Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA"

Transkript

1 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande

2 1. ÅRSMØTE STYRETS BERETNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL REGNSKAP RÅDGIVING OG UTVIKLING KALKSILO MEDIA... 22

3 1. Årsmøte 2010 Årsmøtet i 2010 var det første årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA sin historie. Møtet ble holdt på Overhalla Hotell 13.april Årsmøtet behandlet årsmelding og regnskap for Namdal Forsøksring, Skogmo Kalksilo AL og Midt Regnskapslag BA. I tillegg til årsmøtet holdt Anstein Lyngstad fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag et innlegg om det planlagte kompetanseløftet for landbruket i Trøndelag. Per Helge Haugdal holdt et innlegg om hvordan bønder kan påvirke egen inntekt og hverdag. Det var 16 stykker på årsmøtet inkludert ansatte og styret.

4 2. Styrets beretning Landbrukets rådgivingstjeneste rigget for fremtidens behov! Det første hele driftsåret 2011 for Norsk Landbruksrådgiving Namdal er overstått. Fire organisasjoner slo fra seg sammen i en enhet. De praktiske utfordringene med å tilpasse arbeidsoppgavene fra de gamle organisasjonene til den nye organisasjonen gir mange utfordringer og ganske mye praktisk ekstraarbeid som en etter hvert vil dra nytte av i framtida. Som denne årsmeldinga viser, har virksomheten et stort omfang og et bredt faglig spekter. Landbrukets rådgivingstjenester har de siste årene gjennomgått en regionaliseringsprosess, hvor det har blitt etablert store rådgivingsenheter i de fleste fylker i landet. Dette vil gi et bredere tilbud av rådgiving og spesialrådgiving til landbruket i de fleste distrikter. Vår rådgivingsenhet i Namdalen er foreløpig den eneste i landet hvor tilbud om regnskapstjenester er innlemmet i organisasjonen. Vi opplever at andre rådgivingsenheter ser med spenning etter hva vi i vår organisasjon kan greie å få til av rådgivingstilbud ut fra dette utgangspunktet. Allerede i første driftsår har vi kommet i gang med nye store arbeidsoppgaver utenom den tradisjonelle veiledningen. Jeg nevner veiledningsprosjektet for IN-kommunene, et stort prosjekt som vi har ansvar for å gjennomføre etter å ha vunnet en anbudskonkurranse om oppdraget. Videre har vi ansvar for et Omdømmeprosjekt for landbruket i MNR-kommunene, samt at vi selv har initiert og finansiert et større prosjekt: Aktive bønder fremtidens leilendinger? som gir mye arbeid, og forhåpentligvis vil gi flere gode svar som kan brukes aktivt i fremtidig veiledning. Virksomheten har hovedkontor i Overhalla, med daglig ledelse, 4 rådgivere og 3 regnskapsførere. Vi har i tillegg regnskapskontor i Grong med 2 ansatte og på Høylandet med en ansatt. Fra og med januar 2012 utvides virksomheten med et fast kontor og en fast ansatt rådgiver på Kolvereid som først og fremst skal betjene medlemmene i Ytre Namdal. I det første driftsåret har vi ansatt to nye medarbeidere. Vi fremstår nå som en robust organisasjon med et bredt fagspekter, og vi vil være mindre sårbare for sjukdom og permisjoner som kan være utfordrende for små organisasjoner. Vår organisasjon vil også fremstå som en attraktiv arbeidsplass for dyktige fagfolk. Årsregnskapet for 2011 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Styret mener at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak. Det er ikke registrert personskader eller ulykker. Av 12 ansatte er 5 kvinner og 7 menn. Styret mener at det ikke er forhold ved virksomheten som påvirker det ytre miljø i vesentlig grad. Overhalla den Kåre Kvåle Eva Kaldahl Jon Strand Otto Moa Sigrid Øiahals Johannesen Steinar Aspli Trond Petter Ristad

5 Styrets sammensetning Leder : Kåre Kvåle Namsos 1år Styremedlemmer: Sigrid Øyahals Johannessen Nærøy 2år på valg 2013 Eva Kaldahl Overhalla 2år på valg 2013 Steinar Aspli Nærøy 2år på valg 2013 Otto Moa Overhalla 1år på valg 2012 Jon Strand Grong 1år på valg 2012 Trond Petter Ristad ansatterepresentant Varamedlemmer: 1 Anne-Lise Haugan Overhalla 2 Ole Anders Flått Grong 3 Kåre Holand Nærøy Torhild Bryhn vara ansatte Revisor: BDO revisjon, Grong Styrets arbeid Styret ble valgt på stiftelsesmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Namdal på Høylandet Styret har fram til utgangen av 2011 hatt 7 styremøter og behandlet 56 saker. Høsten 2010 ble arbeidskrevende med mange saker som måtte på plass ved etablering av ny organisasjon: Ansettelse av daglig leder, etablering av rutiner, stillingsinstruks for daglig leder, budsjett for ny organisasjon, igangsetting av arbeid med strategier for organisasjonen. Fra styrearbeidet i 2011 kan nevnes følgende saker som har vært til behandling: Nye dataløsninger, forsikrings- og pensjonsordninger for ansatte, ansettelse av ny medarbeider, organisering av kalkomsetninga i NLRN, anskaffelse av firmabil, høringssaker om framtidig tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon for Norsk Landbruksrådgiving, og utredning om ulike samarbeidsformer mellom NLR og Landbrukets HMS-tjeneste. Styreleder Kåre Kvåle var utsending til årsmøte i NLR i mars 2011.

6

7 Norsk Landbruksrådgiving Namdal Generelt om drifta 2011 Norsk Landbruksrådgiving Namdal har hatt sitt første driftsår i Virksomheten har bestått av all aktivitet som tidligere lå i: Midt Regnskapslag: Regnskap, fakturering og andre regnskapstjenester. Skogmo Kalksilo: Kalkomsetning Namdal Forsøksring: Forsøksvirksomhet, veiledning i jord- og plantekultur, prosjektfinansiert utviklingsarbeid Landbrukets Fagsenter Namdal: Rådgiving innen økonomi, investeringer, eierskifte, samt prosjektarbeid. Det har vært utfordringer i å endre arbeidsform fra det å drive virksomhet i små organisasjoner med to ansatte, til det å drive en større organisasjon med mye mer sammensatt virksomhet og 11 ansatte. Disse utfordringene går på etablering av rutiner for ledelse, samarbeid og oppfølging, samt å ta ut fordeler kostnadsmessig og med deling av kunnskap som denne sammenslutninga skaper grunnlag for. Vi har lært mye i året som har gått. Vi mener at vi ved starten på 2012 har betydelig bedre forutsetninger for å kunne arbeide mer effektivt, styre økonomien bedre og bli mer tilgjengelige enn i Bemanning, arbeidsområder og kontorer Navn Avdeling Arbeidssted Stillingsprosent Hovedarbeidsområde Borgny Grande Per Helge Haugdal Asbjørn Bjerkan Trond Petter Ristad Dagligleder (Permisjon fra 1.mai jan 2012) Daglig leder i Borgny sin permisjonstid. Utvikling og rådgiving Utvikling og rådgiving Utvikling og rådgiving Overhalla 100 % Daglig leder, prosjektarbeid Overhalla 100 % Økonomi, driftsplanlegging, eierskifter, prosjektarbeid Overhalla 100 % Forsøksvirksomhet, agronomiveiledning, potet Overhalla 100 % Agronomiveiledning, økologiskveiledning, prosjektarbeid, forsøksvirksomhet

8 Heidi Landfald Hasselvold Tone Aune Utvikling og rådgiving Forsøksringen, utvikling og rådgiving Overhalla/Grong 100% Prosjektarbeid, økonomiveiledning, agronomiveiledning Nærøy 100 % Agronomiveiledning, økologiskveiledning, prosjektarbeid Odd Gisle Vie Regnskap Høylandet 100 % Fagansvarlig regnskap, regnskapsføring, autorisert regnskapsfører Kitt Aspnes Regnskap Overhalla 100 % Autorisert regnskapsfører, fører regnskap for NLRN, fakturering, regnskapsføring Odd Fuglum Regnskap Overhalla 75 % Regnskapsføring, ansvarlig for kalkomsetting Torhild Bryhn Regnskap Overhalla/ Grong 80 % Regnskapsføring, jordprøver, gjødselplaner Svein Erik Fiskum Regnskap Grong 75 % Regnskapsføring, prosjektarbeid Jostein Hildrum Regnskap, fra okt 2011 Overhalla/ Grong % Regnskapsføring, autorisert regnskapsfører Gunnbjørn Moa Regnskap, gikk av med pensjon mai 2011 Medlemstall Det er 368 medlemmer i «gamle forsøksringen», 330 enkelt medlemmer og 38 samdrifter. Det er 74 medlemmer på kalk og 351 medlemmer på regnskap. Det er til sammen 793 medlemmer fordelt på 615 ulike foretak. (Noen er medlemmer i to eller tre av avdelingene).

9 Økonomi Vi hadde en omsetning på den samla virksomheten på 7,706 mill kr i Resultatregnskapet viser et underskudd på ca kr før skatt, kr etter skatt. Noe av forklaringa på underskuddet er engangskostnader som er tatt i 2011; kostnader i forbindelse med sammenslutninga av organisasjonene, samt programvare og arbeid med oppbygging av et lenge etterlengta system for medlems / kundeoppfølging som vi vil ha nytte av i lang tid framover. Det er også gjort avsetninger for AFP-forpliktelser og framtidige tap på fordringer. Vi må også ta med at det gjennom sammenslutnings prosessen har vært enighet om at priser på tjenester og rådgiving i organisasjonene skulle holdes uendra. Disse har derfor vært uendra i 2011, 2010 og delvis i Den generelle lønnsstigninga har gjort seg gjeldende også hos oss, og vi har ikke i stor nok grad greid å øke inntjeninga i så stor grad at det var mulig å oppnå et plussresultat på bunnlinja i Norsk Landbruksrådgiving sentralt Norsk Landbruksrådgiving Namdal har et godt samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving sentralt. Vi har gjennom året deltatt på kurs og møter arrangert av NLR. Grovforutvalget Innen de største fagområdene i NLR-systemet er det egne fagutvalg som fungerer som faglig bistand til fagkoordinatorene, samt har ansvar for en del felles tiltak innen fagområdene i hele NLR. Trond Petter er medlem og leder av fagutvalg for gras og grovfôr i NLR. Samarbeid med andre organisasjoner NLR Namdal er avhengig av samarbeidspartnere for å få gjennomført aktivitet, oppslutning om arrangementer og ikke minst for å få finansiert en god del av vår virksomhet. Innen egen organisasjon har vi god kontakt med andre NLR-enheter og benytter oss av deres kompetanse ved behov. NLR Nord-Trøndelag er vår viktigste samarbeidspartner i denne sammenhengen, der utvikling av fellesprosjekt på fylkesnivå, og samarbeid om Ringavisa er gode eksempler. Andre viktige samarbeidspartnere på fylkesnivå er Nord Trøndelag Bondelag, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Fylkeskommunen og ikke minst landbrukskontorene i kommunene. Blant samvirkeorganisasjonene er Tine, Nortura og Felleskjøpet viktige samarbeidspartnere, der vi i 2011 har hatt flere felles arrangementer og også egne samarbeidsavtaler med. Bioforsk er den viktigste forskningsinstitusjonen vi samarbeider med, når det gjelder tilgang på ny viten og ikke minst i forbindelse med utførelse av lokale forsøk der Bioforsk i mange sammenhenger er vår oppdragsgiver. Norsk Landbruksrådgiving Namdal driver etter hvert innen mange fagfelt, og vi samarbeider og forholder oss til mange aktører og organisasjoner i landbruket.

10 3. Regnskap Generelt om drifta I 2011 har Gunnbjørn Moa gått av med pensjon ved årsoppgjørets slutt. Jostein Hildrum har sluttet som ordfører og økt stillingen som regnskapsfører betydelig. I 2011 har fokusområdene ved siden av utfordringer knyttet til fusjon vært: 1. Effektivitet/faktureringsgrad: Her var målet 70%, vi klarte 67. Dette krever gode rutiner og daglig fokus. 2. Kvalitet: Kvaliteten på innsendte oppgaver til myndighetene er i realiteten helt avhengig av regnskapskontorene. Vi har gjort noen mindre forbedringer etter kontroll i Vi satser også på god kvalitet og kommunikasjon ovenfor kundene. Antall regnskap er ganske stabilt. Det ser ut som det blir en liten økning i Utvikling i regnskapene varier noe. Vi får flere regnskap utenom jordbruk og det minker noe innen landbruket. Det merkes at en del gårdsbruk under avvikling, og regnskapene blir mindre. Kompetanseheving: Faglig oppdateringer blant ansatte. Svein Erik gjennomfører i skoleåret 2011/12 en videre opplæring i landbruksregnskap. Dette er et desentralisert opplegg med samlinger som gjennomføres samtidig som han er i fullt arbeid. Økonomi På grunn av for dårlig definering av hva som er interne utgifter og fordelingen av disse, ble ikke avd regnskapene så gode som de burde vært. Det ser ut til at regnskapsavdelingen har gått sånn noenlunde i balanse. Vi har fra høsten 2011 fått en betydelig innsparing på ASP-avgift og drift av datasystem.

11 4. Rådgiving og utvikling Generelt om drifta Vi er inne i en periode der medlemmene vil merke at det skjer store endringer i virksomheten innen rådgiving og utvikling. Vi har ansatt en ny medarbeider på kontoret i Overhalla; Heidi Hasselvold. Hun har lang erfaring fra arbeid på landbrukskontoret i Grong, og har med seg kunnskap som er verdifull i vår virksomhet. Det har i 2011 gitt oss mulighet til å ta mer oppdrag innen kulturlandskap og miljørådgiving. Vi har tidligere ansatt ny medarbeider i Ytre Namdal; Tone Aune. Hun begynte på nytt kontor på Kolvereid fra 01.januar Hun er godt kjent i distriktet gjennom tidligere jobbing i Nærøy kommune med pådriverprosjekt. Denne stillinga bør kunne gjøre at NLR Namdal gir de gårdbrukerne i Ytre Namdal som ønsker det en merkbart bedre oppfølging enn vi tidligere har greid. Vi må ha oppdatert kunnskap for at vi skal ha noe å bidra med overfor aktive bønder. I 2011 har vi brukt ressurser på kompetansebygging gjennom NLR s rådgiverskole, lært oss en del om strategirådgiving, samt deltatt i kursvirksomhet innenfor de fagområdene der vi skal ha spisskompetanse, spesielt grovfôrdyrking. Vekstsesongen En god vekstsesong med stort sett jevnt fordelt nedbør og god veksttemperatur inntil elgjakta starta! 82 mm i mai passelig for å få gjort våronna, samtidig som det var fuktighet nok for spiring til det vi hadde putta i jorda. 97 mm i juni det må vi ha for å få en god brukbar 1. slått. 60 mm i juli litt lite for gjenveksten etter 1. slåtten, nok til kornet. Større nedbørsmengder gir bare legde. 130 mm i august nok! Særlig med 70 mm 16. og 17. august. På kanten med nedbør til potet og grønnsaker første halvdel av august. Enkelte vanningsvogner (observert 2) fikk luftet seg. 233 mm i september Mer enn nok! Bortimot 130 mm fra 26. til 29. september. Det som ikke var høsta før elgjakta skapte derfor problemer og utfordringer for de som skulle ro det i land. Over 260 mm nedbør i oktober som gir bare billig strøm! Med denne nedbøren har vi ingen ting utpå jorda å gjøre, verken med husdyrgjødsel eller plog! Vinteren kom dessverre med snøen før kuldegradene. Dette gjør at vi får en Ny vår uten vintertele, noe som krever stor tålmodighet for at vi ikke slår oss utpå før jorda er laglig opptørket og tåler tungt utstyr!

12 Avlingsresultatet. Gras. Litt tøffe overvintringsforhold, som delvis gav tynt grasbestand fra våren av spesielt på gammel eng. Stor 2. slått og noen tok også 3. slått. Kvaliteten normal og delvis noe bedre! Korn. De ivrigste fikk sådd på april også i Ingen fikk tresket før uti august. Store angrep av soppsykdommer og store arealer ble sprøytet med soppmiddel. Både forsøk og utsagn fra korndyrkerne tilsier store utslag for denne sprøytinga. Soppsprøytinga gir både større avling og høyere Hl-vekt. Tillegg for høyere Hl-vekt har blitt dobla fra 2011 i forhold til tidligere. Potet. Potetavlingene ble normale og det meste var på lager før høstregnet satte inn for fult. Dette gir lite blautråde på lagret. Lite flatskurv blir det også i vekstsesonger med jevne nedbørsforhold. Grønnsaker. Godt grønnsaksår og rimelig god kvalitet. Det ble levert en del (Brokkoli) til Osloområdet. Det meldes også om god kvalitet på gulrota på lager. Alt i alt et godt avlingsår!

13 Forsøksvirksomheten Forsøksringen har i 2011 arbeidet med 20 forsøksfelt i jord- og plantekultur. Forsøkene fordeler seg slik. I alt Sort Gjødsling Plantevern Annet Kornforsøk Grasforsøk Grønnsaksvekster Potet I alt Storskalafelt. Husdyrgjødsel til korn. Nedpløying eller nedharving på forskjellige tidspunkt etter husdyrgjødselspredning? Miljøvennlig husdyrgjødselspredning på eng. Utprøving av forskjellige spredeutstyr Miljøvennlig husdyrgjødselspredning på eng. Utprøving med forskjellige vognstørrelser og vekt samt måling av jordpakking og vanngjennomtregning i sporene etter spredning Høstetidsprognoser på 1. og 2. slått i gras. Uttak av grasprøver på 7 forskjellige bruk fra Jøa til Harran. Tre forskjellige tidspunkt på 1. slåtten og 2 tidspunkt på 2. slåtten Et forsøksår på det jevne. Forsøksantallet var noenlunde det samme i 2011, som de senere år 20 forsøk med småruter og 4 storskalafelt. Dette krever mye arbeid i vekstsesongen og at en i hele vekstsesongen er på hugget, hvis resultatene skal bli vellykket. Alle felt er høstet med greie og gode resultater. En del Rådgivingsenheter har trappet ned forsøksvirksomheten til et minimum, mens vi gammelkaran mener forsøksvirksomheten betyr mye for den veiledningen som skal gis. Storskalafeltene er delvis finansiert med miljømidler fra fylkesmannens landbruksavdeling. Storskalafeltene gjennomføres med utstyr som er tilgjengelig på bruket eller oss naboer. Det blir kjørt et drag av hvert utstyr og så blir det tatt høsteruter i området det er kjørt. Vi vil til slutt benytte anledningen til å takke forsøksvertene for at de stiller areal, maskiner og arbeid til disposisjon, slik at forsøkene kan bli gjennomført med beste mulig riktige resultat.

14 Veiledning i jord og plantekultur. Innen dette fagområde er all planlegging i vinterhalvåret. I tillegg er all veiledning innenfor jord, vekst og avling i vekstsesongen. Jordprøvetaking og gjødslingsplanlegging. Det ble høsten 2011 uttatt 530 jordprøver hos 51 medlemmer. Også i 2011 ble noen få lura på jordprøvetakinga. Dett er vi lite tilfreds med. Vi håper på en tidlig vår slik at vi kan få tatt resten da. Det ble utarbeidet gjødslingsplaner til ca. 150 gårdbrukere for vekstsesongen Her er vi også på etterskudd, og en del får gjødslingsplanene for sent. Mange kunne nok ha bestilt gjødslingsplan litt tidligere. Med nyansettelser i 2011, og mer samarbeid mellom ansatte, mener vi å få tatt igjen det meste i løpet av våren Vi håper også å få i gang kurs i gjødslingsplanlegging (har vært 2 kurs i 2012) slik at du kan gjøre det selv, noe som vil gjøre både planlegging og gjødslinga mer interessant og sannsynlig mer riktig! Miljøplan, kulturlandskapspleie og KSL. Etter hvert som flere tilskuddsordninger knyttes til beiting og skjøtsel av kulturlandskapet, blir også Miljøplanen på gården et viktigere dokument. SMIL-søknader og en god del av tilskuddsordninger i Regionalt Miljø Program (RMP) krever Miljøplan trinn 2 Hvert år utarbeider vi ca slike miljøplaner. I tillegg er det en del nye gårdbrukere som vi hjelper med å utarbeide fullstendige miljøplaner (trinn 1 og 2). En kommer heller ikke unna at det blir noen tilfeller med uttrykning i siste liten når enkelte oppdager mangler og hull i eksisterende Miljøplan. Gjerne like før fristen for søknad om produksjonstilskudd, eller dagen før KSL-revisjon! I 2011 er det arrangert 5 kurs i miljøråd med i alt 138 deltakere.

15 Dette er et en-dags oppfriskningskurs i Miljøplan-arbeidet, der gårdbrukerne selv får tid til og rydde i papirene og oppdatere miljøplanen. Uttak av vannprøver i Namsen. På oppdrag av NIVA tok vi ut vannprøver i Namsen også i Prøvene tas ved Mælen ferjeleie. Det tas ut 4 ganger i året og med 4 forskjellige prøveuttak, hver gang. Vi har ingen tilgang på resultater. Prøveuttaket skal også videreføres i Uttak av grunnvannsprøver. På oppdrag fra Bioforsk Jord og Miljø gjennom Fylkesmannens Landbruksavdeling har vi tatt ut grunnvannsprøver på 4 forskjellige steder i Overhalla. Det har blitt tatt på 3 forskjellige tidspunkter i veksttida på alle stedene. Prøvene blir analysert for evt. spor av plantevernmidler og for næringsstoffer, og det finnes begge deler. Prosjektet har gått over 3 år og 2011 er sannsynligvis det siste året. Veiledning i grovfôrdyrking. Vi mener vi har mye og å strekke oss etter når det gjelder grovfôravlinger i vårt distrikt. Vi er selvsagt for dårlig på veiledninga, og dere (noen) er for dårlig til å høre etter! Mange har store arealer, og mener derfor de har nok fôr. Fornyinga blir utsatt til neste år! Avlingsnivå og kvalitet henger ofte sammen. Vi er i gang med å høyne veiledningsnivået, og vil i løpet av 2012 utarbeide rådgivningspakker på grovfôrdyrking. Et samarbeid med FMLA og NLR-Nord-Trøndelag. Uttak av grasprøver Ble foretatt i 2011 på 7 bruk fra Jøa til Harran. Dette er 5. året vi har gjort dette. Vi mener dette har satt fokus på riktig høstetidspunkt, og øker interessen for å høste på riktig tidspunkt. Veiledning i kornproduksjon. Vi har hatt markdager både på ugras, sopp og selvsagt vurdert sortsvalget! Vi mener det er et akseptabelt avlingsnivå i kornproduksjonen i Namdalen. Mange kornbrukere med avlingene i deler av Innherred. Variasjon er fremdeles stor. Med salg av melkekvoter får vi en større andel kornproduksjon på tyngre jordarter som passer dårlig til Namdalsveret. I 2011 har vi diskutert såkornproduksjon i distriktet i lag med FK-Agri. Veiledning i potetproduksjon. Settepotetarealet i Overhalla stiger fra år til år, mens matpotetarealet er stabilt. Det brukes mye veiledningstid i lag med Overhalla Klonavlsenter på settepotetdyrkinga. I vekstsesongen i åkeren og i vinterhalvåret rundt omkring på lagrene. Settepotetproduksjonen er en viktig produksjon for Overhalla, men også for Namdalen og for Nord- Trøndelag fylke. Utgangsmateriale for hele potetdyrkinga i landet kommer herfra.

16 Veiledning i bær og grønnsaker. I 2010 årsmeldinga skrev vi: Vi har en liten, men hard stamme av produsenter innenfor bær og grønnsaksproduksjonene. Nå slår denne stammen sprekker! Vi kan nå snakke om jordbærprodusenten og ikke jordbærprodusentene. Får vi ikke nye ivrige grønnsaksprodusenter med det første vil grønnsaksproduksjonen i Namdalen havne på.. Innherred og Frosta! Med så få og så liten produksjon vil det ikke være mulig å ha kompetanse på veiledning innen bær og grønnsaksproduksjon, og den spisskompetansen må innleies utenfra. Skrelling til hermetikkfabrikken i Nortura ble innstilt høsten 2011, og ble flyttet til Findus Fabrikker! Jordleiekontrakter. Vi har også i 2011 utarbeidet en del jordleiekontrakter. Spesielt for de som driver settepotetproduksjon. Her kreves det 4. årig omløp, noe som krever store tilgjengelig arealer. Vi har i den forbindelse fått godkjent at det kan søkes om dispensasjon for 5. årige kontrakter. I disse avtalene inngår kartmateriale og en del andre undersøkelser. Jordavståelse erstatninger. Vi har vært involvert i en del erstatningsberegninger i forbindelse med grunnavståelse til veg, gangog sykkelveg. I tillegg en del skadeerstatninger på arealer i forbindelse med linjebygging, graving m.m.

17 Informasjon og veiledning gjennom Ringavisa og Meldingstjeneste. Ringavisa er utgitt med 5 nummer i tillegg til årsmøtesaker i et nummer. Ringavisa utgis i lag med NLR-Nord-Trøndelag. Aktuelt fagstoff, forsøksresultater, informasjon om kurs og møter m.m. presenteres i Ringavisa. Vi håper den blir lest! I 2011 ble dere spurt om de ønsket å motta Ringavisa bare på nettet (mail). Vi fikk liten respons, men muligheten er der fremdeles Det sparer oss for både tid og penger. Meldingstjenesten. I vekstsesongen fra ca. 1. mai til 25. september prøver vi å sende ut aktuell informasjon hver uke, om hva som bør gjøres, og hva som ikke bør gjøres denne uka. Meldingstjenesta har vi fått gode tilbakemeldinger på, og den vil fortsette også i Vi mangler fremdeles noen mailadresser. Fikk du ikke meldingstjenesta i 2011? Send oss din mailadresse, til Økonomiveiledning En betydelig arbeidsoppgave innenfor økonomi er utarbeiding av driftsplaner; dvs langtidsbudsjett i forbindelse med større investeringer. Planene er beslutningsstøtte både for gårdbrukeren og for banken. I 2011 er det utarbeidet 15 driftsplaner, de fleste som grunnlag for søknad til Innovasjon Norge om BU-tilskudd, og noen som grunnlag for refinansiering av lån, kjøp av gård eller driftsomlegging. Gjennom vegvalgprosjekt i midtre Namdal i tidligere år og nå i indre Namdal, har vi jobba en del med rådgiving om vegvalg på bruket i større sammenheng. Slik rådgiving tror vi det blir mer behov for i tida framover, og vi vil satse mer på dette. Innen eierskifterådgiving har vi en del oppdrag. Vi bistår med rådgiving omkring vanlig eierskifte på gårdsbruk. Det blir også stadig flere oppdrag med å bistå med oppdeling av gårdsbruk / fradeling av gårdstun / salg av tilleggsjord. Nye gårdskart har avslørt at det er mange avglemte bruksnummer i tidligere overdragelser der vi bistår med å finne fram gjennom myndighetenes nokså kronglete veger for å få slike ting på plass igjen. Kurs og møte virksomhet Aktiviteten på kurs (EB-kurs), markdager og informasjonsmøter har i 2011 vært meget stort og vi har nok møtt et metningspunkt for hvor mye som bør/skal arrangeres. Det skal både tid, interesse og tålmodighet til for å delta på all informasjon som tilbys i dag. Antall heltidsgårdbrukere blir færre og færre, og flere og flere har arbeid utenom i tillegg til å drive gårdsbruket. Nedenfor er satt opp en oversikt over gjennomførte kurs, markdager og møter i I de fleste står NLR-Namdal som enearrangør. I andre arrangement i lag med gode samarbeidspartnere.

18 Veiledning ved kurs møter markdager m.m. Dato Sted/samarbeidspartner Fagområde Barlia/Overhalla Klonavlsenter Settepotetmøte 322 Avslutningsseminar Økoløft i kommuner Økologisk produksjon og omsetning, samarbeid med Overhalla kommune Overhalla/Namdal Produsentlag Sortsmøte i grønnsaker Overhalla Autorisasjonskurs Plantevern oppdatering Overhalla Autorisasjonskurs Plantevern nybegynnerkurs Nærøy, Val/Nærøy kommune EB-kurs Beiting Namsos, Toddum/FMLA Spredeutstyr for husdyrgjødsel - demonstrasjon Overhalla/Arnstein Berg EB-kurs. Plantevern korn ugras - dag Grong/Johan Petter Bergin EB-kurs. Plantevern i korn ugras kveld Overhalla/Tine Markdag. Sporer i grovfôr og melk Nærøy/Nærøy kommune EB-kurs. Markdag. Beiting Grong/FMLA Markdag. Beiting og beite for sau Barlia/Overhalla Klonavlssenter Potet-dyrkingsteknikk. EB-kurs Leka/Leka kommune Miljøråd Nærøy/Nærøy kommune Miljøråd Vikna/Vikna kommune Miljøråd Grong/Grong kommune Miljøråd Overhalla/Overhalla kommune Miljøråd Grovfôrkurs økologisk Prosjekt økologisk Foregangsfylke 7.6 Beitedag Nærøy/ Øystein Dalen EB-kurs beiting Overhalla/Johannes Vold EB-kurs. Plantevern i korn Sopp dag Namsos/Alfred Skogmo EB-kurs. Plantevern i korn Sopp kveld 6.7 Markdag beiting/håvard Ødegård Beiting, innmarksbeite/fulldyrka beite Overhalla/Trebostad Markdag i korn. Sorter sopp stråforkorting Namdal Produsentlag/Gulrotklubben Markdag. Registrering av gulrotavlinger Overhalla/Stein Engstad/Jon Kr. Aunet Hydroteknikk. Grøfting kanalisering nydyrking Overhalla/Settepotetdyrkerne Lagerkontroll settepoteter Namsos/Kattmarka Sau. Nytt sauefjøs fôring m.m Snåsa/NLR/Tine/Nortura Grovfôrproduksjon fôring økonomi. Mjølk og kjøtt.

19 Prosjekt Hvor går IN-bonden? I løpet av 2011 har vi gjennomført fase 1 og 2 i veivalgsprosjektet. Fase 1 med kartlegging ble utført januar til juni 2011 og rapporten med funnene fra kartleggingen ble ferdig i slutten av september. I oktober ble det mange presentasjoner av resultatene i fase 1 og planlegging av motivasjonsseminaret. Dato Forum Personell fra NLRN Indre Namdal Regionråd, presentasjon av Heidi Landfald Hasselvold foreløpige resultater Fylkestingspolitikere og Heidi Landfald Hasselvold stortingsrepresentanter fra Namdal Regiongruppemøte med jordbrukssjefer i Per Helge Haugdal Indre Namdal, 2 repr. Fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Morten O. Raade fra Innovasjon Norge Indre Namdal Regionråd med rådmenn og Heidi Landfald Hasselvold styringsgruppa for prosjektet Landbruksforum på Snåsa (ca 20 stykker) Heidi Landfald Hasselvold Årsmøte i Grong Bondelag (ca 20 stykker) Heidi Landfald Hasselvold Motivasjonsseminaret ble holdt på Nordtun i Grong 4-5 november. 4 november var det bondepub med Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk(110 deltakere) og lørdag 5. november (ca 80 deltakere) var det motivasjonsseminar med Humørbonden Geir Styve. I desember og januar ble det møter med arbeidsgruppa og styringsgruppa for å bestemme hvilke kurs vi skal arrangere i fase 3. Vi har fått prosjektledelsen av dette prosjektet gjennom anbud. Indre Namdal Regionråd er prosjekteiere. Prosjektledelsen tilsvarer ca 20%stilling. Møt opp på Bondepub Nordtun, fredag 4. november, kl Vil du bli motivert? Møt opp på Motivasjonsseminar Nordtun, lørdag 5. november, kl Landrbruks- og matminister Lars Peder Brekk gir oss et foredrag om landbruket i Indre Namdal i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv og om landbruksproduksjon i framtida. Humørbonden Geir Styve er en motvekt til sutrebonden. Han setter mot i folk og beskriver at det nytter å gå i gang med å tenke på nye måter og starte arbeidet med å gjøre drømmer til virkelighet

20 Aktive bønder fremtidens leilendinger? I løpet av 2011 har vi fått fullfinansiert prosjektet «Aktive bønder fremtidens leilendinger?». Landbruks og matdepartementet, Norges Bondelag og Bonde og småbrukarlaget har bevilget oss 1,2 millioner kroner gjennom sentrale BU-midlene, Fylkesmannen i Nord Trøndelag og Nord- Trøndelag Fylkeskommune har gått inn med kroner hver og Namdal produsentlag med kr. Det 3 årige prosjektet er initiert og utarbeidet i egen organisasjon. Målet med prosjektet er å få frem kunnskap om økonomien og agronomien ved dagens bruk av jordbruksarealet og omsett dette til praktisk rådgiving til gårdbrukerne. Vi skal konkret beskrive bruken av jordbruksarealet, beskrive de økonomiske konsekvensene av dagens drift av jordbruksarealet og omsett kunnskapen til praktisk veiledning. Stolt forvalter? av landbrukseiendommer i Midtre Namdal I forbindelse med Midtre Namdal Samkommune miljø og landbruk sitt arbeid med omdømmeprosjektet «Stolt forvalter? av landbrukseiendommer i Midtre Namdal» har NLRN vært leid inn til å skrive prosjektplanen, bistå for å få på plass finansiering og drive prosesser i prosjektet. På et seminar våren 2011 ble det satt fokus på hvordan man påvirker et omdømme og hva landbruket kan gjøre for å påvirke eget omdømme. I løpet av høsten 2011 ble det gjennomført prosesser i 4 kommuner der man prøvde å finne hvilket omdømme landbruket mente man har og hvilket omdømme man ønsker å ha. NLRN hadde ansvaret for å kjøre prosessene. Omdømme prosessen vil videreføres i NLRN er innleid som prosjektledere i ca 20% stilling i Økologisk veiledningsprosjekter i NLR Mye av rådgivingsaktiviteten innen økologisk landbruk skjer gjennom etablerte forsknings- og utviklingsprosjekt. Under dette prosjektet er etablerte ordninger som Økologisk Førsteråd, utarbeidelse av Økoplan og en del rådgivingsaktiviteter. I 2011 har NLR Namdal utført 7 Økologisk Føresteråd, som er en nedgang fra tidligere år. 11 økoplaner er utarbeidet og aktivitet i 2 dyrkingsgrupper er gjennomført. All denne aktiviteten er fullfinansiert gjennom prosjektmidler Foregangsfylke økologisk melkeproduksjon Trøndelagsfylkene er utpekt som foregangsfylker i satsingen på økologisk melkeproduksjon, og NLR Namdal er deltager i dette prosjektet. Oppfølging av eksempelbruk, rådgiving og kompetanseutvikling er stikkord i dette prosjektet. RE-modell NLR Namdal fikk midler til videreføring av prosjektet rettet mot økologisk drift og samarbeidstiltak i Prosjektet har gått ut på informasjon og konkret planlegging av ulike løsninger for samarbeid mellom økologiske bruk. Arealutnyttelse, vekstskifte og husdyrgjødsel. Forut Bioforsk, i samarbeid med flere norske og utenlandske forskningsinstitusjoner har kommet i gang med et stort forskningsprosjekt knyttet til økologisk melkeproduksjon og næringsforsyning. I dette gode selskapet er også NLR Namdal med. Et forsøksfelt er plassert i Overhalla, samt at vi skal utføre en jobb knyttet til kartlegging av avlingsnivå på økologiske melkeproduksjonsbruk. I tillegg sitter Trond Petter i prosjektgruppa i hovedprosjektet.

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2015 og

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2015 og Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2015 og 01.01.-30.04. Norsk Landbruksrådgiving Namdal 29.03.2017 Innhold Årsmøte 2015 og 01.01.16-30.04.... 2 Styrets beretning... 3 Styrets sammensetning...

Detaljer

Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal:

Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal: Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal: Hvem er vi? Norsk Landbruksrådgiving Namdal har 12 ansatte som er lokalisert i Grong, Høylandet og Overhalla. Vår kompetanse er innenfor landbruk og økonomi.

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 16.04.2015 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Lokal, praktisk og god rådgiving! Årsmelding 2013

Lokal, praktisk og god rådgiving! Årsmelding 2013 Lokal, praktisk og god rådgiving! Årsmelding 2013 1. ÅRSMØTE 2013... 1 2. STYRETS BERETNING... 1 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 1 4. REGNSKAP... 1 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING... 2 6. KALKSILO... 18

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Vedlegg 3 a 2014 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 01.01.2014 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid...

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning ---- For bondens beste --- 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae 1 Organisasjon NLR består av: 11 regionale enheter 29 000 medlemmer 330 regionalt ansatte Sentralenhet med 20 medarbeidere 2 NLR 2017 Medlemstall

Detaljer

Fôr fra leiejord hva er transportkostnaden?

Fôr fra leiejord hva er transportkostnaden? Fôr fra leiejord hva er transportkostnaden? Hurtigruteseminaret 2016, 24.11.2016 Per Helge Haugdal Tema: Jordleie utvikling og konsekvenser Grovfôrkostnader og transportkostnader. Utfordringer og muligheter

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

Fjellandbruket. Oppdal og Rennebu

Fjellandbruket. Oppdal og Rennebu Fjellandbruket Oppdal og Rennebu Agronomkurset Undervisning i: Husdyrhold; ku, ammeku og sau Plantekultur; grovfor og beite i fjellbygda, potet Spesialtema for fjellandbruket som saubeiting mm Ei god arbeidsfordeling

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Optimal gjødselplan. Kvinesdal Svein Lysestøl

Optimal gjødselplan. Kvinesdal Svein Lysestøl Optimal gjødselplan Kvinesdal 22.09. 2016 Svein Lysestøl Hvorfor skal vi ha gjødselplan? Lovpålagt MEN det er mange andre gode grunner: God avling Godt sluttprodukt Godt for miljøet God økonomi Forskrift

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Tiltak mot fremmede arter langs vei i Ørland og Bjugn og Agdenes. Siv Nilsen NLR Sør-Trøndelag

Tiltak mot fremmede arter langs vei i Ørland og Bjugn og Agdenes. Siv Nilsen NLR Sør-Trøndelag Tiltak mot fremmede arter langs vei i Ørland og Bjugn og Agdenes Siv Nilsen NLR Sør-Trøndelag Fagområder Jord- og plantekultur: - grovfôr, korn, potet, hagebruk Økologisk drift Miljø- og kulturlandskapstiltak

Detaljer

Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan. Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøte for bønder

Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan. Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøte for bønder Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøte for bønder Formål med dette innlegget Se hva som er de vanligste grunnene til at gjødslingsplan

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? Stjørdal, 07.06.2017 Per Helge Haugdal Tema: Jordleie utvikling og konsekvenser Grovfôrkostnader og transportkostnader. Utfordringer og muligheter Utvikling i leiejordandel

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart En av strategiene for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat, landbruksdepartementes

Detaljer

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra 1. Samarbeidsformer, forholdet mellom daglige ledere og fagkoordinatorer 2. Landbrukets HS Nasjonalt samarbeidsforum for HS i landbruket

Detaljer

Vår kunnskap - din styrke

Vår kunnskap - din styrke Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag Foto: Håvard Simonsen Vår kunnskap - din styrke midt.nlr.no Hvem er vi? Medlemsfordeler Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag er en medlemseid organisasjon, som tilbyr rådgiving

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke Fra 1. januar 2010 17 ansatte på åtte faste kontor Ca 1 660 medlemmer

Detaljer

Økologisk landbruk i NLR

Økologisk landbruk i NLR Økologisk landbruk i NLR Kjersti Berge og Mette Feten Graneng, prosjektledere Mål: Kalibrere rådgivere og revisorer. Sikre felles kunnskap og forståelse for økologiregelverket. Dette er en forutsetning

Detaljer

FJELLANDBRUKET. Juni 2017 Hans Oskar Devik

FJELLANDBRUKET. Juni 2017 Hans Oskar Devik FJELLANDBRUKET Juni 2017 Hans Oskar Devik Fjellandbruket i Nord- Trøndelag (mulighetenes land) Ressursgrunnlag i Fjellandbruket Lierne Røyrvik Namsskoga n Meråker Dyrka jord (aug 12) 14 074 4010 7 392

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/1892-10 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Nytt produkt fra: NLR Bedre Bunnlinje Ideer fra Dansk Landbruksrådgiving Gjennomført et pilotprosjekt Fortsatt under utvikling

Detaljer

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING?

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Landbruk Nord-Trøndelags viktigste næring Visste du at hvert fjerde årsverk i Nord-Trøndelag utføres i landbruket eller i tilknytning til landbruket? I tillegg

Detaljer

Avtale om sammenslutning av. NLR Namdal, NLR Sør-Trøndelag og Oppdal landbruksrådgivning

Avtale om sammenslutning av. NLR Namdal, NLR Sør-Trøndelag og Oppdal landbruksrådgivning Avtale om sammenslutning av NLR Namdal, NLR Sør-Trøndelag og Oppdal landbruksrådgivning Denne avtalen er inngått mellom disse tre selvstendige enhetene i Norsk Landbruksrådgiving: Navn, adresse Forretn.kommune

Detaljer

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt»

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Program for møtet: Informasjon om nytt prosjekt, v/ Sigbjørn Leidal, Landbruksrådgivinga Hvilke forventninger og ønsker har vi som produsenter

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 15/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 15/ Dato: Lillehammer-regionen Regionrådet Saksframlegg Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 15/3418-1 Dato: 10.06.2015 BEDRE FÔRPRODUKSJON PÅ HØGERELIGGENDE ENGAREALER - SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE Bakgrunn: I Kommunedelplan

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet er et

Detaljer

Restaurering av dammer i Hedmark

Restaurering av dammer i Hedmark Norsk Ornitologisk Forening, Avd. Hedmark Restaurering av dammer i Hedmark Trond Vidar Vedum Norsk Ornitologisk Forening Avd. Hedmark, Foto: Lars Kapelrud Foto: Lars Kapelrud Kristin Ødegård Bryhn seniorrådgiver

Detaljer

Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting

Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting Statistikk grøfting i Vestfold 1920-2006 Gartnerdagene,GjennestadGjennestad 28.10.2010 2010 Innlegg av Jon Randby, Fylkesmannen

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Vi ønsker lykke til med kompetansehevingen i ditt nærmiljø!

Vi ønsker lykke til med kompetansehevingen i ditt nærmiljø! TIPSHEFTE TIL FAGKVELDER I DITT LOKALE FAGLAG Kompetanseløft Trøndersk landbruk tilbyr tilskudd til bondelag, bonde og småbrukarlag, sau og geit, skogeierlag, produsentlag osv. for å kjøre fagkvelder i

Detaljer

Presentasjon i Kirkenes

Presentasjon i Kirkenes Presentasjon i Kirkenes 18.11.2015 Antall bruk Bakgrunn for prosjektet En betydelig nedgang i landbruket i Karasjok, Kautokeino og Porsanger mellom 2000 og 2010 70 Antall gårdsbruk i Ávjovárri 2000-2014

Detaljer

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver 1 Medlemsorganisasjon med omlag 1550 medlemmer, bønder i Hordaland Styret vert valt på årsmøtet 12 medarbeidarar i dag

Detaljer

Krav til avling i økologisk korndyrking

Krav til avling i økologisk korndyrking Krav til avling i økologisk korndyrking Hva gjør Fylkesmannen i Nord-Trøndelag når produsenter høster tilskudd og ikke avling Stjørdal 30.11.2011 Inger Skjerve Bjartnes Fylkesagronom i Nord-Trøndelag Hvem

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

Hva slags landbruk ønsker regjeringa? Oikos seminar, Ås Politisk rådgiver Ane Hansdatter Kismul

Hva slags landbruk ønsker regjeringa? Oikos seminar, Ås Politisk rådgiver Ane Hansdatter Kismul Hva slags landbruk ønsker regjeringa? Oikos seminar, Ås 25.3.2011 Politisk rådgiver Ane Hansdatter Kismul Rekordhøye råvarepriser på mat internasjonalt FAO og IMFs indekser, snitt 2002-2004=100 250,0 225,0

Detaljer

Gjødselplan. Froland 7. april 2016 Josefa Andreassen Torp

Gjødselplan. Froland 7. april 2016 Josefa Andreassen Torp Gjødselplan Froland 7. april 2016 Josefa Andreassen Torp Hvorfor skal vi ha gjødselplan? Lovpålagt MEN det er mange andre gode grunner: God avling Godt sluttprodukt Godt for miljøet God økonomi Forskrift

Detaljer

TEMA Nr. 2 - Januar 2015

TEMA Nr. 2 - Januar 2015 TEMA Nr. 2 - Januar 2015 Foto: Maud Grøtta Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken,

Detaljer

Prosjekt Kommunedialog i Nordland. Bodø

Prosjekt Kommunedialog i Nordland. Bodø Prosjekt Kommunedialog i Nordland Bodø 02.10.13. Prosjekt Kommunedialogen i Nordland Fylkesmannen har startet i august 2010 et prosjekt som var planlagt å gå ut 2012. Det ble forlenget. Mål: Å heve kvaliteten

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017 Handlingsplan 2015-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017 Foregangsfylke: Økologisk melk. Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa:. Vedlegg til planen: 1. Budsjett fylles ut i eget vedlegg.

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke 1. mai 2012 21 ansatte på åtte faste kontor Kontorsteder Brekstad,

Detaljer

Avtale om sammenslutning av. Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag.

Avtale om sammenslutning av. Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag. Avtale om sammenslutning av Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag. Denne avtalen er inngått mellom disse to selvstendige enhetene i Norsk Landbruksrådgiving:

Detaljer

Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan. Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagsamling jordbruk

Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan. Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagsamling jordbruk Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagsamling jordbruk 31.08.2016 Formål med dette innlegget Se hva som er de vanligste grunnene til at

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Kornplanter rett etter ugrasharving, Klepp 3. mai 2011 Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Side 1 av 5 Innhald Innhald...

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida»

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapporten er skrevet med grunnlag i punktene i prosjektskissa for prosjektet, datert 24. januar 2013. 1. Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no Fagmelding 2014 Nummer 1 6. januar 2014 Snart fått nok? Desember varta opp med 560

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

Produksjonstilskot. Kjellfrid Straume og Solfrid Mygland Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter vinter/vår 2016

Produksjonstilskot. Kjellfrid Straume og Solfrid Mygland Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter vinter/vår 2016 Produksjonstilskot Kjellfrid Straume og Solfrid Mygland Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter vinter/vår 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlane Riksrevisjonen Bondelaget Bonde- og småbrukarlaget

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket?

Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket? Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket? 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland 1.Innledning Økoløft Hadeland er et ledd i den statlige satsingen Økoløft i Kommuner, et toårig samarbeidsprosjekt mellom Kommunal- og regionaldepartementet og

Detaljer

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Anne Kari Birkeland / Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter høst 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlene Riksrevisjonen

Detaljer

«God start» Erfaringer fra en strategiprosess i ei nystartet samdrift.

«God start» Erfaringer fra en strategiprosess i ei nystartet samdrift. «God start» Erfaringer fra en strategiprosess i ei nystartet samdrift. Strategiprosess Påbegynt juli 2012. Planlagt gjennomført innen april (våronn 2013) Ble case for å prøve ut samarbeid i rådgivingen

Detaljer

Livslinjeråd. Petter Klette

Livslinjeråd. Petter Klette Livslinjeråd Petter Klette Google 2013 Hvorfor livslinjeråd i Tine? Stort fokus på dekningsbidrag Store forskjeller på rente og soliditet Manglende rådgivning rundt pensjon for bønder Lite optimalisering

Detaljer

Her kommer en søknad på et grovffirprosjekt vi sønsker å starte 01313.

Her kommer en søknad på et grovffirprosjekt vi sønsker å starte 01313. http://i0.70.0.249/mai1/postmottak.nsf/(%24inboxv42255335d20a51:121c125775r00.._ 07.07 7010 Page i of I Fra: Til: cc: Knut Brauteset/Kiabu Postmottak/Klabu@Klabu "Ingeborg Forbregd" ,

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Hvilke erfaringer har vi i TINE med økonomiske problemer hos melkeprodusenter Hva kan grunnen være for at en del sliter økonomisk Resultatforskjeller i TINE

Detaljer

Miljøplan. Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga

Miljøplan. Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga Miljøplan Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga 1 Et verktøy for registrering, planlegging og dokumentasjon Mer miljøvennlig jordbruksproduksjon 2 Vannforskriften Mål om god økologisk

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Tyra Risnes, Fylkesmannen i Østfold Anne Falk Øgaard, Bioforsk Jord og miljø Vestre Vansjø Nedbørfeltareal: 54 km 2 Arealbruk: 20% landbruk (~10.000 daa) (89 % korn,

Detaljer

Medlemsavis Nr 1 2009

Medlemsavis Nr 1 2009 Medlemsavis Nr 1 2009 Fra skeptiker til optimist Ansetter ny rådgiver og prosjektleder Priser og tjenester Årsmøte 4. Mars Økologiske kurs Lederen Da er vi i gang i vår nye organisasjon Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Totalregnskapet for jordbruket. Litt om NILFs faste oppgaver.

Totalregnskapet for jordbruket. Litt om NILFs faste oppgaver. Totalregnskapet for jordbruket. Litt om NILFs faste oppgaver. Forelesning UMB 18.09.2013 Lars Johan Rustad Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning www.nilf.no Fungerende direktør Lars Johan Rustad

Detaljer

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike Prosjekter innen korn, olje- og proteinvekster i rådgivingsenhetene 2011 Per 20.nov 2011 Prosjekt Prosjektmål Rådgivingsenhet/er Prosjektleder Tlf Finansiering Eie/SP* Varighet NLR SørØst Polysakarider

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Rapport etter forsøksfelter i Skas-Heigre vassdraget Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Rapport etter forsøksfelter i Skas-Heigre vassdraget Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Rapport etter forsøksfelter i Skas-Heigre vassdraget 2010 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland 1 Innledning Norsk Landbruksrådgiving Rogaland har gjennomført forsøk med ulike fosforgjødslinger på jord med

Detaljer

Kompetanse for framtida. Økt matproduksjon (i Trøndelag ) - er det mulig? Ragnhild K. Borchsenius rådgiver

Kompetanse for framtida. Økt matproduksjon (i Trøndelag ) - er det mulig? Ragnhild K. Borchsenius rådgiver Kompetanse for framtida Økt matproduksjon (i Trøndelag ) - er det mulig? Ragnhild K. Borchsenius rådgiver Hva er status i dag? Strukturendringer Ant søkere Daa per søker Ant søkere Daa per søker Ant søkere

Detaljer

Men vi er ikke i mål. Vi må fortsette å utvikle organisasjonen med fornuftige fellesløsninger og kompetanse.

Men vi er ikke i mål. Vi må fortsette å utvikle organisasjonen med fornuftige fellesløsninger og kompetanse. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving 28.3.2017 Styreleders tale Kjære årsmøte og gjester Vi i NLR har lagt et krevende og utviklende år bak oss. Det har skjedd mye organisasjonsmessig, og samtidig har vi

Detaljer

Prosjektsøknad. Økt grovforbasert storfekjøttproduksjon i Aust- Agder

Prosjektsøknad. Økt grovforbasert storfekjøttproduksjon i Aust- Agder Adresse: Brandsvoll, 4646 Finsland Telefon: 38 18 39 00 Bankgiro: 9365.11.75524 Org.nr.: NO 971 552 565 MVA E-post: agder@lr.no Web: http://agder.lr.no/ Prosjektsøknad Økt grovforbasert storfekjøttproduksjon

Detaljer

ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011. Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk

ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011. Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011 Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk 1. Bakgrunn for prosjektet Miljø og landbruk er et felles landbrukskontor for de fire deltakerkommunene i Midtre

Detaljer

Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL)

Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL) Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL) Organisasjon Romerike Landbruksrådgivings styre har bestått av: Håvard Ringnes, Ullensaker (leder) Varamedlemmer: Sverre Haga, Nannestad (nestleder) Anders

Detaljer

Økt produksjon. For de fleste vil ønsket om økt kjøtt- eller mjølkeproduksjon bety et økt behov for mer fôr, både av kraftfôr og grovfôr

Økt produksjon. For de fleste vil ønsket om økt kjøtt- eller mjølkeproduksjon bety et økt behov for mer fôr, både av kraftfôr og grovfôr Situasjonen i dag. - 3 «dårlige» år (2011-2013) har vært avløst av 3 forholdsvis gode år (2014-2016) - Underskuddssituasjonen på grovfôr er snudd til nesten det motsatte. - Import av grovfôr til regionen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) (Endringsvedtak i TLM-utvalget 14.10.2014) 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer