Slik lykkes du med varme- pumpe i rehabiliteringsprosjekter i større bygninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik lykkes du med varme- pumpe i rehabiliteringsprosjekter i større bygninger"

Transkript

1 Slik lykkes du med varme- pumpe i rehabiliteringsprosjekter i større bygninger Jørn Stene Spesialist COWI AS, Divisjon bygninger Førsteamanuensis II NTNU, Energi- og prosessteknikk 1

2 Rehabiliteringsprosjekter med varmepumpe Nivå 1 Kun utskifting av eksisterende varmesentral, f.eks. oljefyringsanlegg Nivå 2 Nivå 1 + oppgradering av andre tekniske installasjoner inkl. ventilasjonssystem Nivå 3 Nivå 2 + oppgradering av bygningskropp kan gi (økt) kjølebehov MÅL Høy reell energisparing + lave vedlikeholds-/driftskostnader høy COP, høy energidekningsgrad, god driftssikkerhet 2

3 VP i rehab-prosjekter info og prosedyrer Bygning systemutforming og dimensjonering Effekt-/energibehov for klimaavhengige varmebehov og varmtvannsberedning Beregning (Simien) eller basert på effekt-/energimålinger (el., olje osv.) Tilgjengelige varmekilder energisparing, driftsegenskaper Uteluft, avkastluft, berg, jord, grunnvann, gråvann, sjøvann eller ferskvann Investering kontra årlig energisparing for varmepumpen Eksisterende varmesystem energisparing, driftsegenskaper Temperaturkrav, redusere temp.krav, innregulering, ombygging Prosjektering Overordnet systemløsning utforming Dimensjonering, aggregatvalg, spisslastsystem Regulering av varmepumpe samkjøring med spisslast Instrumentering/måling overtakelse, prøvedrift og kontinuerlig oppfølging 3

4 Forhold som påvirker drift av varmepumper Varmekilde og varmeopptakssystem Direkte / indirekte systemløsning varmevekslerdimensjonering Varmekildens temperaturnivå variasjoner Korrosivitet materialvalg Forurensninger, begroing osv. rengjøringsbehov Transportkapasitet (kj/m 3 K) Påriming avrimingsbehov (luft/vann-anlegg) Varmepumpeaggregat(er) Kuldemedium (arbeidsmedium) Kompressortype trykklasse, dellastregulering osv. Aggregatoppbygging ett-trinns, to-trinns, economizer, kaskade, EVI osv. Varmedistribusjonssystem varmtvannssystem Temperaturnivå, lastvariasjoner osv. 4

5 Dimensjonering av varmepumper Varmepumpens dim. varmeeffekt bestemmes i hht. Klimaavhengig behov romoppvarming, ventilasjonsluftoppvarming Klimauavhengig behov oppvarming av varmtvann (65-80 C) Varmepumper er karakterisert ved: Relativt høy spesifikk investeringskostnad (kr/år) Relativt lav årlig driftskostnad per kwh levert varme (kr/kwh år) Vanligvis lavere COP på dellast enn på fullast Optimal effektdektning gir lavest årskostnad (kr/år) Kapitalkostnad + driftskostnad + vedlikeholdskostnad 100% 75% 50% 25% Driftskostnader Kapitalkostnader Oppvarmingsystem med varmepumpe + spisslast Typisk optimal dimensjonering for varmepumpe 40 til 70 % av maks. netto effektbehov 0% Varmepumpe Kjelanlegg Prinsipielt eksempel på typisk kostnadsfordeling for varmepumpe og kjelanlegg 5

6 Konsekvenser av feildimensjonering Overdimensjonering Unødvendig høy investeringskostnad Høy årlig kapitalkostnad (kr/år) Marginalt høyere energisparing Hvis varmepumpen har «temperaturbegrensning» vil ikke energidekningsgraden øke ved høyere installert effekt ettersom anlegget ikke kan levere varme på kalde dager Dårligere regulerbarhet og lavere energivirkningsgrad ved dellast Høy årlig driftskostnad (kr/år) pga. relativt lav COP når anlegget går på redusert kapasitet Underdimensjonering Relativt lav investeringskostnad pga. moderat/lav effektdekningsgrad (b) Lav årlig kapitalkostnad (kr/år) Lavere energisparing enn for et optimalt dimensjonert anlegg Høy årlig driftskostnad (kr/år) pga. mye spisslastvarme øker ved «temperaturbegrensning» 6

7 Effekt-varighetsdiagram boligblokk Figur Ole Ø. Smedegård, COWI AS Relativ dekningsgrad (%) Utetemperatur ( C) Energi (%) Effekt (%) VV (%) Temp. ( C) DUT( C) Boligblokk TEK10 Oslo Varighet (timer) Simien-simulering BRA 3600 m 2, Oslo-klima TEK10 byggestandard 7

8 Effekt-varighetskurver boligblokk, Oslo TEK87+enøk TEK10 Økende andel av årlig varmebehov til varmtvannsberedning ved forbedret bygningskropp, dvs. ved overgang fra TEK87, TEK10 og til NS30701 (passivhusstandard) Viktig å fokusere både på høy COP og høy dekningsgrad ved varmtvannsberedning VV 25 % VV 40 % NS3700 VV 68 % OKTOBER 2012 COWI POWERPOINT PRESENTATION Figurer Ole Ø. Smedegård, COWI AS

9 Effekt-varighetskurver kontorbygg, Oslo TEK87+enøk TEK10 NS OKTOBER 2012 COWI POWERPOINT PRESENTATION Figurer Ole Ø. Smedegård, COWI AS

10 Valg av varmekilde varmeopptakssystem Uteluft Maksimal tilgjengelighet store temperaturvariasjoner Avtagende varmeytelse med synkende lufttemperatur Utfordringer pårimning/avriming, støy, levetid for utstyr Relativt lav investering (integrert) moderat energisparing Avkastluft (spillvarme) Tilgjengelig i bygg med avtrekksventilasjon relativt høyt temp. Utfordring kostnader for utnyttelse (indirekte systemløsning) Moderat investering høy energisparing Fjell/berg Gunstig temperaturnivå kan utnyttes til delvis frikjøling Krever tilstrekkelig plass til energibrønner usynlig installasjon Utfordringer korrekt dimensjonering, lading og årlig energibalanse Høy investering høy energisparing 10

11 Valg av varmekilde varmeopptakssystem Grunnvann Gunstig temperaturnivå meget velegnet til frikjøling Begrenset tilgang vanligvis indirekte systemløsning Utfordringer beleggdannelse/gjentetting/begroing, setninger Moderat investering høy energisparing Sjøvann Gunstig temperaturnivå kan normalt benyttes til frikjøling Tilgang langs kysten indirekte eller direkte systemløsning Utfordringer kavitasjon, korrosjon, begroing, gjentetting Moderat/høy investering høy energisparing Gråvann (spillvarme) Relativt høy og meget stabil temperatur krever utjevningstank Utfordringer begroing, krevende mht. rengjøring Moderat investering høy energisparing 11

12 Driftsproblemer varmeopptakssystemer Gjenfrysing av luftfordamper Utfelling av jernoksid i grunnvannssystem Setningsskade i energibrønn Fouling i rørkjelvarmeveksler 12 Fouling i platevarmeveksler Slamutfelling i kloakkvarmeveksler

13 Varmepumper temperaturbegrensning Mindre aggregater (<60 kw) maks. utgående vanntemperatur HFK, væske/vann maks C, uteluft maks C ved DUT R407C, to-trinns-anlegg, uteluft/vann maks C Kaskade-anlegg, uteluft/vann maks. 80 C Større aggregater - maks. utgående vanntemperatur R407C og R410A, væske/vann maks. 50 C, uteluft maks. 40 C ved DUT R134a, væske/vann maks. 62 C R290, væske/vann maks. 50 C R717 (NH₃), væske/vann maks. ca C (28 bar) R717 (NH₃) og R134a, to-trinns maks C Kaskade-anlegg maks C R744 (CO₂), væske/vann og uteluft/vann maks C 13

14 Varmepumper temperaturbegrensning Utelufttemperatur ( C) Varmemodus Eksempel uteluft/vann-anlegg Driftsområde Utgående vanntemp. ( C) Standard R410A reversibel varmepumpe/kjølemaskin Nom. varmeytelse 150 kw Stopptemperatur: ca. -12 C t vann < 40 C ved t ute = -12 C t vann < 50 C ved t ute 0 C Trykkforhold og trykkgasstemp. begrenser kompressorens arbeidsområde Begrenset vanntemp. fra kond. red. varmelev. ved høye temperaturkrav 14

15 Utluft/vann-varmepumpe ytelse og COP Varmeytelse (kw) Eksempel Standard R410A varmepumpe/kjølemaskin Nom. varmeytelse 150 kw Utelufttemperatur ( C) COP og varmeytelse avtar med synkende utelufttemperatur (kildetemp.) COP (-) Utelufttemperatur ( C) 15

16 Effekt- og energidekning for varmepumper Netto effektbehov (%) Varmekilde uteluft Varmekilde vann, fjell Fjell, vann % effektdekning % energidekningsgrad Uteluft % effektdekning % energidekningsgrad Temperaturbegrensning vil redusere varmepumpens energidekningsgrad 16

17 Effektfaktor, årsvarmefaktor og energisparing Effektfaktor (COP) Prosentvis energisparing, DE Temperaturløft, Dt Årsvarmefaktor, SPF (-) Prosentvis energisparing DE beregnet i forhold til elektrisk oppvarming Ulineær sammenheng mellom årsvarmefaktor (SPF) og energisparing 17

18 SPF og energidekning relativ energisparing Rel. Relativ energisparing, DE (%) (%) ,0 4,0 SPF=2,0 3,5 SPF=2,5 3,0 2,5 SPF=3,0 SPF=3,5 2,0 SPF=4,0 SPF=5, Varmepumpens energidekning, DQ (%) a (%) Forenklet sammenlikning el. som referanse og som spisslast Varmepumpesystemets relative energisparing DE (%) gitt av: Årsvarmefaktor, SPF Energidekning, a Midlere virkningsgrad for spisslastanlegg, h DE 1 α SPF (1 α) 100 % η Årlig energisparing påvirkes i stor grad av energidekningen, a 18

19 Eksempel etterinstallasjon av varmepumpe 500 Figur Geir Eggen Effekt (kw) Effekt (kw) % Tilsatsvarme Effekt biobrenselanlegg Varighetskurve for effektbehov Klimaavhengig behov Energidekning fra pelletsanlegg Varighetskurve for utetemperatur Utetemperatur ( C) Temperatur ( C) 50 0 Varmt tappevann Varighet (døgn (døgn) 15 Oppgave installere varmepumpesystem i eksisterende bygning Gjennomføre teknisk/økonomisk optimalisering inkl. følsomhetsanalyse 19

20 Eksempel etterinstallasjon av varmepumpe Bergvarmepumpe (væske/vann) 225 kw Standard væskekjøleaggregat (isvannsmaskin) Arbeidsmedium R407C, maks. vanntemperatur 50 C Investeringer Komplett væske/vann-varmepumpe kr Energibrønner i fjell kr Rørinst., automatikk, el.arbeider og maskinrom kr Prosjektering og uforutsatte kostnader (20 %) kr SUM kr Levetid varmepumpeaggregat 15 år Levetid andre installasjoner 20 år Levetid energibrønner 40 år Energidekningsgrad Beregnes Årsvarmefaktor (SPF) Beregnes 20

21 Eksempel etterinstallasjon av varmepumpe Luft/vann-varmepumpe 225 kw Standard reversibel kjølemaskin med indirekte systemløsning Arbeidsmedium R410A, maks. vanntemp. 40/50 C ved -10/0 C Investeringer Komplett luft/vann-varmepumpeaggregat kr Innkledning/støydempning av fordamper kr Maskinrom/container, rørinst., automatikk kr Prosjektering og uforutsatte kostnader (20 %) kr SUM kr Levetid varmepumpeanlegg 10 år Levetid andre installasjoner 20 år Energidekningsgrad Beregnes Årsvarmefaktor (SPF) Beregnes 21

22 Eksempel etterinstallasjon av varmepumpe Berg-VP 1 (60/40 C) Energidekning VP 89 % Tilsatsvarme -10 SPF varmepumpe 3,8 SPF inkl. spisslast 2,9 Effekt (kw) Effekt (kw) Effekt biobrenselanlegg Varighetskurve for effektbehov Energidekning fra pelletsanlegg Varighetskurve for utetemperatur Temperatur ( C) Energisparing 65 % Varmepris (kr/kwh) 0,83 Berg-VP 2 (80/60 C) Energidekning VP 66 % SPF varmepumpe 3, SPF inkl. spisslast 1, Varighet (døgn (døgn) Energisparing 47 % Varmepris (kr/kwh) 0,98 Betydelig reduksjon i varmepumpens årlige varmeleveranse og energisparing ved bruk av standard varmepumpeaggregat og høytemperatur varmesystem 22

23 Eksempel luft/vann- vs. bergvarmepumpe Luft-VP 1 (60/40 C) Energidekning VP 75 % Tilsatsvarme -10 SPF varmepumpe 3,0 SPF inkl. spisslast 2,1 Effekt (kw) Effekt (kw) Effekt biobrenselanlegg Varighetskurve for effektbehov Energidekning fra pelletsanlegg Varighetskurve for utetemperatur Temperatur ( C) Energisparing 53 % Varmepris (kr/kwh) 0,78 Luft-VP 2 (80/60 C) Energidekning VP 45 % SPF varmepumpe 3, SPF inkl. spisslast 1, Varighet (døgn (døgn) Energisparing 25 % Varmepris (kr/kwh) 0,97 Betydelig reduksjon i varmepumpens årlige varmeleveranse og energisparing ved bruk av standard varmepumpeaggregat og høytemperatur varmesystem 23

24 Strategier for varmtvannsberedning Lite varmtvannsbehov (VV) VV dekkes av el.varmekolber, fjernvarme, kjelanlegg osv. Moderat varmtvannsbehov Varmepumpen forvarmer VV ettervarming med el.kolber eller spisslastvarme Forvarming med kondensator, dvs. vannet i varmedistribusjonskretsen Forvarmingsgraden, dvs. andel varme til VV fra varmepumpen, gitt av bl.a.: Varmtvannssystem temperaturkrav (65-80 C) Varmepumpen utforming, arbeidsmedium/utstyr (temperaturbegrensning) Høyt varmtvannsbehov Varmepumpen dekker hele VV-behovet (opp mot 100 % dekningsgrad) To-trinns varmtvannsberedning kondensator + overhetningsvarmveksler maks. 70 C CO 2 -varmepumpe kan varme forbruksvann opp til 95 C uten ettervarming 24

25 Eksempel CO₂ varmtvanns-varmepumpe Tveita borettslag 3 blokker med totalt 820 leiligheter fra 1969 Energisparing ved rehabilitering diverse tiltak Fra 280 til 140 kwh/(m 2 år) CO 2 -varmepumpe (2011) Norges første store CO 2 varmepumpeanlegg Avkastluft (22 C) fra sentralt anlegg som varmekilde Indirekte systemløsning med sekundærkrets Varme til felles varmtvannssystem i hver blokk 1000 liters seriekoblede varmtvannstanker 3 CO 2 -aggregater á 100 kw fra Green & Cool (Luleå) prosjektert av Kuldeteknisk AS, Tromsø Målt COP ca. 3,8-5,0 inkl. pumpearbeid 25

26 Eksempel CO₂ varmtvannsvarmepumpe 9 C CO 2 -varmepumpe 12 C 9 C Fordampere 22 C GK 12 C 22 C F 12 C Sekundærkrets med frostvæske Varmtvannstanker 55 C Pumpe 9 C 70 C 70 C 70 C Varmtvann Ekspansjonssystem 5 C 26

27 CO₂-varmepumper egnet til romoppvarming? 100,00 90,00 80,00 0,0015 s = 1,45 0,0020 s = 1,50 s = 1, R744 Ref :W.C.Reynolds: Thermodynamic Properties in SI DTU, Department of Energy Engineering s in [kj/(kg K)]. v in [m^3/kg]. T in [ºC] M.J. Skovrup & H.J.H Knudsen C A 30 C B 40 C C s = 1,60 s = 1,65 50 C 0,0030 s = 1,70 0,0040 D 0,0050 0,0060 0,0070 0,0080 0,0090 Pressure [Bar] Trykk (bar) 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20, v= 0,0030 v= 0,0040 x = 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,40 1,60 s = 1,00 1,20 1,80 30 v= 0,0060 v= 0, Enthalpy [kj/kg] 30 v= 0, v= 0,015 Spesifikk entalpi (kj/kg) s = 1, s = 1,80 15 Q COP 10 W 5 GK -10 s = 1,85 s = 1,90 0 s = 1, s = 2,00 30 s = 2,05 Q GK-A =100% Q GK-B = 83% Q GK-C = 56% s = 2,10 Q GK-D = 34% s = 2,15 s = 2,20 s = 2,25 s = 2,30 s = 2, ,010 0,015 COP A =4,3 (77%) 0,020 COP B =3,5 (71%) COP C =2,4 (58%) COP D =1,5 (31%) 0,030 Varmeytelse (Q GC ) og COP avtar med økende vanntemp. inn på gasskjøleren CO 2 -anlegg best til varmtvannsberedning og evt. lavtemp. varmesystemer 27

28 Kvalitetssikring av varmepumpeanlegg Overleveringsprøve med funksjons- og ytelsestest Teste funksjoner av alt levert utstyr og alle systemer Måle avgitt varme-/kjøleeffekt og tilført el.effekt beregne COP Evt. bot-/bonusordning ved hhv. negative og positive avvik Sikre at varmepumpeanlegget er i hht. tilbudet (spesifikasjon) Eventuell prøvedrift Oppfølging med videre innregulering av anlegget i 3-12 måneder Sikre at anlegget innreguleres for mest mulig "optimal" drift Energioppfølging Måle avgitt varme-/kjøleeffekt, tilført el.effekt m.m. beregne COP Måle alle relevante størrelser (temperaturer, trykk, volumstrøm) Avdekke evt. avvik og optimalisere anleggsoppbygging/-drift Sikre at anlegget går optimalt i hele sin levetid 28

29 Oppsummering konklusjon Varmepumper er en interessant løsning ved rehabilitering Erstatte eksisterende varmesentral større bygg, vannbåren varme Erstatte elektrisk oppvarming boliger, større bygg Viktige forhold for å sikre vellykkede anlegg Riktig dimensjonering Minimum årskostnad (investering + drift + vedlikehold) Valg av varmekilde prosjektering og drift av varmeopptakssystem Driftsproblemer gir redusert oppetid og lavere energisparing Temperatur ved varmeleveranse vs. varmepumpe Lavtemperatur varmesystem framfor høytemperatur system gir høyest effektfaktor (COP) Vurder alltid muligheter for å senke temperaturnivået Temperaturbegrensning for varmepumpe standard aggregater Moderat maks. temperaturgrense for varmeleveranse (50-60 C) Høytemperatur varmesystem lav energisparing og redusert levetid for varmepumpe Spesielt stor begrensning for luft/vann-varmepumper (40-50 C) 29

30 Takk for oppmerksomheten! VARMEPUMPE MAI 2013

31 VVS-konferansen mai, Stavanger COWI AS Flerfaglig rådgivende ingeniørselskap Bygninger Fra TEK10 til passivhus Alle fag inkl. varmepumper og kjøleanlegg Industri og energi Miljø og samfunn Samferdsel Vann Om COWI AS Hovedkontor i Danmark Trondheim ca. 180 ansatte Norge ca. 950 ansatte på 20 kontorsteder COWI-gruppen 6000 medarbeidere i 35 land MAI 2013

32 VVS-konferansen mai, Stavanger NTNU NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Hovedansvar for høyere teknologisk utdanning i Norge 7 fakulteter, 52 institutter studenter, halvparten innen tekniske fag Uteks Mastering. og 330 doktoring. per år Ca utenlandsstudenter Samarbeider tett med SINTEF NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk Termisk energi, Industriell prosessteknikk, Strømningsteknikk, og Energiforsyning og klimatisering av bygninger Anvendt varmepumpeteknikk TEP4260 og TEP MAI 2013

Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger

Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Avdeling Energiprosesser 2000 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INNLEDNING...3 1.1 Hovedprinsipp og virkemåte...3 1.2

Detaljer

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF TEKNISK RAPPORT Energiforskning SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger SINTEF Energiforskning AS SAKSBEARBEIDER(E) Jørn Stene og Marit Brånås Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

Energi fra overflatevann i Norge kartlegging av økonomisk potensial. Helge Smebye, Kirsti Midttømme, Jørn Stene; NGI OPPDRAGSRAPPORT A

Energi fra overflatevann i Norge kartlegging av økonomisk potensial. Helge Smebye, Kirsti Midttømme, Jørn Stene; NGI OPPDRAGSRAPPORT A i Norge kartlegging av økonomisk Helge Smebye, Kirsti Midttømme, Jørn Stene; NGI 9 2011 OPPDRAGSRAPPORT A i Norge kartlegging av økonomisk Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Oppdragsrapport nr

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4 TR A6579 Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3

Detaljer

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Større varmepumpeanlegg i Norge En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Forord Interessen for varmepumpeanlegg brer om seg i Norge. Dette skyldes i første rekke at varmepumper er et miljøvennlig

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Energikilder og varmeløsninger

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Energikilder og varmeløsninger Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Energikilder og varmeløsninger Tema: Oppvarming Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 Innhold Valg av energikilde Elektrisk oppvarming Biobrensel

Detaljer

Energiforsyningsløsninger forlavenergi yrkesbygg i Norge

Energiforsyningsløsninger forlavenergi yrkesbygg i Norge Energiforsyningsløsninger forlavenergi yrkesbygg i Norge Jostein Wall Master i energi og miljø Innlevert: August 2012 Hovedveileder: Natasa Djuric, EPT Medveileder: Trygve Magne Eikevik, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9 Varmepumper Forord De siste årene har det vært en kraftig økning i salget av varmepumper i Norge. Hovedårsaken er at varmepumpeteknologien kan gi

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Nyhet! IVT Greenline HE. - Nå får du IVT varmepumper hos Ecoconsult IVT ES-9AW. nr. 3 2013. Professor Birkelandsvei 26A, 2081 Oslo

Nyhet! IVT Greenline HE. - Nå får du IVT varmepumper hos Ecoconsult IVT ES-9AW. nr. 3 2013. Professor Birkelandsvei 26A, 2081 Oslo nr. 3 2013 www.kulde.biz Nyhet! - Nå får du IVT varmepumper hos Ecoconsult IVT Greenline HE Væske/vann varmpepumper Lavenergiteknikk som bidrar til ytterligere besparing. DPC Dynamisk pumpestyring. IVT

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Gamlingen. Alternativer for dekning av energibehov, v2. 2013-09-23 Bjørn Sollie

Gamlingen. Alternativer for dekning av energibehov, v2. 2013-09-23 Bjørn Sollie Gamlingen Alternativer for dekning av energibehov, v2 2013-09-23 Innledning Dette dokument baseres til en viss grad på tidligere skrift «Mulig energileveranse fra Tjensvoll til Gamlingen» datert 2013-03-06.

Detaljer

nr. 6 2013 www.kulde.biz

nr. 6 2013 www.kulde.biz nr. 6 2013 www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal Innhold: 4 Leder: Hvordan blir 2014? 6 HFC-forbud vil koste 72 millarder Euro 8 Ny giv for NKF 10 Solfangere

Detaljer

nr. 1 2009 og VARMEPUMPER www.kulde.biz

nr. 1 2009 og VARMEPUMPER www.kulde.biz nr. 1 2009 og VARMEPUMPER www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper 4 Redaktøren har ordet - Festen er over, men det er tross alt mye kake igjen - Varmepumper er fornybar energi - Kulde er 25 år - Fylkeskommunen

Detaljer

Analyse av et kompaktaggregat med varmepumpe for lavenergi- og passivhus

Analyse av et kompaktaggregat med varmepumpe for lavenergi- og passivhus Analyse av et kompaktaggregat med varmepumpe for lavenergi- og passivhus Kristian Hegde Kluge Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Jørn Stene, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

INNEKLIMA /2015. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Litt unna pluss i Powerhouse på Kjørbo Side 4

INNEKLIMA /2015. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Litt unna pluss i Powerhouse på Kjørbo Side 4 KRØYERS PLADS I KØBENHAVN TORSPLAN 2 GK DANMARK MED PÅ VERDENS BESTE BOLIGBYGG. Side 20 SVERIGES FØRSTE BREEAM OUTSTANDING. Side 22 HØYHUS I PLUSS REHABILITERT KONTORBYGG I WIEN. Side 26 INNEKLIMA /2015

Detaljer

INNEKLIMA /2014. Første A-bygg på Lillehammer Side 8. Rehabiliterer til gullstandard i Göteborg Side 18. Heftig oppussing i Aarhus Side 21

INNEKLIMA /2014. Første A-bygg på Lillehammer Side 8. Rehabiliterer til gullstandard i Göteborg Side 18. Heftig oppussing i Aarhus Side 21 TEMA PASSIVHUS TEMA GK PROSJEKT LOVENDE TESTRESULTATER i Miljøhuset GK. Side 6 NORGES STØRSTE CO 2 -VARMEPUMPE til tappevannsproduksjon. Side 14 TOTALTEKNISK SERVICE HOS Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer