Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan"

Transkript

1 Kolsrud AS Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Oppdragsnr.:

2 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Revisjon: Hilde Røkenes og Morten Lian Hilde Røkenes Øivind Huse Rev. Dato: Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

3 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Revisjon: 00 Innhold 1 Innledning Bakgrunn Befaringer og tidligere arbeider Kort om bygningen 5 2 Vedlikeholdsplan 7 3 Registeringer og tiltak - bygning Yttervegger Vinduer og ytterdører Tak Balkonger Kjeller 17 4 VVS Sanitær og varme Ventilasjon Automatikk 25 5 Tiltak Utskifting av vinduer Etterisolering av fasade Varmepumpe 30

4 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Revisjon: 00 Sammendrag Bakgrunn Norconsult har fått i oppdrag av Kolsrud AS å foreta en tilstandsvurdering av bygget og lage en vedlikeholdsplan. Oppgaven innebærer en visuell kontroll av tak og fasader inkl. balkonger, enkel gjennomgang av oppvarmings- og varmtvannsanlegg med vurdering av mulighetene for etablering av brønnpark, en enkel lønnsomhetsberegning av evt. ENØK-tiltak som etablering av brønnpark, etterisolering av fasade og utskifting av vinduer og utarbeidelse av en periodisk vedlikeholdsplan med 10 års perspektiv som omfatter tak, fasader, vinduer og balkonger og sekundære bygningsdeler tilknyttet disse. Det er også utarbeidet en vedlikeholdsplan for VVS-delen. Tilstandsvurdering av bygget Kolsrud AS er generelt i god teknisk stand. Fasadene er relativt i god stand. Dette gjelder både fasadene som er slemmet og de med fritt eksponert teglstein. Det ble registret enkelte små skader på noen av gavlveggene med slemmet overflate i form av avskalling av maling og enkelte skader på teglsteiner. Det ble ikke registrert skader på fasadene med ubehandlet teglstein. Vedlikehold av fasadene og vinduene bør prioriteres. Utover dette, så er det normalt vedlikehold av bygget som må utføres. Dette er beskrevet i tabellen i kapittel 2. Kjellere Kjellerne er tørre uten tegn til at det trenger fukt inn. Dette tyder på at utvendig dreneringssystem er intakt. Utskifting av vinduer og etterisolering av fasadene Beregningene i kapittel 5.1 og 5.2 viser at det fra et økonomisk perspektiv ikke er lønnsomt å skifte ut vinduene eller etterisolere fasade. Beregningene viser at nåverdi er negativ og inntjeningstiden er uendelig. Det betyr at den energibesparelsen man oppnår ved å skifte ut vinduer og etterisolere ikke er stor nok i forhold til kostnaden. Installasjon av varmepumpe Beregningene viser at etablering av varmepumpe med energibrønnpark gir en nåverdi på ca. 2,5 mil. NOK og en inntjeningstid på 7,4 år. Dette er et lønnsomt tiltak. Vi anbefaler gjennomføring av tiltaket. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 4 av 31

5 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Revisjon: 00 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Norconsult har fått i oppdrag av Boligaksjeselskapet Kolsrud AS å foreta en tilstandskontroll av bygget og lage en vedlikeholdsplan. Oppgaven innebærer: En visuell kontroll av tak og fasader inkl. balkonger. Enkel gjennomgang av oppvarmings- og varmtvannsanlegg med vurdering av mulighetene for etablering av brønnpark. Enkel lønnsomhetsberegning av evt. ENØK-tiltak som etablering av brønnpark, etterisolering av fasade og utskifting av vinduer. Utarbeidelse av en periodisk vedlikeholdsplan med 10 års perspektiv som omfatter tak, fasader, vinduer og balkonger og sekundære bygningsdeler tilknyttet disse. 1.2 BEFARINGER OG TIDLIGERE ARBEIDER Det ble foretatt befaring den Tilstede på befaringen fra Norconsult AS var Morten Lian, Øivind Huse og Hilde Røkenes. Fra Kolsrud AS var Henrik Liane Johansen og Roger Andre Hansen til stede. Fra Pentex var Stian Holmskog og en representant til stede. Endeleiligheten til Henrik Liane Johansen i Radarveien 23, tredje etasje og endeleiligheten til Roger Andre Hansen i Radarveien 19, tredje etasje ble befart. Temperaturen var omtrent 0 C og det var lett nedbør med regn/sludd. Temperaturen den siste tiden før befaring har variert mellom omtrent -5 C og 5 C. Det foreligger en vedlikeholdsplan utarbeidet av Probygg datert den I rapporten fra Probygg angis det at det er utarbeidet en ENØK-rapport i Denne er ikke blitt gjort tilgjengelig for Norconsult AS. 1.3 KORT OM BYGNINGEN Generelt Boligaksjeselskapet Kolsrud AS,, ble bygget i 1955 og består av syv boligblokker med tre og fire etasjer i tillegg til kjeller og loft. I følge rapporten utarbeidet av Probygg er det 176 leiligheter og det samlede arealet av leilighetene utgjør omtrent m 2. I kjeller er det tekniske rom med varmesentraler og boder. På loft er det boder og avtrekksvarmepumper. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 5 av 31

6 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Revisjon: 00 Bygningene Blokkene har saltak med takstein og kaldt loft. Mot vest og sør er det balkonger. Det er opplyst at balkongene er bygget i Fasadene har teglforblending. Fire av de syv blokker har en slemmet og malt fasade. De resterende byggene har fasader av ubehandlet tegl. Ut i fra byggeåret antar vi at ytterveggene består av tegl isolert med 100 mm porebetong Oppvarmingssystemet Byggene er oppvarmet med vannbåren varme. Det er eldre radiatorer med ettermonterte termostatiske radiator ventiler. Fyrrom er plassert i kjeller oppgang 12. Undersentraler i bygg 7, 12, 15, 16, 19 og 24. Energikilden er olje og el. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 6 av 31

7 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Revisjon: 00 2 Vedlikeholdsplan I tabell 1 på neste side er det beskrevet en vedlikeholdsplan med hva som må gjøres av vedlikehold. Tabellen beskriver hva som må gjøres i korte trekk i prioritert rekkefølge, samt en henvisning til nærmere beskrivelse av tilstanden og utbedringsforslag i de ulike kapitlene i rapporten. I tillegg er det gitt en beskrivelse av hva årlig vedlikehold av VVS-teknisk anlegg bør innebære, se tabell 2, 3 og 4. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 7 av 31

8 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Revisjon: 00 Tabell 1. Vedlikeholdsplan bygning og VVS Bygningsdel i rapporten Gjennomføring Utbedringsforslag / Merknader VVS 4 Hvert år Årlig vedlikehold iht. tabell 2, 3 og 4. Tak og nedløpsrør 3.3 Hvert år Takrenner og nedløpsrør kontrolleres årlig for skitt og løv som hindrer avrenning og evt. frostskader. Gjelder også nedløpsrør fra balkonger. Ventilasjon / avtrekk 4.2 Sommeren 2015 Utbedringer: Det bør monteres vibrasjonsdemping mellom aggregat og gulv. Eventuelt vurderes mansjetter mellom kanaler og aggregat. Eldre ventiler 4.1 Sommeren 2015 Det er fortsatt enkelt eldre ventiler i anlegget. De er en kilde til lekkasje og bør skiftes. Dette bør gjøres utenfor fyringssesongen. Uisolerte ventiler 4.1 Sommeren 2015 Ventiler med dimensjoner over DN50 isoleres. Fasadene som er slemmet og malt: Rengjøring av gavlfasader, utbedring av malingsavskalling og skader på teglstein bør utføres. Yttervegger På grunn av at biter av teglstein ramler ned enkelte steder, bør dette utføres relativt raskt. Rengjøring av øvrige fasader kan gjøres Fasadene med ubehandlet teglstein: Ingen rengjøring nødvendig nå. Bør vurderes igjen i Vinduer skrapes og males med to strøk maling, eventuelt skiftes ut. Vinduene justeres og Vinduer tetningslister skiftes ut ved behov. Hengsler og lukkemekanismer smøres. Dette bør gjøres samtidig som rengjøring av fasader og utbedring av malingsavskaling for å spare kostnader til lift etc. Avtrekksvarmepumpe Det bør legges inn kostnad for utskiftning få år frem i tid i periodisk vedlikeholdsplan, sees i sammenheng med anbefaling om etablering av brønnpark, kapittel 5.3. Automatikk 4.3 Ca Det antas at automatikken nærmer seg forventet levetid. Det anbefales at det legges inn kostnad for utskifting i periodisk vedlikeholdsplan. Balkonger 3.4 Ca Brystningene på balkonger kan vaskes. Dette kan evt. gjøres samtidig som rengjøring av fasader og utbedring av malingsavskaling for å spare kostnader til lift etc. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 8 av 31

9 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Revisjon: 00 Bygningsdel Gjennomføring Utbedringsforslag / Merknader i rapporten System for oppvarming av varmt tappevann 4.1 Ca Det bør legges inn kostnad for utskiftning av systemene 10 år frem i tid i periodisk vedlikeholdsplan. El-kjel 4.1 Ca Det bør legges inn kostnad for utskiftning 10 år frem i tid i periodisk vedlikeholdsplan. Ytterdører Vanlig vedlikehold Kjeller Ingenting spesielt å bemerke Tabell 2. av årlig vedlikehold sanitær og varme. Sanitær og varme i rapporten Gjennomføring Fyrhus 4.1 Hvert år Utbedringsforslag / Merknader Renhold. Systemet optimaliseres for best mulig fyrteknisk virkningsgrad. Driftsvirkningsgrad vurderes. Fysisk vedlikehold: Feie kjel. Inspeksjon av: Oljekjel 4.1 Hvert år Oljebrenner 4.1 Hvert år Feieluker, eventuelt skifte pakninger. Lekkasjer. Kjelens instrumenter. Kjelens anleggets vannstand. Kjelens ekspansjonssystem. Kjelvannstemperatur. Returtemperatur. Røkgasstemperatur. Trykk i brennkammer. Driftstid. Vannlekkasjer. Følgende målinger utføres: Måling av fyrteknisk virkningsgrad. Sotmåling. Trekkmåling. Spjeld. Korrekt lufttilførsel innstilling. Lo eller støv i brennerens luftinntak. Tennelektroder sjekkes og eventuelt rengjøres. Dyser sjekkes og skiftes. Sirkulasjonspumper 4.1 Hvert år Inspeksjon: Lytte etter lyder, elektrisk kontroll, tetting. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 9 av 31

10 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Revisjon: 00 Sanitær og varme Gjennomføring Utbedringsforslag / Merknader i rapporten Shuntventiler 4.1 Hvert år Inspeksjon: Regulering og tetting. Ekspansjon 4.1 Hvert år Inspeksjon: Korrosjon, lekkasje, trykk. Oljepumpe 4.1 Hvert år Inspeksjon: Trykk. Pendling. Tavle 4.1 Hvert år Det utføres inspeksjon, fysisk vedlikehold og funksjonskontroll. Tavle rengjøres. Automatikk og sikkerhetsautomatikk kontrolleres og justeres. Kontroller reguleringssekvens. Alle innstilte verdier kontrolleres og settes tilbake til opprinnelige verdier. Kontroll med at aggregat starter og stopper iht. Driftsprogram. Oppstart, restart og forsinkning kontrolleres og justeres. Elektrisk tetthet måles. Dersom jordfeil utenfor tavle avdekkes varsles ansvarlig så utbedring kan utføres av denne. Mangler ved kabelgjennomføringer, pakninger og nipler bemerkes. Forbikoplinger som ikke fremkommer av skjema kontrolleres / fjernes / tegnes inn. Lamper kontrolleres, defekte skiftes. Varmgang elektrisk utstyr. Brente tilkoplinger. Materiell byttes etter behov. Det utføres inspeksjon, fysisk vedlikehold og funksjonskontroll. Varmepumper 4.1 Hvert år Service skal utføres iht. leverandørs krav. Kontroll av vibrasjoner og lyd. Oljenivå kontrolleres og etterfylles. Oljevarmerfunksjon kontrolleres i tavle. Kulde- og smøresystemer kontrolleres for lekkasje. Defekt varmebelte / varmekabel / oljevarmeelement byttes etter behov. Elektrisk tetthet måles. Dersom jordfeil utenfor tavle avdekkes, varsles ansvarlig så utbedring kan utføres av denne. Tørrfilter kontrolleres, og seglass kontrolleres mhp. Fargeendringer og gassbobler. Sugetrykk på alle kretser. Høytrykk på alle kretser. Ut- og inngående kuldemediekretser. Oljenivå på kompressor. Riktig drift på alle signaler. Omgivende temperatur. Verdier, data og bemerkninger noteres i loggen. Inspeksjon av: Rekkeklemmer n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 10 av 31

11 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Revisjon: 00 Sanitær og varme Gjennomføring Utbedringsforslag / Merknader i rapporten Kontaktorer, releer Trykk, temperatur Innvendig renhold. Utvendig renhold. Kompressorer, pumpekapasitet. El. Kabler. Oljetilstand. Kuldemedium. Tetthetsprøve. Automatikk. Testkjøring. Parameter opp i mot varmeanlegg. Fysisk vedlikehold / Mekanisk kontroll: Smøring av bevegelige deler, som vifter. Syre test olje. Vannmengdemåling gjennom kjøler. Utskiftning av all uttørringsutstyr. Kontroll av alle rørfester. Kontroll av dørlåser, fester for beskyttende paneler etc. Kontroll av viftevakter og motorvern. Kontroll av ekspansjonsventiler. Kontroll av skruer, fester etc. Elektrisk kontroll: Kontroll av settpunkt for LH/HP/OP Kontroller termostat Kontroller kortslutnings rele. Kontroll tilstand til alle kompressor- og viftekontaktorer. Kontroller motorvern for viftemotorer. Kontroll alle eksterne elektriske stopp utstyr. Kontroller alle skruer, fester på kontaktorer. Kontroll alle kabler. Kontroll alle fester på kompressorer og viftemotorer tilkoblinger. Det utføres inspeksjon, fysisk vedlikehold og funksjonskontroll av tavle. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 11 av 31 Tavle rengjøres. Automatikk og sikkerhetsautomatikk kontrolleres og justeres. Kontroller reguleringssekvens. Alle innstilte verdier kontrolleres og settes tilbake til opprinnelige verdier.

12 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Revisjon: 00 Sanitær og varme Gjennomføring Utbedringsforslag / Merknader i rapporten Kontroll med at aggregat starter og stopper iht. Driftsprogram. Oppstart, restart og forsinkning kontrolleres og justeres. Elektrisk tetthet måles. Dersom jordfeil utenfor tavle avdekkes varsles ansvarlig så utbedring kan utføres av denne. Mangler ved kabelgjennomføringer, pakninger og nipler bemerkes. Forbikoplinger som ikke fremkommer av skjema kontrolleres / fjernes / tegnes inn. Lamper kontrolleres, defekte skiftes. Varmgang elektrisk utstyr. Brente tilkoplinger. Materiell byttes etter avtale. Mekanisk kontroll Elektrokjel 4.1 Hvert år Rørtilkoblinger / lekkasjer Lufting og ekspansjon og anleggstrykk Sirkulasjon Kontrollere for lekkasje fra elementer og elementpakninger Elektrisk kontroll Tiltrekking av skinnetilkoblinger og kontaktorer - tilkoblinger. Kontrollere at styring/regulering fungerer i.h.t. instruks. Jordforbindelse/jordfeilkontroll. Mål totalt effektforbruk for å påse at elementer, kontaktorer, ledninger og skinner fungerer tilfredsstillende. Tabell 3. av årlig vedlikehold ventilasjon Ventilasjon i rapporten Generelt 4.2 Hvert år Gjennomføring Utbedringsforslag / Merknader Det utføres inspeksjon, fysisk vedlikehold og funksjonskontroll. Kontroll instrumentering. Kontroll driftstider. Les av temperaturer. Måle hovedluftmengder. Oppheng og fester kontrolleres for brudd, korrosjon eller andre skader. Tetthet av aggregatmoduler kontrolleres. Utendørsaggregater sprayes lukepakninger med gummimykner. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 12 av 31

13 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Revisjon: 00 Ventilasjon Gjennomføring Utbedringsforslag / Merknader i rapporten Inntaksrist 4.2 Hvert år Mangler og skader rapporteres. Inspeksjon og eventuelt rengjøring under kontrollerte former med miljøvennlig rengjøringsmiddel. Spjeld: 4.2 Hvert år Inspeksjon, fysisk vedlikehold og funksjonskontroll. Tetthet, rengjøring. Luftfiltre 4.2 Hvert år Batterier 4.2 Hvert år Vifter 4.2 Hvert år Inspeksjon og fysisk vedlikehold. Trykkfall måles. Inspeksjon innfesting. Pakninger påføres ved filterskift. Pakninger for påklippsfiltere skiftes etter behov. Eventuelle lekkasjer tettes. Skifte filter. Inspeksjon, fysisk vedlikehold og funksjonskontroll. Rengjøring med egnet metode. Spyles med lunkent vann eller støvsuging. Etter rengjøring måles trykkfall over batteri. Første gang måles trykkfall før rengjøring. Kontroll frostsikring. Spjeld stenger, vifter stopper, shuntventil åpner etc. Kontroll overhetnings- og sikkerhetstermostat. Effekten på elementene måles. Eventuell drenering kontrolleres / rengjøres. Virkningsgrad måles (gjenvinnere). Batteriet luftes og etterfylles. Trykkfall måles. Evt. Glykol frysepunkt måles (høst) og glykol etterfylles ved behov. Rørføringer kontrolleres mhp. Oppheng, isolasjon og korrosjon. Strøm måles på elektrisk varmebatteri. Sikkerhetsautomatikk funksjonstestes forriglingsmessig og utføres med varmepådrag. Regulering av shuntventil kontrolleres. Tetthet i koblinger og gjennomføringer kontrolleres. Inspeksjon, fysisk vedlikehold og funksjonskontroll. Inspeksjon av viftehus og skovler. Rengjøring av viftehus og skovler med vann og miljøvennlig rengjøringsmiddel. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 13 av 31

14 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 01 Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Revisjon: 00 Ventilasjon Gjennomføring Utbedringsforslag / Merknader i rapporten Tavle 4.2 Hvert år Inspeksjon av lager og kileremskivene Kileremmer byttes. Driftsstrøm måles. Motorvern kontrolleres. Nedslitte remskiver byttes. Fiksering / strammeanordning av motor kontrolleres. Remmer etterstrammes. Slitte eller defekt lagring av viften byttes / bygges om etter avtale. Slitt eller defekt motorlagring repareres etter avtale. Inspeksjon, fysisk vedlikehold og funksjonskontroll. Tavle rengjøres. Automatikk og sikkerhetsautomatikk kontrolleres og justeres. Kontroller reguleringssekvens. Alle innstillte verdier kontrolleres og settes tilbake til opprinnelige verdier. Kontroll med at aggregat starter og stopper iht. Driftsprogram. Oppstart, restart og forsinkning kontrolleres og justeres. Elektrisk tetthet måles. Dersom jordfeil utenfor tavle avdekkes varsles ansvarlig så utbedring kan utføres av denne. Mangler ved kabelgjennomføringer, pakninger og nipler bemerkes. Forbikoplinger som ikke fremkommer av skjema kontrolleres / fjernes / tegnes inn. Lamper kontrolleres, defekte skiftes. Varmgang elektrisk utstyr. Brente tilkoplinger. Materiell byttes etter avtale. Tabell 4. av årlig vedlikehold automatikk Automatikk i rapporten Gjennomføring Generelt 4.3 Hvert år Utbedringsforslag / Merknader Programvare testes. Kontroll av PC utstyr, samt opprydding i hardware. Kontroll kommunikasjon mellom undersentraler mot PC. Kontroll av reguleringsparametere tilhørende tekniske anlegg. Kontroll av alarmfunksjoner. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 14 av 31

15 3 Registeringer og tiltak - bygning Fasadene ble befart fra bakkenivå. I tillegg ble loftet i nr og befart. Kjelleren i og ble befart. 3.1 YTTERVEGGER Fasader med ubehandlet teglstein Det ble ikke registrert skader på disse fasadene, de fremstår som i god stand, se bilde 1. Fasader som er slemmet og malt På noen av gavlveggene ble det registrert noe malingsavskalling samt enkelte ødelagte teglstein, se bilde 2 og 4. Det ble registrert en del smuss (algevekst?) på fasadene, dette gjelder spesielt gavlveggene, se bilde 3. Dette antas å komme av manglende takutstikk. Det anbefales å rengjøre fasader, utbedre malingsavskalling samt utbedre teglstein som er ødelagt. På langsidene ble smuss (algevekst?) observert enkelte steder. Bilde 1. Teglfasade som ikke er slemmet og malt (Radarveien 28-30). Bilde 2. Teglfasade som er slemmet og malt med malingsavskaling (Radarveien 17). n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 15 av 31

16 Bilde 3. Smuss (algevekst?) på slemmet fasade (Radarveien 3). Bilde 4. Malingsavskaling på slemmet fasade (Radarveien 3). Enkelte steiner har ramlet ut. 3.2 VINDUER OG YTTERDØRER 3.3 TAK Det er observert vinduer fra ca. 1955, 1976 og enkelte nyere vinduer fra rundt tallet. Balkongdører fra De eldre vinduene er relativt dårlig vedlikeholdt. Det er sett på kostnader og energibesparelser ved å skifte ut vinduene i kapittel 5. Dersom man ikke ønsker å skifte ut vinduer, bør det utføres vedlikehold i form av skraping og maling. Deretter bør det omtrent hvert 10. år gjøres vedlikehold på vinduene. Vinduene skrapes og males med to strøk maling. Vinduer som går tregt justeres. Det anbefales å skifte tetningslister ved behov. Hengsler og lukkemekanismer smøres der disse går tregt. Byggene har skrått, luftet tak med takstein og kaldt loft. Styreleder informerer om at det har vært noen lekkasjer i forbindelse med enkelte av takvinduene, men at dette har blitt utbedret. Under befaringen ble det observert tidligere lekkasjer, men det er ikke observert noe som tyder på at det er lekkasje i taket nå. I følge rapporten til Probygg ble takene utbedret Hva som ble gjort er ikke kjent, men ut i fra befaringen kunne det se ut som det var lagt ny takstein og montert nye takrenner og nedløpsrør. Taket ble så vidt inspisert via takvindu under befaringen. Det er ingenting spesielt å bemerke. Takrennene og nedløpsrørene bør renses hvert år. 3.4 BALKONGER Balkongene er påhengt fasaden, se bilde 5. Over øverste balkong er det bygget tak i treverk. Oppbygging av taket i detalj er ukjent, men takflaten ser ut til å være uten fall, se bilde 6. Nedløpsrørene fra balkongtaket har svært liten dimensjon, se bilde 7. Oppbygning av taket, sannsynligvis manglende fall og liten dimensjon på nedløpsrør er uheldig utført. Utbedring av dette vil imidlertid innebære å bygge om takene og dermed en relativt høy kostnad. Hvis ikke det er store problemer med lekkasjer eller lignende, kan man derfor foreløpig nøye seg med jevnlig vedlikehold. Nedløpsrørene n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 16 av 31

17 bør renses (kobles fra) og balkonger vaskes. Brystningen på balkongene har en del smuss. Bilde 5. Balkonger påhengt fasade. Bilde 6. Skråtaket på bygningen samt tak over øverste balkonger med snø/is. Bilde 7. Nedløpsrør fra tak over øverste balkong. Nedløpsrøret synes å ha svært liten dimensjon. 3.5 KJELLER Kjellerne som ble undersøkt på befaringen var tørre og i relativ god stand. Det ble ikke registrert fuktige partier i disse kjellerne,. Det ble imidlertid registrert tegn til en tidligere lekkasje mot gavlveggen i Radarveien 19, se bilde 8. Dette så ut til å være i orden nå. Ut fra det som ble registrert, er det ingen ting som tyder på at det er problemer med dreneringen rundt bygget. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 17 av 31

18 Bilde 8. Kortveggen i kjelleren i Radarveien 19. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 18 av 31

19 4 VVS Fyrrom i kjelleren i Radarveien 12 og undersentralene ble befart. I tillegg ble ett avtrekksaggregat befart. Undersentralene har systemer for oppvarming av varmt tappevann. 4.1 SANITÆR OG VARME Sanitær Systemene for oppvarming av varmt tappevann er plassert i undersentralene i bygg 9, 12 (se bilde 9), 16, 19 og 24. Systemene er montert i 2002 (13 år.) Middelslevetid er 20 år (Lang 25 år). Det bør legges inn kostnad for årlig vedlikehold, samt utskiftning av systemene 10 år frem i tid i periodisk vedlikeholdsplan. Systemene er generelt i god stand. Bilde 9. System for oppvarming av varmt tappevann i Radarveien 12. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 19 av 31

20 Generelt varme Bygget er oppvarmet med vannbåren varme. Det er eldre radiatorer med ettermonterte termostatiske radiatorventiler. Fyrrom er plassert i kjeller oppgang 12. Undersentraler i bygg 7, 12, 15, 16, 19 og 24. Energikilden er olje og el. Det fantes ikke tilgjengelig flytskjema for anlegget. Det var ikke tilgjengelig FDV instruks / plansje for anlegget. Merking kan forbedres. Det meste i fyrrom og undersentraler er skiftet ut ca. år Det bør legges inn kostnad for årlig vedlikehold i periodisk vedlikeholdsplan. Fyranlegget består av: Oljekjel Type De Dietrich GT 412 EX, Effekt (heteflate 20,22 m2) 670 kw, Alder 1997 (18), se bilde 10. Middelslevetid er 25 år (lang 35 år). Det bør legges inn kostnad for utskiftning 13 år frem i tid i periodisk vedlikeholdsplan. Bilde 10. Oljekjel. Varmepumper Undersentral Radarveien 7: Type Thermia Robust 25M, effekt 26,7 kw. Kuldemedie R404a. Undersentral Radarveien 12: Type Thermia Robust 25M, effekt 27,2 kw. Kuldemedie R404a. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 20 av 31

21 Undersentral Radarveien 15: Type Thermia Robust EKO, effekt 15 kw. Undersentral Radarveien 16: Type Thermia Robust EKO, effekt 15 kw. Undersentral Radarveien 19: Type Thermia Robust EKO, effekt 17,7 kw. Kuldemedie R404a. Undersentral Radarveien 24: Type Thermia Robust 42M, effekt 44,7 kw. Kuldemedie R404a. Alder antar mellom 1998/2002 (13/17år), se bilde 11. Middelslevetid er 15 år. Det bør legges inn kostnad for utskiftning få år frem i tid i periodisk vedlikeholdsplan. Vi anbefaler varmepumpe med brønnpark. Denne vil få en bedre virkningsgrad og gi en årlig besparelse. Se kap Bilde 11. Varmepumpe. Elkjel 2 stk. Type ASEA-PER KURE, Effekt 300 kw, Alder 1986 (29 år), se bilde 12. Middelslevetid er 30 år (Lang 40 år). Det bør legges inn kostnad for utskiftning 10 år frem i tid i periodisk vedlikeholdsplan. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 21 av 31

22 Bilde 12. El. kjel. Ekspansjon Type Reflex 500 MAT, alder 1997, se bilde 13. Bilde 13. Ekspansjonssystem. Rør & ventiler. Vi antar det meste av rør og ventiler i fyrrom og undersentraler er skiftet ut (alder år). Videre antar vi at rør ut i byggene er originalt, 1955 (alder 60år). Anbefalt brukstid for rør er ca. 50 år. Ved arbeider i rørnettet har Pentex sett at rør er i god stand og en kan forvente en lengre levetid. En bør allikevel forvente og planlegge en utskiftning på sikt. Det bør legges inn kostnad for utskiftning 20 år frem i tid i periodisk vedlikeholdsplan. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 22 av 31

23 Det er fortsatt enkelt eldre ventiler i anlegget, se bilde 14. De er en kilde til lekkasje og bør skiftes. Bilde 14. Gammel ventil. Det er enkelte ventiler som ikke er isolert. Ventiler med dimensjoner over DN50 bør isoleres. Bilde 15. Uisolert ventil. Pumper Varierende alder og kvalitet. Vannbehandling Pentex filterstasjon med automatisk ph justering og Pentex EWC elektronisk vannbehandling. 4.2 VENTILASJON System avtrekk n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 23 av 31

24 Merke Wolf, type KG 63. Kapasitet 3530 m³/h. Alder ukjent, men antas ca. fra 2002, se bilde 16. Middelslevetid er 30 år (Lang 40 år). Det bør legges inn kostnad for årlig vedlikehold i periodisk vedlikeholdsplan. Det bør legges inn kostnad for utskiftning basert på forventet levetid i periodisk vedlikeholdsplan. Det ble kun gjort en rask visuell befaring. Aggregat ble ikke åpnet for inspeksjon. Aggregat er plassert på isoporbiter. Det er merkbar støy i leilighet under aggregat. Bilde 16. Avtrekksaggregat Utbedringer: Det bør monteres vibrasjonsdemping mellom aggregat og gulv. Eventuelt vurderes mansjetter mellom kanaler og aggregat. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 24 av 31

25 4.3 AUTOMATIKK Det er montert SD-anlegg merke Johnson Control, se bilde 17. Regulatorer Johnson Control metasys Middelslevetid er 15 år (Lang 20 år). Det bør legges inn kostnad for årlig vedlikehold i periodisk vedlikeholdsplan. Det bør legges inn kostnad for utskiftning basert på forventet levetid i periodisk vedlikeholdsplan. Bilde 17. Regulator. n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 25 av 31

26 5 Tiltak Etter ønske fra Kolsrud AS er det undersøkt kostnader og energibesparelser for å skifte ut vinduer og etterisole fasadene. Energi- og kostnadsbesparelser beregnet her er basert på energiforsyning slik den er i dag (elektrisitet). Dersom man endrer energiforsyning, for eksempel til varmepumpe fra grunn, vil regnestykket endres. Det vil gi en mindre energibesparelse og derfor en høyere inntjeningstid på investeringen. Det er også gjort beregninger på kostnader og energibesparelser ved installering av varmepumpe. Kostnadene er hentet fra Norsk Prisbok Det er ikke inkludert generelle kostnader, slik som f.eks. kostnad for rigg og drift, stillas etc. Ved forventet levetid for bygningsdeler benyttes middelverdi i henhold til Byggforsks detaljblad Intervaller for vedlikehold. 5.1 UTSKIFTING AV VINDUER Eksisterende vinduer antas å ha en U-verdi omtrent 2,6 W/(m 2 K) basert på Byggforsk detaljblad Utbedring av eldre trevinduer. Nye trevinduer vil kunne ha en U- verdi omtrent 0,7 W/(m 2 K). Forutsetningene for beregningen er listet opp i tabell 5. Tabell 5. Forutsetninger for beregninger på utskifting av vindu. Verdi U-verdi eksisterende vinduer 2,6 W/(m 2 K) U-verdi nye vinduer 0,70 W/(m 2 K) Omtrentlig totalt areal av alle vinduene 1121 m 2 Antatt energipris elektrisitet 0,85 kr/kwh Kalkulasjonsrente 5,0 % Antatt kostnad nye vinduer av tre, åpningsbare, U-verdi 0,7 W/(m2K), ferdig montert 5017 kr/m 2 Antatt kostnad riving av vinduer inkl. opplasting og bortkjøring 98 kr/m 2 n:\515\03\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\kolsrud as - tilstandskontroll og vedlikeholdsplan.docx Side 26 av 31

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn:

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn: Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012 Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen.

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union SINTEF Byggforsk 28.05.2015 Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter The Total Concept method for major reduction of energy

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk g y Ingrid Hole, Norconsult AS Eksempel energibudsjett (TEK) Netto energibehov: Energipost gp Boligblokk Kontorbygg Romoppvarming 37,5 27,9 Ventilasjonsvarme

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Michael Klinski, Peter G. Schild, Karine Denizou 1 Nordre Gran BRL 7 blokker fra 1977-79

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Lavenergiløsninger Tema boliger Bergen, 23. februar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Med bidrag fra Ingvild Røsholt og Louise Halkjær Pedersen, Arkitektskap

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Til: Vann og avløpsetaten, Oslo i kommune v/marcus Svensson Fra: Norconsult AS v/morten Lian Dato: 2013-09-27 Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Bakgrunn Norconsult har fått i oppdrag

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning:

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning: 1. Bakgrunn Borettslaget består av 205 boenheter, fordelt på 141 leiligheter i terrasseblokker og 64 leiligheter i rekkehus. Vurderingene ble gjort separat for rekkehus og terrasseblokker. På bakgrunn

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo

Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo Frokostmøte Bærum, 20. januar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo 1 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange

Detaljer

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG.

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. INFORMASJONSMØTE Styret i Søndre Åsen borettslag inviterer til informasjonsmøte angående rehabilitering av balkonger og fasader i borettslaget. Det er utarbeidet et forprosjekt

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, NVF,

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka. VVS-dagene 2010 Lillestrøm, 21. oktober 2010 Michael Klinski, Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Myhrerenga borettslag rehabiliterer etter passivhus- konseptet t SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger i Norge

Detaljer

Energi- og miljøanalyse

Energi- og miljøanalyse Energi- og miljøanalyse av Bingsfosshallen Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune NV-001 Oppdragsnavn: Sandvolleyball hall i Åmli Oppdragsnummer: 12142 Oppdragsgiver: Åmli kommune Dato: 19. oktober 2016 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll:

Detaljer

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister Vedlegg 1 1 22.05.2012 / styret Vedlikeholdstips -/plan for Vestliberget

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger Etterisolering av bygninger Oppgradering til lavenergistandard Løsninger - Anbefalinger Trond Bøhlerengen, Byggmakker fagdag januar mars 2009 1 Byggforskserien Papir CD Internett bare må ha det. Fortløpende

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING 19.11.14 Energitiltak Kontroll og dokumentasjon av bygningers

Detaljer

NORSK FJERNVARMES JULEMØTE 2013 05.12.13 Energitap og miljøutslipp i lokale oljefyrte varmesentraler

NORSK FJERNVARMES JULEMØTE 2013 05.12.13 Energitap og miljøutslipp i lokale oljefyrte varmesentraler NORSK FJERNVARMES JULEMØTE 2013 05.12.13 Energitap og miljøutslipp i lokale oljefyrte varmesentraler Arild Kvikstadhagen, Daglig leder Industrigata 13, 2619 LILLEHAMMER Sentralbord : 400 500 99 Mobiltlf:

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Myhrerenga Borettslag, Skjedsmo Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Nøkkelinformasjon Byggherre: Myhrerenga Borettslag/USBL Arkitekt: Arkitektskap Rådgivende VVS: Norconsult

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk Pål Kjetil Eian, Norconsult AS 1 Hva er bygningsfysikk? Kunnskapen om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning (fysikkens

Detaljer

Vedlegg 7. Anskaffelse 10/2387. Detaljinstruks bassengrenseanlegg. til. Rammeavtale for leveranser til svømmebasseng.

Vedlegg 7. Anskaffelse 10/2387. Detaljinstruks bassengrenseanlegg. til. Rammeavtale for leveranser til svømmebasseng. LØRENSKOG KOMMUNE Vedlegg 7 til Anskaffelse 10/2387 Rammeavtale for leveranser til svømmebasseng. Detaljinstruks bassengrenseanlegg Postadresse: Postboks 304 1471 Lørenskog Besøksadresse: Hasselveien 6

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

FRØLICH HAGE. Ensjøveien 7 Pb. 6286 Etterstad, 0603 Oslo Telefon 23 30 43 00 Telefaks 23 30 43 01

FRØLICH HAGE. Ensjøveien 7 Pb. 6286 Etterstad, 0603 Oslo Telefon 23 30 43 00 Telefaks 23 30 43 01 FRØLICH HAGE Ensjøveien 7 Pb. 6286 Etterstad, 0603 Oslo Telefon 23 30 43 00 Telefaks 23 30 43 01 Ordrenr. 221 Dato 12.09.2012 Prosjektleder Alex Richwood Side 2 1.0 Anleggsinformasjon... 3 2.0 Systembeskrivelse...

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Figur 1 Situasjonskart Figur 2 Fasade mot hage På øvre Nausthaugen i Grong er det planlagt 10 miljøvennlige lavenergiboliger i rekkehus, 2 rekker

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing?

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing? Miljø Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken Hvorfor energisparing? Drivhuseffekten global oppvarming klimakatastrofer Fossile energikilder tømmes kommende global

Detaljer

Lekkasjetest og termografisk kontroll av enebolig.

Lekkasjetest og termografisk kontroll av enebolig. www.miljøprofitt.no post@miljoprofitt.no org.nr. 998 052 769 tlf. 90813129 Lekkasjetest og termografisk kontroll av enebolig. Oppdragsgiver: Silje og Stian Sandheim Rønning. Adresse: Eikhaug 26. 3729 Skien.

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Innledning... 3 Metode... 3 Rensing... 3 Innregulering... 4 Målinger... 4 Resultater... 5 Termografering... 5 Fjernvarmetall... 6

Innledning... 3 Metode... 3 Rensing... 3 Innregulering... 4 Målinger... 4 Resultater... 5 Termografering... 5 Fjernvarmetall... 6 1 Innledning... 3 Metode... 3 Rensing... 3 Innregulering... 4 Målinger... 4 Resultater... 5 Termografering... 5 Fjernvarmetall... 6 Glykolgjenvinnere... 7 2 Innledning Vannbårne oppvarmingssystemer har

Detaljer

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Lavenergiløsninger Tema boliger Oslo, 9. oktober 2009 Arkitekt Michael Klinski 1 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

KROER SKOLE, NOTAT FRA VISUELL INSPEKSJON AV VENTILASJONSANLEGG. Tilstede: Servicetekniker Stian Dubhavn Klima og byggservice AS

KROER SKOLE, NOTAT FRA VISUELL INSPEKSJON AV VENTILASJONSANLEGG. Tilstede: Servicetekniker Stian Dubhavn Klima og byggservice AS Side 1 av 3 KROER SKOLE, NOTAT FRA VISUELL INSPEKSJON AV VENTILASJONSANLEGG. Dato: 16.01.2014 Tilstede: Servicetekniker Stian Dubhavn Klima og byggservice AS Prosjektleder Tor Gaarder Klima og Byggservice

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Målene for energimerkeordningen Sette energi på dagsorden i markedet for boliger og bygninger og i planleggingen av nybygg

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet.

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. 1 Hva er en luft/luft-varmepumpe? En luft/luft-varmepumpe henter ut varmeenergi fra uteluften, tilfører noe elektrisitet og

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Mobile varmeløsninger Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Norges største leverandør av mobile varmeanlegg. Parat Halvorsen AS har levert varmecontainere gjennom flere tiår. Vår filosofi

Detaljer