Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA"

Transkript

1 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande

2 1. ÅRSMØTE STYRETS BERETNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL REGNSKAP RÅDGIVING OG UTVIKLING KALKSILO MEDIA... 22

3 1. Årsmøte 2010 Årsmøtet i 2010 var det første årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA sin historie. Møtet ble holdt på Overhalla Hotell 13.april Årsmøtet behandlet årsmelding og regnskap for Namdal Forsøksring, Skogmo Kalksilo AL og Midt Regnskapslag BA. I tillegg til årsmøtet holdt Anstein Lyngstad fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag et innlegg om det planlagte kompetanseløftet for landbruket i Trøndelag. Per Helge Haugdal holdt et innlegg om hvordan bønder kan påvirke egen inntekt og hverdag. Det var 16 stykker på årsmøtet inkludert ansatte og styret.

4 2. Styrets beretning Landbrukets rådgivingstjeneste rigget for fremtidens behov! Det første hele driftsåret 2011 for Norsk Landbruksrådgiving Namdal er overstått. Fire organisasjoner slo fra seg sammen i en enhet. De praktiske utfordringene med å tilpasse arbeidsoppgavene fra de gamle organisasjonene til den nye organisasjonen gir mange utfordringer og ganske mye praktisk ekstraarbeid som en etter hvert vil dra nytte av i framtida. Som denne årsmeldinga viser, har virksomheten et stort omfang og et bredt faglig spekter. Landbrukets rådgivingstjenester har de siste årene gjennomgått en regionaliseringsprosess, hvor det har blitt etablert store rådgivingsenheter i de fleste fylker i landet. Dette vil gi et bredere tilbud av rådgiving og spesialrådgiving til landbruket i de fleste distrikter. Vår rådgivingsenhet i Namdalen er foreløpig den eneste i landet hvor tilbud om regnskapstjenester er innlemmet i organisasjonen. Vi opplever at andre rådgivingsenheter ser med spenning etter hva vi i vår organisasjon kan greie å få til av rådgivingstilbud ut fra dette utgangspunktet. Allerede i første driftsår har vi kommet i gang med nye store arbeidsoppgaver utenom den tradisjonelle veiledningen. Jeg nevner veiledningsprosjektet for IN-kommunene, et stort prosjekt som vi har ansvar for å gjennomføre etter å ha vunnet en anbudskonkurranse om oppdraget. Videre har vi ansvar for et Omdømmeprosjekt for landbruket i MNR-kommunene, samt at vi selv har initiert og finansiert et større prosjekt: Aktive bønder fremtidens leilendinger? som gir mye arbeid, og forhåpentligvis vil gi flere gode svar som kan brukes aktivt i fremtidig veiledning. Virksomheten har hovedkontor i Overhalla, med daglig ledelse, 4 rådgivere og 3 regnskapsførere. Vi har i tillegg regnskapskontor i Grong med 2 ansatte og på Høylandet med en ansatt. Fra og med januar 2012 utvides virksomheten med et fast kontor og en fast ansatt rådgiver på Kolvereid som først og fremst skal betjene medlemmene i Ytre Namdal. I det første driftsåret har vi ansatt to nye medarbeidere. Vi fremstår nå som en robust organisasjon med et bredt fagspekter, og vi vil være mindre sårbare for sjukdom og permisjoner som kan være utfordrende for små organisasjoner. Vår organisasjon vil også fremstå som en attraktiv arbeidsplass for dyktige fagfolk. Årsregnskapet for 2011 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Styret mener at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak. Det er ikke registrert personskader eller ulykker. Av 12 ansatte er 5 kvinner og 7 menn. Styret mener at det ikke er forhold ved virksomheten som påvirker det ytre miljø i vesentlig grad. Overhalla den Kåre Kvåle Eva Kaldahl Jon Strand Otto Moa Sigrid Øiahals Johannesen Steinar Aspli Trond Petter Ristad

5 Styrets sammensetning Leder : Kåre Kvåle Namsos 1år Styremedlemmer: Sigrid Øyahals Johannessen Nærøy 2år på valg 2013 Eva Kaldahl Overhalla 2år på valg 2013 Steinar Aspli Nærøy 2år på valg 2013 Otto Moa Overhalla 1år på valg 2012 Jon Strand Grong 1år på valg 2012 Trond Petter Ristad ansatterepresentant Varamedlemmer: 1 Anne-Lise Haugan Overhalla 2 Ole Anders Flått Grong 3 Kåre Holand Nærøy Torhild Bryhn vara ansatte Revisor: BDO revisjon, Grong Styrets arbeid Styret ble valgt på stiftelsesmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Namdal på Høylandet Styret har fram til utgangen av 2011 hatt 7 styremøter og behandlet 56 saker. Høsten 2010 ble arbeidskrevende med mange saker som måtte på plass ved etablering av ny organisasjon: Ansettelse av daglig leder, etablering av rutiner, stillingsinstruks for daglig leder, budsjett for ny organisasjon, igangsetting av arbeid med strategier for organisasjonen. Fra styrearbeidet i 2011 kan nevnes følgende saker som har vært til behandling: Nye dataløsninger, forsikrings- og pensjonsordninger for ansatte, ansettelse av ny medarbeider, organisering av kalkomsetninga i NLRN, anskaffelse av firmabil, høringssaker om framtidig tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon for Norsk Landbruksrådgiving, og utredning om ulike samarbeidsformer mellom NLR og Landbrukets HMS-tjeneste. Styreleder Kåre Kvåle var utsending til årsmøte i NLR i mars 2011.

6

7 Norsk Landbruksrådgiving Namdal Generelt om drifta 2011 Norsk Landbruksrådgiving Namdal har hatt sitt første driftsår i Virksomheten har bestått av all aktivitet som tidligere lå i: Midt Regnskapslag: Regnskap, fakturering og andre regnskapstjenester. Skogmo Kalksilo: Kalkomsetning Namdal Forsøksring: Forsøksvirksomhet, veiledning i jord- og plantekultur, prosjektfinansiert utviklingsarbeid Landbrukets Fagsenter Namdal: Rådgiving innen økonomi, investeringer, eierskifte, samt prosjektarbeid. Det har vært utfordringer i å endre arbeidsform fra det å drive virksomhet i små organisasjoner med to ansatte, til det å drive en større organisasjon med mye mer sammensatt virksomhet og 11 ansatte. Disse utfordringene går på etablering av rutiner for ledelse, samarbeid og oppfølging, samt å ta ut fordeler kostnadsmessig og med deling av kunnskap som denne sammenslutninga skaper grunnlag for. Vi har lært mye i året som har gått. Vi mener at vi ved starten på 2012 har betydelig bedre forutsetninger for å kunne arbeide mer effektivt, styre økonomien bedre og bli mer tilgjengelige enn i Bemanning, arbeidsområder og kontorer Navn Avdeling Arbeidssted Stillingsprosent Hovedarbeidsområde Borgny Grande Per Helge Haugdal Asbjørn Bjerkan Trond Petter Ristad Dagligleder (Permisjon fra 1.mai jan 2012) Daglig leder i Borgny sin permisjonstid. Utvikling og rådgiving Utvikling og rådgiving Utvikling og rådgiving Overhalla 100 % Daglig leder, prosjektarbeid Overhalla 100 % Økonomi, driftsplanlegging, eierskifter, prosjektarbeid Overhalla 100 % Forsøksvirksomhet, agronomiveiledning, potet Overhalla 100 % Agronomiveiledning, økologiskveiledning, prosjektarbeid, forsøksvirksomhet

8 Heidi Landfald Hasselvold Tone Aune Utvikling og rådgiving Forsøksringen, utvikling og rådgiving Overhalla/Grong 100% Prosjektarbeid, økonomiveiledning, agronomiveiledning Nærøy 100 % Agronomiveiledning, økologiskveiledning, prosjektarbeid Odd Gisle Vie Regnskap Høylandet 100 % Fagansvarlig regnskap, regnskapsføring, autorisert regnskapsfører Kitt Aspnes Regnskap Overhalla 100 % Autorisert regnskapsfører, fører regnskap for NLRN, fakturering, regnskapsføring Odd Fuglum Regnskap Overhalla 75 % Regnskapsføring, ansvarlig for kalkomsetting Torhild Bryhn Regnskap Overhalla/ Grong 80 % Regnskapsføring, jordprøver, gjødselplaner Svein Erik Fiskum Regnskap Grong 75 % Regnskapsføring, prosjektarbeid Jostein Hildrum Regnskap, fra okt 2011 Overhalla/ Grong % Regnskapsføring, autorisert regnskapsfører Gunnbjørn Moa Regnskap, gikk av med pensjon mai 2011 Medlemstall Det er 368 medlemmer i «gamle forsøksringen», 330 enkelt medlemmer og 38 samdrifter. Det er 74 medlemmer på kalk og 351 medlemmer på regnskap. Det er til sammen 793 medlemmer fordelt på 615 ulike foretak. (Noen er medlemmer i to eller tre av avdelingene).

9 Økonomi Vi hadde en omsetning på den samla virksomheten på 7,706 mill kr i Resultatregnskapet viser et underskudd på ca kr før skatt, kr etter skatt. Noe av forklaringa på underskuddet er engangskostnader som er tatt i 2011; kostnader i forbindelse med sammenslutninga av organisasjonene, samt programvare og arbeid med oppbygging av et lenge etterlengta system for medlems / kundeoppfølging som vi vil ha nytte av i lang tid framover. Det er også gjort avsetninger for AFP-forpliktelser og framtidige tap på fordringer. Vi må også ta med at det gjennom sammenslutnings prosessen har vært enighet om at priser på tjenester og rådgiving i organisasjonene skulle holdes uendra. Disse har derfor vært uendra i 2011, 2010 og delvis i Den generelle lønnsstigninga har gjort seg gjeldende også hos oss, og vi har ikke i stor nok grad greid å øke inntjeninga i så stor grad at det var mulig å oppnå et plussresultat på bunnlinja i Norsk Landbruksrådgiving sentralt Norsk Landbruksrådgiving Namdal har et godt samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving sentralt. Vi har gjennom året deltatt på kurs og møter arrangert av NLR. Grovforutvalget Innen de største fagområdene i NLR-systemet er det egne fagutvalg som fungerer som faglig bistand til fagkoordinatorene, samt har ansvar for en del felles tiltak innen fagområdene i hele NLR. Trond Petter er medlem og leder av fagutvalg for gras og grovfôr i NLR. Samarbeid med andre organisasjoner NLR Namdal er avhengig av samarbeidspartnere for å få gjennomført aktivitet, oppslutning om arrangementer og ikke minst for å få finansiert en god del av vår virksomhet. Innen egen organisasjon har vi god kontakt med andre NLR-enheter og benytter oss av deres kompetanse ved behov. NLR Nord-Trøndelag er vår viktigste samarbeidspartner i denne sammenhengen, der utvikling av fellesprosjekt på fylkesnivå, og samarbeid om Ringavisa er gode eksempler. Andre viktige samarbeidspartnere på fylkesnivå er Nord Trøndelag Bondelag, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Fylkeskommunen og ikke minst landbrukskontorene i kommunene. Blant samvirkeorganisasjonene er Tine, Nortura og Felleskjøpet viktige samarbeidspartnere, der vi i 2011 har hatt flere felles arrangementer og også egne samarbeidsavtaler med. Bioforsk er den viktigste forskningsinstitusjonen vi samarbeider med, når det gjelder tilgang på ny viten og ikke minst i forbindelse med utførelse av lokale forsøk der Bioforsk i mange sammenhenger er vår oppdragsgiver. Norsk Landbruksrådgiving Namdal driver etter hvert innen mange fagfelt, og vi samarbeider og forholder oss til mange aktører og organisasjoner i landbruket.

10 3. Regnskap Generelt om drifta I 2011 har Gunnbjørn Moa gått av med pensjon ved årsoppgjørets slutt. Jostein Hildrum har sluttet som ordfører og økt stillingen som regnskapsfører betydelig. I 2011 har fokusområdene ved siden av utfordringer knyttet til fusjon vært: 1. Effektivitet/faktureringsgrad: Her var målet 70%, vi klarte 67. Dette krever gode rutiner og daglig fokus. 2. Kvalitet: Kvaliteten på innsendte oppgaver til myndighetene er i realiteten helt avhengig av regnskapskontorene. Vi har gjort noen mindre forbedringer etter kontroll i Vi satser også på god kvalitet og kommunikasjon ovenfor kundene. Antall regnskap er ganske stabilt. Det ser ut som det blir en liten økning i Utvikling i regnskapene varier noe. Vi får flere regnskap utenom jordbruk og det minker noe innen landbruket. Det merkes at en del gårdsbruk under avvikling, og regnskapene blir mindre. Kompetanseheving: Faglig oppdateringer blant ansatte. Svein Erik gjennomfører i skoleåret 2011/12 en videre opplæring i landbruksregnskap. Dette er et desentralisert opplegg med samlinger som gjennomføres samtidig som han er i fullt arbeid. Økonomi På grunn av for dårlig definering av hva som er interne utgifter og fordelingen av disse, ble ikke avd regnskapene så gode som de burde vært. Det ser ut til at regnskapsavdelingen har gått sånn noenlunde i balanse. Vi har fra høsten 2011 fått en betydelig innsparing på ASP-avgift og drift av datasystem.

11 4. Rådgiving og utvikling Generelt om drifta Vi er inne i en periode der medlemmene vil merke at det skjer store endringer i virksomheten innen rådgiving og utvikling. Vi har ansatt en ny medarbeider på kontoret i Overhalla; Heidi Hasselvold. Hun har lang erfaring fra arbeid på landbrukskontoret i Grong, og har med seg kunnskap som er verdifull i vår virksomhet. Det har i 2011 gitt oss mulighet til å ta mer oppdrag innen kulturlandskap og miljørådgiving. Vi har tidligere ansatt ny medarbeider i Ytre Namdal; Tone Aune. Hun begynte på nytt kontor på Kolvereid fra 01.januar Hun er godt kjent i distriktet gjennom tidligere jobbing i Nærøy kommune med pådriverprosjekt. Denne stillinga bør kunne gjøre at NLR Namdal gir de gårdbrukerne i Ytre Namdal som ønsker det en merkbart bedre oppfølging enn vi tidligere har greid. Vi må ha oppdatert kunnskap for at vi skal ha noe å bidra med overfor aktive bønder. I 2011 har vi brukt ressurser på kompetansebygging gjennom NLR s rådgiverskole, lært oss en del om strategirådgiving, samt deltatt i kursvirksomhet innenfor de fagområdene der vi skal ha spisskompetanse, spesielt grovfôrdyrking. Vekstsesongen En god vekstsesong med stort sett jevnt fordelt nedbør og god veksttemperatur inntil elgjakta starta! 82 mm i mai passelig for å få gjort våronna, samtidig som det var fuktighet nok for spiring til det vi hadde putta i jorda. 97 mm i juni det må vi ha for å få en god brukbar 1. slått. 60 mm i juli litt lite for gjenveksten etter 1. slåtten, nok til kornet. Større nedbørsmengder gir bare legde. 130 mm i august nok! Særlig med 70 mm 16. og 17. august. På kanten med nedbør til potet og grønnsaker første halvdel av august. Enkelte vanningsvogner (observert 2) fikk luftet seg. 233 mm i september Mer enn nok! Bortimot 130 mm fra 26. til 29. september. Det som ikke var høsta før elgjakta skapte derfor problemer og utfordringer for de som skulle ro det i land. Over 260 mm nedbør i oktober som gir bare billig strøm! Med denne nedbøren har vi ingen ting utpå jorda å gjøre, verken med husdyrgjødsel eller plog! Vinteren kom dessverre med snøen før kuldegradene. Dette gjør at vi får en Ny vår uten vintertele, noe som krever stor tålmodighet for at vi ikke slår oss utpå før jorda er laglig opptørket og tåler tungt utstyr!

12 Avlingsresultatet. Gras. Litt tøffe overvintringsforhold, som delvis gav tynt grasbestand fra våren av spesielt på gammel eng. Stor 2. slått og noen tok også 3. slått. Kvaliteten normal og delvis noe bedre! Korn. De ivrigste fikk sådd på april også i Ingen fikk tresket før uti august. Store angrep av soppsykdommer og store arealer ble sprøytet med soppmiddel. Både forsøk og utsagn fra korndyrkerne tilsier store utslag for denne sprøytinga. Soppsprøytinga gir både større avling og høyere Hl-vekt. Tillegg for høyere Hl-vekt har blitt dobla fra 2011 i forhold til tidligere. Potet. Potetavlingene ble normale og det meste var på lager før høstregnet satte inn for fult. Dette gir lite blautråde på lagret. Lite flatskurv blir det også i vekstsesonger med jevne nedbørsforhold. Grønnsaker. Godt grønnsaksår og rimelig god kvalitet. Det ble levert en del (Brokkoli) til Osloområdet. Det meldes også om god kvalitet på gulrota på lager. Alt i alt et godt avlingsår!

13 Forsøksvirksomheten Forsøksringen har i 2011 arbeidet med 20 forsøksfelt i jord- og plantekultur. Forsøkene fordeler seg slik. I alt Sort Gjødsling Plantevern Annet Kornforsøk Grasforsøk Grønnsaksvekster Potet I alt Storskalafelt. Husdyrgjødsel til korn. Nedpløying eller nedharving på forskjellige tidspunkt etter husdyrgjødselspredning? Miljøvennlig husdyrgjødselspredning på eng. Utprøving av forskjellige spredeutstyr Miljøvennlig husdyrgjødselspredning på eng. Utprøving med forskjellige vognstørrelser og vekt samt måling av jordpakking og vanngjennomtregning i sporene etter spredning Høstetidsprognoser på 1. og 2. slått i gras. Uttak av grasprøver på 7 forskjellige bruk fra Jøa til Harran. Tre forskjellige tidspunkt på 1. slåtten og 2 tidspunkt på 2. slåtten Et forsøksår på det jevne. Forsøksantallet var noenlunde det samme i 2011, som de senere år 20 forsøk med småruter og 4 storskalafelt. Dette krever mye arbeid i vekstsesongen og at en i hele vekstsesongen er på hugget, hvis resultatene skal bli vellykket. Alle felt er høstet med greie og gode resultater. En del Rådgivingsenheter har trappet ned forsøksvirksomheten til et minimum, mens vi gammelkaran mener forsøksvirksomheten betyr mye for den veiledningen som skal gis. Storskalafeltene er delvis finansiert med miljømidler fra fylkesmannens landbruksavdeling. Storskalafeltene gjennomføres med utstyr som er tilgjengelig på bruket eller oss naboer. Det blir kjørt et drag av hvert utstyr og så blir det tatt høsteruter i området det er kjørt. Vi vil til slutt benytte anledningen til å takke forsøksvertene for at de stiller areal, maskiner og arbeid til disposisjon, slik at forsøkene kan bli gjennomført med beste mulig riktige resultat.

14 Veiledning i jord og plantekultur. Innen dette fagområde er all planlegging i vinterhalvåret. I tillegg er all veiledning innenfor jord, vekst og avling i vekstsesongen. Jordprøvetaking og gjødslingsplanlegging. Det ble høsten 2011 uttatt 530 jordprøver hos 51 medlemmer. Også i 2011 ble noen få lura på jordprøvetakinga. Dett er vi lite tilfreds med. Vi håper på en tidlig vår slik at vi kan få tatt resten da. Det ble utarbeidet gjødslingsplaner til ca. 150 gårdbrukere for vekstsesongen Her er vi også på etterskudd, og en del får gjødslingsplanene for sent. Mange kunne nok ha bestilt gjødslingsplan litt tidligere. Med nyansettelser i 2011, og mer samarbeid mellom ansatte, mener vi å få tatt igjen det meste i løpet av våren Vi håper også å få i gang kurs i gjødslingsplanlegging (har vært 2 kurs i 2012) slik at du kan gjøre det selv, noe som vil gjøre både planlegging og gjødslinga mer interessant og sannsynlig mer riktig! Miljøplan, kulturlandskapspleie og KSL. Etter hvert som flere tilskuddsordninger knyttes til beiting og skjøtsel av kulturlandskapet, blir også Miljøplanen på gården et viktigere dokument. SMIL-søknader og en god del av tilskuddsordninger i Regionalt Miljø Program (RMP) krever Miljøplan trinn 2 Hvert år utarbeider vi ca slike miljøplaner. I tillegg er det en del nye gårdbrukere som vi hjelper med å utarbeide fullstendige miljøplaner (trinn 1 og 2). En kommer heller ikke unna at det blir noen tilfeller med uttrykning i siste liten når enkelte oppdager mangler og hull i eksisterende Miljøplan. Gjerne like før fristen for søknad om produksjonstilskudd, eller dagen før KSL-revisjon! I 2011 er det arrangert 5 kurs i miljøråd med i alt 138 deltakere.

15 Dette er et en-dags oppfriskningskurs i Miljøplan-arbeidet, der gårdbrukerne selv får tid til og rydde i papirene og oppdatere miljøplanen. Uttak av vannprøver i Namsen. På oppdrag av NIVA tok vi ut vannprøver i Namsen også i Prøvene tas ved Mælen ferjeleie. Det tas ut 4 ganger i året og med 4 forskjellige prøveuttak, hver gang. Vi har ingen tilgang på resultater. Prøveuttaket skal også videreføres i Uttak av grunnvannsprøver. På oppdrag fra Bioforsk Jord og Miljø gjennom Fylkesmannens Landbruksavdeling har vi tatt ut grunnvannsprøver på 4 forskjellige steder i Overhalla. Det har blitt tatt på 3 forskjellige tidspunkter i veksttida på alle stedene. Prøvene blir analysert for evt. spor av plantevernmidler og for næringsstoffer, og det finnes begge deler. Prosjektet har gått over 3 år og 2011 er sannsynligvis det siste året. Veiledning i grovfôrdyrking. Vi mener vi har mye og å strekke oss etter når det gjelder grovfôravlinger i vårt distrikt. Vi er selvsagt for dårlig på veiledninga, og dere (noen) er for dårlig til å høre etter! Mange har store arealer, og mener derfor de har nok fôr. Fornyinga blir utsatt til neste år! Avlingsnivå og kvalitet henger ofte sammen. Vi er i gang med å høyne veiledningsnivået, og vil i løpet av 2012 utarbeide rådgivningspakker på grovfôrdyrking. Et samarbeid med FMLA og NLR-Nord-Trøndelag. Uttak av grasprøver Ble foretatt i 2011 på 7 bruk fra Jøa til Harran. Dette er 5. året vi har gjort dette. Vi mener dette har satt fokus på riktig høstetidspunkt, og øker interessen for å høste på riktig tidspunkt. Veiledning i kornproduksjon. Vi har hatt markdager både på ugras, sopp og selvsagt vurdert sortsvalget! Vi mener det er et akseptabelt avlingsnivå i kornproduksjonen i Namdalen. Mange kornbrukere med avlingene i deler av Innherred. Variasjon er fremdeles stor. Med salg av melkekvoter får vi en større andel kornproduksjon på tyngre jordarter som passer dårlig til Namdalsveret. I 2011 har vi diskutert såkornproduksjon i distriktet i lag med FK-Agri. Veiledning i potetproduksjon. Settepotetarealet i Overhalla stiger fra år til år, mens matpotetarealet er stabilt. Det brukes mye veiledningstid i lag med Overhalla Klonavlsenter på settepotetdyrkinga. I vekstsesongen i åkeren og i vinterhalvåret rundt omkring på lagrene. Settepotetproduksjonen er en viktig produksjon for Overhalla, men også for Namdalen og for Nord- Trøndelag fylke. Utgangsmateriale for hele potetdyrkinga i landet kommer herfra.

16 Veiledning i bær og grønnsaker. I 2010 årsmeldinga skrev vi: Vi har en liten, men hard stamme av produsenter innenfor bær og grønnsaksproduksjonene. Nå slår denne stammen sprekker! Vi kan nå snakke om jordbærprodusenten og ikke jordbærprodusentene. Får vi ikke nye ivrige grønnsaksprodusenter med det første vil grønnsaksproduksjonen i Namdalen havne på.. Innherred og Frosta! Med så få og så liten produksjon vil det ikke være mulig å ha kompetanse på veiledning innen bær og grønnsaksproduksjon, og den spisskompetansen må innleies utenfra. Skrelling til hermetikkfabrikken i Nortura ble innstilt høsten 2011, og ble flyttet til Findus Fabrikker! Jordleiekontrakter. Vi har også i 2011 utarbeidet en del jordleiekontrakter. Spesielt for de som driver settepotetproduksjon. Her kreves det 4. årig omløp, noe som krever store tilgjengelig arealer. Vi har i den forbindelse fått godkjent at det kan søkes om dispensasjon for 5. årige kontrakter. I disse avtalene inngår kartmateriale og en del andre undersøkelser. Jordavståelse erstatninger. Vi har vært involvert i en del erstatningsberegninger i forbindelse med grunnavståelse til veg, gangog sykkelveg. I tillegg en del skadeerstatninger på arealer i forbindelse med linjebygging, graving m.m.

17 Informasjon og veiledning gjennom Ringavisa og Meldingstjeneste. Ringavisa er utgitt med 5 nummer i tillegg til årsmøtesaker i et nummer. Ringavisa utgis i lag med NLR-Nord-Trøndelag. Aktuelt fagstoff, forsøksresultater, informasjon om kurs og møter m.m. presenteres i Ringavisa. Vi håper den blir lest! I 2011 ble dere spurt om de ønsket å motta Ringavisa bare på nettet (mail). Vi fikk liten respons, men muligheten er der fremdeles Det sparer oss for både tid og penger. Meldingstjenesten. I vekstsesongen fra ca. 1. mai til 25. september prøver vi å sende ut aktuell informasjon hver uke, om hva som bør gjøres, og hva som ikke bør gjøres denne uka. Meldingstjenesta har vi fått gode tilbakemeldinger på, og den vil fortsette også i Vi mangler fremdeles noen mailadresser. Fikk du ikke meldingstjenesta i 2011? Send oss din mailadresse, til Økonomiveiledning En betydelig arbeidsoppgave innenfor økonomi er utarbeiding av driftsplaner; dvs langtidsbudsjett i forbindelse med større investeringer. Planene er beslutningsstøtte både for gårdbrukeren og for banken. I 2011 er det utarbeidet 15 driftsplaner, de fleste som grunnlag for søknad til Innovasjon Norge om BU-tilskudd, og noen som grunnlag for refinansiering av lån, kjøp av gård eller driftsomlegging. Gjennom vegvalgprosjekt i midtre Namdal i tidligere år og nå i indre Namdal, har vi jobba en del med rådgiving om vegvalg på bruket i større sammenheng. Slik rådgiving tror vi det blir mer behov for i tida framover, og vi vil satse mer på dette. Innen eierskifterådgiving har vi en del oppdrag. Vi bistår med rådgiving omkring vanlig eierskifte på gårdsbruk. Det blir også stadig flere oppdrag med å bistå med oppdeling av gårdsbruk / fradeling av gårdstun / salg av tilleggsjord. Nye gårdskart har avslørt at det er mange avglemte bruksnummer i tidligere overdragelser der vi bistår med å finne fram gjennom myndighetenes nokså kronglete veger for å få slike ting på plass igjen. Kurs og møte virksomhet Aktiviteten på kurs (EB-kurs), markdager og informasjonsmøter har i 2011 vært meget stort og vi har nok møtt et metningspunkt for hvor mye som bør/skal arrangeres. Det skal både tid, interesse og tålmodighet til for å delta på all informasjon som tilbys i dag. Antall heltidsgårdbrukere blir færre og færre, og flere og flere har arbeid utenom i tillegg til å drive gårdsbruket. Nedenfor er satt opp en oversikt over gjennomførte kurs, markdager og møter i I de fleste står NLR-Namdal som enearrangør. I andre arrangement i lag med gode samarbeidspartnere.

18 Veiledning ved kurs møter markdager m.m. Dato Sted/samarbeidspartner Fagområde Barlia/Overhalla Klonavlsenter Settepotetmøte 322 Avslutningsseminar Økoløft i kommuner Økologisk produksjon og omsetning, samarbeid med Overhalla kommune Overhalla/Namdal Produsentlag Sortsmøte i grønnsaker Overhalla Autorisasjonskurs Plantevern oppdatering Overhalla Autorisasjonskurs Plantevern nybegynnerkurs Nærøy, Val/Nærøy kommune EB-kurs Beiting Namsos, Toddum/FMLA Spredeutstyr for husdyrgjødsel - demonstrasjon Overhalla/Arnstein Berg EB-kurs. Plantevern korn ugras - dag Grong/Johan Petter Bergin EB-kurs. Plantevern i korn ugras kveld Overhalla/Tine Markdag. Sporer i grovfôr og melk Nærøy/Nærøy kommune EB-kurs. Markdag. Beiting Grong/FMLA Markdag. Beiting og beite for sau Barlia/Overhalla Klonavlssenter Potet-dyrkingsteknikk. EB-kurs Leka/Leka kommune Miljøråd Nærøy/Nærøy kommune Miljøråd Vikna/Vikna kommune Miljøråd Grong/Grong kommune Miljøråd Overhalla/Overhalla kommune Miljøråd Grovfôrkurs økologisk Prosjekt økologisk Foregangsfylke 7.6 Beitedag Nærøy/ Øystein Dalen EB-kurs beiting Overhalla/Johannes Vold EB-kurs. Plantevern i korn Sopp dag Namsos/Alfred Skogmo EB-kurs. Plantevern i korn Sopp kveld 6.7 Markdag beiting/håvard Ødegård Beiting, innmarksbeite/fulldyrka beite Overhalla/Trebostad Markdag i korn. Sorter sopp stråforkorting Namdal Produsentlag/Gulrotklubben Markdag. Registrering av gulrotavlinger Overhalla/Stein Engstad/Jon Kr. Aunet Hydroteknikk. Grøfting kanalisering nydyrking Overhalla/Settepotetdyrkerne Lagerkontroll settepoteter Namsos/Kattmarka Sau. Nytt sauefjøs fôring m.m Snåsa/NLR/Tine/Nortura Grovfôrproduksjon fôring økonomi. Mjølk og kjøtt.

19 Prosjekt Hvor går IN-bonden? I løpet av 2011 har vi gjennomført fase 1 og 2 i veivalgsprosjektet. Fase 1 med kartlegging ble utført januar til juni 2011 og rapporten med funnene fra kartleggingen ble ferdig i slutten av september. I oktober ble det mange presentasjoner av resultatene i fase 1 og planlegging av motivasjonsseminaret. Dato Forum Personell fra NLRN Indre Namdal Regionråd, presentasjon av Heidi Landfald Hasselvold foreløpige resultater Fylkestingspolitikere og Heidi Landfald Hasselvold stortingsrepresentanter fra Namdal Regiongruppemøte med jordbrukssjefer i Per Helge Haugdal Indre Namdal, 2 repr. Fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Morten O. Raade fra Innovasjon Norge Indre Namdal Regionråd med rådmenn og Heidi Landfald Hasselvold styringsgruppa for prosjektet Landbruksforum på Snåsa (ca 20 stykker) Heidi Landfald Hasselvold Årsmøte i Grong Bondelag (ca 20 stykker) Heidi Landfald Hasselvold Motivasjonsseminaret ble holdt på Nordtun i Grong 4-5 november. 4 november var det bondepub med Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk(110 deltakere) og lørdag 5. november (ca 80 deltakere) var det motivasjonsseminar med Humørbonden Geir Styve. I desember og januar ble det møter med arbeidsgruppa og styringsgruppa for å bestemme hvilke kurs vi skal arrangere i fase 3. Vi har fått prosjektledelsen av dette prosjektet gjennom anbud. Indre Namdal Regionråd er prosjekteiere. Prosjektledelsen tilsvarer ca 20%stilling. Møt opp på Bondepub Nordtun, fredag 4. november, kl Vil du bli motivert? Møt opp på Motivasjonsseminar Nordtun, lørdag 5. november, kl Landrbruks- og matminister Lars Peder Brekk gir oss et foredrag om landbruket i Indre Namdal i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv og om landbruksproduksjon i framtida. Humørbonden Geir Styve er en motvekt til sutrebonden. Han setter mot i folk og beskriver at det nytter å gå i gang med å tenke på nye måter og starte arbeidet med å gjøre drømmer til virkelighet

20 Aktive bønder fremtidens leilendinger? I løpet av 2011 har vi fått fullfinansiert prosjektet «Aktive bønder fremtidens leilendinger?». Landbruks og matdepartementet, Norges Bondelag og Bonde og småbrukarlaget har bevilget oss 1,2 millioner kroner gjennom sentrale BU-midlene, Fylkesmannen i Nord Trøndelag og Nord- Trøndelag Fylkeskommune har gått inn med kroner hver og Namdal produsentlag med kr. Det 3 årige prosjektet er initiert og utarbeidet i egen organisasjon. Målet med prosjektet er å få frem kunnskap om økonomien og agronomien ved dagens bruk av jordbruksarealet og omsett dette til praktisk rådgiving til gårdbrukerne. Vi skal konkret beskrive bruken av jordbruksarealet, beskrive de økonomiske konsekvensene av dagens drift av jordbruksarealet og omsett kunnskapen til praktisk veiledning. Stolt forvalter? av landbrukseiendommer i Midtre Namdal I forbindelse med Midtre Namdal Samkommune miljø og landbruk sitt arbeid med omdømmeprosjektet «Stolt forvalter? av landbrukseiendommer i Midtre Namdal» har NLRN vært leid inn til å skrive prosjektplanen, bistå for å få på plass finansiering og drive prosesser i prosjektet. På et seminar våren 2011 ble det satt fokus på hvordan man påvirker et omdømme og hva landbruket kan gjøre for å påvirke eget omdømme. I løpet av høsten 2011 ble det gjennomført prosesser i 4 kommuner der man prøvde å finne hvilket omdømme landbruket mente man har og hvilket omdømme man ønsker å ha. NLRN hadde ansvaret for å kjøre prosessene. Omdømme prosessen vil videreføres i NLRN er innleid som prosjektledere i ca 20% stilling i Økologisk veiledningsprosjekter i NLR Mye av rådgivingsaktiviteten innen økologisk landbruk skjer gjennom etablerte forsknings- og utviklingsprosjekt. Under dette prosjektet er etablerte ordninger som Økologisk Førsteråd, utarbeidelse av Økoplan og en del rådgivingsaktiviteter. I 2011 har NLR Namdal utført 7 Økologisk Føresteråd, som er en nedgang fra tidligere år. 11 økoplaner er utarbeidet og aktivitet i 2 dyrkingsgrupper er gjennomført. All denne aktiviteten er fullfinansiert gjennom prosjektmidler Foregangsfylke økologisk melkeproduksjon Trøndelagsfylkene er utpekt som foregangsfylker i satsingen på økologisk melkeproduksjon, og NLR Namdal er deltager i dette prosjektet. Oppfølging av eksempelbruk, rådgiving og kompetanseutvikling er stikkord i dette prosjektet. RE-modell NLR Namdal fikk midler til videreføring av prosjektet rettet mot økologisk drift og samarbeidstiltak i Prosjektet har gått ut på informasjon og konkret planlegging av ulike løsninger for samarbeid mellom økologiske bruk. Arealutnyttelse, vekstskifte og husdyrgjødsel. Forut Bioforsk, i samarbeid med flere norske og utenlandske forskningsinstitusjoner har kommet i gang med et stort forskningsprosjekt knyttet til økologisk melkeproduksjon og næringsforsyning. I dette gode selskapet er også NLR Namdal med. Et forsøksfelt er plassert i Overhalla, samt at vi skal utføre en jobb knyttet til kartlegging av avlingsnivå på økologiske melkeproduksjonsbruk. I tillegg sitter Trond Petter i prosjektgruppa i hovedprosjektet.

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Notat fra strukturutvalget

Notat fra strukturutvalget Notat fra strukturutvalget FOR DISKUSJON OM FRAMTIDIG ORGANISERING AV NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Strukturutvalget NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Innholdsfortegnelse I Bakgrunn og mandat for arbeidet 2 II Strukturutvalgets

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

- det læring i å dra på

- det læring i å dra på Meldingsblad Nummer 5 for Norsk - juni 2008 Landbruksrådgiving Et rådgiverapparat med høg faglig kompetanseer nødvendig - det er mye læring i å dra på studietur til kollega! (Foto: T. H. Langås) Innhold

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2014 Bærekraftig intensivering SIDE 4 13 Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon SIDE 14 19 Fokus på god agronomi i Avlingskampen SIDE 20 27 Økt kunnskap om egne skifter

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Notat 2008 13 Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Behovskartlegging, situasjonsanalyse og kost-/nyttevurderinger Erland Kjesbu Kjell Staven Knut Andresen Siri Lutnæs Enget Fredrik Mork Håskjold

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2011 Økt norsk kornproduksjon SIDE 4-10 Mindre fosfor i bondens gull SIDE 12-18 Presisjonsjordbruk del av løsningen SIDE 22-27 Gjødsling øker skogens verdi SIDE 28-33 2 YARA norge

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:5 Prosjektnummer : 1592 : SAMDRIFT

Detaljer

Prosjekt Lærlingbedrift

Prosjekt Lærlingbedrift N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1004/06 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 24 Prosjekt nr: 1025 Prosjekt tittel:

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer