Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen."

Transkript

1 Nr. 2 Februar årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side Nytt fra lag og foreninger Side Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet

2 Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Takk til alle som har gitt hyggelige tilbakemeldinger på at Nytt fra Stokke kommune har kommet i ny drakt og i nytt format. Bladet blir nå trykket i eksemplarer og fordelt til alle husstandene i kommunen vår. Det er flott at vi har en slik informasjonskanal som vi kan nå dere innbyggere med. Ordfører skriver om folkehelse og den nye Samhandlingsreformen i sitt hjørne i dette nummeret av Nytt fra Stokke kommune. Neste nummer av Nytt fra Stokke kommune kommer ut uke 15 i Frist for innlegg fra lag og foreninger er: Mandag 21. mars. Send bidrag til redaktøren. Med vennlig hilsen Bjørg Ebeltoft Redaktør tlf Politiske møter Mars 2011 April 2011 Utvalg: Datoer: Tid: Sted: Eldrerådet / Engveien-senteret, peisestua 2.etg. Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) / Kommunestyresalen Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) / Møterom 3.etg. (teknisk) Det faste utvalg for plansaker / Møterom 3.etg. (teknisk) Hovedutvalg for administrasjon / Kommunestyresalen Formannskap / ca. Kommunestyresalen Kommunestyre / Kommunestyresalen Datoer i kursiv angir at møterunden er usikker om avholdes pga lite saker. Ordførers time på biblioteket: Ordførers neste time på biblioteket er torsdag 10. mars kl Evt. endringer vil bli annonsert. Lurer du på noe eller det er noe du ønsker å ta opp? Ikke glem ordførers time på Stokke bibliotek. Enkel bevertning. Bjørg Ebeltoft Redaktør Foto: Bjørg Ebeltoft Forsidebilde: Nå må vel våren være rett rundt hjørnet? Foto: Inger Line Birkeland Nytt fra Stokke kommune/stokke menighetsblad nr Opplag: eks Utgiver: BK Vestfold Media AS Layout: KLL/BK Vestfold Media AS Trykk: BK Vestfold Grafiske AS 2 Stokke menighetsblad

3 Ordførerens hjørne Folkehelse I løpet av de nærmeste måneder skal Stortinget vedta flere store helselover. Det er snakk om ny Kommunehelselov og en ny Folkehelselov. Og Stortinget skal ta stilling til det som kalles Samhandlingsreformen. - Dette vil få store konsekvenser for hvordan kommunene organiserer helsetjenestene sine. Hvorfor er det behov for endringer? Vi har de siste årene satset enorme ressurser på å behandle sykdom. Vi må bli flinkere til å forebygge sykdom. Norge har en av verdens beste helsetjenester, men vi kan og bør organisere tjenestene bedre. Mange pasienter opplever at tjenestene ikke samhandler godt nok. Det gjelder innen sykehusene og mellom sykehus og kommunehelsetjenesten. Mange pasienter som i dag får behandling eller er utskrivningsklare på sykehusene, kunne få like god eller bedre behandling i egen kommune. Det er et mål å dempe veksten i bruk av sykehus. Medisinsk forskning gjør store framskritt. Sykehusene må spesialisere seg på avansert utredning og behandling. Det har de siste par tiårene vært store endringer i levestandard og livsstil i Norge. Konsekvensene ser vi bl.a. i overvekt og en inaktiv befolkning. Helsevesenet står overfor utfordringer vi ikke hadde for noen tiår siden. Flere får livsstils- og aldersrelaterte sykdommer: diabetes, KOLS, kreft og muskel- og skjelettlidelser. Det sies at den generasjonen som nå vokser opp i USA, kan bli den første generasjon som har kortere levealder enn sine foreldre. Vi ser de samme tendensene i Norge. Og de sosiale helseforskjellene øker. I Oslo er den forventede levetid år lenger i de vestlige enn i de østlige bydelene. Samtidig med endringene i levesett har legevitenskapen utviklet seg, slik at den kan hjelpe langt flere enn tidligere. Men det norske helsevesenet er topptungt på den måten at for mye av ressursene brukes i spesialisthelsetjenesten og for lite på forebygging. Så mye som liggedøgn i sykehus kunne vært unngått dersom det fantes alternativer i kommunene. Det koster 5000 kr døgnet å ha utskrivningsklare pasienter på sykehus. På et sykehjem i kommunene ville det kostet 1575 kroner. Det er mye forskning som dokumenterer sammenheng mellom levevaner og helse: mennesker dør årlig i Norge av sykdom som kan knyttes til røyking. Helseproblemer som skyldes røyking, koster det svenske samfunnet 26 mrd kroner årlig. Danske beregninger viser at en 25 år gammel storrøyker taper 10 gode leveår. Menn med høyt alkoholforbruk taper 4-5 leveår. Fysisk inaktive mister 8-10 gode leveår. Svenskene har regnet ut at fedme og overvekt koster samfunnet 1,7 milliarder euro pr år og at dette vil dobles innen Det er derfor en stor utfordring hvordan vi i årene framover skal greie å få til et bærekraftig helsevesen. Hvis vi skal lykkes i dette, er vi nødt til å satse mye mer på folkehelse, forebygging og rehabilitering. Norske kommuner kommer til å få en langt viktigere posisjon i den nasjonale helsepolitikken enn de har hatt til nå. Folkehelseperspektivet må på en helt annen måte bli en del av kommunale planer og budsjetter. Og langt flere aktører må trekkes inn i kommunenes helsearbeid. Fastlegene vil trolig få en nøkkelrolle, og et godt samarbeid mellom disse og kommunehelsetjenesten vil bli helt avgjørende for om reformen blir vellykket. Det samme gjelder andre grupper helsearbeidere som for eksempel fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det offentlige må i mye større grad enn tidligere spille på lag med frivillige lag og foreninger. De frivillige organisasjonene innehar mye kompetanse og erfaring. Et eksempel her er den lokale Diabetesforeningen i Stokke som gir verdifull informasjon til sine medlemmer om kosthold og medisinering. På den måten er de med på å forebygge senskader. Lag og foreninger er sosiale arenaer som spiller en viktig rolle for personer som sliter med den psykiske helsa. Idrettsrådet og idrettslagene bør bli mer aktive medspillere for kommunen i folkehelsearbeidet. Vi vet at det er de mest ressurssterke som er mest fysisk aktive, som skaffer seg informasjon og som er flinkest i forhold til å ha et fornuftig kosthold og mosjon. Hovedutfordring for kommunene blir å nå fram til de innbyggerne som har minst motivasjon til å ta tak i egen helse. Flere kommuner har allerede etablert Frisklivssentraler der et hovedmål nettopp er å arbeide med de innbyggerne som har størst behov for å endre helseatferd. I Stokke har vi i godt og vel tre år hatt et eget prosjekt som kalles Trim på resept. Mye er fremdeles uklart når det gjelder Samhandlingsreformen. Det gjelder helt sentrale temaer som finansiering, rekruttering og kompetanse. Det må være et absolutt krav at Staten fullfinansierer de nye oppgavene kommunene får. Dersom kommunene skal løse tiltenkte oppgaver, må et utstrakt samarbeid dem i mellom på plass. Det gjelder blant annet samarbeid om såkalte lokalmedisinske sentra. I Vestfold er det så langt ikke på noen måte avklart hvilke kommuner som skal samarbeide med hvem. Fortsetter på side 8 Stokke menighetsblad 3

4 Erna Kvernberg (65 år) takker av som hovedtillitsvalgt i Stokke kommune Mandag 31. januar var mange ansatte samlet i kantina på Stokke rådhus, til avslutningsarrangement for Erna Kvernberg, hovedtillitsvalgt i Stokke kommune i mer enn 30 år og tillitsvalgt siden Det vanket gaver fra de ansatte, administrativ og politisk ledelse, og mange taler ble avholdt og sang sunget. Erna takket med en morsom og velformulert tale. Alle som kom fikk kaffe og deilig kake og vi kunne alle sammen takke Erna for kjempeinnsats og godt samarbeid gjennom så mange år. Hun vil bli savnet, det er sikkert. Et av versene i sangen til Erna går slik (mel: Det sto en liten løvetann) Foto: Bjørg Ebeltoft Erna fikk et flott trykk av Hans Gerhard Sørensen fra sine medkolleger Takk til deg for ansvar du har tatt i mange år Forhandlinger og sunn fornuft har vært ditt store score Lyttende og ryddig og med hjerte på rett plass, Har vært bestemt og støttende og løftet mangt et lass Med vennlig hilsen Bjørg Ebeltoft Redaktør tlf E-post: Avisutklipp TB Foto: Bjørg Ebeltoft Erna er trygg på at Arne Antonsen tar et godt tak om stafettpinnen som kommunens hovedtillitsvalgt. 4 Stokke menighetsblad

5 Jubilanter i Stokke kommune 2010 Foto: Bjørg Ebeltoft 1. rekke fra venstre: Helle Hansen Halle, Kirsti Sveen, Nils Jan Johansen 2. rekke fra venstre: Lisbeth Benserud, Inger Johanne Aarvold, Jorund Kruge (40-års jubilant) 3. rekke fra venstre: Ordfører Nils Ingar Aabol, Astrid Brunvatne, Roger Johansson. Kari Ribsskog Johansson var ikke til stede. Det ble et hyggelig arrangement rett før jul for fjorårets jubilanter i Stokke kommune. Hele 9 jubilanter i 2010: 8 med 25-års fartstid og 1 med 40-års fartstid i kommunen. Det kan vi kalle lojale medarbeidere! Ordfører og rådmann og kolleger av jubilantene var til stede på arrangementet. Ordfører holdt tale til hver enkelt jubilant og overrakte gullklokke eller annen gave som jubilanten hadde ønsket seg. Bjørg Ebeltoft redaktør Skolerute for skoleåret 2011/2012 Høsthalvåret: mandag 22. august tirsdag 20. desember 2011 Vårhalvåret: tirsdag 3. januar fredag 22. juni 2012 Måned Ant.dager Ferier og fridager/merknader August 08 Første skoledag: mandag 22/8 September 22 Oktober 16 Høstferie uke 40: 3-7/10 November 22 Desember 14 Siste skoledag: tirsdag 20/12 Januar 21 Første skoledag: tirsdag 3/1 Februar 16 Vinterferie uke 8: 20/2 24/2 Mars 22 April 14 Påskeferie: 2/4-9/4 + fridag 30/4 Mai 19 Fridager: 1., 17., 18. og 28/5 Juni 16 Siste skoledag fredag 22/6 Stokke menighetsblad 5

6 Kommunen har fått nytt bankkontonummer Stokke kommune gikk 1. januar 2011 over til nytt regnskap, lønns- og faktureringssystem (Agresso). Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Nøtterøy kommune og alle systemene driftes fra Nøtterøy. Det er inngått en avtale mellom kommunene som innebærer et utstrakt samarbeid om mange oppgaver innenfor de administrative områdene. Målet for samarbeidet er at begge kommuner skal oppnå stordriftsfordeler og effektiviseringsgevinster. Prosjektet er svært omfattende og er nå inne i avslutningen av den mest hektiske fasen. Som en følge av overgangen til nye systemer har det vært nødvendig å opprette ny bankkonto for kommunens regninger. Det er derfor viktig at det ved betaling av kommunale fakturaer blir endret til riktig bankkonto slik at KID nummeret blir godkjent i nettbanken. Denne informasjonen står på regningen. Avtalegiro/ E-faktura For de av kundene våre som har tegnet avtalegiro vil disse fra februarfakturering virke som før. På de kommunale avgiftene (vann, renovasjon og avløp) er det dessverre ikke mulig å overføre de gamle avtalegiro-avtalene til nytt faktureringssystem. Det betyr at de som vil ha avtalegiro må tegne ny avtale i sin bank. Det vil derfor bli sendt ut ordinære fakturaer på 1.termin også til de kundene som har hatt slik avtale. Dette beklager vi sterkt da det medfører merarbeid både for kundene og oss. I løpet av våren/ sommeren 2011 vil kommunen tilby e-fakturaløsning til sine kunder. Dette har vært svært etterspurt, men vi har likevel ventet med å etablere slik løsning til det nye faktureringssystemet var på plass hos oss. Vi håper at flest mulig vil foretrekke å få fakturaen fra kommunen via sin nettbank og ikke i papirversjon i postkassen. Dette sparer også miljøet vårt! Viktig informasjon til ansatte og kommunens pensjonister For de ansatte i kommunen og kirken samt kommunens pensjonister (de som mottar ytelser fra Stokke kommunale pensjonskasse) innebærer dette at lønnen/ pensjonen nå blir kjørt fra Nøtterøy kommune og den elektroniske lønnslippen er gjort enklere enn den gamle varianten. Det er et viktig mål at flest mulig av de ansatte skal motta lønnslipp på mail i stedet for den tradisjonelle papirbaserte. Den gamle slippen på papir er mer arbeidskrevende både å produsere og distribuere, i tillegg til at miljøaspektet er bedre ivaretatt med elektronisk slipp. De som fremdeles ikke har fått denne ordningen bes ta kontakt med lønnsavdelingen så vil vi hjelpe til med å etablere elektronisk slipp. Fra venstre mot høyre: Turid Løvvold, konsulent regnskap Aili Samuelsen, økonomirådgiver og prosjektkoordinator Truls Hvitstein, personalsjef Torunn Årset, økonomisjef og prosjektleder Hilde Hessevik, IT-leder, Gro Christensen, fagleder lønn Foto: Bjørg Ebeltoft 6 Stokke menighetsblad

7 Lindrende behandling i Stokke MS, ALS, KREFT, KOLS, kronisk hjertesvikt/ nyresvikt og andre langtkomne kroniske sykdommer krever ofte tverrfaglig tilbud. For å ivareta dette har vi - uansett alder følgende tilbud i Stokke: RÅDGIVNINGSGRUPPE KREFTSYKEPLEIERE LINDRENDE/REHABILITERINGS- ENHET PÅ SOLETUNET KOORDINATOR Åndelige/eksistensielle samtaler: Prestene ved Stokke kirkekontor kan kontaktes på telefon for samtale i hjemmet eller under opphold på Soletunet RÅDGIVNINGSGRUPPEN: Gruppen er tverrfaglig sammensatt. Dens seks medlemmer er kontaktpersoner for sine fagområder. De gir råd og henviser til riktige instanser ut fra de problemstillinger de blir forelagt. Koordinator/kreftsykepleier: Astri Andersson Tel: Fastlegetjenesten: Johnny Mjell spesialist i almenmedisin Stokke legesenter Tel: Fysio- og ergoterapitjenesten: Britt Sæle Grøtting fysioterapeut Vear fysioterapi Tel: NAV Stokke trygd Inger Johanne Gustavsen konsulent. Tel: Stokke helsestasjon Anne-Helen Beilegaard helsesøster Tel: Spesialsykepleier på Soltoppen: Anne Berulfsen, palliativ sykepleier Tel: KORTTIDSAVDELING PÅ SOLTOPPEN: Enheten ligger i 3.etg på sykehjemmet og har plasser for lindrende behandling og rehabilitering. Kreftpasienter og andre alvorlig syke med behov for tett oppfølging kan søke. Avdelingen tilbyr helhetlig omsorg med vekt på symptomlindring i ulike faser av sykdommen, og når livet går mot slutten. Opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til Avd.leder Sigrun Meyer: Tel / Koordinator Astri Andersson: Tel: / Folkehelse Fortsettelse fra side 3. Men Stokke forbereder seg på de utfordringene som kommer. Vi har bl.a. sammen med Andebu og Sandefjord kommuner fått statlige midler til å kartlegge hvilke nye utfordringer kommunen kommer til å få i forhold til gruppen 80+ når reformen skal iverksettes. For å kartlegge hvor Stokke står i forhold til de nye helselovene og for å drøfte veien videre har undertegnede sammen med Rådmannen tatt initiativ til en større kommunal konferanse i begynnelsen av april om sentrale temaer i Samhandlingsreformen. Jeg håper at riktig mange vil delta på konferansen, og at mange av kommunens innbyggere i tiden framover vil engasjere seg i disse viktige temaene. Nils Ingar Aabol Ordfører 8 Stokke menighetsblad

8 Grunnskoleopplæring for voksne Har du behov for grunnopplæring? Vi kan gi deg det! - Tenker du å ta 10-årig grunnskole, med eller uten eksamen? - Har du behov for ekstra hjelp med lese- og skrivevansker og/ eller andre fagvansker? - Har du behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter p.g.a. funksjonshemming, sykdom eller skade? - Har du behov for norsk m/samfunnsfag (minoritetspråklige)? Flere opplysninger / søknadsskjema på kommunens hjemme-side under Skjema Voksenopplæring og hos Stokke kommunale voksenopplæring v/ rektor May-Berith Brendemo, Engveien 4 A, P.b.124, 3161 Stokke. Tlf Fax HUSK! Søknadsfrist for skoleåret 2011/2012 er 1. april Leie Stokkehallen og Vearhallen SESONGEN 2011 / 2012 Søknadsskjema og informasjon fås via eller ved henvendelse til kulturkontoret. Søknadsfrist 1. april. Søknad om driftstilskudd Lag og foreninger Søknadsskjema og informasjon fås via eller ved henvendelse kulturkontoret. Søknadsfrist 1. april. Rullering kulturanleggsplan Gjelder nye og tidligere innmeldte planer/ønsker om anlegg og utbedringer som fortsatt er Foto: Bjørg Ebeltoft aktuelle. Innmelding av ønsker og behov i plan er viktig for å kunne søke tilskudd. Skjema og informasjon fås via eller ved henvendelse til kulturkontoret. Frist 1. mars. Registrerte lag og foreninger har fått tilsendt informasjon i eget brev. Ved spørsmål kontakt: Virksomhet kultur tlf.: Stokke bibliotek BIBLIOTEKETS VENNER Årsmøte Bibliotekets venner avholdes på biblioteket onsdag 9. mars, kl I forkant av årsmøtet, kl , blir det musikk og lyrikk med Magnar Vegger og Per Carolus: Dikt fra Skauen og Viser fra fjorden. + STOKKE + 6. april, kl blir det foredrag ved Fru Matsprell, Inger Lise Østmoe: Blomstrende nytelser, velsmakende trær og ugrass til begjær. Entré kr. 50,- inkl. enkel servering. Arr.: Bibliotekets venner Stokke menighetsblad 9

9 Den Kulturelle Spaserstokken arrangerer: Onsdag 2. mars. Johansen skifter genser. Humoristisk cabaret i ord og toner! Starter kl på Soletunet og kl i Engveien-senteret. FOLKEAKADEMIET Torsdag 17. mars. Et brev - i ord og toner. Konsert med Sølvi Lysnes Haraldsen og Cecilie Verde; Med humor og glede, sang og musikk tas du med på en reise fra den gang kjærlighetserklæringer og vennskapsbånd ble utvekslet via blekk og papir. Konserten starter kl på Soletunet og kl i Engveien. Torsdag 24. mars kl Evig Ung. Riksteaterets forestilling. Musikkteatersuksessen med rock`n roll på gamlehjemmet kommer til Nøtterøy kulturhus. Vi har reservert 30 billetter til de første Den kulturelle spaserstokken pensjonister som melder seg på. Først til mølla-prinsippet. Det vil bli satt opp buss t/r Stokke. Avreise fra Engveien senteret kl Egenandel kr 100 pr person. Påmeldingsfrist innen 1. mars til resepsjonen i Engveien senteret: Tlf , Mandag, onsdag, torsdag mellom kl Arrangementene våre er åpne for alle som har lyst til å komme! Fra sviskekompott til operaperler Fredag den 21. januar var over 200 eldre samlet på Engveien-senteret i Stokke til en flott konsert med Marius Roth Christensen og Gudmund Nese. Det var en konsert i regi av Den Kulturelle Spaserstokken i Stokke. Konserten het Fra Sviskekompott til Operaperler, og var en flott samling sanger båret fram av Marius sin nydelige stemme. Lederen og vaktmesteren på Engveien-senteret hadde en stor jobb med å bære inn stoler på stoler samtidig som de skulle passe på rømningsveiene. Folk strømte til og fylte Torvet på Engveien-senteret til det ytterste. 2 minibusser kjørte skytteltrafikk fra Soletunet med 30 eldre derfra. Etterpå fylte vi spisesalen og ble servert nydelig lys lapskaus, og fikk selvsagt sviskekompott til dessert. Rigmor Sørensen Foto: Rigmor Sørensen TRIM PÅ RESEPT Trenger du hjelp for å komme i gang med trening? I Stokke har vi tilrettelagt trening for nettopp DEG Trim på Resept ledes av fysioterapeuter og består av variert trening ute med gå-tur i individuelt tempo, generell styrketrening og bevegelighetstrening. Undervisning i aktuelle tema. Pris: kr 350,- for 16 uker. Henvisning fra NAV, lege, fysioterapeut eller annet helsepersonell. Oppmøte på Moaplassen i Bokemoa - mandag og onsdag For informasjon og påmelding kontakt: Ingrid Hild Evenrud Inger Marie Solberg / Stokke menighetsblad 11

10 Hverdagsprisen 2011 Stokke-, Skjee- og Arnadal Bygdekvinnlag deler i år ut Hverdagsprisen for tiende gang. Det har blitt en tradisjon å sette søkelys på de som gjør en stor innsats på frivillig basis i kommunen. Disse personer jobber i det stille og er ikke opptatt av å sette søkelyset på seg selv, men på saker som de er opptatt av. De viser arbeidsglede og får med seg andre til sosial innsats. Derfor har vi kalt den Hverdagsprisen. Dette er ofte personer som ikke trives så godt i rampelyset. Men av og til er det hyggelig å vise at vi er klar over hvilken kjempejobb de gjør. I år har vi valgt ut et ektepar her i Arnadal som har gjort og gjør en betydelig innsats for nærmiljøet og spesielt for kirken, nemlig Aud og Asbjørn Gjelsås. For noen år siden ble det besluttet å selge det gamle menighetshuset, og heller bygge ut ved kirken. Det gikk greit, riksantikvaren hadde ingen innsigelser, fordi kirken ikke er eldre enn fra Så ble arbeidet satt i gang og primus motor har vært Asbjørn Gjelsås. Han sammen mange andre har klart å reise bygget. Dugnadsinnsatsen har vært stor, men Asbjørn er opptatt av at han ikke har gjort mer enn andre. Vi som har fulgt med vet at det er han som har hatt den hele oversikten. Det følger administrasjons- og papirarbeid med et slikt bygg. På bildet: Rigmor Haugan, Aud og Asbjørn Gjelsås For en del år siden var det en ganske omfattende restaurering av det gamle menighetshuset. Også der var Asbjørn med. Han har også en periode i menighetsrådet. Men som vi alle vet så står det alltid kvinner bak. Når bygget var ferdig så gikk Aud i gang med å male. Hun har også hatt det største ansvaret med interiøret og med utstyr til kjøkkenet. Nå er det ikke bare å få opp bygget, det skal jo drives også, og både Aud og Asbjørn er opptatt av at det skal være et møtested i bygda. Aud er en pådriver når det gjelder å sette i gang aktiviteter. Hun har ansvar for åpen kirkestue en gang i måneden, hun er leder i kirkeutvalget, er tekstleser og kirkevert. Dessuten har hun startet Kirkeringen, en forening som har til formål å skaffe penger til driften av kirkestua. Dette er noe av det som ekteparet Gjelsås er engasjert i. Nå jobbes det med underetasjen hvor det er meningen at ungdommen i bygda kan samles. Vi ønsker begge lykke til videre med frivillig innsats. ÅRSMØTE I STOKKE SENTRUM OG MOA VELFORENING Vi ønsker alle beboere i Stokke velkommen til årsmøte ONSDAG 30. MARS 2011 KL på Stokke Bygdetun. Sverre Andersen kommer og holder foredrag om virksomheten av ungdomsklubben i Stokke. Det vil bli valg av nytt styre og VI TRENGER DEG! Ønsker du ytterligere informasjon, kontakt Elin Biørn på tlf: Med vennlig hilsen Stokke Sentrum og Moa Velforening. 12 Stokke menighetsblad

11 Stokke Da Capo Ensemble Org.nr Stokke Da Capo Ensemble Org.nr Sang og Musikk Aften! Fredag 8.april kl inviterer Sang og Stokke Musikk Da Capo Ensemble Aften! til god gammel underholdningskveld på Torget i Engveien-senteret. Ensemblet fortsetter i sitt 3. år og består av 9 musikere og 4 vokalister. Vårt repertoar er schlagere og minner fra år tilbake. Kveldens repertoar vil være melodier Fredag 8.april kl inviterer Stokke Da Capo Ensemble til god gammel underholdningskveld på Torget i Engveien Senteret. som hører til våren og den lyse årstiden. Fredag Ensemblet 8.april kl fortsetter inviterer i sitt Stokke 3. år Da og består Capo Ensemble av Alle til god som gammel var underholdningskveld 9 musikere unge på og 50-4 på vokalister. Torget og 60-tallet i Engveien Senteret. vil Ensemblet fortsetter i sitt 3. år og består av Vårt huske repertoar disse er schlagere vakre og minner melodiene. fra år tilbake. 9 musikere og 4 vokalister. veldens repertoar vil være melodier hører til våren og lyse årstiden. Arrangementene Vårt repertoar er schlagere som og vi minner bruker fra år tilbake. denne Alle som var unge på 50 og 60 tallet vil huske disse vakre melodiene. Kveldens repertoar vil være melodier som hører til våren og den lyse årstiden. Alle Arrangementene kvelden som var unge på som 50 og vi 60 bruker er levert tallet denne vil huske kvelden av disse vakre er levert melodiene. av Per Husby Per Arrangementene Astrid Husby Helene som Hegle vi Astrid bruker Willy denne Helene kvelden Andreassen er Hegle levert Tor av Stokness Per Husby Astrid Helene Hegle Willy Andreassen Tor Stokness Willy Andreassen Tor Stokness Velkommen til en hyggelig vårkveld med mye allsang og musikk. Ønsker du Velkommen et gjenhør til med en hyggelig disse populære vårkveld med og vakre mye allsang melodiene og musikk. ja, da bør du Ønsker du et gjenhør med disse populære og vakre melodiene ja, da bør du Velkommen finne veien til Torget til en i Engveien hyggelig Senteret vårkveld denne kvelden. med finne veien til Torget i Engveien Senteret denne kvelden. mye allsang og musikk. Senteret Senteret stiller stiller med med åpen åpen kafeteria kafeteria med med salg salg av av kaffe kaffe og og kaker. kaker. Ønsker du et gjenhør med disse populære og vakre melodiene ja, da bør du finne veien til Torget i Engveien-senteret denne kvelden. Senteret stiller med åpen kafeteria med salg av kaffe og kaker. Kom å se YME våre PRODUKTER nye strikkede og tovede (bak Stokke Sen produkter til hyggelige priser. Hva med et godt og varmt sitteunderlag? Vi har som ellers også mye fin keramikk. KOM Å SE VÅRE NYE STRIKKEDE OG TO Her finner du også annen kunst og PRODUKTER brukskunst laget TIL av lokale HYGGELIGE kunstnere PRISER. HVA Åpningstider: MED ET GODT OG VARMT SITTEUND ELLER man ons KANSKJE fredag kl. ET 9.00 FINT NAVNEKRUS T ER tirsdag GLAD kl I? VI HAR SOM ELLERS OGSÅ MYE FIN KER Velkommen til hyggelig handel! HER FINNER DU OGSÅ ANNEN KUNST OG BRUKSKUNST LAGET AV LOKALE KUNST Yme Produkter Nygaards Alle 1, 3160 Stokke ÅPNINGSTIDER: (bak Stokke Senter) MAN ONS FREDAG KL TIRSDAG KL Hageselskapet har møte i Låven på Stokke Bygdetun mandag 14. mars kl HVILKE ROSER BØR VI VELGE? Det er snart tid for nye innjøp og stell av de rosene vi har i hagen. Oliv Walla viser bilder og forteller om sine favoritter. Det blir bevertning og utlodning. Alle er velkommen! *** Hageselskapet VELKOMMEN har TIL møte HYGGELIG i Låven på HANDEL Stokke Bygdetun mandag 11. april kl TRÆR, BRUK OG HISTORIE ved landskapsarkitekt Helge Klingberg. Hageselskapet Andebu er også invitert denne kvelden. Det blir bevertning og utlodning. Alle er velkommen! Med vennlig hilsen Solveig Bergsholm. *** Stokke menighetsblad 13

12 Engveien-senteret Engveien-senteret Trygghet, Trivsel og Tilhørighet Malegruppe hver onsdag (silkemaling mandager) kl Hjernetrim hver torsdag kl Sentret leier ut små og store lokaler til ulike Stoltrim hver fredag, mandag og onsdag kl Sentret formål leier og ut aktiviteter. små og store Kjøkkenet lokaler til tilbyr ulike varm formål mat og aktiviteter. Kjøkkenet tilbyr varm mat hver dag og hver dag og ellers det som ønskes ifm.: Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter fremgår av timeplan som ligger utenfor ellers det som ønskes ifm.: Møtevirksomhet Møtevirksomhet Selskap Selskap resepsjonen. Nærmere opplysninger gis ved Minnesamvær Minnesamvær eller eller oppmøte eller pr. telefon Aktiviteten Catering Catering - ta med - ta mat med hjem mat - til hjem hverdag og fest. er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle - til hverdag og fest. pensjonister bosatt i Stokke kommune. De fleste Ved bestilling av catering kan vi i de fleste tilfellene levere maten aktivitetene på døren. er gratis Be gjerne med om kaffespleis. et pristilbud på leie Ved av bestilling lokale eller av på catering levering kan av vi mat. i de fleste tilfellene levere maten på døren. Be gjerne Vi minner om følgende arrangement: Aktivitetene om pristilbud drives av på frivillige leie av medhjelpere lokale eller og på vi levering minner om noen av aktivitetene: av mat. Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe hver dag 2/3 kl kl Konsert DKSS på torget, Datatreff hver mandag kl Johansen skifter genser Aktivitetene Bridge hver drives mandag av frivillige medhjelpere og vi 8/3 kl kl Stokke pensjonistforening, minner Bingo om annen noen hver av aktivitetene: tirsdag på ulike uketall kl medlemsmøte på torget Strikkekafé hver tirsdag og torsdag Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe 17/3 kl kl Konsert DKSS på torget, Stavgang i Moa hver onsdag kl hver dag kl Et brev i ord og toner Kryssordgruppe hver onsdag Datatreff hver mandag kl /3 kl kl Lørdagstreff på torget Treskjæring hver onsdag kl Bridge hver mandag kl /3 kl Gammeldans på torget Malegruppe hver onsdag (silkemaling mandager) kl Bingo annen hver tirsdag på 27/3 kl Søndagstreff i kafeteriaen Hjernetrim hver torsdag kl ulike uketall kl /4 kl Da Capo konsert på torget Stoltrim hver fredag, mandag og onsdag kl Strikkekafé hver tirsdag og torsdag kl /4 kl Lørdagstreff på torget Ingen påmelding, Stavgang i bare Moa møt hver opp. onsdag Øvrige aktiviteter kl fremgår av timeplan som ligger utenfor resepsjonen. Nærmere Kryssordgruppe opplysninger gis hver ved onsdag oppmøte eller pr. kl. telefon NB: 55 Kafeteriaen 90. Aktiviteten er er åpen alle for virkedager alle! og har Treskjæring åpne tilbud til hver alle pensjonister onsdag bosatt i Stokke kl. 1000kommune. - Prøv De vår fleste populære aktivitetene søndagsmiddag er gratis med og kaffespleis. støtt opp om kjøkkenet på Engveien! Vi minner om følgende arrangement: Dette er motto for Kultur og 2/3 kl Konsert Frivillighet Dette er motto DKSS på torget, på Soletunet. for Kultur og Frivillighet på Soletunet. Johansen Er det skifter genser 8/3 kl Stokke Er pensjonistforening, det noe som gir medlemsmøte gjenklang noe som gir gjenklang hos deg? på torget 17/3 kl Konsert hos DKSS deg? på torget, Et brev i ord og toner 19/3 Vi har kl. fått mange 1100 nye Lørdagstreff frivillige medarbeidere på torget den siste tida i tillegg til de Vi trofaste har vi fått har hatt. mange De er med nye på frivillige å gjøre livet medarbeidere rikere for beboere og den brukere siste av Engveien Dataklubb har årsmøte på 25/3 tida Soletunet, i kl. tillegg og 1800 tilbakemeldingen Gammeldans de trofaste er at dette vi på har arbeidet torget hatt. gir mye De glede er med tilbake. på Det å gir Engveien Dataklubb Engveien-senteret har årsmøte på Engveien-senteret 27/3 en god kl. følelse 1600 å være Søndagstreff med på å gjøre dagen i kafeteriaen lettere og lysere for et annet gjøre livet rikere for beboere og brukere av Soletunet, Mandag Mandag april kl menneske. 8/4 og En frivillig tilbakemeldingen kl. medarbeider 1900 Da skal Capo ikke er være konsert at dette istedenfor på arbeidet en torget ansatt, gir men mye være en glede som Vanlige Vanlige årsmøtesaker. 9/4 tilbake. kan gjøre kl. det Det 1100 lille gir ekstra. Lørdagstreff en Være god en følelse medvandrer på torget å i være dagliglivet med og i på aktiviteter. å gjøre En Alle velkommen. samtalepartner og håndlanger. Alle velkommen. dagen Mange har lettere ikke lyst og til å binde lysere seg til for noe et fast annet og noen menneske. syns de er for gamle, men En her er frivillig det bruk medarbeider for alle. Noen kan en skal gang ikke i uka, noen være en gang istedenfor i måneden og en noen en gang i blant. Ta en tur opp til oss eller ta en telefon, så kan vi se om det ansatt, er noe av det men vi holder NB: være på Kafeteriaen med en som som passer kan for er gjøre deg åpen det for lille alle! ekstra. - Prøv vår populære Soletunets søndagsmiddag venner og Være Rigmor en Sørensen medvandrer tlf. 480 i dagliglivet støtt og opp i aktiviteter. om kjøkkenet En på Engveien! Den tredje tirsdagen i hver måned arrangerer samtalepartner og håndlanger. Soletunets venner fest på Soletunet. Da er alle Mange har ikke lyst til å binde seg til noe fast og noen syns de er for gamle, men her er det bruk for alle. som vil av beboere, pårørende, naboer, Noen kan en gang i uka, noen en gang i måneden og venner og alle andre som har lyst velkommen. noen en gang i blant. Ta en tur opp til oss eller ta en Det serveres kaffe, kaker og hyggelig (med ill. av Engveien-senteret) telefon, så kan vi se om det er noe av det vi holder på underholdning av ymse slag. med som passer for deg Datoer denne våren: 15. februar, Rigmor Sørensen tlf mars, 12. april (p.g.a. påsken). Xserve Ny:BK Media:NSK/SM:Nytt fra Stokke kommune nr :NSK-Tekster :Engveien Aktiviteter.doc 14 Stokke menighetsblad

13 g, Engveien kafeteria Tlf.nr.: Åpningstider: mandag-fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag (middagsservering mellom kl , lørdager til 1400) eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. På Soletunet begynner vi å forberede oss på at våren forhåpentligvis er i anmarsj. VM på ski er moro å følge med på, så vi får sitte på sidelinja med flagg, appelsiner og Kvikk Lunsj mens vi heier fram nordmennene. 6. mars er det Fastelavn og det markerer vi på dagsenteret fredag 4. mars. Noe som også må markeres er at vi går over til sommertid. Da tar Soletunet kafeteria Tlf.nr.: Åpningstider: Hverdager kl Lørdager Stengt Søndager kl Servering av middag: Hverdager kl Lørdager Stengt Søndager kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. vi en Solfest fredag 25. mars. Ved siden av dette, gleder vi oss selvsagt veldig til arrangementene som er i regi av Den Kulturelle Spaserstokken. Samtidig som vi feirer og lager fest om det meste så forbereder vi også påsken med å lage påskepynt i diverse varianter. Kom gjerne innom og se om du kan kjøpe med deg et silkeskjerf eller en påskekylling. gjerne innom og se om også vi orbereder rs. ing. teret r rangementene som er i Klipp ut SOLETUNET - trening og rehabilitering Vinter 2011 Mandag Onsdag Torsdag Fredag Trim og Trening Sang og Grublerier UKESLUTT Kl Frokost Kl Frokost Kl Frokost kl Dagens nyheter kl Dagens nyheter kl Dagens nyheter Dagkl. 11 Mandagstrim kl. 11 Allsang - Hjernetrim rehabilitering Sangstund kl.11 kl kl Kaffe kl Kaffe kl Kaffe Morosjon kl Film eller kl Lett trim/ i Stokkehallen kl Hobby like uker Diverse spill Sittedans kl (oktober - mai) kl Bingo ulike uker Noen av aktivitetene krever vedtak, andre er det påmelding til. For nærmere opplysninger ring Stokke menighetsblad 15

14 Stokke kommune Informasjon Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1 Postboks 124, 3160 Stokke Åpningstider: 1. september 30. april kl mai 31. august kl Saksbehandlers e-postadresse: ta kontakt på telefon: Servicekontor og Rådmannskontoret: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Virksomhetene Eiendom og kommunalteknikk - Arealplan og byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Virksomhet Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet, Ole Stavnums vei 12 Telefon/Faks: / Virksomhetene Familie og oppvekst: Inng. D, 2.etg., Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Virksomhetene Tiltak for funksjonshemmede: Kornmagasingt. 13. Telefon/Faks: / Virksomhet Engveien-senteret Telefon/Faks: / Virksomhet Bokemoa og Ramsum skoler Bokemoa: Telefon/Faks: / Ramsum: Telefon/Faks: / Virksomhet Melsom skole Telefon/Faks: / Virksomhet Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Virksomhet Vear skole Telefon/Faks: / Virksomhet Vennerød skole Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Virksomhet Kultur: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Lokalene Låven og Fritidsmagasinet Flerbrukshusene er utleid på langtidsbasis. Det kan være plass til flere leietakere, interesserte kan kontakte el. Stokkehallen, besøksadr. Rørkollveien 2 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Vearhallen, besøksadr. Melsomvikvn. 561 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Stokke bibliotek Stokke rådhus, Nygaards allè 1 Postboks 124, 3161 Stokke Tlf: E-post: Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: Åpningstider Mandag Tirsdag, onsdag, torsdag Fredag Stengt Lørdag Stokke menighetsblad

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 10 desember 2008-9. årgang

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON God sommer God sommer Nr. 6 juni 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 6. juni 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no Sentrenes aktivitetstilbud Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til FORSMANN SENTERET Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

Detaljer