Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.engaborettslag.no"

Transkript

1 Informasjonsskriv nr. 5 ( ) Enga borettslag ( 14. november 2012) Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt mandag Til behandling forelå det forslaget som ble utsendt i forrige infoskriv. Det var 32 stemmeberettigede til stede på møtet. Forslaget ble vedtatt enstemmig. Protokollen fra møtet ligger på og som vedlegg til dette inforskriv. Nyheter fra Get Med virkning fra 1. januar 2013 øker prisen på vår avtalepakke med kr. 20,- inkl. mva. Prisen inkluderer økte kostnader for TV2 og introduksjon av nye kanaler i grunntilbudet; TV2 SPORT (tidl. Betal-tv-kanal), Canal9 og TV-Norge-kanalen VOX. Prisforhøyelsen innarbeides i budsjettet for I løpet av første halvår 2013 vil Get lansere et nytt digitalt grunntilbud som gir den enkelte beboer stor fleksibilitet til å kunne velge sine favorittkanaler. Beboerne vil individuelt kunne velge til og bytte ut kanaler fra det nye digitale grunntilbudet. Litt mindre reklamesøppel i inngangspartiet? Det slenger en del reklame både på gulvet og i (de litt små) søppelkassene utenfor inngangsdørene. De som ikke allerede har oblat for avvising av uadressert reklame (og som ønsker å bli kvitt dette) får en oblat i postkassen som de kan benytte hvis de ønsker. Det finnes alltid nyttig informasjon på borettslagets WEB-side: Hilsen Styret Informasjonsskriv nr. 5 ( ) Enga borettslag

2 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Enga Borettslag den kl Møtested : Vålerenga Bydelshus, Hedmarksgata 2. Tilstede var 25 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 32 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Anne-Lise J. Johansen. Møtet ble åpnet av styrets leder Bjørn Nilsen 1 Konstituering A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått Helle Christin Nyhuus Vedtak : Valgt B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak : Godkjent C. Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen Som referent ble Anne-Lise Jenseth Johansen foreslått, og til å underskrive protokollen Asbjørn Saarheim. Vedtak : Valgt D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak : Møtet lovlig satt 2 - Forslag om innføring av individuell måling og fakturering av fjernvarmeforbruk for varmt tappevann og radiatoroppvarming. Om avstemmingsregelen ved behandling av forslaget: Styret har nøye undersøkt hvilken avstemmingsregel som skal gjelde ved behandlingen av dette forslaget. Det har vært konsultasjoner med forvaltningsavdelingen i OBOS og juridiske artikler om lignende saker er lagt til grunn. I tillegg har det blitt skaffet til veie utskrift fra en dom i Oslo tingrett hvor temaet var sentralt. Burettslaglova 5-19 setter normalt krav om enstemmig beslutning blant andelseierne som blir berørt ved endring av fordelingsnøkkelen, med mindre det har skjedd endringer på enkelte leiligheter eller eiendommen for øvrig, slik at verdiforholdene mellom boligene forrykkes. I tillegg bestemmer 5-19 (1) tredje setning at «særlige grunner» kan medføre at visse kostnader skal fordeles etter nytte eller forbruk for den enkelte leilighet. En slik fordeling medfører ingen endring av den generelle fordelingsnøkkel, men kun at kostnaden holdes utenfor og fordeles etter andre kriterier. Det finnes en dom i Oslo tingrett (11. november 2011) hvor borettslaget fikk medhold i at de hadde rett til å installere individuelle målere og fordele fjernvarme etter forbruk, selv om en av andelseierne var i mot.

3 Burettslaglova setter krav om 2/3 flertall ved avgjørelse av visse, konkrete saker på generalforsamlingen. En sak som dette er ikke nevnt i den sammenheng. Styret mener derfor at den foreliggende saken kan avgjøres med simpelt flertall, dvs. mer enn halvparten av stemmene. Om forslaget: I etterkant av forrige generalforsamling ble styret oppfordret til å vurdere individuell måling (per leilighet) av forbruket av fjernvarme. Det ble vist til at der dette ble gjort, ble det totale forbruket (og dermed kostnadene for beboerne) redusert betydelig. Denne måten å fordele forbruket på ville også virke mer rettferdig enn en fordeling basert kun på leilighetenes areal. Styret vedtok like etter generalforsamlingen å starte arbeid med utreding av et forslag om slik måling. Det ble funnet frem til to selskaper som leverer utstyr for måling og har system for beregning av varmeregnskap, og som også hadde flere andre OBOS-selskaper i sine porteføljer. Begge ble invitert til å gi tilbud på en løsning for vårt borettslag. Styret har lagt ned mye arbeid i dialogen med de to tilbyderne og med forvaltningsavdelingen i OBOS. Det er også innhentet referanser fra noen av tilbydernes kunder. Styrets begrunnelse for å foreslå individuelle målinger er at erfaringene fra andre steder viser at totalforbruket faktisk går ned ved en slik løsning. Størrelsen på nedgangen varierer noe, men det hevdes at prosent ikke er uvanlig. En årlig besparelse av en slik størrelse er ikke ubetydelig på lengre sikt. Et annet forhold som styret legger vekt på er at det i alle nybygg i dag blir installert individuell måling. Fjernvarmeforbruket vårt fordeler seg på henholdsvis varmt tappevann og oppvarming med radiatorer. Det finnes to forskjellig metoder for måling av forbruket. Enten måler energiuttaket for hver leilighet direkte ved hjelp av vannmåler som monteres inn på vannrøret, eller så måles det forholdsmessige uttaket av energi indirekte som andel av det totale forbruket ved hjelp av fordelingsmålere på hver radiator. Begge tilbyderne mente at for vårt borettslag ville den beste løsningen være en kombinasjon av disse målemetodene. Det varme tappevannet kan enkelt måles ved hjelp av vannmåler montert direkte inn på avtappingsrøret for hver leilighet. Forbruket til oppvarming måles ved hjelp av varmefordelingsmålere montert på hver radiator. Årsaken til at man ikke foreslår energimåler (vannmåler) for oppvarmingen er at ettermontering av slike løsninger er vesentlig dyrere enn montering av fordelingsmålere, og at det ville kunne bli plassproblemer i rørskapene da disse ikke er prosjektert for dette. Ved en slik løsning må temperaturen både på tur- og returvannet samt gjennomstrømningsmengden måles. Begge typer målere (vannmåler for tappevann og fordelingsmåler for radiatorer) avleses automatisk og «trådløst». De har innebygde radiosendere og batterier som varer i inntil 10 år før de må skiftes. Det monteres radiomottakere på sentrale steder i oppgangene som formidler de innsamlede måledata til leverandøren.

4 Leverandøren benytter de innsamlede data til å sette opp et «varmeregnskap» som viser hver enkelt leilighets andel av det totale forbruket. Dette formidles til borettslagets forretningsfører som foretar individuelle avregninger for hver leilighet i forhold til hva som er innbetalt á konto i avregningsperioden. Det er vanlig å trekke ut 10% av totalforbruket som «rørtap» (i tilførselsrørene) før energiforbruket fordeles individuelt. De 10% som trekkes ut blir fordelt etter den vanlige fordelingsnøkkelen. Valg av leverandør Som nevnt tok styret kontakt med to aktuelle kandidater for levering av målesystem. Allerede fra starten var det ganske klart at så vel de tekniske systemene som pristilbudet var ganske likt fra de to. Styret har hatt en meget god dialog med begge tilbydere helt frem til valg av den ene. I denne perioden var begge imøtekommende overfor våre mange spørsmål, og tilbudet fra begge ble forbedret i løpet av dialogen. Begge hadde innarbeidede løsninger i forhold til OBOS forvaltning. Styret måtte derfor foreta en «helhetsvurdering» hvor det forholdsvis lille skillet i pris ble utslagsgivende. Den valgte leverandøren hadde for øvrig de laveste årlige kostnadene, noe som jo må tillegges vekt. Styrets valg falt derfor på firma Ista Norge AS. I henhold til tilbudet vil kostnadene for målesystemet fordele seg slik: Teknisk utstyr, montasje: Kr ,50 Årlig utarbeidelse av fordelingsregnskap inkl. fri support: kr. 250,- per leilighet per år. Opprettelse av webportal med tilgang for alle beboere, dokumentarkiv etc.: Kr ,- per år. OBOS vil beregne seg en pris på kr per leilighet per år for individuell avregning. Årlige kostnader for utarbeiding av varmeregnskap og individuell avregning vil dermed være ca.kr ,-, noe som utgjør ca. kr. 45,- per måned for hver leilighet. Behov for tilgang til leilighetene I forbindelse med montering av energimåler for tappevann vil det bli behov for tilgang til leiligheten for rørlegger. Måleren monteres inn på vannrøret i rørskapet på badet, under servanten. Det vil bli montert små målere på samtlige radiatorer, og montørene som skal utføre dette må også ha tilgang til leilighetene. Både energimåleren og radiatormålerne drives av batterier med 10 års levetid, så det vil ikke bli behov for tilgang til noe av dette før batterier skal skiftes, med mindre det oppstår feil som må rettes.

5 Noen betraktninger om inntjening av kostnadene De siste to regnskapsårene har kostnadene til fjernvarme for borettslaget ligget på ca. kr Nylig har Hafslund Fjernvarme varslet oss om at prisreduksjonen i forhold til strømprisen reduseres fra 10 % til 5 %. Dette betyr i praksis at våre kostnader til fjernvarme øker med 5 % i forhold til dagens pris. Pris på strøm (og dermed også på fjernvarme) varierer hele tiden. For tiden er prisen forholdsvis lav. Tar vi likevel utgangspunkt i regnskapstallene for 2011 og 2010, vil våre besparelser ved redusert forbruk bli slik: 10 % reduksjon i forbruket vil gi årlig innsparing på kr ,- 15 % reduksjon i forbruket vil gi årlig innsparing på kr ,- 20 % reduksjon i forbruket vil gi årlig innsparing på kr ,- 30 % reduksjon i forbruket vil gi årlig innsparing på kr ,- Investeringskostnadene er som nevnt kr ,50. Årlige kostnader for utarbeiding av varmeregnskap og individuell avregning vil være ca.kr ,- Vi ser at allerede ved 10 % reduksjon vil investeringskostnadene for målesystemet inntjenes i løpet av 2,5 år. 20 % besparelse vil gi inntjeningstid 1,3 år. Når investeringskostnaden er inntjent og anlegget er i normal drift vil selv en besparelse i totalforbruket på 10 % gi nettogevinst i forhold til nåværende forbruk. Informasjon fra leverandøren På borettslagets web-side (www.engaborettslag.no) vil man finne informasjonsmateriell fra leverandøren. En representant fra Ista Norge AS vil også være til stede på generalforsamling for å svare på spørsmål om målesystemet. Vedtak : Enstemmig vedtatt Generalforsamlingen ble hevet kl Protokollen godkjennes av undertegnede Helle Christin Nyhuus /s/ Møteleder Anne-Lise J Johansen /s/ Referent Asbjørn Saarheim /s/ Protokollvitne

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Møtedato 12.06.2008 Møtetidspunkt 18:30 Møtested Philips lokaler i Sandstuveien Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Møtedato 29.05.2008 Møtetidspunkt 18:00 Møtested Fellesrommet, Thv. Meyers gt 5 Tilstede var 37 andelseiere Og 9 med fullmakt til sammen 46

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag Møtedato: 20.05.2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Samlingssalen, Manglerud skole 44 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Dette skrivet gir informasjon om energiprosjektet og styrets anbefaling. Det er en del å lese, men vi håper det gir innblikk i hvilke vurderinger

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 4. mai 2009.

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Tilstede var 7 eiere og 1 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Haugen Borettslag avholdes 7. mai 2012 kl. 1900, Skedsmokorset Senter TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Som vedlegg (bakerst i heftet) finner du ytterligere

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie 1 Gla'enga Eierseksjonssameie Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer