Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5"

Transkript

1 Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & c

2 Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje... 51

3 Innhold ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet 7 Vedlikehold 8 Avhjelping av forstyrrelser 9 Annet Bruksområde Betjeningselementer Installasjon Temperaturforhold Avstandsforhold Montage Oppstilling av maskinen Tilkobling av høytrykksslange Tilkobling av vannslange Elektrisk tilkobling Tilkopling av sprøyterøret til sprøytepistolen Innkobling av maskinen Innkobling av maskinen ved tilkobling til vannledning Innkobling av maskinen ved tilkobling til åpne beholdere (sugedrift) Bruk av rengjøringsmidler Generelle informasjoner Oppmykning Påføring av rengjøringsmiddel og skum Temperatur Mekaniske virkemidler God vanneffekt og høyt trykk Typiske anvendelser Landbruk Kjøretøyer Bygg og industri Utkobling av maskinen Frakobling av forsyningsledninger Vedlikeholdsskjema Vedlikeholdsarbeide Rengjøring av vannfilter Kontroll av oljenivå Oljeskift Resirkulering av maskinen Garanti Tekniske data EF-konformitetserklæring

4 1 Viktige sikkerhetsinstrukser Kjennetegning av informasjon Før maskinen tas i bruk er det absolutt nødvendig å lese gjennom denne driftsinstruksen, som skal oppbevares på et lett tilgjengelig sted. Dette symbolet kjennetegner sikkerhetsinstrukser som ved ignorering kan utgjøre en fare for maskinen og dens funksjonsdyktighet. Dette symbolet kjennetegner sikkerhetsinstrukser som ved ignorering kan utgjøre en fare for mennesker. Dette symbolet kjennetegner tips eller informasjon som letter arbeidet og bidrar til sikker drift. For Deres egen sikkerhet Høytrykksvaskeren må kun benyttes av personer som har blitt instruert om håndteringen og som har fått uttrykkelig beskjed om å betjene apparatet. Til tross for den enkle håndteringen er apparatet ikke egnet for barn. Generell informasjon Drift av høytrykksvaskeren skal skje i samsvar med gjeldende nasjonale bestemmelser. Ved siden av driftsinstruksen og vedkommende brukerlands gjeldende bindende forskrifter for forebyggelse av ulykker, skal også de anerkjente fagreglene for sikkerhetsmessig og faglig riktig utførelse av arbeider følges. Enhver arbeidsmåte hvor sikkerheten ikke er garantert, må unngås. Før apparatet tas i bruk Hvis maskinen ble levert uten støpsel, kan en elektriker utstyre den med en egnet kontakt med jordingskontakt. Før igangkjøring, kontroller at høytrykksvaskeren er i forskriftsmessig stand. Tilkoplingsledningen skal regelmessig kontrolleres med hensyn til skader og eldning. Høytrykksvaskeren må kun benyttes hvis nettilkoplingsledningen er i feilfri stand (fare for elektrisk støt ved skader!) Kontroller høytrykksvaskerens merkespenning før den tilkoples nettet. Pass på at spenningen angitt på typeskiltet stemmer overens med den lokale nettspenningen. Koble høytrykksvaskerens strømforsyning til en installasjon med jordfeilbryter. Denne bryter strømforsyningen hvis krypstrøm til jord overskrider 30 ma i 30 ms, eller den har en kontrollstrømkrets for jording. Vær oppmerksom på gjeldende lovbestemmelser og lokale forskrifter. Foreta visuell kontroll av høytrykksvaskerens viktigste komponenter før hver igangkjøring. FORSIKTIG! Misbruk av høytrykksstrålen medfører fare. Strålen må aldri rettes mot personer, dyr, strømførende anlegg eller mot maskinen selv. Benytt verneklær og beskyttelsesbriller. Strålen må ikke rettes mot en selv eller andre personer for å rengjøre klær eller sko. Fare for personskader! Ved drift av maskinen oppstår det tilbakeslagskrefter i sprøyteinnretningen og ved vinklet dusjerør også et dreie moment. Av denne grunn må sprøyteinnretningen holdes godt fast med begge hender. Maskinen må ikke benyttes hvis det oppholder seg personer 20

5 uten verneklær på arbeidsflaten. Gjenstanden som skal rengjøres skal kontrolleres med hensyn til om det ved rengjøring kan frigis farlige stoffer fra den som slippes ut i miljøet, f.eks. asbest, olje. Benytt ikke rundstrålen til rengjøring av ømfintlige deler av gummi, stoff e.l. For å unngå skader, påse at avstanden mellom høytrykksdysen og overflaten som skal rengjøres er tilstrekkelig. Høytrykksslangen må ikke benyttes som trekktau! OBS! Spesifiseringen av høytrykksslangen (maksimalt tillatt arbeidstrykk og -temperatur) er påtrykt høytrykksslangen. Maskinen må ikke benyttes videre hvis tilkoplingsledningen eller høytrykksslangen er skadet. Påse at luftsirkulasjonen er tilstrekkelig. Maskinen må ikke tildekkes eller benyttes i utilstrekkelig ventilerte rom! Apparatet skal lagres frostfritt! Maskinen må aldri tas i bruk uten vann. Selv vannmangel i kort tid medfører store skader på pumpemansjettene. Drift FORSIKTIG! Fare ved bruk av uegnede forlengelseskabler. For å unngå brannfare på grunn av overoppheting, rull kablene alltid helt av tromlene. Hvis det brukes en skjøteledning må støpsler og koplinger være vanntette. Ved bruk av forlengelsesledning må ledningens minimumstverrsnitt overholdes: Kabellengde Tverrsnitt m <16 A <25 A opp til 20 m ø1.5mm² ø2.5mm² 20 til 50 m ø2.5mm² ø4.0mm² Pass på at tilkoplingsledningen ikke skades (f.eks. ved å bli kjørt over, klemt sammen, strukket). Tilkoplingsledningen må kun trekkes ut direkte ved hjelp av støpselet (ikke ved å dra og slite i ledningen). Elektrisk system FORSIKTIG! Elektriske apparater må aldri sprøytes med vann: Fare for personskader, fare for kortslutning. Apparatet må kun koples til en forskriftsmessig installasjon. Innkoblinger medfører kort tids spenningsfall. Ved nettimpedanser (husholdningstilkoblinger) under 0,15 får man som regel ingen forstyrrelser. I tvilstilfeller, ta kontakt med din lokale strøm leverandør. Vedlikehold og reparasion OBS! Skru alltid av strømforsyningen til maskinen før du setter i gang med rengjøring og vedlikeholdsarbeid. Det må kun utføres vedlikeholdsarbeider som er beskrevet i driftsinstruksen. Benytt kun original-reservedeler. Det må ikke utføres tekniske forandringer av høytrykksvaskeren. Hvis nettilkoplingsledningen er skadet, må den skiftes ut av service eller av en elektriker før maskinen tas i bruk igjen, slik at en potensiell faresituasjon forebygges. Nettilkoplingsledningen må kun skiftes ut mot den type ledning som er oppført i bruksanvisningen. Ved mer omfattende vedlikeholds- og reparasjons-arbeider ber vi Dem ta kontakt med kundeservice eller et autorisert spesialverksted! Kontroll Høytrykksvaskeren svarer til de tyske retningslinjene for væskestråleinnretninger (Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler). Høytrykksvaskerens driftssikkerhet skal kontrolleres av sakkyndige ved behov, men likevel etter maks. 12 måneder, og da i henhold til de tyske forskriftene for forebygging av ulykker (Unfallverhütungsvorschrift (UVV)) for arbeide med væskestråleeinnretninger (Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern (BGV D15)). Elektriske apparaters jordledermotstand, isolasjons-motstand og lekkstrøm skal måles etter enhver forandring eller reparasjon. Dessuten må det foretas en visuell kontroll av tilkoplingsledningen og det må utføres spennings- og strøm-måling og en funksjonsprøve. Som sakkyndige står våre service-teknikere gjerne til disposisjon. De fullstendige UVV Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern kan bestilles hos Carl Heymanns- Verlag KG, Luxemburger Straße 449, Köln eller hos vedkommende yrkeskontroll. Sikkerhetsinnretning 21

6 Utillatt høyt trykk ledes ved aktivering av sikkerhetsinnretningen via en omløpsledning og uten resttrykk tilbake til pumpens sugeledning. Sikkerhetsinnretningen innstilles og plomberes i fabrikken og må ikke justeres. 2 Beskrivelse 2.1 Bruksområde Apparatet må kun brukes som beskrevet i denne driftsinstruksen. Ved ikke tilsiktet bruk kan apparatet eller overflaten som rengjøres skades eller det kan oppstå alvorlige personskader. 2.2 Betjeningselementer Se illustrationen bak i manualen. 1 Elektrisk tilkoblingsledning 2 Sprøytepistol 3 Høytrykksslange 4 Sprøyterør 5 Vanntilkobling og vaninnløpsfilter 6 Tilkobling for høytrykksslange 7 Hovedbryter 8 Veggbeslag 22

7 3 Før idriftsettelse ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER Installasjon Temperaturforhold Maskinen skal installeres i et frostfritt rom. Dette gjelder både pumpe og røranlegg med tappesteder. Ved utendørs tappesteder skal det være mulighet for å avsperre og tømme den del av rørstrengen som er utsatt for frost. Den maksimale temperaturen maskinen skal utsettes for er 40 C Avstandsforhold Av hensyn til maskinens kjølesystem og tilgjengelighet for service, skal det være fri veggplass på begge sider av maskinen. På venstre side min. 150 mm og på høyre side min. 400 mm. Den anbefalte monteringshøyde for maskinen er maks mm og min mm for maskinens overkant. 3.2 Montage 1. Hold veggbeslaget opp mot muren og merk av posisjonen for hullene. 2. Bor fire huller i en størrelse som passer til de pluggene som skal brukes. Monter pluggene og skruene. MERK: Maskinen veier ca kg. Velg plugger og skruer som egner seg for formålet. 23

8 Nilfisk ALTO ALPHA BOOSTER 3. Plasser maskinen på gummiføttene på beslaget og fest den ved hjelp av de skivene og mutrene som følger med. 4. Heng opp maskinen/beslaget med de fire skruene og trekk til. 3.3 Oppstilling 1. Før første gangs idriftsettelse skal maskinen kontrolleres grundig m.h.t. skader og mangler. 2. Ved skader, ta umiddelbart kontakt med din forhandler. 3. Kontroller at oljenivået står FORSIKTIG! Løft aldri opp maskinen alene (vekt = kg). Sørg alltid for å få hjelp av en annen person. mellom markeringene min. og maks., etterfyll om nødvendig (for oljetyper, se kapittel 9.3). 3.4 Tilkobling av høytrykksslange 1. Koble høytrykksslangen med hurtigkobling til maskinens høytrykkstilkobling. 3.5 Tilkobling av vannslange Maskinen må ikke koples direkte til det offentlige drikkevannsnettet. Følg vannverkets forskrifter for å hindre vannet i å renne tilbake i forsyningsledningen. Følgende tilkopling er imidlertid tillatt: i kort tid til enrøravbryter med bevegelig del ved fritt utløp vanntank (leveres med denne maskinen) Se separat veiledning for montering av vanntanken. For vannmengde og vanntrykk, se kapittel 9.3, Tekniske data. Monter et vannfilter i vanntilførselen dersom vannkvaliteten er dårlig (sand e.l.). 1. Skyll vannslangen med vann like før den kobles til maskinen for å unngå at sand eller andre smusspartikler trenger inn i maskinen. 2. Koble vannslangen med hurtigkobling til vanntilkoblingen. 3. Åpne vannkranen. 24

9 3.6 Elektrisk tilkobling FORSIKTIG! Koble maskinen kun til en elektrisk installasjon som er i forskriftsmessig stand. 1. Vær oppmerksom på sikkerhetsinformasjonen i kapittel Monter apparatkabelen til et fast uttak eller monter et passende støpsel og koble det til en kontakt med korrekt ampereforbruk. 4 Betjening / drift 4.1 Tilkopling av sprøyterøret til sprøytepistolen MERKNAD! Rengjør alltid nippelen for eventuelle smusspartikler før sprøyterøret forbindes med sprøytepistolen. 1. Trekk det blå hurtigkoplingshåndtaket (A) på sprøytepistolen bak. 2. Stikk nippelen på sprøyterøret (B) inn i hurtigkoplingen og slip denne frem (C). 3. Trekk sprøyterøret (eller annet tilbehør) fremover for å kontrollere at det er fast forbundet med sprøytepistolen. 4.2 Innkobling av maskinen Innkobling av maskinen ved tilkobling til vannledning MERKNAD! For å lufte systemet, aktiver sprøytepistolen gjentatte ganger med korte mellomrom. 1. Sett hovedbryteren i stilling I. 2. Lås opp og aktiver sprøytepistolen. 3. Aktiver sikringsbolten også ved kortere arbeidspauser. Etter at sprøytepistolen er slått av, kobler maskinen automatisk ut 1). Ved å aktivere sprøytepistolen settes maskinen i drift igjen Innkobling av maskinen ved tilkobling til åpne beholdere (sugedrift) 1. Fyll sugesettet 2) med vann før tilkobling til maskinen. 2. Sett hovedbryteren i stilling I. 3. Lås opp og aktiver sprøytepistolen. Maks. innsugningshøyde = 1 m. 1) Det er bygget inn en forsinkelse på 20 sek. 25 2) Tilbehør

10 4.3 Bruk av rengjøringsmidler Kun i lavtrykksdrift kan rengjøringsmidler suges inn via injektoren, som er montert som standard: MERK! Rengjøringsmidler må aldri få tørke. Dette kan føre til skader på overflaten som rengjøres! 1. Fortynn rengjøringsmiddelet i henhold til produsentens anvisninger. For påfyllingsmengde, se kapittel 9.3 Tekniske data. 2. Tornado-lanse 1) : Still inn trykkreguleringen på sprøyterøret til minimalt trykk (-), eller, for FlexoPower ) -lanse: Drei hylsen til FlexoPower 2000 lansen til anslag i retning CHEM. 3. Still inn ønsket mengde rengjøringsmiddel ved å dreie på doseringsventilen. 4. Sett hovedbryteren i stilling I. 5. Aktiver sprøytepistolen. 1) Opsjon / modellvarianter 26

11 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 5.1 Generelle informasjoner Effektiv høytrykksrengjøring kan man oppnå ved å følge noen få instrukser, kombinert med Deres egne erfaringer på det spesielle bruksområdet. Tilbehør og rengjøringsmidler kan bedre rengjørings-effekten, forutsatt at de brukes på riktig måte. Her finner De noen grunnleggende informasjoner Oppmykning Harde eller tykke lag med smuss kan løsnes eller mykes opp hvis rengjøringsløsningen får virke i en tid. Dette er en ideell metode, spesielt innen landbruket - f.eks. for rengjøring i grisefjøs. Den beste virkningen oppnås ved bruk av skumrengjøringsmidler og alkaliske rengjøringsmidler. Sprøyt inn flaten med rengjørings - middelløsning og la den virke i 30 minutter. Deretter går rengjøringen av flaten med høytrykksstrålen betydelig raskere Påføring av rengjøringsmiddel og skum Rengjøringsmiddel og skum skal sprøytes på den tørre flaten, slik at rengjørings-middelet kommer i direkte kontakt med smusset, uten ytterligere fortynning. På vertikale flater skal det jobbes nedenfra og oppover, slik at det ikke dannes striper når rengjøringsmiddelløsningen renner nedover. La rengjørings-middelet virke i noen minutter før flaten rengjøres ved hjelp av høytrykksstrålen. Ikke la rengjøringsmiddelet tørke på flaten Temperatur Rengjøringsvirkningen blir bedre ved høyere temperaturer. Spesielt fett og olje er enklere og raskere å fjerne hvis temperaturen er høy. Proteiner er enklest å fjerne ved en temperatur på rundt 60 C, olje og fett ved en temperatur på 70 til 90 C Mekaniske virkemidler For å løse opp tykke smusslag er det i tillegg nødvendig med meka-niske virkemidler. Spesielle sprøyterør og (roterende) vaskebørster gir den beste effekten ved fjerning av smusslag God vanneffekt og høyt trykk Høyt trykk er ikke alltid den beste løsningen og for høyt trykk kan til og med skade overflatene som skal rengjøres. Rengjørings - virkning en er i like stor grad avhengig av vanneffekten. Et trykk på 100 bar (i kombinasjon med varmt vann) er tilstrekkelig ved rengjøring av kjøretøyer. En høyere vanneffekt gjør det mulig å spyle løs og bevege løsnet smuss. 27

12 5.2 Typiske anvendelser Landbruk Anvendelse Tilbehør Metode Fjøs Grisebinge Rengjøring av vegger, gulv, innred-ning Desinfeksjon Skuminjektor Skumrør Powerspeed/Floor Cleaner Rengjøringsmiddel Universal Alkafoam Desinfeksjon DES Oppmykning - Påfør skum på alle flater (nedenfra og oppover) og la skummet virke i 30 minutter. 2. Fjern smusset med høytrykk og ev. tilsvarende tilbehør. På vertikale flater skal det arbeides nedenfra og oppover. 3. For å bevege store mengder smuss skal det brukes størst mulig vanngjennomstrømning. 4. For å tilfredsstille kravene til hygiene skal det kun brukes anbefalte desinfeksjonsmidler. Desinfeksjonsmiddelet må kun påføres etter at alt smuss er fjernet. Maskinpark Traktor, plog etc. Standardstrålerør Rengjøringsmiddelinjektor Powerspeed-rør Bøyd rør og understellsvasker Børster 1. Påfør rengjøringsmiddel på overflaten for å løsne smusset. Arbeid nedenfra og oppover. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Arbeid nedenfra og oppover. Bruk egnet tilbehør for å komme til på vanskelig tilgjengelige steder. 3. Rengjør ømfintlige deler som motor og gummi med lavere trykk, slik at det ikke oppstår skader Kjøretøyer Anvendelse Tilbehør Metode Kjøretøyers overflater Standardstrålerør Rengjøringsmiddelinj. Bøyd rør og understellsvasker Børster Rengjøringsmiddel Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop 1. Påfør rengjøringsmiddel på overflaten for å løsne smusset. Arbeid nedenfra og oppover. For å fjerne insektrester skal det først sprayes med f.eks. Allosil, deretter spyles med lavtrykk og hele kjøretøyet rengjøres med rengjøringsmiddel. La rengjøringsmiddelet virke i ca. 5 minutter. Metallflater skal rengjøres med RimTop. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Arbeid nedenfra og oppover. Bruk egnet tilbehør for å komme til på vanskelig tilgjengelige steder. Bruk børster. Korte sprøyterør er velegnet for rengjøring av motor og hjulkasse. Bruk bøyde sprøyterør eller understellsvasker. 3. Rengjør ømfintlige deler som motor og gummi med lavere trykk, slik at det ikke oppstår skader. 4. Påfør flytende voks ved hjelp av høytrykksvaskeren, da dette har en smussavvisende virkning. 28

13 5.2.3 Bygg og industri Anvendelse Tilbehør Metode Overflater Metallgjenstander Skuminjektor Standardrør Bøyd rør Tankrengjøringshode Rustede, skadede overflater før behandling Rengjøringsmiddel Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Desinfeksjon DES 3000 Våtstråleinnretning 1. Påfør et tykt skumlag på den tørre overflaten. På vertikale flater skal det jobbes nedenfra og oppover. La skummet virke i ca. 30 minutter, slik at effekten er best mulig. 2. Spyl med høytrykksstrålen. Bruk tilsvarende tilbehør. Bruk høyt trykk for å løsne smuss. Bruk lavt trykk og høy vannmengde for å transportere bort smusset. 3. Desinfeksjonsmiddelet må først påføres etter at alt smuss er fjernet. Sterkt smuss, f.eks. på slakterier, kan transporteres bort ved hjelp av en høy vannmengde. Tankrengjøringshoder brukes til rengjøring av fat, kar, blandebeholdere osv. Tankrengjøringshoder drives elektrisk eller hydraulisk og muliggjør en automatisk rengjøring uten at man må holde øye med rengjøringen hele tiden. 1. Forbind våtstråleinnretningen med høytrykksvaskeren og stikk sugeslangen ned i sandbeholderen. 2. Bruk vernebriller og -klær mens arbeidene utføres. 3. Ved hjelp av sand/vann-blandingen kan rust og lakk fjernes. 4. Etter sandblåsingen skal overflatene forsegles mot rust (metall) eller råte (tre). Dette er kun nogle få eksempler på anvendelse. Hver enkelt rengøringsopgave er unik. Kontakt Deres Nilfisk-ALTO-forhandler for at få den bedste løsning til netop Deres rengøringsopgave. 29

14 6 Etter arbeidet 6.1 Utkobling av maskinen 1. Slå av hovedbryteren, bryteren i stilling " 0 ". 2. Steng vannkranen. 3. Aktiver sprøytepistolen til maskinen er trykkløs. 4. Aktiver sikringsbolten på sprøytepistolen. 6.2 Frakobling av forsyningsledninger 1. Skru av strømforsyningen. 2. Steng av alle tappesteder og/eller demonter slangene. 7 Vedlikehold 7.1 Vedlikeholdsskjema 7.2 Vedlikeholdsarbeide Ukentlig 50 timer etter første gangs idriftsettelse For hver 6. måned eller for hver 400. driftstime Ved behov Rengjøring av vannfilter Kontroll av oljenivå Skifte av olje Rengjøring av vannfilter På vanninnløpet er det montert et vannfilter som skal forhindre at større smusspartikler trenger inn i pumpen. 1. Skru av hurtigkoblingen. 2. Demonter og skyll rent filteret. Skift alltid ut skadde filtre. 30

15 7.2.2 Kontroll av oljenivå 1. Kontroller at oljenivået står mellom markeringene min. og maks., etterfyll om nødvendig (for oljetype, se kapittel 9.3) Oljeskift 1. Åpne oljetappeskruen på pumpehuset, tapp ut oljen i en egnet beholder og deponér den på forskriftsmessig måte. FORSIKTIG! Ved bruk av maskinen i næringsmiddelindustrien skal det benyttes en spesiell pumpeolje. Ta kontakt med din forhandler for nærmere informasjon. 2. Skru inn oljetappeskruen. 3. Fyll på ny olje, kontrollér oljenivået og lukk oljefyllpluggen. Oljetype og oljemengde er oppført i kapittel

16 8 Utbedring av feil Feil Årsak Utbedring Trykkfall > Luft i systemet Avluft systemt ved å aktivere sprøytepistolen flere ganger med korte mellomrom, sett ev. maskinen i drift i kort tid uten tilkoplet høytrykks-slange > Høytrykksdyse tilstoppet/slitt Rengjør/skift ut høytrykksdysen Trykkvariasjoner > Pumpe suger inn luft (kun mulig ved sugedrift) Motoren starter ikke ved innkopling Motoren brummer ved innkopling uten å starte Kontroller sugesettets lufttetthet > Vannmangel Åpne vannkranen > Vanninnløpsslange for lang hhv. for lite tverrsnitt Bruk foreskrevet vanninnløpsslange > Injektor åpen Lukk injektor > Rengjøringsmiddelbeholder er tom > Vannmangel grunnet tilstoppet vannfilter > Vannmangel grunnet ignorering av max. tillatt innsugingshøyde > Stikkontakten / strømmen ikke korrekt tilkonet, d.v.s. det er ingen spenning Fyll rengjøringsmiddel i beholderen Rengjør vannfilteret i vanntilkoplingen (bruk aldri maskinen uten vannfilter!) Se Idriftsettelse Kontroller støpsel, ledning og hovedbryter og la om nødvendig en elektriker skifte ut delen > Nettsikring utkoplet Slå på/skift ut nettsikringen > Nettspenning for lav eller fasesvikt > Feil tverrsnitt eller lengde på forlengelseskabelen Motoren kopler ut > Overlastvern utløst grunnet overoppheting eller overbelastning av motoren La en fagmann kontrollere den elektriske tilkoplingen > Pumpe blokkert Ta kontakt med kundeservice Bruk riktig kabeltverrsnitt hhv. lengde La en fagmann kontrollere overensstemmelse mellom forsyningsspenning og apparatspenning. Utkopling og avkjøling i minst 3 minutter > Høytrykksdyse skitten Skift ut høytrykksdysen Skulle det forekomme andre driftsforstyrrelser enn de her omtalte, bes du kontakte nærmeste Nilfisk- ALTO - service avdeling. 32

17 9 Annet ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER Resirkulering av maskinen Et utrangert apparat skal omgående gjøres ubrukelig. 1. Kople fra nettstøpselet og klipp over tilkoplingsledningen. Apparatet inneholder verdifulle stoffer som skal resirkuleres. Sørg derfor for at apparatet resirkuleres på forskriftsmessig måte. Ved spørsmål ta kontakt med kommunen eller nærmeste forhandler. 9.2 Garanti For garantien gjelder våre generelle forretningsvilkår. Rett til endringer grunnet tekniske fremskritt forbeholdes. 9.3 Tekniske data ALPHA BOOSTER 3-26 ALPHA BOOSTER 3-41 ALPHA BOOSTER 3-41 ALPHA BOOSTER 5-27 ALPHA BOOSTER 5-49 ALPHA BOOSTER 5-49 Spenning V Sikring A Elektrisk tilkoblingsverdi kw 3,3 5,2 5,2 3,3 6,9 6,9 Arbeidstrykk bar Volumstrøm (maks.) l/h Volumstrøm Q IEC l/h Maks. innløpstemperatur C Maks. vanntilførselstrykk bar Dimensjoner l x b x h mm 560 x 350 x x 643 x 365 Maskinvekt kg Lydtrykknivå fra 1 m avstand EN db(a) 73,5 73,5 73,5 70,8 70,8 70,8 Lydeffektnivå Lwa Vibronsnivå på sprøytepistolen m/s² 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Rekylkraft N Oljepåfyllingsmengde høytrykkspumpe l 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Oljetype SAE 15 W 40 Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer. 33

18 9.4 EF-konformitetserklæring EF konformitetserklæring Produkt: Høytrykksvasker Type: ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5 Beskrivelse: Enheten er designet i overensstemmelse med følgende aktuelle bestemmelser: Standarder som kommer til anvendelse: Nasjinale standarder og tekniske spesifikasjoner som kommer til anvendelse: Navnet til den som er ansvarlig for å sette sammen den teknisk filen: Identitet og underskrift til personen som har fullmakt til å sette opp erklæringen på vegne av produsenten: 400 V 3~, 50 Hz V 1~, 50 Hz - IP X5 EUs maskindirektiv EUs lavspenningsdirektiv EUs EMC-direktiv 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC EN ISO (2003), EN ISO (2003), EN (2007), EN (2006), EN (2001), EN (2006) DS EN (2004) Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Sted og dato for deklarasjonen: Hadsund, 1 august

19 Nilfisk ALTO ALPHA BOOSTER

20 HEAD QUARTER DENMARK Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) sk-advance.com SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfi sk-advance srl. Herrera 1855, 6 fl oor, Of. A-604 ZC 1293 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina sk-alto.com AUSTRALIA Nilfi sk-alto Unit 1, 13 Bessemer Street Blacktown NSW 2148 Australia sk-alto.com.au AUSTRIA Nilfi sk-alto Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance GmbH Metzgerstraße 68 A-5101 Bergheim/Salzburg sk-alto.at BELGIUM Nilfi sk-advance NV/SA Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Brussel sk.be CHILE Nilfi sk-advance S.A. San Alfonso 1462, Santiago sk.com CHINA Nilfi sk-advance Cleaning Equipment (Shanghai) Co Ltd. No. 4189, Yindu Road Xinzhuang Industrial Park Shanghai sk.cn CZECH REPUBLIC Nilfi sk-advance s.r.o. Do Certous 1 VGP Park Horní Pocernice, Budova H2 CZ Praha 9 sk.cz DENMARK Nilfi sk-alto Danmark Industrivej 1 Hadsund, DK sk-alto.dk FINLAND Nilfi sk-advance OY Ab Koskelontie 23E Espoo, FI sk.fi FRANCE Nilfi sk-advance SAS Division ALTO BP Courtaboeuf Cedex GERMANY Nilfi sk-alto Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG Guido-Oberdorfer-Straße Bellenberg sk-alto.de GREECE Nilfi sk-advance A.E. 8, Thoukididou Str. Argiroupoli,Athens, GR sk.gr HOLLAND Nilfi sk-advance B.V. Versterkerstraat AN ALMERE HONG KONG Nilfi sk-advance Ltd HK Worsted Mills Ind l Bldg Wo Tong Tsui St. Hong Kong, Kwai Chung, N.T. HUNGARY Nilfi sk-advance Kereskedelmi Kft. H-2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy II. Rákóczi Ferenc út 10. INDIA Nilfi sk-advance India Limited Pramukh Plaza, B Wing, 4th fl oor, Unit No. 403 Cardinal Gracious Road, Chakala Andheri (East), Mumbai IRELAND Nilfi sk-advance 1 Stokes Place St. Stephen s Green Dublin 2, Ireland ITALY Nilfi sk-advance S.p.A. Strada Comunale Della Braglia, 18 Guardamiglio, Lombardia, I JAPAN Nilfi sk-advance Inc Kita-Shinyokohama Kouhoku-Ku Yokohama KOREA NIlfi sk-advance Korea 471-4, Kumwon B/D 2F, Gunja-Dong, Gwangjin-Gu, Seoul MALAYSIA Nilfi sk-advance Sdn Bhd SD 33, Jalan KIP 10 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Malaysia MEXICO Nilfi sk Advance de Mexico S. de R.L. de C.V. Agustin M. Chavez 1, PB-004 Col. Centro Ciudad Santa Fe C.P México, D.F. NEW ZEALAND Nilfi sk-advance NZ Ltd Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose Auckland NZ NORWAY Nilfi sk-advance AS Bjørnerudvejen 24 Oslo, N POLAND Nilfi sk-advance Sp. z.o.o ul. 3-go Maja 8, Bud. B4 Pruszków, PL PORTUGAL Nilfi sk-advance, Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1o A Sintra, P sk.pt RUSSIA Nilfi sk-advance LLC Vyatskaya str. 27, bld. 7, 1st fl oor Moscow, sk.ru SOUTH AFRICA WAP South Africa (Pty) Ltd 12 Newton Street 1620 Spartan, Kempton Park SINGAPORE Nilfi sk-advance Pte Ltd 22 Tuas Avenue 2 Singapore sk.com SPAIN Nilfi sk-advance, S.A. Torre D Ara Passeig del Rengle, 5 Plta.10ª Mataró, E sk.es SWEDEN Nilfi sk-alto Aminogatan 18 Mölndal, S sk-alto.se SWITZERLAND NA Sondergger AG Nilfi sk-alto Generalvertretung Mühlestrasse 10 CH-9100 Herisau sk-alto.ch TAIWAN Nilfi sk-advance Ltd. Taiwan Branch (H.K.) No. 5, Wan Fang Road, Taipei sk-advance.com.tw THAILAND Nilfi sk-advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Jomphol, Jatuchak Bangkok sk.com TURKEY Nilfi sk-advance A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7 Ümraniye, Istanbul sk.com.tr UNITED KINGDOM Nilfi sk-alto Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria GB-CA11 9BQ sk-alto.co.uk UNITED ARAB EMIRATES Nilfi sk-advance Middle East Branch SAIF-Zone, P. O. Box Sharjah sk.com USA Nilfi sk-advance st Ave. North Plymouth MN sk-alto.us VIETNAM Nilfi sk-advance Co., Ltd. No.51 Doc Ngu Str. Lieu Giai Ward Ba Dinh Dist. Hanoi sk.com

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Operating Instructions 107400338-2008-09-17 TTIX 30-50 H/M Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift

Detaljer

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri ApS Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N S FIN Instruktionsbog...

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. Master S 400, 500 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual de

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer