ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_ auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø"

Transkript

1 ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC Operating Instructions um_attix9-hm_en_

2 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet 7 Vedlikehold 8 Avhjelping av forstyrrelser 9 Annet Betjeningselementer Betjeningspanel Sammenbygging av maskinen Utpakking av tilbehøret fra emballasjen Betjening Montere sikkerhets-filterpose Innsetting av avfallsposen Tilkoplinger Elektrisk tilkopling Innkopling av maskinen Bryter I-0-II Bryter auto-0-i Sugekraftregulering Auto-On/Off-drift bryterstilling auto Kontroll av volum strøm- overvåkingen Akustisk varselsignal Rengjøring av filterelementet Arbeidsteknikker Oppsugning av tørre materialer Oppsugning av væske Utkopling og oppbevaring av sugeren Vedlikeholdsskjema Vedlikeholdsarbeider Tømming av smussbeholderen Utskiftning av avfallsposen Utskiftning av sikkerhets-filterposen Utskiftning av filterelementet H Resirkulering av maskinen Garanti Prøver EG-Konformitätserklärung Tekniske data Tilbehør

3 1 Viktige sikkerhetsinstrukser Kjennetegning av informasjon Les igjennom dokumentet før du tar maskinen i bruk og oppbevar det slik at det er lett tilgjengelig til enhver tid. FARE Fare som umiddelbart fører til alvorlige og irreversible eller livstruende personskader. ADVARSEL Fare som kan føre til alvorlige eller livstruende personskader. FORSIKTIG Fare som kan føre til lettere personskader eller materielle skader. Maskinen må kun benyttes av personer som er instruert i håndteringen og som har fått uttrykkelig beskjed om å betjene maskinen kun brukes under oppsikt ikke brukes av barn Før arbeidet påbegynnes skal maskinens betjeningspersonale informeres om håndtering av maskinen de farer det oppsugde materialet representerer sikker deponering av oppsugd materiale 1. Enhver arbeidsmåte hvor sikkerheten ikke er garantert, må unngås. 2. Bruk aldri sugeren uten filter. 3. Koble ut maskinen og trekk ut støpslet i følgende situasjoner: - før rengjøring og vedlikehold - før utskiftning av deler - før omstilling av maskinen - ved skumutvikling eller hvis det renner ut væske Drift av maskinen skal skje i samsvar med gjeldende nasjonale bestemmelser. Ved siden av driftsinstruksen og vedkommende brukerlands gjeldende bindende forskrifter for forebyggelse av ulykker, skal også de anerkjente fagtekniske regler for sikkerhetsmessig og faglig riktig arbeidsutførelse følges. Maskinens anvendelsesformål I 1997 ble det innført en ny kategorisering av helsefarlig støv og tilhørende avsugmaskiner. Kategoriseringen er regulert i IEC (på verdensbasis) og EN (for Europa). 2 MAK = Maksimum arbeidsplasskonsentrasjon

4 Støvklasse M (middels). Denne støvklassen omfatter støvtyper med MAK-verdier > 0,1 mg/m³ samt trestøv. Sugere i denne støvklassen testes som totalmaskin. Maksimum gjennomtrengelighetsgrad er 0,1%, avfallsbehandling skal skje på støvfattig måte. Støvklasse H (høy). Denne støvklassen omfatter støvtyper med MAK-verdier, samtlige kreftfremkallende støvtyper og støvtyper som er belastet med sykdomsfremkallere. Sugere i denne støvklassen testes som totalmaskin. Maksimum gjennomtrengelighetsgrad er 0,005%, avfallsbehandling skal skje på støvfri måte. Alle sikkerhetssugere må være utstyrt med en volumstrøm-overvåkingsinnretning for å sikre en minimum lufthastighet på V min = 20 m/s. Sugerne ATTIX 965-0H/M SD XC og ATTIX 965-2H/M SD XC er egnet for opp-/avsuging av tørre, ikke brennbare støvtyper, ikke brennbare væsker, trestøv og helsefarlig støv med MAK-verdier, kreftfremkallende støv og støv som inneholder sykdomsfremkallere. Sugerne ATTIX 965-0H/M SD XC og ATTIX 965-2H/M SD XC er i tillegg godkjent for asbestsanering (TRGS 519). Maskinen er egnet for industriell bruk, for eksempel på følgende områder: hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, forretninger, kontorer, utleieforretninger Enhver anvendelse utover dette er å anse som ikke korrekt. Produsenten bærer intet ansvar for skader som oppstår grunnet slik anvendelse. Korrekt anvendelse omfatter også overholdelse av drifts-, vedlikeholds- og reparasjonsbetingelsene som er foreskrevet av produsenten. Transport Før transport skal alle låser på smussbeholderen lukkes. Lukk begge innløpsfittinger på smussbeholderen med plugg. Ikke tipp maskinen når det er væske i smussbeholderen. Ikke løft opp maskinen med krankrok. Oppbevaring 1. Oppbevar maskinen tørt og frostfritt. MAK = Maksimum arbeidsplasskonsentrasjon 3

5 Elektrisk tilkobling Skjøteledninger 1. Vi anbefaler å kople til maskinen via en feilstrøm-sikkerhetsbryter. 2. Plasseringen av de strømførende delene (stikkontakter, støpsler og koplinger) og av forlengelsesledningen må være slik at sugerens beskyttelsesklasse opprettholdes. 3. Støpsler og koplinger på nettilkoplings- og skjøteledninger må være vanntette. 1. Bruk bare en forlengelseskabel som anbefales av produsenten eller en kabel i enda høyere kvalitet. 2. Ved bruk av forlengelsesledning er det viktig at ledningens minimums-tverrsnitt overholdes: Kabellengde Tverrsnitt < 16 A < 25 A opp til 20 m 1,5 mm 2 2,5 mm 2 20 til 50 m 2,5 mm 2 4,0 mm 2 Vedlikehold, rengjøring og reparasjon Ved arbeidene nedenfor skal det påsees at det ikke virvles opp mer støv enn nødvendig. Bruk P2-åndedrettsvernmaske. OBS! Ved asbestsanering skal det i tillegg brukes engangsklær. Det må kun utføres vedlikeholdsarbeider som er beskrevet i driftsinstruksen. Før rengjøring og vedlikehold av maskinen må alltid nettstøpselet frakoples. Ved vedlikehold og rengjøring må maskinen håndteres på en slik måte at den ikke utgjør en fare for vedlikeholdspersonalet eller andre personer. Innenfor vedlikeholdsområdet gjelder følgende: 1. Bruk filtrert tvangsventilasjon 2. Bruk verneklær 3. Rengjør vedlikeholdsområdet, slik at ingen farlige stoffer kan slippe ut i omgivelsene Før apparatet fjernes fra området som er belastet med farlige stoffer gjelder følgende: 1. Støvsug eller vask maskinen utvendig eller pakk den godt inn 2. Unngå i denne forbindelse spredning av farlig støv Ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må alle forurensede deler som ikke er tilfredsstillende rengjort 1. Pakkes inn i tette poser 2. Deponeres i samsvar med de forskrifter som gjelder for slik avfallsbehandling Minimum en gang årlig skal Nilfisk-Alto-service eller en tilsvarende 4 MAK = Maksimum arbeidsplasskonsentrasjon

6 utdannet person utføre en støvteknisk kontroll, f.eks. med hensyn til skader på filteret, maskinens lufttetthet og kontrollinnretningenes funksjonsdyktighet. MAK = Maksimum arbeidsplasskonsentrasjon 5

7 Farekilder Elektrisk system FARE Strømstøt som følge av defekt nettledning. Ved berøring av en defekt nettledning kan det oppstå alvorlige eller livstruende personskader. 1. Pass på at tilkoplingsledningen ikke skades (f.eks. ved å bli kjørt over, klemt sammen, strukket). 2. Tilkoplingsledningen skal regelmessig kontrolleres med hensyn til skader og eldning. 3. Få defekte nettledninger skiftet ut av Nilfisk-Alto-service eller av en elektriker før maskinen settes i drift igjen. FARE Spenningsførende deler i sugeroverdelen. Kontakt med spenningsførende deler fører til alvorlige eller livstruende personskader. 1. Spyl aldri sugeroverdelen med vann. FORSIKTIG Maskinens stikkontakt *) Maskinens stikkontakt er bare konstruert for de formålene som er angitt i driftsinstruksen. Tilkobling av andre maskiner kan føre til materielle skader. 1. Koble ut sugeren og maskinen som skal kobles til før sistnevnte plugges inn. 2. Les driftsinstruksen og da spesielt sikkerhetsinformasjonen til maskinen som skal kobles til. FORSIKTIG Skader som følge av uegnet nettspenning. Maskinen kan bli skadet dersom den kobles til en uegnet nettspenning. 1. Pass på at spenningen angitt på typeskiltet stemmer overens med den lokale nettspenningen. Oppsugning av væske FORSIKTIG Oppsugning av væske. Av konstruksjonsmessige årsaker er maskiner med nedsettbar beholder (SD) ikke utstyrt med automatisk fyllnivåovervåking. Det er fare for skader på maskinen hvis beholderen overfylles og for materielle skader hvis den oppsugde væsken renner ut. 1. Sug aldri opp mer enn 40 liter på en gang. 2. Slå av sugeren og tøm smussbeholderen. 6

8 Farlige materialer ADVARSEL Farlige materialer. Oppsuging av farlig materiale kan føre til alvorlige eller livstruende personskader. 1. Følgende materialer må ikke suges opp: - Varme materialer (glødende sigaretter, varm aske osv.) - Brennbare, eksplosive, aggressive væsker (f.eks. bensin, løsemiddel, syre, lut osv.) - Brennbart, eksplosivt støv (f.eks. magnesium-, aluminiumstøv osv.) Bruk ved asbestsaneringsarbeider Reservedeler og tilbehør ADVARSEL Ved oppsuging av asbest eller asbestholdig materiale: 1. Bruk sugerne ATTIX 965-0H/M SD XC og ATTIX 965-2H/M SD XC. 2. Slangediameteren og sugeslangens diameterinnstilling må stemme overens. Det må sørges for støvfri transport av maskinen og av tilsmussede deler (slange, holderør, munnstykker etc.) i en kunstoffsekk som kan lukkes. Etter bruk i et forseglet område jf. TRGS 519 må asbestsugeren ikke lenger brukes i ubelastede områder. Unntak er kun tillatt hvis asbestsugeren først dekontamineres fullstendig (dvs. ikke kun utside, men også f.eks. kjøleluftkammer, montasjerom for elektriske driftsinnretninger, selve driftsinnretningene etc.) av en sakkyndig jf. TRGS 519 nr Hos støvfjernere må det foreligge en tilstrekkelig luftutskiftningsrate i rommet hvis avluften fra maskinen går ut i rommet (følg i denne forbindelse gjeldende nasjonale bestemmelser). FORSIKTIG Reservedeler og tilbehørsdeler. Bruk av reservedeler og tilbehørsdeler som ikke er originale kan nedsette maskinens sikkerhet. 1. Bruk bare reservedeler og tilbehørsdeler fra Nilfisk- Alto. 2. Bruk kun de børster som følger med maskinen eller er oppført i driftsinstruksen. Tømming av smussbeholderen FORSIKTIG Miljøskadelige sugematerialer. Sugematerialer kan utgjøre en fare for miljøet. 1. Kast det oppsugde materialet i samsvar med lovens bestemmelser. 7

9 ø 0 5 ø 36 ATTIX 9 H/M 2 Beskrivelse 2.1 Betjeningselementer auto

10 1 Trillebøyle 2 Utblåsingsåpning for avluft 3 Innsugingsåpning for friskluft 4 Låseklemme 5 Håndtak for uttaking av smussbeholderen 6 Svingbøyle for nedsetting av smussbeholderen 7 Holder for gulvmunnstykke 8 Styretrinse med brems 9 Smussbeholder 10 Innløpsrør "H" 11 Innløpsrør "M" 12 Holder for nettilkoblingsledning 13 Apparatbryter "I-0-II" Apparatbryter med sugekraftregulering 'auto-0-i" 14 Apparatstikkontakt 15 Slanged iameter-innstilling 16 Tilbehørsholder 2.2 Betjeningspanel ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC 9

11 3 Før idriftsettelse 3.1 Sammenbygging av maskinen Utpakking av tilbehøret fra emballasjen A A Ta maskinen og tilbehøret ut av emballasjen. Nettstøpselet må ikke være tilkoplet en stikkontakt. Aktivér stoppebremsene (A) på de to styretrinsene. B B 4. Åpne låseklemmene (B) og ta av sugerens overdel. 5. Ta tilbehørsdelene (C) ut av smussbeholderen og emballasjen. C 10

12 3.1.2 Betjening Avhengig av hvor farlig støvet som skal suges opp er, må sugeren utstyres med tilsvarende filtre: Støvtype Filterpose/avfallssekk Ufarlig støv Ikke kreftfremkallende støv med MAK-verdier > 0,1 mg/m³ (nasjonale tilleggsbestemmelser skal følges) Alle støvtyper med MAK-verdier Trestøv Avfallssekk (5 stykker) Bestillingsnr Sikkerhets-fi lterpose (5 stykker) Bestillingsnr Alle støvtyper med MAK-verdier Trestøv Filterelement H Bestillingsnr Før opp-/avsuging av støvtyper med MAK-verdier: 1. Kontrollér ar alle filtre er på plass og montert på riktig måte. 2. Slangediameteren og sugeslangens diameterinnstilling må stemme overens. 3. Steng for sugeslangen mens motoren går. Hvis lufthastigheten i sugeslangen synker under 20 m/s, gis det av sikkerhetsmessige årsaker et akustisk varselsignal Montere sikkerhetsfilterpose A Nettstøpselet må ikke være tilkoplet en stikkontakt. Aktivér stoppebremsene (A) på de to styretrinsene. A B Sving bøylen (B) oppover. Trekk smussbeholderen ut av understellet via håndtaket (C). C 11

13 D 5. Sett sikkerhets-filterposen (D) i smussbeholderen. 6. Legg avfallsposens øvre kant over kanten på smussbeholderen. 7. Skyv smussbeholderen inn i 8. understellet til anslag. Sving bøylen (B) forsiktig ned. C B 9. Lukk innløpsfittingen "M" (oppe) med plugg (E). E 10. Koble sugeslangen (F) til innløpsfittingen "H" (nede). F 12

14 3.1.4 Innsetting av avfallsposen A Nettstøpselet må ikke være tilkoplet en stikkontakt. Aktivér stoppebremsene (A) på de to styretrinsene. A B Sving bøylen (B) oppover. Trekk smussbeholderen ut av understellet via håndtaket (C). C D 5. Sett avfallsposen (D) inn i smussbeholderen. 6. Legg avfallsposens øvre kant over kanten på smussbeholderen. 7. Skyv smussbeholderen inn i understellet til anslag. 8. Sving bøylen (B) forsiktig ned. C B 13

15 9. Lukk innløpsfittingen "H" (nede) med plugg (E). E F Koble sugeslangen (F) til inn- 10. løpsfittingen "M" (oppe). 14

16 4 Betjening / drift 4.1 Tilkoplinger Elektrisk tilkopling Driftsspenningen som er oppgitt på typeskiltet må stemme overens med ledningsnettets spenning. 1. Kontroller at sugeren er slått av. 2. Kople tilkoplingsledningens støpsel til en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. 4.2 Innkopling av maskinen Bryter I-0-II Slangediameteren må stemme overens med sugeslangens diameterinnstilling: Bryterstilling Funksjon Redusert I sugeytelse 0 Av II Maksimum sugeytelse ø27 ø32 ø36 ø38 ø50 ø27 ø32 ø36 ø38 ø Bryter auto-0-i Slangediameteren må stemme overens med sugeslangens diameterinnstilling: Bryterstilling I Funksjon Maksimum sugeytelse ø27 ø32 ø36 ø38 ø50 ø27 ø32 ø36 ø38 ø Sugekraftregulering Bryterstilling Funksjon Med sugekraftreguleringen kan sugeytelsen tilpasses nøyaktig til de forskjellige arbeidsoppgavene. 15

17 ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 9 H/M Auto-On/Off-drift bryterstilling auto Slå av sugeren. Slå av elektroverktøyet. Sugeren slås på og av med det tilkoplede elektroverktøyet. Smuss suges opp direkte fra støvkilden. Det er kun tillatt å kople til støvteknisk testede støvproduserende innretninger. Maksimalt effektopptak for tilkoplet elektroapparat: Se kapittel Tekniske data. Før bryteren dreies til bryterstillingen auto må det kontrolleres at det tilkoplede elektroapparatet er slått av. 3. Kople elektroverktøyet og sugeren sammen med sugeslangen. 4. Stikk elektroverktøyets støpsel inn i apparatstikkontakten på sugerens betjeningspanel. 5. Slå på sugeren, bryterstilling "auto". 6. Slå på elektroverktøyet. Sugermotoren starter når det tilkoplede elektroverktøyet slås på. Når elektroapparatet slås av fortsetter sugeren å gå en kort stund, slik at støvet som sitter i sugeslangen suges ned i filterposen. 16

18 4.3 Kontroll av volumstrøm- overvåkingen Før opp-/avsugning av støv med MAK-verdier: 1. Kontroller at alle filtre er på plass og montert på riktig måte. 2. Steng for sugeslangen mens motoren går, etter ca. 1 sekund gis et akustisk varselsignal. 4.4 Akustisk varselsignal Hvis lufthastigheten i sugeslangen synker under 20 m/s, gis av sikkerhetsmessige årsaker et akustisk varselsignal, se kapittelet Avhjelping av forstyrrelser. 4.5 Rengjøring av filterelementet Kun ved oppsuging uten innleggstekstilfilter. 10 sec. For å oppnå en jevnt høy sugeytelse, renses filterelementet automatisk under drift. Hvis filterelementet er ekstremt skittent anbefaler vi full rengjøring: 1. Slå av sugeren. 2. Steng munnstykkets eller sugeslangens åpning med håndflaten. 3. Sett apparatbryteren i stillingen I og la sugeren gå i ca. 10 sekunder mens sugeslangens åpning er stengt. 17

19 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 5.1 Arbeidsteknikker Ved riktig bruk kan supplerende tilbehør, sugemunnstykker og sugeslanger forsterke rengjøringsvirkningen og lette rengjøringsarbeidet. En effektiv rengjøring oppnås ved å følge noen få retningslinjer, kombinert med Deres egne erfaringer på spesielle områder. I det følgende finner De grunnleggende informasjon Oppsugning av tørre materialer FORSIKTIG! Brennbare materialer må ikke suges opp. Før oppsugning av tørre materialer med MAK-verdier skal det alltid settes en sikkerhets-filterpose i beholderen. Bestillings-nr. se kapittel Tilbehør. Før oppsugning av tørre materialer skal det alltid settes en avfallspose i beholderen (bestillings-nr. se kapittel Tilbehør ). Det oppsugde materialet kan da kastes på en enkel og hygienisk måte. Etter oppsugning av væske er filterelementet fuktig. I fuktig tilstand tilstoppes filterelementet raskere ved oppsugning av tørre materialer. Av denne grunn skal filterelementet vaskes og tørkes eller byttes ut mot et tørt element før maskinen brukes til oppsugning av tørre materialer Oppsugning av væske FORSIKTIG! Brennbare væsker må ikke suges opp. Før oppsugning av væske skal alltid filterposen/avfallsposen fjernes. Vi anbefaler å bruke et separat filterelement eller en separat filtersil. Ved skumutvikling skal arbeidet omgående stanses og beholderen tømmes. For å redusere skumutviklingen kan anti-skummiddelet Alto Foam Stop brukes (best.-nr. se kapittel Tilbehør ). 18

20 ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 9 H/M 6 Etter arbeidet 6.1 Utkopling og oppbevaring av sugeren 1. Etter oppsugning av helsefarlig støv må sugeren støvsuges utvendig. 2. Slå av maskinen og kople nettstøpselet fra stikkontakten. 3. Lukk begge innløpsfittinger på smussbeholderen med plugg. 4. Rull opp tilkoplingsledningen og heng den på håndtaket. 5. Tøm beholderen, rengjør sugeren. 6. Etter oppsugning av væske: Sett bort sugerens overdel separat, slik at filterelementet kan tørke. 7. Sett sugeren i et tørt rom, beskyttet mot bruk av uvedkommende. 19

21 7 Vedlikehold 7.1 Vedlikeholdsskjema Etter arbeidet Ved behov Tømming av smussbeholderen Utskiftning av avfallsposen Utskiftning av sikkerhets-filterposen Utskiftning av filterelementet "H" 20

22 7.2 Vedlikeholdsarbeider Tømming av smussbeholderen A 1. Slå av maskinen og trekk nettstøpselet ut av stikkontakten. 2. Aktivér stoppebremsene (A) på de to styretrinsene. A C D B Uttaking av smussbeholderen: 3. Sving bøylen (B) oppover. 4. Trekk smussbeholderen ut av understellet via håndtaket (C). 5. Uttipping av oppsugd materiale: ADVARSEL! Etter oppsuging av tungt materiale må ikke smussbeholderen løftes opp alene. Bruk tilbehøret FORKLIFT (D). 6. Posisjonér FORKLIFT med kranmekanisme eller gaffeltruck over smussbeholderen. 7. Hekt beholderen på mekanismen. 8. Kast det oppsugde materialet i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. E Innsetting av smussbeholderen: 9. Rengjør smussbeholderen. 10. Kontrollér pakningene (E) mellom beholderen og sugerens overdel. 11. Skyv smussbeholderen inn i understellet til anslag. 12. Sving bøylen (B) forsiktig ned. 21

23 7.2.2 Utskiftning av avfallsposen A 1. Slå av maskinen og trekk nettstøpselet ut av stikkontakten. 2. Aktivér stoppebremsene (A) på de to styretrinsene. A C B D E Uttaking av avfallsposen: 3. Sving bøylen (B) oppover. 4. Trekk smussbeholderen ut av understellet via håndtaket (C). 5. Lukk avfallsposen med snoren (D) og ta den ut av smussbeholderen. ADVARSEL! Etter oppsuging av tungt materiale må ikke smussbeholderen løftes opp alene. Bruk tilbehøret FORKLIFT (E). 6. Posisjonér FORKLIFT med kranmekanisme eller gaffeltruck over smussbeholderen. 7. Hekt beholderen på mekanismen. 8. Kast det oppsugde materialet i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. G B F Innsetting av avfallsposen: 9. Rengjør smussbeholderen. 10. Kontrollér pakningene (F) mellom beholderen og sugerens overdel. 11. Sett avfallsposen (G) inn i smussbeholderen. 12. Legg avfallsposens øvre kant over kanten på smussbeholderen. 13. Skyv smussbeholderen inn i understellet til anslag. 14. Sving bøylen (B) forsiktig ned. 22

24 7.2.3 Utskiftning av sikkerhets-filterposen Ved arbeidene nedenfor skal det påsees at det ikke virvles opp mer støv enn nødvendig. Bruk P2-åndedrettsvernmaske. OBS! Ved asbestsanering skal det i tillegg brukes engangsklær. Bruk aldri sugeren uten filter! C B A A D E 1. Slå av maskinen og trekk nettstøpselet ut av stikkontakten. 2. Aktivér stoppebremsene (A) på de to styretrinsene. Demontere sikkerhets-filterpose: 3. Sving bøylen (B) oppover. 4. Trekk smussbeholderen ut av understellet via håndtaket (C). 5. Lukk avfallsposen med snoren (D) og ta den ut av smussbeholderen. ADVARSEL! Etter oppsuging av tungt materiale må ikke smussbeholderen løftes opp alene. Bruk tilbehøret FORKLIFT (E). 6. Posisjonér FORKLIFT med kranmekanisme eller gaffeltruck over smussbeholderen. 7. Hekt beholderen på mekanismen. 8. Kast det oppsugde materialet i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. G F Montere sikkerhets-filterpose: 9. Rengjør smussbeholderen. 10. Kontrollér pakningene (F) mellom beholderen og sugerens overdel. 11. Sett sikkerhets-filterposen (G) i smussbeholderen. 12. Legg avfallsposens øvre kant over kanten på smussbeholderen. 13. Skyv smussbeholderen inn i understellet til anslag. 14. Sving bøylen (B) forsiktig ned. B 23

25 7.2.4 Utskiftning av filterelementet H Ved arbeidene nedenfor skal det påsees at det ikke virvles opp mer støv enn nødvendig. Bruk P2-åndedrettsvernmaske. OBS! Ved asbestsanering skal det i tillegg brukes engangsklær. A A Slå av maskinen og trekk nettstøpselet ut av stikkontakten. Aktivér stoppebremsene (A) på de to styretrinsene. Bruk aldri sugeren uten filter! B B 3. Åpne låseklemmene (B) og ta av sugerens overdel. D Uttaking av filterelementet: 4. Legg bort sugerens overdel med fi lterelementet opp. 5. Åpne bøylehåndtaket (C) og ta av bøylen. 6. Ta av filterspennskiven (D). C 7. Trekk filterbeskyttelsesposen (E) over filterelementet. E 24

26 8. Trekk forsiktig ut filterelementet og lukk filterbeskyttelsesposen med en knute. E F G Innsetting av filterelementet: 9. Rengjør filtertetningen (F), kontroller om den er skadet og skift den om nødvendig ut. 10. Kontrollér den antistatiske stiften (G) med hensyn til skader. Sørg om nødvendig for at den skiftes ut av Altoservice. 11. Skyv det nye filterelementet (E) på filterstøttekurven. D C 12. Legg på filterspennskiven (D). 13. Sett på bøylehåndtaket (C) og lukk det. 14. Kast det brukte filterelementet i samsvar med lovens bestemmelser. 25

27 8 Avhjelping av forstyrrelser Forstyrrelse Årsak Avhjelping Motor går ikke > Tilkoplings-stikkontaktens Slå på nettsikringen. sikring utløst. > Overbelastningsvern aktivert. Slå av sugeren, la den avkjøle i ca. 5 minutter. Hvis sugeren ikke kan slås på igjen, ta kontakt med Nilfi sk-alto kundeservice. > Motor defekt. La Nilfi sk-alto-service skifte ut motoren. Motor går ikke ved > Elektroverktøy defekt eller automatisk drift ikke tilkoplet riktig. Akustisk varselsignal (redusert sugeytelse) Ingen sugevirkning ved våtsuging > Elektroverktøyets effektopptak for lavt. > Sugekraftregulering innstilt til for lav sugeytelse. > Sugeslange/munnstykke tilstoppet. > Beholder, avfallspose eller fi lterpose full. Kontroller elektroverktøyets funksjonsdyktighet hhv. stikk støpselet godt inn. Overhold minimum effektopptak på P >40 W. Innstill sugekraften som beskrevet i kapittel Sugekraftregulering. Rengjør sugeslangen/ munnstykket. Se avsnittet Tømming av beholderen" eller "Utskiftning av avfallsposen, fi lterposen. > Filterelement skittent. Se kapittel Rengjøring av fi lterelementet, Utskiftning av fi lterelementet. > Pakning mellom beholder og suger-overdel defekt eller mangler. Skift ut pakningen. > Rengjøringsmekanisme defekt. Spenningssvingninger > For høy impedans i spenningsforsyningen. Informer Nilfi sk-alto-service. > Beholder full. Slå av apparatet. Tøm beholderen. Kople apparatet til en annen stikkontakt som ligger nærmere sikringsboksen. Spenningssvingninger over 7% forventes ikke hvis impedansen på leveringspunktet er 0.15 Ω. 26

28 9 Annet 9.1 Resirkulering av maskinen En utrangert maskin skal omgående gjøres ubrukelig. 1. Kople fra nettstøpselet 2. Klipp over tilkoplingsledningen. 3. Elektrisk utstyr skal ikke kastes som husholdningsavfall! I henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EC om utrangerte elektriske og elektroniske apparater må brukte elektriske apparater utsorteres og resirkuleres på miljøvennlig måte. 9.2 Garanti For garantien gjelder våre generelle forretningsvilkår. Ved egenmektige endringer på maskinen, bruk av feil reservedeler og tilbehør samt hvis maskinen brukes til andre formål enn den er konstruert for, bortfaller produsentens garanti for alle skader som kan tilbakeføres til dette. 9.3 Prøver Elektrotekniske prøver skal utføres i samsvar med forskriftene i ulykkesforebyggelsesforskriften (BGV A3) og DIN VDE 0701 del 1 og del 3. I henhold til DIN VDE 0702 skal disse prøvene utføres med regelmessige mellomrom og etter en reparasjon eller endring. Ved egenmektige endringer på maskinen, bruk av feil børster og rengjøringsmidler samt hvis maskinen brukes til andre formål enn den er konstruert for, bortfaller produsentens garanti for alle skader som kan tilbakeføres til dette. Sugeren er godkjent jf. IEC/EN EG- Konformitätserklärung EF-konformitetserklæring ALTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D Bellenberg Produkt: Type: Beskrivelse: Apparatets konstruksjonstype er i samsvar med følgende gjeldende bestemmelser: Anvendte harmoniserte standarder: Anvendte nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner: Suger for tørt og vått materiale ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC V~, 50/60 Hz EC-maskindirektiv 98/37/EC EC-lavspenningsdirektiv 73/23/EC EC-direktiv EMK 89/336/EC EN ISO , EN ISO EN EN EN , EN , EN DIN EN DIN EN Dipl. Ing. Wolfgang Nieuwkamp Prøver og godkjennelser Bellenberg,

29 9.5 Tekniske data ATTIX 965-0H/M SD XC 965 2H/M SD XC EU DK Nettspenning V 230 Nettfrekvens Hz 50/60 Nettsikring A Effektopptak IEC W 2x1200 2x1000 Tilkoplingsverdi for apparatstikkontakt W 300 Total tilkoplingsverdi W Luft-volumstrøm (max.) l/min 2x3600 2x2900 Undertrykk (max.) mbar/kpa 230/23 210/21 Målefl ate-lydtrykknivå fra 1 m avstand, EN db(a) 70 Arbeidsstøy db(a) 67 Nettilkoplingsledning: Lengde m 10 Nettilkoplingsledning: Type H07RN-F3G1,5 mm² H07RN-F3G1,0 mm² Beskyttelsesklasse I Beskyttelsestype IP X4 Radiostøydempingsgrad EN Beholdervolum l 50 Bredde mm 615 Dybde mm 690 Høyde mm 990 Vekt kg Tilbehør Betegnelse Bestillings-nr. Sikekrheds-fi lterpose (5 stykker) Avfallspose (5 stykker) Filterelement "H" Alto-Foam-Stop (6 x 1 l)

30 HEADQUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej Brøndby Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) SALES COMPANIES AUSTRALIA Nilfisk-ALTO 48 Egerton St. PO box 6046 Silverwater NSW 2128 Australia Tel.: ( Fax: ( AUSTRIA Nilfisk-Advance GmbH Nilfisk-ALTO Metzgerstrasse 68 A-5101 Bergheim bei Salzburg Tel.: (+43) Fax: (+43) Web: BELGIUM Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance n.v-s.a. Doornveld/Sphere Business Park Industrie Asse 3, nr 11 bus Zellik-Asse Belgium Tel.: (+32) Fax: (+32) CANADA Clarke Canada Part of the Nilfisk-Advance Group 4080 B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Canada Tel.: ( Fax: ( CZECH REPUBLIC ALTO Ceskà republika s.r.o. Zateckých Praha 4 Czech Republic Tel.: (+420) Fax: (+420) DENMARK Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej Hadsund Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) Web: Nilfisk-ALTO Food Division Division of Nilfisk-Advance A/S Blytækkervej 2, 9000 Aalborg Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) Web: FINLAND Nilfisk-Advance Oy Ab Piispantilankuja 4 FI Espoo Finland Tel.: (+358) Fax: (+358) Web: FRANCE Nilfisk-ALTO ALTO France SAS Aéroparc 1, 19 rue Icare Entzheim France Tel.: (+33) Fax: (+33) Web: GERMANY Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance AG Guido-Oberdorfer-Str Bellenberg Germany Tel.: (+49) (0) Fax: (+49) (0) Web: GREECE Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str Argiroupolis Greece Tel.: (+30) Fax: (+30) HOLLAND Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance BV Camerastraat 9 NL-1322 BB Almere Tel.: ( Fax: ( Web: HONG KONG Nilfisk-Advance Ltd HK Worsted Mills Ind l Bldg., Wo Tong Tsui St. Kwai Chung, Hong Kong Tel.: (+852) Fax: (+852) HUNGARY Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Hungary Tel.: (+36) Fax: (+36) Sales: Service: Web: ITALY Nilfisk-ALTO Divisione di Nilfisk-Advance A/S Località Novella Terza Guardamiglio (LO) Italy JAPAN Nilfisk-Advance, Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku, Yokohama, Japan Tel.: ( Fax: ( MALAYSIA Nilfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Malaysia Tel.: (+60) Fax: (+60) NORWAY Nilfisk-Advance AS Bjørnerudveien Oslo Norway Tel.: (+47) Fax: (+47) Web: PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA Nilfisk-Advance (Shenzhen) Ltd Block 3, Unit 130, 1001 Honghua Road Int. Commercial & Trade Center Fuitian Free Trade Zone Shenzhen P.R. China Tel.: (+86) Fax: (+86) POLAND Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O Pruszków ul. 3-go MAJA 8 Poland Tel.: (+48) Fax: (+48) Web: PORTUGAL Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Lda Sintra Business Park Zona Industrial da Abrunheira Edificio 1, 1 A P Sintra Tel.: (+35) Fax: (+35) Web: RUSSIA Nilfisk-Advance LLC Moskow Vyatskaya str. 27, bld. 7 Russia Tel.: (+7) Fax: (+7) SINGAPORE Nilfisk-Advance Pte. Ltd. Nilfisk-ALTO Division 40 Loyang Drive Singapore Tel.: (+65) Fax: (+65) SPAIN Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance S.A. Torre D'Ara Paseo del Rengle, 5 Pl. 10 E Mataró Tel.: (+34) Fax: (+34) Web: SWEDEN ALTO Sverige AB Member of Nilfisk-Advance Group Aminogatan 18, Box 4029 S Mölndal Sweden Tel.: (+46) Fax: (+46) Web: TAIWAN Nilfisk-Advance Taiwan Branch No. 5, Wan Fang Road Taipei Taiwan, R.O.C. Tel.: (+886) Fax: (+886) THAILAND Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Thailand Tel.: (+66) Fax: (+66) TURKEY Nilfisk-Advance Profesyonel Temizlik Ekipmanları Tic. AŞ. Necla Cad. Nl.: 48 Yenisahra /Kadiköy Istanbul Turkey Tel.: (+90) Fax: (+90) Web: UNITED KINGDOM Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate Penrith Cumbria CA11 9BQ Great Britain Tel.: (+44) (0) Fax: (+44) (0) Web: VIETNAM Nilfisk-Advance Representative Office No. 46 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi SR. Vietnam Tel.: (+84) Fax: (+84) USA Nilfisk-Advance Inc st Avenue North Plymouth, MN USA Tel.: ( Fax: ( Web:

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Operating Instructions 107400338-2008-09-17 TTIX 30-50 H/M Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift

Detaljer

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 107309105 c Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 19 Instruktionsbok... 35 Käyttöohje... 51 Innhold ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5 1 Viktige sikkerhetsinstrukser

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning for betongblander

Bruksanvisning for betongblander Bruksanvisning for betongblander Symbolenes betydning OBS! Les bruksanvisningen før bruk! Trekk nettstøpslet ut av stikkontakten før huset åpnes! Betongblanderen skal kun brukes når deksler og plater er

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07 N 24V-25A 4165*no Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 22.03.2007

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

no Gratulerer med ditt valg av produkt, det kommer til å tjene deg godt i mange år. Sikkerheten kommer først! Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen. Denne inneholder viktig informasjon om bruk av

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk. Denne maskin

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri ApS Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N S FIN Instruktionsbog...

Detaljer

DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER

DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER Vennligst fyll in deres talje nummer for senere bruk. Denne driftsveiledning, utgave 3/2004, gjelder for følgende JDN- trykklufttaljer 3 6 10 15 20

Detaljer

Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.)

Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.) NO Monterings- og serviceanvisning Gjelder for variantene: (-fl./2-fl.) F (-fl.) F-IS (2-fl.) F/R (-fl./2-fl.) 6090-0 Innholdsfortegnelse Symboler og grafiske virkemidler...4 Produktansvar...4 Andre dokumenter

Detaljer