Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger"

Transkript

1 Nr. 3 April årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, Nytt fra lag og foreninger Side Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet GOD PÅSKE!

2 Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nå må vel våren være i anmarsj? Nå som sommertiden er på plass, dagene er lyse og lange, da er det jammen på tide. De første hestehovene har omsider dukket fram under snøen. Vi får satse på gode og mange soldager i påsken og kos i hytteveggen eller kanskje ved sjøen? Ordfører skriver om muligheter for mer utbygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser på Soletunet i sitt hjørne i dette nummeret av Nytt fra Stokke kommune. Neste nummer av Nytt fra Stokke kommune kommer ut uke 22 i Frist for innlegg fra lag og foreninger er: Mandag 9. mai. Send bidrag til redaktøren. Med vennlig hilsen Bjørg Ebeltoft Redaktør tlf Politiske møter april 2011 mai juni 2011 Utvalg: Datoer: Tid: Sted: Eldrerådet Engveien-senteret, peisestua 2.etg. Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) Kommunestyresalen Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) Møterom 3.etg. (teknisk) Det faste utvalg for plansaker Møterom 3.etg. (teknisk) Hovedutvalg for administrasjon Kommunestyresalen Formannskap ca. Kommunestyresalen Kommunestyre Kommunestyresalen Ordførers time på biblioteket: Ordførers neste time på biblioteket er torsdag 14. april kl Evt. endringer vil bli annonsert. Lurer du på noe eller det er noe du ønsker å ta opp? Ikke glem ordførers time på Stokke bibliotek. Enkel bevertning. Bjørg Ebeltoft Redaktør Foto: Bjørg Ebeltoft Forsidebilde: Nå er bonden snart klar for våronna. Foto: Stokke kommune. Nytt fra Stokke kommune/stokke menighetsblad nr Opplag: eks Utgiver: BK Vestfold Media AS Layout: KLL/BK Vestfold Media AS Trykk: BK Vestfold Grafiske AS 2 Stokke kommune

3 Ordførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Noe av det som gjorde sterkest inntrykk på meg de første årene jeg var ordfører, var henvendelser fra pårørende til hjelpetrengende eldre. Terskelen for å komme inn på Sykehjemmet var altfor høy. Det var rett og slett for få plasser. I 2008 tok vi noen grep som jeg mener førte til en vesentlig bedring av situasjonen. Vi bygde 12 nye leiligheter ved Soletunet og omorganiserte virksomheten slik at vi fikk 23 bemannende omsorgsboliger. Etter dette har antall klager blitt atskillig færre, og som ordfører får jeg mye positiv tilbakemelding på at vi har gode tjenester i eldreomsorgen i Stokke. Likevel er det fortsatt slik at noen eldre og deres pårørende føler at de gjerne skulle ha hatt enda raskere og mer hjelp enn de får. Det er nå bare tre år etter forrige store utbygging et behov for både flere sykehjemsplasser og flere omsorgboliger. Derfor har jeg som ordfører tatt initiativ til at vi så raskt som mulig ser på hva vi kan gjøre for å få flere plasser. Rådmannen har engasjert en arkitekt til å vurdere hvilke muligheter som finnes på Soletunet. Hva er faktisk mulig uten å ta i bruk arealene på Nedre Sole? Områdene her bør spares til den store utbyggingen som må komme som en følge av den omsorgsplanen som Kommunestyret har vedtatt at vi skal få utarbeidet. Arkitekten har også fått i oppgave å se på mulighetene for å bygge ut den skjermede enheten på Soletunet. Det er slik at enkelte av våre innbyggere, som følge av sykdommen sin, får en adferd som gjør det vanskelig å være sammen med andre. I dag må kommunen kjøpe tjenester til slike pasienter andre steder. Jeg mener vi må arbeide for å gi disse et tilbud i vårt eget sykehjem. I alt har arkitekten kommet med forslag til utbygging av 15 enheter, 7 sykehjemsplasser og 8 omsorgs-boliger, på 4 ulike steder på Soletunet. Dette forslaget gir oss gode muligheter til å møte behovet i dag og de aller nærmeste årene. Det er tre viktige forhold som må vurderes: behov og antall enheter, finansiering og driftsmidler. Forsikringsoppgjøret etter brannen på nedre Sole gir oss ca 4,2 mill kr, og vi har 1,8 mill kr på et ubundet fond. I tillegg har regjeringen som sitt bidrag til å realisere behovet for sykehjems- /omsorgsboliger, økt investeringstilskuddene betydelig. Til sykehjemsplasser gis det kr i tilskudd pr enhet. Tilskuddet pr omsorgw sbolig er kr Det betyr at vi ut fra forløpige, grove og uforpliktende vurderinger kan klare å realisere et betydelig antall enheter uten å øke kommunens kapitalutgifter. - Den største utfordringen er her som på andre områder knyttet til drift. Jeg regner med at Rådmannen, sammen med Virksomhet pleie, omsorg og rehabilitering, vurderer hvor mange enheter det er fornuftig å prøve å realisere. Og jeg håper at Kommunestyret før sommerferien får en sak til politisk behandling der antall enheter, finansiering og drift er vurdert, og med et forslag til vedtak om at vi kan starte bygging så raskt som mulig. Greier vi å få dette til, bør vi ha skaffet oss muligheter til å planlegge en større utbygging fram mot 2020, når den såkalte Eldrebølgen for alvor slår inn over Stokke kommune. Nils Ingar Aabol Ordfører Stokke kommune 3

4 Stokke klimaråd Stokke klimaråd er et relativt nyoppstartet råd. Å ha et klimaråd er ikke obligatorisk, men flere kommuner i Vestfold har allerede opprettet det, og i Stokke fikk vi det i Rådet har 8 medlemmer som er valgt fra politikerne, næringslivet, befolkningen og kommunen. Vårt mål er blant annet å skape økt bevissthet rundt klimaspørsmålet; både innad i kommunen, i næringslivet og i de private hjem. Vi ønsker å være et synlig råd og vil i stor grad jobbe utadrettet mot ulike grupperinger av befolkningen. Samtidig kan vi også jobbe politisk og vi har uttalerett i politiske saker som er på høring som vi mener er av betydning for miljø eller klima. Her kan dere som innbyggere også gjerne tipse oss hvis det er saker hvor dere mener det bør tas spesielle hensyn til klima eller miljø. Et av våre hovedproblemer i verden i dag og som sterkt trolig også vil være det i framtida er global oppvarming og klimaendring. Dette gir seg utslag i diverse konsekvenser i ulike deler av verden; som smelting av isbreene på for eksempel Himalaya og Kilimanjaro til hyppigere tørkeperioder og flomkatastrofer i mange deler av verden, økt havnivå i blant annet Nederland og Bangladesh og stranderosjon i mange land STOKKE KOMMUNE KLIMARÅDET Hvordan spare energi i egen bolig? Hvordan kan du redusere strømforbruket? Klimarådet i Stokke inviterer innbyggerne til åpent møte om energisparing med strandlinje. Dette kan sikkert virke både dramatisk og fjernt fra vår egen virkelighet, men mange har kanskje også her opplevd mer ustabilt vær, mer nedbør, kraftigere vind etc. Stokke klimaråds rolle oppi dette er å prøve å tilrettelegge, informere og inspirere innbyggerne i kommunen til å bli mer miljøbevisste og prøve å finne tiltak både kommunen og innbyggerne kan gjøre for å slippe ut mindre CO2 og andre drivhusgasser. Dette er viktig for at temperaturen på jorda ikke skal fortsette å stige, men forhåpentligvis stabilisere seg på et moderat nivå. I Stokke kommune har vi en klima- og energiplan. Hovedmålet med denne planen er at Stokke kommune skal gjennom sine ulike roller og virkemidler legge til rette og arbeide aktivt for at utslippet av klimagasser i kommunen reduseres, og at andelen av fornybare energikilder økes. Stokke klimaråd er ett av disse virkemidlene som tas i bruk, og målet er altså todelt. Utslippet av klimagasser i kommunen skal ned og bruken av fornybare energikilder skal opp. Vi har foreløpig fokusert mest på det første, og har blant annet holdt et informasjonsmøte med næringslivet i Stokke kommune om hvordan de kan finne mer miljøvennlige løsninger først og fremst med tanke på oppvarming av store bygg og produksjonshaller. Enova var til stede og informerte om muligheter og fungerende støtteordninger. Det neste på planen er å få til et tilsvarende møte med innbyggerne i kommunen. Det vil trolig bli i slutten av april; nærmere informasjon vil komme her i Stokkenytt og også på kommunens hjemmesider og i Tønsbergs Blad. HVORDAN SPARE ENERGI I EGEN BOLIG? HVORDAN KAN DU REDUSERE STRØMFORBRUKET? Alle er velkomne til kafeteriaen i Stokkehallen På tampen vil jeg gjerne få minne om Onsdag KLIMARÅDET 27. april 2011 kl. I STOKKE INVITERER noen miljøtips INNBYGGERNE (Grønn Hverdag): Bruk sykkel når det er mulig Dag Arne TIL Høystad ÅPENT fra naturvernforbundet MØTE OM ENERGISPARING holder foredrag om energisparende tiltak Velg en bil med lavt utslipp i private boliger. Velg energieffektive hvitevarer Kast mindre brukbar mat Alle Aktuelle er velkomne leverandører til kafeteriaen vil informere i om Stokkehallen sine produkter. Lykke til med miljø-innsatsen Også kildesortering vil være tema på møtet. Her vil representant fra Vesar Onsdag delta. 27. april 2011 Vennlig hilsen oss i Stokke klimaråd VEL MØTT! v/ Ann-Karin Sørhaug kl Stokke kommune DAG ARNE HØYSTAD FRA NATURVERNFORBUNDET HOLDER

5 Rådhuset som miljøfyrtårn Det pågår for tiden et arbeid med å miljøfyrtårnsertifisere Stokke rådhus. Dette er en oppfølging av kommunens klima- og energiplan som forutsetter at alle kommunens virksomheter skal være sertifisert innn Miljøfyrtårn er en ordning for å sertifisere både offentlige og private virksomheter til å drive både mer lønnsomt og mer miljøvennlig. I hele kommunen er det for tiden to bedrifter som kan kalle seg Miljøfyrtårn, begge på Borgeskogen. Før sommeren vil forhåpentlig også Stokke rådhus være Miljøfyrtårn. En oppnevnt miljøgruppe jobber sammen med en konsulent for å nå de kravene som settes for å bli sertifisert. Dette gjelder blant annet: Godt system for HMS-arbeid Godt fysisk arbeidsmiljø Miljøvennlig innkjøp Energisparing Miljøvennlig transport Kildesortering På rådhuset er mange av kravene allerede innfridd, mens det på andre områder må gjøres forbedringer. Dette vil bli nærmere avklart i det videre arbeidet. Ansvaret for gjennomføring av nødvendige miljøtiltak ligger hos kommunens ledelse. Den enkeltes innsats og kjennskap til miljøarbeidet i kommunen vil likevel være viktig for å oppnå de resultatene vi ønsker. Derfor vil alle ansatte på rådhuset bli involvert i arbeidet og holdes informert underveis. Dette gjelder både frem til sertifisering og ikke minst i perioden etter at sertifisering er gjennomført. Sertifiseringen gjelder i 3 år, og i denne perioden må det sendes inn årlig miljørapport for å dokumentere at miljøkravene etterleves. I det daglige kan alle ansatte bidra på mange måter. Dette kan for eksempel være: Skru av lys i rom som ikke vil være i bruk på minst en time. Hold temperaturen på kontoret på ca. 20 grader dersom du ikke er av den veldig frosne typen. (Høyere temperatur kan gjøre deg trøtt og slapp) Luft kort og effektivt i stedet for å ha vinduet på gløtt. Slå av kaffetrakter og hell kaffen på termokanne. (så holder også kaffen på den gode smaken) Når du går hjem for dagen så lukk event- Foto: Bjørg Ebeltoft uelle åpne vinduer, skru av PC og skjerm og slå av lyset på eget kontor og også i fellesarealer når du er sistemann. Ikke print ut før du har lest grundig korrektur på skjermen. Print og kopier tosidig og ta riktig antall kopier. Sorter avfall. Så langt det er mulig: Kjør kollektivt eller flere sammen i bilen til og fra jobb, møter og kurs. Dette er kanskje små tiltak hver for seg, men hvis alle gjør sitt så vil det være et viktig bidrag til å spare energi og redusere klimagassutslippene. Det vil også være økonomisk lønnsomt. For mer informasjon om Miljøfyrtårn kan du gå inn på kommunens hjemmesider: samt Stiftelsen Miljøfyrtårns hjemmesider Ansatte på rådhuset vil også bli informert mer direkte frem til sertifikatet kan rammes inn og henges opp på veggen sommeren Lykke til med det videre miljøarbeidet. Morten Lysheim miljøgruppens koordinator Stokke kommune 5

6 Teaterspillebrikkene I begynnelsen av mars slo Kulturskolen og Den Kulturelle Barnehagesekken i Stokke på stortromma.. for da var Teaterspillebrikkene hos oss i Stokke med 4 forestillinger. Denne gang var det barna i barnehagene som skulle på teater. 4- og 5-åringene ble hentet med busser til selve teaterlokalene, som denne gang var Stokke Bygdetun og Melsom skoles gymsal. Noen av barnehagebarna gikk selv, og det kan bli god trim for korte ben. Forestillingen var forrykende leken og morsom. Her var noe å le av både for store og små. Tidlig krøkes den som god teater publikummer skal bli Vennlig hilsen Gro Hansen, tlf / DKS-kontakt i Stokke TRIM PÅ RESEPT Trenger du hjelp for å komme i gang med trening? I Stokke har vi tilrettelagt trening for nettopp DEG Trim på Resept ledes av fysioterapeuter og består av variert trening ute med gå-tur i individuelt tempo, generell styrketrening og bevegelighetstrening. Undervisning i aktuelle tema. Pris: kr 350,- for 16 uker. Henvisning fra NAV, lege, fysioterapeut eller annet helsepersonell. Oppmøte på Moaplassen i Bokemoa - mandag og onsdag For informasjon og påmelding kontakt: Ingrid Hild Evenrud Inger Marie Solberg / Arrangement i Den Kulturelle Spaserstokken Tirsdag 12. april kl 18.00: Konsert og allsang i Engveien / Torget. Sangvirkelaget presenterer Erik Bye i ord og toner. Onsdag 4. mai kl på Soletunet og kl i Engveien: Den gode melodi med Leif Blix og Lars Nygaard som er tilbake, å med Vidar Sandbeck mer enn morsom. Tirsdag 7. Juni kl : Sti for øye. Et utendørs galleri i skogen. Vi starter turen på Fossnes kl Du kan kjøre selv eller bli med på buss som blir satt opp fra Soletunet kl og fra Engveien kl til Fossnes. Rusletur med Grethe Meyer Iversen og Gro Hansen. Her får dere se og oppleve kunsten i naturen, og kanskje får vi en overraskelse underveis? Lunsj er planlagt på Den glade vandrer etterpå. Egenandel kr 100,-. Påmelding til resepsjonen i Engveien: Tlf Mandag, onsdag, torsdag mellom kl ARRANGEMENT PÅ KULTURSKOLEN: Sommerkonsert på Torget i Engveien senteret onsdag 25. mai kl Åpent for alle. Fri entrè. FOLKEAKADEMIET Den kulturelle spaserstokken 6 Stokke kommune

7 Full fart på Storås Onsdag 2. mars var det igjen stor aktivitet i Storås skianlegg. Tiltak for funksjonshemmede i Stokke kommune arrangerte Vinteraktivitetsdag for brukerne av virksomheten. Her ble det full fart med aking, skigåing, aktivitetssti og mye latter og glede. Lina fra Bardum stilte opp med hjelpemidler for vinteraktiviteter for funksjonshemmede, noe brukerne satte pris på. Her kunne de prøve kjelker og ski som kunne tilpasses hver enkelt. Denne posten var godt besøkt! Andre populære poster var skigåing til appelsintre, og selve akebakken, der det til tider var kø. Uten mat og drikke, duger helten ikke!..og dette gjaldt for denne dagen også. Grillen ble Felles dans til oppvarming. tent, brus og kakao ble servert, og litt kake stod også på menyen. Atter en gang dro fornøyde deltakere hjem, og gleder seg allerede til ny aktivitetsdag til sommeren. Overformynderiet får eget kontor! Siden den administrative overformynderen går av med alderspensjon fra sitt vanlige arbeid, blir det opprettet et kontor for overformynderiet i Stokke rådhus, 3. etasje. Kontoret vil være bemannet de fleste onsdager mellom kl Ordningen gjennomføres fra mai. NB! I juli er kontoret stengt. Det er lurt å ringe tlf (kommunens sentralbord) eller tlf (overformynderiet) på forhånd for å avtale tid. HAR DU INTERESSE FOR MEDMENNESKER OG ANDRE KULTURER? I løpet av våren vil det komme noen enslige, mindreårige flyktninger under 18 år til Stokke. Disse kommer uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Det blir da overformynderiets oppgave å oppnevne hjelpeverger som skal hjelpe med å ivareta den mindreåriges interesser innen økonomi og rettssikkerhet. Oppnevnelsen skjer i samarbeid med Tønsberg tingrett (skifteretten). Det kreves ingen formell kompetanse for å bli hjelpeverge, bare tid og interesse for å hjelpe et medmenneske. Arbeidet som hjelpeverge er normalt ikke byrdefullt, og må ikke forveksles med arbeid for det vanlige, kommunale hjelpeapparatet. Hjelpevergen får dekket sine nødvendige utlegg i forbindelse med oppdraget. For øvrig er hjelpevergearbeidet som hovedregel ulønnet. Overformynderiet gir råd og veiledning til hjelpevergene. Er DU interessert? Ta kontakt med kommunens sentralbord eller overformynderiets kontor. I første omgang vil du få tilsendt en brosjyre som forteller mer om oppgavene. Med vennlig hilsen Øistein A. Gauslaa Overformynder 8 Stokke kommune

8 Grønn PMS 347 Blå PMS 293 Stokke IL Orienteringsg Stokke IL Orienteringsgruppa. Turorientering: O-gruppa i Stokke IL tilbyr ny sesong med turorientering. I år er tilsammen 50 poster plassert ut i Melsomskogen, Feenskogen, Storås og i Andebu. Postene henger ute fra påske til november. Turorientering er et flott trimtilbud, og passer for barn og voksne i alle aldre som liker turer i skog og mark. Opplev steder du kanskje aldri før har vært i nærområdet! Dette er en aktivitet uten tidtaking, uten faste turdager og uten fastsatt start/mål. Du bestemmer selv når, hvor og hvor langt du vil gå. Deltakerkonvolutter (kr 200,-) med kart og klippekort fås kjøpt på Stokke Sport og Statoil Stokke. Se også Kurt Evje Jarle Haugan & Gro Hansen Randi Gunhildstad Kurt Evje Jarle Haugan & Gro Hansen Randi Gunhildstad mai. Det er en Kurt Evje Jarle Haugan & Gro Hansen Randi Gunhildstad Våle kirke lørdag 21.mai kl. 18:00 Våle kirke lørdag 21.mai kl. koster 18:00 kr 100,-. Påmeldin Kom å se våre nye strikkede og tovede Våle kirke kl. 18:00 Stokke Våle kirke lørdag søndag 21.mai 22.mai kl. kl. Se 18:00 18:00 også produkter YME til hyggelige PRODUKTER priser. (bak Stokke Senter) Stokke Stokke kirke kirke søndag 22.mai kl. kl. 18:00 18:00 Stokke Tjøme kirke søndag 29.mai 22.mai kl. kl. 18:00 Hva med et godt og varmt sitteunderlag? Tjøme kirke (Plasser kl. 18:00 teksen rundt illu Tjøme kirke søndag 29.mai kl. 18:00 Vi har som ellers også mye fin keramikk. Tjøme kirke søndag 29.mai kl. 18:00 KOM Å SE VÅRE NYE STRIKKEDE OG TOVEDE Opplev spilleglede og innlevelse med vakker melodiøs musikk. Her finner du også annen kunst og PRODUKTER TIL HYGGELIGE PRISER. Vi presenterer spilleglede urframføringer i originalt og innlevelse og solid format av vår med Opplev spilleglede brukskunst laget av lokale kunstnere Opplev spilleglede dirigent og og innlevelse trompetist innlevelse med Willy med vakker Andreassen. vakker melodiøs musikk. melodiøs musikk. Vi Vi presenterer presenterer vakker urframføringer urframføringer melodiøs i originalt i originalt og musikk. og solid solid format format av vår av vår dirigent og trompetist Willy Willy Andreassen. Andreassen. HVA MED ET GODT OG VARMT SITTEUNDERLAG Vi - presenterer Gjestesolister: urframføringer i originalt Åpningstider: ELLER KANSKJE ET FINT NAVNEKRUS TIL EN DU og solid Kurt Gjestesolister: Evje, format trompet av vår man ER GLAD ons I? fredag kl dirigent og trompetist Evje, trompet Willy Andreassen. Randi Kurt Gunhildstad, Evje, trompet sang tirsdag kl VI HAR SOM ELLERS OGSÅ MYE FIN KERAMIKK Gro Randi Hansen, Gjestesolister: Gunhildstad, fløyte og trombone sang Randi Gunhildstad, sang Velkommen til hyggelig handel! HER FINNER DU OGSÅ ANNEN KUNST OG Gro Hansen, fløyte og trombone Gro Kurt Hansen, Evje, fløyte trompet og trombone Entré kr 150 barn gratis BRUKSKUNST LAGET AV LOKALE KUNSTNERE Randi Gunhildstad, sang Yme Produkter Entré kr 150 barn gratis Gro Hansen, fløyte og trombone Nygaards Alle 1, 3160 Stokke Entré kr 150 barn gratis (bak ÅPNINGSTIDER: Stokke Senter) MAN ONS FREDAG KL Entré kr 150 barn gratis TIRSDAG KL VELKOMMEN TIL HYGGELIG HANDEL Turorientering: O-gruppa i Stokke IL tilbyr ny seson ut i Melsomskogen, Feenskogen, St november. Turorientering er et flott trimtilbud, skog og mark. Opplev steder du kan uten tidtaking, uten faste turdager og hvor langt du vil gå. Nybegynnerkurs: Deltakerkonvolutter (kr 200,-) med Stokke. Turorientering: Liker du deg i skog og mark blant tusser og troll? Se O-gruppa også i Stokke IL til Da har du kanskje lyst til å lære om kart & kompass? Orientering er en fin familieidrett i herlig kombinasjon med naturen. Vilt, vakkert og rått! ut i Melsomskogen, Feen november. Turorientering er et flott skog og mark. Opplev st uten tidtaking, uten faste hvor langt du vil gå. Deltakerkonvolutter (kr Stokke. Stokke ILs O-gruppe Se også arrangerer nybegynnerkurs i orientering over Nybegynnerkurs: 3 kvelder: 4., 11. og 18. mai. Det Liker er du en deg i fordel skog og mark at blant tu man er 10 år eller eldre, og foreldre Da har du oppfordres kanskje lyst til å lære om Orientering er en fin familieidrett i h til å delta. Kurset koster kr 100,-. Påmelding til Stokke ILs O-gruppe eller arrangerer ny mai. Det er en fordel at man er 10 år på tlf innen 27. april. koster kr 100,-. Påmelding til orient Se også Se også STOKKE STORBAND (Plasser teksen rundt illustrasjonene STOKKE STORBAND STOKKE STORBAND SOLISTKONSERTER SOLISTKONSERTER Nybegynnerkurs: SOLISTKONSERTER Liker du deg i skog og m Da har du kanskje lyst ti Orientering er en fin fam Stokke kommune 9

9 Lions Club Andebu - Lions Club Sandefjord - Lions Club Stokke kroner til psykisk funksjonshemmede barn Avslutningen av de tre lionsklubbenes engasjement i Aserbajdsjan ble markert på Bygde-tunet i Stokke onsdag 16. februar. Da fikk Normisjons humanitære organisasjon NorwegianHumanitarian Enterprise (NHE) overrakt en sjekk pålydende kroner. Vi er stolte over å kunne avslutte et fantastisk prosjekt, sier Jan Oddvar Haugerød i Lions Club Andebu. Og vi er stolte og glade over det gode samarbeidet vi har hatt med Normisjon som har stått for gjennomføringen av prosjektet norske kroner er mange penger i Aserbajdsjan. Støtten fra lionsklubbene har vært av uvurderlig betydning for det arbeidet vi utfører ved barnehjemmet, sier Hildegunn Gjesdal Tennebø i Normisjon. Det var Lions Club Stokke og Einar Magnussen som for flere år siden fremmet forslag om et internasjonalt fellesprosjekt i distriktet vårt (Vestfold, Telemark, Aust Agder) som omfatter 48 lionsklubber. Men distriktet ønsket den gang ikke å ha noe slikt prosjekt. Da besluttet Stokke, Andebu og Sandefjord å gjennomføre barnehjemsprosjektet i Aserbajdsjan alene. Det var en stor og vanskelig beslutning for de tre klubbene. Aldri hadde de tidligere gått inn for å gjennomføre et så stort enkeltprosjekt, og dette ville også bli et av de største prosjekter noen få klubber har gjennomført i distriktet vårt. Å skaffe til veie kroner er ingen enkelt sak. Resultatet ble å arrangere en helt spesiell dansekveld i Stokkehallen. Et arrangement som ble stor suksess og skaffet klubbene de første kronene. Resten ble skaffet til veie gjennom en dansekveld nummer to i samarbeid med skigruppa i Stokke idrettslag som arrangerte NM på ski vinteren Dermed var prosjektet fullfinansiert! Pengene er overført til Normisjon i tre etapper a kroner. Første gang i Siste overføring skjedde like før jul i Vennlig hilsen Jan Oddvar Haugerød Tlf.: E-post: Normisjon og Lions sammen under pressetreffet på Bygdetunet i Stokke. Fra v. Hildegunn Gjesdal Tennebø og Sam Tore Bamle begge Normisjon. Arne Kolsrud Lions Norge, Jan Oddvar Haugerød og Kåre Hotvedt Lions Club Andebu, Einar Magnussen Lions Club Stokke, Solbjørg Kolsrud Lions Club Notodden Telerosa og Jon Andersen Lions Club Stokke. Stokke kommune 11

10 Vika Petanque klubb Stokke I fjor vår startet vi Vika Petanque klubb, Stokke. Etter forespørsel hos Stokke Kommune og velvilje derifra fikk vi tillatelse til å starte. 4 Petanque baner ved gangbrua over til Overan i Melsomvik ble laget takket være god dugnadsånd og støtte fra lokale bidragsytere. Fra begynnelsen av juni var spillet i gang. Etter innvielse av banen hadde vi spill mandag og torsdag fra kl. 18:00. Spillet vil fortsette med samme dager og tider i årets sesong. Det er planlagt at vi skal ha en Nasjonal Turnering den 30/4-11, Vika Vår-turnering. Dette blir en trippelturnering som er åpen for alle spillere. VPK er medlem av Norges Fleridretts Forbund og mottar også tippemidler. Petanque er et fransk kulespill som fortrinnsvis spilles på en grusbane. Her brukes det en liten kule (gris) som blir kastet mellom 6-10 m. Spillerne konkurrerer om å kaste sine stålkuler nærmest denne grisen. Nærmere kontakt med spillet er du hjertelig velkommen til å få på banen vår på en av våre spillekvelder. Bare ta kontakt. Med vennlig hilsen nestleder Helge Angell-Petersen tlf Pentanque-spillet Stokke Bygdetun Velkommen til åpne sommersøndager på Stokke Bygdetun sommeren Det er sesongåpning og Hagedag 22/5, Barnas Dag 29/5, Moamart n 5/6 og Veterankjøretøydag 19/6. På ettersommeren er det Bryggerhusdag 7/8, Bygdetunets dag/kirkens sommerfest 14/8 og Husflidsdag 4/9. Ellers har vi åpent kl alle søndager fra 17/5 til 11/9. På de større arrangementene selges rømmegrøt og pølse. Og det er alltid kaffe og vafler å få kjøpt i Bygdetunes åpningstid. Velkommen til spennende program og hyggelig sosialt samvær på Stokke Bygdetun. Se ellers vår hjemmeside: HAGENS DAG på Stokke Bygdetun, søndag 22. mai, fra kl. 12. Salg av stueplanter, stauder, sommerblomster, urter og knoller m.m., fra hageselskapets medlemmer. Her blir det mulig å gjøre gode plantekupp!! Bygdetunet har vanlig åpen kafeteria med salg av rømmegrøt, vafler og kaffe. VELKOMMEN! Hilsen styret i Hageselskapet Stokke. 12 Stokke kommune

11 Diabetesforbundet Stokke arrangerer informasjonsmøter på torsdagene listet nedenfor. Torsdag 7. april: Hva koster det deg å ha diabetes v/inger Wabø fra Stokke apotek Hva koster det Stokke kommune og samfunnet v/dagfinn Østbye Torsdag 5. mai: Sunnere livsstil med sunt kosthold ved Erik Sømme fra Fredheim helsesenter Torsdag 9. juni: Grillsamling hos Eilers. Generell info: Første torsdag i måneden møtes vi på Cafè Lotus i Stokke sentrum fra kl.1900 til kl Hyggelige sammenkomster med erfaringsutveksling. Servering av sunne, spennende og varierte retter fra Café Lotus Kr. 50 for medlem, kr. 75 for ikke medlem. Åpent møte for alle Dagfinn Østbye Leder Diabetesforbundet Stokke Tlf. jobb: dir. 78 Tlf. priv: Mob.: Nå kan innbyggerne i Stokke bestille beholdere til plastemballasjen Fra 15. mars ble det åpnet for bestilling av beholder for plastemballasje for de som bor i Stokke. For en husholdning koster det kr. 250,- per år for beholderen til plastemballasje, som er på 240 liter. Er det flere som ønsker å dele beholder, ta kontakt med Vesar via bestillingsskjema, for opplysninger om pris og størrelse. Beholderen til plast har grått lokk. Dersom du velger å ha beholder til plastemballasjen vil du ikke lenger få sekker til plastemballasjen. Plastavfallet samles i bæreposer som knyttes igjen og kastes rett i beholderen. Det er fortsatt plastsekken som er standardløsningen for plastemballasjen. Vesar ber om at bestillingen skjer gjennom deres nettside: Nå kan innbyggerne i Stokke Fra 15. mars ble det åpnet for bestil Nå er det Stokke. sommertid For en husholdning koster det kr. 2 Fra 1. mai 240 til 1. liter. september Er det er flere som ønsker å kontortiden på rådhuset for opplysninger om pris og størrels kl kl Dersom du velger å ha beholder til Bjørg Ebeltoft plastemballasjen. Plastavfallet saml Redaktør beholderen. Det er fortsatt plastsekk Vesar ber om at bestillingen skjer g Stokke kommune 13

12 Engveien-senteret Engveien-senteret Trygghet, Trivsel og Tilhørighet Vi minner om følgende arrangement: 12/4 kl Stokke pensjonistforening, medlemsmøte i kafeteriaen Sentret leier ut små og store lokaler til ulike 12/4 kl Sangvirkelaget holder konsert Kjøkkenet tilbyr varm mat på hver torget, dag tema: og Erik Sentret formål leier og ut aktiviteter. små og store Kjøkkenet lokaler til ulike tilbyr formål varm og aktiviteter. ellers mat det hver som ønskes dag og ifm.: ellers det som ønskes ifm.: Bye. Møtevirksomhet 14/4 kl Andakt i peisestuen Selskap Selskap 15/4 kl Gammeldans på torget Minnesamvær eller eller 4/5 kl Konsert på torget Catering Catering - ta med - ta mat med hjem mat - til hjem hverdag og fest. 10/5 kl Stokke pensjonistforening, - til hverdag og fest. medlemsmøte på torget Ved bestilling av catering kan vi i de fleste tilfellene levere maten på døren. Be gjerne om et pristilbud på leie av lokale eller på levering av mat. 12/5 kl Nattverd i peisstuen Ved bestilling av catering kan vi i de fleste 17. mai Feires på tradisjonell måte Aktivitetene tilfellene drives levere av maten frivillige på medhjelpere døren. Be og gjerne vi minner om 20/5 noen av kl. aktivitetene: 1800 Gammeldans på torget om et Torgtreff pristilbud og sosialt på leie samvær av lokale m/kaffe eller hver på dag 21/5 kl kl Lørdagstreff på torget levering Datatreff av mat. hver mandag 28/5 kl kl Åpen hus, Engveien-dagen Bridge hver mandag 29/5 kl kl Søndagstreff i kafeteriaen Aktivitetene Bingo annen drives hver av tirsdag frivillige på ulike medhjelpere uketall og kl vi minner Strikkekafé om noen hver tirsdag av aktivitetene: og torsdag Lørdag kl /5 arrangerer vi Engveien-dagen. Torgtreff Stavgang og i Moa sosialt hver samvær onsdag m/kaffe kl Da er det åpent hus og vi inviterer alle innbyggerne Kryssordgruppe hver onsdag kl hver dag kl Treskjæring hver onsdag kl i Stokke til markeringen av dagen. Vi Datatreff hver mandag kl Malegruppe hver onsdag (silkemaling mandager) ønsker kl å trekke flere til senteret og presen- Bridge Hjernetrim hver hver mandag torsdag kl terer: kl Bingo Stoltrim annen hver fredag, hver tirsdag mandag på og onsdag Tilbudene. kl Vi ønsker å vise innbyggerne alle ulike uketall kl tilbudene vi har. Ingen påmelding, Strikkekafé bare hver møt tirsdag opp. Øvrige og torsdag aktiviteter fremgår kl. av timeplan Salgsmesse. som ligger Vi selger utenfor egenlagde resepsjonen. og egenmalte gjenstander. Aktiviteten er Fine åpen alle gaver virkedager å gi bort. Nærmere 1400 opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon og har Stavgang åpne tilbud i til Moa alle pensjonister hver onsdag bosatt i kl. Stokke 1000kommune. De fleste aktivitetene er gratis med Aktiviteter. Vi viser hvilke aktiviteter som kaffespleis. Kryssordgruppe hver onsdag kl tilbys ulike brukergrupper. Treskjæring hver onsdag kl Vi minner om følgende arrangement: Kjøkkenet byr på spennende retter. 2/3 kl Konsert DKSS på torget, Johansen skifter genser Alle er hjertelig velkommen 8/3 Malegruppe kl Stokke hver pensjonistforening, onsdag medlemsmøte på torget 17/3 (silkemaling kl Konsert mandager) DKSS på torget, Et kl. brev 1100 i ord og toner NB: Kafeteriaen er åpen for alle! 19/3 Hjernetrim kl Lørdagstreff hver torsdag på torget kl Prøv vår populære søndagsmiddag og 25/3 Stoltrim kl hver Gammeldans fredag, på torget støtt opp om kjøkkenet på Engveien! 27/3 mandag kl og Søndagstreff onsdag i kafeteriaen kl /4 kl Da Capo konsert på torget 9/4 kl Lørdagstreff på torget Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktivi-teter fremgår av timeplan som ligger utenfor resepsjonen. NB: Kafeteriaen Nærmere åpen opplysninger for alle! - Prøv vår populære søndagsmiddag og gis ved oppmøte eller pr. telefon støtt opp 33 om 29 kjøkkenet 55 på Engveien! 90. Aktiviteten er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis med kaffespleis. (med ill. av Engveien-senteret) Xserve 14 Stokke Ny:BK kommune Media:NSK/SM:Nytt fra Stokke kommune nr :NSK-Tekster :Engveien Aktiviteter.doc

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 10 desember 2008-9. årgang

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON God sommer God sommer Nr. 6 juni 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 6. juni 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no Sentrenes aktivitetstilbud Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til FORSMANN SENTERET Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer