SOSIALT ARBEID EMNEEKSAMENER MASTERGRAD I SOSIALT ARBEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSIALT ARBEID EMNEEKSAMENER MASTERGRAD I SOSIALT ARBEID"

Transkript

1 SIDE 229 Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 3. februar EMNEEKSAMENER MASTERGRAD I INNLEDNING Sosialt arbeid handler om menneskelige, mellommenneskelige og sosiale problemer, sosial forandring og problemløsning. Oppmerksomheten er i stor grad rettet mot utsatte grupper og sosialpolitikk. Sosialt arbeid kan være profesjonell virksomhet for å hjelpe individer og grupper til å forbedre eller gjenopprette sin evne til å fungere i samfunnet, og det kan være arbeid for å forandre problemskapende samfunnsforhold. Forståelsen av samspillet mellom individet og omgivelsene står sentralt. Likeså bruk av denne forståelsen for å intervenere i forhold til sosiale problemer. Som universitetsfag og forskningsfelt har sosialt arbeid forankring i det handlingsorienterte og anvendte aspektet. Samtidig inngår det som en del av den generelle samfunnsvitenskapelige debatten. Forskningen og faget har tverrfaglig karakter, og i tillegg til egen kunnskapsbase trekker en veksler på fag som sosiologi, pedagogikk, psykologi og statsvitenskap. Forskning i sosialt arbeid handler i stor grad om å forstå og forklare individuelle og sosiale problemer for å bidra til løsninger av disse - herunder bidrag til utformingen av så vel sosialpolitikken som det praktiske sosiale arbeidet. Ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap tilbys primært høyere grads studier og doktorgradsundervisning. På lavere grad tilbys kun enkelte emner. MASTERGRAD I INNLEDNING Mastergrad i sosialt arbeid er et studium på 120 studiepoeng, eller tilsvarende 2 års heltids studier. Det bygger på at studentene har en 3-årig sosialfaglig utdanning, og gir videregående utdanning innenfor sosialt arbeid som kunnskapsområde og i samfunnsvitenskapelige arbeidsmåter. Det skal gi studentene en allsidig innføring i ulike teorier, forskningsmetoder og tilnærmingsmåter. Det skal gi studentene trening i å gjennomføre vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeider, og kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogrammet ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Masterstudiet søker å bygge opp en yrkeskompetanse som kan kvalifisere for: Forsknings- og utredningsarbeid Undervisning, blant annet i høgskolesektoren Stillinger innen offentlig administrasjon og planlegging Stillinger innen veiledning og konsultasjon, blant annet innen statlige eller regionale kompetansesenter Masterstudiet fins i to varianter. Den ene er en generell mastergrad i sosialt arbeid. Den andre er en mastergrad med fordypning i barnevern. Studieopplegg og opptakskrav for de to variantene er i hovedsak likt, men ved fordypningen i barnevern stilles spesifikke krav

2 SIDE 230 på punkt der den generelle mastergraden har valgfrihet (se nedenfor under studiets oppbygging). MÅLGRUPPE Mastergrad i sosialt arbeid er primært et tilbud til de som har fullført en 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning. Etter individuell vurdering åpnes det også for søkere med beslektet utdanning og relevant erfaring. OPPTAKSKRAV For opptak kreves fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Søkerne fordeles i to opptaks grupper (gruppe A og B). Søkere i gruppe A) gis fortrinnsrett ved opptak. Gruppe A) Søkere med sosialfaglig grunnutdanning: 3-årig sosionom- eller barnevernspedagogutdanning. Gruppe B) Søkere uten sosialfaglig grunnutdanning: Søkere med eksempelvis følgende utdanning: Nærliggende profesjonsutdanning, eksempelvis vernepleier-, ergoterapeututdanning, og pedagogisk utdanning, med relevant praksis Samfunnsvitenskapelig cand.mag.- eller bachelorgrad, med relevant praksis. Tilsvarende utdanninger med relevant praksis vil med tillegg i reell sosialfaglig kompetanse og praksis kunne være kompetente for opptak. Disse søkerne vurderes individuelt av instituttet. STUDIETS OPPBYGGING 1. Mastergrad i sosialt arbeid uten spesialisering Studiet strekker seg normalt over 2 år (4 semester) med fulltids studier, men det er mulig å tilpasse til ulike studieforløp. Det består av: Forskningsmetode: En obligatorisk del på 22,5 studiepoeng som består av de tre emnene HLS 3001, HLS 3002 og HLS 3004 Sosialt arbeids teori: En del på 22,5 studiepoeng der studenten velger tre blant de fire emnene: SARB 3000, SARB 3001, SARB 3002 og SARB En del på 30 studiepoeng som består av valgfrie kurs. ISH vil hvert semester tilby ett eller to slike kurs på 15 studiepoeng. Innen disse emnene er det også mulig å velge en enklere variant på 7,5 studiepoeng. En kan også søke om å få godkjent kurs på mastergradsnivå fra andre fag eller universitet. Inntil 15 av de 30 studiepoengene kan være SARB 3509/3510, et veiledet selvstudium. En kan også velge det fjerde emnet i sosialt arbeids teori som valgfritt emne. Masteroppgaven og avsluttende prøve, SARB 3900, er obligatorisk og utgjør 45 studiepoeng. 2. Spesielt for mastergrad i sosialt arbeid med fordypning i barnevern Studiet tilsvarer master i sosialt arbeid uten spesialisering når det gjelder samlet omfang, krav til forskningsmetode, sosialt arbeids teori og mastergradsoppgaven. Master i sosialt arbeid med fordypning i barnevern har imidlertid ikke en valgfri modul. I stedet har studiet en modul kalt

3 SIDE 231 Barnevern. Denne delen er på 30 studiepoeng som består av emnene SARB 3501* Barn og familie I og Barne- og ungdomsvern: kommunikasjon med barn/unge og foreldre i vanskelige livssituasjoner. Sistnevnte emne tilbys fra Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for helse- og sosialfag. (Emnebeskrivelse fås ved henvendelse til ISH). Modell for masterstudiet i sosialt arbeid Semester Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) 4. semester/vår SARB 3900 Masteroppgave, 45 sp 3. semester/høst SARB **) SARB **) SARB 3002 Samhandling og HLS 3004 Kvalitative metoder, 2. semester/vår omgivelser og/eller SARB 7,5 p 3003 Sosialt arbeids historie*) 1. semester/høst HLS 3001 Forskningsmetodologi, 7,5 p HLS 3002 Kvantitative metoder og statistikk, 7,5 p SARB **) SARB 3000 Tilnærmingsmåter i sosialt arbeid og/eller SARB 3001 Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis*) SARB **) * Det er obligatorisk med tre av emnene SARB , til sammen 22,5 studiepoeng ** Emnene er enten 7,5 eller 15 sp, og studentene skal ha emner på til sammen 30 sp Studenter som tas opp på studiet er i løpet av første semester forpliktet til å inngå mastergradsavtale i henhold til de regler som til enhver tid gjelder ved NTNU. EMNEOVERSIKT Obligatoriske emner: Emne Tittel Sp Underv. HLS 3001 Forskningsmetodologi, forskningsetikk og 7,5 H forskningsdesign HLS 3002 Kvantitative metoder og statistikk 7,5 H HLS 3004 Kvalitative metoder 7,5 V SARB 3000 Tilnærmingsmåter i sosialt arbeid 7,5 H SARB 3001 Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis 7,5 H SARB 3002 Samhandling og omgivelser, avvik og sosiale 7,5 V problemer SARB 3003 Sosialt arbeids historie 7,5 V Valgfrie emner: SARB 3500* Barn og familie, I 7,5 * SARB 3501* Barn og familie, II 15 * SARB 3502* Helse- og sosialpolitikk, I 7,5 * SARB 3503* Helse- og sosialpolitikk, II 15 * SARB 3504* Organisasjon og organisering, I 7,5 *

4 SIDE 232 SARB 3505* Organisasjon og organisering, II 15 * SARB 3506* Funksjonshemming; teori, sosialpolitikk 7,5 * og hverdagsliv, I SARB 3507* Funksjonshemming, teori, sosialpolitikk 15 * og hverdagsliv, II SARB 3508* Kjønn, sosialt arbeid og helse 7,5 *** SARB 3509 Veiledet selvstudium, I 7,5 H/V SARB 3510 Veiledet selvstudium, II 15 H/V HLS 3003 Vitenskapsteori og vitenskapelig rapportering 7,5 V SARB 3900 Masteroppgave i sosialt arbeid 45 ** * Det blir arrangert minimum 3 valgfrie emner i året, og hvert emne vil normalt gå annethvert år eller oftere. Normalt skjer kunngjøring midtveis i semesteret før kurset skal gå. Emner med samme tittel undervises samtidig. ** Se under emnebeskrivelsen *** Kurset er en fagspesifikk forlengelse av KULT 2202 Teorier om kjønn (7,5 poeng) og tas sammen med denne. Kursene har til sammen 15 poeng. Nærmere informasjon fås ved ISH. Forkunnskapskrav til de enkelte emner Alle studenter som tilfredsstiller opptakskravene til mastergrad i sosialt arbeid kan gå opp til eksamen i de enkelte emnene til mastergraden, med unntak av SARB 3509, SARB 3510 og SARB 3900 som er forbeholdt studenter som er tatt opp til mastergrad i sosialt arbeid. Studenter som tilfredsstiller opptakskravene til andre samfunnsvitenskapelige masterstudier kan avlegge eksamen i de valgfrie emnene SARB 3500* til 3508*. Ved behov for begrensninger av studenttallet gis prioritet til mastergradsstudenter ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Arbeids- og studieformer Masterstudiet har som ambisjon å tilrettelegge for arbeidsformer som stimulerer til og utvikler studentenes kunnskapsnivå og selvstendige refleksjon. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, arbeid med oppgaver, prosjekt- og problembasert undervisning. Seminarform og Internett vil bli brukt i en viss utstrekning. Undervisningen vil i stor grad bli organisert i intensive blokker på en uke hver. Blokkukene vil derfor være korte og intensive undervisningsperioder, mens det selvstendige arbeidet i større grad pågår mellom disse ukene. ISH vil søke å legge til rette for kollokvieaktivitet mellom blokkukene. EMNEBESKRIVELSER MASTERGRAD OBLIGATORISKE EMNER I FORSKNINGSMETODE HLS 3001 Forskningsmetodologi, forskningsetikk og forskningsdesign (Research Methods, Ethics and Design) Undervisningssemester: Ett semester (høst) Undervisningsform: Forelesninger og øvinger Forkunnskapskrav: Opptak på masterstudiet i helsevitenskap/sosialt arbeid Obligatorisk aktivitet 2 godkjente øvingsoppgaver

5 SIDE 233 Emnet gir en innføring i grunnleggende emner innen forskningsmetode. En tar opp spørsmål rundt utforming av problemstilling, sammenheng mellom problemstilling og forskningsdesign og presenterer ulike typer forskningsdesign. Emnet tar også opp sentrale forskningsetiske problemstillinger innen samfunnsvitenskapelig og klinisk forskning. HLS 3002 Kvantitative metoder og statistikk (Quantitative Methods and Statistics) Undervisningssemester: Ett semester (høst) Undervisningsform: Forelesninger og øvinger Forkunnskapskrav: Opptak på masterstudiet i helsevitenskap/sosialt arbeid Innlevering av semesteroppgave 15. desember eller 15. juni Vurderingsform: Semesteroppgave Emnet gir en innføring i de viktigste framgangsmåter for innsamling og analyse av kvantitative data. Det behandler spørsmål rundt etablering av utvalg, målinger (herunder utforming av spørreskjema og laging av skalaer/indekser), eksperiment og surveydesign, kvantitativ dataanalyse og elementær statistisk bearbeiding. Det inngår øvinger i analyse av et kvantitativt materiale, og eksamen er en semesteroppgave der det foretas en enkel kvantitativ analyse av en selvvalgt problemstilling ut fra ett eller to datasett som er stilt til disposisjon. HLS 3004 Kvalitative metoder (Qualitative Methods) Undervisningsform: Forelesninger og øvinger Forkunnskapskrav: Opptak på masterstudiet i helsevitenskap/sosialt arbeid Obligatorisk aktivitet 2 godkjente øvingsoppgaver Eksamensoppgaven utleveres 20. april/20. oktober med innlevering 20. mai/20. november. Ved konflikt med påske forskyves fristene Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave Emnet gir en innføring i ulike kvalitative forskningsmetoder. Det legges særlig vekt på samtaleintervjuer og ulike former for observasjon, mens andre metoder presenteres mer summarisk (f.eks. analyse av dokumenter og tekster). Emnet behandler spørsmål knyttet til utvalg, datainnsamling, analysering og rapportering. Eksamensoppgaven består av å analysere et kvalitativt materiale. EMNER I S TEORI Studenten velger tre av følgende fire emner: SARB 3000 Tilnærmingsmåter i sosialt arbeid (Social Work Methods) Undervisningssemester: Ett semester (høst) Undervisningsform: Forelesning, seminar og gruppearbeid Forkunnskapskrav: Som for opptak til masterstudiet i sosialt arbeid Innlevering 1. november og 1. april

6 SIDE 234 SARB 3000 Tilnærmingsmåter i sosialt arbeid (Social Work Methods) Vurderingsform: Hjemmeeksamen over 2 uker Som anvendt fag har sosialt arbeid utviklet forståelsesmåter og arbeidsmåter i samspill med vekslende behov og tilgjengelig kunnskap. Over tid har det eksistert ulike dominerende tilnærmingsmåter, populære eller mindre populære alt etter hvilket perspektiv de vurderes fra. I Norge har en lagt stor vekt på tilpasning til nasjonale forhold. Hensikten med dette emnet er å presentere og analysere ulike sentrale tilnærmingsmåter. Fokus vil være rettet både mot teori og verktøy/arbeidsmetoder. Arbeidsformen vil være forelesninger og gruppediskusjoner med forberedte innlegg fra studentene. Pensum er samlet 500 sider, hvorav 350 sider er felles, resten selvvalgt. SARB 3001 Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis (Tacit knowledge and revlective praxis) Undervisningssemester: Ett semester (høst) Undervisningsform: Forelesning, seminar og grupparbeid Forkunnskapskrav: Som for opptak til masterstudiet i sosialt arbeid Innlevering 1. desember og 1. juni Vurderingsform: 5 sider skriftlig individuell oppgave og muntlig framlegg Kurset tar utgangspunkt i Schöns brudd med den tekniske rasjonaliteten som ramme om tenkning om praksisutøvelse. Selv om mange situasjoner vil ha felles trekk med den en har opplevd tidligere, vil utøvelse av praksis i stor grad skje i en sammenheng som blir ny og unik. I emnet fokuseres det på nyere teori om refleksjon som hjelpemiddel for å utvikle kunnskap som er relevant for sosialt arbeids praksis. Dette representerer en videreføring i forhold til begrep som taus kunnskap og kunnskap i handling. Emnet tar også opp etiske dilemma som utfordring for praksisutøvelsen. Arbeidsformene vil være seminar, gruppearbeid og presentasjoner fra studentene. Pensum er på sider. SARB 3002 Samhandling og omgivelser avvik og sosiale problemer (Interaction and environment deviance and social problems) Undervisningsform: Forelesning og seminar Innlevering 1. april (justeres for påske) og 1. november i høstsemesteret. Vurderingsform: Hjemmeeksamen over 2 uker Et sentralt kjennetegn ved sosialt arbeid er at en ut fra kunnskap om samspillet mellom menneske og omgivelser forsøker å intervenere i forhold til sosiale problemer. I dette emnet blir det dels lagt vekt på generell teori om menneskelig handling og samhandling, herunder forholdet individ sosiale omgivelser. Det legges imidlertid spesiell vekt på forståelsen av marginalitet, avvik og sosiale problemer. Det legges vekt på å presentere ulike perspektiver på avvikende atferd og på teorier som studentene kan anvende i forsøk på å forstå eller forklare sosiale problemer. Begreper som normalitet og avvik er sentrale,

7 SIDE 235 men også sosial kontroll og sosialisering. I dette emnet vil en drøfte ulike oppfatninger av årsaker til sosiale problemer, spørsmål om omgivelsenes reaksjoner og personenes tilpasning og mestring. Arbeidsformen vil være seminar. Pensum er på sider. SARB 3003 Sosialt arbeids historie (Hisory of Social Work) Undervisningsform: Forelesning, seminar og gruppearbeid Forkunnskapskrav: Som for opptak til masterstudiet i sosialt arbeid Mennesker, ideer og teorier har krysset landegrenser over tid og formet det som i dag framstår som en internasjonal profesjon og disiplin. Emnet vil følge denne utviklingen internasjonalt og nasjonalt. Sosialt arbeid står i et spenningsforhold til og inngår i et samspill med sin samtid. Dette gjelder både de rådende sosiale og politiske forhold og ideologier så vel som tilgjengelig kunnskap. Forholdet mellom utviklingen av sosialt arbeid og den konteksten utviklingen skjer i, blir derfor sentral. Arbeidsformene i emnet vil dels være forelesninger, og dels gruppediskusjoner basert på forberedte innlegg fra studentene. Pensum er på sider. VALGFRIE EMNER MASTERGRAD: SARB 3500* Barn og familie I (Children and Family I) Undervisningssemester: Ett semester Undervisningsform: Forelesning og seminar Emnet gir en oversikt over perspektiver og nyere forskning innenfor områdene familie, oppvekst og nettverk, med vekt på barns utvikling og sosialisering, og sosialt arbeid med barn og familier. Kurset vil også ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. SARB 3501* Barn og familie II (Children and Family II) Studiepoeng: 15 Undervisningsform: Forelesning, seminar og skriving av oppgave Innlevering 1. desember eller 15. mai. Vurderingsform: Semesteroppgave med oppgitt problemstilling. Emnet gir en oversikt over perspektiver og nyere forskning innenfor områdene familie, oppvekst og nettverk, med vekt på barns utvikling og sosialisering, og sosialt arbeid med barn og familier. Kurset vil også ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for mastergradsoppgaven). Pensum er på ca sider.

8 SIDE 236 SARB 3502* Helse- og sosialpolitikk I (Health and Welfare Policy I) Undervisningsform: Forelesning og seminar Emnet gir en oversikt over sosialpolitisk teori, fordelingspolitikk, ansvarsfordeling mellom offentlige og private aktører, og helse- og sosialtjenestens utvikling - både nasjonalt og lokalt gjennom utviklingen av velferdsstaten og velferdskommunen. En legger særlig vekt på utviklingen i Norge i den senere tid, men også på velferdsstatens historiske røtter og et komparativt perspektiv på sosialpolitikk i andre land. Kurset vil også ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Pensum er på ca. 400 sider. SARB 3003* Helse- og sosialpolitikk II (Health and Welfare Policy II) Studiepoeng: 15 Undervisningsform: Forelesning, seminar og skriving av oppgave Innlevering 1. desember eller 15. mai. Utlevering av oppgavetekst skjer fra instituttets ekspedisjonskontor onsdag i tredje blokkuke Vurderingsform: Semesteroppgave med oppgitt problemstilling. Emnet gir en oversikt over sosialpolitisk teori, fordelingspolitikk, ansvarsfordeling mellom offentlige og private aktører, og helse- og sosialtjenestens utvikling - både nasjonalt og lokalt gjennom utviklingen av velferdsstaten og velferdskommunen. En legger særlig vekt på utviklingen i Norge i den senere tid, men også på velferdsstatens historiske røtter og et komparativt perspektiv på sosialpolitikk i andre land. Kurset vil også ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for mastergradsoppgaven). Pensum er på ca sider. SARB 3504* Organisasjon og organisering I (Organization and Organizing I) Undervisningssemester: Ett semester Undervisningsform: Forelesning og seminar Emnet gir en oversikt over organisasjonsteoretiske problemstillinger knyttet til velferdsog omsorgsorganisering. Temaene vil kunne spenne fra drivkrefter og prosesser som profesjonalisering, klientifisering, avinstitusjonalisering, privatisering, effektivisering og samordning, til rådende ideologier når det gjelder organisasjonsaktiviteter som administ-

9 SIDE 237 rasjon, styring, planlegging, evaluering og samarbeid. Kurset vil ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Pensum er på ca. 400 sider. SARB 3005* Organisasjon og organisering II (Organizaton and Organizing II) Studiepoeng: 15 Undervisningsform: Forelesning, seminar og skriving av oppgave Innlevering 1. desember eller 15. mai. Utlevering av oppgavetekst skjer fra instituttets ekspedisjonskontor onsdag i tredje blokkuke Vurderingsform: Semesteroppgave med oppgitt problemstilling. Emnet gir en oversikt over organisasjonsteoretiske problemstillinger knyttet til velferdsog omsorgsorganisering. Temaene vil kunne spenne fra drivkrefter og prosesser som profesjonalisering, klientifisering, avinstitusjonalisering, privatisering, effektivisering og samordning, til rådende ideologier når det gjelder organisasjonsaktiviteter som administrasjon, styring, planlegging, evaluering og samarbeid. Kurset vil ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for mastergradsoppgaven). Pensum er på ca sider. SARB 3506* Funksjonshemming: Teori, sosialpolitikk og hverdagsliv I (Disability: Theory, Social Policy and Everyday Life I) Undervisningssemester: Ett semester Undervisningsform: Forelesning og seminar Emnet gir en oversikt over ulike historiske, ideologiske og teoretiske perspektiv på funksjonshemming. Det vil bli lagt vekt på nyere forskning knyttet til sosialpolitikk og hverdagsliv. Kurset vil ta opp ulike aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Pensum er på ca. 400 sider. SARB 3007* Funksjonshemming: Teori, sosialpolitikk og hverdagsliv II (Disability: Theory, Social Policy and Everyday Life II) Studiepoeng: 15 Undervisningsform: Forelesning, seminar og skriving av oppgave Innlevering 1. desember eller 15. mai. Utlevering av oppgavetekst skjer fra instituttets ekspedisjonskontor onsdag i tredje blokkuke Vurderingsform: Semesteroppgave med oppgitt problemstilling.

10 SIDE 238 Emnet gir en oversikt over ulike historiske, ideologiske og teoretiske perspektiv på funksjonshemming. Det vil bli lagt vekt på nyere forskning knyttet til sosialpolitikk og hverdagsliv. Kurset vil ta opp ulike aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for mastergradsoppgaven). Pensum er på ca sider, hvorav 250 sider er valgfritt. Valgfritt pensum skal godkjennes av veileder før innlevering av semesteroppgaven SARB 3008* Kjønn, sosialt arbeid og helse (Gender, Social Work and Health) Undervisningssemester: Ett semester (etter særskilt kunngjøring) Undervisningsform: Forelesninger inntil 15 timer Forkunnskapskrav: 3-årig sosial- eller helsefaglig høgskoleutdanning. Eksamen i KULT 2202 Teorier om kjønn må være bestått senest samme semester Emnet anbefales som fagspesifikk påbygging til KULT 2202 Teorier om kjønn (7,5 poeng), som tilbys av Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Den fagspesifikke delen organiseres av Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, og gir en oversikt over ulike forskningstemaer der kjønn antas å ha en spesiell relevans for sosialt arbeid og helsearbeid. Sammen med KULT 2202 kan emnet brukes som en valgfri del av mastergraden i sosialt arbeid og helsevitenskap. SARB 3009 Veiledet selvstudium I (Supervised Self-Study I) Undervisningssemester: Ett semester (høst eller vår) Undervisningsform: Veiledning Forkunnskapskrav: Opptak på masterstudiet i sosialt arbeid Innlevering av semesteroppgave 1. desember eller 15. mai. Frist for innlevering av søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder er 20. januar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret Obligatorisk aktivitet Godkjenning av tema for semesteroppgave Vurderingsform: Semesteroppgave I samråd med ISH og oppnevnt veileder kan studenter selv legge opp ett emne til mastergraden i sosialt arbeid. Emnet legges normalt opp slik at det tematisk støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven, og tas derfor normalt ikke i første semester av mastergradsstudiet. Studenten velger selv tema og legger opp et pensum på ca sider. Pensum skal i tilstrekkelig grad ivareta hensyn til både bredde og dybde innenfor det valgte tema. Det kan gis veiledning for valg av pensum. Pensum skal være godkjent før innlevering av oppgaven. ISH oppnevner veileder, og så vel tema som pensum skal godkjennes av instituttet etter anbefaling fra veileder. Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av en problemstilling innenfor emnets tematiske område, og skal ha et omfang på ca. 10 sider (definert på samme måte som for mastergradsoppgaven).

11 SIDE 239 SARB 3010 Veiledet selvstudium II (Supervised Self-Study II) Studiepoeng: 15 Undervisningssemester: Ett semester (høst eller vår) Undervisningsform: Veiledning Forkunnskapskrav: Opptak på masterstudiet i sosialt arbeid Innlevering av semesteroppgave 1. desember eller 15. mai. Frist for innlevering av søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder er 20. januar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret Obligatorisk aktivitet Godkjenning av tema for semesteroppgave Vurderingsform: Semesteroppgave og muntlig prøve. Den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på semesteroppgaven. I samråd med ISH og oppnevnt veileder kan studenter selv legge opp ett emne til mastergraden i sosialt arbeid. Emnet legges normalt opp slik at det tematisk støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven, og tas derfor normalt ikke i første semester av mastergradsstudiet. Studenten velger selv tema og legger opp et pensum på ca sider. Pensum skal i tilstrekkelig grad ivareta hensyn til både bredde og dybde innenfor det valgte tema. Det kan gis veiledning for valg av pensum. Pensum skal være godkjent før innlevering av oppgaven. ISH oppnevner veileder, og så vel tema som pensum skal godkjennes av instituttet etter anbefaling fra veileder. Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av en problemstilling innenfor emnets tematiske område, og skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for mastergradsoppgaven). Muntlig eksamen knyttes primært til semesteroppgaven, men studenten kan også høres i hele pensum. HLS 3003 Vitenskapsteori og vitenskapelig rapportering (Theory of Science and Scientific Writing) Undervisningsform: Forelesninger, seminar og problembasert gruppeundervisning Forkunnskapskrav: Opptak på masterstudiet i helsevitenskap/sosialt arbeid Innlevering av semesteroppgave 1. desember eller 15. mai. Vurderingsform: Semesteroppgave som vurderes bestått/ikke bestått Emnet inngår som obligatorisk emne i helsevitenskap og tilbys som valgfritt for sosialt arbeid. Det gir en innføring i vitenskapsteori. Studentenes heterogene bakgrunn og erfaring vil benyttes til å synliggjøre ulike perspektiver og tilnærminger til helse, omsorg og sykdom, samt helse- og omsorgstjenestene. Ved hjelp av problembasert gruppeundervisning er målet å styrke forståelsen av helse-, omsorg og sykdom på tvers av fag- og emneområder. Eksamen er en semesteroppgave, og arbeidet med denne skal fortrinnsvis også være et ledd i arbeidet fram mot valg av tema for mastergradsoppgaven. SARB 3900 Masteroppgave i sosialt arbeid (Thesis in Social Work) Studiepoeng: 45 Undervisningsform: Individuell veiledning, oppgaveseminar Forkunnskapskrav: Opptak på masterstudiet i sosialt arbeid Masteroppgaven leveres uten bestemte frister, men ISH vil

12 SIDE 240 SARB 3900 Masteroppgave i sosialt arbeid (Thesis in Social Work) forbeholde seg rett til å overskride sensureringsfristen ved innlevering etter 15. mai i vårsemesteret og etter 1. november i høstsemesteret. Obligatorisk aktivitet Alle andre eksamener til mastergraden i sosialt arbeid skal være bestått. Kravene til deltakelse på oppgaveseminar skal være fullført. Vurderingsform: Masteroppgaven, presentasjon av oppgaven i forelesningsform (ca 30 minutter) og en muntlig prøve. Forlesningen og den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på oppgaven Masteroppgaven skal være en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studenten selv velger. Den forventes å ha et omfang på omlag 100 sider (definert ved 12 punkts Times New Roman og 1,5 i linjeavstand). Oppgaven kan imidlertid også leveres som en artikkelsamling (nærmere retningslinjer fås ved henvendelse instituttet). Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap oppnevner en av de fast ansatte i undervisningsstilling som veileder etter søknad fra studenten. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med mastergradsoppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved innsamling og behandling av data. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet. Normalt bør en søke om veileder så snart tema for oppgaven er noenlunde klart. I tilknytning til arbeidet med masteroppgaven blir det arrangert seminarer. Disse skal primært være en støtte i arbeidet med masteroppgaven, og en sentral del av innholdet er drøfting av den enkeltes arbeid. Før en får levere masteroppgaven må en ha deltatt på to slike seminar, og både ha lagt fram egne planer og kommentert arbeidet til en annen student. Seminar arrangeres ved særskilt kunngjøring. Nærmere råd og retningslinjer for masteroppgaven og avsluttende eksamen finner en i Studieveiledning for mastergrad i sosialt arbeid som fås ved henvendelse til ISH. SARB 3900 er siste eksamen til mastergraden i sosialt arbeid og studentene melder seg til eksamen ved instituttet på eget skjema som fås ved ISH og Studentservice. Sammen med oppmeldingen leveres seks eksemplar av avhandlingen. (Velges trykking på NTNU- Trykk, dekker instituttet utgiftene for trykking av seks eksemplarer. Velges andre løsninger må studenten selv bekoste trykking.) Det må påregnes en periode på åtte uker fra oppmeldingen leveres og til den avsluttende prøven kan bli arrangert. Dersom studenten leverer inn avhandlingen etter 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret, kan det ikke garanteres at sensur og muntlig prøve kan gjennomføres innen utgangen av henholdsvis vår- og høstsemesteret. EMNER PÅ LAVERE GRAD Emne Tittel Sp Underv. SARB 0001 Sosial- og velferdspolitikk I 6 H SARB 0002 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon 12 V SARB 0001 Sosial- og velferdspolitikk I (Social and Welfare Policy I) Studiepoeng: 6

13 SIDE 241 SARB 0001 Sosial- og velferdspolitikk I (Social and Welfare Policy I) Undervisningssemester: 1 semester (høst) Undervisningsform: 2 timer pr. uke Emnet er knyttet til studiet i Helse- og sosialadministrasjon som er et samarbeid mellom HiST, avdeling for økonomisk-administrative fag, og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Fokus for emnet er forholdet mellom velferdsstaten og den nye velferdskommunen. Aktuelle problemstillinger er ideologer for sosial- og velferdspolitikk, behandlingsideologier, avinstitusjonalisering, privatisering og effektivisering. SARB 0002 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon (Project Report in Health and Social Administration) Poeng: 12 Undervisningssemester: 1 semester (vår) Undervisningsform: Individuell eller gruppeveiledning Innlevering av oppgave 15. mai Obligatorisk aktivitet Godkjenning av tema for semesteroppgave Vurderingsform: Prosjektoppgave Emnet er knyttet til studiet i Helse- og sosialadministrasjon som er et samarbeid mellom HiST, avdeling for økonomisk-administrative fag, og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Formålet med prosjektoppgaven er å benytte teorien fra andre deler av dette studiet overfor praktiske problemstillinger. Det legges vekt på å gi studentene erfaring med å gjennomføre prosjektarbeid der det legges stor vekt på det metodiske. Prosjektoppgaven kan leveres individuelt eller gruppevis, men med maksimalt 5 personer i samme gruppe. Studentene kan selv foreslå tema for prosjektoppgaven, men tema skal godkjennes av fagansvarlig. POENGREDUKSJON/OVERLAPPING SA 21 - SV SA SV SA sp SA SV SA SV SA 005 -SARB sp SA SV SA SV SA sp SA X - SV SA SV SA sp SV SA SV SA 203 -SARB ,5 sp SV SA HF ITK 301 7,5 sp SA 1 - SA SV SA av SARB sp -SV SA SARB ,5 sp SA 2 - SA SV SA HLS 3001, HLS 3002 og 18 sp HLS 3004 SA 3 - SA SV SA 308 -SARB sp -SV SA SARB ,5 sp SA 4 - SA SV SA 309 -SARB sp -SV SA 309 -SARB ,5 sp SA 5 - SA SV SA 310 -SARB sp -SV SA 310 -SARB ,5 sp - SV SA 311 -SARB ,5 sp -SV SA 311 -SARB sp

14 SIDE 242 -SV SA 203 -SARB ,5 sp SA 8 - SA SV SA SARB sp SA 9 - SA SV SA sp SV SA SV SA SV SA 006 7,5 sp SV SA 007 -SARB sp OVERGANGSORDNINGER Du har tatt (Cand.polit.) Du mangler (Mastergraden) SV SA 306 Må ta HLS 3001, HLS 3002, HLS 3003, SARB 3900, 30 studiepoeng valgfri emner SV SA 307 Må ta 3 av emnene SARB , SARB 3900, 30 studiepoeng valgfri emner SV SA 306, SV SA 307 Må ta SARB 3900, 30 studiepoeng valgfri emner

Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25. februar 2004.

Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25. februar 2004. SIDE 308 Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25. februar 2004. MASTERGRAD I INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid

Detaljer

Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 2 H SV SA 007 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon

Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 2 H SV SA 007 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon SIDE 185 Vedtatt i Kollegiet 10. mars 1993, med endringer vedtatt i Kollegiet senest 29. mars 2000 og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 12. desember 2000. EMNEEKSAMENER HOVEDFAG

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

HELSEVITENSKAP MASTERGRAD I HELSEVITENSKAP

HELSEVITENSKAP MASTERGRAD I HELSEVITENSKAP SIDE 51 Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21. februar 2003. MASTERGRAD I INNLEDNING Masterstudiet er et samarbeid mellom Fakultetet

Detaljer

Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar 2005.

Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar 2005. SIDE 429 Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar 2005. MASTERGRAD I INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid

Detaljer

Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 13. februar 2006.

Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 13. februar 2006. SIDE 383 Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 13. februar 2006. MASTER I INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid

Detaljer

Emne Tittel Vekttall Underv.

Emne Tittel Vekttall Underv. SIDE 194 SOSIALT ARBEID 626,$/7$5%(,' Vedtatt i Kollegiet 10. mars 1993, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14. desember 1999 og i Kollegiet 29. mars 2000.

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 405 Vedtatt i Styret 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.01.09. MASTER I INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid handler om menneskelige,

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 111 Vedtatt i Styret ved NTNU 10. januar 2007 INNLEDNING Master i funksjonshemming og samfunn er et bredt, sammensatt og tverrfaglig felt. Studiet her har imidlertid en spissing mot en samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 04.01.2011.

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 04.01.2011. SIDE 361 Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 04.01.2011. MASTERPROGRAM I INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid handler

Detaljer

SOSIALT ARBEID. Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.01.2014.

SOSIALT ARBEID. Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.01.2014. SIDE 426 Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.01.2014. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM I EMNER I Kort om sosialt

Detaljer

MASTER I SOSIALT ARBEID

MASTER I SOSIALT ARBEID SIDE 354 Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.01.2010. INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid handler om menneskelige,

Detaljer

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015.

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. SIDE 200 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

MASTER I FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

MASTER I FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 98 Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.012010. INNLEDNING Funksjonshemming og samfunn er et bredt, sammensatt

Detaljer

Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar 2005.

Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar 2005. SIDE 109 Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar 2005. MASTER I INNLEDNING Masterstudiet er et samarbeid mellom Fakultetet for

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG SIDE 143 HOVEDFAG Studieplan godkjent av DMMH 19.08.1985 og vedtatt av UNIT/AVH 20.08. 1985, med endringer senest 24. mars 1998. INNLEDNING Hovedfagsstudiet i førskolepedagogikk er et avtalefestet samarbeidstiltak

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

HELSEVITENSKAP MASTERPROGRAM I HELSEVITENSKAP

HELSEVITENSKAP MASTERPROGRAM I HELSEVITENSKAP SIDE 155 Vedtatt i Styret ved NTNU 06.06.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 04.01.2011. MASTERPROGRAM I INNLEDING Helsevitenskap er studiet av menneskers

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 421 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse , med endringer vedtatt senest

Vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse , med endringer vedtatt senest SIDE 423 Vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 03.01.2007, med endringer vedtatt senest 15.01.2010. BACHELOREMNE I VOKSNES LÆRING MASTER I VOKSNES LÆRING INNLEDNING Forskningsenheten

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14. januar 2009.

Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14. januar 2009. SIDE 170 Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14. januar 2009. MASTER I INNLEDNING Masterstudiet er et samarbeid mellom Fakultet for

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Vedtatt i Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 183 Vedtatt i Styret ved NTNU 6.6.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.1.2013. Studietilbud i helsevitenskap MASTERPROGRAM I EMNER I Kort om

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

MASTER I HELSEVITENSKAP

MASTER I HELSEVITENSKAP SIDE 141 Vedtatt i Styret ved NTNU 06.06.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.012010. INNLEDING Helsevitenskap er studiet av menneskers forståelse,

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 97 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 06.02.2006 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Språk, lesing, skriving utvikling og vansker (2017-2018) Studiepoeng: 30 Målgruppe Dette studiet gir innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring og betydningen av å disse

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 36 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 18.02.2004. MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN INNLEDNING Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til undervisning av naturfagene i skole og utdanning. Noe forenklet

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 98 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 2

Studieplan. Spesialpedagogikk 2 dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 2 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Gjennomsiktige markeder, mobil arbeidskraft,

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999.

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999. SIDE 166 EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999. INNLEDNING Studiet tar sikte på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

VOKSNE I LIVSLANG LÆRING

VOKSNE I LIVSLANG LÆRING SIDE 457 Vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 3. januar 2007, med endring 20. januar 2008. BACHELOREMNE I VOKSNES LÆRING MASTER I VOKSNES LÆRING INNLEDNING Forskningsenheten Voksne

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Vedtatt i Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 174 Vedtatt i Styret ved NTNU 6.6.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.1.2014. Studietilbud i helsevitenskap MASTERPROGRAM I EMNER I Kort om

Detaljer

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 98 MASTER I FAGDIDAKTIKK - SAMFUNNSFAG MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Vedtatt av Styret ved NTNU 6. juni 2004 INNLEDNING Samfunnsfagdidaktikk er refleksjoner over forholdet mellom

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap SIDE 75 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 8.3.2005 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Omsorg ved alvorlig sykdom og død Beskrivelse Omsorg ved alvorlig sykdom og død er første del i et tverfaglig mastergradsstudium i helse- og sosialfag.hovedfokuset er rettet mot kliniske

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

MPA emne 1: STV-6330 Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Navn Innholdskrav Utdypende opplysninger og kommentarer Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Emnekode og emnenivå

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid

Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid Master Programme in Applied Social Sciences: Program option Social Work 120 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og

Detaljer

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Mer om innholdet se emnebeskrivelse Målgruppe Kurset er lagt opp som studier, drøftinger og diskusjoner av vitenskapsteoretiske

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Master i helsevitenskap

Master i helsevitenskap Master i helsevitenskap Denne studieplanen er gyldig for studenter som er tatt opp i studieåret 2017/2018. Studieplanen er godkjent av Fakultet for medisin og helsevitenskap 02.03.17. Fakta om studieprogrammet

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer