Operating instructions

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Operating instructions"

Transkript

1 Operating instructions POSEIDON B - NO SV DA FI

2 Norsk... 3 Svenska Dansk Suomi... 96

3 Innhold Kjennetegning av informasjon Viktige sikkerhetsanvisninger Beskrivelse Bruk per dag Bruksområde Betjeningselementer Før idriftsettelse Oppstilling Kontrollere oljenivået Tilkobling av høytrykksslange Tilkobling av vannslange Strømtilkobling Tilbakeslagsventil Betjening / drift Tilkopling av sprøyterøret til sprøytepistolen Innkobling av maskinen ved tilkobling til vannledning Trykkregulering med Tornado Plus-lanse og PowerSpeedVario Plus-lanse Trykkregulering med FlexoPowerPlus-dysehode og PowerSpeedVario Plus-lanse Bruk av rengjøringsmidler Løfting med kran Bruksområder og arbeidsmetoder Generelle informasjoner Typiske anvendelser Etter arbeidet Utkobling av maskinen Frakobling av forsyningsledninger Slik ruller du opp slangen og oppbevarer lansen Slik ruller du opp ledningen Oppbevaring av maskinen (frostsikker lagring) Vedlikehold Vedlikeholdsskjema Vedlikeholdsarbeide Utbedring av feil Annet Resirkulering av maskinen Garanti Deklarasjon Tekniske data ) 3

4 Kjennetegning av informasjon Sikkerhetsinstruksene som er gitt i denne håndboken og som ved ignorering kan utgjøre en fare for mennesker, er spesielt kjennetegnet ved hjelp av dette faresymbolet. Her står råd eller informasjoner som letter arbeidet og bidrar til sikker drift. Les denne bruksanvisningen nøye før du starter høytrykksvaskeren for første gang. Ta vare på den til senere bruk. Dette symbolet står ved sikkerhetsinstrukser som ved ignorering kan utgjøre en fare for apparatet og dets funksjonsdyktighet. 1 Viktige sikkerhetsanvisninger For din egen sikkerhet Høytrykksvaskeren skal bare brukes av personer som har fått anvisninger om bruken og som uttrykkelig har fått lov til å bruke den. Selv om høytrykksvaskeren er utrolig enkel å betjene, er det ikke lov for barn å bruke den. Generelt Bruk av høytrykksvaskeren er underlagt gjeldende lokale regler. I tillegg til bruksanvisningen og de obligatoriske ulykkesforebyggende reglene som gjelder i landet apparatet brukes i, må vanlige regler for sikkerhet og korrekt bruk følges. Ikke bruk utrygge arbeidsteknikker. Transport Det er enkelt å transportere høytrykksvaskeren på de store hjulene. For sikker transport i og på kjøretøy anbefaler vi at du hindrer utstyret i å gli og velte ved å feste det med stropper. For transport i temperaturer rundt eller under 0 C bør du trekke frostvæske inn i pumpen på forhånd (se kapittel 6). Før du starter høytrykksvaskeren Hvis den trefasede høytrykksvaskeren ble levert uten støpsel, må du få en elektriker til å montere et passende trefasestøpsel med jording. Kontroller at høytrykksvaskeren er i god og forsvarlig stand før du bruker den. Kontroller jevnlig om strømledningen er skadet eller viser tegn på aldring. Høytrykksvaskeren må bare brukes hvis strømledningen er i god stand. (Fare for elektrisk støt hvis den er skadet!). Kontroller høytrykksvaskerens merkespenning før du kobler den til strømforsyningen. Kontroller at spenningen som vises på typeskiltet, tilsvarer spenningen i den lokale strømforsyningen. Vi anbefaler sterkt at strømmen til høytrykksvaskeren blir tilkoblet via en jordfeilbryter. Denne vil stoppe strømtilførslen hvis lekkasjestrømmen til jord overstiger 30 ma i 30 ms eller den har en testkrets for jord. Høytrykksvaskeren skal bare brukes i opprett stilling! Følg alle regler og forskrifter som gjelder i ditt land. Foreta en visuell kontroll av de viktigste delene før du setter høytrykksvaskeren i drift. 4 1)

5 Nilfisk-ALTO No OBS! Vannstråler under høyt trykk kan være farlige hvis de misbrukes. Strålen må ikke rettes mot personer, dyr, strømførende utstyr eller høytrykksvaskeren selv. Bruk hensiktsmessige verneklær og -briller. Ikke rett strålen mot deg selv eller andre persons i den hensikt å rengjøre klær eller fottøy. Under bruk av høytrykksvaskeren produseres det rekylkraft ved spyleinnretningen, og når spylelansen holdes i vinkel, skapes det også et kraftmoment. Spyleinnretningen må derfor holdes fast med begge hender. Ikke bruk høytrykksvaskeren når andre personer uten verneklær befi nner seg i arbeidsområdet. Kontroller at rengjøringen ikke forårsaker at farlige stoffer (f.eks. asbest, olje) blir vasket av gjenstanden som skal rengjøres og skader miljøet. ADVARSEL! Denne maskinen er beregnet på bruk med vaskemiddelet som følger med eller en type som er anbefalt av produsenten. Bruk av andre vaskemidler eller kjemikalier kan virke negativt inn på maskinens sikkerhet. Eksplosjonsfare ikke sprøyt brennbare væsker. Ikke rengjør ømtålige deler laget av gummi, stoff og så videre med 0 -strålen. Hold litt avstand mellom høytrykksdysen og overfl aten for å hindre skader på overfl aten. Ikke bruk høytrykksslangen til å løfte last. MERK! Maksimalt tillatt arbeidstrykk og temperatur er angitt på høytrykksslangen. Ikke fortsett å bruke høytrykksvaskeren hvis strømledningen eller høytrykksslangen er skadet. Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon. Ikke dekk til høytrykksvaskeren eller bruk den i rom med manglende ventilasjon! Oppbevar høytrykksvaskeren på et sted hvor den ikke blir utsatt for frost! Høytrykksvaskeren må aldri brukes uten vann. Selv kort tid uten vann medfører alvorlig skade på pumpetetningene. Slå av høytrykksvaskeren etter maks. 3 minutter. Vanntilkobling Denne høytrykksvaskeren er bare godkjent for tilkobling til drikkevannskran når det er montert en egnet tilbakeslagsventil i henhold til EN Tilbakeslagsventilen kan bestilles under ordrenummer , , , Lengden på slangen mellom tilbakeslagsventilen og høytrykksvaskeren må være minst 12 meter (min. diameter 3/4 tomme) for å absorbere mulige trykktopper. Bruk med innsuging (for eksempel fra en beholder med regnvann) utføres uten tilbakeslagsventil. Anbefalt sugesett: Når vannet har strømmet gjennom tilbakeslagsventilen, er det ikke lenger å betrakte som drikkevann. Drift OBS! Uegnede skjøteledninger kan representere fare. Rull alltid hele ledningen av kabeltrommelen for å unngå overoppheting av strømledningen. Støpsler og kontakter på strømledningene må minst være sprutsikre. Ikke ødelegg strømledningen (f.eks. ved å kjøre over den, trekke i den eller klemme den). Strømledningen må bare kobles fra ved å trekke i støpselet (ikke trekk eller rykk i selve ledningen). Elektrisk utstyr OBS! Ikke sprøyt vann på elektrisk utstyr: fare for personer, fare for kortslutning. Høytrykksvaskeren må bare kobles til en riktig installert stikkontakt. Det kan oppstå spenningsvariasjoner når du slår på høytrykksvaskeren. Spenningsvariasjoner bør ikke forekomme hvis impedansen ved overføringspunktet er mindre enn 0,15 Spør det lokale elektrisitetsverket hvis du er i tvil. Vedlikehold og reparasjon OBS! Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før du rengjør eller utfører vedlikehold på høytrykksvaskeren. Utfør bare det vedlikeholdsarbeidet som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk bare 1) 5

6 originale reservedeler fra Nilfi sk-alto. Ikke foreta endringer av teknisk art på høytrykksvaskeren. Sørg for at det blir utført regelmessig service på maskinen av en godkjent Nilfi sk-altoforhandler, i overensstemmelse med vedlikeholdsplanen. Ellers vil garantien bli ugyldig. OBS! Høytrykksslanger, rørdeler og koblinger er viktig for høytrykksvaskerens sikkerhet. Bruk bare høytrykkskomponenter som er godkjent av produsenten! Strømledningen må ikke være av en annen type enn angitt av produsenten, og kan bare skiftes av en elektriker. Ta kontakt med serviceavdelingen i Nilfi sk-alto eller et autorisert spesialverksted for alt annet vedlikeholds- og reparasjonsarbeid! Testing Høytrykksvaskeren er i samsvar med tyske retningslinjer for væskesprøyteutstyr. Høytrykksvaskeren må gjennomgå en sikkerhetsundersøkelse i overensstemmelse med forskriftene for forebygging av ulykker ved arbeid med væskesprøyteutstyr, ved behov, men minst én gang i året. Undersøkelsen skal utføres av en autorisert kontrollør, og rapporten fra undersøkelsen må lagres. En komplett utgave av forskriftene for forebygging av ulykker ved arbeid med væskesprøyteutstyr kan bestilles fra Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strasse 449, Køln eller fra de aktuelle arbeidsgiverforeningene for ansvarsforsikring. Avlastningsventil Uakseptabelt høyt trykk føres tilbake uten resttrykk via en omløpsledning og inn i pumpens inntaksledning når sikkerhetsinnretningen løser ut. Avlastningsventilen er innstilt og forseglet fra fabrikken og må ikke justeres. Sikkerhetsinnretninger Varmesensor: En varmesensor beskytter motoren mot overbelastning. Maskinen starter igjen etter noen få minutter, når varmesensoren er avkjølt. Låseinnretning på sprøytepistol: Låsepistolen har en låseinnretning. Når låseinnretningen aktiveres, er det ikke mulig å bruke sprøytepistolen. O I Etter alle reparasjoner eller endringer på elektrisk utstyr, må beskyttelseslederens motstand, isolasjonsmotstanden og lekkasjestrømmen måles. Videre må det utføres en visuell kontroll av strømledningen, en spennings- og strømmåling samt en funksjonstest. Våre serviceteknikere står gjerne til tjeneste som autoriserte kontrollører. 6 1)

7 2 Beskrivelse 2.1 Bruk per dag Vi anbefaler at disse produktene ikke brukes mer enn cirka X timer per dag. POSEIDON 5 0 Timers bruk per dag 8+ Anbefalt for bruk i x timer/dag POSEIDON 6 0 Timers bruk per dag 8+ Anbefalt for bruk i x timer/dag POSEIDON 7 0 Timers bruk per dag 8+ Anbefalt for bruk i x timer/dag 2.2 Bruksområde Denne høytrykksvaskeren er fremstilt for profesjonell bruk innen: - Landbruket - Produserende industri - Logistikkbransjen - Rengjøring av kjøretøy - Offentlige institusjoner - Renholdsbransjen - Byggebransjen - Næringsmiddelindustrien etc. Kapittel 5 beskriver bruk av høytrykksvaskeren for forskjellige rengjøringsoppgaver. Apparatet må kun brukes som beskrevet i denne driftsinstruksen. Ved ikke tilsiktet bruk kan apparatet eller overflaten som rengjøres skades eller det kan oppstå alvorlige personskader. 1) 7

8 2.3 Betjeningselementer 1. Håndtak 2. Sprøytepistol 3. Strømledning 4. Holder til høytrykksslange 5. Høytrykksslange 6. Festeskrue 7. Lanse 1) 8. Parkeringsbrems 1) 9. Kobling til høytrykksslange (på standardmodeller uten slangetrommel) 1) 10. Vanntilkobling og vanninntaksfilter 11. Oljeinspeksjonsvindu 12. Trykkmåler 1) 13. Hovedbryter 14. Regulering av kjemikaliedosering 1) 15. Regulering av vanntilførsel 1) 16. Kjemikaliebeholder 1) 17. Deksellås )

9 3 Før idriftsettelse 3.1 Oppstilling FORSIKTIG! Løft aldri opp maskinen alene. Sørg alltid for å få hjelp av en annen person. 1. Før første gangs idriftsettelse skal maskinen kontrolleres grundig m.h.t. skader og mangler. 2. Ved skader, ta umiddelbart kontakt med din Nilfisk-ALTO forhandler Slå ut håndtaket og lås det i arbeidsstilling. 3.2 Kontrollere oljenivået 4. Kontroller oljenivået. På plant underlag skal oljen A være over MIN-merket (A), når oljen er kald. 1) 9

10 3.3 Fylling av beholder for rengjøringsmiddel 1) 1. Fyll beholderen for rengjøringsmiddel med Nilfisk-ALTO rengjøringsmiddel. 2. Trekk vaskemiddelslangen og filteret ut av oppbevaringsrommet og stikk den gjennom åpningen i påfyllingslokket for vaskemiddel. 3.4 Tilkobling av høytrykksslange Maskiner uten slangetrommel 1. Koble høytrykksslangen med hurtigkobling til maskinens høytrykkstilkobling. MERK! Den maksimale lengden på høytrykksslangen er 50 m Maskiner med slangetrommel C B A 1. Sett hurtigkoblingen til høytrykksslangen (A) på nippelen på akselen. 2. Sett høytrykksslangen inn i slangeføringen (B) og fest den med klemmen 1). 3. Frigjør bremsen (C) på føringen til slangetrommelen 1) og rull opp høytrykksslangen. 3.5 Tilkobling av vannslange 1. Skyll vannslangen med vann like før den kobles til maskinen for å unngå at sand eller andre smusspartikler trenger inn i maskinen. 2. Koble vannslangen med hurtigkobling til vanntilkoblingen. 3. Åpne vannkranen. 10 1)

11 MERK! Hvis vannkvaliteten er dårlig (sand osv.), anbefaler vi å montere et fint vannfilter på maskinen. Et filter på maks. 50 mikron. Vi anbefaler å bruke en tekstilforsterket vannslange med en nominell diameter på minst 3/4" (19 mm). 3.6 Strømtilkobling Nilfisk ALTO 230V / 400V (220V /440V) OBS! Før tilkobling av enheter med spenningsskifte: Kontroller at den forhåndsvalgte spenningen på maskinen tilsvarer spenningen i den elektriske installasjonen. Ellers kan maskinens elektriske utstyr bli ødelagt 1). OBS! Ved bruk av kabeltrommel: Rull ledningen helt ut. OBS! Høytrykksvaskeren må bare kobles til en korrekt montert stikkontakt. 1. Følg sikkerhetsanvisningene i kapittel Sett støpselet i stikkontakten. 230V 230V 400V 400V Slik frigjør du kabelen 1. Drei kabelkroken (A). A 2. Frigjør kabelen (B). 3. Drei kabelkroken tilbake. B 1) 11

12 3.7 Tilbakeslagsventil Installasjonsveiledning c (a) Hunnkobling Tilbakeslagsventil (b) Hannkobling c Denne høytrykksvaskeren er kun godkjent for tilkobling til drikkevannskran når det er installert en egnet tilbakeslagsventil, type BA ifølge EN Tilbakeslagsventilen har følgende bestillingsnumre: Tilbakeslagsventil med GARDENA-koblinger: Tilbakeslagsventil med NITO-koblinger: Tilbakeslagsventil med GEKA-koblinger: Tilbakeslagsventil uten koblinger: Koblingene har følgende bestillingsnumre: 3/4 GARDENA (a): /4 GARDENA (b): /4 NITO (a): /4 NITO (b): /2 NITO (b): /4 GEKA (a): /4 GEKA (b): Monter en hannkobling på vannkranen. 2. Koble (a) på tilbakeslagsventilen til vannkranen. 3. Monter en hunnkobling på vanninntaksslangen. 4. Koble (b) på tilbakeslagsventilen til vanninntaksslangen. 5. Koble vanninntaksslangen til høytrykkspyleren. 6. Slå på vannet og start maskinen. FORSIKTIG Tilbakeslagsventilen kan monteres vertikalt eller horisontalt, og avløpsåpningen (c) må peke ned. Vann som renner fra avløpsåpningen (c) må kunne renne fritt. Hvis det er fare for at det kommer sand i tilførselsvannet (dvs. fra din egen brønn), skal det monteres et ekstra filter mellom vannkranen og tilbakeslagsventilen. For å dempe eventuelle trykktopper må slangen mellom tilbakeslagsventilen og høytrykksvaskeren være minst 6 meter lang (min. diameter 3/4 tommer). Når vannet har strømmet gjennom tilbakeslagsventilen er det ikke lenger å betrakte som drikkevann. Beskytt tilbakeslagsventilen mot frost. Hold tilbakeslagsventilen ren og fri for smuss. Vedlikehold Kontroller alle funksjoner minst én gang i året, slik: 1. Slå av høytrykksspyleren etter bruk. 2. Lukk ventilen til vannkranen. 3. Frigjør trykket i tilførselsslangen ved å trykke på spylepistolen. 4. Demonter tilbakeslagsventilen. Det må komme vann ut av avløpsåpningen (c) (maks. 1 dl) for å sikre at drikkevannet blir skilt ut. 5. Hvis så ikke skjer, må du forsøke å rengjøre tilbakeslagsventilen eller kontakte din Nilfisk-ALTO-forhandler. 12 1)

13 4 Betjening / drift 4.1 Tilkopling av sprøyterøret til sprøytepistolen A 1. Trekk den blå hurtigkoblingen (A) på sprøytepistolen bakover. B MERK! Rengjør alltid nippelen for eventuelle smusspartikler før sprøyterøret forbindes med sprøytepistolen. 2. Stikk nippelen på lansen (B) inn i hurtigkoblingen og frigjør koblingen (A). 3. Pull the spray lance (or other accessory) forwards to check that it is securely attached to the spray gun. 4.2 Innkobling av maskinen ved tilkobling til vannledning O I 1. Sett hovedbryteren i stilling I. 2. Lås opp og aktiver sprøytepistolen. 3. Aktiver sikringsbolten også ved kortere arbeidspauser. MERK! Aktiver sprøytepistolen flere ganger med korte mellomrom for å lufte systemet. Høytrykksvaskeren slås automatisk av når sprøytepistolen er lukket. Aktiver sprøytepistolen for å starte høytrykksvaskeren igjen. DSS-modeller har en utkoblingsforsinkelse på 20 sekunder 1). 1) 13

14 4.2.1 Slik slår du på høytrykksvaskeren når den er koblet til åpne beholdere i sugemodus 1) (trykkaktivert modell) 1. Fyll slangen med vann før du kobler sugesettet til høytrykksvaskeren. 2. Drei hovedbryteren til " I ". 3. Lås opp sprøytepistolen og aktiver den Slik slår du på høytrykksvaskeren når den er koblet til åpne beholdere i sugemodus 1) (strømningsaktivert modell) 0 I M 1. Fyll slangen med vann før du kobler sugesettet til høytrykksvaskeren. 2. Drei hovedbryteren til " M ". 3. Lås opp sprøytepistolen og aktiver den. 4. Bruk hovedbryteren igjen for å starte høytrykksvaskeren på nytt. MERK! Høytrykksvaskeren slås automatisk av etter pauser på mer enn noen få minutter. Se kapittel 9.4 når det gjelder maks. sugehøyde. 14 1)

15 4.3 Trykkregulering med Tornado Pluslanse og PowerSpeedVario Pluslanse. 1. Vri håndtaket på lansen: - Høytrykk = med urviseren (+) - Lavtrykk = mot urviseren (-) 4.4 Trykkregulering med FlexoPowerPlusdysehode og PowerSpeedVario Pluslanse. MAX CHEM 1. Vri lokket til FlexoPowerPlusdysehodet: - Høytrykk = MAKS. - Lavtrykk = MIN. (CHEM) 4.5 Bruk av rengjøringsmidler MAX CHEM MERK! Rengjøringsmidler må aldri få tørke. Dette kan føre til skader på overflaten som rengjøres! Kun i lavtrykksdrift kan rengjøringsmidler suges inn via injektoren, som er montert som standard: 1. Spe ut vaskemiddel i overensstemmelse med produsentens anvisninger. 2. Tornado Plus-lanse og PowerSpeedVario Plus-lanse 1) : Still trykkreguleringen på spylelansen til lavt trykk ( ), eller FlexoPowerPlusdysehode 1) : Vri lokket til FlexoPowerPlusdysehodet mot CHEM til det stopper. 3. Mengden vaskemiddel kan reguleres ved å dreie på doseringsventilen. 4. Velg beholder A ved å dreie doseringsventilen på "Asiden". Velg beholder B ved å dreie doseringsventilen på "B-siden" 5. Hovedbryter Drei bryteren til " I ". 6. Aktiver sprøytepistolen. 1) 15

16 4.6 Løfting med kran A B 1. Maskinen må være i balanse før den løftes med kran. Løsne skruen (A), trykk håndtaket (B) litt forover. C 2. Når de to merkene er parallelle (C), står håndtaket i kranløftestilling. 3. Vær nøye med å feste skruen (D) i løftestilling. 4. Fest en stropp rundt midten av håndtaket (E), som kranen kan hektes i. E D ADVARSEL! Ikke stå under maskinen når den henger i luften. 16 1)

17 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 5.1 Generelle informasjoner Effektiv høytrykksrengjøring kan man oppnå ved å følge noen få instrukser, kombinert med Deres egne erfaringer på det spesielle bruksområdet. Tilbehør og rengjøringsmidler kan bedre rengjøringseffekten, forutsatt at de brukes på riktig måte. Her finner De noen grunnleggende informasjoner Oppmykning Mose eller tykke lag med smuss kan løsnes eller mykes opp ved hjelp av bløtgjøring. Dette er for eksempel en ypperlig metode innen landbruket for eksempel i grisebinger. Bruk av skum eller et enkelt alkalisk vaskemiddel er en ideell bløtgjøringsmetode. La produktet ligge på den skitne flaten i cirka minutter før du trykkvasker. Resultatet vil være en mye hurtigere rengjøringsprosess med høytrykksvaskeren Påføring av rengjøringsmiddel og skum Skum eller vaskemiddel skal påføres på tørre overflater, slik at det kjemiske produktet kommer i direkte kontakt med smusset. Vaskemidler påføres nedenfra og opp, for eksempel på et bilkarosseri, i den hensikt å unngå overrene områder hvor vaskemiddelet samler seg i høye konsentrasjoner og renner nedover. La vaskemiddelet virke i flere minutter før du skyller det av, men husk at det aldri må tørke på flaten som rengjøres Temperatur Rengjøringsvirkningen blir bedre ved høyere temperaturer. Spesielt fett og olje er enklere og raskere å fjerne hvis temperaturen er høy. Proteiner er enklest å fjerne ved en temperatur på rundt 60 C, olje og fett ved en temperatur på 70 til 90 C Mekaniske virkemidler For å løse opp tykke smusslag er det i tillegg nødvendig med mekaniske virkemidler. Spesielle sprøyterør og (roterende) vaskebørster gir den beste effekten ved fjerning av smusslag God vanneffekt og høyt trykk Høyt trykk er ikke alltid den beste løsningen og for høyt trykk kan til og med skade overflatene som skal rengjøres. Rengjøringsvirkningen er i like stor grad avhengig av vanneffekten. Et trykk på 100 bar (i kombinasjon med varmt vann) er tilstrekkelig ved rengjøring av kjøretøyer. En høyere vanneffekt gjør det mulig å spyle løs og bevege løsnet smuss. 1) 17

18 5.2 Typiske anvendelser Landbruk Anvendelse Tilbehør Metode Staller Grisehus, binger Rengjøring av vegger, gulv og utstyr. Vaskemidler Maskinpark Traktor, plog etc. Kjemiske skuminjektorer Skumlanser Høytrykkslanse Gulvvasker Universal Alkafoam Desinfiseringsmiddel DES 3000 DES 4000 Standardrør Rengjøringsmiddelinj. Powerspeed-rør Bøyd rør og understellsvasker Børster 1. Bløtgjøring påfør skum på alle flater (nedenfra og opp) og vent i cirka minutter. 2. Fjern smusset med høytrykk og ev. tilsvarende tilbehør. På vertikale flater skal det arbeides nedenfra og oppover. 3. For å bevege store mengder smuss skal det brukes størst mulig vanngjennomstrømning. 4. For å tilfredsstille kravene til hygiene skal det kun brukes anbefalte desinfeksjonsmidler. Desinfeksjonsmiddelet må kun påføres etter at alt smuss er fjernet. 1. Påfør rengjøringsmiddel på overflaten for å løsne smusset. Arbeid nedenfra og oppover. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Arbeid nedenfra og oppover. Bruk egnet tilbehør for å komme til på vanskelig tilgjengelige steder. 3. Rengjør ømfintlige deler som motor og gummi med lavere trykk, slik at det ikke oppstår skader Kjøretøyer Anvendelse Tilbehør Metode Bilkarosserier Vaskemidler Standardlanse Innsprøyting av vaskemiddel Buede lanser og børster beregnet på vasking under chassiser Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop 1. Påfør rengjøringsmiddel på overflaten for å løsne smusset. Arbeid nedenfra og oppover. For å fjerne insektrester skal det først sprayes med f.eks. Allosil, deretter spyles med lavtrykk og hele kjøretøyet rengjøres med rengjøringsmiddel. La rengjøringsmiddelet virke i ca. 5 minutter. Metallflater skal rengjøres med RimTop. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Arbeid nedenfra og oppover. Bruk egnet tilbehør for å komme til på vanskelig tilgjengelige steder. Bruk børster. Korte sprøyterør er velegnet for rengjøring av motor og hjulkasse. Bruk bøyde sprøyterør eller understellsvasker. 3. Rengjør ømfintlige deler som motor og gummi med lavere trykk, slik at det ikke oppstår skader. 4. Påfør flytende voks ved hjelp av høytrykksvaskeren, da dette har en smussavvisende virkning. 18 1)

19 5.2.3 Bygg og industri Anvendelse Tilbehør Metode Generelle flater Metallutstyr Vaskemidler Rustede, skadede overflater før behandling Skuminjektorer Standardlanse Buede lanser Rengjøringshode beholder Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Desinfiseringsmiddel DES 3000 Våtstråleinnretning 1. Påfør et tykt skumlag på flatene som skal rengjøres. Påføres på tørre flater. Påføres ovenfra og ned på vertikale flater. La skummet virke i opptil minutter for å oppnå optimal effekt. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Bruk tilsvarende tilbehør. Bruk høyt trykk for å løsne smuss. Bruk lavt trykk og høy vannmengde for å transportere bort smusset. 3. Desinfeksjonsmiddelet må først påføres etter at alt smuss er fjernet. Sterkt smuss, f.eks. på slakterier, kan transporteres bort ved hjelp av en høy vannmengde. Tankrengjøringshoder brukes til rengjøring av fat, kar, blandebeholdere osv. Tankrengjøringshoder drives elektrisk eller hydraulisk og muliggjør en automatisk rengjøring uten at man må holde øye med rengjøringen hele tiden. 1. Forbind våtstråleinnretningen med høytrykksvaskeren og stikk sugeslangen ned i sandbeholderen. 2. Bruk vernebriller og -klær mens arbeidene utføres. 3. Ved hjelp av sand/vann-blandingen kan rust og lakk fjernes. Dette er kun noen anvendelseseksempler. Det kan være store forskjeller fra en rengjøringsoppgave til en annen. Ta kontakt med Deres Nilfi sk-alto forhandler for å få hjelp til å fi nne best mulig løsning på Deres rengjøringsarbeider. 1) 19

20 6 Etter arbeidet 6.1 Utkobling av maskinen 1. Slå av hovedbryteren, O bryteren i stilling OFF. I 2. Steng vannkranen. 3. Aktiver sprøytepistolen til maskinen er trykkløs. 4. Aktiver sikringsbolten på sprøytepistolen. 6.2 Frakobling av forsyningsledninger 6.3 Slik ruller du opp slangen og oppbevarer lansen 1. Koble vannslangen fra maskinen. 2. Trekk maskinens støpsel ut av stikkontakten. Veltefare! Unngå uhell ved å alltid rulle opp slangen omhyggelig. 1. Rull opp slangen som vist. 2. Legg lansen på oppbevaringsplassen som er beregnet for formålet. 6.4 Slik ruller du opp ledningen B A 1. Rull opp ledningen fra forsiden over festeskruen (A) og med klokken rundt ledningskrokene (B). 20 1)

21 C 2. Til slutt dreier du og låser enden av ledningen i ledningslåsen (C). 6.5 Oppbevaring av maskinen (frostsikker lagring) Sett apparatet i et tørt, frostbeskyttet rom. OBS! Hvis høytrykksvaskeren settes i et rom hvor det er en temperatur på rundt eller under 0 C, må først frostvæske suges opp gjennom pumpen: 1. Kople vanninnløpsslangen fra apparatet. 2. Ta av sprøyterøret. 3. Slå på apparatet, bryterstilling I. Slå av apparatet etter maksimalt 3 minutter. 4. Kople innsugingsslangen til apparatets vannslange og stikk den ned i en beholder med frostvæske. 5. Slå på apparatet, bryterstilling I. 6. Hold sprøytepistolen over beholderen med frostvæske og aktiver pistolen for å starte innsugingen. 7. Aktiver sprøytepistolen 2 til 3 ganger mens innsugingen pågår. 8. Løft innsugingsslangen ut av beholderen med frostvæske og aktiver sprøytepistolen for å pumpe ut resten av frostvæsken. 9. Slå av apparatet. 10. For å unngå enhver risiko skal apparatet om mulig mellomlagres i et oppvarmet rom før det settes i drift igjen. 1) 21

22 7 Vedlikehold 7.1 Vedlikeholdsskjema Ukentlig Første gang etter 50 driftstimer Hver 500. driftstime Ved behov Rengjøring av vannfilter Kontroll av oljenivå Skifte av olje Første utskifting - og rengjøring av magnet på tappeplugg 7.2 Vedlikeholdsarbeide Rengjøring av vannfilter På vanninnløpet er det montert et vannfilter som skal forhindre at større smusspartikler trenger inn i pumpen. 1. Skru av hurtigkoblingen, hvis en slik er montert. 2. Demonter og skyll rent filteret. Skift alltid ut skadde filtre Kontroll av oljenivå 1. Kontroller oljenivået. På A plant underlag skal oljen være over MIN-merket (A), når oljen er kald. 22 1)

23 B 2. Tilsett olje hvis det er nødvendig. Fyll opp til MAX-merket (B) Oljeskift 1. La høytrykksvaskeren bli varm før du skifter olje. 2. Ta av kabinettet. C MERK! Krever spesiell pumpeolje hvis høytrykksvaskeren brukes i nærheten av matvarer. Rådfør deg med din Nilfisk-ALTO-forhandler. 3. Løsne og ta av tappepluggen (C).Pluggmagneten må rengjøres med et tøystykke eller en serviett for å fjerne metallpartikler. Tøm oljen i en passende beholder (minst 1 liter) og avhend oljen i samsvar med gjeldende bestemmelser. 4. Sett på plass tappepluggen og fyll på ny olje i overensstemmelse med kapittel 9, tekniske data. 5. Oljen skal være over MINmerket i oljebeholderen på plant underlag. Fyll opp til MAX-merket (B). 6. Sett på plass kabinettet igjen. 1) 23

24 8 Utbedring av feil Feil Årsak Utbedring Trykkfall Luft i systemet Avluft systemt ved å aktivere sprøytepistolen flere ganger med korte mellomrom, sett ev. maskinen i drift i kort tid uten tilkoplet høytrykksslange Høytrykksdyse tilstoppet/slitt Rengjør/skift ut høytrykksdysen Beholder for rengjøringsmiddel tom Trykkvariasjoner Pumpe suger inn luft (kun mulig ved sugedrift) Motoren starter ikke ved innkopling Motoren brummer ved innkopling uten å starte Etterfyll vaskemiddelbeholderen eller sett vaskemiddel til "0 Kontroller sugesettets lufttetthet Vannmangel Åpne vannkranen Vanninnløpsslange for lang hhv. for lite tverrsnitt Vannmangel grunnet tilstoppet vannfilter Vannmangel grunnet ignorering av max. tillatt innsugingshøyde Støpsel ikke satt i riktig, strømbrudd Bruk en vanninntaksslange som kan tilføre den vannmengden (Q max ) som er fastsatt for maskinen Rengjør vannfilteret i vanntilkoplingen (bruk aldri maskinen uten vannfilter!) Se Idriftsettelse Kontroller støpselet, ledningen og bryteren, og la en autorisert elektriker skifte dem hvis det er nødvendig Nettsikring utkoplet Slå på nettsikringen Nettspenning for lav eller fasesvikt La en fagmann kontrollere den elektriske tilkoplingen Pumpe blokkert eller frossen Ta kontakt med Nilfisk- ALTO kundeservice Feil tverrsnitt eller lengde på forlengelseskabelen Motoren kopler ut Overlastvern utløst grunnet overoppheting eller overbelastning av motoren Bruk riktig kabeltverrsnitt hhv. lengde La en fagmann kontrollere overensstemmelse mellom forsyningsspenning og apparatspenning. Utkopling og avkjøling i minst 3 minutter Høytrykksdyse skitten Skift ut høytrykksdysen 24 1)

25 Feil Årsak Utbedring Trekker ikke inn vaskemiddel Vaskemiddelbeholderen er tom Lokket på FlexoPowerPlusdysehodet er ikke satt til lavt trykk. Double-lansen er ikke regulert til lavt trykk. Injektoren er skitten eller sugeslangen er blokkert. Etterfyll vaskemiddelbeholderen Still på lavt trykk Still på lavt trykk Rengjør 9 Annet 9.1 Resirkulering av maskinen En utrangert maskin skal omgående gjøres ubrukelig. Kople fra nettstøpselet og klipp over tilkoplingsledningen. Elektrisk utstyr skal ikke kastes som husholdningsavfall! I henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EC om utrangerte elektriske og elektroniske apparater må brukte elektriske apparater utsorteres og resirkuleres på miljøvennlig måte. Ved spørsmål ta kontakt med kommunen eller nærmeste forhandler. 9.2 Garanti For garantien gjelder våre generelle forretningsvilkår. Rett til endringer grunnet tekniske fremskritt forbeholdes. 9.3 Deklarasjon Deklarasjon Produkt: Høytrykksvasker Type: Poseidon Beskrivelse: Apparatets design tilsvarer følgende relevante og gjeldende bestemmelser: Harmoniserte standarder som kommer til anvendelse: Nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner som kommer til anvendelse: Navn og adresse til personen som er autorisert til å sette sammen den tekniske filen: 1~ph/230V/50Hz, 3~ph/230V/50Hz, 3~ph/400V/50Hz, 3~ph/220;440/60Hz, 1~ph/230V/60Hz, 3~ph/230;400/50Hz EUs maskindirektiv EUs lavspenningsdirektiv EUs EMC-direktiv 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC EN ISO , EN ISO , EN EN, (2002), EN (2001), EN (2006) IEC Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Identiteten og underskriften til personen som har myndighet til å sette opp erklæringen på vegne av produsenten: Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Sted og dato for erklæringen: Hadsund, 1.oktober ) 25

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 107309105 c Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 19 Instruktionsbok... 35 Käyttöohje... 51 Innhold ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5 1 Viktige sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3604397

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3604397 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO 2 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 9 Instructions

Detaljer

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC Operating Instructions um_attix9-hm_en_2008-05-15 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse

Detaljer

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Operating Instructions 107400338-2008-09-17 TTIX 30-50 H/M Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift

Detaljer

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk. Denne maskin

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri ApS Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N S FIN Instruktionsbog...

Detaljer

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 190TNO-1008-F1011 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

28 www.intexnordic.com. Side 28

28 www.intexnordic.com. Side 28 28 www.intexnordic.com Side 28 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Manual Krystal Clean Poolwater system Modell 6220 220 240 V~,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

Rhapsody/Primo P200. Instruksjoner for bruk og daglig vedlikehold

Rhapsody/Primo P200. Instruksjoner for bruk og daglig vedlikehold Rhapsody/Primo P200 Instruksjoner for bruk og daglig vedlikehold!? 04.AR.09/1 NO January 2000 Arjo Hospital Equipment AB 2000 Arjo-produkter er patentbeskyttet eller patentanmeldt. Opplysninger om patent

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer