IVB 7-M B B. Printed in Hungary. auto auto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IVB 7-M B1 302002028 B. Printed in Hungary. auto auto"

Transkript

1 auto auto IVB 7-M B 8 B Printed in Hungary

2 auto auto

3 Innhold Viktige sikkerhetsinstrukser Beskrivelse Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet 7 Vedlikehold 8 Avhjelping av forstyrrelser 9 Annet Anvendelsesformål Betjeningselementer...7. Sammenbygging av sugeren Tilkoplinger Tilkopling av sugeslangen Elektrisk tilkopling Tilkopling av elektroapparat Innkopling av sugeren Bryterstilling I Bryterstilling auto Sugekraftregulering Kontroll av volum strøm- overvåkingen Akustisk varselsignal Arbeidsteknikker Oppsugning av tørre materialer Oppsugning av væske Utkopling og oppbevaring av sugeren Vedlikeholdsskjema Vedlikeholdsarbeider Kontroll av de antistatiske klemmene Utskiftning av avfallsposen Utskiftning av filterposen Tømming av smussbeholderen Utskiftning av filterelementet Utskiftning av motortilluft-filteret Resirkulering av maskinen Garanti Prøver og godkjennelser Tekniske data Tilbehør EF-konformitetserklæring

4 Viktige sikkerhetsinstrukser Kjennetegning av informasjon Før maskinen tas i bruk er det absolutt nødvendig å lese gjennom denne driftsinstruksen, som skal oppbevares på et lett tilgjengelig sted. Dette symbolet kjennetegner sikkerhetsinstrukser som ved ignorering kan utgjøre en fare for mennesker. Dette symbolet kjennetegner sikkerhetsinstrukser som ved ignorering kan utgjøre en fare for maskinen og dens funksjonsdyktighet. Dette symbolet kjennetegner tips eller informasjon som letter arbeidet og bidrar til sikker drift. For Deres egen sikkerhet Maskinen må kun benyttes av personer som er instruert i håndteringen og som har fått uttrykkelig beskjed om å betjene maskinen. Transport Til tross for den enkle hånderingen er ikke maskinen egnet for bruk av barn. Før transport må alle låser på smussbeholderen lukkes. Ikke tipp apparatet når det er Drift av maskinen skal skje i samsvar med gjeldende nasjonale bestemmelser. Ved siden av driftsinstruksen og vedkommende brukerlands gjeldende bindende forskrifter for forebyggelse av ulykker, skal også de anerkjente fagtekniske regler for sikkerhetsmessig og faglig riktig arbeidsutførelse følges. Enhver arbeidsmåte hvor sikkerheten ikke er garantert, må unngås. væske i smussbeholderen. Ikke løft opp apparatet med en krankrok. Anvendelsesformål og tilsiktet bruk Maskinene som er beskrevet i denne bruksanvisningen er egnet for ervervsmessig bruk, f.eks. i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, forretninger, kontorer og utleielokaler. fjerning av støv med en eksponerings-grenseverdi over mg/m³. For opp- og avsuging av brennbare, tørre støvtyper i sone (ATEX direktiv 94/9/EC, II D T4 IP54) Følgende materialer må ikke suges opp: Varme materialer (glødende sigaretter, varm aske osv.) Brennbare, eksplosive, aggressive væsker (f.eks. bensin, løsemiddel, syre, lut osv.) Blandinger av brennbare støvtyper med væsker Eksplosjonsfarlige stoffer eller stoffer som sidestilles med disse i henhold til i sprengstoffloven Brennbare støvtyper med ekstremt lav minimum tennenergi ME < mj (overhold de nasjonale tilleggsbestemmelser). Støv som titan og magnesium må oppfylle ytterligere forskifter. Ta kontakt med de lokale arbeidsmiljømyndighetene eller produsenten av støvsugeren for mer informasjon. Maskinen må kun brukes til avsuging hvis det er sikret at ingen aktive antennelseskilder kan suges opp. Ledende avsugingsinnretninger, f.eks. avsughetter på maskiner 67

5 Forsiktighetstiltak og sikkerhetsbestemmelser under drift og ledende deler på bearbeidingsmaskiner, f.eks. apparater i beskyttelsesklasse II som ikke er jordet via maskinen, må jordes på annen måte, slik at elektrostatisk oppladning unngås. Maskinen er ikke egnet for avsuging av bearbeidingsmaskiner som er i drift og som kan produsere antennelseskilder. Hos støvfjernere må det foreligge en tilstrekkelig luftutskiftningsrate i rommet hvis avluften fra maskinen går ut i rommet Før idriftsettelse Nettilkoplingsledningen skal regelmessig kontrolleres med hensyn til skader, f.eks. sprekkdannelse, og eldning. Hvis nettilkoplingsledningen er skadet, må den skiftes ut av Nilfisk-Advance Service eller av en elektriker før maskinen tas i bruk igjen, slik at en potensiell faresituasjon forebygges. Nettilkoplingsledningen må kun skiftes ut mot den type ledning som er oppført i bruksanvisningen. Pass på at nettilkoplingsledningen ikke skades (f.eks. ved å kjøres over, strekkes, klemmes sammen). Nettilkoplingsledningen må kun trekkes ut av stikkontakten ved å holde direkte i støpselet (ikke dra i tilkoplingsledningen). Det må kontrolleres at maskinen er i foreskrevet stand. Støpsler og koplinger på nettilkoplingsledninger må minst være beskyttet mot vannsprut. Ikke bruk maskinen hvis filterelementet er skadet. Oppsugning av væske Hvis det dannes skum eller kommer væske ut av maskinen må arbeidene øyeblikkelig avbrytes og smussbeholderen tømmes. (følg i denne forbindelse gjeldende nasjonale bestemmelser). Før arbeidet påbegynnes skal maskinens betjeningspersonale informeres om - håndtering av maskinen - de farer det oppsugde materialet representerer - sikker deponering av oppsugd materiale Rengjør produktet med jevne mellomrom, for å unngå at det samler seg støv på det. Den monterte flottøren for begrensning av vannivået skal regelmessig rengjøres og kontrolleres med hensyn til skader. Informasjon om omgang med væske og (helsefarlig) støv er å finne i kapittel 5. Elektrisk system Kontroller maskinens merkespenning før den tilkoples til nettet. Pass på at spenningen som er oppgitt på typeskiltet stemmer overens med nettspenningen på stedet. Ved bruk av en forlengelsesledning må kun den utførelsen som er oppgitt av produsenten eller en bedre utførelse brukes (se kapittel 9.4 Tekniske data ). Vi anbefaler å kople til maskinen via en feilstrøm-sikkerhetsbryter. Denne bryter strømtilførselen hvis lekkasjestrømmen mot jord overskrider ma i ms eller er utstyrt med en jordings-prøvestrømkrets. Ved bruk av forlengelsesledning er det viktig at ledningens minimums-tverrsnitt overholdes: Kabellengde Tverrsnitt m <6 A <5 A opp til m ø.5mm² ø.5mm² til 5 m ø.5mm² ø4.mm² Plasseringen av de strømførende delene (stikkontakter, støpsler og koplinger) og installerin- 68

6 gen av forlengelsesledningen må være slik at beskyttelsesklassen opprettholdes. Sugerens overdel må aldri spyles med vann: Fare for personskader og kortslutning. Siste utgave av IEC-bestemmelsene skal overholdes. Apparatstikkontakt Stikkontakten på apparatet må kun brukes til de formål som er beskrevet i driftsinstruksen. Før tilkopling av et apparat til apparatstikkontakten:. Slå av sugeren. Slå av apparatet som skal tilkoples OBS! For apparatene som koples til apparatstikkontakten skal den tilsvarende driftsinstruksen og de sikkerhetsinstrukser som er oppført i denne, følges. Vedlikehold, rengjøring og reparasjon Tilbehør og reservedeler Det må kun utføres vedlikeholdsarbeider som er beskrevet i driftsinstruksen. Før rengjøring og vedlikehold av maskinen må alltid nettstøpselet frakoples. Ved vedlikehold og rengjøring må maskinen håndteres på en slik måte at den ikke utgjør en fare for vedlikeholdspersonalet eller andre personer. Innenfor vedlikeholdsområdet gjelder følgende: - Bruk filtrert tvangsventilasjon - Bruk verneklær - Rengjør vedlikeholdsområdet, slik at ingen farlige stoffer kan slippe ut i omgivelsene Bruk kun de børster som følger med maskinen eller er oppført i driftsinstruksen. Ved bruk av andre børster kan sikkerheten nedsettes. Før apparatet fjernes fra området som er belastet med farlige stoffer gjelder følgende: - Støvsug eller vask maskinen utvendig eller pakk den godt inn - Unngå i denne forbindelse spredning av farlig støv Ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må alle forurensede deler som ikke er tilfredsstillende rengjort - Pakkes inn i tette poser - Deponeres i samsvar med de forskrifter som gjelder for slik avfallsbehandling Minimum en gang årlig skal Nilfisk- Advance Service eller en tilsvarende utdannet person utføre en støvteknisk kontroll, f.eks. med hensyn til skader på filteret, maskinens lufttetthet og kontrollinnretningenes funksjonsdyktighet. Bruk kun originale tilbehørs- og reservedeler fra Nilfisk-Advance (se kapittel 9.5). Ved bruk av andre deler kan sikkerheten nedsettes. Beskrivelse. Anvendelsesformål Avhengig av hvor farlige støvtypene som skal opp-/avsuges er, må sugeren utstyres med tilsvarende filtre: Se tabellen i kapittel

7 . Betjeningselementer Figur, se utfoldingssiden foran i denne driftsinstruksen. Håndtak Sugerørholder Tilbehørsholder 4 Apparatbryter med sugekraftregulering 5 Motortilluft-filter 6 Låseklemme 7 Beholderlåser 8 Smussbeholder 9 Styretrinse med brems Innløpsrør Apparatstikkontakt Slangediameter-innstilling Kabelkrok Før idriftsettelse. Sammenbygging av sugeren Enkelte av tilbehørsdelene leveres liggende i beholderen og må tas ut før førstegangs idriftsettelse. For å gjøre dette må sugerens overdel demonteres. Nettstøpselet må ikke være tilkoplet en stikkontakt.. Åpne låseklemmene og ta av sugerens overdel.. Ta tilbehørsdelene ut av smussbeholderen og emballasjen.. Ved oppsugning av støv med MAK-verdier: Legg filterposen i beholderen som beskrevet i veiledningen (se vedlagt veiledning). Ved oppsugning av ufarlig støv: Legg avfallsposen i beholderen (se vedlagt veiledning). VIKTIG! Trykk filterposens muffe hardt på innløpsrøret. 4. Sett på sugerens overdel og lukk låseklemmene. MERKNAD! Kontroller at låseklemmene sitter som de skal. 4 Betjening / drift 4. Tilkoplinger 4.. Tilkopling av sugeslangen. Kople til sugeslangen. Ved oppsugning av tørre, ikke brennbare støvtyper med MAK-verdier må sugeslangens diameter stemme overens med apparatbryterens stilling. 4.. Elektrisk tilkopling Driftsspenningen som er oppgitt på typeskiltet må stemme overens med ledningsnettets spenning. Ved opp- og avsuging av brennbare støvtyper må det ikke brukes skjøteledninger, koplings-plugginnretninger eller adaptere.. Kontroller at sugeren er slått av.. Kople tilkoplingsledningens støpsel til en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. 7

8 IVB 7-M B 4.. Tilkopling av elektroapparat Det er kun tillatt å kople til støvteknisk testede støvproduserende innretninger. Maksimalt effektopptak for tilkoplet elektroapparat: Se kapittel 9.4 Tekniske data.. Kontroller at elektroapparatet er slått av.. Kople elektroapparatet til apparatstikkontakten på betjeningsfeltet. 4. Innkopling av sugeren 4.. Bryterstilling I Slangediameteren må stemme overens med sugeslangens diameterinnstilling: Slange ø Slangediameterinnstilling ø7 ø7 ø ø ø6 ø6 ø5 ø5 5. Sett apparatbryteren i stillingen I. Sugemotoren starter. 4.. Bryterstilling auto Før bryteren dreies til bryterstillingen auto må det kontrolleres at det tilkoplede elektroapparatet er slått av. Slange ø ø7 ø ø6 ø5 Slangediameteren må stemme overens med sugeslangens diameterinnstilling: Slangediameterinnstilling ø7 ø ø6 ø5 5. Sett apparatbryteren i stillingen auto. Sugemotoren starter når det tilkoplede elektroapparatet slås på.. Når elektroapparatet slås av fortsetter sugeren å gå en kort stund, slik at støvet som sitter i sugeslangen suges ned i filterposen. 4.. Sugekraftregulering Med sugekraftreguleringen kan turtallet og dermed sugeytelsen varieres. På denne måten kan sugeytelsen tilpasses nøyaktig til de forskjellige arbeidsoppgavene Kontroll av volum strømovervåkingen Før opp-/avsugning av støv med MAK-verdier:. Kontrollér at alle filtre, inklusive motortilluftfilteret, er på plass, montert riktig og ikke skadet.. Steng for sugeslangen mens motoren går, etter ca. sekund gis et akustisk varselsignal. 7

9 4.4 Akustisk varselsignal Hvis lufthastigheten i sugeslangen synker under m/s, gis av sikkerhetsmessige årsaker et akustisk varselsignal, se kapittelet Avhjelping av forstyrrelser. 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 5. Arbeidsteknikker Ved riktig bruk kan supplerende tilbehør, sugemunnstykker og sugeslanger forsterke rengjøringsvirkningen og lette rengjøringsarbeidet. En effektiv rengjøring oppnås ved å følge noen få retningslinjer, kombinert med Deres egne erfaringer på spesielle områder. I det følgende finner De grunnleggende informasjon. 5.. Oppsugning av tørre materialer Brennbare materialer må ikke suges opp. Ved oppsugning av tørt, ikke brennbart støv med MAK-verdier må sugeslangens diameter stemme overens med apparatbryterens stilling. Før oppsugning av tørre materialer med MAK-verdier skal det alltid settes en sikkerhets-filterpose i beholderen. Bestillings-nr. se kapittel 9.5 Tilbehør. Før oppsugning av ufarlig støv anbefaler vi å sette i en avfallspose. Bestillings-nr. se kapittel 9.5 Tilbehør. Det oppsugde materialet kan da kastes på en enkel og hygienisk måte. Etter oppsugning av væske er filterelementet fuktig. I fuktig tilstand tilstoppes filterelementet raskere ved oppsugning av tørre materialer. Av denne grunn skal filterelementet vaskes og tørkes eller byttes ut mot et tørt element før maskinen brukes til oppsugning av tørre materialer. Benytt alltid den filterposen/avfallsposen som passer til støvtypen (se tabellen): IVB 7-M B Støvtype Filterpose/avfallspose Håndtering/avfallshåndtering Ufarlig grovkornet støv Støv med MAK-verdier mg/m ³ Vær oppmerksom på nasjonale tilleggsbestemmelser Ufarlig finstøv Støv med MAK-verdier mg/m³ Eksplosivt støv, eksplosjonsklasse St,St,St i sone Avfallspose No. 48 Filterpose No. 89 Avfallshåndtering, se kapittel 7.. Avfallshåndtering, se kapittel Oppsugning av væske Brennbare væsker må ikke suges opp. Før oppsuging av væsker må alltid filterposen/avfallsposen fjernes og vannstandsbegrensningens funksjonsdyktighet kontrolleres (se kapittel 7..5 Utskiftning av filterelementet ). Vi anbefaler å bruke et separat filterelement eller en separat filtersil. Ved skumutvikling skal arbeidet omgående stanses og beholderen tømmes. For å redusere skumutviklingen kan anti-skummiddelet Nilfisk- Alto Foam Stop brukes (best.-nr. se kapittel 9.5 Tilbehør ). 7

10 6 Etter arbeidet 6. Utkopling og oppbevaring av sugeren Vedlikehold. Etter oppsugning av helsefarlig støv må sugeren støvsuges utvendig.. Slå av maskinen og kople nettstøpselet fra stikkontakten.. Rull opp tilkoplingsledningen og heng den på håndtaket. 4. Tøm beholderen, rengjør sugeren. 5. Etter oppsugning av væske: Sett bort sugerens overdel separat, slik at filterelementet kan tørke. 6. Sett sugeren i et tørt rom, beskyttet mot bruk av uvedkommende. 7. Vedlikeholdsskjema 7 Ved utskiftning av filterpose, avfallspose eller filterelement Etter arbeidet Ved behov 7.. Kontroll av de antistatiske klemmene 7.. Utskiftning av avfallsposen 7.. Utskiftning av filterposen 7..4 Tømming av smussbeholderen 7..5 Utskiftning av filterelementet 7..6 Utskiftning av motortilluftfilteret 7. Vedlikeholdsarbeider 7.. Kontroll av de antistatiske klemmene Sugeren må ikke brukes med skadede eller m a n g l e n d e a n t i s t a t i s k e klemmer. Eksplosjonsfare ved statisk utladning i eksplosive omgivelser.. Kontrollér de a n t i s t a t i s k e k l e m m e n e () med hensyn til skader og sørg om nødvendig for at de skiftes ut av Nilfisk-Advance Service. 7

11 7.. Utskiftning av avfallsposen Kun etter oppsuging av ufarlige støvtyper eller støvtyper med MAKverdier > mg/m ³.. Ta sugerens overdel av smussbeholderen.. Løsne låseklemmene () og ta mellomringen () av beholderen.. Lukk avfallsposen med kabelbinderen (). 4. Kast det oppsugde materialet i samsvar med lovens bestemmelser. 5. Legg en ny filterpose inn i den rengjorte beholderen som beskrevet i vedlagte veiledning. 7.. Utskiftning av filterposen Ved arbeidene nedenfor skal det påsees at det ikke virvles opp mer støv enn nødvendig. Bruk P-åndedrettsvernmaske.. Åpne låseklemmene og ta sugerens overdel av smussbeholderen.. Trekk filterposens muffe forsiktig av innløpsrøret.. Lukk filterposens muffe med skyveren. 4. Kast filterposen i samsvar med lovens bestemmelser. 5. Legg en ny filterpose inn i den rengjorte beholderen som beskrevet i veiledningen (påtrykt filterposen). VIKTIG! Trykk filterposens muffe på innløpsrøret til anslag Tømming av smussbeholderen Kun etter oppsugning av ufarlig støv uten filterpose. Tømming etter oppsuging av væske: Ta av mellomringen, da full tetting kun er gitt ved suging. Etter tømming: Rengjør beholderens kant og tetningene i mellomringen og sugerens overdel før disse settes på igjen. Hvis tetningen eller sporet et skittent eller skadet, reduseres sugeytelsen. Før sugeslangen monteres igjen: Rengjør innløpsrøret og slangemuffen.. Ta sugerens overdel av smussbeholderen.. Løsne låseklemmene () og ta mellomringen () av beholderen.. Trekk spaken i håndtaket () oppover og tipp beholderen over på siden. 4. Tøm ut det oppsugde materialet. 5. Kast det oppsugde materialet i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. eller:. Åpne beholderlåsene (4). 4. Løft beholderen ut av understellet i håndtakene (5). 74

12 Tøm ut det oppsugde materialet. 6. Sett den tomme beholderen på understellet og lås låsene (4). 7. Kast det oppsugde materialet i samsvar med gjeldende lovbestemmelser Utskiftning av filterelementet 5 Ved arbeidene nedenfor skal det påsees at det ikke virvles opp mer støv enn nødvendig. Bruk P-åndedrettsvernmaske. 4. Åpne låseklemmene og ta sugerens overdel av smussbeholderen. Legg ned sugerens overdel med filterelementet opp.. Drei filter-støttekurven mot urviseren () og trekk den av ().. Trekk filterbeskyttelsesposen ) () over filterelementet. 4. Ta forsiktig ut filterelementet og lukk filterbeskyttelsesposen med en knute. 5. Rengjør filtertetningen (4), kontroller om den er skadet og skift den om nødvendig ut. 6. Sett i et nytt filterelement. 7. Kontroller flottørens (5) funksjonsdyktighet: Når filterstøttekurven vendes må flottøren bevege seg frem og tilbake uten vanskeligheter. 8. Sett på filterstøttekurven og fest den godt ved å dreie i urviserens retning. 9. Kast det brukte filterelementet i samsvar med lovens bestemmelser. Bruk aldri sugeren uten filter! 7..6 Utskiftning av motortilluft-filteret Ved arbeidene nedenfor skal det påsees at det ikke virvles opp mer støv enn nødvendig. Bruk P- åndedrettsvernmaske. 4. Løsne skruen.. Ta ut filterkassetten ().. Ta rammen () med filterfilten () av filterholderen (4). 4. Sett i ny filterfilt og fiksér den med rammen. 5. Sett på filterkassetten og skru inn skruen igjen. 6. Kast den brukte filterfilten på forskriftsmessig måte. 75

13 8 Avhjelping av forstyrrelser Forstyrrelse Årsak Avhjelping Motor går ikke > Tilkoplings-stikkontaktens sikring Slå på nettsikringen. utløst. > Overbelastningsvern aktivert. Slå av sugeren, la den avkjøle i ca. 5 minutter. Hvis sugeren ikke kan slås på igjen, ta kontakt med Nilfisk-Advance kundeservice. Motor går ikke ved automatisk drift Akustisk varselsignal (redusert sugeytelse) Ingen sugevirkning ved våtsuging Suger kopler ut ved våtsuging > Elektroverktøy defekt eller ikke tilkoplet riktig. > Elektroverktøyets effektopptak for lavt. > Sugekraftregulering innstilt til for lav sugeytelse. > Slangediameter stemmer ikke overens med bryterstilling. > Sugeslange/munnstykke tilstoppet. Kontroller elektroverktøyets funksjonsdyktighet hhv. stikk støpselet godt inn. Overhold minimum effektopptak på P >4 W. Innstill sugekraften som beskrevet i kapittel 4.. Sugekraftregulering. Tilpass bryterstillingen til slangediameteren. Rengjør sugeslangen/ munnstykket. > Filterpose full. Se kapittel 7.. Utskiftning av filterposen. > Filterelement skittent. Se kapittel 7..5 Utskiftning av filterelementet. > Beholder full (flottør stenger sugeåpning). Slå av apparatet. Tøm beholderen. > Beholder full. Slå av apparatet. Tøm beholderen. Spenningssvingninger > For høy impedans i spenningsforsyningen. Kople apparatet til en annen stikkontakt som ligger nærmere sikringsboksen. Spenningssvingninger over 7% forventes ikke hvis impedansen på leveringspunktet er.5 Ω. 76

14 9 Annet 9. Resirkulering av maskinen En utrangert maskin skal omgående gjøres ubrukelig.. Kople fra nettstøpselet og klipp over tilkoplingsledningen. Elektrisk utstyr skal ikke kastes som husholdningsavfall! I henhold til det europeiske direktivet /96/EC om utrangerte elektriske og elektroniske apparater må brukte elektriske apparater utsorteres og resirkuleres på miljøvennlig måte. Ved spørsmål ta kontakt med kommunen eller nærmeste forhandler. 9. Garanti For garantien gjelder våre generelle forretningsvilkår. Rett til endringer grunnet tekniske fremskritt forbeholdes. 9. Prøver og godkjennelser Sugerne er testet i henhold til IEC/EN inklusive vedlegg AA. Oppfyllelse av alle krav som stilles til apparater i støvklasse M er fastslått. Sugerne oppfyller Kontrollkrav for støveksplosjonsbeskyttelse i industrisugere og støvfjernere til bruk i sone -konstruksjonstype (BIA). I tillegg til dette oppfyller sugerne de krav som stilles i ATEX direktivet 94/9/EC for bruk i sone. Kontroller i henhold til de nasjonale ulykkesforebyggelsesforskrifter skal utføres regelmessig (i Tyskland skal slike kontroller utføres i samsvar med BGV A og DIN VDE 7 del og del med regelmessige mellomrom og etter en reparasjon eller endring). Minimum en gang årlig skal produsenten eller en instruert person utføre en støvteknisk kontroll, f.eks. med hensyn til skader på filteret, maskinens tetthet og kontrollinnretningenes funksjonsdyktighet. 77

15 9.4 Tekniske data IVB 7-M B EU GB V GB V Nettspenning V Nettfrekvens Hz 5 Nettsikring A 6 5 Effektopptak W Tilkoplingsverdi for apparatstikkontakt W Total tilkoplingsverdi W 6 75 Luft-volumstrøm (max.) l/min 6 Undertrykk (max.) Pa Måleflate-lydtrykknivå fra m avstand, EN 674- db(a) 64 Arbeidsstøy db(a) 59 Nettilkoplingsledning: Lengde m 7,5 Nettilkoplingsledning: Type H7RN- FG,5 H5RR- FG,5 H7BQ-FG,5 Beskyttelsesklasse I Beskyttelsestype IP X4 Radiostøydempingsgrad EN 554- Beholdervolum l 7 Bredde mm 58 Dybde mm 65 Høyde mm 97 Vekt kg 5 Sugeslange-ø mm Minimum luft-volumstrøm l/min Tilhørende undertrykk ved overgang sugeslange/verktøy Pa Tilbehør Betegnelse Bestillings-nr. Filterpose (5 stykker) 89 Avfallspose (5 stykker) 48 Filterelement 49 Motortilluft-filteret (5 stykker) 87 Filterbeskyttelsespose 8 ( stykker) Nilfisk-Alto-Foam- Stop (6 x l) EF-konformitetserklæring NILFISK-ADVANCE A/S Sognevej 5 DK-65 Brøndby Product: Model: Description: The design of this appliance complies with the following provisions: Applied harmonized standards: Applied national standards and technical specifications: Vacuum cleaner for wet and dry operation IVB 7-M B /-4 V~, 5/6 Hz, W, Dust class M, B ATEX Zone II D T 5 C IP 54 EC - Machine directive 6/4/EC EC - Directive EMC 4/8/EC EC - Explosive Atmosphere directive 94/9/EC ATEX EN ISO - (4), EN ISO - (4), EN 554- (6), EN 554- (), EN 6-- (6), EN 7- (7), EN 64- (4) EN (4) IEC (8) Anton Sørensen General Manager EAPC Technical Operations Brøndby,

16 Nilfisk-Advance A/S Sognevej 5 DK-65 Brøndby Denmark Tel.: Fax:

Din bruksanvisning NILFISK ATTIX 40-0M PC TYPE 22 http://no.yourpdfguides.com/dref/3470912

Din bruksanvisning NILFISK ATTIX 40-0M PC TYPE 22 http://no.yourpdfguides.com/dref/3470912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NILFISK ATTIX 40-0M PC TYPE 22. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NORSK - Driftsinstruks Viktige sikkerhetsinstrukser Før maskinen tas i bruk er det absolutt nødvendig å lese gjennom denne driftsinstruksen, som

Detaljer

IVB 5 WET-15 IVB 7 WET-45

IVB 5 WET-15 IVB 7 WET-45 auto VB 5 WT-15 Operating nstructions 107401547 A rinted in ungary VB 5 WT-15 nnhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser...84 arekilder...86 2 Beskrivelse...88 2.1 Betjeningselementer...88 3 ør idriftsettelse...89

Detaljer

IVB 3-H/5-H/7-H. Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks Bruksanvisning

IVB 3-H/5-H/7-H. Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks Bruksanvisning auto auto auto auto auto IVB -H/-H/7-H Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks Bruksanvisning Driftsvejledning Käyttöohje Navodilo

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

GD / UZ 930 Operating Instructions

GD / UZ 930 Operating Instructions GD / UZ 930 Operating Instructions 107402584 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Detaljer

IVB 963-2M ED XC IVB 965-2H/M SD XC

IVB 963-2M ED XC IVB 965-2H/M SD XC 7 2 ø ø 3 2 0 5 ø 6 ø 3 auto ø ø ø ø 3 auto IV 963-2M ED XC IV 965-2H/M SD XC Operating Instructions etriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks ruksanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK ATTIX 30 PC

Din bruksanvisning NILFISK ATTIX 30 PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL 2 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14

Detaljer

ATTIX ATTIX ED XC ATTIX SD XC. Operating Instructions. um_attix9-std_en_ auto

ATTIX ATTIX ED XC ATTIX SD XC. Operating Instructions. um_attix9-std_en_ auto auto TTIX 961-01 TTIX 963-21 ED X TTIX 965-21 SD X Operating Instructions um_attix9-std_en_2008-05-15 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 eskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 etjening / drift 5 ruksområder

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK ATTIX 791-2M B1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3603568

Din bruksanvisning NILFISK ATTIX 791-2M B1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3603568 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CTM 22 E SG CTM 33 E SG/CTM 33 LE SG CTM 44 E/CTM 44 LE CTM 55 E

CTM 22 E SG CTM 33 E SG/CTM 33 LE SG CTM 44 E/CTM 44 LE CTM 55 E CTM 22 E SG CTM 33 E SG/CTM 33 LE SG CTM 44 E/CTM 44 LE CTM 55 E Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 53-57 477102_003 1.11 1.12 1.10 M M 1.1 1.9 1.8 1.7 1.2 1.3 1.4 1.6 1.5 1.13 1.14 1 2.1 2.2 2.3

Detaljer

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 7 16 9 195 8 175 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaljer

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC Operating Instructions um_attix9-hm_en_2008-05-15 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

GD 911 Battery Operating Instructions

GD 911 Battery Operating Instructions GD 911 Battery Operating Instructions 107402566 A 02 English... 8 Deutsch... 12 Français... 16 Nederlands... 20 Italiano... 24 Norsk... 28 Svenska... 32 Dansk... 36 Suomi... 40 Español... 44 Português...

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

C INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

C INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 C INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano...

Detaljer

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions ATTIX 3, ATTIX 5, ATTIX 7 ATTIX 2 GALLON ATTIX 9 GALLON 30200673 C 3 9 auto ATTIX 3 0 3 4 5 8 6 ATTIX 5 7 9 4 auto 8 0 ATTIX 7 2 3 9 auto 4 3 8 5 4 5 6 4 5 Viktige sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Operating Instructions 107400338-2008-09-17 TTIX 30-50 H/M Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 Driftsinstruks

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 Driftsinstruks ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 Driftsinstruks 107401246 A Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF Bedienungsanleitung...3 Operating Instructions...14 Notice d'utilisation...25 Gebruiksaanwijzing...36 Istruzioni

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Driftsinstruks. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Driftsinstruks. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC Driftsinstruks Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening

Detaljer

C. & E. FEIN GmbH. Printed in Romania. Abbildungen unverbindlich.

C. & E. FEIN GmbH. Printed in Romania. Abbildungen unverbindlich. OBJ_DOKU-0000003708-002.fm Page 1 Thursday, February 27, 2014 7:57 AM Dustex 25L 9 20 27 Dustex 35L 9 20 28 Hammersdorf Quality Manager FEIN Service EN 60335, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 2011/65/EU,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat

Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat HEPA filter som tilbehør (kun IVT versjoner) Valgfri motorstørrelse og Bypass eller Throughflow system Enkelt kontrollpanel HEPA filter som tilbehør (IVT

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning. Veggmontert våt/tørr støvsuger Model No. VWM1218R FOR DIN SIKKERHET:

Bruksanvisning. Veggmontert våt/tørr støvsuger Model No. VWM1218R FOR DIN SIKKERHET: Våt/tørr støvsuger Bruksanvisning Veggmontert våt/tørr støvsuger Model No. VWM1218R FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå denne bruksanvisningen før bruk. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig behov. IPX4

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold 25.09.2012/RD/KMB Villavent sentralstøvsuger Modell V10 Montasje, bruk og vedlikehold 1 2 300 mm 610 mm 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bilder...2 Viktige sikkerhetsregler...3 Generell informasjon...4 Elektrisk

Detaljer

IVB 961-0L / 965-0L SD XC 107400434 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USE

IVB 961-0L / 965-0L SD XC 107400434 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USE auto 107400434 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINL INSTRUCTION) RUGSNVISNING ETRIESNLEITUNG MODE D EMPLOI IV 961-0L / 965-0L SD XC INSTRUCCIONES DE USE IV 9 L Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 eskrivelse

Detaljer

Universal-dimbryter REG 500 W Bruksanvisning

Universal-dimbryter REG 500 W Bruksanvisning Art. Nr.: 1034 00 Funksjon for kopling og dimming av forskjellige lyskilder. 230 V-glødelamper, høyspennings-halogenlamper Lavspennings-halogenlamper med Tronic-transformatorer Lavspennings-halogenlamper

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter NO Bruksanvisning Betjeningselement Dreievalgbryter 1 Oversikt betjeningselement 1 Driftsindikator/feilkodeindikator/serviceindikator 2 Dreieknapp (temperatur) 1 2 Om dette dokumentet 2.1 Dokumentets formål

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå AERO 21/26/31 Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå Push&Clean Nyt godt av et bedre arbeidsmiljø, som kommer av seg selv når du arbeider med kraftige og effektive maskiner Når du arbeider

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Sikkerhetsveiledninger Oppstillingsflaten Vaske-/tørkemaskinen er meget tung vær forsiktig når den løftes opp. Obs: Slanger som er frosne kan sprekke/brekke. Vaske-/tørkemaskinen må derfor ikke stilles

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Fugemunnstykker Side 3 og 4. Beholderstusser Side 5 og 6. Tilbehørsstusser og luftreguleringshåndtak Side 6 og 7. Adaptere og overganger Side 8 og 9

Fugemunnstykker Side 3 og 4. Beholderstusser Side 5 og 6. Tilbehørsstusser og luftreguleringshåndtak Side 6 og 7. Adaptere og overganger Side 8 og 9 Sugerør Side 2 Rørbørster/oval børste Side 3 Fugemunnstykker Side 3 og 4 Møbelmunnstykker og Rundbørster Side 5 Beholderstusser Side 5 og 6 Tilbehørsstusser og luftreguleringshåndtak Side 6 og 7 Slangeskjøter

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK A B C D E F 1 2 3 SIKKERHET Vennligst les denne instruksjonsmanulen grundig før du begynner å bruke dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Romtermostat elektronisk

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Romtermostat elektronisk NO Bruksanvisning Betjeningselement Romtermostat elektronisk 1 Oversikt betjeningselement 1 Driftsindikator 2 Innkoblingskontroll 3 Symbol kontinuerlig innkoblingsregulering 4 Bryter varmeregulering 5

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04 NO Bruksanvisning Betjeningselement Multi Control MC04 1 Oversikt betjeningselement 1 Symbol hurtig varmefunksjon 2 Symbol lufte 3 Dreieknapp (temperatur/vifte) 4 Driftsindikator/feilkode-indikator/ serviceindikator

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde Den perfekte løsningen for profesjonelle brukere som stadig flytter på seg ATTIX 30 tilhører den nye og kompakte

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer