Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25. februar 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25. februar 2004."

Transkript

1 SIDE 308 Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25. februar MASTERGRAD I INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid handler om menneskelige, mellommenneskelige og sosiale problemer, sosial forandring og problemløsning. Oppmerksomheten er i stor grad rettet mot utsatte grupper og sosialpolitikk. Sosialt arbeid kan være profesjonell virksomhet for å hjelpe individer og grupper til å forbedre eller gjenopprette sin evne til å fungere i samfunnet, og det kan være arbeid for å forandre problemskapende samfunnsforhold. Forståelsen av samspillet mellom individet og omgivelsene står sentralt. Likeså bruk av denne forståelsen for å intervenere i forhold til sosiale problemer. Som universitetsfag og forskningsfelt har sosialt arbeid forankring i det handlingsorienterte og anvendte aspektet. Samtidig inngår det som en del av den generelle samfunnsvitenskapelige debatten. Forskningen og faget har tverrfaglig karakter, og i tillegg til egen kunnskapsbase trekker en veksler på fag som sosiologi, pedagogikk, psykologi og statsvitenskap. Forskning i sosialt arbeid handler i stor grad om å forstå og forklare individuelle og sosiale problemer for å bidra til løsninger av disse - herunder bidrag til utformingen av så vel sosialpolitikken som det praktiske sosiale arbeidet. Ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap tilbys master- og doktorgradsundervisning. Masterstudiet Mastergrad i sosialt arbeid er et studium på 120 studiepoeng, eller tilsvarende 2 års heltids studier. Det bygger på at studentene har en 3-årig sosialfaglig utdanning, og gir videregående utdanning innenfor sosialt arbeid som kunnskapsområde og i samfunnsvitenskapelige arbeidsmåter. Det skal gi studentene en allsidig innføring i ulike teorier, forskningsmetoder og tilnærmingsmåter. Det skal gi studentene trening i å gjennomføre vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeider, og kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogrammet ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Masterstudiet søker å bygge opp en yrkeskompetanse som kan kvalifisere for: Forsknings- og utredningsarbeid Undervisning, blant annet i høgskolesektoren Stillinger innen offentlig administrasjon og planlegging Stillinger innen veiledning og konsultasjon, blant annet innen statlige eller regionale kompetansesenter Masterstudiet fins i to varianter. Den ene er en generell mastergrad i sosialt arbeid. Den andre er en mastergrad med fordypning i barnevern. Studieopplegg og opptakskrav for de to variantene er i hovedsak likt, men ved fordypningen i barnevern stilles spesifikke krav på punkter der den generelle mastergraden har valgfrihet (se nedenfor under studiets oppbygging).

2 SIDE 309 MÅLGRUPPE Mastergrad i sosialt arbeid er primært et tilbud til de som har fullført en 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning. Etter individuell vurdering åpnes det også for søkere med beslektet utdanning og relevant erfaring. OPPTAKSKRAV For opptak kreves fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Søkerne fordeles i to opptaks grupper (gruppe A og B). Søkere i gruppe A) gis fortrinnsrett ved opptak. Gruppe A) Søkere med sosialfaglig grunnutdanning 3-årig sosionom- eller barnevernspedagogutdanning. Gruppe B) Søkere uten sosialfaglig grunnutdanning Søkere med beslektede utdanninger vil, ut fra reell sosialfaglig kompetanse og praksis, kunne være kompetente for opptak. Disse søkerne vurderes individuelt av instituttet: Nærliggende profesjonsutdanning, eksempelvis vernepleier-, ergoterapeututdanning og pedagogisk utdanning med relevant praksis Samfunnsvitenskapelig cand.mag.- eller bachelorgrad, med relevant praksis. STUDIETS OPPBYGGING 1. Mastergrad i sosialt arbeid uten spesialisering Studiet strekker seg normalt over 2 år (4 semester) med fulltids studier, men det er mulig å tilpasse til ulike studieforløp. Det består av: Obligatoriske emner: En obligatorisk del på 37,5 studiepoeng som består av de fem emnene SARB3004, HLS3001, HLS3002, HLS3003 og HLS3004. De obligatoriske emnene behandler forskningsmetode, vitenskapsteori og støtte til arbeidet med masteroppgaven. Sosialt arbeids teori: En del på 15 studiepoeng der studenten velger to av de tre emnene: SARB3000, SARB3001, SARB3002. En del på 22,5 studiepoeng som består av valgfrie kurs. ISH vil hvert semester tilby ett eller to slike kurs på 15 studiepoeng. Innen disse emnene er det også mulig å velge en enklere variant på 7,5 studiepoeng. En kan også søke om å få godkjent kurs på mastergradsnivå fra andre fag eller universitet. Inntil 15 av de 22,5 valgfrie studiepoengene kan være SARB3509/3510, et veiledet selvstudium. En kan også velge det tredje emnet i sosialt arbeids teori som valgfritt emne. Masteroppgaven og avsluttende prøve, SARB3900, er obligatorisk og utgjør 45 studiepoeng. 2. Spesielt for mastergrad i sosialt arbeid med fordypning i barnevern Studiet tilsvarer master i sosialt arbeid uten spesialisering når det gjelder samlet omfang, krav til obligatoriske emner, sosialt arbeids teori og masteroppgaven. Master i sosialt arbeid med fordypning i barnevern har imidlertid ikke en valgfri modul. I stedet har studiet en modul kalt Barnevern. Denne delen er på 22,5 studiepoeng som består av emnene SARB3501* Barn og familie I og Barne- og ungdomsvern: kommunikasjon med barn/unge og foreldre i vanskelige livssituasjoner. Sistnevnte emne tilbys fra Høgskolen i

3 SIDE 310 Sør-Trøndelag, avdeling for helse- og sosialfag. (Emnebeskrivelse fås ved henvendelse til ISH). Modell for masterstudiet i sosialt arbeid Semester Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) 4. semester- SARB3900 Masteroppgave /vår 3. semester- /høst 2. semester- /vår Valgfritt emne Valgfritt emne HLS3003 HLS semester /høst HLS3001 HLS3002 1) SARB3900 (54sp) Sosialt arbeidemne/valgfritt emne 2) Sosialt arbeidemne Valgfritt emne SARB 3004 Master seminar 3) Sosialt arbeidemne/valgfritt emne 1) Planlegging av masteroppgaven bør starte allerede i 2. semester i sammenheng med masterseminarene 2) Det er obligatorisk med to av de tre sosialt arbeid-emnene SARB , til sammen 22,5 studiepoeng 3) Emnene er enten 7,5 eller 15 sp, og studentene skal ha emner på til sammen 22,5 sp Studenter som tas opp på studiet er i løpet av første semester forpliktet til å inngå avtale om utdanningsplaner i henhold til de regler som til enhver tid gjelder ved NTNU. EMNEOVERSIKT Emne Tittel Sp Underv. Obligatoriske emner HLS3001 Forskningsmetodologi, forskningsetikk og 7,5 H forskningsdesign HLS3002 Kvantitative metoder og statistikk 7,5 H HLS3003 Vitenskapsteori og vitenskapelig rapportering 7,5 V HLS3004 Kvalitative metoder 7,5 V SARB3004 Masterseminarer 7,5 Vår og høst SARB3900 Masteroppgave i sosialt arbeid 45 ** Teoriemner Studenten må ta 2 av disse 3 teoriemnene: SARB3000 Tilnærmingsmåter i sosialt arbeid 7,5 H SARB3001 Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis 7,5 H SARB3002 Samhandling og omgivelser, avvik og sosiale problemer 7,5 V Valgfrie emner: SARB3500* Barn og familie I 7,5 ** SARB3501* Barn og familie II 15 ** SARB3502* Helse- og sosialpolitikk I 7,5 ** SARB3503* Helse- og sosialpolitikk II 15 ** SARB3504* Organisasjon og organisering I 7,5 ** SARB3505* Organisasjon og organisering II 15 **

4 SIDE 311 SARB3506* Funksjonshemming; teori, sosialpolitikk 7,5 ** og hverdagsliv I SARB3507* Funksjonshemming; teori, sosialpolitikk 15 ** og hverdagsliv II SARB3508* Kjønn, sosialt arbeid og helse 7,5 ** *** SARB3509 Veiledet selvstudium I 7,5 H/V SARB3510 Veiledet selvstudium II 15 H/V SARB3511* Innvandring, integrasjon, mangfold I 7,5 ** SARB3512* Innvandring, integrasjon, mangfold II 15 ** SARB3513* Psykisk helsearbeid 7,5 ** SARB3514* Sosialt arbeids historie I 7,5 ** SARB3515* Sosialt arbeids historie II 15 ** Studentene velger enten versjon I eller II av emner med samme tittel. * Det blir arrangert minimum 3 valgfrie emner i året, og hvert emne vil normalt gå annethvert år eller oftere. Normalt skjer kunngjøring midtveis i semesteret før kurset skal gå. Emner med samme tittel undervises samtidig. ** Se under emnebeskrivelsen *** Kurset er en fagspesifikk forlengelse av KULT 2202 Teorier om kjønn (7,5 poeng) og tas sammen med denne. Kursene har til sammen 15 poeng. Nærmere informasjon fås ved ISH. Forkunnskapskrav til de enkelte emner Se under de aktuelle emnene. Ved behov for begrensninger av studenttallet, gis prioritet til masterstudenter ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Arbeids- og studieformer Masterstudiet har som ambisjon å tilrettelegge for arbeidsformer som stimulerer til og utvikler studentenes kunnskapsnivå og selvstendige refleksjon. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, arbeid med oppgaver, prosjekt- og problembasert undervisning. Seminarform og Internett vil bli brukt i en viss utstrekning. Undervisningen vil i stor grad bli organisert i intensive blokker på en uke hver. Blokkukene vil derfor være korte og intensive undervisningsperioder, mens det selvstendige arbeidet i større grad pågår mellom disse ukene. ISH vil søke å legge til rette for kollokvieaktivitet mellom blokkukene. EMNEBESKRIVELSER MASTERGRAD OBLIGATORISKE EMNER HLS3001 Forskningsmetodologi, forskningsetikk og forskningsdesign (Research Methods, Research Ethics and Research Design) Adgangsbegrensning: Ja Undervisningssemester: Ett semester (høst) Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og øvinger 2 godkjente øvinger

5 SIDE 312 Skriftlig, 4 timer Å gi studenten innsikt i grunnleggende spørsmål vedrørende valg av metode. Emnet gir en innføring i grunnleggende emner innen forskningsmetode. En tar opp spørsmål rundt utforming av problemstilling, sammenheng mellom problemstilling og forskningsdesign og presenterer ulike typer forskningsdesign. Emnet tar også opp sentrale forskningsetiske problemstillinger innen så vel medisinsk som samfunnsvitenskapelig forskning. HLS3002 Kvantitative metoder og statistikk (Quantitative Methods and Statistics) Adgangsbegrensning: Ja Undervisningssemester: Ett semester (høst) Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og øvinger Innlevering av semesteroppgave 15. desember/1. juni Semesteroppgave Gi kunnskap om elementær statistikk og behandling av kvantitative data. Emnet gir en innføring i de viktigste framgangsmåter for innsamling og analyse av kvantitative data. Det behandler spørsmål rundt etablering av utvalg og målinger (herunder utforming av spørreskjema og laging av skalaer/indekser), men hovedvekten legges på kvantitativ dataanalyse og elementær statistisk bearbeiding. Det inngår øvinger i analyse av et kvantitativt materiale, og eksamen er en semesteroppgave der det foretas en enkel kvantitativ analyse av en selvvalgt problemstilling ut fra datasett som er stilt til disposisjon. HLS3003 Vitenskapsteori og vitenskapelig rapportering (Theory of Science and Scientific Writing) Adgangsbegrensning: Ja Undervisningssemester: Ett semester (vår) Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger, seminar og problembasert gruppeundervisning Innlevering av semesteroppgave 15. desember/1. juni Semesteroppgave (selvvalgt tema) som vurderes bestått/ikke bestått

6 SIDE 313 Ved slutten av dette kurset skal studenten ha gjort seg kjent med forskjellige teorier om struktur og utvikling av vitenskap og være i stand til å anvende minst en av disse teoriene kritisk innenfor områdene sosialt arbeid eller helsevitenskap. Emnet gir en innføring i vitenskapsteori og -filosofi. Ulike tidsepokers vitenskapsteori blir presentert langs idéhistoriske linjer. Dette innebærer at flere ulike erkjennelser av struktur og utvikling av vitenskap blir diskutert. Det vil bli vektlagt at struktur og innhold i en vitenskapelig artikkel underbygger, men også gjenspeiler vitenskapens struktur sett under ett. Studentene skal skrive en semesteroppgave om et fritt valgt tema innenfor vitenskapsteori eller innenfor deres eget fagområde. Arbeidet med oppgaven skal fortrinnsvis også være ledd i arbeidet fram mot valg av tema for masteroppgaven. HLS3004 Kvalitative metoder (Qualitative Methods) Adgangsbegrensning: Ja Undervisningssemester: Ett semester (vår) Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og øvinger 2 godkjente øvinger Eksamensoppgaven utleveres 20. april/20. oktober med innlevering 20. mai/20. november. Ved konflikt med påske forskyves fristene Individuell skriftlig oppgave Gi kunnskap innenfor bruk av kvalitative forskningsmetoder. Emnet gir en innføring i ulike kvalitative forskningsmetoder. Det legges særlig vekt på samtaleintervjuer og ulike former for observasjon, mens andre metoder presenteres mer summarisk (f.eks. analyse av dokumenter og tekster). Emnet behandler spørsmål knyttet til utvalg, datainnsamling, analysering og rapportering. Eksamensoppgaven består av å analysere et kvalitativt materiale. SARB3004 Masterseminar (Master Seminar) Adgangsbegrensning: Ja Undervisningssemester: To semester (vår og høst) Læringsformer og aktiviteter: Seminar, forelesninger og individuelle øvinger Bachelorgrad i sosialfag eller samfunnsvitenskapelige Deltakelse på tre seminar Deltakelse, gjennomføring og innlevering av oppgaver Å forberede studenten best mulig på arbeidet med masteroppgaven.

7 SIDE 314 Før og under skriving av masteroppgave deltar studentene på et obligatorisk masterseminar. Studentene skal delta på tre seminar. Videre skal det leveres en skriftlig prosjektbeskrivelse. I løpet av seminarene gjennomgås det hva som kreves av en prosjektbeskrivelse. Fokus vil bl.a. være prosessen med å starte på oppgaven, formelle godkjenninger og praktiske råd, samt selve avslutningen av en oppgave. Seinere skal studenten presentere en prosjektbeskrivelse. Denne skal inkludere teoretisk bakgrunn, problemstillinger, metoder og framdriftsplan for gjennomføringen. I seminarene får studentene ulike roller der de skal øve sin kritiske evne både til å vurdere teoretisk grunnlag og gjennomførbarhet av andres prosjekter. Dessuten vil det bli fokusert på prosessuelle aspekter som for eksempel egne forventninger, hvordan bruke veilederen, gleder og frustrasjoner i arbeidet. Deltakelse på masterseminar må være godkjent før innlevering av masteroppgaven kan finne sted. SARB3900 Masteroppgave i sosialt arbeid (Thesis in Social Work) Studiepoeng: 45 Adgangsbegrensning: Forbeholdt for studenter tatt opp til masterstudiet i sosialt arbeid Læringsformer og aktiviteter: Individuell veiledning, masterseminar Bachelorgrad i sosialfag eller samfunnsvitenskapelige Masteroppgaven leveres uten bestemte frister, men ISH vil forbeholde seg rett til å overskride sensureringsfristen ved innlevering etter 15. mai i vårsemesteret og etter 1. november i høstsemesteret Alle andre eksamener til mastergraden i sosialt arbeid skal være bestått. Kravene til deltakelse på masterseminar skal være fullført Masteroppgaven, presentasjon av oppgaven i forelesningsform (ca 30 minutter) og en muntlig prøve. Forelesningen og den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på masteroppgaven med normalt inntil ett trinn. Masteroppgaven skal være en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studenten selv velger. Den forventes å ha et omfang på omlag 100 sider (definert ved 12 punkts Times New Roman og 1,5 i linjeavstand). Oppgaven kan imidlertid også leveres som en artikkelsamling (nærmere retningslinjer fås ved henvendelse instituttet). Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap oppnevner en av de fast ansatte i undervisningsstilling som veileder etter søknad fra studenten. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med mastergradsoppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved innsamling og behandling av data. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet. Normalt bør en søke om veileder så snart tema for oppgaven er noenlunde klart. I tilknytning til arbeidet med masteroppgaven blir det arrangert seminarer (se obligatorisk emne SARB3004). Nærmere råd og retningslinjer for masteroppgaven og avsluttende eksamen finner en i Studieveiledning for mastergrad i sosialt arbeid som fås ved henvendelse til ISH eller på instituttets hjemmeside.

8 SIDE 315 SARB3900 er siste eksamen til mastergraden i sosialt arbeid og studentene melder seg til eksamen ved instituttet på eget skjema som fås ved ISH og Studentservice. Sammen med oppmeldingen leveres seks eksemplar av avhandlingen. (Velges trykking på NTNU- Trykk, dekker instituttet utgiftene for trykking av seks eksemplarer. Velges andre løsninger må studenten selv bekoste trykking.) Det må påregnes en periode på åtte uker fra oppmeldingen leveres og til den avsluttende prøven kan bli arrangert. Dersom studenten leverer inn avhandlingen etter 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret, kan det ikke garanteres at sensur og muntlig prøve kan gjennomføres innen utgangen av henholdsvis vår- og høstsemesteret. EMNER I S TEORI Studenten velger to av følgende tre emner: SARB3000 Tilnærmingsmåter i sosialt arbeid (Approaches in Social Work) Undervisningssemester: Ett semester (høst) Læringsformer og aktiviteter: Forelesning, seminar og gruppearbeid Bachelorgrad i sosialfag eller samfunnsvitenskapelige Eksamensoppgaven utleveres fredag i tredje blokkuke med innlevering 2 uker seinere (justeres for påske) Hjemmeeksamen over 2 uker Analyse av tilnærmingsmåter i sosialt arbeid. Som anvendt fag har sosialt arbeid utviklet forståelsesmåter og arbeidsmåter i samspill med vekslende behov og tilgjengelig kunnskap. Over tid har det eksistert ulike domirende tilnærmingsmåter, populære eller mindre populære alt etter hvilket perspektiv de vurderes fra. I Norge har en lagt stor vekt på tilpasning til nasjonale forhold. Fokus vil være rettet både mot teori og verktøy/arbeidsmetoder. Arbeidsformen vil være forelesninger og gruppediskusjoner med forberedte innlegg fra studentene. Pensum er samlet 500 sider, hvorav 350 sider er felles, resten selvvalgt. SARB3001 Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis (Tacit knowledge and reflective praxis) Undervisningssemester: Ett semester (høst) Læringsformer og aktiviteter: Forelesning, seminar og gruppearbeid Bachelorgrad i sosialfag eller samfunnsvitenskapelige Obligatorisk aktivitet Godkjent muntlig framlegg Eksamensoppgaven utleveres fredag i tredje blokkuke med innlevering 1. desember/1. juni

9 SIDE sider skriftlig individuell oppgave Emnet skal gi innsikt i nyere teori om refleksjon knyttet til sosialt arbeids praksis. Kurset tar utgangspunkt i Schöns brudd med den tekniske rasjonaliteten som ramme om tenkning om praksisutøvelse. Selv om mange situasjoner vil ha felles trekk med den en har opplevd tidligere, vil utøvelse av praksis i stor grad skje i en sammenheng som blir ny og unik. I emnet fokuseres det på nyere teori om refleksjon som hjelpemiddel for å utvikle kunnskap som er relevant for sosialt arbeids praksis. Dette representerer en videreføring i forhold til begrep som taus kunnskap og kunnskap i handling. Emnet tar også opp etiske dilemma som utfordring for praksisutøvelsen. Arbeidsformene vil være seminar, gruppearbeid og presentasjoner fra studentene. Pensum er på sider. SARB3002 Samhandling og omgivelser avvik og sosiale problemer (Interaction and environment deviance and social problems) Undervisningssemester: Ett semester (vår) Læringsformer og aktiviteter: Forelesning og seminar Bachelorgrad i sosialfag eller samfunnsvitenskapelige Ingen Innlevering 1. april (justeres for påske) og 1. november i høstsemesteret Hjemmeeksamen over 2 uker Emnet skal gi studenten innsikt i og oversikt over ulike perspektiv på sosiale problemer, samt forståelse for sosiologisk teori om samhandling interaksjonisme. Et sentralt kjennetegn ved sosialt arbeid er at en ut fra kunnskap om samspillet mellom menneske og omgivelser forsøker å intervenere i forhold til sosiale problemer. I dette emnet blir det dels lagt vekt på generell teori om menneskelig handling og samhandling, herunder forholdet individ sosiale omgivelser. Det legges imidlertid spesiell vekt på forståelsen av marginalitet, avvik og sosiale problemer. Det legges vekt på å presentere ulike perspektiver på avvikende atferd og på teorier som studentene kan anvende i forsøk på å forstå eller forklare sosiale problemer. Begreper som normalitet og avvik er sentrale, men også sosial kontroll og sosialisering. I dette emnet vil en drøfte ulike oppfatninger av årsaker til sosiale problemer, spørsmål om omgivelsenes reaksjoner og personenes tilpasning og mestring. Arbeidsformen vil være seminar. Pensum er på sider. VALGFRIE EMNER MASTERGRAD: SARB3500* Barn og familie I (Children and Family I)

10 Læringsformer og aktiviteter: Anbefalte forkunnskaper: SIDE 317 Forelesning og seminar Se forkunnskapskrav Ingen Skriftlig, 4 timer Studenten skal utvikle en oversikt over perspektiver og sentrale teorier til forståelse av barndom, familie og barnevern og de endringsprosesser som pågår, herunder ha innsikt i nyere forskning som tematiserer barnevernets praksis. Studenten skal også utvikle evnen til kritikk av forskningen. Emnet gir en oversikt over perspektiver og sentrale teorier til forståelse av barndom, familie og barnevern og de endringsprosesser som pågår. Det legges vekt på nyere forskning som tematiserer barnevernets praksis. Kurset vil også ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. SARB3501* Barn og familie II (Children and Family II) Studiepoeng: 15 Læringsformer og aktiviteter: Forelesning, seminar og skriving av oppgave Ingen Eksamensoppgaven utleveres fredag i tredje blokkuke med innlevering 1. desember/15. mai Semesteroppgave med oppgitt problemstilling Studenten skal utvikle en oversikt over perspektiver og sentrale teorier til forståelse av barndom, familie og barnevern og de endringsprosesser som pågår, herunder ha innsikt i nyere forskning som tematiserer barnevernets praksis. Studenten skal også utvikle evnen til kritikk av forskningen. Emnet gir en oversikt over perspektiver og sentrale teorier til forståelse av barndom, familie og barnevern og de endringsprosesser som pågår. Det legges vekt på nyere forskning som tematiserer barnevernets praksis. Kurset vil også ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for mastergradsoppgaven). Pensum er på ca sider. SARB3502* Helse- og sosialpolitikk I (Health and Welfare Policy I) Læringsformer og aktiviteter: Forelesning og seminar

11 SIDE 318 Ingen Skriftlig, 4 timer Gi studentene et analytisk redskap slik at de kan analysere og forstå den konkrete utformingen av sosialpolitikken ut fra de verdivalg som gjøres. Emnet gir en oversikt over sosialpolitisk teori, fordelingspolitikk, ansvarsfordeling mellom offentlige og private aktører, og helse- og sosialtjenestens utvikling - både nasjonalt og lokalt gjennom utviklingen av velferdsstaten og velferdskommunen. En legger særlig vekt på utviklingen i Norge i den senere tid, men også på velferdsstatens historiske røtter og et komparativt perspektiv på sosialpolitikk i andre land. Kurset vil også ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Pensum er på ca. 400 sider. SARB3503* Helse- og sosialpolitikk II (Health and Welfare Policy II) Studiepoeng: 15 Læringsformer og aktiviteter: Forelesning, seminar og skriving av oppgave Ingen Eksamensoppgaven utleveres fredag i tredje blokkuke med innlevering 1. desember/15. mai Semesteroppgave med oppgitt problemstilling Gi studentene et analytisk redskap slik at de kan analysere og forstå den konkrete utformingen av sosialpolitikken ut fra de verdivalg som gjøres. Emnet gir en oversikt over sosialpolitisk teori, fordelingspolitikk, ansvarsfordeling mellom offentlige og private aktører, og helse- og sosialtjenestens utvikling - både nasjonalt og lokalt gjennom utviklingen av velferdsstaten og velferdskommunen. En legger særlig vekt på utviklingen i Norge i den senere tid, men også på velferdsstatens historiske røtter og et komparativt perspektiv på sosialpolitikk i andre land. Kurset vil også ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for masteroppgaven). Pensum er på ca sider. SARB3504* Organisasjon og organisering I (Organization and Organizing I) Læringsformer og aktiviteter: Forelesning og seminar

12 SIDE 319 Ingen Skriftlig, 4 timer Å øke studentens generelle oppmerksomhet om den nærmest allestedsnærværende betydning av organisasjon og organisering i moderne samfunn. Kunnskap om organisasjonsmessige faktorer er særlig viktig innen "organisasjonstunge" samfunnsområder, og emnet vil således kunne være et viktig redskap i helse- og sosialstudenters arbeid med mange problemstillinger de møter i studiet. Emnet gir en oversikt over organisasjonsteoretiske problemstillinger knyttet til velferdsog omsorgsorganisering. Temaene vil kunne spenne fra drivkrefter og prosesser som profesjonalisering, klientifisering, avinstitusjonalisering, privatisering, effektivisering og samordning, til rådende ideologier når det gjelder organisasjonsaktiviteter som administrasjon, styring, planlegging, evaluering og samarbeid. Kurset vil ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Pensum er på ca. 400 sider. SARB3505* Organisasjon og organisering II (Organizaton and Organizing II) Studiepoeng: 15 Læringsformer og aktiviteter: Forelesning, seminar og skriving av oppgave Ingen Eksamensoppgaven utleveres fredag i tredje blokkuke med innlevering 1. desember/15. mai Semesteroppgave med oppgitt problemstilling Å øke studentens generelle oppmerksomhet om den nærmest allestedsnærværende betydning av organisasjon og organisering i moderne samfunn. Kunnskap om organisasjonsmessige faktorer er særlig viktig innen "organisasjonstunge" samfunnsområder, og emnet vil således kunne være et viktig redskap i helse- og sosialstudenters arbeid med mange problemstillinger de møter i studiet. Emnet gir en oversikt over organisasjonsteoretiske problemstillinger knyttet til velferdsog omsorgsorganisering. Temaene vil kunne spenne fra drivkrefter og prosesser som profesjonalisering, klientifisering, avinstitusjonalisering, privatisering, effektivisering og samordning, til rådende ideologier når det gjelder organisasjonsaktiviteter som administrasjon, styring, planlegging, evaluering og samarbeid. Kurset vil ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for masteroppgaven). Pensum er på ca sider.

13 SIDE 320 SARB3506* Funksjonshemming: Teori, sosialpolitikk og hverdagsliv I (Disability: Theory, Social Policy and Everyday Life I) Læringsformer og aktiviteter: Forelesning og seminar Ingen Skriftlig, 4 timer Emnet skal gi studenten innsikt i ulike forståelser av funksjonshemming, konsekvensene for forskning og sammenhengen til politikk på feltet. Emnet gir en oversikt over ulike historiske, ideologiske og teoretiske perspektiv på funksjonshemming. Det vil bli lagt vekt på nyere forskning knyttet til sosialpolitikk og hverdagsliv. Kurset vil ta opp ulike aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Pensum er på ca. 400 sider. SARB3507* Funksjonshemming: Teori, sosialpolitikk og hverdagsliv II (Disability: Theory, Social Policy and Everyday Life II) Studiepoeng: 15 Læringsformer og aktiviteter: Forelesning, seminar og skriving av oppgave Obligatorisk aktivitet Godkjenning av tema og selvvalgt pensum for semesteroppgave Innlevering av semesteroppgave 1. desember/15. mai. Godkjent tema og pensum innen 1. november/15. april. Semesteroppgave (selvvalgt tema) Emnet skal gi studenten innsikt i ulike forståelser av funksjonshemming, konsekvensene for forskning og sammenhengen til politikk på feltet. Emnet gir en oversikt over ulike historiske, ideologiske og teoretiske perspektiv på funksjonshemming. Det vil bli lagt vekt på nyere forskning knyttet til sosialpolitikk og hverdagsliv. Kurset vil ta opp ulike aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for masteroppgaven). Pensum er på ca sider, hvorav 250 sider er selvvalgt og kommer i tillegg til pensum i SARB3506.

14 SIDE 321 SARB3508* Kjønn, sosialt arbeid og helse (Gender, Social Work and Health) Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger inntil 15 timer Anbefalte forkunnskaper: Se forkunnskapskrav Eksamen i KULT 2202 Teorier om kjønn må være bestått senest samme semester Ingen Skriftlig, 4 timer Gi kunnskap om ulike forskningstema der kjønn antas å ha en spesiell relevans for sosialt arbeid og helse. Emnet anbefales som fagspesifikk påbygging til KULT 2202 Teorier om kjønn (7,5 poeng), som tilbys av Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Den fagspesifikke delen organiseres av Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, og gir en oversikt over ulike forskningstemaer der kjønn antas å ha en spesiell relevans for sosialt arbeid og helsearbeid. Sammen med KULT 2202 kan emnet brukes som en valgfri del av mastergraden i sosialt arbeid og helsevitenskap. SARB3509 Veiledet selvstudium I (Supervised Independent Study I) Adgangsbegrensning: Ja Undervisningssemester: Ett semester (høst eller vår) Læringsformer og aktiviteter: Veiledning Bachelorgrad i sosialfag eller samfunnsvitenskapelige Godkjenning av tema og pensum for semesteroppgave Innlevering av semesteroppgave 1. desember/15. mai. Frist for innlevering av søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder er 20. januar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret. Frist for innsending av endelig pensumliste er 2 uker før innlevering av semesteroppgaven Semesteroppgave Gi studenten øving i å utvikle problemstilling og gjennomføre en begrenset analyse av denne.

15 SIDE 322 I samråd med ISH og oppnevnt veileder kan studenter selv legge opp ett emne til mastergraden i sosialt arbeid. Emnet legges normalt opp slik at det tematisk støtter opp om arbeidet med masteroppgaven, og tas derfor normalt ikke i første semester av mastergradsstudiet. Studenten velger selv tema og legger opp et pensum på ca sider. Pensum skal i tilstrekkelig grad ivareta hensyn til både bredde og dybde innenfor det valgte tema. Det kan gis veiledning for valg av pensum. Pensum skal være godkjent før innlevering av oppgaven. ISH oppnevner veileder, og så vel tema som pensum skal godkjennes av instituttet etter anbefaling fra veileder. Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av en problemstilling innenfor emnets tematiske område, og skal ha et omfang på ca. 10 sider (definert på samme måte som for masteroppgaven). SARB3510 Veiledet selvstudium II (Supervised Independent Study II) Studiepoeng: 15 Adgangsbegrensning: Ja Undervisningssemester: Ett semester (høst eller vår) Læringsformer og aktiviteter: Veiledning Bachelorgrad i sosialfag eller samfunnsvitenskapelige Innlevering av semesteroppgave 1. desember/15. mai. Frist for innlevering av søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder er 20. januar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret. Frist for innsending av endelig pensumliste er 2 uker før innlevering av semesteroppgaven. Godkjenning av tema og pensum for semesteroppgave Semesteroppgave og muntlig prøve. Den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på semesteroppgaven med normalt inntil ett trinn Gi studenten øving i å utvikle problemstilling og gjennomføre en begrenset analyse av denne. I samråd med ISH og oppnevnt veileder kan studenter selv legge opp ett emne til mastergraden i sosialt arbeid. Emnet legges normalt opp slik at det tematisk støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven, og tas derfor normalt ikke i første semester av mastergradsstudiet. Studenten velger selv tema og legger opp et pensum på ca sider. Pensum skal i tilstrekkelig grad ivareta hensyn til både bredde og dybde innenfor det valgte tema. Det kan gis veiledning for valg av pensum. Pensum skal være godkjent før innlevering av oppgaven. ISH oppnevner veileder, og så vel tema som pensum skal godkjennes av instituttet etter anbefaling fra veileder. Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av en problemstilling innenfor emnets tematiske område, og skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for masteroppgaven). Muntlig eksamen knyttes primært til semesteroppgaven, men studenten kan også høres i hele pensum.

16 SIDE 323 SARB3511* Innvandring, integrasjon, mangfold I (Immigration, Integration, Diversity I) Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger, seminar Anbefalte forkunnskaper: Se forkunnskapskrav Skriftlig, 4 timer Et viktig siktemål med kurset er å bidra til refleksjon og kritisk drøfting av både mål og virkemidler innenfor innvandringspolitikken. Emnet gir en oversikt over perspektiver og nyere forskning innenfor innvandringsfeltet. Sentrale tema vil være innvandrings- og integreringspolitikk og problemstillinger knyttet til mottak og bosetting av flyktninger. Kurset vil ta opp sentrale begreper som kultur og etnisitet, diskriminering og rasisme, kvalifisering og mangfold. Pensum er på sider. SARB3512* Innvandring, integrasjon, mangfold II (Immigration, Integration, Diversity II) Studiepoeng: 15 Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger, seminar, skriftlig oppgave Godkjenning av tema og selvvalgt pensum for semesteroppgave Innlevering av semesteroppgave 1. desember/15. mai. Godkjent tema og pensum innen 1. november/15. april. Semesteroppgave (selvvalgt tema) Et viktig siktemål med kurset er å bidra til refleksjon og kritisk drøfting av både mål og virkemidler innenfor innvandringspolitikken. Emnet gir en oversikt over perspektiver og nyere forskning innenfor innvandringsfeltet. Sentrale tema vil være innvandrings- og integreringspolitikk og problemstillinger knyttet til mottak og bosetting av flyktninger. Kurset vil ta opp sentrale begreper som kultur og etnisitet, diskriminering og rasisme, kvalifisering og mangfold. Pensum er på sider hvorav sider er selvvalgt og kommer i tillegg til pensum i SARB3511. SARB3513* Psykisk helsearbeid (Mental Health Work)

17 SIDE 324 Adgangsbegrensning: Undervisningssemester: Læringsformer og aktiviteter: Anbefalte forkunnskaper: Nei Ett semester (opplyses særskilt) Forelesninger, seminar Se forkunnskapskrav Eksamensoppgaven utleveres fredag i tredje blokkuke med innlevering 1. desember/15. mai Semesteroppgave med oppgitt problemstilling Gi kunnskap om ulike tema innen psykisk helsearbeid, inkludert epidemiologiske mønstre, tjenesteorganisering og reformarbeid. Emnet gir en innføring i ulike perspektiv på psykiske problem og psykisk helsearbeid. Kurset er to-delt. Med utgangspunkt i ulike epidemiologiske undersøkelser gis i første del en oversikt over omfang og utviklinga. Ulike perspektiv (sosiologiske, psykologiske, medisinske) på årsaker eller bakgrunn blir diskutert. I annen del gis en oversikt over hjelpeapparatets utforming og hvordan dette har utviklet seg over tid. Formålet er her å sette dagens løsninger i perspektiv, og å vise hvordan disse løsningsvalgene er betinget, dels av økonomiske og politiske forhold, dels av endrede ideologier. Spørsmål som tas opp er blant annet nedbyggingen av institusjonene og utviklingen av lokalsamfunnsbaserte tjenester, brukerperspektiv på tjenestetilbudet og bruk av tvang. SARB3514* Sosialt arbeids historie I (History of Social Work I) Læringsformer og aktiviteter Forelesning, seminar og gruppearbeid Anbefalte forkunnskaper: Se forkunnskapskrav Skriftlig, 4 timer Kunnskap om sosialt arbeids utvikling som profesjon og disiplin nasjonalt og internasjonalt. Mennesker, ideer og teorier har krysset landegrenser over tid og formet det som i dag framstår som en internasjonal profesjon og disiplin. Emnet vil følge denne utviklingen internasjonalt og nasjonalt. Sosialt arbeid står i et spenningsforhold til og inngår i et samspill med sin samtid. Dette gjelder både de rådende sosiale og politiske forhold og ideologier så vel som tilgjengelig kunnskap. Forholdet mellom utviklingen av sosialt arbeid og den konteksten utviklingen skjer i, blir derfor sentral. Arbeidsformene i emnet vil dels være forelesninger, og dels gruppediskusjoner basert på forberedte innlegg fra studentene. Pensum er på sider.

18 SIDE 325 SARB3515* Sosialt arbeids historie II (History of Social Work II) Studiepoeng: 15 Læringsformer og aktiviteter: Forelesning, seminar og gruppearbeid Godkjenning av tema og selvvalgt pensum for semesteroppgave Innlevering av eksamensoppgave 1. desember/15. mai. Godkjent tema og pensum innen 1. november/15. april Semesteroppgave (selvvalgt tema) Kunnskap om sosialt arbeids utvikling som profesjon og disiplin nasjonalt og internasjonalt. Mennesker, ideer og teorier har krysset landegrenser over tid og formet det som i dag framstår som en internasjonal profesjon og disiplin. Emnet vil følge denne utviklingen internasjonalt og nasjonalt. Sosialt arbeid står i et spenningsforhold til og inngår i et samspill med sin samtid. Dette gjelder både de rådende sosiale og politiske forhold og ideologier så vel som tilgjengelig kunnskap. Forholdet mellom utviklingen av sosialt arbeid og den konteksten utviklingen skjer i, blir derfor sentral. Arbeidsformene i emnet vil dels være forelesninger, og dels gruppediskusjoner basert på forberedte innlegg fra studentene. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for masteroppgaven). Pensum er på sider hvorav ca. 250 sider er selvvalgt og kommer i tillegg til pensum i SARB3514. OVERGANGSORDNINGER FRA HØSTEN 2002 Du har tatt (Cand.polit.) Du mangler (Mastergraden) SV SA 306 (18sp) HLS3001, HLS3002, HLS3003, HLS3004, SARB3900 og anbefalt SARB3004. I tillegg tas valgfrie emner slik at studiet totalt blir 120 sp. SV SA 307 (18sp) 2 av emnene SARB , HLS3003, SARB3900. I tillegg tas valgfrie emner slik at studiet totalt blir 120 sp. SV SA 306, SV SA 307 Anbefalt HLS3003, SARB3004, SARB3900. I tillegg tas valgfrie emner slik at studiet totalt blir 120 sp. For tidligere overlappinger, se studieplan

SOSIALT ARBEID EMNEEKSAMENER MASTERGRAD I SOSIALT ARBEID

SOSIALT ARBEID EMNEEKSAMENER MASTERGRAD I SOSIALT ARBEID SIDE 229 Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 3. februar 2003. EMNEEKSAMENER MASTERGRAD I INNLEDNING Sosialt arbeid handler

Detaljer

Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar 2005.

Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar 2005. SIDE 429 Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar 2005. MASTERGRAD I INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 13. februar 2006.

Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 13. februar 2006. SIDE 383 Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 13. februar 2006. MASTER I INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 111 Vedtatt i Styret ved NTNU 10. januar 2007 INNLEDNING Master i funksjonshemming og samfunn er et bredt, sammensatt og tverrfaglig felt. Studiet her har imidlertid en spissing mot en samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 405 Vedtatt i Styret 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.01.09. MASTER I INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid handler om menneskelige,

Detaljer

Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 2 H SV SA 007 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon

Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 2 H SV SA 007 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon SIDE 185 Vedtatt i Kollegiet 10. mars 1993, med endringer vedtatt i Kollegiet senest 29. mars 2000 og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 12. desember 2000. EMNEEKSAMENER HOVEDFAG

Detaljer

HELSEVITENSKAP MASTERGRAD I HELSEVITENSKAP

HELSEVITENSKAP MASTERGRAD I HELSEVITENSKAP SIDE 51 Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21. februar 2003. MASTERGRAD I INNLEDNING Masterstudiet er et samarbeid mellom Fakultetet

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

MASTER I SOSIALT ARBEID

MASTER I SOSIALT ARBEID SIDE 354 Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.01.2010. INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid handler om menneskelige,

Detaljer

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 04.01.2011.

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 04.01.2011. SIDE 361 Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 04.01.2011. MASTERPROGRAM I INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid handler

Detaljer

SOSIALT ARBEID. Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.01.2014.

SOSIALT ARBEID. Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.01.2014. SIDE 426 Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.01.2014. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM I EMNER I Kort om sosialt

Detaljer

MASTER I FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

MASTER I FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 98 Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.012010. INNLEDNING Funksjonshemming og samfunn er et bredt, sammensatt

Detaljer

Vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse , med endringer vedtatt senest

Vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse , med endringer vedtatt senest SIDE 423 Vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 03.01.2007, med endringer vedtatt senest 15.01.2010. BACHELOREMNE I VOKSNES LÆRING MASTER I VOKSNES LÆRING INNLEDNING Forskningsenheten

Detaljer

HELSEVITENSKAP MASTERPROGRAM I HELSEVITENSKAP

HELSEVITENSKAP MASTERPROGRAM I HELSEVITENSKAP SIDE 155 Vedtatt i Styret ved NTNU 06.06.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 04.01.2011. MASTERPROGRAM I INNLEDING Helsevitenskap er studiet av menneskers

Detaljer

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015.

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. SIDE 200 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Emne Tittel Vekttall Underv.

Emne Tittel Vekttall Underv. SIDE 194 SOSIALT ARBEID 626,$/7$5%(,' Vedtatt i Kollegiet 10. mars 1993, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14. desember 1999 og i Kollegiet 29. mars 2000.

Detaljer

MASTER I HELSEVITENSKAP

MASTER I HELSEVITENSKAP SIDE 141 Vedtatt i Styret ved NTNU 06.06.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.012010. INNLEDING Helsevitenskap er studiet av menneskers forståelse,

Detaljer

Vedtatt i Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 183 Vedtatt i Styret ved NTNU 6.6.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.1.2013. Studietilbud i helsevitenskap MASTERPROGRAM I EMNER I Kort om

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar 2005.

Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar 2005. SIDE 109 Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar 2005. MASTER I INNLEDNING Masterstudiet er et samarbeid mellom Fakultetet for

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14. januar 2009.

Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14. januar 2009. SIDE 170 Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14. januar 2009. MASTER I INNLEDNING Masterstudiet er et samarbeid mellom Fakultet for

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG SIDE 143 HOVEDFAG Studieplan godkjent av DMMH 19.08.1985 og vedtatt av UNIT/AVH 20.08. 1985, med endringer senest 24. mars 1998. INNLEDNING Hovedfagsstudiet i førskolepedagogikk er et avtalefestet samarbeidstiltak

Detaljer

VOKSNE I LIVSLANG LÆRING

VOKSNE I LIVSLANG LÆRING SIDE 457 Vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 3. januar 2007, med endring 20. januar 2008. BACHELOREMNE I VOKSNES LÆRING MASTER I VOKSNES LÆRING INNLEDNING Forskningsenheten Voksne

Detaljer

Vedtatt i Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 174 Vedtatt i Styret ved NTNU 6.6.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.1.2014. Studietilbud i helsevitenskap MASTERPROGRAM I EMNER I Kort om

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 36 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 18.02.2004. MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 97 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 06.02.2006 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 421 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Språk, lesing, skriving utvikling og vansker (2017-2018) Studiepoeng: 30 Målgruppe Dette studiet gir innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring og betydningen av å disse

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 98 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap SIDE 75 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 8.3.2005 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 2

Studieplan. Spesialpedagogikk 2 dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 2 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Master i helsevitenskap

Master i helsevitenskap Master i helsevitenskap Denne studieplanen er gyldig for studenter som er tatt opp i studieåret 2017/2018. Studieplanen er godkjent av Fakultet for medisin og helsevitenskap 02.03.17. Fakta om studieprogrammet

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Mer om innholdet se emnebeskrivelse Målgruppe Kurset er lagt opp som studier, drøftinger og diskusjoner av vitenskapsteoretiske

Detaljer

Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet

Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet 20 Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det historisk-filosofiske fakultet 17.12.2003 med justeringer vedtatt

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Versjon 02/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Innledning Årsstudiet i samfunnsfag

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I SOSIALT ARBEID, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I SOSIALT ARBEID, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I SOSIALT ARBEID, STUDIEÅRET 2014/2015 Læringsmål for ph.d.-programmet i sosialt arbeid Utdanningen har som formål at kandidater skal ha tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til selvstendig

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

EMNEBESKRIVELSER FOR BACHELOR I RÅDGIVNING OG VOKSNES LÆRING, STUDIEÅRET

EMNEBESKRIVELSER FOR BACHELOR I RÅDGIVNING OG VOKSNES LÆRING, STUDIEÅRET EMNEBESKRIVELSER FOR BACHELOR I RÅDGIVNING OG VOKSNES LÆRING, STUDIEÅRET 2011-2012 VLR1000 Læring, kunnskap og valg Learning, Knowledge and Choice Undervisning: Høst: 7,5 SP Læringsmål: Målet med studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Master i helsevitenskap. Anne Norheim Innlegg ved faglunsj, SESAM 9.01.12

Master i helsevitenskap. Anne Norheim Innlegg ved faglunsj, SESAM 9.01.12 Master i helsevitenskap Anne Norheim Innlegg ved faglunsj, SESAM 9.01.12 1 Bakgrunn for studiet Bygger på tverrfaglig master som ble etablert i 2005 (Master i helse og sosialfag med fokus på brukerperspektiv)

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer