Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger"

Transkript

1 Nr. 3 April årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, Nytt fra lag og foreninger Side Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet GOD PÅSKE!

2 Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nå må vel våren være i anmarsj? Nå som sommertiden er på plass, dagene er lyse og lange, da er det jammen på tide. De første hestehovene har omsider dukket fram under snøen. Vi får satse på gode og mange soldager i påsken og kos i hytteveggen eller kanskje ved sjøen? Ordfører skriver om muligheter for mer utbygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser på Soletunet i sitt hjørne i dette nummeret av Nytt fra Stokke kommune. Neste nummer av Nytt fra Stokke kommune kommer ut uke 22 i Frist for innlegg fra lag og foreninger er: Mandag 9. mai. Send bidrag til redaktøren. Med vennlig hilsen Bjørg Ebeltoft Redaktør tlf Politiske møter april 2011 mai juni 2011 Utvalg: Datoer: Tid: Sted: Eldrerådet Engveien-senteret, peisestua 2.etg. Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) Kommunestyresalen Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) Møterom 3.etg. (teknisk) Det faste utvalg for plansaker Møterom 3.etg. (teknisk) Hovedutvalg for administrasjon Kommunestyresalen Formannskap ca. Kommunestyresalen Kommunestyre Kommunestyresalen Ordførers time på biblioteket: Ordførers neste time på biblioteket er torsdag 14. april kl Evt. endringer vil bli annonsert. Lurer du på noe eller det er noe du ønsker å ta opp? Ikke glem ordførers time på Stokke bibliotek. Enkel bevertning. Bjørg Ebeltoft Redaktør Foto: Bjørg Ebeltoft Forsidebilde: Nå er bonden snart klar for våronna. Foto: Stokke kommune. Nytt fra Stokke kommune/stokke menighetsblad nr Opplag: eks Utgiver: BK Vestfold Media AS Layout: KLL/BK Vestfold Media AS Trykk: BK Vestfold Grafiske AS 2 Stokke kommune

3 Ordførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Noe av det som gjorde sterkest inntrykk på meg de første årene jeg var ordfører, var henvendelser fra pårørende til hjelpetrengende eldre. Terskelen for å komme inn på Sykehjemmet var altfor høy. Det var rett og slett for få plasser. I 2008 tok vi noen grep som jeg mener førte til en vesentlig bedring av situasjonen. Vi bygde 12 nye leiligheter ved Soletunet og omorganiserte virksomheten slik at vi fikk 23 bemannende omsorgsboliger. Etter dette har antall klager blitt atskillig færre, og som ordfører får jeg mye positiv tilbakemelding på at vi har gode tjenester i eldreomsorgen i Stokke. Likevel er det fortsatt slik at noen eldre og deres pårørende føler at de gjerne skulle ha hatt enda raskere og mer hjelp enn de får. Det er nå bare tre år etter forrige store utbygging et behov for både flere sykehjemsplasser og flere omsorgboliger. Derfor har jeg som ordfører tatt initiativ til at vi så raskt som mulig ser på hva vi kan gjøre for å få flere plasser. Rådmannen har engasjert en arkitekt til å vurdere hvilke muligheter som finnes på Soletunet. Hva er faktisk mulig uten å ta i bruk arealene på Nedre Sole? Områdene her bør spares til den store utbyggingen som må komme som en følge av den omsorgsplanen som Kommunestyret har vedtatt at vi skal få utarbeidet. Arkitekten har også fått i oppgave å se på mulighetene for å bygge ut den skjermede enheten på Soletunet. Det er slik at enkelte av våre innbyggere, som følge av sykdommen sin, får en adferd som gjør det vanskelig å være sammen med andre. I dag må kommunen kjøpe tjenester til slike pasienter andre steder. Jeg mener vi må arbeide for å gi disse et tilbud i vårt eget sykehjem. I alt har arkitekten kommet med forslag til utbygging av 15 enheter, 7 sykehjemsplasser og 8 omsorgs-boliger, på 4 ulike steder på Soletunet. Dette forslaget gir oss gode muligheter til å møte behovet i dag og de aller nærmeste årene. Det er tre viktige forhold som må vurderes: behov og antall enheter, finansiering og driftsmidler. Forsikringsoppgjøret etter brannen på nedre Sole gir oss ca 4,2 mill kr, og vi har 1,8 mill kr på et ubundet fond. I tillegg har regjeringen som sitt bidrag til å realisere behovet for sykehjems- /omsorgsboliger, økt investeringstilskuddene betydelig. Til sykehjemsplasser gis det kr i tilskudd pr enhet. Tilskuddet pr omsorgw sbolig er kr Det betyr at vi ut fra forløpige, grove og uforpliktende vurderinger kan klare å realisere et betydelig antall enheter uten å øke kommunens kapitalutgifter. - Den største utfordringen er her som på andre områder knyttet til drift. Jeg regner med at Rådmannen, sammen med Virksomhet pleie, omsorg og rehabilitering, vurderer hvor mange enheter det er fornuftig å prøve å realisere. Og jeg håper at Kommunestyret før sommerferien får en sak til politisk behandling der antall enheter, finansiering og drift er vurdert, og med et forslag til vedtak om at vi kan starte bygging så raskt som mulig. Greier vi å få dette til, bør vi ha skaffet oss muligheter til å planlegge en større utbygging fram mot 2020, når den såkalte Eldrebølgen for alvor slår inn over Stokke kommune. Nils Ingar Aabol Ordfører Stokke kommune 3

4 Stokke klimaråd Stokke klimaråd er et relativt nyoppstartet råd. Å ha et klimaråd er ikke obligatorisk, men flere kommuner i Vestfold har allerede opprettet det, og i Stokke fikk vi det i Rådet har 8 medlemmer som er valgt fra politikerne, næringslivet, befolkningen og kommunen. Vårt mål er blant annet å skape økt bevissthet rundt klimaspørsmålet; både innad i kommunen, i næringslivet og i de private hjem. Vi ønsker å være et synlig råd og vil i stor grad jobbe utadrettet mot ulike grupperinger av befolkningen. Samtidig kan vi også jobbe politisk og vi har uttalerett i politiske saker som er på høring som vi mener er av betydning for miljø eller klima. Her kan dere som innbyggere også gjerne tipse oss hvis det er saker hvor dere mener det bør tas spesielle hensyn til klima eller miljø. Et av våre hovedproblemer i verden i dag og som sterkt trolig også vil være det i framtida er global oppvarming og klimaendring. Dette gir seg utslag i diverse konsekvenser i ulike deler av verden; som smelting av isbreene på for eksempel Himalaya og Kilimanjaro til hyppigere tørkeperioder og flomkatastrofer i mange deler av verden, økt havnivå i blant annet Nederland og Bangladesh og stranderosjon i mange land STOKKE KOMMUNE KLIMARÅDET Hvordan spare energi i egen bolig? Hvordan kan du redusere strømforbruket? Klimarådet i Stokke inviterer innbyggerne til åpent møte om energisparing med strandlinje. Dette kan sikkert virke både dramatisk og fjernt fra vår egen virkelighet, men mange har kanskje også her opplevd mer ustabilt vær, mer nedbør, kraftigere vind etc. Stokke klimaråds rolle oppi dette er å prøve å tilrettelegge, informere og inspirere innbyggerne i kommunen til å bli mer miljøbevisste og prøve å finne tiltak både kommunen og innbyggerne kan gjøre for å slippe ut mindre CO2 og andre drivhusgasser. Dette er viktig for at temperaturen på jorda ikke skal fortsette å stige, men forhåpentligvis stabilisere seg på et moderat nivå. I Stokke kommune har vi en klima- og energiplan. Hovedmålet med denne planen er at Stokke kommune skal gjennom sine ulike roller og virkemidler legge til rette og arbeide aktivt for at utslippet av klimagasser i kommunen reduseres, og at andelen av fornybare energikilder økes. Stokke klimaråd er ett av disse virkemidlene som tas i bruk, og målet er altså todelt. Utslippet av klimagasser i kommunen skal ned og bruken av fornybare energikilder skal opp. Vi har foreløpig fokusert mest på det første, og har blant annet holdt et informasjonsmøte med næringslivet i Stokke kommune om hvordan de kan finne mer miljøvennlige løsninger først og fremst med tanke på oppvarming av store bygg og produksjonshaller. Enova var til stede og informerte om muligheter og fungerende støtteordninger. Det neste på planen er å få til et tilsvarende møte med innbyggerne i kommunen. Det vil trolig bli i slutten av april; nærmere informasjon vil komme her i Stokkenytt og også på kommunens hjemmesider og i Tønsbergs Blad. HVORDAN SPARE ENERGI I EGEN BOLIG? HVORDAN KAN DU REDUSERE STRØMFORBRUKET? Alle er velkomne til kafeteriaen i Stokkehallen På tampen vil jeg gjerne få minne om Onsdag KLIMARÅDET 27. april 2011 kl. I STOKKE INVITERER noen miljøtips INNBYGGERNE (Grønn Hverdag): Bruk sykkel når det er mulig Dag Arne TIL Høystad ÅPENT fra naturvernforbundet MØTE OM ENERGISPARING holder foredrag om energisparende tiltak Velg en bil med lavt utslipp i private boliger. Velg energieffektive hvitevarer Kast mindre brukbar mat Alle Aktuelle er velkomne leverandører til kafeteriaen vil informere i om Stokkehallen sine produkter. Lykke til med miljø-innsatsen Også kildesortering vil være tema på møtet. Her vil representant fra Vesar Onsdag delta. 27. april 2011 Vennlig hilsen oss i Stokke klimaråd VEL MØTT! v/ Ann-Karin Sørhaug kl Stokke kommune DAG ARNE HØYSTAD FRA NATURVERNFORBUNDET HOLDER

5 Rådhuset som miljøfyrtårn Det pågår for tiden et arbeid med å miljøfyrtårnsertifisere Stokke rådhus. Dette er en oppfølging av kommunens klima- og energiplan som forutsetter at alle kommunens virksomheter skal være sertifisert innn Miljøfyrtårn er en ordning for å sertifisere både offentlige og private virksomheter til å drive både mer lønnsomt og mer miljøvennlig. I hele kommunen er det for tiden to bedrifter som kan kalle seg Miljøfyrtårn, begge på Borgeskogen. Før sommeren vil forhåpentlig også Stokke rådhus være Miljøfyrtårn. En oppnevnt miljøgruppe jobber sammen med en konsulent for å nå de kravene som settes for å bli sertifisert. Dette gjelder blant annet: Godt system for HMS-arbeid Godt fysisk arbeidsmiljø Miljøvennlig innkjøp Energisparing Miljøvennlig transport Kildesortering På rådhuset er mange av kravene allerede innfridd, mens det på andre områder må gjøres forbedringer. Dette vil bli nærmere avklart i det videre arbeidet. Ansvaret for gjennomføring av nødvendige miljøtiltak ligger hos kommunens ledelse. Den enkeltes innsats og kjennskap til miljøarbeidet i kommunen vil likevel være viktig for å oppnå de resultatene vi ønsker. Derfor vil alle ansatte på rådhuset bli involvert i arbeidet og holdes informert underveis. Dette gjelder både frem til sertifisering og ikke minst i perioden etter at sertifisering er gjennomført. Sertifiseringen gjelder i 3 år, og i denne perioden må det sendes inn årlig miljørapport for å dokumentere at miljøkravene etterleves. I det daglige kan alle ansatte bidra på mange måter. Dette kan for eksempel være: Skru av lys i rom som ikke vil være i bruk på minst en time. Hold temperaturen på kontoret på ca. 20 grader dersom du ikke er av den veldig frosne typen. (Høyere temperatur kan gjøre deg trøtt og slapp) Luft kort og effektivt i stedet for å ha vinduet på gløtt. Slå av kaffetrakter og hell kaffen på termokanne. (så holder også kaffen på den gode smaken) Når du går hjem for dagen så lukk event- Foto: Bjørg Ebeltoft uelle åpne vinduer, skru av PC og skjerm og slå av lyset på eget kontor og også i fellesarealer når du er sistemann. Ikke print ut før du har lest grundig korrektur på skjermen. Print og kopier tosidig og ta riktig antall kopier. Sorter avfall. Så langt det er mulig: Kjør kollektivt eller flere sammen i bilen til og fra jobb, møter og kurs. Dette er kanskje små tiltak hver for seg, men hvis alle gjør sitt så vil det være et viktig bidrag til å spare energi og redusere klimagassutslippene. Det vil også være økonomisk lønnsomt. For mer informasjon om Miljøfyrtårn kan du gå inn på kommunens hjemmesider: samt Stiftelsen Miljøfyrtårns hjemmesider Ansatte på rådhuset vil også bli informert mer direkte frem til sertifikatet kan rammes inn og henges opp på veggen sommeren Lykke til med det videre miljøarbeidet. Morten Lysheim miljøgruppens koordinator Stokke kommune 5

6 Teaterspillebrikkene I begynnelsen av mars slo Kulturskolen og Den Kulturelle Barnehagesekken i Stokke på stortromma.. for da var Teaterspillebrikkene hos oss i Stokke med 4 forestillinger. Denne gang var det barna i barnehagene som skulle på teater. 4- og 5-åringene ble hentet med busser til selve teaterlokalene, som denne gang var Stokke Bygdetun og Melsom skoles gymsal. Noen av barnehagebarna gikk selv, og det kan bli god trim for korte ben. Forestillingen var forrykende leken og morsom. Her var noe å le av både for store og små. Tidlig krøkes den som god teater publikummer skal bli Vennlig hilsen Gro Hansen, tlf / DKS-kontakt i Stokke TRIM PÅ RESEPT Trenger du hjelp for å komme i gang med trening? I Stokke har vi tilrettelagt trening for nettopp DEG Trim på Resept ledes av fysioterapeuter og består av variert trening ute med gå-tur i individuelt tempo, generell styrketrening og bevegelighetstrening. Undervisning i aktuelle tema. Pris: kr 350,- for 16 uker. Henvisning fra NAV, lege, fysioterapeut eller annet helsepersonell. Oppmøte på Moaplassen i Bokemoa - mandag og onsdag For informasjon og påmelding kontakt: Ingrid Hild Evenrud Inger Marie Solberg / Arrangement i Den Kulturelle Spaserstokken Tirsdag 12. april kl 18.00: Konsert og allsang i Engveien / Torget. Sangvirkelaget presenterer Erik Bye i ord og toner. Onsdag 4. mai kl på Soletunet og kl i Engveien: Den gode melodi med Leif Blix og Lars Nygaard som er tilbake, å med Vidar Sandbeck mer enn morsom. Tirsdag 7. Juni kl : Sti for øye. Et utendørs galleri i skogen. Vi starter turen på Fossnes kl Du kan kjøre selv eller bli med på buss som blir satt opp fra Soletunet kl og fra Engveien kl til Fossnes. Rusletur med Grethe Meyer Iversen og Gro Hansen. Her får dere se og oppleve kunsten i naturen, og kanskje får vi en overraskelse underveis? Lunsj er planlagt på Den glade vandrer etterpå. Egenandel kr 100,-. Påmelding til resepsjonen i Engveien: Tlf Mandag, onsdag, torsdag mellom kl ARRANGEMENT PÅ KULTURSKOLEN: Sommerkonsert på Torget i Engveien senteret onsdag 25. mai kl Åpent for alle. Fri entrè. FOLKEAKADEMIET Den kulturelle spaserstokken 6 Stokke kommune

7 Full fart på Storås Onsdag 2. mars var det igjen stor aktivitet i Storås skianlegg. Tiltak for funksjonshemmede i Stokke kommune arrangerte Vinteraktivitetsdag for brukerne av virksomheten. Her ble det full fart med aking, skigåing, aktivitetssti og mye latter og glede. Lina fra Bardum stilte opp med hjelpemidler for vinteraktiviteter for funksjonshemmede, noe brukerne satte pris på. Her kunne de prøve kjelker og ski som kunne tilpasses hver enkelt. Denne posten var godt besøkt! Andre populære poster var skigåing til appelsintre, og selve akebakken, der det til tider var kø. Uten mat og drikke, duger helten ikke!..og dette gjaldt for denne dagen også. Grillen ble Felles dans til oppvarming. tent, brus og kakao ble servert, og litt kake stod også på menyen. Atter en gang dro fornøyde deltakere hjem, og gleder seg allerede til ny aktivitetsdag til sommeren. Overformynderiet får eget kontor! Siden den administrative overformynderen går av med alderspensjon fra sitt vanlige arbeid, blir det opprettet et kontor for overformynderiet i Stokke rådhus, 3. etasje. Kontoret vil være bemannet de fleste onsdager mellom kl Ordningen gjennomføres fra mai. NB! I juli er kontoret stengt. Det er lurt å ringe tlf (kommunens sentralbord) eller tlf (overformynderiet) på forhånd for å avtale tid. HAR DU INTERESSE FOR MEDMENNESKER OG ANDRE KULTURER? I løpet av våren vil det komme noen enslige, mindreårige flyktninger under 18 år til Stokke. Disse kommer uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Det blir da overformynderiets oppgave å oppnevne hjelpeverger som skal hjelpe med å ivareta den mindreåriges interesser innen økonomi og rettssikkerhet. Oppnevnelsen skjer i samarbeid med Tønsberg tingrett (skifteretten). Det kreves ingen formell kompetanse for å bli hjelpeverge, bare tid og interesse for å hjelpe et medmenneske. Arbeidet som hjelpeverge er normalt ikke byrdefullt, og må ikke forveksles med arbeid for det vanlige, kommunale hjelpeapparatet. Hjelpevergen får dekket sine nødvendige utlegg i forbindelse med oppdraget. For øvrig er hjelpevergearbeidet som hovedregel ulønnet. Overformynderiet gir råd og veiledning til hjelpevergene. Er DU interessert? Ta kontakt med kommunens sentralbord eller overformynderiets kontor. I første omgang vil du få tilsendt en brosjyre som forteller mer om oppgavene. Med vennlig hilsen Øistein A. Gauslaa Overformynder 8 Stokke kommune

8 Grønn PMS 347 Blå PMS 293 Stokke IL Orienteringsg Stokke IL Orienteringsgruppa. Turorientering: O-gruppa i Stokke IL tilbyr ny sesong med turorientering. I år er tilsammen 50 poster plassert ut i Melsomskogen, Feenskogen, Storås og i Andebu. Postene henger ute fra påske til november. Turorientering er et flott trimtilbud, og passer for barn og voksne i alle aldre som liker turer i skog og mark. Opplev steder du kanskje aldri før har vært i nærområdet! Dette er en aktivitet uten tidtaking, uten faste turdager og uten fastsatt start/mål. Du bestemmer selv når, hvor og hvor langt du vil gå. Deltakerkonvolutter (kr 200,-) med kart og klippekort fås kjøpt på Stokke Sport og Statoil Stokke. Se også Kurt Evje Jarle Haugan & Gro Hansen Randi Gunhildstad Kurt Evje Jarle Haugan & Gro Hansen Randi Gunhildstad mai. Det er en Kurt Evje Jarle Haugan & Gro Hansen Randi Gunhildstad Våle kirke lørdag 21.mai kl. 18:00 Våle kirke lørdag 21.mai kl. koster 18:00 kr 100,-. Påmeldin Kom å se våre nye strikkede og tovede Våle kirke kl. 18:00 Stokke Våle kirke lørdag søndag 21.mai 22.mai kl. kl. Se 18:00 18:00 også produkter YME til hyggelige PRODUKTER priser. (bak Stokke Senter) Stokke Stokke kirke kirke søndag 22.mai kl. kl. 18:00 18:00 Stokke Tjøme kirke søndag 29.mai 22.mai kl. kl. 18:00 Hva med et godt og varmt sitteunderlag? Tjøme kirke (Plasser kl. 18:00 teksen rundt illu Tjøme kirke søndag 29.mai kl. 18:00 Vi har som ellers også mye fin keramikk. Tjøme kirke søndag 29.mai kl. 18:00 KOM Å SE VÅRE NYE STRIKKEDE OG TOVEDE Opplev spilleglede og innlevelse med vakker melodiøs musikk. Her finner du også annen kunst og PRODUKTER TIL HYGGELIGE PRISER. Vi presenterer spilleglede urframføringer i originalt og innlevelse og solid format av vår med Opplev spilleglede brukskunst laget av lokale kunstnere Opplev spilleglede dirigent og og innlevelse trompetist innlevelse med Willy med vakker Andreassen. vakker melodiøs musikk. melodiøs musikk. Vi Vi presenterer presenterer vakker urframføringer urframføringer melodiøs i originalt i originalt og musikk. og solid solid format format av vår av vår dirigent og trompetist Willy Willy Andreassen. Andreassen. HVA MED ET GODT OG VARMT SITTEUNDERLAG Vi - presenterer Gjestesolister: urframføringer i originalt Åpningstider: ELLER KANSKJE ET FINT NAVNEKRUS TIL EN DU og solid Kurt Gjestesolister: Evje, format trompet av vår man ER GLAD ons I? fredag kl dirigent og trompetist Evje, trompet Willy Andreassen. Randi Kurt Gunhildstad, Evje, trompet sang tirsdag kl VI HAR SOM ELLERS OGSÅ MYE FIN KERAMIKK Gro Randi Hansen, Gjestesolister: Gunhildstad, fløyte og trombone sang Randi Gunhildstad, sang Velkommen til hyggelig handel! HER FINNER DU OGSÅ ANNEN KUNST OG Gro Hansen, fløyte og trombone Gro Kurt Hansen, Evje, fløyte trompet og trombone Entré kr 150 barn gratis BRUKSKUNST LAGET AV LOKALE KUNSTNERE Randi Gunhildstad, sang Yme Produkter Entré kr 150 barn gratis Gro Hansen, fløyte og trombone Nygaards Alle 1, 3160 Stokke Entré kr 150 barn gratis (bak ÅPNINGSTIDER: Stokke Senter) MAN ONS FREDAG KL Entré kr 150 barn gratis TIRSDAG KL VELKOMMEN TIL HYGGELIG HANDEL Turorientering: O-gruppa i Stokke IL tilbyr ny seson ut i Melsomskogen, Feenskogen, St november. Turorientering er et flott trimtilbud, skog og mark. Opplev steder du kan uten tidtaking, uten faste turdager og hvor langt du vil gå. Nybegynnerkurs: Deltakerkonvolutter (kr 200,-) med Stokke. Turorientering: Liker du deg i skog og mark blant tusser og troll? Se O-gruppa også i Stokke IL til Da har du kanskje lyst til å lære om kart & kompass? Orientering er en fin familieidrett i herlig kombinasjon med naturen. Vilt, vakkert og rått! ut i Melsomskogen, Feen november. Turorientering er et flott skog og mark. Opplev st uten tidtaking, uten faste hvor langt du vil gå. Deltakerkonvolutter (kr Stokke. Stokke ILs O-gruppe Se også arrangerer nybegynnerkurs i orientering over Nybegynnerkurs: 3 kvelder: 4., 11. og 18. mai. Det Liker er du en deg i fordel skog og mark at blant tu man er 10 år eller eldre, og foreldre Da har du oppfordres kanskje lyst til å lære om Orientering er en fin familieidrett i h til å delta. Kurset koster kr 100,-. Påmelding til Stokke ILs O-gruppe eller arrangerer ny mai. Det er en fordel at man er 10 år på tlf innen 27. april. koster kr 100,-. Påmelding til orient Se også Se også STOKKE STORBAND (Plasser teksen rundt illustrasjonene STOKKE STORBAND STOKKE STORBAND SOLISTKONSERTER SOLISTKONSERTER Nybegynnerkurs: SOLISTKONSERTER Liker du deg i skog og m Da har du kanskje lyst ti Orientering er en fin fam Stokke kommune 9

9 Lions Club Andebu - Lions Club Sandefjord - Lions Club Stokke kroner til psykisk funksjonshemmede barn Avslutningen av de tre lionsklubbenes engasjement i Aserbajdsjan ble markert på Bygde-tunet i Stokke onsdag 16. februar. Da fikk Normisjons humanitære organisasjon NorwegianHumanitarian Enterprise (NHE) overrakt en sjekk pålydende kroner. Vi er stolte over å kunne avslutte et fantastisk prosjekt, sier Jan Oddvar Haugerød i Lions Club Andebu. Og vi er stolte og glade over det gode samarbeidet vi har hatt med Normisjon som har stått for gjennomføringen av prosjektet norske kroner er mange penger i Aserbajdsjan. Støtten fra lionsklubbene har vært av uvurderlig betydning for det arbeidet vi utfører ved barnehjemmet, sier Hildegunn Gjesdal Tennebø i Normisjon. Det var Lions Club Stokke og Einar Magnussen som for flere år siden fremmet forslag om et internasjonalt fellesprosjekt i distriktet vårt (Vestfold, Telemark, Aust Agder) som omfatter 48 lionsklubber. Men distriktet ønsket den gang ikke å ha noe slikt prosjekt. Da besluttet Stokke, Andebu og Sandefjord å gjennomføre barnehjemsprosjektet i Aserbajdsjan alene. Det var en stor og vanskelig beslutning for de tre klubbene. Aldri hadde de tidligere gått inn for å gjennomføre et så stort enkeltprosjekt, og dette ville også bli et av de største prosjekter noen få klubber har gjennomført i distriktet vårt. Å skaffe til veie kroner er ingen enkelt sak. Resultatet ble å arrangere en helt spesiell dansekveld i Stokkehallen. Et arrangement som ble stor suksess og skaffet klubbene de første kronene. Resten ble skaffet til veie gjennom en dansekveld nummer to i samarbeid med skigruppa i Stokke idrettslag som arrangerte NM på ski vinteren Dermed var prosjektet fullfinansiert! Pengene er overført til Normisjon i tre etapper a kroner. Første gang i Siste overføring skjedde like før jul i Vennlig hilsen Jan Oddvar Haugerød Tlf.: E-post: Normisjon og Lions sammen under pressetreffet på Bygdetunet i Stokke. Fra v. Hildegunn Gjesdal Tennebø og Sam Tore Bamle begge Normisjon. Arne Kolsrud Lions Norge, Jan Oddvar Haugerød og Kåre Hotvedt Lions Club Andebu, Einar Magnussen Lions Club Stokke, Solbjørg Kolsrud Lions Club Notodden Telerosa og Jon Andersen Lions Club Stokke. Stokke kommune 11

10 Vika Petanque klubb Stokke I fjor vår startet vi Vika Petanque klubb, Stokke. Etter forespørsel hos Stokke Kommune og velvilje derifra fikk vi tillatelse til å starte. 4 Petanque baner ved gangbrua over til Overan i Melsomvik ble laget takket være god dugnadsånd og støtte fra lokale bidragsytere. Fra begynnelsen av juni var spillet i gang. Etter innvielse av banen hadde vi spill mandag og torsdag fra kl. 18:00. Spillet vil fortsette med samme dager og tider i årets sesong. Det er planlagt at vi skal ha en Nasjonal Turnering den 30/4-11, Vika Vår-turnering. Dette blir en trippelturnering som er åpen for alle spillere. VPK er medlem av Norges Fleridretts Forbund og mottar også tippemidler. Petanque er et fransk kulespill som fortrinnsvis spilles på en grusbane. Her brukes det en liten kule (gris) som blir kastet mellom 6-10 m. Spillerne konkurrerer om å kaste sine stålkuler nærmest denne grisen. Nærmere kontakt med spillet er du hjertelig velkommen til å få på banen vår på en av våre spillekvelder. Bare ta kontakt. Med vennlig hilsen nestleder Helge Angell-Petersen tlf Pentanque-spillet Stokke Bygdetun Velkommen til åpne sommersøndager på Stokke Bygdetun sommeren Det er sesongåpning og Hagedag 22/5, Barnas Dag 29/5, Moamart n 5/6 og Veterankjøretøydag 19/6. På ettersommeren er det Bryggerhusdag 7/8, Bygdetunets dag/kirkens sommerfest 14/8 og Husflidsdag 4/9. Ellers har vi åpent kl alle søndager fra 17/5 til 11/9. På de større arrangementene selges rømmegrøt og pølse. Og det er alltid kaffe og vafler å få kjøpt i Bygdetunes åpningstid. Velkommen til spennende program og hyggelig sosialt samvær på Stokke Bygdetun. Se ellers vår hjemmeside: HAGENS DAG på Stokke Bygdetun, søndag 22. mai, fra kl. 12. Salg av stueplanter, stauder, sommerblomster, urter og knoller m.m., fra hageselskapets medlemmer. Her blir det mulig å gjøre gode plantekupp!! Bygdetunet har vanlig åpen kafeteria med salg av rømmegrøt, vafler og kaffe. VELKOMMEN! Hilsen styret i Hageselskapet Stokke. 12 Stokke kommune

11 Diabetesforbundet Stokke arrangerer informasjonsmøter på torsdagene listet nedenfor. Torsdag 7. april: Hva koster det deg å ha diabetes v/inger Wabø fra Stokke apotek Hva koster det Stokke kommune og samfunnet v/dagfinn Østbye Torsdag 5. mai: Sunnere livsstil med sunt kosthold ved Erik Sømme fra Fredheim helsesenter Torsdag 9. juni: Grillsamling hos Eilers. Generell info: Første torsdag i måneden møtes vi på Cafè Lotus i Stokke sentrum fra kl.1900 til kl Hyggelige sammenkomster med erfaringsutveksling. Servering av sunne, spennende og varierte retter fra Café Lotus Kr. 50 for medlem, kr. 75 for ikke medlem. Åpent møte for alle Dagfinn Østbye Leder Diabetesforbundet Stokke Tlf. jobb: dir. 78 Tlf. priv: Mob.: Nå kan innbyggerne i Stokke bestille beholdere til plastemballasjen Fra 15. mars ble det åpnet for bestilling av beholder for plastemballasje for de som bor i Stokke. For en husholdning koster det kr. 250,- per år for beholderen til plastemballasje, som er på 240 liter. Er det flere som ønsker å dele beholder, ta kontakt med Vesar via bestillingsskjema, for opplysninger om pris og størrelse. Beholderen til plast har grått lokk. Dersom du velger å ha beholder til plastemballasjen vil du ikke lenger få sekker til plastemballasjen. Plastavfallet samles i bæreposer som knyttes igjen og kastes rett i beholderen. Det er fortsatt plastsekken som er standardløsningen for plastemballasjen. Vesar ber om at bestillingen skjer gjennom deres nettside: Nå kan innbyggerne i Stokke Fra 15. mars ble det åpnet for bestil Nå er det Stokke. sommertid For en husholdning koster det kr. 2 Fra 1. mai 240 til 1. liter. september Er det er flere som ønsker å kontortiden på rådhuset for opplysninger om pris og størrels kl kl Dersom du velger å ha beholder til Bjørg Ebeltoft plastemballasjen. Plastavfallet saml Redaktør beholderen. Det er fortsatt plastsekk Vesar ber om at bestillingen skjer g Stokke kommune 13

12 Engveien-senteret Engveien-senteret Trygghet, Trivsel og Tilhørighet Vi minner om følgende arrangement: 12/4 kl Stokke pensjonistforening, medlemsmøte i kafeteriaen Sentret leier ut små og store lokaler til ulike 12/4 kl Sangvirkelaget holder konsert Kjøkkenet tilbyr varm mat på hver torget, dag tema: og Erik Sentret formål leier og ut aktiviteter. små og store Kjøkkenet lokaler til ulike tilbyr formål varm og aktiviteter. ellers mat det hver som ønskes dag og ifm.: ellers det som ønskes ifm.: Bye. Møtevirksomhet 14/4 kl Andakt i peisestuen Selskap Selskap 15/4 kl Gammeldans på torget Minnesamvær eller eller 4/5 kl Konsert på torget Catering Catering - ta med - ta mat med hjem mat - til hjem hverdag og fest. 10/5 kl Stokke pensjonistforening, - til hverdag og fest. medlemsmøte på torget Ved bestilling av catering kan vi i de fleste tilfellene levere maten på døren. Be gjerne om et pristilbud på leie av lokale eller på levering av mat. 12/5 kl Nattverd i peisstuen Ved bestilling av catering kan vi i de fleste 17. mai Feires på tradisjonell måte Aktivitetene tilfellene drives levere av maten frivillige på medhjelpere døren. Be og gjerne vi minner om 20/5 noen av kl. aktivitetene: 1800 Gammeldans på torget om et Torgtreff pristilbud og sosialt på leie samvær av lokale m/kaffe eller hver på dag 21/5 kl kl Lørdagstreff på torget levering Datatreff av mat. hver mandag 28/5 kl kl Åpen hus, Engveien-dagen Bridge hver mandag 29/5 kl kl Søndagstreff i kafeteriaen Aktivitetene Bingo annen drives hver av tirsdag frivillige på ulike medhjelpere uketall og kl vi minner Strikkekafé om noen hver tirsdag av aktivitetene: og torsdag Lørdag kl /5 arrangerer vi Engveien-dagen. Torgtreff Stavgang og i Moa sosialt hver samvær onsdag m/kaffe kl Da er det åpent hus og vi inviterer alle innbyggerne Kryssordgruppe hver onsdag kl hver dag kl Treskjæring hver onsdag kl i Stokke til markeringen av dagen. Vi Datatreff hver mandag kl Malegruppe hver onsdag (silkemaling mandager) ønsker kl å trekke flere til senteret og presen- Bridge Hjernetrim hver hver mandag torsdag kl terer: kl Bingo Stoltrim annen hver fredag, hver tirsdag mandag på og onsdag Tilbudene. kl Vi ønsker å vise innbyggerne alle ulike uketall kl tilbudene vi har. Ingen påmelding, Strikkekafé bare hver møt tirsdag opp. Øvrige og torsdag aktiviteter fremgår kl. av timeplan Salgsmesse. som ligger Vi selger utenfor egenlagde resepsjonen. og egenmalte gjenstander. Aktiviteten er Fine åpen alle gaver virkedager å gi bort. Nærmere 1400 opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon og har Stavgang åpne tilbud i til Moa alle pensjonister hver onsdag bosatt i kl. Stokke 1000kommune. De fleste aktivitetene er gratis med Aktiviteter. Vi viser hvilke aktiviteter som kaffespleis. Kryssordgruppe hver onsdag kl tilbys ulike brukergrupper. Treskjæring hver onsdag kl Vi minner om følgende arrangement: Kjøkkenet byr på spennende retter. 2/3 kl Konsert DKSS på torget, Johansen skifter genser Alle er hjertelig velkommen 8/3 Malegruppe kl Stokke hver pensjonistforening, onsdag medlemsmøte på torget 17/3 (silkemaling kl Konsert mandager) DKSS på torget, Et kl. brev 1100 i ord og toner NB: Kafeteriaen er åpen for alle! 19/3 Hjernetrim kl Lørdagstreff hver torsdag på torget kl Prøv vår populære søndagsmiddag og 25/3 Stoltrim kl hver Gammeldans fredag, på torget støtt opp om kjøkkenet på Engveien! 27/3 mandag kl og Søndagstreff onsdag i kafeteriaen kl /4 kl Da Capo konsert på torget 9/4 kl Lørdagstreff på torget Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktivi-teter fremgår av timeplan som ligger utenfor resepsjonen. NB: Kafeteriaen Nærmere åpen opplysninger for alle! - Prøv vår populære søndagsmiddag og gis ved oppmøte eller pr. telefon støtt opp 33 om 29 kjøkkenet 55 på Engveien! 90. Aktiviteten er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis med kaffespleis. (med ill. av Engveien-senteret) Xserve 14 Stokke Ny:BK kommune Media:NSK/SM:Nytt fra Stokke kommune nr :NSK-Tekster :Engveien Aktiviteter.doc

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Nr. 3 april 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Side 6-7 - Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet Kjære lesere av Nytt fra

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 7 desember 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. Bli med på skifesten du også! www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2010-11. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. Bli med på skifesten du også! www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2010-11. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 1 januar 2010-11. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 3 april-mai 2010-11. årgang INFORMASJON. Nytt fra lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 3 april-mai 2010-11. årgang INFORMASJON. Nytt fra lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 3 april-mai 2010-11.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2009-10. årgang INFORMASJON. Hva skjer i kommunen? Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2009-10. årgang INFORMASJON. Hva skjer i kommunen? Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 1 januar 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Stokke kommune. Helsesøstrene på helsestasjonen var fjorårets luciaer. Nytt fra. Informasjon. Nr. 1 januar 2012-13. årgang

Stokke kommune. Helsesøstrene på helsestasjonen var fjorårets luciaer. Nytt fra. Informasjon. Nr. 1 januar 2012-13. årgang Nr. 1 januar 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne 100 dager som ordfører er passert! Side 4-8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9-13 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

God sommer! Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 4 juni-august 2010-11. årgang INFORMASJON. Søker frivillige. Ordførerens hjørne

God sommer! Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 4 juni-august 2010-11. årgang INFORMASJON. Søker frivillige. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 4 juni-august 2010-11.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 6 oktober 2011-12. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 6 oktober 2011-12. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 6 oktober 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Stokkes nye ordfører, Erlend Larsen med sitt første innlegg til Stokkes innbyggere. Side 4-8 Kommunal Informasjon

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Nytt fra lag og foreninger

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Nytt fra lag og foreninger INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2009-10.

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

INFORMASJON Nr. 2 februar/mars 2010-11. årgang Åpningstider: Ordførerens Ski NM Arrangementer i hjørne 2010 mars og april 6-7 www.stokke.kommune.

INFORMASJON Nr. 2 februar/mars 2010-11. årgang Åpningstider: Ordførerens Ski NM Arrangementer i hjørne 2010 mars og april 6-7 www.stokke.kommune. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 2 februar/mars 2010-11.

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar 2005-6. årgang. Side 4. Side 3.

Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar 2005-6. årgang. Side 4. Side 3. FULLDISTRIBUSJON Nr. 2 februar 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 mai 2012-13. årgang. Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 mai 2012-13. årgang. Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 4 mai 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 10-12 Nytt fra lag og

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Månedsplan og månedsbrev for mars 2016

Månedsplan og månedsbrev for mars 2016 Månedsplan og månedsbrev for mars 2016 Da har jammen meg februar gått og med den kom dagslyset og litt sol, godt med lysere tider igjen. Endelig får vi mulighet til å gå ut til vanlig tid, rundt 9 igjen,

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2010-11.

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 februar 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 februar 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren Nr. 2 februar 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren er klar Side 4-6 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 8-12 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 - august 2012-13. årgang. Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 - august 2012-13. årgang. Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 5 - august 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 4-10 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 11-12 Nytt fra lag

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2016 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Stokke bibliotek. Nytt eldreråd Det er valgt nytt eldreråd

Stokke bibliotek. Nytt eldreråd Det er valgt nytt eldreråd INFORMASJON Nr. 2 februar 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

GOD SOMMER! Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 juni 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Stokke sentrum

GOD SOMMER! Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 juni 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Stokke sentrum Nr. 4 juni 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Stokke sentrum Side 4-8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9-11 Nytt fra lag og foreninger Side 12-15 - Nytt

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Stokke kommune. God jul og godt nytt år! Nytt fra. Informasjon. Nr. 7 november 2011-12. årgang

Stokke kommune. God jul og godt nytt år! Nytt fra. Informasjon. Nr. 7 november 2011-12. årgang Nr. 7 november 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Det er godt å bo i Stokke kommune! Side 4-10 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 11-12 Nytt fra lag og

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN 2015 Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 DAG DATO HVA SKJER I AUGUST KL HVOR Onsdag 19.08 Andakt 11.00 Kapellet Rvh Tirsdag 25.08 Hyggestund på Rossvolltunet Jørgen Aunan synger

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 februar 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nr. 2. februar 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Stokkeprosjektet nominert til

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf:

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf: Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Mobil: 91347492 Tlf: 77791090 Åpningstider: Vintertid fra 15. september til 14. mai. - Mandag og tirsdag: kl. 09.00 15.30. - Onsdag: Kun åpent for personer i aldersgruppen

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2017 I år har Livsglede for Eldre 10-års jubileum og markerer dette med et rikholdig program i årets livsgledeuke. Fra 24. mai -til

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

God påske. Stokke bibliotek. Ordførerens hjørne Denne gangen tar ordfører for seg eldreomsorgen i kommunen.

God påske. Stokke bibliotek. Ordførerens hjørne Denne gangen tar ordfører for seg eldreomsorgen i kommunen. INFORMASJON Nr. 3 mars 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede Fritidskalender 2015 Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede 01.01.2015-30.06.2015 Neste nummer av fritidskalenderen kommer i august. Er det noe du lurer på kan du kontakte: Stange kultur og fritid Postboks

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!! HAGLEBUPOST Nr. 245 Dato: 17.februar 2015 Temp: -2 varmegrader Været: Sol og nydelig vær Snødybde: ca.1 meter Skiløyper: Alle løyper kjørt opp, men følg dem på skisporet.no og Eggedal Turlag. Åpningstider

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI/JUNI. Vi ser tilbake på april:

MÅNEDSPLAN FOR MAI/JUNI. Vi ser tilbake på april: MÅNEDSPLAN FOR MAI/JUNI Vi ser tilbake på april: April vår måneden kom kald og våt og med lite som minnet om vår. Vi har snakket om hvorfor vi feirer påske og hatt en del aktiviteter som har bygget opp

Detaljer

FOLKE HELSE SEPTEMBER 2017 U K A 2017 PROGRAMOVERSIKT FOLKEHELSEUKA for Tjeldsund kommune

FOLKE HELSE SEPTEMBER 2017 U K A 2017 PROGRAMOVERSIKT FOLKEHELSEUKA for Tjeldsund kommune 18.-24. SEPTEMBER PROGRAMOVERSIKT FOLKEUKA for Tjeldsund kommune 18.-24. SEPTEMBER Tjeldsund kommune arrangerer Folkehelseuka 18. - 24.september. Folkehelseuka er en årlig markering for å øke bevisstheten

Detaljer

Aksjon Ungdom. Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune

Aksjon Ungdom. Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune Aksjon Ungdom Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune Tromsø kommune gir sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år på sykehjem, hjemmetjeneste og på dagsenter Sammen for

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til etterbehandlingsavdelingen Kunsten å være i bevegelse Halldor Skard Kontaktinfo Kristin Haarberg er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Kari Marte Hegdal er fagkoordinator

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Stokke bibliotek. JuniorNM til Stokke Verdensdagen for psykisk helse ble markert med popcornparty lørdag 27. oktober. Tidenes dansekveld

Stokke bibliotek. JuniorNM til Stokke Verdensdagen for psykisk helse ble markert med popcornparty lørdag 27. oktober. Tidenes dansekveld INFORMASJON Nr. 1 januar 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Kirkeveien 29 5072 Bergen Velkommen til Storetveit sykehjem. Vårt motto er Kvalitet og trivsel! Driftsgrunnlag; Storetveit sykehjem skal drive etter

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 2 mars 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Månedsbrev for Andedammen 2017

Månedsbrev for Andedammen 2017 Månedsbrev for Andedammen 2017 Dette gjorde vi i mai Mai måned har gitt oss på Andedammen mange fine og morsomme stunder, både inne og ute. Vi koser oss utendørs etter frokost, og vi tar oss gjerne en

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM 2014

AKTIVITETSPROGRAM 2014 Foreningen for deg som er helt eller delvis alene med barn, men med hjerte og tid for andre. AKTIVITETSPROGRAM 2014 Det er bindende påmelding på alle aktiviteter. Alle aktiviteter blir lagt ut etter hvert

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR I januar har vi ført og fremst kost oss masse med snøen som endelig kom. Barna på sør har gledet seg til å gå ut og har spurt om vi ikke snart skal ut å leke. Vi har akt i akebakken

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Stokke bibliotek. Husk Vestfoldfestpillene i Stokke med konsert på Sundåsen 3. juli! Billetter kr 300. Babysang i Kulturskolen.

Stokke bibliotek. Husk Vestfoldfestpillene i Stokke med konsert på Sundåsen 3. juli! Billetter kr 300. Babysang i Kulturskolen. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 3 april-mai 2009-10.

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017 Påskeprogram Vrådal 2017 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter og åpningstider, samt annen nyttig

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer