Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014"

Transkript

1 Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Dette skrivet gir informasjon om energiprosjektet og styrets anbefaling. Det er en del å lese, men vi håper det gir innblikk i hvilke vurderinger som er gjort og hvorfor konklusjonen har blitt som den er. Vær oppmerksom på at alle tall er basert på foreløpige beregninger og erfaringsverdier. Faktiske tall vil være klare til presentasjon under den ekstraordinære generalforsamlingen, når borettslaget har mottatt og vurdert ulike tilbud. Alle kostnadsberegninger er altså foreløpige og det kan komme endringer. Ekstraordinær generalforsamling Det avholdes ekstraordinær generalforsamling tirsdag 10. juni kl. 18:00 i Grorud samfunnshus formell innkalling utdeles senere. Vi håper du tar deg tid til å komme da beslutningen her er viktig for borettslaget og økonomien fremover! Bakgrunn Som det er informert om tidligere, har styret arbeidet med alternativer til dagens oljefyr. Det har vært gjennomført en Enøk-analyse, møter med rådgivende ingeniørfirmaer og undersøkelser hos andre borettslag i nærheten som har byttet energikilde. Til sist har det vært gjennomført et analyseprosjekt og det er utført kostnads- og lønnsomhetsberegninger. Dette arbeidet er nå ferdig, og i forrige uke ble det sendt ut anbudsforespørsel på prosjektgjennomføring til seks mulige leverandører. Styrets anbefaling To alternativer har vært vurdert som mest aktuelle hos oss, hhv. fjernvarme og varmepumpe. Ut fra arbeidet som er gjort, har styret konkludert med å anbefale installasjon av varmepumpe. Årsaken til dette er først og fremst økonomisk; dette er alternativet som gir størst gevinst på sikt (se mer nedenfor). Fjernvarme vil i likhet med varmepumpe kunne dekke borettslagets behov for oppvarming og varmt vann, men vi vil etter overgangen være pris- og leveransemessig helt avhengig av Hafslund da de har monopol på leveransen. En annen årsak til dette er at fjernvarme ikke kan kombineres med eget fyringsutstyr, da det fjernes ved installasjonen. Videre er det en relativt stor gravekostnad for å føre fjernvarmerørene frem til fyrrommet, slik at investeringskostnaden uansett blir betydelig. Styret vurderer da at fjernvarmens hovedfordel, vedlikeholdsfri leveranse, ikke er nok til å kunne anbefale dette alternativet. Hva er en varmepumpe? Borettslaget har blitt anbefalt bergvarmepumper, altså at det bores energibrønner ned i bakken for å hente varme, i og med at det i bakken er jevn temperatur hele året. Denne løsningen gir som regel god energiøkonomi, og vi er heldige og har god plass på tomten til energibrønner. Varmepumpen holdes i gang med strøm, og returnerer energi til oppvarmingsanlegget. Normalt er at et slikt anlegg leverer to til fire ganger så mye energi som man tilfører det i strøm, avhengig av forholdene. Informasjonsskriv fra styret om energibytte, 10. mai 2014 Side 1 av 5

2 Hvorfor varmepumpe? De følgende punktene er noen av de viktigste årsakene til at styret anbefaler varmepumpe: Miljøvennlig og energieffektiv Et varmepumpeanlegg belaster miljøet i liten grad, og gir mye energi for de løpende driftskostnadene. Med tanke på det sannsynlige oljefyrforbudet fra 2020, har det vært viktig å utrede alternativer. Utbredt og tilpasset Mange borettslag, også i Groruddalen (f.eks. Ammerud, Tveita og Mellomgården/Rødtvet), har installert varmepumper og redusert energikostnadene. Styret har vært opptatt av å se at det i praksis fungerer å spare energi og dermed kostnader med varmepumpe samtidig som energibehovet dekkes. De siste årene har varmepumper etablert seg som en vanlig løsning, ikke minst i borettslag med opplegg for fyring og med passende, eksisterende radiatorsystem. Mange borettslag, f.eks. i sentrum, har ikke uteområder med plass til energibrønner, og der kan fjernvarme være et godt og ofte eneste alternativ men det er ikke tilfelle med våre store plener, som fortsatt vil være like store og gode når prosjektet er ferdigstilt. Økonomi Varmepumpe er det eneste aktuelle alternativet som åpner for et vesentlig kutt i oppvarmingskostnadene (anslått opptil kr ,- i besparelse sammenlignet med i dag). Hvorfor gjøre noe nå? Ifølge fagkyndige er oljefyranlegget modent for utskiftning, og risikoen for feil øker. Videre tyder som nevnt alle politiske signaler på et forbud mot oljefyring fra Den viktigste årsaken er likevel at borettslaget har svært høye utgifter til oppvarming og varmtvann i dag, ca kr per år, avhengig av vintertemperatur, strøm- og oljepris. Avgiftene for sistnevnte har vært økt jevnlig de siste årene. Både teknisk og økonomisk er det derfor grunnlag for å handle nå. På teknisk side tyder markedet på at arbeidsmengden for aktuelle entreprenører vil øke i årene fremover, etter hvert som flere og flere må bytte energikilde pga. forbudet. Et klart råd styret har fått er at mulighetene for en god pris på anleggsarbeidet neppe blir bedre enn nå; dette har vi også sett antydninger til i anbudsprosessen hittil. På økonomisk side vil installasjonsprosjektet kreve en investeringskostnad, men en investering vil uansett måtte gjøres innen få år. Vi vil dermed ikke kunne unngå at energibytte og tomtesak faller sammen i tid, og dette gjør det viktig å dra nytte av de gode rammebetingelsene for et prosjekt nå. Samtidig gir dette mulighet til å redusere de årlige energikostnadene raskere, og dette innebærer at vi vil spare penger de neste årene som vi ellers hadde brukt på energiforbruk. Mindre Enøk-tiltak Ved bytte av energikilde er det noen mindre tiltak som bør gjennomføres for å spare ytterligere energikostnader, uavhengig av hvilken løsning som velges. På teknisk side er dette installasjon av et vannrenseanlegg, som vil bedre gjennomstrømningen i radiatoranlegget og sørge for bedre oppvarming og holdbarhet. Videre må fyrrommet bygges om til ny løsning og oljetanken fjernes. I tillegg til dette vil det vurderes å innføre individuell måling av varmtvann og oppvarming i hver leilighet, altså at hver beboer betaler basert på eget forbruk. Informasjonsskriv fra styret om energibytte, 10. mai 2014 Side 2 av 5

3 Prosjektstatus anbud Som et resultat av forprosjektet Obos prosjekt har utført for oss, er tilbudsinnbydelse sendt til seks mulige entreprenører samt at anbudsbefaring er avholdt. Innen utgangen av mai vil borettslaget ha mottatt tilbud til vurdering; inneholdende priser, tidsplan og detaljert beskrivelse av anbefalt løsning. Styret vil sammen med Obos prosjekt gjøre en grundig vurdering av de innkomne tilbudene for å finne frem til det beste. Resultatet av dette presenteres i den ekstraordinære generalforsamlingen, og her beslutter vi sammen hva som skal gjøres. Tidsramme og prosjektgjennomføring Borettslaget har bedt om installasjon før neste fyringssesong, altså før senhøsten. Eksakt oppstartstidspunkt og varighet vil være spesifisert av hver entreprenør i sitt tilbud, og er derfor ikke klart ennå. Sannsynlig oppstart er imidlertid juli-august og det må påregnes at installasjonsprosjektet vil vare i 1-2 måneder. Selve prosjektet innebærer ombygging av fyrrommet i Nordtvetveien 8. Dagens oljekjeler fjernes og varmepumpe installeres i stedet, samtidig som dagens elektrokjele beholdes som reserve og ekstra kapasitet for de kaldeste dagene. I dette området vil det også foretas gravearbeid for å fjerne oljetanken. Videre vil plenen bak A- og B-blokkene mot Nordtvet gård måtte graves opp for å bore energibrønner. Det må påregnes støy fra disse arbeidene i normal arbeidstid, men varigheten vil altså ikke være lang. Når arbeidene er ferdig sås nytt gress og uteområdene kan brukes som før. Dersom det blir aktuelt med individuell måling av varmtvann og/eller fyring, vil det være nødvendig med tilgang til hver leilighet for å installere målere. Gjennomføringen av dette avhenger av pris, og dersom det ikke gjennomføres vil arbeider kun foregå i fellesarealene. I kortere perioder under installasjonen kan det bli noe redusert tilgjengelighet på varmtvann. Dette vil i så fall varsles spesielt. Økonomi Her gis en oversikt over foreløpige beregninger av investerings- og besparelsesmuligheter. Investeringsbehov og besparelse enkel sammenligning Post Varmepumpe Fjernvarme Oljefyr Installasjon Mindre Enøk-tiltak Årlig service Årlig vedlikehold (avsetning/reservasjon) Anslått årlig besparelse Kommunalt Enøk-tilskudd for å bli oljefri (ca ,-) er trukket fra installasjonskostnaden for hvert alternativ. Varmepumpe Informasjonsskriv fra styret om energibytte, 10. mai 2014 Side 3 av 5

4 Hoveddelen av installasjonsprosjektet er boring av energibrønner (ca. 1,5 millioner), mens selve varmepumpen er anslått til ca ,-. I tillegg kommer håndverkerarbeid, prosjektledelse og rom for uforutsette kostnader. Energibrønnene har svært lang levetid, slik at senere kostnader vil være konsentrert rundt vedlikehold av selve varmepumpen, og dermed langt lavere enn det som må gjøres nå. For å installere varmepumpe brukes, i samråd med regnskapsfører, 3 millioner av borettslagets egenkapital og det må opptas et lån på ca. 1 million kroner. Gitt en rente på 4% vil borettslaget kunne nedbetale lånet over fem år, og dette vil innebære en økning av felleskostnadene på ca. 200 kroner per måned per leilighet i nedbetalingstiden. Etter installasjonen er det anslått at vi kan spare ,- i året i energiutgifter. Service og avsetning til vedlikehold anslås som nevnt over til ca ,- per år, og ,- avsettes som sikkerhetsmargin. Dette betyr en sannsynlig nettobesparelse på kroner per år i energiforbruk, tilsvarende 304 kroner per leilighet per måned. Den årlige besparelsen innebærer at lånet er dekket etter under tre år, og at varmepumpen har betalt alle egne installasjonskostnader etter ni år. Etter dette er alle reduserte kostnader ren fortjeneste. Med varmepumpe anslås energikostnadene våre å gå ned fra dagens ca kroner til kroner i året ( kroner per leilighet per måned). Fjernvarme Installasjon av fjernvarme kan gjøres uten opptak av lån. Etter gjennomføring vil det i praksis ikke være vedlikeholdskostnader, og det er anslått at vi hadde spart ca ,- per år i energikostnader sammenlignet med i dag. Dersom vi hadde oppnådd hele den anslåtte årlige besparelsen og utelater service-/oppfølgingskostnader, ville det tatt 26 år før installasjonskostnaden er dekket. Denne muligheten gir altså lavere kostnad akkurat nå, men løpende høye kostnader på sikt. Borettslagets energikostnader vil dermed ligge marginalt lavere enn i dag, anslagsvis ca kroner i året ( kroner per leilighet per måned). Oljefyr Å beholde dagens oljefyr og elektrokjele vil ikke ha noen umiddelbar kostnad og en eksakt kostnadsberegning fremover er vanskelig da både strøm- og oljepris er usikre. Strømprisen vil sannsynligvis følge dagens mønster i nærmeste fremtid med svingninger, mens oljeprisen etter alt å dømme vil fortsette å øke. Som nevnt styres avgiftene for fossil olje politisk, og seneste økning av denne avgiften skjedde ved årsskiftet; siden 2004 er innkjøpsprisen omtrent tredoblet. Allerede nå er det slik at fyring med strøm i snitt er rimeligere enn olje, og borettslaget bruker derfor i dag elektrokjele til mest mulig av oppvarming. Denne kan imidlertid ikke håndtere hele belastningen alene, og alternativer til oljekjelene er dermed interessant. Videre er det som nevnt svært sannsynlig at oljefyring forbys fra 2020, og da må oljekjelene uansett erstattes. Den laveste investeringskostnaden vil oppnås ved å installere en ekstra elektrokjele lignende den som finnes i dag. Kostnadene for installasjon og vedlikehold vil imidlertid være en ren utgift ved å velge dette alternativet, da energikostnadene per år vil fortsette på dagens høye nivå og vi dermed ikke har mulighet til å oppnå noen løpende besparelse. Videre vil vi være ekstremt sårbar for varierende strømpris da strømforbruket blir enda høyere enn i dag eller ved valg av varmepumpe. Å ikke gjøre noe nå vil etter all sannsynlighet innebære å måtte gjøre noe i en mer presset situasjon om Informasjonsskriv fra styret om energibytte, 10. mai 2014 Side 4 av 5

5 få år. Energikostnadene vil også være uendret eller øke fra i dag, og dermed anslagsvis ligge på ca kroner i året ( kroner per leilighet per måned). Oppsummering Styret har konkludert med å anbefale varmepumpe av økonomiske årsaker. Investeringskostnaden er relativt høy, men gevinsten deretter er vesentlig større enn ved andre alternativer. I og med at forholdene ser ut til å ligge til rette for et slikt prosjekt hos oss, har vi gode muligheter til å kunne tjene inn investeringen på relativt kort sikt, og lignende prosjekter er gjennomført med hell i mange borettslag. Økonomien og dermed våre felleskostnader de neste årene er viktig, og særlig tomtesaken er avgjørende for dette. Styret har ut fra en helhetsvurdering, og spesielt ut fra tallene som er presentert her, kommet til at en varmepumpe åpner for å redusere løpende kostnader og at det er mulighet for at dette kan veie opp for store deler av de økte tomtekostnadene vi står overfor. I og med at oljefyren uansett må byttes i nærmeste fremtid og at denne investeringen dermed kommer, vil det være gunstig å redusere energikostnadene snarest mulig. Møt opp på den ekstraordinære generalforsamlingen! Vi som bor her er alle opptatt av å bo godt til en fornuftig kostnad. På generalforsamlingen skal det tas en beslutning som vil påvirke dine felleskostnader i årene fremover, og her kan du også få mer informasjon og stille spørsmål om det du lurer på både til styret og en fagkyndig person fra Obos prosjekt. Det er her du kan påvirke din situasjon fremover! Kontaktinformasjon til styret Kontakt oss gjerne om du lurer på noe, har spørsmål eller noe på hjertet: Send e-post til Legg beskjed i styrets postkasse i Nordlisletta 26 Åpent styrerom hver siste mandag i måneden (ikke juli og desember) mellom kl. 18 og 19 Alle er da velkommen innom styrerommet i kjelleren i Nordlisletta 26 Gi oss beskjed om du ønsker en prat angående energisaken, så forsøker vi å komme innom Med vennlig hilsen Styret Informasjonsskriv fra styret om energibytte, 10. mai 2014 Side 5 av 5

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 4. mai 2009.

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Oslo kommune gjeldstynges

Oslo kommune gjeldstynges Oslo kommune gjeldstynges Befolkningsvekstens økonomiske konsekvenser for Oslo kommune N-1-2011 Human Rights Service (HRS) www.rights.no 2 Human Rights Service (HRS) / Oslo kommune gjeldstynges Innhold

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Greenpeace mars 2007, Oslo www.greenpeace.no Sammendrag: Denne rapporten viser at det er lønnsomt å varme opp norske

Detaljer

Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED

Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED ISBN-nummer: 978-82-9315-32-9 Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED THEMA Notat 213-2 Innhold Innledning... 2 Både oljeforbruket og det utkoblbare elforbruket er redusert...

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2009 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet Emilie Nærum Everett 80 2013 R A P P O R T Husholdningskunders tilpasning i kraftmarkedet Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 80-2013 Husholdningskunders

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED

IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED EN RAPPORT OM IKT-UTFORDRINGER NÅR DET NORSKE KRAFTMARKEDET ENDRES MARS 2014 RRev. 1.1 Denne rapporten er utarbeidet av Radar Ecosystem Specialists AB på oppdrag fra Tieto. Rapporten

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Dynamisk og intelligent vegbelysning

Dynamisk og intelligent vegbelysning Region sør Vegavdeling Vestfold Plan og forvaltning Vestfold Dato: 24.09.13 Dynamisk og intelligent vegbelysning Mulighetene for Vestfold www.tu.no Innholdsfortegnelse 0.1 Sammendrag... - 2-1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer