV SOS 121 Familie- og barndomssosiologi 5 V SV SOS 122 Sosial ulikhet, lagdeling og utdanning 5 H SV SOS 123 Mediesosiologi 5 H HF SAM 203 Internasjonal politikk 10 H/V SV SOS 091 Fagdidaktikk i samfunnskunnskap, sosiologi 2,5 H og statsvitenskap SV SOS 202 Teorier og modeller i sosiologien 5 H/V SV SOS 203 Sosiologisk prosjektoppgave 5 H/V Det blir arrangert eksamen i alle emner hvert semester. )$*(.6$0(1(5 *UXQQIDJVDPIXQQVNXQQVNDS består av emnene SV SOS 105, SV SØ 100, HF HIST 232, og ett av emnene SV POL 106, SV SOS 106, SV SOS 120, SV SOS 121, SV SOS 122 eller SV SOS 123. 'HOYLVRYHUODSSHQGHIDJHNVDPHQHU SV SØ 100 Innføring i sosialøkonomi - 5 vt. - er et obligatorisk emne i både grunnfag samfunnskunnskap og grunnfag sosialøkonomi. Dersom det er ønskelig med grunnfag i begge fagene, kan dette oppnås ved at SV SØ 100 "Innføring i sosialøkonomi"

2 SAMFUNNSKUNNSKAP SIDE 157 innlemmes i grunnfag sosialøkonomi. Grunnfag samfunnskunnskap etterfylles med ett ekstra emne fra utvalget av valgfrie emner. 0HOORPIDJVDPIXQQVNXQQVNDS kan enten bestå av kombinasjonen: -Grunnfag + SV SOS 202 og SV SOS 203 eller -Grunnfag og HF SAM 203. SV SOS 202 og SV SOS 203 forutsetter bl.a. forkunnskaper i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Studenter som ønsker å avlegge mellomfag i samfunnskunnskap etter denne varianten må derfor ha eksamen i SV SOS 107 (se studieplanen for sosiologi) eller annen eksamen som gir tilsvarende metodekunnskaper. (01(%(6.5,9(/6(,QGLYLGRJVDPIXQQ,QGLYLGXDODQG6RFLHW\ Forelesninger 4 timer pr. uke øvinger 2 timer pr. uke Dette emnet har to mål. Den ene er å gi en sosiologisk forståelse av samspillet mellom individ og samfunn, den andre er å gi innsikt i sosialt liv og forholdet mellom mennesker, i uformelle og formelle sammenhenger. Det blir også lagt vekt på å belyse kulturens betydning, både for individer og grupper og på samfunnsnivå. Blant de temaene som tas opp er sosialisering og identitetsdanning, handling og forklaringer av sosial atferd, avvik og sosial kontroll, grupper og gruppeprosesser, familie, sosiale nettverk og sosial ulikhet. Det blir gitt en innføring i aktuell sosiologisk teori innenfor de hovedområdene som tas opp. +)+,67 NRQRPLVNKLVWRULHLQ\HUHWLG (FRQRPLFDQG6RFLDO+LVWRU\ Forelesninger på normalt 3 timer pr. uke 4 timers skriftlig prøve Dette emnet tar sikte på å gi studenten en innføring i norsk og internasjonal økonomisk historie med vekt på det 20. århundre. Den internasjonale delen legger vekt på det europeiske utvikling og inkluderer føringer tilbake til det moderne gjennombruddet på 1800-tallet. Emnet vil søke å gi en oversikt over hovedtrekkene i den generelle utviklingen i perioden. Artikkelstoffet har som mål å gi studenten forståelse av hvordan historikeren resonnerer, hvordan man bruker begreper. Artiklene er også viktige da de kobler kunnskap om generelle internasjonale da de kobler kunnskap om generelle internasjonale utviklingstrekk til den norske erfaring og kaster lys over begge. Pensumtekstene er av ulik vanskelighetsgrad. Det vil bli tatt hensyn til dette i undervisningen.

3 SIDE 158 SAMFUNNSKUNNSKAP 696,QQI ULQJLVRVLDO NRQRPL,QWURGXFWLRQWR(FRQRPLFV 1 semester (vår) 4 t. forelesning og 1 t. øving To godkjente obligatoriske øvingsoppgaver Innlevering av obligatoriske øvingsoppgaver: 1. mars og 15. april i vårsemesteret og 1. oktober og 1. november i høstsemesteret 5 timers skriftlig prøve Eksamensdagene finnes i egen tabell bakerst i boka SV SØ 100 gir en innføring i økonomiske grunnbegreper og oversikt over vårt økonomiske system. Det legges vekt på å vise hvordan økonomiske resonnementer kan brukes i diskusjon av aktuelle problemstillinger knyttet til f.eks. arbeidsledighet, inflasjon, miljøproblemer, inntektsfordeling og internasjonalt økonomisk samkvem. 6932/ 2IIHQWOLJSROLWLNNRJDGPLQLVWUDVMRQ 3XEOLF3ROLF\DQG3XEOLF$GPLQLVWUDWLRQ Forelesninger 4 timer pr. uke, gruppeundervisning/øvinger 2 timer pr. uke Emnet gir en innføring i teori og empiri omkring det politiske styringssystemets virkemåte og innholdet i den offentlige politikken. Sentrale problemstillinger er knyttet til forholdet mellom statsmaktene, forvaltningens virkemåte, forholdet mellom stat og kommuner og velferdsstatens historiske grunnlag og framtidige utfordringer. 6RVLRORJLVNHSHUVSHNWLYHUSnVDPIXQQHW 6RFLRORJLFDO3HUVSHFWLYHVRQ6RFLHW\ 1 semester (vår) Forelesninger 4 timer pr. uke, øvinger 2 timer pr. uke Hovedmålsettingen med emnet er å gi en sosiologisk forståelse av det moderne samfunnet, hvordan det er bygget opp og fungerer og hvilke utviklingstendenser vi kan observere. Ulike teorier om samfunnsutviklingen blir presentert og forklart.særlig vekt blir lagt på å forklare hvordan sentrale samfunnsinstitusjoner, slik som familie, utdanningssystem, økonomi, religion og styringssystem, utvikles og fungerer. Norske samfunnsforhold blir sett i et internasjonalt og sammenlignende perspektiv. 2UJDQLVDVMRQRJDUEHLGVOLY 2UJDQLVDWLRQDQG:RUNLQJ/LIH 1 semester (vår) Forelesninger 2 timer pr. uke, gruppeundervisning/ øvinger 2 timer pr. uke

4 SAMFUNNSKUNNSKAP SIDE 159 Innlevering av semesteroppgave: 2. mai Emnet gir en innføring i sosiologiske teorier om organisasjoner, samt i arbeid, arbeidsmiljø og arbeidsmarkedsforhold sett fra en sosiologisk synsvinkel. En eller flere semesteroppgaver skal gi studenten erfaring i å bruke sentrale teorier, begrep og perspektiver på området. Det er mulig for inntil fire studenter å levere felles semesteroppgave(r). Semesteroppgaver vurderes og godkjennes bare i vårsemesteret. )DPLOLHRJEDUQGRPVVRVLRORJL 6RFLRORJ\RI)DPLO\DQG&KLOGKRRG 1 semester (vår) Forelesninger 2 timer pr. uke, gruppeundervisning/ øvinger 2 timer pr. uke Innlevering av semesteroppgave: 2. mai Emnet gir en innføring i sosiologiske teorier og familiers utvikling og virkemåte. Forståelsen av barndom er sentralt. Det vil bli lagt vekt på å beskrive sammensetning, funksjoner og relasjoner i familier, og samspillet mellom familier og barns levevilkår. Endringer i forholdet mellom familier, barn og det øvrige samfunnet vil belyses med utgangspunkt i nyere norsk og internasjonal forskning. En eller flere semesteroppgaver skal gi studenten erfaring i å bruke sentrale teorier, begrep og perspektiver på området. Det er mulig for inntil fire studenter å levere felles semesteroppgave(r). Semesteroppgaver vurderes og godkjennes bare i vårsemesteret. 6RVLDOXOLNKHWRJYHOIHUGXWGDQQLQJ 6RFLDO,QHTXDOLW\DQG:HOIDUH Forelesninger 2 timer pr. uke, gruppeundervisning/øvinger 2 timer pr. uke Innlevering av semesteroppgave 1. november Emnet gir en innføring i sosiologiske teorier om sosial ulikhet og lagdeling, herunder fordelingen av levekår, sosial mobilitet, sosial marginalisering og hvordan offentlig politikk påvirker disse forholdene. Utdanningsinstitusjonen har en nøkkelrolle i denne sammenhengen. En eller flere semesteroppgaver skal gi studenten erfaring å bruke sentrale teorier, begrep og perspektiver på området. Det er mulig for inntil fire studenter å levere felles semesteroppgave(r). Semesteroppgaver vurderes og godkjennes bare i vårsemesteret.

5 SIDE 160 SAMFUNNSKUNNSKAP 0HGLHVRVLRORJL 0HGLD6RFLRORJ\ Forelesninger 2 timer pr. uke, gruppeundervisning/øvinger 2 timer pr. uke Innlevering av semesteroppgave 1. november Emnet gir en innføring i studiet av medier og massekommunikasjon fra en sosiologisk synsvinkel, med særlig vekt på medienes organisering/struktur og samspillet mellom medier og samfunn. Presse og kringkasting er medier som står sentralt i denne sammenhengen. En eller flere semesteroppgaver skal gi studenten erfaring å bruke sentrale teorier, begrep og perspektiver på området. Det er mulig for inntil fire studenter å levere felles semesteroppgave. Semesteroppgaver vurderes og godkjennes bare i høstsemestret. +)6$0,QWHUQDVMRQDOSROLWLNN,QWHUQDWLRQDO3ROLWLFV Vekttall: 10 Normalt 4-6 timer undervisning pr. uke Forkunnskapskrav: Ingen 8 timers skriftlig prøve Internasjonal politikk omfatter studiet av adferd mellom stater og institusjoner, hovedsakelig sett i et samtidshistorisk perspektiv. Målet er å gi oversikt, trekke opp store linjer og drøfte problemstillinger på det statlige, regionale og globale plan. De historiske perspektiver vil bli kombinert med enkelte mer teoretiske, statsvitenskapelige tilnærmingsmåter. Studiet faller i to hoveddeler med pensum av ulikt omfang. I tillegg kommer et kildepensum. 1. Norge i internasjonal politikk, ca. 1/3 av HF SAM 203. Innføring i: -Beslutningsprosessen i norsk utenrikspolitikk. -Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, med særlig vekt på etterkrigsperioden. -Norsk u-landspolitikk 2. Internasjonal politikk med punktanalyse, ca. 2/3 av HF SAM 203. Innføring i: Det internasjonale politiske system. Den kalde krigen med de sentrale historiske tolkninger. Internasjonal krisehåndtering: Cubakrisen 1962 som grunnlag for en kombinert historisk/statsvitenskapelig analyse. Integrasjonsutviklingen i Europa. Nasjonalisme som internasjonal konfliktskaper. 3.verden problemer. HF SAM 203 vil sammen med grunnfag samfunnskunnskap, gi studentene de kunnskaper og den innsikt de behøver for å kunne undervise i samfunnskunnskap i videregående skole. Studiet vil samtidig gi nyttige bakgrunnskunnskaper for de som tar sikte på å

6 SAMFUNNSKUNNSKAP SIDE 161 arbeide i forvaltningen, i massemedia, og i organisasjoner. HF SAM 203 kan erstatte HF HIST 203 i mellomfag i historie, når studenten i tillegg har grunnfag i historie. HF SAM 203 er ikke velegnet som selvstudium, og bør derfor velges av studenter som har adgang til undervisning i faget. )DJGLGDNWLNNLVDPIXQQVNXQQVNDSVRVLRORJL RJVWDWVYLWHQVNDS'LGDFWLFVLQ6RFLDO6FLHQFH 6RFLHORJ\DQG3ROLWLFDO6FLHQFH Vekttall: 2,5 Forelesninger 2 timer pr. uke Forkunnskapskrav: Grunnfag sosiologi, samfunnskunnskap eller statsvitenskap. Det gis anledning til å avlegge eksamen i emnet i det samme semester som grunnfag fullføres. 4 timers skriftlig prøve Emnet tar sikte på å gi studentene en innføring i sammenhengen mellom fagets særtrekk og struktur og de krav og utfordringer som er forbundet med fagets formidling og anvendelse i samfunnet. Målet med emnet er også å gi studentene innsikt og øvelse i kritisk analyse av sammenhengen mellom forskningsfag, studiefag og skolefag. Videre er det et mål å anvende kunnskaper fra forsknings- og studiefaget som støtte i utøvelse av lærerarbeid og i forhold til bevisstgjøring i lærerrollen. 7HRULHURJPRGHOOHULVRVLRORJLHQ 7KHRULHVDQG0RGHOVLQ6RFLRORJ\ 1 semester (høst/vår) Forelesninger 3 timer pr. uke, øvinger 2 timer pr. uke Forkunnskapskrav: SV SOS 105, SV SOS 106, SV SOS 107 eller tilsvarende, eller grunnfag samfunnskunnskap og SV SOS 107 I dette emnet skal studentene utvide sin kjennskap til sentrale teorier og kunnskapsområder innen sosiologien og utvikle sin forståelse av hvordan teorier konkretiseres og brukes i forklaring og tolking av sosiale fenomener. 6RVLRORJLVNSURVMHNWRSSJDYH 6RFLRORJLFDO3URMHFW3DSHU 1 semester (høst/vår) Forelesninger 2 timer pr. uke, øvinger, individuell veiledning. Forkunnskapskrav: SV SOS 105, SV SOS 106, SV SOS 107 eller tilsvarende, eller grunnfag samfunnskunnskap og SV SOS 107 Innlevering av prosjektoppgave, 15. nov. og 2. mai Prosjektoppgave og en muntlig prøve. Den muntlige prøven omfatter både det valgte spesialpensum og prosjektoppgaven. Den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på semesteroppgaven, normalt med maksimum 3 tideler.

7 SIDE 162 SAMFUNNSKUNNSKAP Formålet med prosjektoppgaven er å gi studenten en forståelse av hvordan teori og empiri knyttes sammen i sosiologiske forskningsarbeider. Det organiseres et felles opplegg for arbeidet med prosjektoppgavene, hvor studentene får velge et sosiologisk tema eller spørsmål som skal presiseres, drøftes og belyses i den enkeltes oppgave. Det blir gitt veiledning i forbindelse med arbeidet med prosjektoppgavene. Valg av tema eller spørsmål skal godkjennes av veileder. Litteraturen for dette emnet består av et selvvalgt pensum på ca. 600 sider innen et bestemt temaområde i sosiologien. Forslaget til selvvalgt pensum skal godkjennes av veileder, og leveres til instituttet sammen med prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven bør være av størrelsesorden maskinskrevne sider (ca ord). Oppgaven kan etter avtale med veileder utføres som et gruppearbeid av to eller tre studenter, men det skal da være mulig å skille ut de delene som den enkelte er ansvarlig for. Ved gruppearbeid må omfanget av oppgaven være tilsvarende større. 29(5*$1*625'1,1*(5 *UXQQIDJ 'XKDUDOOHUHGHWDWW 'XPnWD SOS 103 SØ 100, HIST 232, valgfritt emne* SØ 101 HIST 232, valgfritt emne*, SOS 103** HIST 110 SOS 103**, SØ 100, valgfritt emne* valgfritt emne*** SOS 103**, SØ 100, HIST 232 SAM 111 SOS 105, SØ 100, HIST 232, valgfritt emne* SOS 103, SØ 101 HIST 232, valgfritt emne*** SOS 103, HIST 110 SØ 100, valgfritt emne* SOS 103, valgfritt emne*** HIST 232, SØ 100 SOS 103, SAM 111 HIST 232, SØ 100, valgfritt emne* SØ 101, HIST 110 SOS 105, valgfritt emne*, SAM 111**** SØ 101, valgfritt emne*** SOS 105, SØ 100, SAM 111**** SØ 101, SAM 111 SOS 105, HIST 111, valgfritt emne* HIST 110, valgfritt emne*** SOS 105, SØ 100, SAM 111**** HIST 110, SAM 111 SAM 105, SØ 100, valgfritt emne* valgfritt emne***, SAM 111 SOS 105, SØ 100, HIST 111 SOS 103, SØ 101, HIST 110 valgfritt emne*, SAM 111**** SOS 103, HIST 110, valgfritt emne*** SØ 100, SAM 111**** SOS 103, SØ 101, SAM 111 valgfritt emne*, HIST 232 SOS 103, HIST 110, SAM 111 valgfritt emne*, SØ 100 SOS 103, valgfritt emne***, SAM 111 HIST 232, SØ 100 SOS 103, valgfritt emne***, SØ 101, HIST 110 SAM**** SOS 103, valgfritt emne***, SØ 101, SAM 111 HIST232 SOS 103, valgfritt emne***, HIST 110, SAM 111 SØ 100 SOS 103, HIST 110, SØ 101, SAM 111 valgfritt emne HIST 110, SØ 101, valgfritt emne*, SAM 111 SOS 103** * Her menes emnene POL 106, SOS 106, SOS 120, SOS 121, SOS 122 og SOS 123 ** Du eksamensoppmelder deg og tar eksamen i det gamle emnet SOS 103 (6 vkt). Det vil bli arrangert eksamen i SOS 103 til og med høstsemesteret *** Her menes emnene POL 103, SOS 104, SOS 115, SOS 116, SOS 117 og SOS 118. Det vil bli arrangert eksamen i disse emnene til og med høstsemesteret **** Det vil bli gitt veiledning i det gamle emnet SAM 111 til og med høstsemesteret 2000.

8 0HOORPIDJ Se studieplan for sosiologi SAMFUNNSKUNNSKAP SIDE 163

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999.

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999. SIDE 166 EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999. INNLEDNING Studiet tar sikte på

Detaljer

SAMFUNNSKUNNSKAP EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL

SAMFUNNSKUNNSKAP EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL SIDE 175 EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 25. januar 1993.

Detaljer

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 20. mars 2001.

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 20. mars 2001. SIDE 147 Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av fakultet senest 20. mars 2001. GRUNNFAG MELLOMFAG INNLEDNING Studiet tar sikte på å utdanne lærere i samfunnskunnskap, og å

Detaljer

Vedtatt av NLHTs råd , med endringer vedtatt av fakultetet senest 28. mars 2000.

Vedtatt av NLHTs råd , med endringer vedtatt av fakultetet senest 28. mars 2000. SIDE 204 626,2/2*, Vedtatt av NLHTs råd 06.03.70, med endringer vedtatt av fakultetet senest 28. mars 2000. (01((.6$0(1(5 GRUNNFAG MELLOMFAG +29(')$*,11/('1,1* Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

SOSIOLOGI INNLEDNING EMNEOVERSIKT EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG

SOSIOLOGI INNLEDNING EMNEOVERSIKT EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG SIDE 215 EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG Vedtatt av NLHTs råd 06.03.70, med endringer vedtatt av fakultetet senest 23. mars 1999. INNLEDNING Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og prosessene

Detaljer

Studiet består av emneeksamener som kan kombineres til grunnfag, mellomfag og hovedfag eller som kan brukes som frie vekttall i en cand.mag.-grad.

Studiet består av emneeksamener som kan kombineres til grunnfag, mellomfag og hovedfag eller som kan brukes som frie vekttall i en cand.mag.-grad. SIDE 194 Vedtatt av NLHTs råd 06.03.70, med endringer vedtatt av fakultetet senest 23. januar 2001. EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG INNLEDNING Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og prosessene

Detaljer

.2120,6.$'0,1,675$7,97678',80

.2120,6.$'0,1,675$7,97678',80 ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 257.2120,6.$'0,1,675$7,97678',80 Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer vedtatt senest 23. mars 1999. &$1'0$**5$'0('',3/20233*$9(,.2120,6.

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 28. mars 2000.

Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 28. mars 2000. STATSVITENSKAP SIDE 217 67$769,7(16.$3 Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 28. mars 2000. *5811)$* 0(//20)$* +29(')$* (01((.6$0(1(5,11/('1,1* Statsvitenskap er studiet

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 421 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

SAMFUNNSKUNNSKAP BACHELORGRAD I SAMFUNNSKUNNSKAP

SAMFUNNSKUNNSKAP BACHELORGRAD I SAMFUNNSKUNNSKAP SIDE 171 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 29.04.03. BACHELORGRAD I INNLEDNING Studiet tar sikte på å utdanne lærere i samfunnskunnskap,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Innledning Årsstudiet i samfunnsfag

Detaljer

Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 23. januar 2001.

Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 23. januar 2001. SIDE 207 Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 23. januar 2001. GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG EMNEEKSAMENER INNLEDNING Statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i

Detaljer

SOSIALANTROPOLOGI FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL EMNEEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) EMNEEKSAMEN HOVEDFAG

SOSIALANTROPOLOGI FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL EMNEEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) EMNEEKSAMEN HOVEDFAG SIDE 183 FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL EMNEEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) EMNEEKSAMEN HOVEDFAG Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 4. februar 1982. Innledning Sosialantropologien er det sammenlignende studium

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering 1 / 11 Studieplan 2016/2017 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går på heltid over ett år. Bakgrunn for studiet Årsstudiet

Detaljer

Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 23. januar 2001.

Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 23. januar 2001. SIDE 212 Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 23. januar 2001. GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG EMNEEKSAMENER INNLEDNING Statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 259 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 06.02.2006. BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 232 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.03.04. BACHELORGRAD I INNLEDNING Bachelorgraden i samfunnskunnskap tar sikte

Detaljer

Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 28. april EMNEOVERSIKT - lavere grad Emne Benevnelse Vekttall Underv.

Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 28. april EMNEOVERSIKT - lavere grad Emne Benevnelse Vekttall Underv. SIDE 232 GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG EMNEEKSAMENER Vedtatt av kollegiet 20. november 1991 med endringer vedtatt siste gang 28. april 1999. INNLEDNING Statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i

Detaljer

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE EMNER OM INTERNASJONALE FORHOLD

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE EMNER OM INTERNASJONALE FORHOLD SAMFUNNSVITENSKAPELIGE EMNER OM INTERNASJONALE FORHOLD SIDE 249 SAMFUNNSVITENSKAPELIGE EMNER OM INTERNASJONALE FORHOLD Det norske samfunn og norsk næringsliv preges i stigende grad av internasjonalisering.

Detaljer

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 Kursansvarlig: Berit Skog Innleveringsfrist for prosjektoppgaven: 11. mai NB! Alle kurs som arrangeres i forbindelse med SOS2001, er obligatoriske. Fellesundervisning:

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE SIDE 364 FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE STUDIEÅRET 1999/2000 Ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse forhåndslegges

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Sosiologien er vitenskapen om menneskelig samliv, slik det arter seg på det globale plan, det nasjonale plan, eller i samfunnsenheter av varierende størrelser, helt ned til smågrupper og

Detaljer

SOSIOLOGI EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG

SOSIOLOGI EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG SIDE 195 Vedtatt av NLHTs råd 06.03.70, med endringer vedtatt av fakultetet senest 23. januar 2001. EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG HOVEDFAG INNLEDNING Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og prosessene

Detaljer

Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 2 H SV SA 007 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon

Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 2 H SV SA 007 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon SIDE 185 Vedtatt i Kollegiet 10. mars 1993, med endringer vedtatt i Kollegiet senest 29. mars 2000 og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 12. desember 2000. EMNEEKSAMENER HOVEDFAG

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE STU- DIEÅRET 2001/2002

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE STU- DIEÅRET 2001/2002 SIDE 319 FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE STU- DIEÅRET 2001/2002 Ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse forhåndslegges alle skriftlige eksamener på lavere grad for ett

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. SIDE 238 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. BACHELOR I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

2011-2012 Samfunnsfag 1. Samfunnsfag 1. Meny. Generell beskrivelse av studiet. Studieprogramkode: Omfang: 30 studiepoeng (/lexicon/7#studiepoeng)

2011-2012 Samfunnsfag 1. Samfunnsfag 1. Meny. Generell beskrivelse av studiet. Studieprogramkode: Omfang: 30 studiepoeng (/lexicon/7#studiepoeng) 2011-2012 Samfunnsfag 1 Meny Studieplan: Samfunnsfag 1 Studieprogramkode: Omfang: 30 studiepoeng (/lexicon/7#studiepoeng) Varighet: 2 semestre Type studium: Grunnstudium Opptakskapskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 254 Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer vedtatt senest 9.februar 2001. CAND.MAG.-GRAD MED DIPLOMOPPGAVE I ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE FAG STORFAG ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG NO EN Samfunnsfag Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant

Detaljer

OPPTAK (jfr. 5 i Ph.d.-forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i statsvitenskap.

OPPTAK (jfr. 5 i Ph.d.-forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i statsvitenskap. PH.D.-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP - 2016/2017 Læringsmål for Ph.d.-programmet i statsvitenskap Kunnskapsmål kandidaten skal: Være i kunnskapsfronten innenfor statsvitenskap og beherske fagområdets vitenskapsteori

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 243 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.03.03. EMNER I BACHELORGRAD I SAMFUNNSVITENSKAP MED FORDYPNING I MASTERGRAD

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 11 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i samfunnsfag, Kongsvinger Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Bakgrunn for

Detaljer

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi.

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi. PH.D.-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2015/2016 Læringsmål for Ph.d.- programmet i sosiologi Kunnskap kandidaten skal være i kunnskapsfronten innenfor sosiologi og beherske fagområdets vitenskapsteori og metoder

Detaljer

POL1001 Politisk teori og politisk atferd 1. semester/høst SØK1000 (inkl. Ex.fac.) Innføring i SØK1010 Matematikk og mikroøkonomi

POL1001 Politisk teori og politisk atferd 1. semester/høst SØK1000 (inkl. Ex.fac.) Innføring i SØK1010 Matematikk og mikroøkonomi SIDE 275 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2012. BACHELOR I Kort om politisk økonomi Politisk økonomi er studiet

Detaljer

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi.

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi. PH.D.-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2016/2017 Læringsmål for Ph.d.- programmet i sosiologi Kunnskap kandidaten skal være i kunnskapsfronten innenfor sosiologi og beherske fagområdets vitenskapsteori og metoder

Detaljer

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG SIDE 143 HOVEDFAG Studieplan godkjent av DMMH 19.08.1985 og vedtatt av UNIT/AVH 20.08. 1985, med endringer senest 24. mars 1998. INNLEDNING Hovedfagsstudiet i førskolepedagogikk er et avtalefestet samarbeidstiltak

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 22.03.04. BACHELORGRAD I SAMFUNNSVITENSKAP MED FORDYPNING I ÅRSSTUDIUM I EMNER

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 98 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Bachelor i globalisering og utvikling Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et 3-årig heltidsstudium. Fullført studium gir bachelorgrad

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 280 CAND.MAG.-GRAD MED DIPLOMOPPGAVE I ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE FAG STORFAG ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE FAG DIPLOMOPPGAVE Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan 2008/2009. Samfunnsfag årsstudium. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå.

Studieplan 2008/2009. Samfunnsfag årsstudium. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå. Samfunnsfag årsstudium Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet tilbys som heltidsstudium, har en normert studietid på et år og gir

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN INNLEDNING Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til undervisning av naturfagene i skole og utdanning. Noe forenklet

Detaljer

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 261 Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer vedtatt senest 9.februar 2001. CAND.MAG.-GRAD MED DIPLOMOPPGAVE I ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE FAG STORFAG ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011. SIDE 378 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I MASTER I INNLEDNING Hva er sosiologi?

Detaljer

Emne Tittel Vekttall Underv.

Emne Tittel Vekttall Underv. SIDE 194 SOSIALT ARBEID 626,$/7$5%(,' Vedtatt i Kollegiet 10. mars 1993, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14. desember 1999 og i Kollegiet 29. mars 2000.

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Sosiologi Sosiologien er vitenskapen om menneskelig samliv, slik det arter seg på det globale plan, det nasjonale plan, eller i samfunnsenheter av varierende størrelser, helt ned til smågrupper og

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Regler for muntlig eksamen

Regler for muntlig eksamen Regler for muntlig eksamen Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen, der fylkeskommunene kan utarbeide egne retningslinjer. Disse bygger på felles nasjonale rammer gitt fra Utdanningsdirektoratet: 48

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Samfunnsfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner hver på 15 sp. Studiet kan tas på fulltid over 2 semestre. Innledning Samfunnsfag

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 262 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.03.03. BACHELORGRAD I SAMFUNNSVITENSKAP MED FORDYPNING I EMNER I MASTERGRAD I

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Norsk årsstudium Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Det er mulig å ta studiet på deltid

Detaljer

Studieåret 2012/2013

Studieåret 2012/2013 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2012/2013 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Versjon 02/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

,'5(7769,7(16.$3. Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultetsstyret senest 14. desember 1999.

,'5(7769,7(16.$3. Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultetsstyret senest 14. desember 1999. IDRETTSVITENSKAP SIDE 83,'5(7769,7(16.$3 Vedtatt av Høgskolestyret 22. februar 1990 og med endringer vedtatt av fakultetsstyret senest 14. desember 1999. (01((.6$0(1(5 *5811)$* 0(//20)$* +29(')$*,11/('1,1*

Detaljer

EMNEBESKRIVELSER FOR BACHELOR I RÅDGIVNING OG VOKSNES LÆRING, STUDIEÅRET

EMNEBESKRIVELSER FOR BACHELOR I RÅDGIVNING OG VOKSNES LÆRING, STUDIEÅRET EMNEBESKRIVELSER FOR BACHELOR I RÅDGIVNING OG VOKSNES LÆRING, STUDIEÅRET 2011-2012 VLR1000 Læring, kunnskap og valg Learning, Knowledge and Choice Undervisning: Høst: 7,5 SP Læringsmål: Målet med studiet

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 278 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 11.2.2013. BACHELOR I Kort om politisk økonomi Politisk økonomi er studiet

Detaljer

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER SIDE 15 ÅRSSTUDIER Årsstudier er et eget studieprogram på ett år (60 studiepoeng) fra ett eller flere fagområder. I noen årsenheter er alle emnene obligatoriske, mens du i andre kan velge mellom flere

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Globalisering og utvikling Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et 1-årig heltidsstudium. Fullført studium gir årsemhet i Globalisering

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

Studieplan for Utdanningsvalg

Studieplan for Utdanningsvalg Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Utdanningsvalg Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studietilbudet Utdanningsvalg omfatter to emner: Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer