Operating instructions

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Operating instructions"

Transkript

1 Operating instructions POSEIDON B - NO SV DA FI

2 Norsk... 3 Svenska Dansk Suomi... 96

3 Innhold Kjennetegning av informasjon Viktige sikkerhetsanvisninger Beskrivelse Bruk per dag Bruksområde Betjeningselementer Før idriftsettelse Oppstilling Kontrollere oljenivået Tilkobling av høytrykksslange Tilkobling av vannslange Strømtilkobling Tilbakeslagsventil Betjening / drift Tilkopling av sprøyterøret til sprøytepistolen Innkobling av maskinen ved tilkobling til vannledning Trykkregulering med Tornado Plus-lanse og PowerSpeedVario Plus-lanse Trykkregulering med FlexoPowerPlus-dysehode og PowerSpeedVario Plus-lanse Bruk av rengjøringsmidler Løfting med kran Bruksområder og arbeidsmetoder Generelle informasjoner Typiske anvendelser Etter arbeidet Utkobling av maskinen Frakobling av forsyningsledninger Slik ruller du opp slangen og oppbevarer lansen Slik ruller du opp ledningen Oppbevaring av maskinen (frostsikker lagring) Vedlikehold Vedlikeholdsskjema Vedlikeholdsarbeide Utbedring av feil Annet Resirkulering av maskinen Garanti Deklarasjon Tekniske data ) 3

4 Kjennetegning av informasjon Sikkerhetsinstruksene som er gitt i denne håndboken og som ved ignorering kan utgjøre en fare for mennesker, er spesielt kjennetegnet ved hjelp av dette faresymbolet. Her står råd eller informasjoner som letter arbeidet og bidrar til sikker drift. Les denne bruksanvisningen nøye før du starter høytrykksvaskeren for første gang. Ta vare på den til senere bruk. Dette symbolet står ved sikkerhetsinstrukser som ved ignorering kan utgjøre en fare for apparatet og dets funksjonsdyktighet. 1 Viktige sikkerhetsanvisninger For din egen sikkerhet Høytrykksvaskeren skal bare brukes av personer som har fått anvisninger om bruken og som uttrykkelig har fått lov til å bruke den. Selv om høytrykksvaskeren er utrolig enkel å betjene, er det ikke lov for barn å bruke den. Generelt Bruk av høytrykksvaskeren er underlagt gjeldende lokale regler. I tillegg til bruksanvisningen og de obligatoriske ulykkesforebyggende reglene som gjelder i landet apparatet brukes i, må vanlige regler for sikkerhet og korrekt bruk følges. Ikke bruk utrygge arbeidsteknikker. Transport Det er enkelt å transportere høytrykksvaskeren på de store hjulene. For sikker transport i og på kjøretøy anbefaler vi at du hindrer utstyret i å gli og velte ved å feste det med stropper. For transport i temperaturer rundt eller under 0 C bør du trekke frostvæske inn i pumpen på forhånd (se kapittel 6). Før du starter høytrykksvaskeren Hvis den trefasede høytrykksvaskeren ble levert uten støpsel, må du få en elektriker til å montere et passende trefasestøpsel med jording. Kontroller at høytrykksvaskeren er i god og forsvarlig stand før du bruker den. Kontroller jevnlig om strømledningen er skadet eller viser tegn på aldring. Høytrykksvaskeren må bare brukes hvis strømledningen er i god stand. (Fare for elektrisk støt hvis den er skadet!). Kontroller høytrykksvaskerens merkespenning før du kobler den til strømforsyningen. Kontroller at spenningen som vises på typeskiltet, tilsvarer spenningen i den lokale strømforsyningen. Vi anbefaler sterkt at strømmen til høytrykksvaskeren blir tilkoblet via en jordfeilbryter. Denne vil stoppe strømtilførslen hvis lekkasjestrømmen til jord overstiger 30 ma i 30 ms eller den har en testkrets for jord. Høytrykksvaskeren skal bare brukes i opprett stilling! Følg alle regler og forskrifter som gjelder i ditt land. Foreta en visuell kontroll av de viktigste delene før du setter høytrykksvaskeren i drift. 4 1)

5 Nilfisk-ALTO No OBS! Vannstråler under høyt trykk kan være farlige hvis de misbrukes. Strålen må ikke rettes mot personer, dyr, strømførende utstyr eller høytrykksvaskeren selv. Bruk hensiktsmessige verneklær og -briller. Ikke rett strålen mot deg selv eller andre persons i den hensikt å rengjøre klær eller fottøy. Under bruk av høytrykksvaskeren produseres det rekylkraft ved spyleinnretningen, og når spylelansen holdes i vinkel, skapes det også et kraftmoment. Spyleinnretningen må derfor holdes fast med begge hender. Ikke bruk høytrykksvaskeren når andre personer uten verneklær befi nner seg i arbeidsområdet. Kontroller at rengjøringen ikke forårsaker at farlige stoffer (f.eks. asbest, olje) blir vasket av gjenstanden som skal rengjøres og skader miljøet. ADVARSEL! Denne maskinen er beregnet på bruk med vaskemiddelet som følger med eller en type som er anbefalt av produsenten. Bruk av andre vaskemidler eller kjemikalier kan virke negativt inn på maskinens sikkerhet. Eksplosjonsfare ikke sprøyt brennbare væsker. Ikke rengjør ømtålige deler laget av gummi, stoff og så videre med 0 -strålen. Hold litt avstand mellom høytrykksdysen og overfl aten for å hindre skader på overfl aten. Ikke bruk høytrykksslangen til å løfte last. MERK! Maksimalt tillatt arbeidstrykk og temperatur er angitt på høytrykksslangen. Ikke fortsett å bruke høytrykksvaskeren hvis strømledningen eller høytrykksslangen er skadet. Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon. Ikke dekk til høytrykksvaskeren eller bruk den i rom med manglende ventilasjon! Oppbevar høytrykksvaskeren på et sted hvor den ikke blir utsatt for frost! Høytrykksvaskeren må aldri brukes uten vann. Selv kort tid uten vann medfører alvorlig skade på pumpetetningene. Slå av høytrykksvaskeren etter maks. 3 minutter. Vanntilkobling Denne høytrykksvaskeren er bare godkjent for tilkobling til drikkevannskran når det er montert en egnet tilbakeslagsventil i henhold til EN Tilbakeslagsventilen kan bestilles under ordrenummer , , , Lengden på slangen mellom tilbakeslagsventilen og høytrykksvaskeren må være minst 12 meter (min. diameter 3/4 tomme) for å absorbere mulige trykktopper. Bruk med innsuging (for eksempel fra en beholder med regnvann) utføres uten tilbakeslagsventil. Anbefalt sugesett: Når vannet har strømmet gjennom tilbakeslagsventilen, er det ikke lenger å betrakte som drikkevann. Drift OBS! Uegnede skjøteledninger kan representere fare. Rull alltid hele ledningen av kabeltrommelen for å unngå overoppheting av strømledningen. Støpsler og kontakter på strømledningene må minst være sprutsikre. Ikke ødelegg strømledningen (f.eks. ved å kjøre over den, trekke i den eller klemme den). Strømledningen må bare kobles fra ved å trekke i støpselet (ikke trekk eller rykk i selve ledningen). Elektrisk utstyr OBS! Ikke sprøyt vann på elektrisk utstyr: fare for personer, fare for kortslutning. Høytrykksvaskeren må bare kobles til en riktig installert stikkontakt. Det kan oppstå spenningsvariasjoner når du slår på høytrykksvaskeren. Spenningsvariasjoner bør ikke forekomme hvis impedansen ved overføringspunktet er mindre enn 0,15 Spør det lokale elektrisitetsverket hvis du er i tvil. Vedlikehold og reparasjon OBS! Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før du rengjør eller utfører vedlikehold på høytrykksvaskeren. Utfør bare det vedlikeholdsarbeidet som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk bare 1) 5

6 originale reservedeler fra Nilfi sk-alto. Ikke foreta endringer av teknisk art på høytrykksvaskeren. Sørg for at det blir utført regelmessig service på maskinen av en godkjent Nilfi sk-altoforhandler, i overensstemmelse med vedlikeholdsplanen. Ellers vil garantien bli ugyldig. OBS! Høytrykksslanger, rørdeler og koblinger er viktig for høytrykksvaskerens sikkerhet. Bruk bare høytrykkskomponenter som er godkjent av produsenten! Strømledningen må ikke være av en annen type enn angitt av produsenten, og kan bare skiftes av en elektriker. Ta kontakt med serviceavdelingen i Nilfi sk-alto eller et autorisert spesialverksted for alt annet vedlikeholds- og reparasjonsarbeid! Testing Høytrykksvaskeren er i samsvar med tyske retningslinjer for væskesprøyteutstyr. Høytrykksvaskeren må gjennomgå en sikkerhetsundersøkelse i overensstemmelse med forskriftene for forebygging av ulykker ved arbeid med væskesprøyteutstyr, ved behov, men minst én gang i året. Undersøkelsen skal utføres av en autorisert kontrollør, og rapporten fra undersøkelsen må lagres. En komplett utgave av forskriftene for forebygging av ulykker ved arbeid med væskesprøyteutstyr kan bestilles fra Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strasse 449, Køln eller fra de aktuelle arbeidsgiverforeningene for ansvarsforsikring. Avlastningsventil Uakseptabelt høyt trykk føres tilbake uten resttrykk via en omløpsledning og inn i pumpens inntaksledning når sikkerhetsinnretningen løser ut. Avlastningsventilen er innstilt og forseglet fra fabrikken og må ikke justeres. Sikkerhetsinnretninger Varmesensor: En varmesensor beskytter motoren mot overbelastning. Maskinen starter igjen etter noen få minutter, når varmesensoren er avkjølt. Låseinnretning på sprøytepistol: Låsepistolen har en låseinnretning. Når låseinnretningen aktiveres, er det ikke mulig å bruke sprøytepistolen. O I Etter alle reparasjoner eller endringer på elektrisk utstyr, må beskyttelseslederens motstand, isolasjonsmotstanden og lekkasjestrømmen måles. Videre må det utføres en visuell kontroll av strømledningen, en spennings- og strømmåling samt en funksjonstest. Våre serviceteknikere står gjerne til tjeneste som autoriserte kontrollører. 6 1)

7 2 Beskrivelse 2.1 Bruk per dag Vi anbefaler at disse produktene ikke brukes mer enn cirka X timer per dag. POSEIDON 5 0 Timers bruk per dag 8+ Anbefalt for bruk i x timer/dag POSEIDON 6 0 Timers bruk per dag 8+ Anbefalt for bruk i x timer/dag POSEIDON 7 0 Timers bruk per dag 8+ Anbefalt for bruk i x timer/dag 2.2 Bruksområde Denne høytrykksvaskeren er fremstilt for profesjonell bruk innen: - Landbruket - Produserende industri - Logistikkbransjen - Rengjøring av kjøretøy - Offentlige institusjoner - Renholdsbransjen - Byggebransjen - Næringsmiddelindustrien etc. Kapittel 5 beskriver bruk av høytrykksvaskeren for forskjellige rengjøringsoppgaver. Apparatet må kun brukes som beskrevet i denne driftsinstruksen. Ved ikke tilsiktet bruk kan apparatet eller overflaten som rengjøres skades eller det kan oppstå alvorlige personskader. 1) 7

8 2.3 Betjeningselementer 1. Håndtak 2. Sprøytepistol 3. Strømledning 4. Holder til høytrykksslange 5. Høytrykksslange 6. Festeskrue 7. Lanse 1) 8. Parkeringsbrems 1) 9. Kobling til høytrykksslange (på standardmodeller uten slangetrommel) 1) 10. Vanntilkobling og vanninntaksfilter 11. Oljeinspeksjonsvindu 12. Trykkmåler 1) 13. Hovedbryter 14. Regulering av kjemikaliedosering 1) 15. Regulering av vanntilførsel 1) 16. Kjemikaliebeholder 1) 17. Deksellås )

9 3 Før idriftsettelse 3.1 Oppstilling FORSIKTIG! Løft aldri opp maskinen alene. Sørg alltid for å få hjelp av en annen person. 1. Før første gangs idriftsettelse skal maskinen kontrolleres grundig m.h.t. skader og mangler. 2. Ved skader, ta umiddelbart kontakt med din Nilfisk-ALTO forhandler Slå ut håndtaket og lås det i arbeidsstilling. 3.2 Kontrollere oljenivået 4. Kontroller oljenivået. På plant underlag skal oljen A være over MIN-merket (A), når oljen er kald. 1) 9

10 3.3 Fylling av beholder for rengjøringsmiddel 1) 1. Fyll beholderen for rengjøringsmiddel med Nilfisk-ALTO rengjøringsmiddel. 2. Trekk vaskemiddelslangen og filteret ut av oppbevaringsrommet og stikk den gjennom åpningen i påfyllingslokket for vaskemiddel. 3.4 Tilkobling av høytrykksslange Maskiner uten slangetrommel 1. Koble høytrykksslangen med hurtigkobling til maskinens høytrykkstilkobling. MERK! Den maksimale lengden på høytrykksslangen er 50 m Maskiner med slangetrommel C B A 1. Sett hurtigkoblingen til høytrykksslangen (A) på nippelen på akselen. 2. Sett høytrykksslangen inn i slangeføringen (B) og fest den med klemmen 1). 3. Frigjør bremsen (C) på føringen til slangetrommelen 1) og rull opp høytrykksslangen. 3.5 Tilkobling av vannslange 1. Skyll vannslangen med vann like før den kobles til maskinen for å unngå at sand eller andre smusspartikler trenger inn i maskinen. 2. Koble vannslangen med hurtigkobling til vanntilkoblingen. 3. Åpne vannkranen. 10 1)

11 MERK! Hvis vannkvaliteten er dårlig (sand osv.), anbefaler vi å montere et fint vannfilter på maskinen. Et filter på maks. 50 mikron. Vi anbefaler å bruke en tekstilforsterket vannslange med en nominell diameter på minst 3/4" (19 mm). 3.6 Strømtilkobling Nilfisk ALTO 230V / 400V (220V /440V) OBS! Før tilkobling av enheter med spenningsskifte: Kontroller at den forhåndsvalgte spenningen på maskinen tilsvarer spenningen i den elektriske installasjonen. Ellers kan maskinens elektriske utstyr bli ødelagt 1). OBS! Ved bruk av kabeltrommel: Rull ledningen helt ut. OBS! Høytrykksvaskeren må bare kobles til en korrekt montert stikkontakt. 1. Følg sikkerhetsanvisningene i kapittel Sett støpselet i stikkontakten. 230V 230V 400V 400V Slik frigjør du kabelen 1. Drei kabelkroken (A). A 2. Frigjør kabelen (B). 3. Drei kabelkroken tilbake. B 1) 11

12 3.7 Tilbakeslagsventil Installasjonsveiledning c (a) Hunnkobling Tilbakeslagsventil (b) Hannkobling c Denne høytrykksvaskeren er kun godkjent for tilkobling til drikkevannskran når det er installert en egnet tilbakeslagsventil, type BA ifølge EN Tilbakeslagsventilen har følgende bestillingsnumre: Tilbakeslagsventil med GARDENA-koblinger: Tilbakeslagsventil med NITO-koblinger: Tilbakeslagsventil med GEKA-koblinger: Tilbakeslagsventil uten koblinger: Koblingene har følgende bestillingsnumre: 3/4 GARDENA (a): /4 GARDENA (b): /4 NITO (a): /4 NITO (b): /2 NITO (b): /4 GEKA (a): /4 GEKA (b): Monter en hannkobling på vannkranen. 2. Koble (a) på tilbakeslagsventilen til vannkranen. 3. Monter en hunnkobling på vanninntaksslangen. 4. Koble (b) på tilbakeslagsventilen til vanninntaksslangen. 5. Koble vanninntaksslangen til høytrykkspyleren. 6. Slå på vannet og start maskinen. FORSIKTIG Tilbakeslagsventilen kan monteres vertikalt eller horisontalt, og avløpsåpningen (c) må peke ned. Vann som renner fra avløpsåpningen (c) må kunne renne fritt. Hvis det er fare for at det kommer sand i tilførselsvannet (dvs. fra din egen brønn), skal det monteres et ekstra filter mellom vannkranen og tilbakeslagsventilen. For å dempe eventuelle trykktopper må slangen mellom tilbakeslagsventilen og høytrykksvaskeren være minst 6 meter lang (min. diameter 3/4 tommer). Når vannet har strømmet gjennom tilbakeslagsventilen er det ikke lenger å betrakte som drikkevann. Beskytt tilbakeslagsventilen mot frost. Hold tilbakeslagsventilen ren og fri for smuss. Vedlikehold Kontroller alle funksjoner minst én gang i året, slik: 1. Slå av høytrykksspyleren etter bruk. 2. Lukk ventilen til vannkranen. 3. Frigjør trykket i tilførselsslangen ved å trykke på spylepistolen. 4. Demonter tilbakeslagsventilen. Det må komme vann ut av avløpsåpningen (c) (maks. 1 dl) for å sikre at drikkevannet blir skilt ut. 5. Hvis så ikke skjer, må du forsøke å rengjøre tilbakeslagsventilen eller kontakte din Nilfisk-ALTO-forhandler. 12 1)

13 4 Betjening / drift 4.1 Tilkopling av sprøyterøret til sprøytepistolen A 1. Trekk den blå hurtigkoblingen (A) på sprøytepistolen bakover. B MERK! Rengjør alltid nippelen for eventuelle smusspartikler før sprøyterøret forbindes med sprøytepistolen. 2. Stikk nippelen på lansen (B) inn i hurtigkoblingen og frigjør koblingen (A). 3. Pull the spray lance (or other accessory) forwards to check that it is securely attached to the spray gun. 4.2 Innkobling av maskinen ved tilkobling til vannledning O I 1. Sett hovedbryteren i stilling I. 2. Lås opp og aktiver sprøytepistolen. 3. Aktiver sikringsbolten også ved kortere arbeidspauser. MERK! Aktiver sprøytepistolen flere ganger med korte mellomrom for å lufte systemet. Høytrykksvaskeren slås automatisk av når sprøytepistolen er lukket. Aktiver sprøytepistolen for å starte høytrykksvaskeren igjen. DSS-modeller har en utkoblingsforsinkelse på 20 sekunder 1). 1) 13

14 4.2.1 Slik slår du på høytrykksvaskeren når den er koblet til åpne beholdere i sugemodus 1) (trykkaktivert modell) 1. Fyll slangen med vann før du kobler sugesettet til høytrykksvaskeren. 2. Drei hovedbryteren til " I ". 3. Lås opp sprøytepistolen og aktiver den Slik slår du på høytrykksvaskeren når den er koblet til åpne beholdere i sugemodus 1) (strømningsaktivert modell) 0 I M 1. Fyll slangen med vann før du kobler sugesettet til høytrykksvaskeren. 2. Drei hovedbryteren til " M ". 3. Lås opp sprøytepistolen og aktiver den. 4. Bruk hovedbryteren igjen for å starte høytrykksvaskeren på nytt. MERK! Høytrykksvaskeren slås automatisk av etter pauser på mer enn noen få minutter. Se kapittel 9.4 når det gjelder maks. sugehøyde. 14 1)

15 4.3 Trykkregulering med Tornado Pluslanse og PowerSpeedVario Pluslanse. 1. Vri håndtaket på lansen: - Høytrykk = med urviseren (+) - Lavtrykk = mot urviseren (-) 4.4 Trykkregulering med FlexoPowerPlusdysehode og PowerSpeedVario Pluslanse. MAX CHEM 1. Vri lokket til FlexoPowerPlusdysehodet: - Høytrykk = MAKS. - Lavtrykk = MIN. (CHEM) 4.5 Bruk av rengjøringsmidler MAX CHEM MERK! Rengjøringsmidler må aldri få tørke. Dette kan føre til skader på overflaten som rengjøres! Kun i lavtrykksdrift kan rengjøringsmidler suges inn via injektoren, som er montert som standard: 1. Spe ut vaskemiddel i overensstemmelse med produsentens anvisninger. 2. Tornado Plus-lanse og PowerSpeedVario Plus-lanse 1) : Still trykkreguleringen på spylelansen til lavt trykk ( ), eller FlexoPowerPlusdysehode 1) : Vri lokket til FlexoPowerPlusdysehodet mot CHEM til det stopper. 3. Mengden vaskemiddel kan reguleres ved å dreie på doseringsventilen. 4. Velg beholder A ved å dreie doseringsventilen på "Asiden". Velg beholder B ved å dreie doseringsventilen på "B-siden" 5. Hovedbryter Drei bryteren til " I ". 6. Aktiver sprøytepistolen. 1) 15

16 4.6 Løfting med kran A B 1. Maskinen må være i balanse før den løftes med kran. Løsne skruen (A), trykk håndtaket (B) litt forover. C 2. Når de to merkene er parallelle (C), står håndtaket i kranløftestilling. 3. Vær nøye med å feste skruen (D) i løftestilling. 4. Fest en stropp rundt midten av håndtaket (E), som kranen kan hektes i. E D ADVARSEL! Ikke stå under maskinen når den henger i luften. 16 1)

17 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 5.1 Generelle informasjoner Effektiv høytrykksrengjøring kan man oppnå ved å følge noen få instrukser, kombinert med Deres egne erfaringer på det spesielle bruksområdet. Tilbehør og rengjøringsmidler kan bedre rengjøringseffekten, forutsatt at de brukes på riktig måte. Her finner De noen grunnleggende informasjoner Oppmykning Mose eller tykke lag med smuss kan løsnes eller mykes opp ved hjelp av bløtgjøring. Dette er for eksempel en ypperlig metode innen landbruket for eksempel i grisebinger. Bruk av skum eller et enkelt alkalisk vaskemiddel er en ideell bløtgjøringsmetode. La produktet ligge på den skitne flaten i cirka minutter før du trykkvasker. Resultatet vil være en mye hurtigere rengjøringsprosess med høytrykksvaskeren Påføring av rengjøringsmiddel og skum Skum eller vaskemiddel skal påføres på tørre overflater, slik at det kjemiske produktet kommer i direkte kontakt med smusset. Vaskemidler påføres nedenfra og opp, for eksempel på et bilkarosseri, i den hensikt å unngå overrene områder hvor vaskemiddelet samler seg i høye konsentrasjoner og renner nedover. La vaskemiddelet virke i flere minutter før du skyller det av, men husk at det aldri må tørke på flaten som rengjøres Temperatur Rengjøringsvirkningen blir bedre ved høyere temperaturer. Spesielt fett og olje er enklere og raskere å fjerne hvis temperaturen er høy. Proteiner er enklest å fjerne ved en temperatur på rundt 60 C, olje og fett ved en temperatur på 70 til 90 C Mekaniske virkemidler For å løse opp tykke smusslag er det i tillegg nødvendig med mekaniske virkemidler. Spesielle sprøyterør og (roterende) vaskebørster gir den beste effekten ved fjerning av smusslag God vanneffekt og høyt trykk Høyt trykk er ikke alltid den beste løsningen og for høyt trykk kan til og med skade overflatene som skal rengjøres. Rengjøringsvirkningen er i like stor grad avhengig av vanneffekten. Et trykk på 100 bar (i kombinasjon med varmt vann) er tilstrekkelig ved rengjøring av kjøretøyer. En høyere vanneffekt gjør det mulig å spyle løs og bevege løsnet smuss. 1) 17

18 5.2 Typiske anvendelser Landbruk Anvendelse Tilbehør Metode Staller Grisehus, binger Rengjøring av vegger, gulv og utstyr. Vaskemidler Maskinpark Traktor, plog etc. Kjemiske skuminjektorer Skumlanser Høytrykkslanse Gulvvasker Universal Alkafoam Desinfiseringsmiddel DES 3000 DES 4000 Standardrør Rengjøringsmiddelinj. Powerspeed-rør Bøyd rør og understellsvasker Børster 1. Bløtgjøring påfør skum på alle flater (nedenfra og opp) og vent i cirka minutter. 2. Fjern smusset med høytrykk og ev. tilsvarende tilbehør. På vertikale flater skal det arbeides nedenfra og oppover. 3. For å bevege store mengder smuss skal det brukes størst mulig vanngjennomstrømning. 4. For å tilfredsstille kravene til hygiene skal det kun brukes anbefalte desinfeksjonsmidler. Desinfeksjonsmiddelet må kun påføres etter at alt smuss er fjernet. 1. Påfør rengjøringsmiddel på overflaten for å løsne smusset. Arbeid nedenfra og oppover. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Arbeid nedenfra og oppover. Bruk egnet tilbehør for å komme til på vanskelig tilgjengelige steder. 3. Rengjør ømfintlige deler som motor og gummi med lavere trykk, slik at det ikke oppstår skader Kjøretøyer Anvendelse Tilbehør Metode Bilkarosserier Vaskemidler Standardlanse Innsprøyting av vaskemiddel Buede lanser og børster beregnet på vasking under chassiser Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop 1. Påfør rengjøringsmiddel på overflaten for å løsne smusset. Arbeid nedenfra og oppover. For å fjerne insektrester skal det først sprayes med f.eks. Allosil, deretter spyles med lavtrykk og hele kjøretøyet rengjøres med rengjøringsmiddel. La rengjøringsmiddelet virke i ca. 5 minutter. Metallflater skal rengjøres med RimTop. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Arbeid nedenfra og oppover. Bruk egnet tilbehør for å komme til på vanskelig tilgjengelige steder. Bruk børster. Korte sprøyterør er velegnet for rengjøring av motor og hjulkasse. Bruk bøyde sprøyterør eller understellsvasker. 3. Rengjør ømfintlige deler som motor og gummi med lavere trykk, slik at det ikke oppstår skader. 4. Påfør flytende voks ved hjelp av høytrykksvaskeren, da dette har en smussavvisende virkning. 18 1)

19 5.2.3 Bygg og industri Anvendelse Tilbehør Metode Generelle flater Metallutstyr Vaskemidler Rustede, skadede overflater før behandling Skuminjektorer Standardlanse Buede lanser Rengjøringshode beholder Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Desinfiseringsmiddel DES 3000 Våtstråleinnretning 1. Påfør et tykt skumlag på flatene som skal rengjøres. Påføres på tørre flater. Påføres ovenfra og ned på vertikale flater. La skummet virke i opptil minutter for å oppnå optimal effekt. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Bruk tilsvarende tilbehør. Bruk høyt trykk for å løsne smuss. Bruk lavt trykk og høy vannmengde for å transportere bort smusset. 3. Desinfeksjonsmiddelet må først påføres etter at alt smuss er fjernet. Sterkt smuss, f.eks. på slakterier, kan transporteres bort ved hjelp av en høy vannmengde. Tankrengjøringshoder brukes til rengjøring av fat, kar, blandebeholdere osv. Tankrengjøringshoder drives elektrisk eller hydraulisk og muliggjør en automatisk rengjøring uten at man må holde øye med rengjøringen hele tiden. 1. Forbind våtstråleinnretningen med høytrykksvaskeren og stikk sugeslangen ned i sandbeholderen. 2. Bruk vernebriller og -klær mens arbeidene utføres. 3. Ved hjelp av sand/vann-blandingen kan rust og lakk fjernes. Dette er kun noen anvendelseseksempler. Det kan være store forskjeller fra en rengjøringsoppgave til en annen. Ta kontakt med Deres Nilfi sk-alto forhandler for å få hjelp til å fi nne best mulig løsning på Deres rengjøringsarbeider. 1) 19

20 6 Etter arbeidet 6.1 Utkobling av maskinen 1. Slå av hovedbryteren, O bryteren i stilling OFF. I 2. Steng vannkranen. 3. Aktiver sprøytepistolen til maskinen er trykkløs. 4. Aktiver sikringsbolten på sprøytepistolen. 6.2 Frakobling av forsyningsledninger 6.3 Slik ruller du opp slangen og oppbevarer lansen 1. Koble vannslangen fra maskinen. 2. Trekk maskinens støpsel ut av stikkontakten. Veltefare! Unngå uhell ved å alltid rulle opp slangen omhyggelig. 1. Rull opp slangen som vist. 2. Legg lansen på oppbevaringsplassen som er beregnet for formålet. 6.4 Slik ruller du opp ledningen B A 1. Rull opp ledningen fra forsiden over festeskruen (A) og med klokken rundt ledningskrokene (B). 20 1)

21 C 2. Til slutt dreier du og låser enden av ledningen i ledningslåsen (C). 6.5 Oppbevaring av maskinen (frostsikker lagring) Sett apparatet i et tørt, frostbeskyttet rom. OBS! Hvis høytrykksvaskeren settes i et rom hvor det er en temperatur på rundt eller under 0 C, må først frostvæske suges opp gjennom pumpen: 1. Kople vanninnløpsslangen fra apparatet. 2. Ta av sprøyterøret. 3. Slå på apparatet, bryterstilling I. Slå av apparatet etter maksimalt 3 minutter. 4. Kople innsugingsslangen til apparatets vannslange og stikk den ned i en beholder med frostvæske. 5. Slå på apparatet, bryterstilling I. 6. Hold sprøytepistolen over beholderen med frostvæske og aktiver pistolen for å starte innsugingen. 7. Aktiver sprøytepistolen 2 til 3 ganger mens innsugingen pågår. 8. Løft innsugingsslangen ut av beholderen med frostvæske og aktiver sprøytepistolen for å pumpe ut resten av frostvæsken. 9. Slå av apparatet. 10. For å unngå enhver risiko skal apparatet om mulig mellomlagres i et oppvarmet rom før det settes i drift igjen. 1) 21

22 7 Vedlikehold 7.1 Vedlikeholdsskjema Ukentlig Første gang etter 50 driftstimer Hver 500. driftstime Ved behov Rengjøring av vannfilter Kontroll av oljenivå Skifte av olje Første utskifting - og rengjøring av magnet på tappeplugg 7.2 Vedlikeholdsarbeide Rengjøring av vannfilter På vanninnløpet er det montert et vannfilter som skal forhindre at større smusspartikler trenger inn i pumpen. 1. Skru av hurtigkoblingen, hvis en slik er montert. 2. Demonter og skyll rent filteret. Skift alltid ut skadde filtre Kontroll av oljenivå 1. Kontroller oljenivået. På A plant underlag skal oljen være over MIN-merket (A), når oljen er kald. 22 1)

23 B 2. Tilsett olje hvis det er nødvendig. Fyll opp til MAX-merket (B) Oljeskift 1. La høytrykksvaskeren bli varm før du skifter olje. 2. Ta av kabinettet. C MERK! Krever spesiell pumpeolje hvis høytrykksvaskeren brukes i nærheten av matvarer. Rådfør deg med din Nilfisk-ALTO-forhandler. 3. Løsne og ta av tappepluggen (C).Pluggmagneten må rengjøres med et tøystykke eller en serviett for å fjerne metallpartikler. Tøm oljen i en passende beholder (minst 1 liter) og avhend oljen i samsvar med gjeldende bestemmelser. 4. Sett på plass tappepluggen og fyll på ny olje i overensstemmelse med kapittel 9, tekniske data. 5. Oljen skal være over MINmerket i oljebeholderen på plant underlag. Fyll opp til MAX-merket (B). 6. Sett på plass kabinettet igjen. 1) 23

24 8 Utbedring av feil Feil Årsak Utbedring Trykkfall Luft i systemet Avluft systemt ved å aktivere sprøytepistolen flere ganger med korte mellomrom, sett ev. maskinen i drift i kort tid uten tilkoplet høytrykksslange Høytrykksdyse tilstoppet/slitt Rengjør/skift ut høytrykksdysen Beholder for rengjøringsmiddel tom Trykkvariasjoner Pumpe suger inn luft (kun mulig ved sugedrift) Motoren starter ikke ved innkopling Motoren brummer ved innkopling uten å starte Etterfyll vaskemiddelbeholderen eller sett vaskemiddel til "0 Kontroller sugesettets lufttetthet Vannmangel Åpne vannkranen Vanninnløpsslange for lang hhv. for lite tverrsnitt Vannmangel grunnet tilstoppet vannfilter Vannmangel grunnet ignorering av max. tillatt innsugingshøyde Støpsel ikke satt i riktig, strømbrudd Bruk en vanninntaksslange som kan tilføre den vannmengden (Q max ) som er fastsatt for maskinen Rengjør vannfilteret i vanntilkoplingen (bruk aldri maskinen uten vannfilter!) Se Idriftsettelse Kontroller støpselet, ledningen og bryteren, og la en autorisert elektriker skifte dem hvis det er nødvendig Nettsikring utkoplet Slå på nettsikringen Nettspenning for lav eller fasesvikt La en fagmann kontrollere den elektriske tilkoplingen Pumpe blokkert eller frossen Ta kontakt med Nilfisk- ALTO kundeservice Feil tverrsnitt eller lengde på forlengelseskabelen Motoren kopler ut Overlastvern utløst grunnet overoppheting eller overbelastning av motoren Bruk riktig kabeltverrsnitt hhv. lengde La en fagmann kontrollere overensstemmelse mellom forsyningsspenning og apparatspenning. Utkopling og avkjøling i minst 3 minutter Høytrykksdyse skitten Skift ut høytrykksdysen 24 1)

25 Feil Årsak Utbedring Trekker ikke inn vaskemiddel Vaskemiddelbeholderen er tom Lokket på FlexoPowerPlusdysehodet er ikke satt til lavt trykk. Double-lansen er ikke regulert til lavt trykk. Injektoren er skitten eller sugeslangen er blokkert. Etterfyll vaskemiddelbeholderen Still på lavt trykk Still på lavt trykk Rengjør 9 Annet 9.1 Resirkulering av maskinen En utrangert maskin skal omgående gjøres ubrukelig. Kople fra nettstøpselet og klipp over tilkoplingsledningen. Elektrisk utstyr skal ikke kastes som husholdningsavfall! I henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EC om utrangerte elektriske og elektroniske apparater må brukte elektriske apparater utsorteres og resirkuleres på miljøvennlig måte. Ved spørsmål ta kontakt med kommunen eller nærmeste forhandler. 9.2 Garanti For garantien gjelder våre generelle forretningsvilkår. Rett til endringer grunnet tekniske fremskritt forbeholdes. 9.3 Deklarasjon Deklarasjon Produkt: Høytrykksvasker Type: Poseidon Beskrivelse: Apparatets design tilsvarer følgende relevante og gjeldende bestemmelser: Harmoniserte standarder som kommer til anvendelse: Nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner som kommer til anvendelse: Navn og adresse til personen som er autorisert til å sette sammen den tekniske filen: 1~ph/230V/50Hz, 3~ph/230V/50Hz, 3~ph/400V/50Hz, 3~ph/220;440/60Hz, 1~ph/230V/60Hz, 3~ph/230;400/50Hz EUs maskindirektiv EUs lavspenningsdirektiv EUs EMC-direktiv 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC EN ISO , EN ISO , EN EN, (2002), EN (2001), EN (2006) IEC Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Identiteten og underskriften til personen som har myndighet til å sette opp erklæringen på vegne av produsenten: Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Sted og dato for erklæringen: Hadsund, 1.oktober ) 25

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 107309105 c Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 19 Instruktionsbok... 35 Käyttöohje... 51 Innhold ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5 1 Viktige sikkerhetsinstrukser

Detaljer

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 7 16 9 195 8 175 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaljer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 C NORSK - Driftsinstruks Viktige sikkerhetsinstrukser Før maskinen tas i bruk er det absolutt nødvendig å lese gjennom denne driftsinstruksen, som skal

Detaljer

MAXXI 4-73S. Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46. 107309120 a (06.2009 )

MAXXI 4-73S. Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46. 107309120 a (06.2009 ) MAXXI 4-73S Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46 107309120 a (06.2009 ) Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse

Detaljer

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NORSK - Driftsinstruks Viktige sikkerhetsinstrukser Før maskinen tas i bruk er det absolutt nødvendig å lese gjennom denne driftsinstruksen, som

Detaljer

107402583 B INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402583 B INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402583 B INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI 80P INSTRUCCIONES DE USO 1 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano... 18

Detaljer

Operating instructions NEPTUNE E

Operating instructions NEPTUNE E Operating instructions NEPTUNE E 301002408 C 1 2 3 4 5 22 6 7 21 8 20 19 18 9 10 11 17 301002352 psi bar 12 13 14 15 16 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening

Detaljer

MC 5M - MC 6P - MC 7P - Instructions for use

MC 5M - MC 6P - MC 7P - Instructions for use - Instructions for use 107141544 E - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 33 Dansk... 63 Suomi... 93 Innhold Kjennetegning av informasjon...4 1 Viktige sikkerhetsanvisninger...4 2 Beskrivelse...5 2.1 Bruk

Detaljer

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO 2 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 9 Instructions

Detaljer

Operating instructions NEPTUNE PE/DE

Operating instructions NEPTUNE PE/DE Operating instructions NEPTUNE PE/DE 106269015 e (12.2013) EN-DE-FR-NL-IT-NO-SV-DA-JA Operating Instructions... 1-19 Betriebsanleitung... 20-38 Notice d utilisation... 39-57 Gebruiksaanwijzing... 58-76

Detaljer

MH 5M E - Instructions for use

MH 5M E - Instructions for use MH 5M E - Instructions for use 301002408 D (10-2015) 1 2 3 4 5 22 6 7 21 8 20 19 18 9 10 11 17 301002352 psi bar 12 13 14 15 16 norsk Innhold 1 Sikkerhetsinstrukser...69 2 Beskrivelse...70 2.1 Bruksområde...70

Detaljer

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions ATTIX 3, ATTIX 5, ATTIX 7 ATTIX 2 GALLON ATTIX 9 GALLON 30200673 C 3 9 auto ATTIX 3 0 3 4 5 8 6 ATTIX 5 7 9 4 auto 8 0 ATTIX 7 2 3 9 auto 4 3 8 5 4 5 6 4 5 Viktige sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Instruksjonsbok Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...6 4 Slik

Detaljer

A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG UZ 934 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG UZ 934 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 10741094 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI UZ 934 INSTRUCCIONES DE USO 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano...

Detaljer

NEPTUNE 7 FA Quick start guide

NEPTUNE 7 FA Quick start guide Quick start guide 107140198 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 EN DE FR NL IT NO SV DA FI SL HR SK CS PL HU RU ES

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE 7 FA http://no.yourpdfguides.com/dref/3471191

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE 7 FA http://no.yourpdfguides.com/dref/3471191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NILFISK NEPTUNE 7 FA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NILFISK NEPTUNE 7 FA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3604397

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3604397 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

POSEIDON 5 107146555-2008-09-04

POSEIDON 5 107146555-2008-09-04 107146555-2008-09-04 15 14 13 12 1 2 3 11 10 9 4 5 6 7 8 17 16 Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK P 150.1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3232745

Din bruksanvisning NILFISK P 150.1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3232745 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30 K 3 Høytrykksvaskeren K2 er utstyrt med praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. Den leveres med rotojet-dyse for fjerning av fastsittende skitt. Vannfilter beskytter inntakspumpen

Detaljer

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE 2 SPECIAL http://no.yourpdfguides.com/dref/3471253

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE 2 SPECIAL http://no.yourpdfguides.com/dref/3471253 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nilfisk-ALTO C

Nilfisk-ALTO C 17-03-2005 Nilfisk-ALTO C 100.1 DA NO SV FI DE FR Instruktionsbog... 3-12 Instruksjonsbok... 13-22 Instruktionsbok... 23-32 Käyttöohje... 33-42 Betriebsanleitung... 43-53 Manuel d Instructions... 54-64

Detaljer

Operating instructions NEPTUNE 5 FA

Operating instructions NEPTUNE 5 FA Operating instructions NEPTUNE 5 FA 107140337 D psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

UZ Instructions for use

UZ Instructions for use UZ 964 - Instructions for use 107411229 E (10. 2016) Basic operations Start / Stop Dust bag installation 4 3 1 2 5 Hose connection Tools 03 Suction control Accessory loops Exhaust filter 3 4 2 1 Warning

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-05-30

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-05-30 K 2 Compact Modellen K2 Compact er en kompakt men samtidig kraftig høytrykksvasker. Svært praktisk anvendelig og mobil. Utstyrt med praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. og rotojet-dyse

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Operating instructions POSEIDON PE

Operating instructions POSEIDON PE Operating instructions POSEIDON PE 106169306 b EN-DE-FR-NL-ES-DA-NO-SV-FI Copyright 2014 Nilfisk-ALTO User manual... 3-17 Betriebsanleitung... 18-34 Manuel d instructions... 35-51 Gebruikershandleiding...

Detaljer

MH 5M - Instructions for use

MH 5M - Instructions for use psi bar MH 5M - Instructions for use 107140337 E (09. 2015) bar psi 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Innhold 1 Sikkerhetsinstrukser...101 2 Beskrivelse...102

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

K 4 Classic Home Wood T251

K 4 Classic Home Wood T251 K 4 Classic Home Wood T251 Modellen K4 er en mellomstor og effektiv høytrykksvasker med vannavkjølt motor, hjul, quick-connect høytrykkspistol, 6 m slange, vario-power strålerør med praktisk trykkjustering,

Detaljer

HDS 5/13 U. Innovativt stående design. Kompakt design

HDS 5/13 U. Innovativt stående design. Kompakt design HDS 5/13 U Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 500 l/t, 125 bar, 10 m slange. 1 Innovativt stående design 3 Kompakt

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE PE/DE http://no.yourpdfguides.com/dref/3470754

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE PE/DE http://no.yourpdfguides.com/dref/3470754 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design HDS 5/15 U Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 450 l/t, 150 bar, 10 m slange. 1 2 3 1 2 Innovativt stående design Enkel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser... 125

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK C 120.5 X-TRA http://no.yourpdfguides.com/dref/3627315

Din bruksanvisning NILFISK C 120.5 X-TRA http://no.yourpdfguides.com/dref/3627315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2. Instruksjonsbok

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2. Instruksjonsbok Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Instruksjonsbok Printed in China Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen avhenger av sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Slanger som er frosset,

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi 6 FA 6 FA kombinerer god kalitet, vaskekraft og ergonomi. 6 FA er utstyrt med NA6 pumpe med skråskive. 4 keramiske stempler og doble kulelager muligjør intens og langvarig bruk. Den kan tilføres vann på

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Sikkerhetsveiledninger Oppstillingsflaten Vaske-/tørkemaskinen er meget tung vær forsiktig når den løftes opp. Obs: Slanger som er frosne kan sprekke/brekke. Vaske-/tørkemaskinen må derfor ikke stilles

Detaljer

Mobile kaldtvannsvaskere POSEIDON 8

Mobile kaldtvannsvaskere POSEIDON 8 Mobile kaldtvannsvaskere 8 8 er en brukervennlig vasker - lett å klargjøre, rask å skifte tilbehør på og lett å manøvrere rundt med. Fås med to forskjellige ytelser og enten med pulverlakkert eller rustfri

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK ALPHA BOOSTER 5

Din bruksanvisning NILFISK ALPHA BOOSTER 5 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NILFISK ALPHA BOOSTER 5. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NILFISK ALPHA BOOSTER 5 i bruksanvisningen

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL200 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL200 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 1074106 A 600 INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VL200 INSTRUCCIONES DE USO 01 VL200 20 PC VL200 0 PC INOX 1A *) 2A 2 1 2 1 1 4 4 5 5 5 6 7 8 8 A

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11)

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11) Pro METAL PUMP BUILT TOUGH P 150.2-10 X-TRA Maks pumpetrykk 150 bar 10 m stålarmert høytrykkslange Trykkregulering Integrert tralle Integrert slangetrommel Teleskop håndtak Integrert rengjøringsmiddeltank

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

MC DE, MC PE, MC PE PLUS - Instructions for use

MC DE, MC PE, MC PE PLUS - Instructions for use - Instructions for use 106169306 c (09.2015) EN-DE-FR-NL-ES-DA-NO-SV-FI User manual... 3-17 Betriebsanleitung... 18-33 Manuel d instructions... 34-48 Gebruikershandleiding... 49-64 Manuale di istruzioni...

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Mobile kaldtvannsvaskere

Mobile kaldtvannsvaskere 4M 4M er utstyrt med en lang rekke nye og brukervennlige funskjoneer som er medvirkende til å gjøre brukeropplevelsen enda bedre. Innovativ holder som er designet for å beskytte pistolgrepet mot skader

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

K 2 Basic. K 2 Basic, ,

K 2 Basic. K 2 Basic, , K 2 Basic Høytrykkspyler K 2 Basic er ideell for rengjøring av bl.a. sykler, hageredskaper, hagemøbler og for normal tilsmussing rundt hjem og hage. Inkluderer høytrykkspistol, 3 m høytrykkslange og dyse

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer