Stokke bibliotek. Nr. 5 september årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne"

Transkript

1 INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: Telefaks: E-post: Nr. 5 september årgang Mandag Tirsdag, onsdag, torsdag Fredag Stengt Lørdag Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: Ordførerens hjørne Ny E-18 gjennom Stokke. Arbeidene med ny firefelts E-18 og 10 km ny gangog sykkelveg på Raveien gjennom kommunen starter neste år. Side 3 Yrkesmesse og begeistringsdag Det har vært Yrkesmesse på Stokke ungdomsskole og Begeistringsdag for funksjonshemmede. Side 4-5 Til kommunale vannabonnenter Hva vet du om vanningsrestriksjoner, bruk av høytrykksspyler eller tilbakeslagsventil? Side 5

2 Stokke kommune (www.stokke.kommune.no) Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1 Postboks 124, 3160 Stokke 1. september 30. april kl mai 31. august kl Saksbehandlers e-postadresse: ta kontakt på telefon: Servicekontor/Rådmannskontoret: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Virksomhetene Eiendom og kommunalteknikk - Arealplan og byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Virksomhet Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet Telefon/Faks: / Virksomhetene Familie og oppvekst: Inng. D, 2.etg., Telefon/Faks: / Virksomhetene Tiltak for funksjonshemmede: Kornmagasingt. 13. Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Virksomhet Engveien-senteret Telefon/Faks: / Virksomhet Bokemoa og Ramsum skoler Bokemoa: Telefon/Faks: / Ramsum: Telefon/Faks: / Virksomhet Feen og Melsom skoler Feen: Telefon/Faks: / Melsom: Telefon/Faks: / Virksomhet Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Virksomhet Vear skole Telefon/Faks: / Virksomhet Vennerød skole Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4.Telefon/Faks: / Virksomhet Kultur: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Lokalene Låven og Fritidsmagasinet Flerbrukshusene kan leies til ulike rusfrie arrangement, henvendelser rettes til el. Stokkehallen, besøksadr. Rørkollveien 2 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Vearhallen, besøksadr. Melsomvikvn. 561 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4- Telefon/Faks: / Forsidebilde: Bogen kai, tilrettelagt for alle. Foto: Inger Line Birkeland Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Sommeren ble noe ustadig i år, som vel resulterte i at en god del Stokkesokninger valgte å ta en sydentur i stedet for å van(n)smekte her hjemme. Nå kan vi se fram mot september med bærplukking, soppsanking og jakt. Ordfører tar for seg utbyggingen av ny E18 gjennom kommunen som starter opp neste år. Det blir spennende. Neste nummer av Nytt fra Stokke kommune kommer ut uke 41. Frist for innlegg fra lag og foreninger er: Fredag 17. september. Send bidrag til redaktøren. Med vennlig hilsen Bjørg Ebeltoft, redaktør, tlf , e-post: Søknad om spillemidler Søknadsfrist 1. oktober. Det er mulig å søke om spillemidler til ulike typer anlegg. Se mer informasjon på Vi anbefaler at søkere tar kontakt i god tid, så får vi sammen laget en god søknad på enklest mulig måte. Inger Line Birkeland 1.konsulent, Tlf.: , e-post: Kulturpris og kulturstipend 2010 Forslag på kandidat til å motta Stokke kommunes kulturpris eller søknad på kulturstipend sendes: Stokke kommune, virksomhet kultur, p.b. 124, 3161 Stokke. Frist: 1. oktober. Statutter fås ved henvendelse til Stokke kommune tlf eller Stokke kommunes hjemmeside: Kulturprisen kan tildeles personer, foreninger eller institusjoner som har, eller har hatt, tilknytning til kulturlivet i Stokke. Kulturprisen gis som honnør for verdifull kulturell eller kunstnerisk innsats i løpet av året eller over en lengre periode. Kulturstipendet tildeles etter søknad personer, foreninger eller institusjoner med nær tilknytning til Stokke kommune, eller hvis arbeidet i særlig grad er kommet kommunen til gode. Forslag og søknader behandles av hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur og utdeles ved en høytidelig anledning før jul. TV-aksjonen 24. oktober - Flyktningehjelpen TV aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og går av stabelen søndag 24. oktober. Årets TV aksjon er tildelt Flyktningehjelpen.Om lag 42 millioner mennesker er i dag på flukt på grunn av krig og konflikt. De trenger hjelp og beskyttelse. Pengene fra årets aksjon skal gå til mat og husly, drift av flyktningeleir, utdanning og fri rettshjelp. Vi trenger bøssebærere i Stokke ta kontakt: Kommunekomiteen v/ Lisbeth Benserud tlf Ordførers time på biblioteket Neste time er torsdag 2. september, kl Evt. endringer vil bli annonsert. Lurer du på noe eller det er noe du ønsker å ta opp? Ikke glem ordførers time på Stokke bibliotek. Enkel bevertning. Bjørg Ebeltoft, Redaktør 2 Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu

3 Ordførerens hjørne Ny E-18 Store deler av E18 gjennom vårt fylke er nå utbygd til firefelts vei, men fremdeles er det parseller som bare har to felt. Det gjelder bl.a. E18 gjennom Stokke kommune. Selv om dagens E18 i Stokke har brukbar standard, fører stor trafikk, høy fart og mange kryss til et høyt antall ulykker. I perioden var det over 60 personskadeulykker på denne strekningen. Mer enn halvparten av ulykkene skyldes påkjøring bakfra. Den dårlige kapasiteten på veien fører til at strekningen fra Gulli til Langåker ofte blir en flaskehals med lange køer. E18 gjennom Stokke er derfor også en miljøbelastning. Køer og sakte fart fører til lite effektiv varetransport. Sett med næringslivsøyne er dagens E18 mellom Tønsberg og Sandefjord en belastning. Det er derfor på flere måter svært positivt at det nå bare er noen få måneder til bygging av ny E18 starter. Lengden på strekningen fra Gulli til Langåker er 24 km med en total kostnad på 2,4 milliarder kroner. Den nye veien betales med 25 % statlige midler. Resten er bompengefinansiert. Veien blir 26m bred med midtdelere og skuldre. Den nye veien skal utvides vestover med to nye kjørefelt, mens nåværende E18 skal rehabiliteres og utgjøre de to nordgående felt. Det skal bygges 11 langsgående bruer, der Gjennestadbrua i Stokke blir den lengste med 209m. I tillegg skal det bygges ny gang- og sykkelvei langs Raveien (gamle E18) gjennom hele Stokke kommune. Oppstart er beregnet til våren 2011, og veien planlegges åpnet høsten Ved utvidelsen av E18 har det vært et overordnet perspektiv for Statens Vegvesen å ta størst mulig miljømessige hensyn. Det gjelder i forhold til å skjerme omgivelsene for støy, begrense bruk av dyrket mark, redusere barrierevirkningene for mennesker og dyr og unngå skjemmende landskapsinngrep. Hele 320 hus vil få tilbud om tiltak mot støy. Ny E18 fører til at det må erverves ca 525 da dyrket mark, ca 120 da skog og 95 da andre arealer. 110 eiendommer berøres av arealinngrep. Allerede sommeren 2009 startet arbeidet med arkeologiske undersøkelser. Det er gjort viktige funn bl.a. ved Østre Borge i Stokke. For Stokke vil ny E18 ha mange positive konsekvenser. Men det er ikke til å skjule at ny E18 også kan gi negative virkninger for Stokkes innbyggere. Det er grunn til å vente at trafikken på Stokkes øvrige veinett vil øke både mens ny E18 bygges og etter at veien er ferdig. Dette skyldes at mange bilister vil unngå bommene på E18, og det skyldes tiltak SVV vil iverksette for å hindre lekkasje til øvrig veinett. Hvis en f.eks stenger Raveien ved Tassebekk, er det beregnet at trafikken gjennom Stokke sentrum vil øke med 2500 kjøretøyer i døgnet fra dagens 8500 til For å dempe slike virkninger av den nye hovedveien planlegger derfor Vegvesenet trafikksikkerhetstiltak for totalt 37 millioner kroner i vår kommune. En stor del av denne summen går til realisering av gang- og sykkelstien langs Raveien fra Sem til Tassebekk. Byggingen av denne vil starte i Også en lang rekke andre tiltak er foreslått: bedre veilys, fartsdempende tiltak gjennom Stokke sentrum for ca 1 million osv. Samlet sett mener jeg at utvidelsen av E18 gjennom Stokke gir langt flere positive konesekvenser enn negative, og at vi derfor bør glede oss stort over at vi om ikke lenge er i gang med utbyggingen. Nils Ingar Aabol Ordfører Kilde Statens vegvesen: E18 Vestfold midt Informasjon juni 2010, vegvesen.no Kurs i kulturskolen Noen ledige plasser: Musikk fra livets begynnelse. Nytt kurs starter 6. september kl Musikk for hele familien. Nytt kurs starter 6. september kl Henvendelse til kulturskolen: tlf POLITISKE MØTER AUGUST-SEPTEMBER 2010 Utvalg: Datoer: Tid: Sted: Eldrerådet 25. august Engveien-senteret, peisestua 2.etg. Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) 1. september Møterom 3.etg. Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) (teknisk) 1. september Kommunestyresalen. Det faste utvalg for plansaker (teknisk) 1. september Kommunestyresalen Hovedutvalg for administrasjon 8. sept Kommunestyresalen Formannskap 8. sept Kommunestyresalen Kommunestyre 20. sept Kommunestyresalen 3

4 VÅRENS YRKESMESSE 2010 på Stokke ungdomsskole Yrkesmesse Den lille gymsalen på Stokke ungdomsskole ble tidlig om morgenen og utover dagen gradvis omformet til et yrende messeområde. Elevene gjorde seg klare til å presentere over 40 ulike bedrifter og virksomheter i kommunen og regionen. Det ble en flott og spennende yrkesmesse elevene på 9. trinn hadde rigget til i år! Etter en uke i arbeidslivet fikk 100 elever prøve ut et yrke de ønsket seg. Det var bl.a. å være fotograf, flygeleder, dyrlege, mekaniker, selger, gårdbruker, mekatroniker, kokk, hestefagarbeider, elektriker, helsearbeider, båtbygger, førskolelærer, lærer, servitør, blikkenslager, frisør, snekker eller forsker. På yrkesmessa presenterte de både sin egen rapport fra praksisen og fortalte sine medelever og andre om fordeler og ulemper ved akkurat det yrket og den bedriften de valgte. I en gymsal fylt til siste plass var rundt 300 elever innom i løpet av dagen for å peile seg litt nærmere et yrke. Det er viktig for elevene på ungdomsskolen å tenke over hvilken vei de ønsker å gå og dermed få et best mulig grunnlag for valg av utdanning og yrke. Med en slik yrkesmesse er også mulighetene til stede for at de unge senere kan komme tilbake med en kompetanse arbeidslivet i kommunen har behov for og som mange bransjer trenger! En yrkesmesse krever forberedelser og innsats av mange. Vi har nok en gang opplevd god hjelp fra bedriftene/virksomhetene og er svært fornøyd med måten våre elever er blitt tatt i mot på. Vi takker foreldre som velvillig har stilt opp til støtte underveis! Og vi takker ikke minst elever og lærere som har bidratt til at så mange fikk oppleve en messe mange kan se tilbake på med glede. Øistein A. Gauslaa Virksomhetsleder Inger S. Abrahamsen Rådgiver Naturtypekartlegging Stokke 2010 Fylkesmannen i Vestfold gjennomfører naturtypekartlegging i Stokke. De siste årene er det brukt statlige midler på å oppdatere kommunenes tidligere naturkartlegginger i Vestfold. Arbeidet utføres av fagbiologer på oppdrag fra Fylkesmannen. I år er turen kommet til Stokke og Sandefjord, og oppdraget har gått til Stiftelsen BioFokus fra Oslo. Arbeidet vil bli gjennomført som feltundersøkelser, både av tidligere kartlagte (2001) og nye områder. Kystnære arealer, leveområder for truede arter og grove/hule eiketrær vil bli høyt prioritert. Resultatet av kartleggingen vil bli tilgjengelig våren BioFokus vil så langt mulig søke å ta kontakt med den enkelte grunneier der dette er naturlig. Kartleggerne er ellers interessert i tips fra grunneiere og publikum om spesielt verdifulle naturområder, forekomster av grove/hule eiketrær mv. Prosjektleder Arne E. Laugsand kan kontaktes om dette på tlf eller Kontaktperson hos Fylkesmannen er naturforvalter Erik Johan Blomdal, tlf eller fmve.no. Erik Johan Blomdal naturforvalter hos Fylkesmannen i Vestfold 4

5 Begeistringsdag Torsdag 10. juni var det nok en gang duket for Begeistringsdag i Stokke kommune i regi av Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede. Været kunne knapt nok vært bedre da det skulle arrangeres Begeistringsdag i Stokke kommune for Funksjonshemmede / Utviklingshemmede. Begeistringsdagen ble for første gang arrangert på det gamle tunet i Stokke i fjor, mens i år var arrangementet lagt til Storås, samme sted som ski NM ble avholdt. Dagen begynte friskt med Allsang på Storås, der det var blitt valgt ut kjente og kjære sanger som deltagerne satte svært stor pris på. Videre på programmet var det planlagt en natursti, der de rundt 50 deltagerne fikk prøve seg på godt tilrettelagte aktiviteter. Det var et sterkt fokus på mestring, slik at alle utøverne kunne delta i alle aktivitetene på sine premisser, og samtidig få positive opplevelser knyttet til fysisk aktivitet. Alle bofellesskapene som deltok var delt inn i farger, og ble fordelt utover Thomas Henry Gundersen mottar en fulltreffer! på postene som bestod av; fiskedam, kast av ertepose, svampkasting, ballkasting, rullestolbowling og softgunskyting. Mest populært var nok kanskje svampkastingen, der Avdelingsleder Thomas Henry Gundersen sporty stilte opp! Mange kommuner sliter kanskje med et litt stramt budsjett, og Stokke kommune er intet unntak. Heldigvis har arrangementskomiteen for denne dagen, fått solid drahjelp fra den lokale handelsstanden. Dermed var Begeistringsdagen totalt kostnadsfri, selv om deltagerne fikk gratis grillmat, samt at alle kunne glede seg over å få en velfortjent premiepose etter fullført natursti. Denne ble naturlig nok svært godt mottatt blant deltakerne. I fjor var det trubaduren Robert som stod for underholdningen, mens i år var det en ny stjerne på sanghimmelen som stod på scenen. Andreas Reine (bildet under) har nylig gitt ut en CD, der han tar for seg sine yndlingssanger. Disse sangene ble på mesterlig vis fremført, foran et svært entusiastisk publikum! Vann til kommunale vannabonnenter Stokke kommune arbeider aktivt med å sikre drikkevann av høy hygienisk kvalitet. Det vannet som leveres til Stokke kommune fra Vestfold Interkommunalt Vannverk (VIV) har fullgod vannkvalitet. Kommunens oppgave er å bevare kvaliteten og levere godt vann fram til den enkelte forbruker. Mattilsynet stiller strenge krav til kommunalt ledningsnett og krever hygieniske barrierer for å beskytte drikkevannet. Et av tiltakene er å sikre vannledningsnettet mot tilbakeslag (innsug) fra abonnenter hvor forurenset vann kan tilføres det kommunale nettet. For å unngå slike uhell, med påfølgende problemer for de som blir berørt, skal alle, som har installasjoner som kan medføre tilførsel av forurenset vann inn på vannledningsnettet, installere tilbakeslagsventil. Hvis du har en eller flere av følgende tilkoblinger for vann på din eiendom krever Stokke kommune at tilbakeslagsventil blir montert: Kommunal vannledning tilfører vann til egen brønn. Høytrykksspyler hvor man benytter tilsug av f eks såpe Hagevanning liggende på bakken/nedgravd Vannledning tilkoblet tanker som inneholder annet en rent vann Svømmebasseng Stokke kommune oppfordrer alle som har tilkoblet slikt utstyr til vannledningsnettet om snarest mulig å installere tilbakeslagsventil ved inntaket i huset. Kontakt din rørlegger!! Det er ditt ansvar! Har du spørsmål? Kontakt Stokke kommune kommunalteknikk

6 NYTT FRA LAG OG FORENINGER Invitasjon til samarbeidsmøte 28. september Tema: Dato: Sted: Etablering av fellesforum for vellagene i kommunen. Tirsdag 28. september Kl Stokke rådhus, kommunestyresalen Informasjon vil også sendes i posten til velforeninger basert på registreringer i kommunens oversikt over lag og foreninger: Vi anbefaler at du sjekker om din forening er oppført her, og om kontaktinfo er korrekt. Ordfører Nils Ingar Aabol har tatt initiativ med tanke på etablering av et fellesforum for alle vellagene i kommunen. Oppdatert informasjon om møtet vil presenteres på kommunens hjemmeside Stokke historielag Program Tirsdagene: Rusletur fra Fjellvang lokale, Løke Erling Halvorsen tar oss nok en gang med på tur Frammøte på Fjellvang kl Utstyr deg for kafferast Triste skjebner statsministere fra Vestfold Foredrag ved Einar Aaraas Gamle gravskikker i Vestfold Foredrag ved Helge Klingberg Fra krig til fred, våren 1945 Foredrag og filmframvisning ved Arne Karlsen Nedrelien Arnadal menighetshus kl Storgårder og skippergårder i grenseområdet Stokke-Sandefjord Foredrag ved Tor Bjørvik Restaurering av porselen og steintøy Foredrag ved Stein Fjeldberg Deretter årsmøte Tur til Syd-Georgia Lysbildeforedrag ved Unni og Anders Aspaas Når bør vi feire 17. mai? Foredrag ved Terje Gulbrandsen Velkommen til hyggelig samvær! Styret Spørsmål? Kontakt Stokke kommune v/inger Line Birkeland tel: Bibliotekets venners program for 2010/2011: 15.09: Forfatter Lillian Skow forteller fra Størst av alt en historisk roman fra Vestfold : Møt Sviskeprinsene med skillingsviser og/eller viser fra Sandefjord. Uke 45: Litteraturuka i Vestfold (program annonseres senere) : Forfatter og professor Kjersti Ericsson snakker om sitt forfatterskap, bl.a. romanen Gunhild fra Vakkerøya : Flaggkommandør Pål H. Sæthre holder foredrag om Replihavnen Melsomvik : Årsmøte kl I forkant av møtet: Lyrikk/musikk ved Magnar Vegger: Dikt fra skauen og Per Carolus Viser fra fjorden : Fru Matsprell, Inger-Lise Østmoe holder foredrag om Blomstrende nytelser, velsmakende trær og ugrass til begjær. Alle arrangementene begynner kl Velkommen! YME PRODUKTER (bak Stokke Senter) KOM Å SE VÅRE NYE STRIKKEDE OG TOVEDE PRO- DUKTER TIL HYGGELIGE PRISER. HVA MED ET GODT OG VARMT SITTEUNDERLAG - ELLER KANSKJE ET FINT NAVNEKRUS TIL EN DU ER GLAD I? VI HAR SOM ELLERS OGSÅ MYE FIN KERAMIKK HER FINNER DU OGSÅ ANNEN KUNST OG BRUKSKUNST LAGET AV LOKALE KUNSTNERE ÅPNINGSTIDER: MAN ONS FREDAG KL TIRSDAG KL VELKOMMEN TIL HYGGELIG HANDEL 6

7 Sentret leier ut små og store lokaler til ulike formål og aktiviteter. Kjøkkenet tilbyr varm mat hver dag og ellers det som ønskes ifm.: Møtevirksomhet Selskap Minnesamvær eller Catering - ta med mat hjem - til hverdag og fest. Vi har god hjelp av frivillige medhjelpere ifm. servering mv. Ved bestilling av catering kan vi i de fleste tilfellene levere maten på døren. Be gjerne om et pristilbud på leie av lokale eller på levering av mat. Støtt opp om kjøkkenet på Engveien! Aktivitetene starter på ulike datoer i slutten av august, noen litt senere. Aktivitetene drives av frivillige medhjelpere og vi minner om noen av aktivitetene: Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe hver dag kl Datatreff hver mandag kl Bridge hver mandag kl Bingo annen hver tirsdag på ulike uketall kl Stikkekafé hver tirsdag og torsdag kl Stavgang hver onsdag kl Kryssordgruppe hver onsdag kl Treskjæring hver onsdag kl Malegruppe hver onsdag (silkemaling mandager) kl Hjernetrim hver torsdag kl Stoltrim hver fredag, mandag og onsdag kl Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter fremgår av timeplan som ligger i resepsjonen. Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon Aktiviteten er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis med kaffespleis. Vi minner om følgende arrangement i september: 9/9 kl Bilførerkurs /9 kl Israelsmisjonen på torget 14/9 kl Stokke pensjonistforening, medlemsmøte på torget 16/9 kl Bilførerkurs /9 kl Huskonsert på torget, Musikkskolen 23/9 kl Bilførerkurs /9 kl Gammeldans på torget 27/9 kl Huskonsert på torget, Musikkskolen 1/10 fra kl Den internasjonale eldredagen, bevertning, underholdning mv. Åpningstidene i resepsjonen/korttidslageret for hjelpemidler er: Mandag, onsdag og torsdag: kl Tirsdager og fredager holdes stengt. Senteret er åpent for alle som bor i Stokke kommune. Vi har plass til flere og ønsker nye brukere velkommen. Vi håper alle har hatt en fin sommer og ønsker velkommen til en spennende høst med nye utfordringer og nye muligheter. Engveien kafeteria Tlf.nr.: mandag-fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag (middagsservering mellom kl , lørdager til 1400) eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Soletunet kafeteria Tlf. nr.: Hverdager kl Lørdager kl Søndager kl Servering av middag: Hverdager kl Lørdager kl Søndager kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Klipp ut SOLETUNET - trening og rehabilitering Høst 2010 Mandag Onsdag Torsdag Fredag Trim og Trening Sang og Grublerier UKESLUTT Kl Kl Kl Frokostgrupper Frokostgrupper Frokostgrupper kl kl Dag- kl Dagens nyheter Dagens nyheter rehabilitering Dagens nyheter Mandagstrim kl. 11 Allsang kl kl Sangstund kl.11 ca. kl kl Natursti kl Kaffe m.m. Hjernetrim i Bokemoa Kaffe m.m. ca. kl kl kl (fra mai - september) Diverse spill Kaffe m.m. Ca. kl Hobby like uker Dagsenteret er åpent for alle på mandag, onsdag og fredag. For nærmere opplysninger ring Morosjon Sittedans ca kl i Stokkehallen Bingo ulike uker kl (oktober - mai) Oppstart 14. oktober 7

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 10 desember 2008-9. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april.

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april. INFORMASJON Nr. 4 april 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Åpningstider i påsken Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer!

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer! FULLDISTRIBUSJON Nr. 6 juni 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20 fredag - lørdag kl. 11-14

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON God sommer God sommer Nr. 6 juni 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 6. juni 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang FULLDISTRIBUSJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang I dette nummer kan du lese om: Miljørettet helsevern Miljøundervisning i praksis Kreativ forestilling Det grønne

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer