Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014"

Transkript

1 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal

2 Innhold Årsmøte Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving Namdal... 8 Bemanning, arbeidsområder og kontor... 9 Medlemstall Økonomi Mål Generelt om drifta Måloppnåelse Mål avdeling Regnskap Mål avdeling Rådgiving og utvikling Mål avdeling Kalk Samhandling med andre organisasjoner Norsk Landbruksrådgiving Namdal og strukturprosessen Landbrukets Fagsenter Vekstsesongen Avlingsresultatet Forsøksvirksomheten Et forsøksår på det jevne Veiledning Veiledning i grovfôrdyrking Veiledning i kornproduksjon Veiledning i potetproduksjon Veiledning i bær og grønnsaker Økonomiveiledning Jordprøvetaking og gjødselplanlegging Miljøplan, kulturlandskapspleie og KSL Uttak av vannprøver i Namsen Jordleiekontrakter Informasjon og veiledning gjennom Ringavisa og Meldingstjeneste Kurs og møte virksomhet Veiledning ved kurs møter markdager m.m

3 Prosjekt Aktive bønder fremtidens leilendinger? Grovforprosjektet Økologisk veiledningsprosjekter i NLR Foregangsfylke økologisk melkeproduksjon Forut Beiteprosjekt Kompetanseløft Trøndersk Landbruk Grønn Forskning tilgjengeliggjøring av forskningsresultater i landbruket

4 3

5 Årsmøte 2014 Årsmøtet i 2014 ble avholdt på Grong Gård i Grong 11. april fra kl Det var 21 personer som møtte, inkludert styret og ansatte. Årsmøtet behandlet de ordinære årsmøtesakene for Norsk Landbruksrådgiving Namdal, og årsmelding for Namdal Forsøksring. I tillegg til årsmøtesakene ønsket ordfører Skjalg Åkerøy velkommen til Grong. Andre N Skjelstad (Stortingsrepresentant for Venstre) holdt ent innlegg om den nye politiske situasjonen i Norge, og Per Helge Haugdal hadde et innlegg om transportavstander og kostnader med dette. 4

6 Styrets beretning Dette året har også vært preget av endringer blant de ansatte. Det utdannes få innen de tradisjonelle jord- og plantefagene og det merker vi og resten av NLR. Det er utfordrende å få tak i fagfolk, og dette fører til en del opplæring. Mye opplæring krever ressurser og vi klarer derfor ikke å levere et positivt resultat i år. Dette er ingen situasjon som kan vare over flere år. Styret er opptatt av effektiv drift og å rekruttere stabile fagfolk som kan sikrer bøndene i Namdalen et godt fagtilbud fremover. Kompetente ansatte er en av de største utfordringene styret ser for å kunne tilby medlemmene de tjenestene dere etterspør. Liten bemanning i store deler av året har ført til mindre aktivitet dette året. Vi har valgt å prioritere de medlemsrettede aktivitetene og heller prioritere ned andre aktiviteter. Vi ser at økonomien vår baserer seg i større og større grad på prosjekter. Prosjekter er en god måte å utvikle kompetanse og sette fokus på enkelte fagområder. Utfordringen er hvor mange prosjekter vi skal delta i. Det er en fare at prosjektarbeid går utover medlemspleie og tjenester til medlemmene. Man må hele tiden finne en god balanse mellom prosjekt og medlemspleie. Dette er en problemstilling styret har vært og vil være opptatt av fremover. Vår virksomhet er basert på lokale forhold og vi mener våre fortrinn er å være lokal og kjenne vårt nærmiljø og våre medlemmer. For å være nært våre medlemmer og tett på de utfordringene som finnes lokal, satser vi på en desentralisert kontorstruktur. Det er ønskelig å fortsette å bygge sterke fagmiljø rundt alle våre kontor. Det er gjennom samhandling og samarbeid med andre organisasjoner, bønder og det offentlige vi blir bedre. Vi er åpne og avhengige av flere samarbeidspartnere og samarbeidsområder. Arbeidsåret 2014 har vært preget av den pågående strukturprosessen i NLR, der et strukturutvalg har jobbet med mål om færre enheter i NLR. Vi i styret har ment at de grepene vi tok for fire år siden fortsatt er riktig for Namdalen og har argumentert for at det fortsatt skal være mulig å drive som NLR Namdalen innenfor paraplyen NLR. NLR sitt årsmøte i mars 2015 vedtok imidlertid ca 10 regionale enheter der NLR Namdal er foreslått sammenslått med NLR Nord-Trøndelag. NLR ønsker å gjennomføre denne sammenslåingen med tvang gjennom kutt i økonomiske og faglige goder for de som ikke følger årsmøtets vedtak. Styret i NLR Namdalen ser derfor ingen andre muligheter enn å bidra inn i en sammenslåingsprosess. Sammenslåing og omorganisering vil prege det neste arbeidsåret, og dette vil ta mye ressurser. Ingen ansatte skal sies opp eller kontorer legges ned i prosessen. Sammenslåingen med NLR HMS er i gang og HMS- ansatte skal ansettes i de nye regionale enhetene. Prosessene med HMS er i stor grad styrt av NLR sentralt og styret i NLR Namdal har hatt lite med det å gjøre. Styret ser mange interessante synergier med NLR HMS, men det er viktig for oss å sikre det økonomiske grunnlaget hvis vi skal ta på oss flere oppgaver og forpliktelser. De politiske rammene for landbruket er under endring og utredning. Dette gjør at det stadig er nye regler og rammeverk å sette seg inn i. Dagens regjering kjører et løp for mindre reguleringer og større enheter. Dette kan bli krevende for deler av landbruket i Namdalen. Styret ser noen klare utfordringer fremover, men også mange muligheter. Det arbeidet vi har startet på med å lage en lokal, praktisk og god rådgivingsorganisasjon med utspring i Namdalen skal vi ta vare på i den pågående strukturprosessen. Vi ønsker en organisasjon som kjenner sitt nærmiljø, har beina plantet på jorda og blikket hevet mot nye muligheter. 5

7 Årsregnskap: Styret mener at det framlagte årsregnskapet, med resultatregnskap, balanse og noter gir en rettvisende framstilling av utvikling og resultat, samt stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av årsregnskapet. Styret ønsker til slutt å takke våre samarbeidspartnere, forsøksverter og medlemmer for 2014 og håper på fortsatt fruktbart samarbeid fremover. 6

8 Styrets sammensetning Leder: Jonas Vie Grong Styremedlemmer: Ingebjørg Eidshaug Nærøy Eva Kaldahl Steinar Aspli Solbjørg Kjølstad Tore Johan Sandvik Heidi Landfald Hasselvold Overhalla Nærøy Høylandet Fosnes Grong Varamedlemmer: 1.Ole P. Solbakken Overhalla 1 år 2.Kjersti Wendelbo Nærøy 1 år 3.Mari Anne Hoff Leka 1 år Torhild Bryhn (Vara for ansatte) Grong Styrets arbeid Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 21 saker. Sakene har i stor grad vært drift og driftsrelaterte. God økonomirapportering, strategi for nyansettelser og pågående debatt om fremtidig struktur i NLR har vært hovedsakene. 7

9 8

10 Norsk Landbruksrådgiving Namdal Bemanning, arbeidsområder og kontor Navn Avdeling Arbeidssted Stillingsprosent Hovedarbeidsområde Borgny Grande Dagligleder Overhalla 100 % Daglig leder, prosjektarbeid Per Helge Haugdal Asbjørn Bjerkan Trond Petter Ristad Heidi Landfald Hasselvold Margrethe Volden Utvikling og rådgiving Utvikling og rådgiving Utvikling og rådgiving Utvikling og rådgiving Utvikling og rådgiving, ansatt oktober Overhalla 80 % Økonomi, driftsplanlegging, eierskifter, prosjektarbeid Overhalla 50 %, Forsøksvirksomhet, agronomiveiledning, potet Overhalla 40 % Agronomiveiledning, økologiskveiledning, prosjektarbeid, forsøksvirksomhet Overhalla/Grong 100% Hydroteknikk, økonomiveiledning, agronomiveiledning Nærøy 100 % Agronomiveiledning, økologiskveiledning, prosjektarbeid Odd Gisle Vie Kitt Aspnes Odd Fuglum Regnskap Høylandet 100 % Fagansvarlig regnskap, regnskapsføring, autorisert regnskapsfører Regnskap Overhalla 100 % Autorisert regnskapsfører, fører regnskap for NLRN, fakturering, regnskapsføring Regnskap Overhalla 75 % Regnskapsføring, ansvarlig for kalkomsetting 9

11 Torhild Bryhn Svein Erik Fiskum Jostein Hildrum Regnskap Overhalla/ Grong 80 % Regnskapsføring, jordprøver, gjødselplaner Regnskap Grong 80 % Regnskapsføring, prosjektarbeid Regnskap Overhalla/ Grong 60% Regnskapsføring, autorisert regnskapsfører Knut Ivar Fiskum Regnskap, ansatt fra 12.jan 2015 Grong 70% Regnskapsføring Medlemstall Det er til sammen 640 medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Namdal. På Rådgiving og utvikling (gamle forsøksringen) er det 379 enkeltmedlemmer og 29 samdrifter. På regnskap er det 358 medlemmer. Det er 77 medlemmer på kalk. Medlemmene fordeler seg på ca 600 ulike foretak, da noen er medlemmer i flere avdelinger. Økonomi NLR Namdal har i 2014 gått med kr ,- i underskudd. 10

12 Mål Generelt om drifta Norsk Landbruksrådgiving Namdal har gjennomført det fjerde driftsåret. Dette året har det vært mulig å basere oss på erfaringer fra de to foregående årene, noe som gjør det enklere å styre organisasjonen. Det er imidlertid utfordrende å få tak i gode fagfolk og vi har opplevd utskiftinger blant de ansatte. Vi er sårbare for hyppige skiftninger blant de ansatte. Det krever mye ressurser til opplæring noe som går utover det tilbudet vi ønsker å gi til medlemmene og opprettholde en god økonomi. Måloppnåelse Mange av målene som ble satt i 2014 er bare delvis gjennomført. I en situasjon med få ansatte har vi valgt å prioritere medlemsservice, dette på bekostning av interne utviklingsoppgaver. Som mål for hele bedriften ble følgende vedtatt på forrige årsmøte: Markedsføring av NLR Namdal Lage brosjyre Bedre på mersalg Bedre på salg Vi har fått utarbeidet en brosjyre. Vi jobber kontinuerlig med å få til mersalg og bli bedre på salg. I en situasjon der knapphetsfaktoren er ansatte og ikke oppdrag har vi tonet ned salgsaktiviteten noe. Profesjonell drift internt Tydelige og klare mål å jobbe etter Gjennomføre interne rutiner Attraktiv for nye medarbeidere Målene for NLR Namdal er tydelige og klare. De interne rutinene og dritingen av selskapet er på plass, og er under stadig forbedring. Vi er over i en driftsfase. Det er viktig å bygge et godt fagmiljø. Med to nyansettelser på Rådgiving og utvikling, samt en svangerskapspermisjon som var over mente vi å være godt rustet for fremtiden. I løpet av 2014 sluttet tre av disse personene, og vi har ansatt to nye. Det har med andre ord vært store endringer og opplæring. Dette gjenspeiler seg i det økonomiske årsresultatet. Det er viktig for oss at de ansatte deltar på samlinger for rådgivere både regionalt og nasjonalt slik at vi bygger fagkompetanse og fagmiljø i Namdalen. Kompetanseutvikling Forsøksvirksomhet Kollegaveiledning Kunnskapsdeling internt Prosjektarbeid Kompetanseplan for alle ansatte Vi jobber kontinuerlig med kunnskapsutvikling. Forsøksvirksomheten er grunnpilaren i vår kunnskapsutvikling. I 2014 hadde vi ca 20 forsøk. Dette gir oss nyttig førstehåndskunnskap om virkningen av ulike sorter, gjødsel osv i Namdalen. Prosjektarbeid er viktig arbeid for oss, både for å utvikle kunnskap og for økonomien vår. I dette arbeidsåret har vi hatt flere store prosjekter og vi er også i gang med nye. «Aktive Bønder fremtidens 11

13 leilendinger?» har vært det største prosjektet i 2014 og vi begynner å se resultater fra det. Grovforprosjektet er et betydelig prosjekt i samhandling med NLR Nord-Trøndelag, Tine og Nortura. Vi har deler av året hatt prosjektlederjobben i Kompetanseløft Trøndersk Landbruk og gjort arbeid for Grønn Forskning. Det er gjennom god jobb på slike prosjekt at vi kan være i posisjon til å få nye, eller utarbeide nye prosjekter. Det er avgjørende for NLR Namdal å levere de tjenester medlemmene etterspør, og det er en jobb vi til enhver tid etterstreber. Aktiv deltakelse i strukturprosessen i NLR: Uttale oss om strukturarbeidet Bidra i arbeidet med overtakelse av NLR HMS Gjennom hele dette arbeidsåret har et strukturvalg jobbet med fremtidig organisering av NLR. Vi har uttalt oss gjennom høringer og deltatt på de møter og arrangement med dette som tema. NLR Namdal ønsker ingen endringer i struktur og har argumentert for dette. På NLR sitt årsmøte i 2015 vil strukturen blir avgjort. Arbeidet med å implementere NLR HMS styres i stor grad av sentral-leddet i NLR. Vi har hatt møter med NLR HMS i vårt område, og tilbydd kontorplass. 12

14 Mål avdeling Regnskap Generelt om drifta Årsoppgjør 2014 ble krevende på grunn av en langtidssykmelding. Men ved hjelp av overtid og en tidligere ansatt ble vi ferdige i rett tid. På slutten av året ble en ny regnskapsfører ansatt han starter i januar Utsiktene for årsoppgjør 2014 er derfor svært gode. 1. Effektivitet/faktureringsgrad: Her var målet 70%, vi klarte 68. Dette krever gode rutiner og daglig fokus. 2. Kvalitet: Vi mener at kvaliteten på innsendte oppgaver er gode. Vi utfører lovbestemt kontrolloppgaver i henhold til regler og info fra kontroll i Antall regnskap er ganske stabilt. Utvikling i regnskapene varierer noe. Vi får flere regnskap utenom jordbruk og det minker noe innen landbruket. Det merkes at en del gårdsbruk under avvikling, og regnskapene blir mindre. Vi har fått 2 gårdsregnskap fra Ytre Namdal, flere har meldt interesse. Måloppnåelse regnskap For 2014 var målet for regnskapsavdelingen: Få flere regnskap Regnskap som driftsregnskap Tilby regnskapstjenester i hele vårt område Det er jobbet med å få regnskap og vi ser at antall regnskap er relativt stabilt. Vi har fått noen regnskap i Ytre Namdal, men vi ønsker å få flere fra dette området. Det går flere prosjekter i Trøndelag som handler om å gjøre om skatteregnskap til driftsregnskap, vi har avventet dette arbeidet noe, og deltar i Økonominettverk Nord-Trøndelag der dette blant annet diskuteres. Kompetanseheving: Det er 2 hovedfokus for kursing: 1 Opprettholde autorisering: Odd Gisle, Kitt og Jostein 2 Være ajour på nye produkter og utviklingstendenser f.eks fremtidens regnskapskontor. Medarbeider Kurs/ Fagområde Odd Gisle Vie Skattekurs Duett-Seminar A- melding lønn Merverdiavgift Kitt Aspnes Økonomiforbundet E-dag Stjørdal Bondelagets skattekurs temadag Sticos Årsoppgjør AS 2 dager Trh. Jostein Hildrum Bondelagets skattekurs over 2 dager i Namsos. Svein Erik Fiskum Bondelagets Skattekurs over 2 dager på Steinkjer. Torhild Bryhn Bondelagets Skattekurs 13

15 Odd Fuglum Bondelagets Skattekurs Økonomi Økonomien i regnskapsavdelingen hentes fra salg av timer til regnskapsføring. Vi opererer med en timepris for all føring av regnskap, uavhengig om det er årsoppgjør eller bilagsføring. Det er behov for å gå gjennom betalingsmodellen på regnskap fremover. 14

16 Mål avdeling Rådgiving og utvikling Generelt om drifta I 2014 har vi merket at vi har hatt for lite bemanning i tillegg til at vi har drevet opplæring og hatt utskiftinger i bemanningen. Dette har ført til et lavere aktivitetsnivå enn Det har vært mye fokus på drenering og grøfting, transportavstander, grovforproduksjon, skjøtselsplaner og eierskifter. I tillegg til medlemskontakt går mye av tiden med til forskjellige prosjekt. Vi har i 2014 flere store prosjekter gående. «Grovforprosjektet» og «Arealprosjektet» har vært de største prosjektene i Vi ser at mye av inntektsgrunnlaget hentes fra prosjekter. Det er viktig å finne den riktige balansen mellom nok prosjekter og for mange prosjekter. Prosjekt er en fin måte å konsentrere seg om enkelte arbeidsoppgaver og øke kompetansen hos oss og gårdbrukerne. Også i år har vi drevet intern kompetansebygging og kursvirksomhet innen de fagområdene vi skal være gode på og ha spisskompetanse på. Måloppnåelse For 2014 hadde vi følgende mål for rådgiving og utvikling: - Utvikle salgbare tjenester - Helhetlig rådgiving - Tilby de tjenester medlemmene etterspør Året har som tidligere nevnt vært preget av for lite bemanning og det preger resultatet av måloppnåelse i året som har gått. Gjennom de prosjektene vi har deltatt i, spesielt grovforprosjektet og arealprosjektet, har vi jobbet med å utvikle salgbare tjenester. Gjennom grovforprosjektet er det en tett samhandling med TINE og Nortura og det bidrar til mer helhetlig rådgiving. Vi bestreber oss på å tilby de tjeneste medlemmene etterspør. Bemannings situasjonen kan ha ført til at noen opplever for dårlig service fra vår side. Det beklager vi. Kompetanseheving Medarbeider: Kurs/fagområde Tone Aune Økotur til Linkjøping Asbjørn Bjerkan Snåsa-samling Borgny Grande Snåsa- samling i januar Kurs i årsoppgjør i Trondheim 2 dager Per Helge Haugdal Snåsamøtet i januar Deltakelse i økonominettverk Nord- Trøndelag, to møter Driftsplan opp av skuffa - NILF-seminar mars Eierskiftekurs november Heidi L Hasselvold Snåsa-samling i januar Fagdag grovfor Kvithamar, mai Fagmøte drenering, august Fagdag korn, Apelsvoll, august Fagmøte drenering, november Trond Petter Ristad Snåsa-samling i januar 15

17 Arild Helberg Snåsa-samling i januar Øko-tur til Linkjøping Økonomi Drifta i avdeling rådgiving og utvikling er basert på mange inntektskilder. De viktigste er servicekontingent, driftstilskudd fra jordbruksavtalemidler, salg av tjenester, tilskudd fra kommunene og prosjektinntekter. Servicekontingent, driftstilskudd og kommunetilskudd har vært stabile størrelser. Det er stor forskjell mellom ulike kommuner i hvor stor andel av aktive gårdbrukere som betaler servicekontingent. Vi må likevel regne med at den økte aktiviteten må dekkes inn med mer salg av tjenester og prosjektfinansiert utviklingsarbeid. 16

18 Mål avdeling Kalk Generelt om drifta Kalken vi distribuerer leveres av Franzefoss Miljøkalk AS. Som tidligere år, har vi sendt ut reklame/informasjon om kalklevering, pr e-post, til alle gårdbrukerne i distriktet, i god tid før våronna. Vi har avtale med J Barlien Transport AS om transport og Christian Espenes om spredning. Kalkleveranser de siste 3 år er: tonn, tonn, tonn Muligheter fremover Det har stor betydning for jordbruket at det er lett tilgjengelig kalk av god kvalitet, så vi vil også i årene framover gjøre vårt beste for å distribuere kalk med rask og sikker levering. 17

19 Samhandling med andre organisasjoner NLR Namdal er avhengig av samarbeidspartnere for å få gjennomført aktivitet, oppslutning om arrangementer og ikke minst for å få finansiert en god del av vår virksomhet. Innen egen organisasjon har vi god kontakt med andre NLR-enheter og benytter oss av deres kompetanse ved behov. NLR Nord- Trøndelag er vår viktigste samarbeidspartner i denne sammenhengen, der utvikling av fellesprosjekt på fylkesnivå, samarbeid om Ringavisa og Snåsa-møtet er gode eksempler. Andre viktige samarbeidspartnere på fylkesnivå er Nord Trøndelag Bondelag, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Fylkeskommunen og ikke minst landbrukskontorene i kommunene. Blant samvirkeorganisasjonene er Tine, Nortura og Felleskjøpet viktige samarbeidspartnere. Bioforsk er den viktigste forskningsinstitusjonen vi samarbeider med, når det gjelder tilgang på ny viten og ikke minst i forbindelse med utførelse av lokale forsøk der Bioforsk i mange sammenhenger er vår oppdragsgiver. På potet og grønnsaksiden er det Overhalla Klonavlssenter, Norgro og Namdal Produsentlag vi samarbeider med. Vi samarbeider også med Grønn Forskning og Mære Landbruksskole. Norsk Landbruksrådgiving Namdal driver etter hvert innen mange fagfelt, og vi samarbeider og forholder oss til mange aktører og organisasjoner i landbruket. Norsk Landbruksrådgiving Namdal og strukturprosessen Norsk Landbruksrådgiving Namdal har et godt samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving sentralt. Vi har gjennom året deltatt på kurs og møter arrangert av NLR. Implementering av NLR HMS er i gang, og disse prosessene ledes av NLR sentralt. NLR HMS ansatte skal i løpet av 2015 bli lokalisert sammen med NLR enhetene der det er formålstjeneslig. NLR Namdal ønsker NLR HMS velkommen. Mye av kontakten og arbeidet i samhandling med NLR har det siste året handlet om den pågående strukturprosessen. Målet er å få til et mer enhetlig NLR på landsbasis å få kompetansen til å flyte bedre i organisasjonen. Dette skal skje gjennom å etablere større regioner, det foreslås 10 regioner i landet. Namdalen foreslås sammenslått med NLR Nord-Trøndelag. NLR Namdal ønsker ikke endringer i struktur og har argumentert for at de grep vi tok for 4 år siden med å slå sammen organisasjoner i Namdalen er det som er riktig for å utvikle et sterkt kompetansemiljø i Namdalen. Fagutvalgene Innen de største fagområdene i NLR-systemet er det egne fagutvalg som fungerer som faglig bistand til fagkoordinatorene, samt har ansvar for en del felles tiltak innen fagområdene i hele NLR. Medlemmene i fagutvalgene går på rundgang mellom de enkelte enhetene. Dette for å spre kompetanseheving og arbeid. Heidi sitter i fagutvalg for hydroteknikk og Per Helge i fagutvalget for økonomi fra nyåret Fagutvalg for hydroteknikk: Består av Are Johansen, NLR Lofoten, Eivind Bergseth NLR Gudbrandsdalen og Heidi Landfald Hasselvold NLR Namdal. Fagutvalget ble startet opp september I 2014 er det arrangert 4 lokale kurs innen drenering, der målet var at deltakerne skulle lage sin egen dreneringsplan. NLR har laget en internettside: hvor stoff om drenering ligger tilgjengelig. Noe tid har gått med til å legge inn artikler på denne siden. Gamle typetegninger (prinsippskisser om drenering) må oppgraderes og moderniseres for å være aktuelle i dag. Dette jobber også fagutvalget med. 18

20 Daglig lederforum NLR har et forum for daglig ledere i NLR. NLR Namdal har deltatt på de møtene som har vært her. Disse møtene har i stor grad blitt brukt til strukturprosess i Landbrukets Fagsenter På Landbrukets Fagsenter Overhalla har NLRN hovedkontoret, og vi sitter samlokalisert med Midtre Namdal miljø og landbruk, TINE og Namdal Landbrukstjenester. Vi er til sammen 17/18 fagpersoner som jobber med landbruk på forskjellige hold. Gjennom diskusjoner, sunn konkurranse, tillit og respekt skaper vi et landbruksfaglig miljø som er fylkets største utenom Fylkesmannens landbruksavdeling. Det finnes et potensial til å utvikle denne samlokaliseringen til et enda sterkere fagmiljø. For utviklingen av NLRN er det samarbeidet vi har med aktørene på Landbrukets Fagsenter og samlokaliseringene i Nærøy og Grong viktige. 19

21 Vekstsesongen 2014 Vekstsesongen startet opp tidlig og det ble en historisk vekstsesong temperatur-messig. Fint våronnsvær med lite nedbør gjorde at våronna ble gjort unna i løpet av første halvdel av mai. Lite nedbør i mai. Juni ble en god vekstmåned med god temperatur. 1. slåtten ble tatt en uke tidligere enn normalt. Deretter fortsatte tørken og en del av enga på tørkesvak jord fikk tørkestress og det ble liten eller ingen 2. slått på disse arealene. I august kom det litt regn og noen fikk tatt en 3. slått i slutten i begynnelsen av september. Denne ble for en del den slåtten med størst mengde og best kvalitet. Det meste av treskingen ble unnagjort i bra vær i første halvdel av august. Noe av kornavlingen var også preget av tørke. Det var ikke soppsykdommer å se, men noe av kornet ble litt lett på grunn av tidlig modning. Høsten ble fin med gode temperaturer og lite nedbør. Det var gode forhold under i potet og gulrotopptakingen. Vi ble også ferdige med jordprøvetakingen i løpet av uke i november. 20

22 Avlingsresultatet Gras Mye varmt vær tidlig i vekstsesongen gjorde at mye av graset gikk raskt opp i strå og det ble lite busking av graset. Dermed fikk en et grovfor med mye fiber, lite protein og liten mengde. Etter 1. slåtten fortsatte tørken og en del av 2. slåtten tørket bort på tørkesvak jord. På jord med god evne til å holde på fuktigheten, ble det en 2. slått med mye av samme resultatet som 1. slått. I begynnelsen av august var det noe regn og en del fikk en bra 3. slått i begynnelsen av september. På denne slåtten ble det grei kvalitet og god mengde. Høsten 2014 er det tydelig brakket mye engareal, noe som vil gi mye ny eng i Det er en del interesse for «helsæd», der det er fullforingsutstyr i fordeling av foret. I ytre strøk er det en trend at flere går over til 3-slåttssystem. Dette gir ofte et rettere slåttetidspunkt i forhold til kvalitet, men det gir noe mindre mengde. Skal en beholde samme mengde som før, må arealet økes med 20%. En er også mer utsatt for overvintringsskader hvis det blir vinter med skiftende vær og mye isdekke. En må derfor være forberedt på mer innslag av «kortvarig eng». Korn Avlingsresultatet på korn ble mye bedre enn det så ut til utover vekstsesongen. Mange fikk tilnærmet normalavling i kg 15%vanninnhold. Når svært mye av kornet ble tresket og levert direkte fra åkeren med 15-20% vanninnhold ble det et godt kornår økonomisk for de fleste. Mye spart arbeid og tørkekostnad. På de skarpeste jordartene ble det for tørt, og det ble svært mye lettkorn. Når en så utover kornåkrene utover senhøsten, skulle en tro det var sådd mye høstkveite! Den største skuffelsen på kornsida i 2014, var at produksjonstilskuddet (arealtilskuddet) gikk ned og at arealtilskuddet i sone5 (Namdalen + noen kommuner i Innherred) ble lavere enn i sone 4. Helt i strid med intensjonen for soneinndelinga. Potet Poteten skal ha mye vatn både i juli og august for å gi stor avling og god kvalitet. Det fikk vi dessverre ikke i Totalavlinga ble normal, med til dels svært mye flatskurv pga tørken. Tørr sommer og høst gir på den positive sida lite stengelråte og blautråde, og opptaket går relativt mye bedre. Hvis spådommene slår til skal det bli både varmere og tørrere i 2015, og behovet for vanning blir da stort og blir etter hvert en utfordring. Sortering av avlingen foregår i disse dager tonn settepotet fra Overhalla blir spredd i kongeriket utover våren. 3 nye potetlager, medregnet utvidelse av potetlageret i Barlia, er bygd i Med litt fornyelse i 2015, vil alle settepotetdyrkerne ha oppgradert eller nye lager. Fortsetter det milde klimaet i årene fremover vil det etter hvert kreve innsetting av kjøling på potetlagrene, med den kostnad og utfordringer det fører med seg. Grønnsaker Grønnsaksproduksjon var i 2014 på det jevne, noe som skylles kvoter gitt fra Bama. En ny «generasjon har de senere år tatt over mye av potet- og grønnskaksproduksjon med en iver og interesse som gjør at vi kunne produsert mye mere, hvis det hadde vært avsetning. Gulrota er den viktigste produksjonen på grønnsaker. I 2014 ble det investert i 2 nye gulrotopptakere til knapt en million for hver. Et teknisk fremskritt. Det største på flere 10-år. Flaskehalsen vart siste høst å få lagt plastinnlegg i kassene fort nok! Avlingene ble betydelig over normale, og lagerkapasiteten for liten. Lagring ute i kasser med varmt vær utover i nov. går ikke bra. Oslomarkedet har «åpnet seg» i mars de tre siste årene, og da blir vi små! Men selv med et trailerlass til Oslo i uka har vi gulrot til langt uti mai. 21

23 Jordbær Den er også på det jevne. En stor produsent med interesse og iver langt utover det jevne. Gode avlinger og bra kvalitet gir noen kroner igjen for «døgndrift»! Men timebetalinga?? Noen småarealer for salg av «kortreist jordbær» og selvplukk finnes fremdeles. 22

24 Forsøksvirksomheten Vi starta på forsøkssesongen i 2014 med nytilsatt rådgiver som skulle overta dette arbeidet, med opplæring fra «pensjonisten». Det var en jordnær Verdaling med føttene godt planta på jorda. Han hadde utdannelse si på husdyr. I løpet av høsten valgte han derfor å forlate gras, korn og potet å gå over til gris med ny jobb i svinavlslaget. Derfor er det å begynne på nytt igjen i NLRN har i 2014 arbeidet med 22 forsøksfelt i jord- og plantekultur. Forsøkene fordeler seg slik. I alt Sort Gjødsling Plantevern Annet Kornforsøk Grasforsøk Grønnsaksvekster Potet I alt Et forsøksår på det jevne. Forsøksantallet var noenlunde det samme i 2014, som det har vært de senere år 22 forsøk med småruter. Dette krever mye arbeid i vekstsesongen og at en i hele vekstsesongen er på hugget, hvis resultatene skal bli vellykket. Vi arbeider under de samme «vær og føreforhold» som våre medlemmer gjør. Alle felt ble høstet med greie og gode resultater. En del Rådgivingsenheter har trappet ned forsøksvirksomheten til et minimum, mens vi mener forsøksvirksomheten betyr mye for den veiledningen som vi skal gi. Vi vil her benytte anledningen til å takke forsøksvertene for at de stiller areal, maskiner og arbeid til disposisjon, slik at forsøkene kan bli gjennomført med beste mulig riktige resultat. 23

25 Veiledning Mye av planleggingen skjer i vinterhalvåret med gjødselplanlegging, dreneringsplaner osv. Mye viktig informasjon skjer gjennom møter, kurs og diskusjoner i vinterhalvåret. I veksttida gis mye veiledning gjennom meldingstjenesten (hver 10. dag), Ringavisa, markdager og kurs. «Øyeblikkelig hjelp» ved misvekst er også en del av veiledninga i vekstsesongen. På plantevern og i sprøytesesongen er telefonen et viktig hjelpemiddel. Da ønsker brukerne svaret «der og da». Veiledning i grovfôrdyrking De grovfôrbaserte produksjonene er bærebjelken i det namdalske jordbruket. Potensialet for bedre avlinger (både kvalitet og kvantitet) er stort. Teknologiutviklinga og strukturrasjonalisering fører til færre og større bruk. Utfordringene på jorda med økte avstander krever økt behov for planlegging bar noe preg av ansettelsessituasjonen, så mye av rådgivinga har basert seg på direkte rådgiving ved forespørsel. Vi er inne i 2. år i grovfôrprosjektet, og aktiviteten der har i stor grad vært etablering og møter i 3 erfaringssgrupper i distriktet. Uttak av grasprøver Fire runder to runder på 1. slått og to runder på 2. slått, uttaket skjedde på 6 bruk, 2 i indre Namdal, 2 i ytre Namdal og 2 i midtre Namdal. Dette er 8. året vi har gjort dette. Vi mener dette har satt fokus på riktig høstetidspunkt, og øker interessen for å høste på riktig tidspunkt. Grasprøver er innlemmet i «Grovforprosjektet» fra Veiledning i kornproduksjon Den årlige markdagen i korn ble også i år arrangert i aug. Mye av rådgivinga skjer via telefon, gårdsbesøk og Intensiv bruk av meldingstjenesten særlig i plantevernsesongen. Mange interesserte og dyktige kornprodusenter i distriktet, og de siste årene har det vært gode kornavlinger hos mange! Avlingsnivået har gått opp de siste år, noe som i hovedsak skyldes dyktige dyrkere. 24

Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal:

Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal: Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal: Hvem er vi? Norsk Landbruksrådgiving Namdal har 12 ansatte som er lokalisert i Grong, Høylandet og Overhalla. Vår kompetanse er innenfor landbruk og økonomi.

Detaljer

Lokal, praktisk og god rådgiving! Årsmelding 2013

Lokal, praktisk og god rådgiving! Årsmelding 2013 Lokal, praktisk og god rådgiving! Årsmelding 2013 1. ÅRSMØTE 2013... 1 2. STYRETS BERETNING... 1 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 1 4. REGNSKAP... 1 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING... 2 6. KALKSILO... 18

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/1892-10 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag

Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag Lars Morten Rosmo Leder Sør-Trøndelag Bondelag Hovedstrategi - kompetanse Hovedstrategi - kompetanse Hvorfor Hvorfor øke øke norsk norsk matproduksjon?

Detaljer

Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket?

Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket? Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket? 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet er et

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

Fjellandbruket. Oppdal og Rennebu

Fjellandbruket. Oppdal og Rennebu Fjellandbruket Oppdal og Rennebu Agronomkurset Undervisning i: Husdyrhold; ku, ammeku og sau Plantekultur; grovfor og beite i fjellbygda, potet Spesialtema for fjellandbruket som saubeiting mm Ei god arbeidsfordeling

Detaljer

TEMA Nr. 2 - Januar 2015

TEMA Nr. 2 - Januar 2015 TEMA Nr. 2 - Januar 2015 Foto: Maud Grøtta Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken,

Detaljer

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver 1 Medlemsorganisasjon med omlag 1550 medlemmer, bønder i Hordaland Styret vert valt på årsmøtet 12 medarbeidarar i dag

Detaljer

Prosjektleder Anne Grete Rostad

Prosjektleder Anne Grete Rostad Prosjektleder Anne Grete Rostad Målgruppe for prosjektet Målgruppen for hovedprosjektet er bønder, skogeiere, rådgivere, lærere, veiledere, forskere, og de som ønsker seg inn i næringa. Prosjektet skal

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra 1. Samarbeidsformer, forholdet mellom daglige ledere og fagkoordinatorer 2. Landbrukets HS Nasjonalt samarbeidsforum for HS i landbruket

Detaljer

Vår kunnskap - din styrke

Vår kunnskap - din styrke Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag Foto: Håvard Simonsen Vår kunnskap - din styrke midt.nlr.no Hvem er vi? Medlemsfordeler Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag er en medlemseid organisasjon, som tilbyr rådgiving

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland 1.Innledning Økoløft Hadeland er et ledd i den statlige satsingen Økoløft i Kommuner, et toårig samarbeidsprosjekt mellom Kommunal- og regionaldepartementet og

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet Ås, 21. mai 2010 Postboks 8007 Dep 0030 OSLO

Landbruks- og matdepartementet Ås, 21. mai 2010 Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tlf.: 902 03 317 * Faks: 64 94 22 99 Bankgiro 1080 17 49017 Org.nr.: 971 255 684 MVA www.lr.no * lr@lr.no Landbruks- og matdepartementet Ås, 21. mai 2010 Postboks 8007

Detaljer

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Saknr. 15/1005-7 Saksbehandler: Kjell Børresen Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser behovet for tilgang til kompetanseheving

Detaljer

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSE OG LANDBRUK Kontaktperson: Jon Olav Veie Kunnskap, er en av de viktigste produksjonsfaktorene i de fleste foretak. Dette gjelder enten man driver vareproduksjon

Detaljer

«God start» Erfaringer fra en strategiprosess i ei nystartet samdrift.

«God start» Erfaringer fra en strategiprosess i ei nystartet samdrift. «God start» Erfaringer fra en strategiprosess i ei nystartet samdrift. Strategiprosess Påbegynt juli 2012. Planlagt gjennomført innen april (våronn 2013) Ble case for å prøve ut samarbeid i rådgivingen

Detaljer

Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn. Rolf Langeland

Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn. Rolf Langeland Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn Rolf Langeland 1 Prinsipper for vurdering av jord i konsesjonssammenheng Inntekten i jordbruket politisk bestemt, men utgiftene følger markedet Rolf Langeland

Detaljer

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Nytt produkt fra: NLR Bedre Bunnlinje Ideer fra Dansk Landbruksrådgiving Gjennomført et pilotprosjekt Fortsatt under utvikling

Detaljer

Norsk Settepotetavl. Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon

Norsk Settepotetavl. Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon Norsk Settepotetavl Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon Bakgrunn Settepotetkvalitet et stadig tilbakevendende tema, i ulike fora (fagmøter, diskusjonsmøter, spørreundersøkelser).

Detaljer

Anne Grete Rostad og Nina B.Slettum

Anne Grete Rostad og Nina B.Slettum Anne Grete Rostad og Nina B.Slettum De neste 10 årene behøver vi 5000 personer med grønn høyere utdanning Skog Husdyr Plantefag Arealplanlegging I dag uteksamineres knapt 100 til sammen innafor denne sektoren

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no Fagmelding 2014 Nummer 1 6. januar 2014 Snart fått nok? Desember varta opp med 560

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011. Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk

ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011. Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011 Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk 1. Bakgrunn for prosjektet Miljø og landbruk er et felles landbrukskontor for de fire deltakerkommunene i Midtre

Detaljer

Vi ønsker lykke til med kompetansehevingen i ditt nærmiljø!

Vi ønsker lykke til med kompetansehevingen i ditt nærmiljø! TIPSHEFTE TIL FAGKVELDER I DITT LOKALE FAGLAG Kompetanseløft Trøndersk landbruk tilbyr tilskudd til bondelag, bonde og småbrukarlag, sau og geit, skogeierlag, produsentlag osv. for å kjøre fagkvelder i

Detaljer

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING?

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Landbruk Nord-Trøndelags viktigste næring Visste du at hvert fjerde årsverk i Nord-Trøndelag utføres i landbruket eller i tilknytning til landbruket? I tillegg

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Rådgivning for næringsutvikling Bjørnar Sæther 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Premisser - temaer Premiss for foredraget: Er forankret i et innovasjonsperspektiv

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017 Handlingsplan 2015-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017 Foregangsfylke: Økologisk melk. Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa:. Vedlegg til planen: 1. Budsjett fylles ut i eget vedlegg.

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

Arktisk potet og grønnsaker

Arktisk potet og grønnsaker Arktisk potet og grønnsaker FMLA - Arktisk landbrukskonferanse Tromsø 23.-24. september 2014 Kristin Sørensen, rådgiver, Tromspotet AS Silsand, 69 breddegrad. (Nordkapp 71 breddegrad) Tromspotet AS og

Detaljer

Rekrutteringsprosjekt Landbruk

Rekrutteringsprosjekt Landbruk Rekrutteringsprosjekt Landbruk Ryfylke Næringshage Avd. Rennesøy 2012 1 Prosjektbeskrivelse Det skal etableres et kraft og kompetansesenter, en førstelinjetjeneste for ungdom og landbruk, i næringshageavdelingen

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Hvilke erfaringer har vi i TINE med økonomiske problemer hos melkeprodusenter Hva kan grunnen være for at en del sliter økonomisk Resultatforskjeller i TINE

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppland foregangsfylke for økologisk kornproduksjon 2014-2017

Planbeskrivelse. Oppland foregangsfylke for økologisk kornproduksjon 2014-2017 Planbeskrivelse Oppland foregangsfylke for økologisk kornproduksjon 2014-2017 Generelle økologimål og utvikling i økologisk produksjon Landet De første produksjonstilskuddene til økologisk drift ble etablert

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Hva kan bonden gjøre for å redusere belastningene på klima Muligheter og utfordringer med endret klima

Hva kan bonden gjøre for å redusere belastningene på klima Muligheter og utfordringer med endret klima Hva kan bonden gjøre for å redusere belastningene på klima Muligheter og utfordringer med endret klima Åsmund Langeland Felles ledermøte Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag 17 november 2015 Klimatiltak

Detaljer

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021»

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Scenariokonferanse, vannregion Nordland 22.03.12: «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Arne Farup Fylkesmannen i Nordland landbruksavdelinga Foto: Karsten Steinvik

Detaljer

Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014

Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014 Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014 FELLESINFORMASJON Medlemsblad. I samarbeid med andre enheter på Østlandet. Prøveordning i 2014 med utgivelse av 4 nummer. SørØst-nytt. Elektronisk utsending

Detaljer

Her kommer en søknad på et grovffirprosjekt vi sønsker å starte 01313.

Her kommer en søknad på et grovffirprosjekt vi sønsker å starte 01313. http://i0.70.0.249/mai1/postmottak.nsf/(%24inboxv42255335d20a51:121c125775r00.._ 07.07 7010 Page i of I Fra: Til: cc: Knut Brauteset/Kiabu Postmottak/Klabu@Klabu "Ingeborg Forbregd" ,

Detaljer

Morgendagens kunnskapsbonde

Morgendagens kunnskapsbonde Morgendagens kunnskapsbonde Økt melk- og kjøttproduksjon Økt kompetanse på grovfor og utnyttelse av utmarka/beiteressursene Økt utnyttelse av landbrukets ressurser Økt kompetanse knyttet til økonomi Etablere

Detaljer

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt»

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Program for møtet: Informasjon om nytt prosjekt, v/ Sigbjørn Leidal, Landbruksrådgivinga Hvilke forventninger og ønsker har vi som produsenter

Detaljer

Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet

Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet 396 G. J. Aasgård / Grønn kunnskap 9 (2) Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet Grim Jardar Aasgård / grim.jardar.aasgaard@lfr.no Øko-Gudbrand Forsøksring Innledning Økologisk avlet frø

Detaljer

HVA VIL BONDEN GJØRE NÅR KLIMAET ENDRES?

HVA VIL BONDEN GJØRE NÅR KLIMAET ENDRES? HVA VIL BONDEN GJØRE NÅR KLIMAET ENDRES? Arealbruksscenarier basert på møter i Trøndelag, Rogaland og på Østlandet Inga Greipsland 18.10.2016. Fagsamling og oppfølging av vannforskriften. CATCHY WWW.BIOFORSK.NO/CATCHY

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Forsøksringenes start

Forsøksringenes start Forsøksringenes start 1921 Tyskland, lokale forsøk 1937 Hedmark Forsøksring 1955 Toten Forsøksring 1956 1960: Mange ringer på Østlandet, Jæren og i Trøndelag 1960 1980: Resten av landet dekket Hedmark

Detaljer

Prosjekt «Hagebær i Arktis»

Prosjekt «Hagebær i Arktis» Prosjektbeskrivelse «Hagebær i Arktis» Bakgrunn Utgangspunktet for prosjektet er Strategiplan for hagebær i nord, utarbeidet av en FOUgruppe nedsatt av Nord-Norsk Landbruksråd og finansiert av Fylkesmannen

Detaljer

Økt potetproduksjon i Nordland 2006-2009 80 % av potetkonsumet i Nordland skal være produsert i fylket

Økt potetproduksjon i Nordland 2006-2009 80 % av potetkonsumet i Nordland skal være produsert i fylket Norsk Landbruksrådgiving Nord (tidligere Forsøksringene i Nordland (FIN)) Potetprosjektet 2006-2009 v/ Anne Marit Isachsen Norsk Landbruksrådgiving Salten Statens hus, 8002 Bodø Tlf.: 75 53 15 05 Mobil:

Detaljer

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida»

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapporten er skrevet med grunnlag i punktene i prosjektskissa for prosjektet, datert 24. januar 2013. 1. Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram PLANPROGRAM Plan for landbruket i Stjørdal - 2014-2020 Innhold 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Formål med planarbeidet 1.3 Formål med planprogrammet 1.4 Rammer 2. Viktige føringer

Detaljer

Trenger vi økt norsk kornproduksjon?

Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Meld. St. 9 (2011-2012) landbruks- og matpolitikken Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Årsmøtet i Norkorn 29.03.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Jordbruksarealet i Norge nyttes til fôrproduksjon

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL)

Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL) Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL) Organisasjon Romerike Landbruksrådgivings styre har bestått av: Håvard Ringnes, Ullensaker (leder) Varamedlemmer: Sverre Haga, Nannestad (nestleder) Anders

Detaljer

Økobønder i Trøndelag

Økobønder i Trøndelag Økobønder i Trøndelag Kartlegging blant bønder med økologisk produksjon i Trøndelag Gunnar Nossum TFoU-rapport 2015:18 Tittel Forfatter : ØKOBØNDER I TRØNDELAG. Kartlegging blant bønder med økologisk produksjon

Detaljer

Transport og grovfôrkostnader.

Transport og grovfôrkostnader. Transport og grovfôrkostnader. Strukturutvikling Jordleie Transportkostnad i grovfôrproduksjon 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Detaljer

Gjødsling til økologisk bygg

Gjødsling til økologisk bygg 161 Gjødsling til økologisk bygg Annbjørg Øverli Kristoffersen 1, Kari Bysveen 2 & Erik Aaberg 3 1 Bioforsk Landbruk, 2 Norsk Landbruksrådgiving Viken, 3 Norsk Landbruksrådgiving Oppland annbjorg.kristoffersen@bioforsk.no

Detaljer

Hva koster graset? Regionsvise forskjeller i grovfôrkostnader og sammenlikning med kraftfôrpris. 17.4.2015 Astrid Een Thuen

Hva koster graset? Regionsvise forskjeller i grovfôrkostnader og sammenlikning med kraftfôrpris. 17.4.2015 Astrid Een Thuen Hva koster graset? Regionsvise forskjeller i grovfôrkostnader og sammenlikning med kraftfôrpris 17.4.2015 Astrid Een Thuen Bakgrunn for prosjektet? Datamaterialet brukt TINE Effektivitetskontroll (EK)

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

Lokale tiltak for å beskytte matproduksjonen ved atomhendelser

Lokale tiltak for å beskytte matproduksjonen ved atomhendelser Lokale tiltak for å beskytte matproduksjonen ved atomhendelser Atomberedskapsseminar i Hordaland 2.6.2015 Arne Grønlund Bioforsk Miljø Matproduksjonen i landbruket er sårbar mot atomhendelser Produksjonen

Detaljer

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21

Detaljer

Miljøplan avvikles veien videre. Jon Magnar Haugen, seksjon miljø og klima

Miljøplan avvikles veien videre. Jon Magnar Haugen, seksjon miljø og klima Miljøplan avvikles veien videre Jon Magnar Haugen, seksjon miljø og klima Disposisjon Evalueringen Veien videre Gjødslingsplan og sprøytejournal Bruk av KSL Kursuka NLR 11.11.14 3 Evalueringen Mandat

Detaljer

Status for korn og gras med hensyn til parallellproduksjon

Status for korn og gras med hensyn til parallellproduksjon Status for korn og gras med hensyn til parallellproduksjon Kontaktmøte for Sør-Norge 21.10.13 Øygunn Østhagen Mattilsynet, hovedkontoret, tilsynsavdelingen Ettårige vekster (korn og eng) Nåværende praksis:

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Aktiviteter og strategier 2013 Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Referat fra forrige møte Tema Informasjon om NTE v/ørjan Jensen Organisasjon Programvare, system, geosynkronisering, temakart, laserdata,oppgaver

Detaljer

ØKOKORN OG SAMARBEID MELLOM GÅRDER MED ULIK PRODUKSJON

ØKOKORN OG SAMARBEID MELLOM GÅRDER MED ULIK PRODUKSJON ØKOKORN OG SAMARBEID MELLOM GÅRDER MED ULIK PRODUKSJON Rapport 1. Sluttrapport jan 2011, Ingrid Gauslaa, Norsk Landbruksrådgivning Nord Trøndelag og Gry Lillevestre, Steinkjer Kommune Anders Vatn (tv)

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk

Handlingsplan for økologisk landbruk Handlingsplan for økologisk landbruk i Finnmark 2010-2015 1 Innledning Regjeringa har i Soria Moriaerklæringen satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge innen 2015 skal være økologisk.

Detaljer

Velkommen til årsmøte

Velkommen til årsmøte 5.mars 2013 Velkommen til årsmøte i NLR NT Onsdag 19.mars kl 10:30, på Mære landbruksskole innkalling side 3 Fagtema på årsmøte: GPS og ny teknologi som hjelpemiddel i gårdsdrifta aktuelt for deg? Muligheter

Detaljer

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9 RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Årsrapport for 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Videreføring av RULL-prosjektet... 3 1.2 Politisk forankring... 3 1.3 Nasjonale føringer...

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Livslinjeråd. Petter Klette

Livslinjeråd. Petter Klette Livslinjeråd Petter Klette Google 2013 Hvorfor livslinjeråd i Tine? Stort fokus på dekningsbidrag Store forskjeller på rente og soliditet Manglende rådgivning rundt pensjon for bønder Lite optimalisering

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014

ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014 ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014 ADMINISTRATIV AKTIVITET Strategiplanen 2011-2015 ligger til grunn for årets arbeidsplan for styret. Arbeide aktivt for å øke jordarealet som medlemmene

Detaljer

Medlemsavis Nr 1 2009

Medlemsavis Nr 1 2009 Medlemsavis Nr 1 2009 Fra skeptiker til optimist Ansetter ny rådgiver og prosjektleder Priser og tjenester Årsmøte 4. Mars Økologiske kurs Lederen Da er vi i gang i vår nye organisasjon Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Prosjektskisse Grovfôrbasert melk og kjøttproduksjon fram mot 2030

Prosjektskisse Grovfôrbasert melk og kjøttproduksjon fram mot 2030 Prosjektskisse Grovfôrbasert melk og kjøttproduksjon fram mot 2030 Strategisk grovfôrproduksjon Prosjektskissa er utarbeidet av NLR NT og NLR Namdal Steinkjer 15. februar 2013 Solrun Kolstad, NLR NT 1

Detaljer

Rådgiving lønner seg! Presentasjonsserie

Rådgiving lønner seg! Presentasjonsserie Rådgiving lønner seg! Presentasjonsserie Har jeg som bedriftsleder tilstrekkelig kompetanse til å ta alle mine beslutninger? Hvor og hvordan henter jeg nødvendig kompetanse? Kunnskap lønner seg - søk råd!

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00

Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00 Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to medlemmer til

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3006 Økologisk landbruk 1. Våren 2011. Privatister. Vg3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3006 Økologisk landbruk 1. Våren 2011. Privatister. Vg3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LBR3006 Økologisk

Detaljer