Slik lykkes du med varme- pumpe i rehabiliteringsprosjekter i større bygninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik lykkes du med varme- pumpe i rehabiliteringsprosjekter i større bygninger"

Transkript

1 Slik lykkes du med varme- pumpe i rehabiliteringsprosjekter i større bygninger Jørn Stene Spesialist COWI AS, Divisjon bygninger Førsteamanuensis II NTNU, Energi- og prosessteknikk 1

2 Rehabiliteringsprosjekter med varmepumpe Nivå 1 Kun utskifting av eksisterende varmesentral, f.eks. oljefyringsanlegg Nivå 2 Nivå 1 + oppgradering av andre tekniske installasjoner inkl. ventilasjonssystem Nivå 3 Nivå 2 + oppgradering av bygningskropp kan gi (økt) kjølebehov MÅL Høy reell energisparing + lave vedlikeholds-/driftskostnader høy COP, høy energidekningsgrad, god driftssikkerhet 2

3 VP i rehab-prosjekter info og prosedyrer Bygning systemutforming og dimensjonering Effekt-/energibehov for klimaavhengige varmebehov og varmtvannsberedning Beregning (Simien) eller basert på effekt-/energimålinger (el., olje osv.) Tilgjengelige varmekilder energisparing, driftsegenskaper Uteluft, avkastluft, berg, jord, grunnvann, gråvann, sjøvann eller ferskvann Investering kontra årlig energisparing for varmepumpen Eksisterende varmesystem energisparing, driftsegenskaper Temperaturkrav, redusere temp.krav, innregulering, ombygging Prosjektering Overordnet systemløsning utforming Dimensjonering, aggregatvalg, spisslastsystem Regulering av varmepumpe samkjøring med spisslast Instrumentering/måling overtakelse, prøvedrift og kontinuerlig oppfølging 3

4 Forhold som påvirker drift av varmepumper Varmekilde og varmeopptakssystem Direkte / indirekte systemløsning varmevekslerdimensjonering Varmekildens temperaturnivå variasjoner Korrosivitet materialvalg Forurensninger, begroing osv. rengjøringsbehov Transportkapasitet (kj/m 3 K) Påriming avrimingsbehov (luft/vann-anlegg) Varmepumpeaggregat(er) Kuldemedium (arbeidsmedium) Kompressortype trykklasse, dellastregulering osv. Aggregatoppbygging ett-trinns, to-trinns, economizer, kaskade, EVI osv. Varmedistribusjonssystem varmtvannssystem Temperaturnivå, lastvariasjoner osv. 4

5 Dimensjonering av varmepumper Varmepumpens dim. varmeeffekt bestemmes i hht. Klimaavhengig behov romoppvarming, ventilasjonsluftoppvarming Klimauavhengig behov oppvarming av varmtvann (65-80 C) Varmepumper er karakterisert ved: Relativt høy spesifikk investeringskostnad (kr/år) Relativt lav årlig driftskostnad per kwh levert varme (kr/kwh år) Vanligvis lavere COP på dellast enn på fullast Optimal effektdektning gir lavest årskostnad (kr/år) Kapitalkostnad + driftskostnad + vedlikeholdskostnad 100% 75% 50% 25% Driftskostnader Kapitalkostnader Oppvarmingsystem med varmepumpe + spisslast Typisk optimal dimensjonering for varmepumpe 40 til 70 % av maks. netto effektbehov 0% Varmepumpe Kjelanlegg Prinsipielt eksempel på typisk kostnadsfordeling for varmepumpe og kjelanlegg 5

6 Konsekvenser av feildimensjonering Overdimensjonering Unødvendig høy investeringskostnad Høy årlig kapitalkostnad (kr/år) Marginalt høyere energisparing Hvis varmepumpen har «temperaturbegrensning» vil ikke energidekningsgraden øke ved høyere installert effekt ettersom anlegget ikke kan levere varme på kalde dager Dårligere regulerbarhet og lavere energivirkningsgrad ved dellast Høy årlig driftskostnad (kr/år) pga. relativt lav COP når anlegget går på redusert kapasitet Underdimensjonering Relativt lav investeringskostnad pga. moderat/lav effektdekningsgrad (b) Lav årlig kapitalkostnad (kr/år) Lavere energisparing enn for et optimalt dimensjonert anlegg Høy årlig driftskostnad (kr/år) pga. mye spisslastvarme øker ved «temperaturbegrensning» 6

7 Effekt-varighetsdiagram boligblokk Figur Ole Ø. Smedegård, COWI AS Relativ dekningsgrad (%) Utetemperatur ( C) Energi (%) Effekt (%) VV (%) Temp. ( C) DUT( C) Boligblokk TEK10 Oslo Varighet (timer) Simien-simulering BRA 3600 m 2, Oslo-klima TEK10 byggestandard 7

8 Effekt-varighetskurver boligblokk, Oslo TEK87+enøk TEK10 Økende andel av årlig varmebehov til varmtvannsberedning ved forbedret bygningskropp, dvs. ved overgang fra TEK87, TEK10 og til NS30701 (passivhusstandard) Viktig å fokusere både på høy COP og høy dekningsgrad ved varmtvannsberedning VV 25 % VV 40 % NS3700 VV 68 % OKTOBER 2012 COWI POWERPOINT PRESENTATION Figurer Ole Ø. Smedegård, COWI AS

9 Effekt-varighetskurver kontorbygg, Oslo TEK87+enøk TEK10 NS OKTOBER 2012 COWI POWERPOINT PRESENTATION Figurer Ole Ø. Smedegård, COWI AS

10 Valg av varmekilde varmeopptakssystem Uteluft Maksimal tilgjengelighet store temperaturvariasjoner Avtagende varmeytelse med synkende lufttemperatur Utfordringer pårimning/avriming, støy, levetid for utstyr Relativt lav investering (integrert) moderat energisparing Avkastluft (spillvarme) Tilgjengelig i bygg med avtrekksventilasjon relativt høyt temp. Utfordring kostnader for utnyttelse (indirekte systemløsning) Moderat investering høy energisparing Fjell/berg Gunstig temperaturnivå kan utnyttes til delvis frikjøling Krever tilstrekkelig plass til energibrønner usynlig installasjon Utfordringer korrekt dimensjonering, lading og årlig energibalanse Høy investering høy energisparing 10

11 Valg av varmekilde varmeopptakssystem Grunnvann Gunstig temperaturnivå meget velegnet til frikjøling Begrenset tilgang vanligvis indirekte systemløsning Utfordringer beleggdannelse/gjentetting/begroing, setninger Moderat investering høy energisparing Sjøvann Gunstig temperaturnivå kan normalt benyttes til frikjøling Tilgang langs kysten indirekte eller direkte systemløsning Utfordringer kavitasjon, korrosjon, begroing, gjentetting Moderat/høy investering høy energisparing Gråvann (spillvarme) Relativt høy og meget stabil temperatur krever utjevningstank Utfordringer begroing, krevende mht. rengjøring Moderat investering høy energisparing 11

12 Driftsproblemer varmeopptakssystemer Gjenfrysing av luftfordamper Utfelling av jernoksid i grunnvannssystem Setningsskade i energibrønn Fouling i rørkjelvarmeveksler 12 Fouling i platevarmeveksler Slamutfelling i kloakkvarmeveksler

13 Varmepumper temperaturbegrensning Mindre aggregater (<60 kw) maks. utgående vanntemperatur HFK, væske/vann maks C, uteluft maks C ved DUT R407C, to-trinns-anlegg, uteluft/vann maks C Kaskade-anlegg, uteluft/vann maks. 80 C Større aggregater - maks. utgående vanntemperatur R407C og R410A, væske/vann maks. 50 C, uteluft maks. 40 C ved DUT R134a, væske/vann maks. 62 C R290, væske/vann maks. 50 C R717 (NH₃), væske/vann maks. ca C (28 bar) R717 (NH₃) og R134a, to-trinns maks C Kaskade-anlegg maks C R744 (CO₂), væske/vann og uteluft/vann maks C 13

14 Varmepumper temperaturbegrensning Utelufttemperatur ( C) Varmemodus Eksempel uteluft/vann-anlegg Driftsområde Utgående vanntemp. ( C) Standard R410A reversibel varmepumpe/kjølemaskin Nom. varmeytelse 150 kw Stopptemperatur: ca. -12 C t vann < 40 C ved t ute = -12 C t vann < 50 C ved t ute 0 C Trykkforhold og trykkgasstemp. begrenser kompressorens arbeidsområde Begrenset vanntemp. fra kond. red. varmelev. ved høye temperaturkrav 14

15 Utluft/vann-varmepumpe ytelse og COP Varmeytelse (kw) Eksempel Standard R410A varmepumpe/kjølemaskin Nom. varmeytelse 150 kw Utelufttemperatur ( C) COP og varmeytelse avtar med synkende utelufttemperatur (kildetemp.) COP (-) Utelufttemperatur ( C) 15

16 Effekt- og energidekning for varmepumper Netto effektbehov (%) Varmekilde uteluft Varmekilde vann, fjell Fjell, vann % effektdekning % energidekningsgrad Uteluft % effektdekning % energidekningsgrad Temperaturbegrensning vil redusere varmepumpens energidekningsgrad 16

17 Effektfaktor, årsvarmefaktor og energisparing Effektfaktor (COP) Prosentvis energisparing, DE Temperaturløft, Dt Årsvarmefaktor, SPF (-) Prosentvis energisparing DE beregnet i forhold til elektrisk oppvarming Ulineær sammenheng mellom årsvarmefaktor (SPF) og energisparing 17

18 SPF og energidekning relativ energisparing Rel. Relativ energisparing, DE (%) (%) ,0 4,0 SPF=2,0 3,5 SPF=2,5 3,0 2,5 SPF=3,0 SPF=3,5 2,0 SPF=4,0 SPF=5, Varmepumpens energidekning, DQ (%) a (%) Forenklet sammenlikning el. som referanse og som spisslast Varmepumpesystemets relative energisparing DE (%) gitt av: Årsvarmefaktor, SPF Energidekning, a Midlere virkningsgrad for spisslastanlegg, h DE 1 α SPF (1 α) 100 % η Årlig energisparing påvirkes i stor grad av energidekningen, a 18

19 Eksempel etterinstallasjon av varmepumpe 500 Figur Geir Eggen Effekt (kw) Effekt (kw) % Tilsatsvarme Effekt biobrenselanlegg Varighetskurve for effektbehov Klimaavhengig behov Energidekning fra pelletsanlegg Varighetskurve for utetemperatur Utetemperatur ( C) Temperatur ( C) 50 0 Varmt tappevann Varighet (døgn (døgn) 15 Oppgave installere varmepumpesystem i eksisterende bygning Gjennomføre teknisk/økonomisk optimalisering inkl. følsomhetsanalyse 19

20 Eksempel etterinstallasjon av varmepumpe Bergvarmepumpe (væske/vann) 225 kw Standard væskekjøleaggregat (isvannsmaskin) Arbeidsmedium R407C, maks. vanntemperatur 50 C Investeringer Komplett væske/vann-varmepumpe kr Energibrønner i fjell kr Rørinst., automatikk, el.arbeider og maskinrom kr Prosjektering og uforutsatte kostnader (20 %) kr SUM kr Levetid varmepumpeaggregat 15 år Levetid andre installasjoner 20 år Levetid energibrønner 40 år Energidekningsgrad Beregnes Årsvarmefaktor (SPF) Beregnes 20

21 Eksempel etterinstallasjon av varmepumpe Luft/vann-varmepumpe 225 kw Standard reversibel kjølemaskin med indirekte systemløsning Arbeidsmedium R410A, maks. vanntemp. 40/50 C ved -10/0 C Investeringer Komplett luft/vann-varmepumpeaggregat kr Innkledning/støydempning av fordamper kr Maskinrom/container, rørinst., automatikk kr Prosjektering og uforutsatte kostnader (20 %) kr SUM kr Levetid varmepumpeanlegg 10 år Levetid andre installasjoner 20 år Energidekningsgrad Beregnes Årsvarmefaktor (SPF) Beregnes 21

22 Eksempel etterinstallasjon av varmepumpe Berg-VP 1 (60/40 C) Energidekning VP 89 % Tilsatsvarme -10 SPF varmepumpe 3,8 SPF inkl. spisslast 2,9 Effekt (kw) Effekt (kw) Effekt biobrenselanlegg Varighetskurve for effektbehov Energidekning fra pelletsanlegg Varighetskurve for utetemperatur Temperatur ( C) Energisparing 65 % Varmepris (kr/kwh) 0,83 Berg-VP 2 (80/60 C) Energidekning VP 66 % SPF varmepumpe 3, SPF inkl. spisslast 1, Varighet (døgn (døgn) Energisparing 47 % Varmepris (kr/kwh) 0,98 Betydelig reduksjon i varmepumpens årlige varmeleveranse og energisparing ved bruk av standard varmepumpeaggregat og høytemperatur varmesystem 22

23 Eksempel luft/vann- vs. bergvarmepumpe Luft-VP 1 (60/40 C) Energidekning VP 75 % Tilsatsvarme -10 SPF varmepumpe 3,0 SPF inkl. spisslast 2,1 Effekt (kw) Effekt (kw) Effekt biobrenselanlegg Varighetskurve for effektbehov Energidekning fra pelletsanlegg Varighetskurve for utetemperatur Temperatur ( C) Energisparing 53 % Varmepris (kr/kwh) 0,78 Luft-VP 2 (80/60 C) Energidekning VP 45 % SPF varmepumpe 3, SPF inkl. spisslast 1, Varighet (døgn (døgn) Energisparing 25 % Varmepris (kr/kwh) 0,97 Betydelig reduksjon i varmepumpens årlige varmeleveranse og energisparing ved bruk av standard varmepumpeaggregat og høytemperatur varmesystem 23

24 Strategier for varmtvannsberedning Lite varmtvannsbehov (VV) VV dekkes av el.varmekolber, fjernvarme, kjelanlegg osv. Moderat varmtvannsbehov Varmepumpen forvarmer VV ettervarming med el.kolber eller spisslastvarme Forvarming med kondensator, dvs. vannet i varmedistribusjonskretsen Forvarmingsgraden, dvs. andel varme til VV fra varmepumpen, gitt av bl.a.: Varmtvannssystem temperaturkrav (65-80 C) Varmepumpen utforming, arbeidsmedium/utstyr (temperaturbegrensning) Høyt varmtvannsbehov Varmepumpen dekker hele VV-behovet (opp mot 100 % dekningsgrad) To-trinns varmtvannsberedning kondensator + overhetningsvarmveksler maks. 70 C CO 2 -varmepumpe kan varme forbruksvann opp til 95 C uten ettervarming 24

25 Eksempel CO₂ varmtvanns-varmepumpe Tveita borettslag 3 blokker med totalt 820 leiligheter fra 1969 Energisparing ved rehabilitering diverse tiltak Fra 280 til 140 kwh/(m 2 år) CO 2 -varmepumpe (2011) Norges første store CO 2 varmepumpeanlegg Avkastluft (22 C) fra sentralt anlegg som varmekilde Indirekte systemløsning med sekundærkrets Varme til felles varmtvannssystem i hver blokk 1000 liters seriekoblede varmtvannstanker 3 CO 2 -aggregater á 100 kw fra Green & Cool (Luleå) prosjektert av Kuldeteknisk AS, Tromsø Målt COP ca. 3,8-5,0 inkl. pumpearbeid 25

26 Eksempel CO₂ varmtvannsvarmepumpe 9 C CO 2 -varmepumpe 12 C 9 C Fordampere 22 C GK 12 C 22 C F 12 C Sekundærkrets med frostvæske Varmtvannstanker 55 C Pumpe 9 C 70 C 70 C 70 C Varmtvann Ekspansjonssystem 5 C 26

27 CO₂-varmepumper egnet til romoppvarming? 100,00 90,00 80,00 0,0015 s = 1,45 0,0020 s = 1,50 s = 1, R744 Ref :W.C.Reynolds: Thermodynamic Properties in SI DTU, Department of Energy Engineering s in [kj/(kg K)]. v in [m^3/kg]. T in [ºC] M.J. Skovrup & H.J.H Knudsen C A 30 C B 40 C C s = 1,60 s = 1,65 50 C 0,0030 s = 1,70 0,0040 D 0,0050 0,0060 0,0070 0,0080 0,0090 Pressure [Bar] Trykk (bar) 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20, v= 0,0030 v= 0,0040 x = 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,40 1,60 s = 1,00 1,20 1,80 30 v= 0,0060 v= 0, Enthalpy [kj/kg] 30 v= 0, v= 0,015 Spesifikk entalpi (kj/kg) s = 1, s = 1,80 15 Q COP 10 W 5 GK -10 s = 1,85 s = 1,90 0 s = 1, s = 2,00 30 s = 2,05 Q GK-A =100% Q GK-B = 83% Q GK-C = 56% s = 2,10 Q GK-D = 34% s = 2,15 s = 2,20 s = 2,25 s = 2,30 s = 2, ,010 0,015 COP A =4,3 (77%) 0,020 COP B =3,5 (71%) COP C =2,4 (58%) COP D =1,5 (31%) 0,030 Varmeytelse (Q GC ) og COP avtar med økende vanntemp. inn på gasskjøleren CO 2 -anlegg best til varmtvannsberedning og evt. lavtemp. varmesystemer 27

28 Kvalitetssikring av varmepumpeanlegg Overleveringsprøve med funksjons- og ytelsestest Teste funksjoner av alt levert utstyr og alle systemer Måle avgitt varme-/kjøleeffekt og tilført el.effekt beregne COP Evt. bot-/bonusordning ved hhv. negative og positive avvik Sikre at varmepumpeanlegget er i hht. tilbudet (spesifikasjon) Eventuell prøvedrift Oppfølging med videre innregulering av anlegget i 3-12 måneder Sikre at anlegget innreguleres for mest mulig "optimal" drift Energioppfølging Måle avgitt varme-/kjøleeffekt, tilført el.effekt m.m. beregne COP Måle alle relevante størrelser (temperaturer, trykk, volumstrøm) Avdekke evt. avvik og optimalisere anleggsoppbygging/-drift Sikre at anlegget går optimalt i hele sin levetid 28

29 Oppsummering konklusjon Varmepumper er en interessant løsning ved rehabilitering Erstatte eksisterende varmesentral større bygg, vannbåren varme Erstatte elektrisk oppvarming boliger, større bygg Viktige forhold for å sikre vellykkede anlegg Riktig dimensjonering Minimum årskostnad (investering + drift + vedlikehold) Valg av varmekilde prosjektering og drift av varmeopptakssystem Driftsproblemer gir redusert oppetid og lavere energisparing Temperatur ved varmeleveranse vs. varmepumpe Lavtemperatur varmesystem framfor høytemperatur system gir høyest effektfaktor (COP) Vurder alltid muligheter for å senke temperaturnivået Temperaturbegrensning for varmepumpe standard aggregater Moderat maks. temperaturgrense for varmeleveranse (50-60 C) Høytemperatur varmesystem lav energisparing og redusert levetid for varmepumpe Spesielt stor begrensning for luft/vann-varmepumper (40-50 C) 29

30 Takk for oppmerksomheten! VARMEPUMPE MAI 2013

31 VVS-konferansen mai, Stavanger COWI AS Flerfaglig rådgivende ingeniørselskap Bygninger Fra TEK10 til passivhus Alle fag inkl. varmepumper og kjøleanlegg Industri og energi Miljø og samfunn Samferdsel Vann Om COWI AS Hovedkontor i Danmark Trondheim ca. 180 ansatte Norge ca. 950 ansatte på 20 kontorsteder COWI-gruppen 6000 medarbeidere i 35 land MAI 2013

32 VVS-konferansen mai, Stavanger NTNU NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Hovedansvar for høyere teknologisk utdanning i Norge 7 fakulteter, 52 institutter studenter, halvparten innen tekniske fag Uteks Mastering. og 330 doktoring. per år Ca utenlandsstudenter Samarbeider tett med SINTEF NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk Termisk energi, Industriell prosessteknikk, Strømningsteknikk, og Energiforsyning og klimatisering av bygninger Anvendt varmepumpeteknikk TEP4260 og TEP MAI 2013

Varmepumper. Luft/vann- kontra vann/vannog væske/vann-aggregater driftsmessige forskjeller. Jørn Stene

Varmepumper. Luft/vann- kontra vann/vannog væske/vann-aggregater driftsmessige forskjeller. Jørn Stene Norsk Kjøleteknisk Årsmøte 22.-23. mars, 2012 Bodø Varmepumper Luft/vann- kontra vann/vannog væske/vann-aggregater driftsmessige forskjeller Jørn Stene COWI AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer V/ KRISTIAN H. KLUGE, ERICHSEN & HORGEN AS Nytt Nasjonalmuseum skal bygges på Vestbanen i Oslo. Byggherre: Statsbygg. Areal: 54.400 m² Byggestart:

Detaljer

VARMEPUMPER. Utarbeidet av Norsk Gartnerforbund med finansiering av SLF

VARMEPUMPER. Utarbeidet av Norsk Gartnerforbund med finansiering av SLF VARMEPUMPER UtarbeidetavNorskGartnerforbund medfinansieringavslf «Varmepumperutnytterfornybarvarmeformaveksterne,fritt tilgjengeligevarmekilder.behovetforenergitiloppvarming reduseresdermedmedtypisk50til80forholdtilkonvensjonelle

Detaljer

Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER. Jørn Stene

Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER. Jørn Stene Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER Jørn Stene SINTEF Energiforskning Avdeling energiprosesser NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk 1 Høyt spesifikt energibehov i KONTORBYGG! 250-350

Detaljer

varmepumper Fagpresentasjon om NTNU Det skapende universitetet Jørn Stene NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk COWI AS, Trondheim

varmepumper Fagpresentasjon om NTNU Det skapende universitetet Jørn Stene NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk COWI AS, Trondheim Fagpresentasjon om varmepumper Jørn Stene, Institutt for energi- og prosessteknikk COWI AS, Trondheim Utarbeidet av Jørn Stene jost@cowi.no 2011 1 Varmepumper i bygninger og industri Hvorfor bruker vi

Detaljer

Årsvarmefaktor for varmepumpesystemer

Årsvarmefaktor for varmepumpesystemer Årsvarmefaktor for varmepumpesystemer Jørn Stene Overingeniør, COWI AS Førsteamanuensis II, NTNU Varmepumpe # 1 10.6 2010 Varmepumpekonferansen 2010 NOVAP COWI AS Flerfaglig rådgivende ingeniørselskap

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

energibrønner vs. uteluft

energibrønner vs. uteluft energibrønner vs. uteluft som energikilde til varmepumper Oppdragsgiver Norsk brønnborerforening Bjørn Halvorsen Oppdragstaker Futurum Energi AS Bjørn Gleditsch Borgnes Sted / Dato Asker 31.03.09 Futurum

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon Varmepumper Av Thomas Lund 1 Temaer 1.Hva er en varmepumpe 2.Aktuelle varmekilder, tekniske krav og bruksområder 3.Eksempel på anlegg 2 Hva er en varmepumpe? 2deler 1del 3 deler lavtemp. + el. = varme

Detaljer

1 Sammendrag og konklusjon Varmepumpeanlegget 6. 4 Vedlegg Data fra EED-simulering 13

1 Sammendrag og konklusjon Varmepumpeanlegget 6. 4 Vedlegg Data fra EED-simulering 13 MALVIK KOMMUNE BERGVARMEPUMPE FOR HOBOS OG FOLKETS HUS, HOMMELVIK ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Sammendrag og konklusjon

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi Rådgivende ingeniører i miljø N 1 PROSJEKTORGANISASJON Utbygger/byggherre: Statsbygg RIV: Hovedentreprenør: HENT Rørlegger: VVS Senteret Automatikk: Siemens

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune NV-001 Oppdragsnavn: Sandvolleyball hall i Åmli Oppdragsnummer: 12142 Oppdragsgiver: Åmli kommune Dato: 19. oktober 2016 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll:

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser Luft-vann varmepumpe Systemskisser Erstatning av oljefyr Mot dobbelmantlet bereder Komplett løsning i nye boliger Flerboliger eller stort varmebehov Stort varmtvannsbehov 1 Boligoppvarming og varmt tappevann

Detaljer

VARMEPUMPER. NTNU Det skapende universitetet. TEP4120 Termodynamikk 1. Førsteamanuensis II, NTNU-EPT Spesialist, COWI AS. dr.ing.

VARMEPUMPER. NTNU Det skapende universitetet. TEP4120 Termodynamikk 1. Førsteamanuensis II, NTNU-EPT Spesialist, COWI AS. dr.ing. TEP4120 Termodynamikk 1 VARMEPUMPER dr.ing. Jørn Stene Førsteamanuensis II, -EPT Spesialist, COWI AS Jørn Stene jost@cowi.no 2012 1 Varmepumper i bygninger og industri Hvorfor bruker vi varmepumper Hvordan

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...4 1.1 VARMEPUMPER FOR OPPVARMING OG KJØLING AV STØRRE BYGNINGER...4 1.2 CO 2 SOM ARBEIDSMEDIUM I VARMEPUMPER...4 1.3 FORPROSJEKT FOR PROTOTYP CO 2 -VARMEPUMPE...5

Detaljer

Semesteroppgave. Varmepumpe

Semesteroppgave. Varmepumpe Semesteroppgave Varmepumpe Sted: Kuldelaboratorium, Kolbjørn Hejes vei 1.d (til høyre for hovedinngangen til Kjelhuset) Målsetting: Etter å ha gjennomført semesteroppgaven skal studenten ha fått kjennskap

Detaljer

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Varmepumper energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Emner Varmepumpens virkemåte Varmekilder Fjernvarmeløsninger Dimensjonering Varmepumper - viktige momenter Andre navn på varmepumper Omvendt kjøleskap

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Terralun - energilagring i grunnen - brønner

Terralun - energilagring i grunnen - brønner Terralun - energilagring i grunnen - brønner Månedens tema, Grønn Byggallianse Nær nullenergibygg 13.3.2013 Randi Kalskin Ramstad, Asplan Viak og NTNU Institutt for geologi og bergteknikk Per Daniel Pedersen,

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri F

Sluttrapport for Gartneri F PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri F Gartneriet Veksthusanlegget er ca 6300 m2. Veksthus, form, tekkemateriale

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe.

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. 1 Hva er en avtrekksvarmepumpe? Rundt oss finnes det energi over alt. Selv om luften, bakken og sjøen føles kald så er

Detaljer

Nye ideer / gamle produkter

Nye ideer / gamle produkter Nye ideer / gamle produkter Grunnvann Dalførene i Norge har store grunnvannsforekomster Grunnvannet egner seg også til kjøling sommerstid Jordvarme 40 mm plastrør legges på ca. 1 meters dyp og en senteravstand

Detaljer

Simulering av CO 2 - varmepumpe til oppvarming og klimakjøling av kontorbygg Case-studium Bygdøy Allé 23

Simulering av CO 2 - varmepumpe til oppvarming og klimakjøling av kontorbygg Case-studium Bygdøy Allé 23 TR A6041 Simulering av CO 2 - varmepumpe til oppvarming og klimakjøling av kontorbygg Case-studium Bygdøy Allé 23 Trond Andresen Jørn Stene November 2004 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 2

Detaljer

Varmepumper miljøvennlig og kostnadseffektivt

Varmepumper miljøvennlig og kostnadseffektivt Varmepumper miljøvennlig og kostnadseffektivt Bjørn Gleditsch Borgnes Futurum Energi AS Rådgivning fornybar energi Mulighetsstudier, tidlig planlegging Varmepumper Andre energikilder (bio, sol, etc) Lønnsomhetskalkyler

Detaljer

A 14.10.10 Varmepumpevurdering JOST SLI Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll TFK/ Godkjent

A 14.10.10 Varmepumpevurdering JOST SLI Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll TFK/ Godkjent Nedre Melhus Omsorgssenter NOTAT - Vurdering av varmepumpesystem 1 SAMMENDRAG OG KONKLUSJON... 2 2 VURDERING AV VARMEPUMPEANLEGG... 4 2.1 ENERGIRAMMEBEREGNING DIMENSJONERENDE EFFEKT- OG ENERGIDATA... 4

Detaljer

BIM I ENERGI- OG INNEKLIMABEREGNINGER DEL 2: DETALJERT SIMULERING AV ENERGISENTRALER

BIM I ENERGI- OG INNEKLIMABEREGNINGER DEL 2: DETALJERT SIMULERING AV ENERGISENTRALER BIM I ENERGI- OG INNEKLIMABEREGNINGER DEL 2: DETALJERT SIMULERING AV ENERGISENTRALER Rapporten er utarbeidet av: På oppdrag for: OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER:

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Skjer energiomleggingen av seg selv? Hvorfor bruke vannbåren varme i energieffektive bygg? Marit Kindem Thyholt og Tor Helge Dokka 1 Innhold Fremtidens bygg med

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

Cleantuesday. Hybrid Energy AS. Waste Heat Recovery: Technology and Opportunities. Hybrid Høytemperatur Varmepumpe. 11 Februar 2014.

Cleantuesday. Hybrid Energy AS. Waste Heat Recovery: Technology and Opportunities. Hybrid Høytemperatur Varmepumpe. 11 Februar 2014. Cleantuesday Hybrid Energy AS Hybrid Høytemperatur Varmepumpe Waste Heat Recovery: Technology and Opportunities 11 Februar 2014 vann/ammoniakk Varmepumper i Norge Norge har god kapasitet og tilgang på

Detaljer

Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det?

Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det? Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det? 1 Hoveddeler i varmesentralen Varmeproduksjonsenheter,

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova. Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA

Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova. Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA VUGGE (LCA) GRAV ENERGI MILJØ FRA ENERGIBEHOV TIL TILFØRT ENERGI Systemgrense. Tilført energi

Detaljer

Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger

Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Avdeling Energiprosesser 2000 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INNLEDNING...3 1.1 Hovedprinsipp og virkemåte...3 1.2

Detaljer

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10 NOTAT Til: Medlemmer i Boligprodusentenes Forening Fra: Lars Myhre, lars.myhre@boligprodusentene.no Dato: 12.03.2012 (revidert 30.10.2014) Sak: KRAV TIL ENERGIFORSYNING I TEK10 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger Knut Olav Knudsen 60% synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger En oljekjel slipper ut like mye CO 2 tilsvarende 5 biler. I en undersøkelse

Detaljer

www.dahl.no EFFEKTBEHOV

www.dahl.no EFFEKTBEHOV EFFEKTBEHOV Varmebok 1 Effektbehov Vi må vite byggets største effektbehov for å bestemme hvor stor oppvarmingskilden skal være. Eksempler på oppvarmingskilder er: dobbeltmantlet bereder, varmepumpe, oljekjele,

Detaljer

Valg av varmepumpeløsning for et fjernvarmeanlegg

Valg av varmepumpeløsning for et fjernvarmeanlegg Valg av varmepumpeløsning for et fjernvarmeanlegg En gjennomgang av aktuelle varmepumpeløsninger i et fjernvarmeanlegg avhengig av størrelse og krav til temperaturer i anlegget Gjermund Vittersø www.thermoconsult.no

Detaljer

BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS

BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS ERFARINGER FRA TRONDHEIM Årsmøte i Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer 3.-4. Juni Åmund Utne 2 3 4 Miljøbyen Granåsen, områdebeskrivelse Planareal er 88,5 daa. Areal for boliger

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Fjernvarmedagene 2012

Fjernvarmedagene 2012 Fjernvarmedagene 2012 Norsk fjernvarme Gardermoen 2012-10-25 Lavenergibygninger med lavtemperaturvarme av Rolf Ulseth SINTEF / NTNU 4. generasjons fjernvarmesystemer! Hva er det? Det er fjernvarmesystemer

Detaljer

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF TEKNISK RAPPORT Energiforskning SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger SINTEF Energiforskning AS SAKSBEARBEIDER(E) Jørn Stene og Marit Brånås Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands

Detaljer

Kjøpsveileder luft/vann-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet.

Kjøpsveileder luft/vann-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Kjøpsveileder luft/vann-varmepumpe En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. 1 Hva er en luft/vann-varmepumpe? En luft/vann- varmepumpe henter varmen fra ute- eller avtrekksluft og distribuerer den i

Detaljer

Passiv klimatisering

Passiv klimatisering Passiv klimatisering - Betong med fortrinn som energisparer i bygg - Tor Helge Dokka SINTEF Arkitektur og byggteknikk 1 Disposisjon Passiv/naturlig klimatisering, hva og hvorfor Utnyttelse av tung bygningsmasse/betong/termisk

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri_I

Sluttrapport for Gartneri_I PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri_I Innledning om gartneriet (NGF) Gartneriet ligger i Trøndelag. Veksthusanlegget

Detaljer

En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann

En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann For mer informasjon, besøk vårt nettsted: www.klimawebsiden.no Miljøvennlig CO2 som kuldemedium Q-TON LUFT-VANN HISTORIE Q-ton

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler

Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler Sylvia Helene Skar, frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen 9. november 2016 shs@norconsult.no 1 Begrensning i bruk av strøm er fjernet TEK 10 FØR

Detaljer

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Myhrerenga Borettslag, Skjedsmo Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Nøkkelinformasjon Byggherre: Myhrerenga Borettslag/USBL Arkitekt: Arkitektskap Rådgivende VVS: Norconsult

Detaljer

Fjernkjøling. j 04,11,2010 Av siv.ing Vidar Havellen, Norconsult AS

Fjernkjøling. j 04,11,2010 Av siv.ing Vidar Havellen, Norconsult AS Fjernkjøling j 04,11,2010 Av siv.ing Vidar Havellen, Norconsult AS Om Norconsult Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering Selskapet

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

MODELLERING AV BRØNNPARKER. EED Earth Energy Designer

MODELLERING AV BRØNNPARKER. EED Earth Energy Designer MODELLERING AV BRØNNPARKER EED Earth Energy Designer Bjørn Gleditsch Borgnes Futurum Energi AS VVS-dagene Lillestrøm 22. oktober 2014 Grunnvarme (fellesbetegnelse) EED Geotermisk energi Direkte utnyttelse

Detaljer

Gamlingen. Alternativer for dekning av energibehov, v2. 2013-09-23 Bjørn Sollie

Gamlingen. Alternativer for dekning av energibehov, v2. 2013-09-23 Bjørn Sollie Gamlingen Alternativer for dekning av energibehov, v2 2013-09-23 Innledning Dette dokument baseres til en viss grad på tidligere skrift «Mulig energileveranse fra Tjensvoll til Gamlingen» datert 2013-03-06.

Detaljer

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme Fornybar Varme Trond Bratsberg Rådgiver Enova Fornybar Varme Enova strategi: Fornybar varme i fremtidens bygg Framtidens bygg skal være passivhus Framtidens bygg skal være utstyrt med fleksibelt oppvarmingssystem

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Mikael af Ekenstam

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Mikael af Ekenstam memo01.docx 2012-03-28-14 NOTAT OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Mikael af Ekenstam DATO 09.12.2013 S-33 Strateginotat energi Frognerhagen

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg Asplan Viak AS Peter Bernhard Omvisning Naturvernforbundet, 14. mars 2015 Powerhouse Kjørbo - Prosjektopplysninger Prosjekttype: Rehabilitering av kontorbygg

Detaljer

Fjernkjøling tekniske aspekter

Fjernkjøling tekniske aspekter Fjernkjøling tekniske aspekter Geir Eggen, COWI AS Innhold Litt historie og status for fjernkjøling Kjølekilder frikjøling/kunstig kjøling Noen eksempler på fjernkjøleanlegg i Norden Utviklingsmuligheter

Detaljer

Oslo lufthavn 2017 (T2-prosjektet)

Oslo lufthavn 2017 (T2-prosjektet) Oslo lufthavn 2017 (T2-prosjektet) Per Bjørnar Børresen T2 - Prosjektet Utbyggingstrinn 1: 28 mill pax og 85 flybevegelser i travel time 12,5 milliarder (Komplett med T2U, T2D, reserver, finans og prisstigning)

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

A2 Miljøbyen Granås, Trondheim

A2 Miljøbyen Granås, Trondheim A2 Miljøbyen Granås, Trondheim Ref: Tore Wigenstad, Sintef Byggforsk A2.1 Nøkkelinformasjon Byggherre : Heimdal Utbyggingsselskap AS (HUS) Arkitekt : Madsø Sveen Utredning av energiløsninger : SINTEF Byggforsk

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+ Tekniske spesifikasjoner SI 13TUR+ Enhetsinformasjon SI 13TUR+ Utforming - Varmekilde Brine - Modell Universalkonstruksjon reversibel - Regulering - Måling for mengde termisk energi Integrert - Installasjonssted

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

SKAFJELLÅSEN BARNEHAGE SANDE KOMMUNE

SKAFJELLÅSEN BARNEHAGE SANDE KOMMUNE SKAFJELLÅSEN BARNEHAGE SANDE KOMMUNE TERMISK RESPONSTEST DIMENSJONERING AV GEOENERGIANLEGG Oppdragsgiver Sande kommune Oppdragstaker Futurum Energi AS Bjørn Gleditsch Borgnes Sted / Dato Asker, 23.05.16

Detaljer

Luft- vann varmepumpe Utgave

Luft- vann varmepumpe Utgave Luft- vann varmepumpe Utgave 2,0. 2008-2009 - smart oppvarming av bolig og tappevann - kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe

Detaljer

Presentasjon av forprosjekt - Kunstisbane på Rognan

Presentasjon av forprosjekt - Kunstisbane på Rognan Presentasjon av forprosjekt - Kunstisbane på Rognan Innhold Lokale forutsetninger Dimensjonering og oppbygging av kuldeanlegg for kunstisbane Varmegjenvinning fra kuldeanlegg Tekniske data Økonomi Konklusjon

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid Alternativer til Oljekjel Vår energi Din fremtid Støperiet 09.12.15 Alternativer til oljekjel 1. Presentasjon av NEE 2. Oversikt over alternative oppvarmingssytemer 3. Oversikt over alternativer til oljekjel

Detaljer

Termisk energidistribusjon - lavenergi krever nye løsninger. siv. ing. Vidar Havellen

Termisk energidistribusjon - lavenergi krever nye løsninger. siv. ing. Vidar Havellen Termisk energidistribusjon - lavenergi krever nye løsninger siv. ing. Vidar Havellen Status i dag Dagens fjernvarmetariffer - stive regler, lite fleksible Fjernvarmeselskapene vil ha strømlinjeformet kundemasse,

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

VRV Variable Refrigerant Volume

VRV Variable Refrigerant Volume VRV Variable Refrigerant Volume Siv.ing. Knut Megård, Friganor AS Innledning I Europa selges over 100 000 VRV-systemer i året. I Norge er systemet foreløpig relativt lite utbredt, men interessen og utbredelsen

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri G

Sluttrapport for Gartneri G PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri G Veksthusanlegget er ca 2400 m2 med produksjonsareal og utsalg. Veksthus,

Detaljer