Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning:"

Transkript

1

2 1. Bakgrunn Borettslaget består av 205 boenheter, fordelt på 141 leiligheter i terrasseblokker og 64 leiligheter i rekkehus. Vurderingene ble gjort separat for rekkehus og terrasseblokker. På bakgrunn av klager på kalde hus fra beboerne i rekkehusene ble det lagt størst vekt på mulighetene for oppgradering av disse. Dette notatet er en oppsummering av konklusjonene og vurderingene i rapporten, og er blant annet ment for opplysning av beboerne i borettslaget. 2. Informasjon om alternativene Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning: Nærmest mulig passivhus - standard Borettslaget ønsker å undersøke muligheten for å rehabilitere til passivhus standard for boliger definert i NS Dette vurderes mest som aktuelt for rekkehusene som har behov for en større oppgradering. Alternativ 1 Terrasseblokker: Isolasjon på gavlvegg erstattes med nytt og tykkere isolasjonslag Langvegger mot terrasser på begge sider isoleres utvendig Isolering av gulv mot parkeringskjeller på undersiden med vakumisolasjon Tak isoleres utvendig Utskifting til superisolerende vinduer og dører Montering av adskilte enheter for balansert ventilasjon for hver boenhet Elektrisk romoppvarming beholdes som det er. Montering av solfangere og luft-vann varmepumpe for oppvarming av tappevann i sentralene. Rekkehus: Utvendig isolering av vegger og tak, samt montering av ny tett vindsperre Innvendig isolering av gulv i sokkeletasje med vakumisolasjon Utvendig isolering av kjellervegger under grunnen. Utskifting til superisolerende vinduer og dører Montering av adskilte enheter for balansert ventilasjon for hver boenhet Montering av solfangere på tak for oppvarming av tappevann. Panelovner fjernes og erstattes med en luft-luft varmepumpe. Elektrisk gulvvarme bad beholdes /nl 20. september 2011 Side 2 av 17

3 Realistisk mellomnivå Dagens forskriftsnivå eller lavenergihus klasse 1 eller 2 (etter NS 3700) velges som et mellomnivå. Aktuelle tiltak begrenses til det som synes enkelt å gjennomføre og som gir mest energibesparelse for pengene. Alternativ 2 Terrasseblokker: Isolasjon på gavlvegg erstattes med nytt og tykkere isolasjonslag Tak isoleres utvendig Utskifting til superisolerende vinduer og dører Montering av adskilte enheter for balansert ventilasjon for hver boenhet Elektrisk romoppvarming beholdes som det er. Montering av solfangere og luft-vann varmepumpe for oppvarming av tappevann i sentralene. Rekkehus: Utvendig isolering av vegger og tak (tykkelse redusert), samt montering av ny tett vindsperre Innvendig isolering av gulv i sokkeletasje med vakumisolasjon Utvendig isolering av kjellervegger under grunnen (redusert tykkelse ift. Alt.1). Utskifting til superisolerende vinduer og dører Montering av adskilte enheter for balansert ventilasjon for hver boenhet Montering av solfangere på tak for oppvarming av tappevann. Panelovner fjernes og erstattes med en luft-luft varmepumpe. Elektrisk gulvvarme bad beholdes. Oppgradering med sikte på bedret komfort og energibruk Det velges mest mulig rimelige løsninger for å ivareta de problemene som har blitt adressert av beboere og tilstandsanalyse. Hensikten er fokus på enkle og billige tiltak Alternativ 3 Terrasseblokker: Tak isoleres utvendig Utskifting til superisolerende vinduer og dører Elektrisk romoppvarming beholdes som det er. Montering av solfangere og luft-vann varmepumpe (tilkoblet avkastluft fra ventilasjonsanlegget?) for oppvarming av tappevann i sentralene. Rekkehus: Utvendig isolering av vegger og tak, samt montering av ny tett vindsperre Isolering av ringmur fra utsiden der det er gulv på grunn. Beboere får selv ansvaret for evt. å montere elektrisk gulvvarme for å bedre temperaturkomfort på gulv på grunn. Utvendig isolering av kjellervegger under grunnen. Utskifting til superisolerende vinduer og dører Montering av luft-luft varmepumpe For mer detaljert informasjon om alternativene, se vedlegg /nl 20. september 2011 Side 3 av 17

4 3. Sammendrag av beregninger 3.1 Generelt Det ble beregnet energibruk og kostnader for hvert alternativ. Resultatene er presentert nedenfor 3.2 Resultater fra energiberegning Resultatene tilsvarer energimerke for hele bygget og nivå etter NS 3700 (passivhus, lavenergihus etc.). Fargen i energimerke-karakteren angir hvor miljøvennlig energikildenfor oppvarmingssystemet er (les mer på ) NS 3700 Energimerke Alternativ 0: Uten tiltak på eksisterende konstruksjoner Terrasseblokker Ingen E Rekkehus Ingen D Alternativ 1: Passivhus Terrasseblokker Lavenergi klasse 1 (minimumskrav til kuldebro er ikke tilfredsstilt) B Rekkehus Lavenergi klasse 1 A Alternativ 2: Mellomnivå Terrasseblokker Lavenergi klasse 2 (minimumskrav til kuldebro og isolasjon er ikke tilfredsstilt) Rekkehus Lavenergi klasse 2 (minimumskrav til isolasjon i gulv er ikke tilfredsstilt) B B Alternativ 3: Terrasseblokker - D Rekkehus - C 250 Netto energibehov [kwh/m²år] Terrassebl Eksist. Rekkehus Eksist. Alt. 1 Rekkehus. Alt. 1 Alt. 2 Rekkehus. Alt. 2 Alt. 3 Rekkehus. Alt. 3 Energibehov oppvarming Energibehov øvrig Se flere resultater i Vedlegg /nl 20. september 2011 Side 4 av 17

5 3.3 Resultater fra kostnadsberegning Alle tiltak ble sett i sammenheng med vedlikeholdsbehovet i borettslaget, slik at utbedringstiltak kan samkjøres med vedlikeholdet. Siden alle alternativene medfører at bygningene oppgraderes og vedlikeholdsbehovet blir mindre har kostnaden for det planlagte vedlikeholdet blitt trukket fra for hvert tiltak. Dette ble gjort ved at man beregnet kostnader for alternativene for en utvalgt blokk (T11) og et utvalgt rekkehus (B8), og deretter beregnet kostnadene for tilsvarende vedlikehold for de samme byggene. Prisforskjellen ( merkostnaden ) mellom disse regnes som tiltakets kostnad og benyttes videre i lønnsomhetsberegningen av hvert av alternativene. Alt.1 Passivhus: Terrasseblokker: Prosjektkostnad: 4542 kr/m² BRA, Merkostnad: 2119 kr/m² BRA Rekkehusene: Prosjektkostnad: 8032 kr/m² BRA, Merkostnad: 3725 kr/m² BRA Alt.2 Realistisk mellomnivå: Terrasseblokker: Prosjektkostnad: 3561 kr/m² BRA, Merkostnad: 2287 kr/m² BRA Rekkehusene: Prosjektkostnad: 5925 kr/m² BRA, Merkostnad:2381 kr/m² BRA Alt.3 Lønnsomme tiltak: Terrasseblokker: Prosjektkostnad: 1856 kr/m² BRA, Merkostnad: 647 kr/m² BRA Rekkehusene: Prosjektkostnad: 4290 kr/m² BRA, Merkostnad: 1346 kr/m² BRA Tegningen viser hvilke bygninger som ble valgt ut for å beregne energibruk og kostnader (blå ring). Leilighetene som er markert med grønt har blitt termografert, resultater fra termograferingen finnes vedlagt hovedrapporten som er tilsendt styret. Se for øvrig detaljerte kostnadsberegninger i vedlegg /nl 20. september 2011 Side 5 av 17

6 3.4 Resultater fra lønnsomhetsberegning Det ble utført lønnsomhetsberegning ved tre ulike strømpriser (1,00 kr/kwh, 1,20 kr/kwh og 1,40 kr/kwh inkl. mva.) da det er meget usikkert hva som vil være gjennomsnittlig strømpris de neste 30 årene. I sammendraget har vi kun tatt med beregningen med 1,20 kr/kwh strømpris /nl 20. september 2011 Side 6 av 17

7 Lønnsomhetsberegning Terrasseblokk T11 Kostnadene er pr m2 BRA Energipris (kr/kwh): kr 1,20 Besparelse Energi (kwh/m2år) Investering skostnad (kr/m2) Årlig besparelse (kr/m2år) Nåverdi av besparelse over 30 år (kr) Nåverdi Summert (kr) Inntjeningstid (år) Tiltak Kommentar Areal Alt 1 - Passivhus 137 kr kr 164 kr kr 79 Uendelig Alt 2 - Lavenergihus 119 kr kr 143 kr kr 515 Uendelig Alt 3 - Best komfort og lønnsomhet 56 kr 647 kr 67 kr 834 kr ,6 Lønnsomhetsberegning Rekkehus B8 Kostnadene er pr m2 BRA Energipris (kr/kwh): kr 1,20 Besparelse Energi (kwh/m2år) Investering skostnad (kr/m2) Årlig besparelse (kr/m2år) Nåverdi av besparelse over 30 år (kr) Nåverdi Summert (kr) Inntjeningstid (år) Tiltak Kommentar Areal Alt 1 - Passivhus 153 kr kr 184 kr kr Uendelig Alt 2 - Lavenergihus 141 kr kr 169 kr kr 319 Uendelig Alt 3 - Best komfort og lønnsomhet 94 kr kr 113 kr kr 16 28,9 De anslåtte kostnadene er på et overordnet nivå og inneholder betydelige usikkerheter. Energipris: 1,2 kr/kwh inkl. mva, investeringsrente: 7 % /nl 20. september 2011 Side 7 av 17

8 4. Konklusjon Det vurderes generelt som krevende å oppgradere eksisterende bygningsmasse til å tilfredsstille de norske kravene til passivhus. Det finnes per i dag kun ett annet borettslag som har lykkes med å gjennomføre en slik oppgradering; Myrerenga BRL på Skedsmokorset. Først og fremst forutsetter en vellykket oppgradering at de aktuelle bygningene har en form, plassering, orientering og konstruksjon som er egnet for ombygging til passivhus. I tillegg kreves også vilje og evne hos eierne, ofte på samtidig med at det er et stort oppgraderingsbehov i bygningsmassen. Svært ofte ligger det begrensninger i prosjektet som gjør det umulig å tilfredsstille enkelte minimumskrav til komponenter. I tilfellet Åssida Borettslag er kuldebroer i konstruksjonen i terrasseblokkene et eksempel på en slik begrensning. For øvrig har verken rekkehusene eller terrasseblokkene noen enkel bygningsgeometri, og ombygging til passivhus vil derfor by på mange praktiske problemer når det er snakk om utvendig etterisolering av vegger og tak etc. med store isolasjonstykkelser (20-30 cm). Videre er ikke oppgraderingsbehovet ved Åssida Borettslag på dette tidspunktet (eller på de neste årene) så stort at det rettferdiggjør en total ombygging av bygningene. Disse forholdene medfører at ombygging til (nesten) passivhus standard blir omfattende og kostbart, og Multiconsult anbefaler derfor ikke dette alternativet. Når det gjelder alternativ 2 og 3 så slår disse ut forskjellig for terrasseblokker og rekkehus: Terrasseblokker: Alternativ 2 er en light-versjon av Alternativ 1 der vi hovedsakelig har redusert isolasjonstykkelsen, og viser seg faktisk å være mindre lønnsomt enn Alternativ 1. I Alternativ 3 er både etterisolering av vegger og gulv og nytt ventilasjonsanlegg fjernet, og det er dermed mye mer lønnsomt. Siden beboerne i terrasseblokkene ikke opplever nevneverdige plager med kalde hus / lite isolasjon og trekk anbefales det å gå for alternativ 3 i terrasseblokkene. Rekkehusene: For rekkehusene ligner alternativ 3 mer på 2, og de største forskjellene er at vi har utelatt nytt balansert ventilasjonsanlegg og etterisolering av gulv på grunn, samt at det ikke gjøres så omfattende endringer på oppvarmingsanlegget. Disse er fjernet fordi de er de mest kostnadsdrivende tiltakene. Alternativ 3 er mer lønnsomt, enklere å gjennomføre og vil gi et energibehov på nivå med det nye boliger har i dag. Problemet er at man i Alternativ 3 ikke får gjennomført etterisolering av kalde gulv på grunn, som viser seg å være et problem for flere av beboerne. Det vil imidlertid være veldig kostbart å gjøre noe med dette som et felles prosjekt for alle rekkehusene, fordi det medfører at man må inn og rive og gjenoppbygge alle gulv, fast innredning, innerdører etc. i alle leiligheter. Da anbefales det heller at hver enkelt beboer velger løsninger som gir varmere gulv (varmekabler, isolasjonsmatter etc.) når gulvet allikevel skal skiftes neste gang. Man bør også forsøke å unngå bruk av kalde gulvoverflater som fliser, betong og tynne gulvbelegg, og heller velge treverk, laminat, tepper eller lignende for å øke komforten på disse gulvene. Alternativ 3 inneholder allikevel utvendig etterisolering av kjellermurer og ringmurer, som også vil hjelpe en del mot det nåværende problemet med kalde gulv /nl 20. september 2011 Side 8 av 17

9 Vedlegg 1 Beskrivelse av alternativene Nedenfor følger en detaljert beskrivelse av de nødvendige arbeidene: Alternativ 1 Terrasseblokk Påforet isolasjon med stenderverk og korrugerte stålplater på gavlvegg rives og erstattes med nytt isolasjonssjikt av med trykkfast mineralull (Rockwool Flex system eller lignende) i 300 mm tykkelse. Isolasjonsplatene festes med lange gjennomgående skruer som skrus igjennom en lekt og festes i eksisterende betongkonstruksjon. Enkel platekledning monteres med luftet sjikt bak og vindsperre. Gesims og beslag må endres i toppen Langvegger mot terrasser på begge sider isoleres utvendig med 150 mm isolasjon (Rockwool Flex system eller lignende). Isolasjonsplatene festes med lange gjennomgående skruer som skrus igjennom en lekt. Nytt panel monteres med luftet sjikt bak som eksisterende. Isolasjonen på taket suppleres med 200 mm isolasjon og ny takpapp. Etterisolering av taket medfører at det må bygges om fra oppforet tretak til kompakt tak, samt at parapet, sluk, soilrør, ventilasjonsavkast og andre installasjoner på taket må endres. Kompakt tak er en vesenlig mer fuktsikker løsning sammenlignet med oppforet tretak. Isolering av gulv mot parkeringskjeller på undersiden med vacuumisolasjon. Isolasjonsplatene har mm tykkelse og limes på fra undersiden og holdes på plass av plater som skrues opp i trelekter som monteres i betongen. Vacuumisolasjonsplatene må kjøpes ferdig kuttet etter mål. Alle vinduer og ytterdører fjernes og erstattes med nye. Det monteres superisolerende vinduer med trelags glass, krypton gassfylling og superisolert trekarm. Vinduene må være åpningsbare og plasseres med samme avstand fra utvendig panel, og må derfor flyttes ut i veggen. På gavlvegger monteres vinduene på vinkler i isolasjonssjiktet, mens på langveggene kan vinduene trolig plasseres med opplegg på eksisterende konstruksjon. Eksisterende ventilasjonsanlegg rives og erstattes med adskilte enheter for balansert ventilasjon i hver leilighet. Tilluft hentes igjennom yttervegg i hver leilighet, mens avkastluft føres over tak via føringssjaktene for det gamle ventilasjonsanlegget. Dette vil si at hele ventilasjonsanlegget legges om, selv om det iht. vedlikeholdsplan ikke er direkte behov for dette. Elektrisk romoppvarming i form av panelovner og varmekabler på bad beholdes som det er. Montering av solfangere og luft-vann varmepumpe for oppvarming av tappevann i eksisterende varmtvannsberedere. Solfangerne monteres på taket med isolerte føringsrør ned til varmtvannsberedere i kjeller. Varmepumpe kan for eksempel monteres i kjeller og benytte varme fra parkerte biler etc /nl 20. september 2011 Side 9 av 17

10 Rekkehus: Eksisterende panel, sløyfer, lekter og vindusomramminger rives. Det monteres tynne OSB plater utenpå eksisterende stenderverk før utvendig isolering av vegger med 250 mm har mineralull (Rockwool Flex system eller lignende). Isolasjonsplatene festes med lange gjennomgående skruer som skrus igjennom en lekt og ny vindsperre. Nytt panel monteres med luftet sjikt som eksisterende. Raft og takutstikk må bygges ut for å oppnå samme visuelle uttrykk som eksisterende. Isolasjonen på taket suppleres med 200 mm isolasjon og ny takpapp. Dette bør fortrinnsvis kunne gjøres uten å rive den gamle takpappen for å unngå behov for telt under byggeperioden og redusere kostnadene. Etterisolering av taket medfører også at soilrør og gjennomføringer i taket må bygges om. Der det er kjeller må det graves opp rundt ytterveggene. Eksisterende kjellervegger isoleres utvendig med 200 mm isolasjon (XPS eller tilsvarende). Det monteres ny fuktsikring rundt muren og dreneringen fornyes. Isolasjonen pusses med system for puss på isolasjon over bakkenivå. Gulv i sokkeletasje og gulv på grunnen isoleres med mm vakumisolasjonsplater på oversiden der dette er mulig (ikke bad og våtrom). Arbeidene må utføres innenfra og medfører at alle gulv må tas opp og legges på nytt. Vakumisolasjonsplatene må kjøpes ferdig kuttet etter mål. Det forutsettes at tiltaket ikke reduserer takhøyden innvendig med mer enn 50 mm, men det er fare for at tiltaket medfører at etasjehøyden blir lav. Tiltaket vurderes som meget kostbart på grunn av at det medfører store inngrep i innredning og innvendige overflater i boligene. Alle vinduer og ytterdører fjernes og erstattes med nye. Det monteres superisolerende vinduer med trelags glass, krypton gassfylling og superisolert trekarm. Vinduene må være åpningsbare og plasseres med samme avstand fra utvendig panel som tidligere, og må derfor flyttes ut i veggen. Vinduene monteres på vinkler i isolasjonssjiktet. Vindsperre rundt vinduene utføres med mansjetter i produktsystem godkjent for dette. Eksisterende ventilasjonsanlegg (avtrekksvifter) rives, tilluftsluker tettes og dette erstattes med adskilte enheter for balansert ventilasjon i hver leilighet. Tilluft hentes igjennom yttervegg i hver leilighet, mens avkastluft føres over tak. Panelovner fjernes. Varmekabler i på bad og lignende beholdes. Det monteres en luft-luft varmepumpe for hver enhet som står for romoppvarming utenom på bad. Det monteres solfangere på taket i hver leilighet som dekker 50 % av tappevannbehovet. Elektrisk varmeelement for topplast /nl 20. september 2011 Side 10 av 17

11 Alternativ 2 Terrasseblokk Påforet isolasjon med stenderverk og korrugerte stålplater på gavlvegg rives og erstattes med nytt isolasjonssjikt av med trykkfast mineralull (Rockwool Flex system eller lignende) i 200 mm tykkelse. Isolasjonsplatene festes med lange gjennomgående skruer som skrus igjennom en lekt og festes i eksisterende betongkonstruksjon. Enkel platekledning monteres med luftet sjikt bak og vindsperre. Gesims og beslag må endres i toppen Isolasjonen på taket suppleres med 150 mm isolasjon og ny takpapp. Etterisolering av taket med denne isolasjonsmengden medfører trolig at det må bygges om fra oppforet tretak til kompakt tak, samt at parapet, sluk, soilrør, ventilasjonsavkast og andre installasjoner på taket må endres. Kompakt tak er en vesenlig mer fuktsikker løsning sammenlignet med oppforet tretak. Alle vinduer og ytterdører fjernes og erstattes med nye. Det monteres superisolerende vinduer med trelags glass, argongass-fylling og superisolert trekarm. Vinduene må være åpningsbare og plasseres med samme avstand fra utvendig panel, og må derfor flyttes ut i veggen. På gavlvegger monteres vinduene på vinkler i isolasjonssjiktet, mens på langveggene kan vinduene trolig plasseres med opplegg på eksisterende konstruksjon. Eksisterende ventilasjonsanlegg rives og erstattes med adskilte enheter for balansert ventilasjon i hver leilighet. Tilluft hentes igjennom yttervegg i hver leilighet, mens avkastluft føres over tak via føringssjaktene for det gamle ventilasjonsanlegget. Dette vil si at hele ventilasjonsanlegget legges om, selv om det iht. vedlikeholdsplan ikke er direkte behov for dette. Elektrisk romoppvarming i form av panelovner og varmekabler på bad beholdes som det er. Montering av solfangere og luft-vann varmepumpe for oppvarming av tappevann i eksisterende varmtvannsberedere. Solfangerne monteres på taket med isolerte føringsrør ned til varmtvannsberedere i kjeller. Varmepumpe kan for eksempel monteres i kjeller og benytte varme fra parkerte biler etc /nl 20. september 2011 Side 11 av 17

12 Rekkehus: Eksisterende panel, sløyfer, lekter og vindusomramminger rives. Det monteres tynne OSB plater utenpå eksisterende stenderverk før utvendig isolering av vegger med mm har mineralull (Rockwool Flex system eller lignende). Isolasjonsplatene festes med lange gjennomgående skruer som skrus igjennom en lekt og ny vindsperre. Nytt panel monteres med luftet sjikt som eksisterende. Raft og takutstikk må bygges ut for å oppnå samme visuelle uttrykk som eksisterende. Isolasjonen på taket suppleres med 150 mm isolasjon og ny takpapp. Dette bør fortrinnsvis kunne gjøres uten å rive den gamle takpappen for å unngå behov for telt under byggeperioden og redusere kostnadene. Etterisolering av taket medfører også at soilrør og gjennomføringer i taket må bygges om. Der det er kjeller må det graves opp rundt ytterveggene. Eksisterende kjellervegger isoleres utvendig med 100 mm isolasjon (XPS eller tilsvarende). Det monteres ny fuktsikring rundt muren og dreneringen fornyes. Isolasjonen pusses med system for puss på isolasjon over bakkenivå. Alle vinduer og ytterdører fjernes og erstattes med nye. Det monteres superisolerende vinduer med trelags glass, argongass-fylling og superisolert trekarm. Vinduene må være åpningsbare og plasseres med samme avstand fra utvendig panel som tidligere, og må derfor flyttes ut i veggen. Vinduene monteres på vinkler i isolasjonssjiktet. Vindsperre rundt vinduene utføres med mansjetter i produktsystem godkjent for dette. Eksisterende ventilasjonsanlegg (avtrekksvifter) rives, tilluftsluker tettes og dette erstattes med adskilte enheter for balansert ventilasjon i hver leilighet. Tilluft hentes igjennom yttervegg i hver leilighet, mens avkastluft føres over tak. Panelovner og varmekabler i på bad og lignende beholdes. De beboere som har installert luft-luft varmepumpe beholder denne. Det monteres solfangere på taket i hver leilighet som dekker 50 % av tappevannbehovet /nl 20. september 2011 Side 12 av 17

13 Alternativ 3 I alternativ 3 er det lagt mer vekt på forbedring av innemiljø sammen med de mest nødvendige energitiltakene, og dette er sett nærmere i sammenheng med borettslagets behov for vedlikehold de neste 10 årene (ref. vedlikeholdsplan av 28. apr. 08). Nedenfor følger en beskrivelse av de nødvendige arbeidene med angivelse av anbefalt ca. tidspunkt for å gjennomføre tiltaket: Tiltak Terrasseblokker Skifte ut varmtvannsberedere og legge om til oppvarming av tappevann med varmepumpe. (Varmepumpe på avtrekksluft fra boliger eller parkeringsgarasje, eller bergvarmepumpe. Solfanger kan også vurderes) Nye energisparende lysarmaturer med bevegelsessensor i fellesarealer. Fornye ventilasjonsanlegg. Nye vifter og avansert styringssystem for tilstedeværelse. Bør vurderes tilkoblet varmepumpe på avtrekksluften som varmer tappevann. Vinduer skiftes til 3-lags superisolerende ruter. Dører skiftes også. Det forventes at prisen på denne typen ruter vil være vesentlig redusert i 2018 kontra i dag. Etterisolering av tak. 100 mm etterisolering ved skifte av takpapp. Rekkehus Beboere anbefales å selv bytte innvendig gulvbelegg på grunn (+ evt varmekabler) for å bedre komforten Luft-luft varmepumpe monteres der det ikke allerede er montert. Full etterisolering og tetting av rekkehusene kombinert med skifte av drenering, nye vinduer og dører, ny takpapp og nytt panel. Utvendig isolering av vegger med 100 mm hard mineralull Isolasjonen på taket suppleres med 100 mm isolasjon og ny takpapp. Utvendig isolering av ringmur og kjellermurer, ses i sammenheng med bytte av drenering (ikke nødvendig på alle) 100 mm isolasjon. Vinduer og dører skiftes til 3-lags superisolerende ruter /nl 20. september 2011 Side 13 av 17

14 Vedlegg 2 Resultater energiberegning Oppvarming [kwh/m²] Totalt netto energibehov [kwh/m²] Totalt levert energibehov [kwh/m²] Alternativ 0: Som eksisterende Energibereging iht NS 3031 Alternativ 1: Passivhus Energibereging iht NS 3700 Alternativ 2: Mellomnivå Energibereging iht NS 3700 Alternativ 3: Energibereging iht NS 3031 Rekkehus Rekkehus Rekkehus Rekkehus Totalt behov levert energi [kwh/m²år] Terrassebl Eksist. Rekkehus Eksist. Alt. 1 Rekkehus. Alt. 1 Alt. 2 Rekkehus. Alt. 2 Alt. 3 Rekkehus. Alt. 3 Levert energi /nl 20. september 2011 Side 14 av 17

15 Vedlegg 3 Kostnadsberegning ALT1 - Passivhus Alle priser inkl. mva. Tiltak Oppgradering Areal, m2 Pris per m2 Kostnad Vedlikehold Kostnad per Fratrekk m² BRA Nødvendig vedlikehold, fratrukket Pris per m2 Vedlikeholdsplan Merkostnad Merkost per Merkostnad m2 BRA Terrasseblokk T11 Ny isolasjon gavlvegg 300 mm flex 340 kr kr kr - kr Isolasjon langvegger 150 mm flex 501 kr kr Bytte panel kr kr kr Isolasjon tak 200 mm + tekking 586 kr kr Ny tekking kr kr kr Isolasjon gulv 30 mm vacuum 586 kr kr kr - kr Vinduer 287 kr kr kr kr kr Verandadører 64 kr kr kr kr kr Dører 10 kr kr kr kr kr Balansert ventilasjon kr 800 kr Skifte vifter, fra vedlikeholdsplan kr kr Solfangere 35 kr kr kr - kr Luft-vann varmepumpe kr kr - kr Rigg og drift 10 % kr % kr kr SUM kr kr kr kr kr Støtte fra ENOVA 600 SUM etter støtte kr kr Rekkehus B8 Isolasjon alle vegger o.t. 250 mm flex 546 kr kr Bytte panel kr kr kr Drenering og 200mm isolasjon under terreng 150 kr kr Bytte drenering kr kr kr Isolasjon tak 200 mm + tekking 275 kr kr Ny tekking kr 800 kr kr Isolasjon gulv 30 mm vacuum 244 kr kr kr - kr Vinduer 147 kr kr kr kr kr Verandadører 5 kr kr kr kr kr Dører 10 kr kr kr kr kr Balansert ventilasjon 766 kr 900 kr kr Riving panelovner kr kr - kr Solfangere 23 kr kr Luft-luft varmepumpe 5 kr kr kr - kr Rigg og drift 10 % kr % kr kr SUM kr kr kr kr kr Støtte fra ENOVA 600 SUM etter støtte kr kr /nl 20. september 2011 Side 15 av 17

16 ALT2 - Lavenergihus Alle priser inkl. mva. Tiltak Oppgradering Areal, m2 Pris per m2 Kostnad Vedlikehold Kostnad per Fratrekk m² BRA Nødvendig vedlikehold, fratrukket Pris per m2 Vedlikeholdsplan Merkostnad Merkost per Merkostnad m2 BRA Terrasseblokk T11 Ny isolasjon gavlvegg 200 mm flex 340 kr kr kr - kr Isolasjon tak 150 mm + tekking 586 kr kr Ny tekking kr kr kr Vinduer 287 kr kr kr kr kr Verandadører 64 kr kr kr kr kr Dører 10 kr kr kr kr kr Balansert ventilasjon kr 800 kr Skifte vifter, fra vedlikeholdsplan kr kr Solfangere 35 kr kr kr - kr Luft-vann varmepumpe kr kr - kr Rigg og drift 10 % kr % kr kr SUM kr kr kr kr kr Støtte fra ENOVA SUM etter støtte kr kr Rekkehus B8 Isolasjon alle vegger o.t mm flex 546 kr kr Bytte panel kr kr kr Drenering og 100 mm isolasjon under terreng 150 kr kr Bytte drenering kr kr kr Isolasjon tak 150 mm + tekking 275 kr kr Ny tekking kr 800 kr kr Vinduer 147 kr kr kr kr kr Verandadører 5 kr kr kr kr kr Dører 10 kr kr kr kr kr Balansert ventilasjon 766 kr 900 kr kr Solfanger 23 kr kr kr - kr Luft-luft varmepumpe 5 kr kr kr - kr Rigg og drift 10 % kr % kr kr SUM kr kr kr kr kr Støtte fra ENOVA 600 SUM etter støtte kr kr /nl 20. september 2011 Side 16 av 17

17 ALT3 - Lønnsomme tiltak Alle priser inkl. mva. Tiltak Oppgradering Areal, m2 Pris per m2 Kostnad Vedlikehold Kostnad per Fratrekk m² BRA Nødvendig vedlikehold, fratrukket Pris per m2 Vedlikeholdsplan Merkostnad Merkost per Merkostnad m2 BRA Terrasseblokk T11 Isolasjon tak 150 mm + tekking 586 kr kr Ny tekking kr 800 kr kr Vinduer 287 kr kr kr kr kr Verandadører 64 kr kr kr kr kr Dører 10 kr kr kr kr kr Oppgradering ventilasjonsanlegg kr Skifte vifter, fra vedlikeholdsplan kr kr Luft-vann varmepumpe tappevann kr kr - kr Rigg og drift 10 % kr % kr kr SUM kr kr kr kr kr 647 Støtte fra ENOVA 0 SUM etter støtte kr kr 647 Rekkehus B8 Isolasjon alle vegger o.t. 100 mm flex 546 kr kr Bytte panel kr kr kr Drenering og 100 mm isolasjon under terreng 150 kr kr Bytte drenering kr kr kr Isolasjon tak 100 mm + tekking 275 kr kr Ny tekking kr 800 kr kr Vinduer 147 kr kr kr kr kr Verandadører 5 kr kr kr kr kr Dører 10 kr kr kr kr kr Luft-luft varmepumpe 5 kr kr kr - kr Rigg og drift 10 % kr % kr kr SUM kr kr kr kr kr Støtte fra ENOVA 0 SUM etter støtte kr kr /nl 20. september 2011 Side 17 av 17

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

Åssida borettslag. Energi og vedlikeholdstiltak.

Åssida borettslag. Energi og vedlikeholdstiltak. Åssida borettslag Energi og vedlikeholdstiltak. Energi og vedlikeholdstiltak Styrets ansvar Styrets arbeid Kort beskrivelse av byggene Styrets anbefaling Alternativ 4 Totale kostnader alternativ 4 Fordeling

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka. VVS-dagene 2010 Lillestrøm, 21. oktober 2010 Michael Klinski, Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Myhrerenga borettslag rehabiliterer etter passivhus- konseptet t SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger i Norge

Detaljer

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Michael Klinski, Peter G. Schild, Karine Denizou 1 Nordre Gran BRL 7 blokker fra 1977-79

Detaljer

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing?

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing? Miljø Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken Hvorfor energisparing? Drivhuseffekten global oppvarming klimakatastrofer Fossile energikilder tømmes kommende global

Detaljer

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Lavenergiløsninger Tema boliger Bergen, 23. februar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Med bidrag fra Ingvild Røsholt og Louise Halkjær Pedersen, Arkitektskap

Detaljer

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Figur 1 Situasjonskart Figur 2 Fasade mot hage På øvre Nausthaugen i Grong er det planlagt 10 miljøvennlige lavenergiboliger i rekkehus, 2 rekker

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

Sluttrapport nov. 2006

Sluttrapport nov. 2006 Sluttrapport nov. 2006 Terrassehusene - Stjørdall Rehabilitterri ing med fforrmål l 50% rreduksjjon av enerrgi ifforrbrrukett Stjørdals landemerke fra 1970, de tre meget synlige terrasseblokkene i lia

Detaljer

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Lavenergiløsninger Tema boliger Oslo, 9. oktober 2009 Arkitekt Michael Klinski 1 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Eksempler på oppgradering

Eksempler på oppgradering NBEF Eksempler på oppgradering Trond Stupstad, Kruse Smith AS Oslo 2. november 2011 Fra idé til virkelighet NØKKELINFORMASJON Omsetning 2010: 3,1 milliarder Ansatte: 1000 HAUGESUND STAVANGER FORUS Forretningsområder:

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive?

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive? Norsk bygningsfysikkdag 29.11.2011, Oslo Oppgradering av 80-tallshus til passivhusnivå i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF Hvilke tiltak er mest effektive? Hvilke tiltak er mest lønnsomme? Energibruk

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Hvilke krav til gode løsninger?

Hvilke krav til gode løsninger? Hvilke krav til gode løsninger? Strenge krav mange muligheter Handler derfor om å å prioritere ulike funksjonskrav i bygget. Energi, Sol, Støy, Brann og levetid? Optimale løsninger oppnås med helhetlig

Detaljer

ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS. Når målet er bygninger med lavt energiforbruk

ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS. Når målet er bygninger med lavt energiforbruk www.bgm.no ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS Når målet er bygninger med lavt energiforbruk Hvem er vi? 25.03.2010 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 3 Energimerkeordningen er det viktigste tiltak myndighetene

Detaljer

Energikonsepter for oppgradering av boligblokker -Myhrerenga og Tollåsenga

Energikonsepter for oppgradering av boligblokker -Myhrerenga og Tollåsenga Energikonsepter for oppgradering av boligblokker -Myhrerenga og Tollåsenga REBO 09.04.2013 Tommy Kleiven, siv.ark. dr.ing. Innhold Brorparten av morgendagens bygg er allerede bygget Myhrerenga borettslag,

Detaljer

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening Energi nye løsninger Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Boligprodusentenes Forening Mål: å arbeide for forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser å representere 2/3 av boligproduksjonen i Norge

Detaljer

Utfordringer knyttet til nye energikrav. Tema

Utfordringer knyttet til nye energikrav. Tema Utfordringer knyttet til nye energikrav Dr.ing. Lars Myhre Fagansvarlig Mesterhus Norge Tema Fuktsikre takkonstruksjoner Yttervegger Ringmur med trinnfri atkomst (universell utforming) Yttervegger mot

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule 1 Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule Beskrivelsen er nummerert iht. NS3450. Innhold: 00 Bygningsteknisk arbeid generelt 01 Rigg og Drift 09 Murerarbeid 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer

Detaljer

YT-01 - YT-04 Isolerte tak

YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 Sperretak m/ vindsperre og luftet sjikt Innvendig etterisolering Ingen omfattende utvendige tiltak Generelt Gjelder for takkonstruksjoner der undertak og vindsperre er

Detaljer

Opprustning mot passivhusstandard

Opprustning mot passivhusstandard Opprustning mot passivhusstandard Bergensk bærekraft tre og nye utfordringer til byggebransjen Konferanse i Bergen, 4. juni 2010 Arkitekt Michael Klinski, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger

Detaljer

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger Etterisolering av bygninger Oppgradering til lavenergistandard Løsninger - Anbefalinger Trond Bøhlerengen, Byggmakker fagdag januar mars 2009 1 Byggforskserien Papir CD Internett bare må ha det. Fortløpende

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhuset Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av:

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhuset Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av: Passivhuset Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset 2011-2012 IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Utarbeidet av: Bilder: KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Tysk definisjon: Komfortabelt inneklima kan oppnås uten spesielt oppvarmingssystem

Detaljer

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Oppgradering av boliger Litt om oss. Utfordringer Muligheter og eksempler Årene som kommer Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i 1 Litt

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Seniorrådgiver energi Marit Thyholt, Skanska Norge 1 Skanska Teknikk - Miljøriktig bygging Innhold Om Nordahl Bruns gate 2 og arkitektkonkurransen Hvordan

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper Litt om oss. Utfordringer Beslutningsprosesser Muligheter og eksempler Årene som kommer Norsk bygningsfysikkdag - 29. november, 2011 Øyvind Bodsberg, Litt

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 14.08.2013 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Plantegninger 2. Enkel energivurdering 3. Aktsomhetsrapport 4. Radonmåling

Detaljer

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Myhrerenga Borettslag, Skjedsmo Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Nøkkelinformasjon Byggherre: Myhrerenga Borettslag/USBL Arkitekt: Arkitektskap Rådgivende VVS: Norconsult

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer

Eksempler på løsninger Passivhus/lavenergi Må nye bygg reises I telt -

Eksempler på løsninger Passivhus/lavenergi Må nye bygg reises I telt - Eksempler på løsninger Passivhus/lavenergi Må nye bygg reises I telt - Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Centre of Zero Emission Buildings Byggforsk Disposisjon Noen få internasjonale eksempler Norske eksempler

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Passivhusseminar Grimstad 25.september 07. Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest. Side 1

Passivhusseminar Grimstad 25.september 07. Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest. Side 1 Passivhusseminar Grimstad 25.september 07 Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest Side 1 Løvåshagen pilotprosjekt Forkantsatsing 2,5 års samarbeid Tema: Passivhus, UU og Byggeskikk Kompetansetilskudd

Detaljer

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Teknisk vinteruke 2007: NYE ENERGIKRAV TIL BYGNINGER Byggdetaljer som oppfyller energikravene - Britt Galaasen Brevik, programleder Byggforskserien - Ole Mangor-Jensen Leder Kunnskapssystemer

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Bodøsjøen borettslag 3. November 2015 Ved styret; Kari Nystad-Rusaanes (styreleder) Ulf Nilsen (nestleder) Hege Nilsen (styremedlem) Lillian Egren (styremedlem) Tor Bjørndal

Detaljer

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG Energimerking skjer normalt elektronisk ved å logge seg inn på www.energimerking.no. Papirskjemaet er for dem som ikke kan bruke den elektroniske løsningen. For detaljert

Detaljer

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no Strategisk analyse for oppgradering 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no 1 Agenda Strategisk analyse teori og bakgrunn Nordisk forskningsprosjekt SURE Veileder for bærekraftig oppgradering

Detaljer

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union SINTEF Byggforsk 28.05.2015 Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter The Total Concept method for major reduction of energy

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga BRL

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga BRL Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga BRL Frokostmøte Brød og miljø Oslo, 6. mai 2009 Tor Helge Dokka Michael Klinski 1 Rehabilitering etter dagens standard blokkerer forbedring i flere tiår

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Kildeveien 20 C Postnr 0590 Sted Andels- /leilighetsnr. OSLO / Gnr. 86 Bnr. 597 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80216173 Bolignr. H0101 Merkenr. Dato Eier Innmeldt av Energimerket angir boligens

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Energieffektive løsninger. nå og for fremtiden

Energieffektive løsninger. nå og for fremtiden Skog og Tre 2011 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS Energieffektive løsninger. nå og for fremtiden Hvem er vi? 06.06.2011 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 2 Målsetting: Energieffektivt byggeri med større bruk

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Energikrav i TEK Konsekvenser og utfordringer Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

Tetteprodukter Monteringsveiledning

Tetteprodukter Monteringsveiledning 113790N-01 2014-01 Tetteprodukter Monteringsveiledning 1. Produktbeskrivelse Flexit tetteprodukter Flexit tetteprodukter består av en serie mansjetter som er tilpasset den enkelte komponent i ventilasjonsanlegget

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

Byggforskserien 2015 2016

Byggforskserien 2015 2016 Byggforskserien 2015 2016 Hva er gjort sist år og hva arbeider vi med nå Anders Kirkhus og Nan Karlsson 1 Hvordan finne Byggforskserien For å komme til forsiden av Byggforsk kunnskapssystemer: http://bks.byggforsk.no/

Detaljer

Energikrav og muligheter et innspill

Energikrav og muligheter et innspill NBEF-Kurs Oppgradering av bygninger, Oslo 1.-2. november 2011 Arkitekt Michael Klinski, SINTEF Byggforsk Energikrav og muligheter et innspill 1 Energisparepotensialet i byggsektoren (hele) Kilde: KRDs

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Østausa borettslag arrangeres 22.06.2016 kl. 18:00 i Grendehuset TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Bergen, 26. mai 2010 Magnar Berge, Høgskolen i Bergen

Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Bergen, 26. mai 2010 Magnar Berge, Høgskolen i Bergen Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Bergen, 26. mai 2010 Magnar Berge, Høgskolen i Bergen Agenda Definisjoner Prosjektmål Prosjekteringsprosess Status nå Byggetekniske løsninger Energiresultater Definisjoner

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Energioppgradering: Fra behov og argumenter til realisering. Hva er suksesskriteriene for vellykket rehabilitering?

Energioppgradering: Fra behov og argumenter til realisering. Hva er suksesskriteriene for vellykket rehabilitering? Energioppgradering: Fra behov og argumenter til realisering. Hva er suksesskriteriene for vellykket rehabilitering? 2013 04 09 Anne Gunnarshaug Lien, Seniorrådgiver SINTEF Byggforsk Bedre energistandard

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Grindhaugvegen 65 Postnr 5259 Sted Andels- /leilighetsnr. HJELLESTAD / Gnr. 106 Bnr. 618 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 139542835 Bolignr. H0101 Merkenr. Dato Eier Innmeldt av Energimerket angir

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

Referansegruppa anbefaler at det alt vesentlige av tiltakene som anbefales for blokkene iverksettes snarest.

Referansegruppa anbefaler at det alt vesentlige av tiltakene som anbefales for blokkene iverksettes snarest. Referansegruppa, anbefaling om vedlikehold Oslo 07.04.2014 Arkiv nummer: 38 2 Til: Styret Fra: Referansegruppa Sammendrag og konklusjoner Referansegruppa anbefaler at generalforsamlingen gir styret fullmakt

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Promotion of European Passive Houses European Commission PEP. Norway

Promotion of European Passive Houses European Commission PEP. Norway PEP Norway Introduksjon Hva er PEP? PEP, som står for Promotion of European Passive Houses er et Europeisk samarbeidsprosjekt støttet av EU-kommisjonen - Directorate General for Energy and Transport. Hvorfor

Detaljer

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak GLAVA KOMPAKTE TAK Rehabilitering av tak 2 / Etterisoler ETTERISOLER DET GAMLE TAKET DET LØNNER SEG! Askimhallen ble utbedret med omtekking av tak. I det eksisterende taket lå det 150 mm mineralull. Dette

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

Skovbakken borettslag. Beboermøte 8. september 2014

Skovbakken borettslag. Beboermøte 8. september 2014 Skovbakken borettslag Beboermøte 8. september 2014 Agenda Byggestyret - Økonomi Overordnet oversikt over "FutureBuilt" (videre kalt "Stort prosjekt") Overordnet oversikt over "Alternativt forslag" (videre

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer