Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE 2 SPECIAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE 2 SPECIAL http://no.yourpdfguides.com/dref/3471253"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Ved siden av driftsinstruksen og vedkommende brukerlands gjeldende bindende forskrifter for forebyggelse av ulykker, skal også de anerkjente fagreglene for sikkerhetsmessig og faglig riktig utførelse av arbeider følges. Enhver arbeidsmåte hvor sikkerheten ikke er garantert, må unngås. Ikke bind opp pistolgrephåndtaket. Transport For sikker transport i og på kjøretøy anbefaler vi å feste maskinen med bånd. Ved transport av maskinen eller tilbehør ved temperaturer rundt eller under 0ºC, anbefaler vi å bruke frostvæske trekk frostvæske opp i pumpen og kjelen på forhånd som beskrevet i kapittel 6. Før apparatet tas i bruk Hvis maskinen din er en 3-faseversjon og ikke er utstyrt med plugg må du få en korrekt 3-faseplugg med jord montert av en elektriker. Før hver gang maskinen tas i bruk skal nettilkoplingsledningen og andre viktige deler på maskinen, som høytrykksslange og sprøytepistol, kontrolleres. Maskinen må ikke tas i bruk hvis en av disse delene er skadet. Maskinen skal plasseres slik at nettstøpselet er lett tilgjengelig. Kontroller jevnlig om apparatledningen er skadet eller viser tegn på aldring. Høytrykksvaskeren må kun benyttes hvis nettilkoplingsledningen er i feilfri stand. Hvis apparatledingen er skadet må den, for å unngå skader, skiftes ut enten av produsenten eller av hans kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person. FORSIKTIG! Uegnede skjøtekabler kan representere en farekilde. Rull alltid hele kabelen av kabeltrommelen for å unngå overoppheting av apparatkabelen. For Deres egen sikkerhet Maskinen må kun benyttes av personer som er instruert i håndteringen og som har fått uttrykkelig beskjed om å betjene maskinen kun brukes under oppsikt ikke brukes av barn ikke brukes av personer med psykisk eller fysisk handikap FORSIKTIG! Misbruk av høytrykksstrålen medfører fare. Strålen må aldri rettes mot personer, dyr, strømførende anlegg eller mot maskinen selv. Bruk verneklær, hørselsvern og vernebriller. Maskinen må ikke benyttes hvis det oppholder seg personer uten verneklær på arbeidsflaten. Strålen må ikke rettes mot en selv eller andre personer for å rengjøre klær eller sko. Ikke rett spruten direkte mot levende dyr. Ved drift av maskinen oppstår 82 1) Spesialtilbehør modellvarianter Oversettelse av den opprinnelige håndboken NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Støpsler og koplinger på nettilkoplings- og skjøteledninger må være vanntette. Ved bruk av forlengelsesledning må ledningens minimumstverrsnitt overholdes: Kabellengde m opp til 20 m 20 til 50 m Tverrsnitt <16 A ø1.5mm² ø2.5mm² væske! Maskinen må aldri tas i bruk uten vann. Selv vannmangel i kort tid medfører store skader på pumpemansjettene. Vanntilkobling Denne høytrykksvaskeren er kun godkjent for tilkobling til drikkevannskran når det er installert en egnet tilbakeslagsventil, type BA ifølge EN Hvis tilbakeslagsventilen ikke følger med kan du bestille den fra forhandleren din. For å dempe eventuelle trykktopper må slangen mellom tilbakeslagsventilen og høytrykksvaskeren være minst 6 meter lang (min. diameter 3/4 tommer). Bruk med innsuging (for eksempel fra en beholder med regnvann) utføres uten tilbakeslagsventil. Kontakt forhandleren din for anbefaling av sugesett. Når vannet har strømmet gjennom tilbakeslagsventilen er det ikke lenger å betrakte som drikkevann. Drift Sørg for at samtlige deksler og dører på maskinen er lukket under drift. Pass på at tilkoplingsledningen ikke skades (f.eks. ved å bli kjørt over, klemt sammen, strukket). Tilkoplingsledningen må kun trekkes ut direkte ved hjelp av støpselet (ikke ved å dra og slite i ledningen). OBS! Denne maskinen er utviklet for bruk av de rengjøringsmidler som er levert eller anbefalt av produsenten. Ved bruk av andre rengjøringsmidler eller kjemikalier kan maskinens sikkerhet nedsettes. FORSIKTIG! Maskinen er egnet for bruk av fyringsolje EL eller dieselolje. Uegnet brennstoff (f.eks. ben- <25 A ø2.5mm² ø4.0mm² sin) medfører fare og må ikke benyttes. På bensinstasjoner eller andre fareområder skal maskinen kun tas i bruk utenfor de fastsatte fareområdene, dette på grunn av eksplosjonsfaren som går ut fra brenneren. Vær oppmerksom på gjeldende forskrifter. Ved oppstilling i et rom må det sørges for egnet ventilering og kontrolleres at avgassene ledes bort på en egnet måte. Forslag for tilkoblingssystemer stiller vi gjerne til disposisjon. Vær oppmerksom på de respektive lands reguleringsbestemmelser ved tilkobling av maskinen til et pipeanlegg. Forslag for tilkoblingssystemer stiller vi gjerne til disposisjon. FORSIKTIG! Vær oppmerksom på damputslipp på opp the 150 C når du bruker utstyret i dampstadiet. FORSIKTIG! Ikke berør eller dekk til avgassåpningen. Brannfare og fare for personskader. Ikke berør, dekk til eller plasser slangen eller apparatkabelen over avgassrøret. Fare for personer, risiko for overoppheting og brann. Elektrisk system Kontroller høytrykksvaskerens merkespenning før den tilkoples nettet. Pass på at spenningen angitt på typeskiltet stemmer overens med den lokale nettspenningen. Den elektriske tilkoplingen av denne maskinen må utføres av en elektroinstallatør og må være i samsvar med IEC samt de spesifikke forskrifter i vedkommende land. I maskinens elektriske tilkopling anbefaler vi å montere enten en feilstrøm-sikkerhetsbryter som bryter nettspenningen hvis feilstrømmen overskrider 30 ma i 30 ms, eller en jordings-testinnretning. Gjenstanden som skal rengjøres skal kontrolleres med hensyn til om det ved rengjøring kan frigis farlige stoffer fra den som slippes ut i miljøet, f.eks. asbest, olje. Benytt ikke rundstrålen til rengjøring av ømfintlige deler av gummi, stoff e.l. For å unngå skader, påse at avstanden mellom høytrykksdysen og overflaten som skal rengjøres er tilstrekkelig. Høytrykksslangen må ikke benyttes som trekktau! Maksimalt tillatt arbeidstrykk og temperatur er oppgitt på høytrykksslangen. Apparatet skal lagres frostfritt, eller bruk frost- FORSIKTIG! Elektriske apparater må aldri sprøytes med vann: Fare for personskader, fare for kortslutning.

3 Innkoblinger medfører kort tids spenningsfall. Ved nettimpedanser (husholdningstilkoblinger) under 0,15 får man som regel ingen forstyrrelser. I tvilstilfeller, ta kontakt med din lokale strømleverandør. 1) Spesialtilbehør modellvarianter Oversettelse av den opprinnelige håndboken 83 NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Vedlikehold og reparasion OBS! Før rengjøring og vedlikehold av høytrykksvaskeren må støpselet alltid frakoples stikkontakten. Det må kun utføres vedlikeholdsarbeider som er beskrevet i driftsinstruksen. Benytt kun original-reservedeler. Det må ikke utføres tekniske forandringer av høytrykks-vaskeren. FORSIKTIG! Høytrykksslanger, fittings og koplinger er viktige for apparatets sikkerhet. Bruk kun høytrykks-deler som er godkjent av produsenten! Ved mer omfattende vedlikeholds- og reparasjons-arbeider ber vi Dem ta kontakt med Nilfisk-ALTO kundeservice eller et autorisert spesialverksted! Kontroll Høytrykksvaskeren svarer til de tyske retningslinjene for v&aeligimale for denne høyden. Skal maskinen tas i bruk i en høyde over 1200 m (3900 ft) over havflaten, må brenneren stilles inn for feilfri drift og økonomisk effektivitet. Ta kontakt med din forhandler eller Nilfisk-ALTO service. 1. Før første gangs idriftsettelse, kontroller maskinen nøye med hensyn til feil eller mangler. Ved feil, meld fra til Nilfisk-ALTO forhandleren umiddelbart. 2. Sett maskinen kun i drift hvis den er i feilfri stand. 3. Hvis høytrykksvaskeren står i en helling må den ikke overskride 10 grader i noen retning. 1. Fyll tank med Nilfisk-ALTOrengjøringsmiddel. For påfyllingsmengder, se kapittel 9.4, Tekniske data. 3.2 Før bruk F C CUT OUT % 2% 3% 4% Max Fylling av beholderen for rengjøringsmiddel1) 1) Spesialtilbehør modellvarianter Oversettelse av den opprinnelige håndboken 85 NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special 3.4 Avleiringshemmer Nilfisk Altos doseringssystem for avleiringshemmere er innstilt fra fabrikken. For å justere vannets hardhet anbefaler vi å teste tilførselsvannet. Pumpestørrelse ml/t dh f 0-21,5 Bruk skjemaet til å finne riktig dosering av No Scale/AntiStone og vann, og tilsett blandingen i beholderen for avleiringshemmer. Tilførselsmengde l/t Fylling av brennstofftank e , , ,5 Dosering 1:2 = 12ml/h Pure = 35ml/h 1:1 = 17ml/h Pure = 35ml/h 1:1 = 17ml/h Pure = 35ml/h 21,5-53,7 0-21,5 21,5-53,7 0-21,5 21,5-53,7 MERK! Ved temperaturer under 8ºC begynner brennoljen å stivne (utskillelse av parafin). Dette kan forårsake startproblemer for brenneren. Tilsett derfor stivnepunkts- og flyteforbedringsmiddel (tilgjengelig i faghandler for brennolje) i oljen før vinteren setter inn, eller benytt "vinterdieselolje". Når maskinen er kald: 1. Fyll brennstoff (ekstra lett brennolje eller dieselolje DIN ) i brennstofftanken. Bio-diesel kan benyttes (vær oppmerksom på kapittel 1). Brennstoffet må være fritt for urenheter. For påfyllingsmengder, se kapittel 9. 4, Tekniske data. Vær forsiktig slik at du ikke skader drivstofftankfilteret slik at du unngår at det kommer skitt inn i tanken. 1. Koble høytrykksslangen med hurtigkobling til maskinens høytrykkstilkobling Tilkobling av høytrykksslange 3.7 Tilkobling av vannslange Monter et vannfilter i vanntilførselen dersom vannkvaliteten er dårlig (sand e.l.). For tilkobling av maskinen, benytt en tekstilforsterket vannslange med en nominell vidde på minst ¾" (19 mm). 1. Skyll vannslangen med vann like før den kobles til maskinen for å unngå at sand eller andre smusspartikler trenger inn i maskinen. 2. Koble vannslangen med hurtigkobling til vanntilkoblingen. 3. Åpne vannkranen. MERK! For vannmengde og vanntrykk, se kapittel 9.4, Tekniske data. 86 1) Spesialtilbehør modellvarianter Oversettelse av den opprinnelige håndboken NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special 3.8 Elektrisk tilkobling 23 0V 400V 23 0V 400V 2% 3% FORSIKTIG! Ved bruk av kabeltromler: 1. På grunn av faren for overoppheting og brann må tilkoplingsledningen alltid vikles helt av. 4% Ved maskiner med spenningsomkobling1) må man alltid påse at korrekt nettspenning er innstilt på maskinen før støpselet stikkes i stikkontakten. Ellers kan maskinens elektriske komponenter bli ødelagt. 3.9 Oppfanging av frostvæske Maskinens ledningssystem er fylt med frostvæske fra fabrikken. Fang opp væsken som først renner ut (for gjenbruk, ca. 5 l) i en egnet beholder. Koble maskinen kun til en elektrisk installasjon som er i forskriftsmessig stand. 1. Vær oppmerksom på sikkerhetsinformasjonen i kapittel Stikk maskinens støpsel inn i stikkontakten. 4 Betjening / drift 4.1 Innkobling av maskinen 0 A 1. Sett hovedbryteren i stillingen for kaldtvann (A). Styreelektronikken utfører en egentest, slik at alle LED`er lyser én gang. Motoren starter. lyser. 2. Tøm maskinen for luft ved å aktivere sprøytepistolen. 3. Når vannstrømmen er jevn, fortsetter du med følgende trinn. 1. Trekk den blå hurtigkoblingen (A) på sprøytepistolen bakover. 2. Stikk nippelen på lansen (B) inn i hurtigkoblingen og slipp denne frem. 3. Trekk lansen (eller annet utstyr) forover for å sjekke at den er godt festet til sprøytepistolen. kapittel 6.1) B MERKNAD! Åpne hetten. 3. Sett hovedbryteren i stillingen for varmtvann. 5. Velg temperatur (over 100ºC). 1. Spyl enheten som skal rengjøres. 3. La det virke inn, avhengig av tilsmussingsgrad. må ikke få tørke. finner De noen grunnleggende informasjoner. ideell metode innen landbruket for eksempel i grisebinger. la rengjøringsmiddelet tørke på flaten. er enklest å fjerne ved en temperatur på rundt 60 C, olje og fett ved en temperatur på 70 til 90 C (Poseidon max. 85 C). For å løse opp tykke smusslag er det i tillegg nødvendig med mekaniske virkemidler. Spesielle sprøyterør og (roterende) vaskebørster gir den beste effekten ved fjerning av smusslag. Høyt trykk er ikke alltid den beste løsningen og for høyt trykk kan til og med skade overflatene som skal rengjøres.

4 Rengjøringsvirkningen er i like stor grad avhengig av vanneffekten. Et trykk på 100 bar (i kombinasjon med varmt vann) er tilstrekkelig ved rengjøring av kjøretøyer. En høyere vanneffekt gjør det mulig å spyle løs og bevege løsnet smuss Oppmykning Påføring av rengjøringsmiddel og skum Temperatur Mekaniske virkemidler God vanneffekt og høyt trykk 5.2 Typiske anvendelser Landbruk Anvendelse Fjøs Grisebinge Tilbehør Metode 1. Oppmykning - Påfør skum på alle flater (nedenfra og oppover) og la skummet virke i 30 minutter. 2. Fjern smusset med høytrykk og ev. tilsvarende tilbehør. På vertikale flater skal det arbeides nedenfra og oppover. 3. For å bevege store mengder smuss skal det brukes størst mulig vanngjennomstrømning. 4. For å tilfredsstille kravene til hygiene skal det kun brukes anbefalte desinfeksjonsmidler. Desinfeksjonsmiddelet må kun påføres etter at alt smuss er fjernet. 1. Påfør rengjøringsmiddel på overflaten for å løsne smusset. Arbeid nedenfra og oppover. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Arbeid nedenfra og oppover. Bruk egnet tilbehør for å komme til på vanskelig tilgjengelige steder. 3. Rengjør ømfintlige deler som motor og gummi med lavere trykk, slik at det ikke oppstår skader. 89 Skuminjektor Skumrør Powerspeed/ Rengjøring av veg- FloorCleaner ger, gulv, innredning Rengjøringsmiddel Desinfeksjon Universal Alkafoam Desinfeksjon DES 3000 Maskinpark Traktor, plog etc. Standardrør Rengjøringsmiddelinj. Powerspeed-rør Bøyd rør og understellsvasker Børster 1) Spesialtilbehør modellvarianter Oversettelse av den opprinnelige håndboken NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Kjøretøyer Anvendelse Kjøretøyers overflater Tilbehør Standardrør Rengjøringsmiddelinj. Bøyd rør og understellsvasker Børster Rengjøringsmiddel Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop Metode 1. Påfør rengjøringsmiddel på overflaten for å løsne smusset. Arbeid nedenfra og oppover. For å fjerne insektrester skal det først sprayes med f. eks. Allosil, deretter spyles med lavtrykk og hele kjøretøyet rengjøres med rengjøringsmiddel. La rengjøringsmiddelet virke i ca. 5 minutter. Metallflater skal rengjøres med RimTop. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Arbeid nedenfra og oppover. Bruk egnet tilbehør for å komme til på vanskelig tilgjengelige steder. Bruk børster. Korte sprøyterør er velegnet for rengjøring av motor og hjulkasse. Bruk bøyde sprøyterør eller understellsvasker. 3. Rengjør ømfintlige deler som motor og gummi med lavere trykk, slik at det ikke oppstår skader. 4. Påfør flytende voks ved hjelp av høytrykksvaskeren, da dette har en smussavvisende virkning Bygg og industri Anvendelse Overflater Metall-gjenstander Tilbehør Skuminjektor Standardrør Bøyd rør Tankrengjøringshode Rengjøringsmiddel Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Desinfeksjon DES 3000 Metode 1. Påfør et tykt skumlag på den tørre overflaten. På vertikale flater skal det jobbes nedenfra og oppover. La skummet virke i ca. 30 minutter, slik at effekten er best mulig. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Bruk tilsvarende tilbehør. Bruk høyt trykk for å løsne smuss. Bruk lavt trykk og høy vannmengde for å transportere bort smusset. 3. Desinfeksjonsmiddelet må først påføres etter at alt smuss er fjernet. Sterkt smuss, f.eks. på slakterier, kan rengjøres ved hjelp av en høy vannmengde. Tankrengjøringshoder brukes til rengjøring av fat, kar, blandebeholdere osv. Tankrengjøringshoder drives elektrisk eller hydraulisk og muliggjør en automatisk rengjøring uten at man må holde øye med rengjøringen hele tiden. Rustede, skadede overflater før behandling Våtstråleinnretning Forbind våtstråleinnretningen med høytrykksvaskeren og stikk sugeslangen ned i sandbeholderen. 2. Bruk vernebriller og -klær mens arbeidene utføres. 3. Ved hjelp av sand/vann-blandingen kan rust og lakk fjernes. 4. Etter sandblåsingen skal overflatene forsegles mot rust (metall) eller råte (tre). Dette er kun noen anvendelseseksempler. Det kan være store forskjeller fra en rengjøringsoppgave til en annen. Ta kontakt med Deres Nilfisk-ALTO-forhandler for å få hjelp til å finne best mulig løsning på Deres rengjøringsarbeider. 90 1) Spesialtilbehør modellvarianter Oversettelse av den opprinnelige håndboken NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special 6 Etter arbeidet 6.1 Slik skrur du av vaskeren og kobler fra tilførselsslangene 1. Steng vannkranen. 2. Aktiver sprøytepistolen uten å koble til lansen for å tømme alt vannet som er igjen i systemet 3. Slå av hovedbryteren, bryteren i stilling "OFF". 4. Aktiver sprøytepistolen til maskinen er trykkløs. 5. Aktiver sikringsbolten på sprøytepistolen. 6. Trekk maskinens støpsel ut av stikkontakten. 7. Koble vannslangen fra maskinen. For å forebygge ulykker skal tilkoblingsledningen og høytrykksslangen alltid rulles omhyggelig opp. Plasser lansen i oppbevaringsposisjon. 6.3 NEPTUNE 1 Oppbevaring av maskinen (frostsikker lagring) Oppbevar høytrykksvaskeren i et tørt rom hvor det ikke er fare for frost, eller beskytt den slik: 1. Koble vanninntaksslangen fra vannforsyningen. 2. Legg vanninntaksslangen i en bøtte som inneholder frostvæske. 3. Fjern lansen. 4. Slå på høytrykksvaskeren når hovedbryteren står i stilling "Kaldt vann". 5. Aktiver lansen. 6. Aktiver lansen to eller tre ganger under innsuging. 7. Maskinen er beskyttet mot frost når det kommer frostvæskeoppløsning ut av lansen. 8. Lås sikkerhetsmekanismen på lansen. 9. Ta vanninntaksslangen ut av bøtten. 10. Slå av høytrykksvaskeren og oppbevar den i stående stilling. 11. Når maskinen settes i drift igjen, må frostvæskeoppløsningen samles opp og oppbevares for fremtidig eller bruk eller korrekt avhending. 6.2 Opprulling av tilkoblingsledning og høytrykksslange, oppbevaring av tilbehør 1) Spesialtilbehør modellvarianter Oversettelse av den opprinnelige håndboken 91 NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special 6.

5 4 NEPTUNE 2 Oppbevaring av maskinen (frostsikker lagring) A Sett maskinen i et tørt, frostbeskyttet rom eller beskytt den mot frost på følgende måte: 1. Koble vanninnløpsslangen fra maskinen. 2. Ta av sprøyterøret. 3. Slå på maskinen, bryterstilling "kaldtvann". 4. Aktiver sprøytepistolen. 5. Åpne dekselet. 6. Fyll på frostvæske litt etter litt (ca. 5 l) i vannbeholderen (A). 7. Aktiver sprøytepistolen 2 til 3 ganger under innsugningen. 8. Maskinen er frostsikker hvis det renner frosvæske ut av sprøytepistolen. 9. Aktiver sikringsbolten på sprøytepistolen. 10.Koble ut maskinen, bryteren i stilling "OFF". 11. For å utelukke enhver risiko, Oppbevar vaskeren midlertidig i et oppvarmet rom i stående posisjon 12.Fang opp frostvæsken for gjenbruk ved neste gangs idriftsettelse av maskinen. 6.5 Slik transporterer du høytrykksvaskeren B Maskinen kan plasseres enten stående eller liggende under transport. Bruk festepunktene (B) når du sikrer beltene. Vær oppmerksom på at det er fare for lekkasje hvis vaskeren utsettes for kraftige bevegelser under transport. B 92 1) Spesialtilbehør modellvarianter Oversettelse av den opprinnelige håndboken NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special 7 Vedlikehold 7.1 Vedlikeholdsskjema Vedlikehold vannfiltrene og drivstoffilteret etter behov 7.2 Vedlikeholdsarbeide Rengjøring av vannfilter I vanninnløpsslangen befinner det seg to siler som holder større smusspartikler tilbake, slik at disse ikke trenger inn i høytrykkspumpen. 1. Skru ut hurtigkoblingen med et verktøy 2. Ta ut filteret og rengjør det 3. Monter på filteret og hurtig koblingen. 1. Åpne slangeklemmene 2. Skift ut drivstoffilteret 3. Sett på slangeklemmene 4. Fjern rengjøringsmiddelet/det defekte filteret i samsvar med gjeldende forskrifter Slik vedlikeholder du drivstoffilteret Slik tømmer du drivstofftanken 1. Skru av lokket 2. Ta ut silen 3. Legg maskinen i horisontal stilling 4. Tøm drivstoffet over i en tom beholder Flammesensor1) 1. Demonter sensoren og rengjør den med en myk klut 2. Sikre at sensoren sitter korrekt når du installerer den igjen symbolene må vende oppover. 1) Spesialtilbehør modellvarianter Oversettelse av den opprinnelige håndboken 93 NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special 8 Utbedring av feil 8.1 Visninger på betjeningsfeltet Årsak > > Lyset er konstant - Maskinen er klart for drift Blinkende lys - Feil på strømningssensor - Vannkranen er lukket eller det er vannmangel - Tanken for vaskemiddel er tom - Trykkreguleringen på sikkerhetskontrollen blokkerer eller VarioPresslansen1) er stilt inn på lavt vannvolum - Kalkavleiringer i maskinen - Sprutepistolen er lekk - Høytrykksslangen, koblingen eller rørsystemet er lekk - Motoren er overopphetet2) Skru av hovedbryteren til "OFF" (AV) la maskinen kjøle seg ned Fjern/demonter skjøtekabelen > > > Etterfyll drivstoff Maskinen kan brukes med kaldt vann Etterfyll Nilfisk-ALTO AntiStone Ta kontakt med Nilfisk-Alto Service Ta kontakt med Nilfisk- ALTO Service Maskinstans - ta kontakt med Nilfisk-ALTO Service Indikasjonslys Løsning > Etterfyll vaskemiddel eller SDRverdien på "0" > Konstant lys - Lavt drivstoffnivå Blinkende lys - Lavt Nilfisk-ALTO AntiStone-nivå1) Konstant lys - Serviceintervallet har utløpt Blinkende lys - Service skal foretas om 20 timer - Feil i mikroprosessoren > > > > > > > Konstant lys > - Kjelen er overopphetet Avgassensoren (EXT-H) har stengt drivstofforsyningen > - For lav vanngjennom> strømning - Kalkavleiringer i maskinen - Kjelen må ha service Konstant lys - Flammesensoren (B7) er sotet - Feil i tennings- eller drivstoffsystemet > > > Maskinen stenges av. Maskinen kan brukes med kaldt vann Kontroller vanntilførselen Ta kontakt med Nilfisk- ALTO Service > - Rengjør flammesensoren (B7) (se kapittel 7.2.4) Ta kontakt med Nilfisk-ALTO Service Maskinen kan brukes med kaldt vann 94 1) Spesialtilbehør modellvarianter Oversettelse av den opprinnelige håndboken 2) Bare tilgjengelig på NEPTUNE 1 NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Indication lights Cause > Blinkende lys - Motoren er overopphetet Remedy > Skru av hovedbryteren til "OFF" (AV) la maskinen kjøle seg ned Fjern/demonter skjøtekabelen Mulige feil på 3-fasevariantene: få den elektriske tilkoblingen kontrollert Ta kontakt med Nilfisk-ALTO Service Maskinen kan brukes med kaldt vann - Kontroller wiren til temperatursensoren (B1) Ta kontakt med ALTO Service Maskinen kan brukes med kaldt vann Ta kontakt med ALTO Service Maskinen kan brukes med kaldt vann Ta kontakt med Nilfisk-ALTO Service > > Blinkende lys - Feil på temperatursensoren (B1) > > > > Blinkende lys - Feil på strømningssensor > > > Blinkende lys > - Det er oppstått en overopphetingsfeil > Visuell test av indikatorlysene - Når du slås den på skal alle LED-ene lyse opp i om lag 1 sekund > 8.2 Ytterligere feil Feil Lyser ikke > Årsak Støpselet ikke satt i stikk- kontakten Utbedring Stikk støpselet i stikkontakten Kontroller for tilstrekkelig sikring (se kapittel 9.4, Tekniske data) Skift ut høytrykksdysen Drei trykkmengdereguleringen på sikkerhetsblokken i retning "+" hhv. still inn Variopressdreieknappen1) på pistolen på en større vannmengde (se kapittel 4.4) Fyll opp beholderen for rengjøringsmiddel Rengjør beholderen for rengjøringsmiddel Demonter og rengjør sugeventilen Trykket for lavt > > Høytrykksdyse slitt Trykkmengderegulering hhv. Kople fra nettstøpselet og klipp over tilkoplingsledningen. som skal resirkuleres. Prøver og godkjennelser Hadsund, ) Spesialtilbehør modellvarianter Oversettelse av den opprinnelige håndboken NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special 9.4 Technical data Description Data Pressure Cylinder Head(bar) Flow. Qiec (l/h) Flow. Qmax (l/h) Temperature t max, hotwater ( C) Temperature t max, steam ( C) Elec. V/Ph/Hz Power Consumption (kw) Fuel tank (l) Detergent tank (l) Noise level 1m ( dba) Recoil forces with standard lance (10deg,) (N) Vibration ISO 5349 (m/s²) Weight - Machine alone (kg) Size - Machine alone (mm) Fuse size (A) Max.

6 Powered by TCPDF ( inlet pressure (bar) Max. Inlet temperature ( C) General Tol. (±) 10% 10% 10% 1-22 EU 230/50/16 Nom NA + Tol/- Tol +11/ / / GB 230/50/13A Nom NA 230/1~/50 2, ,6 2, x688x Tol/- Tol +11/ / / US 115/1/60/20 Nom /1~/60 2, ,9 2, x688x Tol/- Tol +7/-7 +57/ / GB 230/1/50/13 Nom /1~/50 2, , x688x Tol/- Tol +9/-9 +64/ / X GB 230/1/50/13 Nom /1~/50 2, ,5 2, x688x Tol/- Tol +9/-9 +64/ /-67 +/-6% 230/1~/50 2, ,6 2, x688x Description Data Pressure Cylinder Head(bar) Flow. Qiec (l/h) Flow. Qmax (l/h) Temperature t max, hotwater ( C) Temperature t max, steam ( C) Elec. V/Ph/Hz Power Consumption (kw) Fuel tank (l) Detergent tank (l) Noise level 1m ( dba) Recoil forces with standard lance (10deg,) (N) Vibration ISO 5349 (m/s²) Weight - Machine alone (kg) Size - Machine alone (mm) Fuse size (A) Max. inlet pressure (bar) Max. Inlet temperature ( C) General Tol. (±) 10% 10% 10% 2-26 EU 230/1/50/16 Nom Tol/- Tol +15/ / / X EU 230/1/50/16 Nom /1~/50 3, ,6 2, x688x Tol/- Tol +15/ / / EU Special 230/1~/50 Nom ? 230/1~/50 3, ,8 2, x688x Tol/- Tol +14/ / / X EU Special 230/1~/50 Nom ? 230/1~/50 3, ,6 2, x688x Tol/- Tol +14/ / / EU Special 400/3~/50 Nom ? 400/3~/50 3, ,6 2, x688x Tol/- Tol +16/ / /-66 +/-6% 230/1~/50 3, ,8 2, x688x NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Description Data Pressure Cylinder Head(bar) Flow. Qiec (l/h) Flow. Qmax (l/h) Temperature t max, hotwater ( C) Temperature t max, steam ( C) Elec. V/Ph/Hz Power Consumption (kw) Fuel tank (l) Detergent tank (l) Noise level 1m ( dba) Recoil forces with standard lance (10deg,) (N) Vibration ISO 5349 (m/s²) Weight - Machine alone (kg) Size - Machine alone (mm) Fuse size (A) Max. inlet pressure (bar) Max. Inlet temperature ( C) General Tol. (±) 10% 10% 10% 2-30X EU Special 400/3~/50 Nom ? + Tol/- Tol +16/ / / US /1/60/20 Nom /1~/60 2, ,6 2, x688x Tol/- Tol +14/ / / EU 400/3/50 Nom /3~/50 4, ,1 2, x688x Tol/- Tol +17/ / / X EU 400/3/50 Nom /3~/50 4, ,3 2, x688x Tol/- Tol +17/ / / NO /3/50 Nom /3~/50 4, ,1 2, x688x / Tol/- Tol +17/ / /-69 +/-6% 400/3~/50 3, ,8 2, x688x Description Data Pressure Cylinder Head(bar) Flow. Qiec (l/h) Flow. Qmax (l/h) Temperature t max, hotwater ( C) Temperature t max, steam ( C) Elec. V/Ph/Hz Power Consumption (kw) Fuel tank (l) Detergent tank (l) Noise level 1m ( dba) Recoil forces with standard lance (10deg,) (N) Vibration ISO 5349 (m/s²) Weight - Machine alone (kg) Size - Machine alone (mm) Fuse size (A) Max. inlet pressure (bar) Max. Inlet temperature ( C) General Tol. (±) 10% 10% 10% 2-33X NO /3/50 Nom Tol/- Tol +17/ / / EU 400/3/50 Nom /3~/50 5, ,9 2, x688x Tol/- Tol +19/ / / X EU 400/3/50 Nom /3~/50 5, ,0 2, x688x Tol/- Tol +19/ / /-78 +/-6% /3~/50 4, ,3 2, x688x / NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Description Data Pressure Cylinder Head(bar) Flow. Qiec (l/h) Flow. Qmax (l/h) Temperature t max, hotwater ( C) Temperature t max, steam ( C) Elec. V/Ph/Hz Power Consumption (kw) Fuel tank (l) Detergent tank (l) Noise level 1m ( dba) Recoil forces with standard lance (10deg,) (N) Vibration ISO 5349 (m/s²) Weight - Machine alone (kg) Size - Machine alone (mm) Fuse size (A) Max. inlet pressure (bar) Max. Inlet temperature ( C) General Tol. (±) 10% 10% 10% 2-16 Gerni 240/1/50/10 Nom Tol/- Tol +10/ / / Gerni 240/1/50/15 Nom /1~/50 3, ,8 2, x688x Tol/- Tol +15/ / / KR 220/1/60/15 Nom /1~/60 3, ,0 2, x688x Tol/- Tol +13/ / / EXPT 220,440/3/60 Nom / 3~/60 5, ,7 2, x688x /76 + Tol/- Tol +19/ / / X EXPT 220,440/3/60 Nom / 3~/60 5, ,8 2, x688x Tol/- Tol +19/ / /-78 +/-6% 240/1~/50 2, ,0 2, x688x Nilfisk-ALTO

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE 7 FA http://no.yourpdfguides.com/dref/3471191

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE 7 FA http://no.yourpdfguides.com/dref/3471191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NILFISK NEPTUNE 7 FA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NILFISK NEPTUNE 7 FA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 7 16 9 195 8 175 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaljer

NEPTUNE 7 FA Quick start guide

NEPTUNE 7 FA Quick start guide Quick start guide 107140198 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 EN DE FR NL IT NO SV DA FI SL HR SK CS PL HU RU ES

Detaljer

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser... 125

Detaljer

NEPTUNE 1 NEPTUNE

NEPTUNE 1 NEPTUNE Operating Instructions...1-16 Betriebsanleitung...17-32 Notice d utilisation...33-48 Gebruiksaanwijzing...49-64 Istruzioni sull uso...65-80 Driftsinstruks...81-96 Bruksanvisning... 97-112 Driftsvejledning...

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

MAXXI 4-73S. Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46. 107309120 a (06.2009 )

MAXXI 4-73S. Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46. 107309120 a (06.2009 ) MAXXI 4-73S Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46 107309120 a (06.2009 ) Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Operating instructions NEPTUNE 5 FA

Operating instructions NEPTUNE 5 FA Operating instructions NEPTUNE 5 FA 107140337 D psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 english Operating Instructions...1-18 deutsch Betriebsanleitung...19-36 français Notice d utilisation...37-54 nederlands Gebruiksaanwijzing...55-72 italiano Istruzioni sull

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30 K 3 Høytrykksvaskeren K2 er utstyrt med praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. Den leveres med rotojet-dyse for fjerning av fastsittende skitt. Vannfilter beskytter inntakspumpen

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsinstruksjoner Før kjøleskapet installeres 4 Vanntilkobling 4 Elektrisk tilkobling 5 Plassering og nivellering av kjøleskapet 6 Installasjonsmål

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

POSEIDON 5 107146555-2008-09-04

POSEIDON 5 107146555-2008-09-04 107146555-2008-09-04 15 14 13 12 1 2 3 11 10 9 4 5 6 7 8 17 16 Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design HDS 5/15 U Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 450 l/t, 150 bar, 10 m slange. 1 2 3 1 2 Innovativt stående design Enkel

Detaljer

HDS 5/13 U. Innovativt stående design. Kompakt design

HDS 5/13 U. Innovativt stående design. Kompakt design HDS 5/13 U Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 500 l/t, 125 bar, 10 m slange. 1 Innovativt stående design 3 Kompakt

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 353WK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

MH 7P - Instructions for use

MH 7P - Instructions for use psi bar MH 7P - Instructions for use 107140197 B (08. 2015) psi bar 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Innhold NO 1 Sikkerhetsinstrukser...118 2

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

K 4 Classic Home Wood T251

K 4 Classic Home Wood T251 K 4 Classic Home Wood T251 Modellen K4 er en mellomstor og effektiv høytrykksvasker med vannavkjølt motor, hjul, quick-connect høytrykkspistol, 6 m slange, vario-power strålerør med praktisk trykkjustering,

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Operating instructions NEPTUNE E

Operating instructions NEPTUNE E Operating instructions NEPTUNE E 301002408 C 1 2 3 4 5 22 6 7 21 8 20 19 18 9 10 11 17 301002352 psi bar 12 13 14 15 16 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 4 http://no.yourpdfguides.com/dref/3471337

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 4 http://no.yourpdfguides.com/dref/3471337 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NILFISK POSEIDON 4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NILFISK POSEIDON 4 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-05-30

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-05-30 K 2 Compact Modellen K2 Compact er en kompakt men samtidig kraftig høytrykksvasker. Svært praktisk anvendelig og mobil. Utstyrt med praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. og rotojet-dyse

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Innhold Kjennetegning av informasjon...4 1 Viktige sikkerhetsanvisninger...4 2 Beskrivelse...7

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA kundeservicenummer Som en del av Rexairs kundeserviceprogram blir hver MinJet tildelt et kundeservice-serienummer etter

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Instruksjonsbok Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...6 4 Slik

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX. Betriebsanleitung. 477 032_a I 05/2012

HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX. Betriebsanleitung. 477 032_a I 05/2012 HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX Betriebsanleitung 057 477 032_a I 05/2012 477 032_a HW 3000 (Art.Nr. 112 845) HW 3000 INOX (Art.Nr. 112 846) HW 3500 (Art.Nr. 112 847) HW 3500 INOX (Art.Nr.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD ISTERNINGMASKIN MODELL MP22A / MP22W OG MP40A / MP40W

MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD ISTERNINGMASKIN MODELL MP22A / MP22W OG MP40A / MP40W MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD ISTERNINGMASKIN MODELL MP22A / MP22W OG MP40A / MP40W INNLEDNING Takk for at du valgte vår isterningmaskin; vi håper at du vil få størst mulig utbytte av maskinens kapasitet.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer