Gamlingen. Alternativer for dekning av energibehov, v Bjørn Sollie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gamlingen. Alternativer for dekning av energibehov, v2. 2013-09-23 Bjørn Sollie"

Transkript

1 Gamlingen Alternativer for dekning av energibehov, v

2 Innledning Dette dokument baseres til en viss grad på tidligere skrift «Mulig energileveranse fra Tjensvoll til Gamlingen» datert Hensikten med dokumentet er å gi forslag til noen alternative metoder for energiforsyning for nytt badeanlegg Gamlingen samt å angi kostnader (budsjettnivå) for disse. Kommentarer til versjon 2 Lønnsomhetsvurdering er beregnet over periode på 40 år i forhold til 15 år i forrige utgave. Da det er relativt stor forskjell på den tekniske utførelse mellom løsningene A.. B og C, så har kostnadene til årlig service og vedlikehold blitt beregnet som 2 % av innkjøpsprisen for A og B, samt 3 % for alternativ C. Bakgrunnsdata Som bakgrunnsdata er benyttet: Landskapsplan skisse, tegning nr. L O 03, Excel ark «Stavanger svømmestadion Energiforbruk» fra Stavanger Kommune. Registrert energiforbruk på ukenivå for eksisterende badeanlegg Gamlingen, «Solvärmeteknik för badanläggning i Arvidsjaurs Kommun 199:249» Luleå Tekniska Universitet, «Svømmehaller og krav til energieffektivitet» NTNU, «Energioptimeret svømmebad» Teknologisk Institutt, Danmark, Rørskjema «Stvgr. Svømmestadion Gamlingen, Prinsippskisse Varmepumpeanlegg», Brevveksling med Lyse Infra AS og svar fra Lars Olav Rønnevik, Opplysninger om virkelig varmefaktor («COP») for luft-vann baserte varmepumper fra Energimyndigheten og Statens Provningsanstalt, Energibehov For å kunne vurdere mulige energiløsninger for nytt anlegg, er det viktig å vite noe om nåværende energibruk; hvor stor del av tilført elektrisk energi går til motorer, belysning mm, og hvilken andel benyttes til oppvarming av bassengvann, dusjvann og ventilasjonsvarme. Det er for den andelen som benyttes til oppvarming som alternative oppvarmingsmetoder eventuelt finnes. Nytt bad skal inneha samme funksjoner som eksisterende bad, men med tillegg også for varm «kulp». Eksisterende bad har ikke isolert bassengkonstruksjon, og varmetapet til grunnen kan være betydelig. For å anta det nye badets energiforbruk, kan man bl.a. diskutere følgende: Eksisterende Gamlingen har (perioden til ) et registrert forbruk av elektrisk energi tilsvarende ca kwh. Forbruket har gått med til drift av uteluftvarmepumper, belysning, sirkulasjonspumper, vannbehandling, ventilasjonsvifter, noe direktevirkende beredervarme samt mindre utstyr. Prosentvis fordeling er ukjent,

3 Eksisterende bad har blitt besøkt av ca personer per år. Energiforbruk til dusj og personvask utgjør mellom og kwh årlig, Varmtvannsbereder har elementytelse 28 kw. Antar 16 timer per døgn og 365 dager per år, hvilket gir elektrisk forbruk på ca kwh, Energitilskudd fra transformatorer er ikke kjent, men i.h.t. opplysninger fra Lyse kan det antas laster mellom 150 og 300 kw. Lastens varighet er ikke kjent. Dette utgjør mellom og kwh per år. Det antas at badet er stengt og tømt for vann viss tid på året, og tilført energi antas å utgjøre ca kwh. Det må antas at områdets forbruk av elektrisk energi allment er større under vinterhalvår enn under sommerhalvår, noe som muligens har gitt et større uttak under kald årstid, På eksisterende Gamlingen står det montert 2 stk. uteluftbaserte varmepumper. På flytskjema står disse oppgitt med kapasitet «50 kw», som med støtte i motorstørrelse kan forstås som nominell varmeytelse ved gunstige 2 arbeidsforhold. Om man antar at varmepumpene i gjennomsnitt har arbeidet 16 timer per døgn og med gjennomsnittlig kapasitet på 80 %, så har de bidratt med kwh på et år. Antas videre en gjennomsnittlig varmefaktor 3 på 2,5, har det medgått ca kwh elektrisk energi til drift av varmepumpene, Energifordeling [kwh] eksisterende Gamlingen Behov som krever elektrisk energi Behov som ikke krever elektrisk energi Belysning, pumper mm Basseng/dusj/vask/oppvarming Elektrisk bereder Varmepumper Drift varmepumper Transformatorkjøling Elforbruk minus drift av varmepumper + bereder Sum avrundet Summen av energibehovene blir ca kwh per år. Regnet per kvadratmeter (m2) bassengareal tilsvarer det ca kwh/m2 * år. Regnet per total flate (basseng + bygg) tilsvarer det ca kwh/m2 * år (BRA). Det understrekes at det råder til dels stor usikkerhet med hensyn til andelen fra transformatorkjøling. Med definert bygningsklasse, isolert basseng og aktiv beskyttelse av bassenget mot varmetap utenom åpningstid må det regnes med betydelig reduksjon av det spesifikke energiforbruket for det nye anlegget. Eksisterende Gamlingen har et bassengareal på 330 m2. Nytt anlegg planlegges for bassengareal på ca. 420 m2. Innvendige arealer øker fra 344 m2 til 580 m2. 1 Normtall; 3 kwh per persondusj, 1,75 kwh per persondusj om sparehode benyttes. 2 Luftemperatur så høy at det ikke dannes is på varmepumpens fordamper, dvs. avfrosting ikke nødvendig. 3 Varmefaktor; forholdet mellom avgitt energi over kondensator og tilført elektrisk energi til drift av kompressor. 4 Fra varmepumpenes kondensatorside. 5 Registrert forbruk perioden til

4 For videre vurderinger antas at nytt badeanlegg til tross for større arealer og ca. 30 % høyere besøkstall, ikke får høyere energiforbruk enn eksisterende anlegg. Det innebærer at ca kwh per år skal dekkes opp med en varmepumpeløsning. Effektbehov Eksisterende anlegg har et årlig besøkstall på ca Dette forventes å stige til mellom og besøkende per år. Dette vil først og fremst innebære behov for større tappevannskapasitet og utøket berederkapasitet- Energiløsninger Etter ønske fra Stavanger Kommune, skal følgende alternativer vurderes: A. Lavtemperatur fjernvarmeledning fra energisentral Tjensvoll og utnyttelse av lokale varmepumper, B. Lokal kombinasjon av borehull og varmepumper, C. Eventuell annen løsning (lokal luft til vann varmepumpe), Varmepumper inngår i alle løsningsforslag. Løsningene innebærer forskjellige driftsbetingelser og dermed ulike effektfaktorer. Noen viktige avgjørelser er bl.a. hvorvidt varmepumpen temperaturmessig skal dekke behovet for tappevann eller om ettervarming med el eller gass skal benyttes. Beskrivelse av løsninger Alternativ A, lavtemperatur fjernvarmeledning fra energisentral Tjensvoll Overføring av lavtemperatur energi må skje ved hjelp av en nedgravet fjernvarmeledning lagt mellom energisentral Tjensvoll og nytt badeanlegg. Rent temperaturmessig vil dette gi svært gode driftsbetingelser for varmepumpe(r) med påfølgende gode effektfaktorer. Overskudd av energi fra energisentral Tjensvoll føres til borehull i form av etanol/vann med nominell temperatur +20 C. Ved store kjølebehov i forbindelse med utstillinger o.l. på sommeren, forventes temperaturen å nå +30 C. Eventuell fjernvarmeledning fra Tjensvoll vil under sommerperiode og store kjølebehov på Forum området, dermed tilfredsstille temperaturkravet for oppvarming av basseng og kulp direkte (uten varmepumpe). Tilleggs varme (varmepumper) kreves da kun for temperaturhevning til tappevannstemperatur. Ulempen er per dato en usikkerhet med hensyn til levering av mediet under kald årstid. Fullt leveringspotensiale oppstår ikke før Forum området er fullt utbygget. Utviklingen av prosjekter på Forum området har hittil vist noe større effektuttak av varme i forhold til utbyggeres tidligere estimater. Dette gir mindre muligheter for levering til nytt badeanlegg. Alternativ B, lokal kombinasjon av borehull og varmepumpe Det bores et antall hull for montering av U-rørs varmevekslere. Lokale varmepumper benytter grunnvarme som lavtemperatur varmekilde.

5 Utnyttelse av dype borehull krever vanligvis en mulighet for tilbakeladning av energi. Ved uttak av energi under kald årstid senkes grunntemperaturen gradvis år for år, med påfølgende gradvis senkning av varmepumpens effektfaktor. Beregninger og simulering av forslag til borehull, dybde og intern plassering viser derimot ingen nevneverdig temperatursenkning over en periode på 25 år. Alternativ C, luft til vann varmepumpe Luft til vann varmepumpe har vært en del av løsningen på eksisterende Gamlingen. Løsningen innebærer moderat til god varmefaktor og svært enkel teknisk utførelse. Det rådende kystklima for området innebærer i utgangspunktet gode forutsetninger for bruk av luft baserte varmepumper. Varmefaktor blir sterkt redusert når enheten krever avising av fordamper, vanligvis ved lufttemperatur lavere enn C. Utførelse og kostnader Ytre forutsetninger Følgende forutsetninger gjelder for samtlige alternativ: Internrente 2 %, Energipris elektrisitet, 100 øre/kwh, Effekt og energimengder Fra tidligere tabell: Total energimengde levert fra varmepumper kwh/år, kwh/år levert som tappevann ved +65 C, kwh/år for oppvarming av basseng og luftbasert varmesystem ved +50 C, Kommentar! Det er kwh/år minus elektrisk energi til drift av varmepumpene som, må tilføres lokale varmepumper på Gamlingen enten via fjernvarmerør fra Tjensvoll (alternativ A), fra lokale borehull (alternativ B) eller fra luft (alternativ C). Varmepumpenes arbeidstemperaturer Avhengig av alternativ (A, B eller C) oppstår følgende typiske arbeidstemperaturer: Varmepumpens fordampningstemperatur avhengig av valgt alternativ A, B eller C Alternativ Energikilde Temperatur energikilde Fordampningstemperatur C ved C ved kildetemperatur +20 C Etanol/vann energioverskudd fra A (temperaturfall gjennom varmeveksler 6 fra Tjensvoll Tjensvoll, ellers som og fordamper). alternativ B B C Borehull Luft +7 C og lavere avhengig av energiuttak Årsmiddeltemperatur +7,5 C Borehullssimulering bygger på medietemperatur 0 C. Antar fordampningstemperatur -4 C. Fordampningstemperatur følger utelufttemperatur minus temperaturfall over fordamper, antas ca. 8 K, hvilket gir 6 Varmeveksler for å separere hovedsystem Tjensvoll hydraulisk fra Gamlingen.

6 fordampningstemperatur -1,5 C ved årsmiddeltemperatur +7,5 C. Tabellen viser at alternativ A gir en varmepumpeprosess med vesentlig høyere fordampningstemperatur/trykk enn alternativ B og C så lenge det finnes energioverskudd fra sentralen på Tjensvoll. I perioder når all egen kondenseringsvarme benyttes i egen sentral (Tjensvoll), vil varmepumpe på Gamlingen hente energi fra borehull (Tjensvoll) og arbeidstemperaturen blir i de perioder å sammenlikne med alternativ B. I alternativ B vil varmepumpens fordampningstemperatur være vesentlig lavere enn for alternativ A om det er energioverskudd fra sentralen på Tjensvoll. I øvrige perioder som for A. For vann til luft varmepumper som i alternativ C vil fordampningstemperaturen følge uteluftens temperatur minus temperaturdifferansen over varmepumpens fordamper. En vesentlig svekkelse av arbeidsforholdene opptrer når temperaturen på ytre fordamperflater blir lavere enn 0 C. Det rim som oppstår skaper større temperaturforskjell og lavere fordampningstemperatur. I tillegg inntreffer behovet for avtining. Dette løses ved at varmepumpeprosessen reverseres, og energi hentes fra badets varmeanlegg og føres til fordamper. Varmepumpens varmefaktor 7 Alternativ Energikilde Varmefaktor Q H /W Energi fra lavtemperatur kilde [kwh] A Etanol/vann fra Tjensvoll 3, B Borehull 3, C Luft 2, Økonomiske betraktninger Forbruk elektrisk energi Forbruk elektrisk energi [kwh/år] A B C Behov som krever elektrisk energi Drift varmepumpe Drift ytre sirkulasjonspumper Drift vifter luftberørt fordamper Sum energiforbruk Investeringer Investeringer eks. mva. [kr] A B C Fjernvarmeledning fra Tjensvoll Borehull Varmepumper Ytre sirkulasjonspumper Tillegg areal maskinrom Areal, gjerde, beskyttelse utvendig Varmefaktor er forholdet mellom avgitt energi over enhetens kondensator og tilført elektrisk energi til drift av kompressor. Her er varmefaktor basert på kondenseringstemperatur +55 C.

7 Sum investeringer eks. mva Årlige kostnader Årlige kostnader eks. mva. varmepumpeanlegg [kr] A B C Kapitalkostnader (40 år, 2 %) a = 0, Service og vedlikehold 2 % av investering Service og vedlikehold 3 % av investering Kostnader elektrisk energi 1 kr/kwh Sum årlige kostnader eks. mva Diverse Diverse utregnet A B C Spesifikk varmepris [kr/kwh] 0,48 0,55 0,66 Årlig besparing i forhold til bruk av el. B [kr] Merinvestering I [kr] Tilbakebetalingstid TB «payback» (I/B) [år] 6,15 7,26 10,44 Inntjeningstid IT «pay off» [år] 6,63 7,92 11,83 Nåverdi NV [kr] Forutsetninger Utstyret er nå (v2) vurdert over en periode på 40 år. For løsning A og B regnes det med en teknisk levetid på 20 år. Den mekanisk sett spinklere type i alternativ C forventes ikke å ha en teknisk levetid på mer enn 8 år. Sirkulasjonspumper antas ha en levetid på 20 år, Det er benyttet 28 borehull ø139,7 mm, dybde 297 meter. Med hull ø110 mm øker antallet til 30 hull med dybde 284 meter, Borehullene er boret med innbyrdes avstand på 7 meter og opptar et netto areal på 18 x 36 meter. Det er den virkelige tomten i praksis som bestemmer eventuell hullkonfigurasjon, og viss justering av hullantall må påregnes, Borekostnader er beregnet ut fra « kr» per hull med dybde 250 meter som oppgitt fra Agder Brønn & Spesialboring, Kostnad for fjernvarmeledning fra Tjensvoll til Gamlingen er basert på tall utarbeidet av Egil Ramstrøm, og tillatt benyttet i dette dokumentet, Budsjettkostnader for ulike varmepumper er gitt fra Therma AS og EPTEC AS samt egne erfaringstall, For alternativ A (fjernvarmeledning fra Tjensvoll) er det forutsatt overskudd av lavtemperatur (+20 C) energi. Det må poengteres at grunnlaget for dette ikke finnes før Forum området er fullt utbygget, Kostnadene for alternativ A, B og C inkluderer respektive energiløsning, og ikke øvrige VVStekniske anlegg, Bruk av elektrisk energi til ettervarming i forbindelse med bakterie problematikk er ikke medregnet, For energibehov til nytt basseng er det ikke utført direkte beregninger, men tallene har fremkommet gjennom «ingeniørmessige» vurderinger av opplysninger fra eksisterende bad,

8 Utregning av nødvendige antall borehull er utført med programvare EED Energy Earth Designer versjon 3.15, med en energiprofil som vist under. Som ekstra sikkerhet for dekning av energibehovet fra borehull er det i tillegg til månedlige uttak ovenfor, også inkludert et «flatt» årlig uttak på kwh til dekning av tappevannsbehov: Månedsvis energibehov varmekilde til varmepumpe [MWh] Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum 0,2 0,2 0,18 0,18 0,15 0,15 0,13 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 2,0 Andre forhold For alternativ A og B, skal varmeaggregatet plasseres innendørs, Alternativ C (luft til vann varmepumpe) krever utendørs plassering av aggregat med fordamperbatteri og vifter. Dette krever at både problemer med støy og utseende løses, Uansett hvilken løsning som velges bør VVS-konstruktør separere temperaturnivåene mellom vann til basseng og tappevann. Å dekke temperaturkravet til oppvarming av bassengvann krever et vesentlig lavere trykkforhold enn ved oppvarming av tappevann. Dette gir vesentlig bedre varmefaktor for den delen av oppvarmingsbehovet, Generelt bør utnyttelse av vannbaserte solpaneler vurderes. I perioder med direkte sol vil disse temperaturmessig dekke behovet for bassengoppvarming. I deler av øvrige perioder vil disse bidra til en temperaturheving av varmepumpens energikilde (gjelder alternativ A og B), noe som bidrar til bedre effektfaktor og lavere energiforbruk. Utseendet kan ikke dempes, men bør heller eksponeres som en del av bygningsmassen, Ved alternativ C (luft til vann) må det tas hensyn til om løst bladverk fra omkringstående vegetasjon kan føre til gjentetting av lameller på luft varmeveksler, For alternativ A og B er det regnet med varmepumper der arbeidsmediet er R744 (CO 2 ). Det har flere fordeler når det gjelder å varme vann opp til høye temperaturer, men det kreves også korrekt utførelse av tilstøtende systemer. For arbeidsområdet kan R717 (ammoniakk) benyttes, men det anses uheldig med tanke på plasseringen i forhold til publikum. For alternativ C er det (som følge av problemer med prisinnhenting) regnet med et anlegg med R410B som kuldemedium. Om alternativ C velges bør det sees nærmere på en løsning med naturlig kuldemedium, Lund,

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF TEKNISK RAPPORT Energiforskning SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger SINTEF Energiforskning AS SAKSBEARBEIDER(E) Jørn Stene og Marit Brånås Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Energikilder og varmeløsninger

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Energikilder og varmeløsninger Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Energikilder og varmeløsninger Tema: Oppvarming Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 Innhold Valg av energikilde Elektrisk oppvarming Biobrensel

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON 10.01.2014 Forsvarsbygg kampflybase SIDE 2/32 FORORD Prosessen med valg av nytt kampfly og senere valg av lokalisering av base for flyene

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Større varmepumpeanlegg i Norge En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Forord Interessen for varmepumpeanlegg brer om seg i Norge. Dette skyldes i første rekke at varmepumper er et miljøvennlig

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse Energibruk og energiløsninger COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Energibehov 1 11 Eksisterende bebyggelse 1 12 Offentlige

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Grunnvarme i Norge - Kartlegging av økonomisk potensial. Randi Kalskin Ramstad, Asplan viak OPPDRAGSRAPPORT A

Grunnvarme i Norge - Kartlegging av økonomisk potensial. Randi Kalskin Ramstad, Asplan viak OPPDRAGSRAPPORT A Grunnvarme i Norge - Kartlegging av økonomisk potensial Randi Kalskin Ramstad, Asplan viak 5 2011 OPPDRAGSRAPPORT A Grunnvarme i Norge - kartlegging av økonomisk potensial Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei 38-84 og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, 13-29 og 33-35 Oppsal borettslag SAKSNR. B 48977 Norconsult AS - Oppdragnummer 5100657 Mai 2010 RAPPORT Norconsult

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer