Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3604397"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Før maskinen kobles til: Påse at oljen fra oppfangingsbeholderen har rent tilbake til pumpehuset. Kontroller oljenivået og etterfyll om nødvendig. Før apparatet tas i bruk Hvis trefasemaskinen ble levert uten støpsel, kan en elektriker utstyre den med en egnet trefasekontakt med jordingskontakt. Før igangkjøring, kontroller at høytrykksvaskeren er i forskriftsmessig stand. Tilkoplingsledningen skal regelmessig kontrolleres med hensyn til skader og eldning. Høytrykksvaskeren må kun benyttes hvis nettilkoplingsledningen er i feilfri stand (fare for elektrisk støt ved skader!) Kontroller høytrykksvaskerens merkespenning før den tilkoples nettet. Pass på at spenningen angitt på typeskiltet stemmer overens med den lokale nettspenningen. Koble høytrykksvaskerens strømforsyning til en installasjon med jordfeilbryter. Denne bryter strømforsyningen hvis krypstrøm til jord overskrider 30 ma i 30 ms, eller den har en kontrollstrømkrets for jording. Apparatet må kun benyttes i stående stilling! 1) For Deres egen sikkerhet Høytrykksvaskeren må kun benyttes av personer som har blitt instruert om håndteringen og som har fått uttrykkelig beskjed om å betjene apparatet. Til tross for den enkle håndteringen er apparatet ikke egnet for barn. Generell informasjon Drift av høytrykksvaskeren skal skje i samsvar med gjeldende nasjonale bestemmelser. Ved siden av driftsinstruksen og vedkommende brukerlands gjeldende bindende forskrifter for forebyggelse av ulykker, skal også de anerkjente fagreglene for sikkerhetsmessig og faglig riktig utførelse av arbeider følges. Enhver arbeidsmåte hvor sikkerheten ikke er garantert, må unngås Ved transport av maskinen eller tilbehør ved temperaturer rundt eller under 0ºC, anbefaler vi å bruke frostvæske som beskrevet i kapittel 6. Spesialtilbehør modellvarianter POSEIDON 5 Vær oppmerksom på gjeldende lovbestemmelser og lokale forskrifter. Foreta visuell kontroll av høytrykksvaskerens viktigste komponenter før hver igangkjøring. FORSIKTIG! Misbruk av høytrykksstrålen medfører fare. Strålen må aldri rettes mot personer, dyr, strømførende anlegg eller mot maskinen selv. Benytt verneklær og beskyttelsesbriller. Strålen må ikke rettes mot en selv eller andre personer for å rengjøre klær eller sko. Fare for personskader! Ved drift av maskinen oppstår det tilbakeslagskrefter i sprøyteinnretningen og ved vinklet dusjerør også et dreiemoment. Av denne grunn må sprøyteinnretningen holdes godt fast med begge hender. Maskinen må ikke benyttes hvis det oppholder seg personer uten verneklær på arbeidsflaten. Gjenstanden som skal rengjøres skal kontrolleres med hensyn til om det ved rengjøring kan frigis farlige stoffer fra den som slippes ut i miljøet, f.eks. asbest, olje. Benytt ikke rundstrålen til rengjøring av ømfintlige deler av gummi, stoff e.l. For å unngå skader, påse at avstanden mellom høytrykksdysen og overflaten som skal rengjøres er tilstrekkelig. Høytrykksslangen må ikke benyttes som trekktau! strekkelig. Maskinen må ikke tildekkes eller benyttes i utilstrekkelig ventilerte rom! Apparatet skal lagres frostfritt! Maskinen må aldri tas i bruk uten vann. Selv vannmangel i kort tid medfører store skader på pumpemansjettene. ikke skades (f.eks. ved å bli kjørt over, klemt sammen, strukket). Tilkoplingsledningen må kun trekkes ut direkte ved hjelp av støpselet (ikke ved å dra og slite i ledningen). Elektrisk system Vanntilkobling Denne høytrykksvaskeren må bare tilkobles det offentlige vannverkssystemet når det er innsatallert en egnet, og godkjent tilbakeslagsventil. Type BA i.h. t. EN Tilbakeslagsventilen kan bestilles på art. nr , , , Lengden på slangen mellom tilbakeslagsventilen og høytrykksvaskeren skal være minst 12 meter (min. 3/4") for å dempe en eventuell trykkstiging. Oppsug fra f. eks. en tønne med regnvann gjøres uten tilbakeslagsventil. Anbefalt sugesett art. nr Når vannet først har strømmet gjennom tilbakeslagsventilen, betraktes vannes som uegnet til drikkevann. Drift FORSIKTIG! Fare ved bruk av uegnede forlengelseskabler. For å unngå brannfare på grunn av overoppheting, rull kablene alltid helt av tromlene. Støpsler og koplinger på tilkoplingsledninger må minst være beskyttet mot vannsprut. Ved bruk av forlengelsesledning må ledningens minimumstverrsnitt overholdes: Kabellengde m opp til 20 m 20 til 50 m Tverrsnitt <16 A ø1.5mm² ø2.5mm² FORSIKTIG! Elektriske apparater må aldri sprøytes med vann: Fare for personskader, fare for kortslutning. Apparatet må kun koples til en forskriftsmessig installasjon. Innkoblinger medfører kort tids spenningsfall. Ved nettimpedanser (husholdningstilkoblinger) under 0,15 får man som regel ingen forstyrrelser. I tvilstilfeller, ta kontakt med din lokale strømleverandør. Vedlikehold og reparasion OBS! Før rengjøring og vedlikehold av høytrykksvaskeren må støpselet alltid frakoples stikkontakten. Det må kun utføres vedlikeholdsarbeider som er beskrevet i driftsinstruksen. Benytt kun original-reservedeler. Det må ikke utføres tekniske forandringer av høytrykks-vaskeren. FORSIKTIG! Høytrykksslanger, fittings og koplinger er viktige for apparatets sikkerhet. Bruk kun høytrykks-deler som er godkjent av produsenten! Ved mer omfattende vedlikeholds- og reparasjons-arbeider ber vi Dem ta kontakt med Nilfisk-Alto kundeservice eller et autorisert spesialverksted! Maksimalt tillatt arbeidstrykk og temperatur er oppgitt på høytrykksslangen. Maskinen må ikke benyttes videre hvis tilkoplingsledningen eller høytrykksslangen er skadet. Påse at luftsirkulasjonen er til1) <25 A ø2.5mm² ø4.0mm² Pass på at tilkoplingsledningen 83 Spesialtilbehør modellvarianter POSEIDON 5 Kontroll Høytrykksvaskeren svarer til de tyske retningslinjene for væskestråleinnretninger (Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler). Høytrykksvaskerens driftssikkerhet skal kontrolleres av sakkyndige ved behov, men likevel etter maks. 12 måneder, og da i henhold til de tyske forskriftene for forebygging av ulykker (Unfallverhütungsvorschrift (UVV)) for arbeide med væskestråleeinnretninger (Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern (BGV D15)).

3 Elektriske apparaters jordledermotstand, isolasjons-motstand og lekkstrøm skal måles etter enhver forandring eller reparasjon. Dessuten må det foretas en visuell kontroll av tilkoplingsledningen og det må utføres spennings- og strøm-måling og en funksjonsprøve. Som sakkyndige står våre service-teknikere gjerne til disposisjon. De fullstendige UVV "Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern" kan bestilles hos Carl HeymannsVerlag KG, Luxemburger Straße 449, Köln eller hos vedkommende yrkeskontroll. Sikkerhetsinnretning Utillatt høyt trykk ledes ved aktivering av sikkerhetsinn-retningen via en omløpsledning og uten resttrykk tilbake til pumpens sugeledning. Sikkerhetsinnretningen innstilles og plomberes i fabrikken og må ikke justeres. 2 Beskrivelse 2.1 Bruksområde Denne høytrykksvaskeren er fremstilt for profesjonell bruk innen - Landbruket - Produserende industri - Logistikkbransjen - Rengjøring av kjøretøy - Offentlige institusjoner - Renholdsbransjen - Byggebransjen - Næringsmiddelindustrien etc. Kapittel 5 beskriver bruk av høytrykksvaskeren for forskjellige rengjøringsoppgaver. Apparatet må kun brukes som beskrevet i denne driftsinstruksen. Ved ikke tilsiktet bruk kan apparatet eller overflaten som rengjøres skades eller det kan oppstå alvorlige personskader. 2.2 Betjeningselementer Denne høytrykksvaskeren er fremstilt for profesjonell bruk innen. 1 Trillebøyle 2 Slangetrommel1) 3 Elektrisk tilkoblingsledning 4 Påfyllingsstuss for rengjøringsmiddel1) 5 Påfylling av pumpeolje og kontroll av oljenivå 6 Beholder for rengjøringsmiddel1) 7 Tilkobling for høytrykkssl med sprøytepistolen. 4.2 Innkobling av maskinen Innkobling av maskinen ved tilkobling til vannledning 1. Sett hovedbryteren i stilling "I". 2. Lås opp og aktiver sprøytepistolen. 3. Aktiver sikringsbolten også ved kortere arbeidspauser. O I MERK! For å lufte systemet, aktiver sprøytepistolen gjentatte ganger med korte mellomrom. Etter at sprøytepistolen er slått av, kobler maskinen automatisk ut. Ved å aktivere sprøytepistolen settes maskinen i drift igjen. MERK! DSS-modeller har en utkoblingsforsinkelse på 20 sekunder. 1. Fyll Nilfisk-Alto-sugesettet med vann før tilkobling til maskinen. 2. Sett hovedbryteren i stilling "I". 3. Lås opp og aktiver sprøytepistolen. Maks. innsugningshøyde (klargjort) = 2,5 m Innkobling av maskinen ved tilkobling til åpne beholdere (sugedrift) 1) Spesialtilbehør modellvarianter 87 POSEIDON Trykkregulering med Tornado-lanse 1. Drei dreieknappen på sprøyteinnretningen: Høytrykk = med urviseren (+) Lavtrykk = mot urviseren (-) 4.4 Trykkregulering på FlexoPowerJet-dysen MAX 1. Drei hylsen på FlexoPowerJet-dysen: - Høytrykk = MAKS. - Lavtrykk = MIN. (CHEM) CHEM 4. 5 Bruk av rengjøringsmidler MAX Kun i lavtrykksdrift kan rengjøringsmidler suges inn via injektoren, som er montert som standard: 1. Fortynn rengjøringsmiddelet i henhold til produsentens anvisninger. For påfyllingsmengde, se kapittel 9.4, Tekniske data. 2. Tornado-lanse1): Still inn trykkreguleringen på sprøyterøret til minimalt trykk (-), eller, for FlexoPowerJetdyse: Drei hylsen til FlexoPowerJet-dysen til anslag i retning "CHEM". 3. Still inn ønsket mengde rengjøringsmiddel ved å dreie på doseringsventilen. 4. Sett hovedbryteren i stilling "I". 5. Aktiver sprøytepistolen. CHEM MERK! Rengjøringsmidler må aldri få tørke. Dette kan føre til skader på overflaten som rengjøres! 0% 1% 3% 5% ca. 88 1) Spesialtilbehør modellvarianter POSEIDON 5 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 5. 1 Generelle informasjoner Effektiv høytrykksrengjøring kan man oppnå ved å følge noen få instrukser, kombinert med Deres egne erfaringer på det spesielle bruksområdet. Tilbehør og rengjøringsmidler kan bedre rengjøringseffekten, forutsatt at de brukes på riktig måte. Her finner De noen grunnleggende informasjoner. Harde eller tykke lag med smuss kan løsnes eller mykes opp hvis rengjøringsløsningen får virke i en tid. Dette er en ideell metode, spesielt innen landbruket - f. eks. for rengjøring i grisefjøs. Den beste virkningen oppnås ved bruk av skumrengjøringsmidler og alkaliske rengjøringsmidler. Sprøyt inn flaten med rengjøringsmiddelløsning og la den virke i 30 minutter. la rengjøringsmiddelet tørke på flaten. Rengjøringsmiddelinj. Fjern smusset med høytrykk og ev. tilsvarende tilbehør. På vertikale flater skal det arbeides nedenfra og oppover. 3. nedenfra og oppover. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Arbeid nedenfra og oppover. nedenfra og oppover. deretter spyles med lavtrykk og hele kjøretøyet rengjøres med rengjøringsmiddel. La rengjøringsmiddelet virke i ca. 5 minutter. Metallflater skal rengjøres med RimTop. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Arbeid nedenfra og oppover. børster. Korte sprøyterør er velegnet for rengjøring av motor og hjulkasse. Bruk bøyde sprøyterør eller understellsvasker. 3. Rengjør ømfintlige deler som motor og gummi med lavere trykk, slik at det ikke oppstår skader. 4. Påfør flytende voks ved hjelp av høytrykksvaskeren, da dette har en smussavvisende virkning. 90 1) Spesialtilbehør modellvarianter POSEIDON Bygg og industri Anvendelse Overflater Metall-gjenstander Tilbehør Skuminjektor Standardrør Bøyd rør Tankrengjøringshode Rengjøringsmiddel Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Desinfeksjon DES 3000 Metode 1. Påfør et tykt skumlag på den tørre overflaten. På vertikale flater skal det jobbes nedenfra og oppover. La skummet virke i ca. 30 minutter, slik at effekten er best mulig. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Bruk tilsvarende tilbehør. Bruk høyt trykk for å løsne smuss. Bruk lavt trykk og høy vannmengde for å transportere bort smusset. 3. Desinfeksjonsmiddelet må først påføres etter at alt smuss er fjernet. Sterkt smuss, f.eks. på slakterier, kan transporteres bort ved hjelp av en høy vannmengde.

4 Tankrengjøringshoder brukes til rengjøring av fat, kar, blandebeholdere osv. Tankrengjøringshoder drives elektrisk eller hydraulisk og muliggjør en automatisk rengjøring uten at man må holde øye med rengjøringen hele tiden. Rustede, skadede overflater før behandling Våtstråleinnretning Forbind våtstråleinnretningen med høytrykksvaskeren og stikk sugeslangen ned i sandbeholderen. 2. Bruk vernebriller og -klær mens arbeidene utføres. 3. Ved hjelp av sand/vann-blandingen kan rust og lakk fjernes. 4. Etter sandblåsingen skal overflatene forsegles mot rust (metall) eller råte (tre). Dette er kun noen anvendelseseksempler. Det kan være store forskjeller fra en rengjøringsoppgave til en annen. Ta kontakt med Deres Nilfisk-Alto-forhandler for å få hjelp til å finne best mulig løsning på Deres rengjøringsarbeider. 6 Etter arbeidet 6.1 Utkobling av maskinen O I 1. Slå av hovedbryteren, bryteren i stilling "OFF". 2. Steng vannkranen. 3. Aktiver sprøytepistolen maskinen er trykkløs. 4. Aktiver sikringsbolten sprøytepistolen. til på 1) Spesialtilbehør modellvarianter 91 POSEIDON Frakobling av forsyningsledninger 1. Koble vannslangen fra maskinen. 2. Trekk maskinens støpsel ut av stikkontakten. 6.3 Opprulling av tilkoblingsledning og høytrykksslange, oppbevaring av tilbehør Snublefare! For å forebygge ulykker skal tilkoblingsledningen alltid rulles omhyggelig opp. 1. Rull opp tilkoblingsledningen og høytrykksslangen som vist i illustrasjonen. 2. Heng sprøyterøret og tilbehøret på holderne. 6.4 Oppbevaring av maskinen (frostsikker lagring) 1. Sett apparatet i et tørt, frostbeskyttet rom. OBS! Hvis høytrykksvaskeren settes i et rom hvor det er en temperatur på rundt eller under 0 C, må først frostvæske suges opp gjennom pumpen: 1. Kople vanninnløpsslangen fra apparatet. 2. Ta av sprøyterøret. 3. Slå på apparatet, bryterstilling "I". Slå av apparatet etter maksimalt 3 minutter. 4. Kople innsugingsslangen til apparatets vannslange og stikk den ned i en beholder med frostvæske. 5. Slå på apparatet, bryterstilling "I". 6. Hold sprøytepistolen over beholderen med frostvæske og aktiver pistolen for å starte innsugingen. 7. Aktiver sprøytepistolen 2 til 3 ganger mens innsugingen pågår. 8. Løft innsugingsslangen ut av beholderen med frostvæske og aktiver sprøytepistolen for å pumpe ut resten av frostvæsken. 9. Slå av apparatet. 10.For å unngå enhver risiko skal apparatet om mulig mellomlagres i et oppvarmet rom før det settes i drift igjen. 92 1) Spesialtilbehør modellvarianter POSEIDON 5 7 Vedlikehold 7.1 Vedlikeholdsskjema Ukentlig Rengjøring av vannfilter Kontroll av oljenivå Skifte av olje Hver 500. driftstime Ved behov 7. 2 Vedlikeholdsarbeide Rengjøring av vannfilter På vanninnløpet er det montert et vannfilter som skal forhindre at større smusspartikler trenger inn i pumpen. 1. Skru av hurtigkoblingen, hvis en slik er montert. 2. Demonter og skyll rent filteret. Skift alltid ut skadde filtre Kontroll av oljenivå 1. Kontroller oljenivået ved å løfte av lokket. På plant nivå skal oljen bare så vidt være synlig. Fyll på olje hvis det er nødvendig (du finner riktig oljetype i kapittel 9.4) Oljeskift 1. Før oljen skiftes må maskinen kjøres til den er varm. 2. Ta av lokket. 3. Løsne og ta ut tappepluggen. Tøm oljen over i en passende beholder (min. 1 liter) og kasser oljen i overensstemmelse med forskriftene. 4. Sett på plass tappepluggen og fyll på ny olje i overensstemmelse med kapittel 9, tekniske data. 5. Oljen skal bare så vidt være synlig i oljebeholderen på plant nivå. 6. Sett på lokket igjen. 93 1) Spesialtilbehør modellvarianter POSEIDON 5 FORSIKTIG! Ved bruk av maskinen i næringsmiddelindustrien skal det benyttes en spesiell pumpeolje. Ta kontakt med din Nilfisk-Altoforhandler for nærmere informasjon. 8 Utbedring av feil Feil Trykkfall > Årsak Luft i systemet Utbedring Avluft systemt ved å aktivere sprøytepistolen flere ganger med korte mellomrom, sett ev. maskinen i drift i kort tid uten tilkoplet høytrykksslange Rengjør/skift ut høytrykksdysen Fyll beholderen for rengjøringsmiddel eller sett doseringsventilen i stilling "0" Kontroller sugesettets lufttetthet Åpne vannkranen Bruk foreskrevet vanninnløpsslange Rengjør vannfilteret i vanntilkoplingen (bruk aldri maskinen uten vannfilter!) Se Idriftsettelse > > Høytrykksdyse tilstoppet/slitt Beholder for rengjøringsmiddel tom Trykkvariasjoner > > > > Pumpe suger inn luft (kun mulig ved sugedrift) Vannmangel Vanninnløpsslange for lang hhv. for lite tverrsnitt Vannmangel grunnet tilstoppet vannfilter Vannmangel grunnet ignorering av max. tillatt innsugingshøyde Støpsel ikke satt i riktig, strømbrudd > Motoren starter ikke ved innkopling > Kontroller støpsel, ledning og bryter og la om nødvendig en elektriker skifte ut delen Slå på nettsikringen > Nettsikring utkoplet 94 1) Spesialtilbehør modellvarianter POSEIDON 5 Feil Motoren brummer ved innkopling uten å starte > > > Motoren kopler ut > Årsak Nettspenning for lav eller fasesvikt Pumpe blokkert eller frossen Feil tverrsnitt eller lengde på forlengelseskabelen Overlastvern utløst grunnet overoppheting eller overbelastning av motoren Utbedring La en fagmann kontrollere den elektriske tilkoplingen Ta kontakt med NilfiskAltokundeservice Bruk riktig kabeltverrsnitt hhv. lengde La en fagmann kontrollere overensstemmelse mellom forsyningsspenning og apparatspenning. Utkopling og avkjøling i minst 3 minutter Skift ut høytrykksdysen Rengjør Fyll opp Drei dreieknappen på sprøyterøret mot urviseren til anslag > Rengjøringsmiddel mangler > > > Høytrykksdyse skitten Injektor skitten eller sugeslange tilstoppet Rengjøringsmiddelbeholder tom Dreieknapp på sprøyterøret ikke innstilt til lavtrykk 9 Annet 9.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 1 Resirkulering av maskinen En utrangert maskin skal omgående gjøres ubrukelig. 1. Kople fra nettstøpselet og klipp over tilkoplingsledningen. Elektrisk utstyr skal ikke kastes som husholdningsavfall! I henhold til det europeiske direkfor garantien gjelder våre generelle forretningsvilkår. tivet 2002/96/EC om utrangerte elektriske og elektroniske apparater må brukte elektriske apparater utsorteres og resirkuleres på miljøvennlig måte. Ved spørsmål ta kontakt med kommunen eller nærmeste forhandler. Rett til endringer grunnet tekniske fremskritt forbeholdes. 9.2 Garanti 9.3 EFkonformitetserklæring Produkt: Type: Beskrivelse: EF-konformitetserklæring Høytrykks-rengjøringsapparat POSEIDON V 3~, 50 Hz, IP X5 EC EF - maskindirektiv 98/37/EG EC lavspenningsdirektiv 73/23/EEG EC direktiv EMK 89/336/EEG EN 12100, EN EN , EN , EN DIN EN ALTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D Bellenberg Dipl. Ing. 52 Argiroupolis Tel.: Web: HOLLAND Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance BV Camerastraat BB Almere Tel. : (+31) Web: HONG KONG Nilfisk-ALTO 2001 HK Worsted Mills Ind'l Bldg Wo Tong Tsui St. Kwai Chung Tel.: (+852) HUNGARY Nilfisk-ALTO 2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy II. Rákóczi Ferenc út 10. Tel. : INDIA Nilfisk-Advance India Limited 349, Business Point, No 201,2nd floor, above Popular Car World, Western Express High way, Andheri ( East), Mumbai Tel.: (+91) IRELAND Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria CA11 9BQ Tel.: Web: ITALY Nilfisk-ALTO Strada comunale della Braglia, 18 I Guardamiglio (LO) Tel.: Web: www. nilfisk-alto.com/ JAPAN Nilfisk-ALTO Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: (+81) MALAYSIA Nillfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: (+60) MEXICO Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-A2 Col. Paseo de las Lomas Mexico, D.F. Tel. : (+52) (switchboard) Web: NORWAY Nilfisk-ALTO Bjørnerudveien Oslo Tel. : (+47) Web: POLAND Nilfisk-ALTO Pruszkow ul. 3-go MAJA 8 Tel.: (+48) Web: PORTUGAL Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1,1 A P Sintra Tel.: (+35) Web: RUSSIA ,. 7 Tel.: (+7) Web: ru SINGAPORE Nilfisk-ALTO 22 Tuas Ave 2 Singapore Tel.: (+65) Web: com.sg SPAIN Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance S.A. Torre D'Ara, Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Barcelona Tel. : (+34) Web: SWEDEN Nilfisk-ALTO Member of the Nilfisk-Advance Group Aminogatan 18, Box Mölndal Tel.: (+46) Web: TAIWAN Nilfisk-ALTO No. 5, Wan Fang Road Taipei Tel.: (+886) THAILAND Nilfisk-ALTO 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: (+66) TURKEY Nilfisk-Advance Profesyonel Temizlik Ekipmanlari Tic. A/S. Necla Cad. No.: 48, Yenisahra / Kadiköy Istanbul Tel.: (+90) Web: com.tr UNITED KINGDOM Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria CA11 9BQ Tel.: com Web: USA Nilfisk-Advance Inc st Avenue North Plymouth, MN Tel.: (+1) Web: VIETNAM Nilfisk-Advance Representative Office No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: (+84) / (+84) Web: www. nilfisk-advance.com/ HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfisk-Advance srl. Edificio Central Park Herrera 1855, Office 604 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (+54) AUSTRALIA Nilfisk-ALTO 48 Egerton St. PO Box 6046 Silverwater NSW 2128 Tel.: (+61) au AUSTRIA Nilfisk-ALTO Metzgerstr. 68 A-5101 Bergheim/Salzburg Tel.: Web: www. nilfisk-alto.at BELGIUM/LUXEMBURG Nilfisk-ALTO A division of Nilfisk-Advance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Brussel Tel. : Web: CANADA Clarke Canada Part of the Nilfisk-Advance Group 4080-B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Tel.: (+1) Web: CHILE Nilfisk-Advance S.A. San Alfonso 1462, Santiago Tel. : (+56) Web: CHINA Nilfisk-Advance Cleaning Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. Room 2515, Building C Huangdu Square 3008 Yitian Road Futian District, Postcode: Shenzhen Tel.: (+86) CZECH REPUBLIC Nilfisk-Advance s.r.o. Do Certous 2658/ Praha 9 Tel.: (+420) Web: DENMARK Nilfisk-ALTO - en division af Nilfisk-Advance A/S Industrivej Hadsund Tel. : Web: FINLAND Nilfisk-ALTO Koskelontie 23 E Espoo Tel. : (+358) Web:

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 107309105 c Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 19 Instruktionsbok... 35 Käyttöohje... 51 Innhold ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5 1 Viktige sikkerhetsinstrukser

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC Operating Instructions um_attix9-hm_en_2008-05-15 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse

Detaljer

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Operating Instructions 107400338-2008-09-17 TTIX 30-50 H/M Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift

Detaljer

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk. Denne maskin

Detaljer

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri ApS Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N S FIN Instruktionsbog...

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV62600 http://no.yourpdfguides.com/dref/615258

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV62600 http://no.yourpdfguides.com/dref/615258 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAV62600. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX LAV62600 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120 1113-00 15970314NO (04/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 120 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer