Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 NAV HARSTAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 NAV HARSTAD"

Transkript

1 side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD

2 side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL Enhetspresentasjon Informasjon om enheten og tjenester Rammebetingelser og utfordringer MÅLEKART Felles målekart for alle enheter Målekart for enheten HANDLINGSDEL TJENESTEBESKRIVELSER MED SERVICEERKLÆRING OPPLÆRINGSPLAN ANDRE FORHOLD... 9

3 side 3 1. Visjon og hovedmål 2. Enhetspresentasjon, ressurs og nøkkeltall 2.1 Enhetspresentasjon Enhetsleder: Kari Eltvik Hanssen, -leder Stedfortreder: Else Marie Stenhaug, avdelingsleder Avdelingsledere Lill Cathrine Ekra Eli Sollied Telefon: kontaktsenter Mobiltelefon: Kari Eltvik Hanssen, Else Marie Stenhaug, Lill Cathrine Ekra, Eli Sollied, Telefax: Saksbehandlere: Nettadresse: Postadresse: Postmottak, 9479 HARSTAD Besøksadresse: Hvedingsgt 1, Harstad Åpningstid: Navn på tjenester: Harstad Særlover som regulerer tjenestene: Forskrifter: Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (-loven) Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i ) Lov om introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Lov om folketrygd (folketrygdloven) Forskrift om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Informasjon om enheten og tjenester Se tjenestebeskrivelse 2.2 Rammebetingelser og utfordringer Målet for er å bidra til at flere kommer i arbeid. Arbeid gir det enkelte menneske økonomisk selvstendighet og handlingsrom, og er den viktigste arenaen for inkludering og bedring av levekårene for de som er vanskeligst stilt. Til grunn for alt arbeid i ligger virksomhetsstrategien, hvor innsatsområdene er arbeid først, pålitelig forvaltning, aktive brukere, kunnskapsrik samfunnsaktør og løsningsdyktig organisasjon. De nasjonale målene og hovedprioriteringene for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen er å gi alle mulighet til å komme i arbeid, gi alle barn og unge mulighet til å delta og utvikle seg, og bedre levekårene for de vanskeligst stilte (Handlingsplan for fattigdom). Harstad jobber for å nå de nasjonale målene. En utfordring er en økende andel brukere som har det vanskelig, som sliter med helseproblemer og/eller rusproblemer, ungdom som dropper ut av skolen, og barnerike familier med innvandrerbakgrunn med komplekse problemer. Vi opplever en kapasitetsutfordring når det gjelder oppfølging av de store brukergruppene som har sammensatte problemer. Det er mange mennesker

4 side 4 som strever med styring av egen økonomi og mange som mottar statlige ytelser har behov for supplerende sosialhjelp. De siste årene har vi hatt en økning i antallet som har hatt behov for hjelp til å disponere økonomien gjennom frivillig eller tvungen forvaltning. I 2014 fikk Harstad tilskuddsmidler for boligsosialt arbeid fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, via Fylkesmannen, til prosjektet «Ung og i etableringsfasen hjelp meg». Målgruppen er ungdom mellom 18 og 26 år. Dette er et prosjekt som vi håper skal bidra til at flere av ungdommen som strever får en bedre livssituasjon ved at de bedre mestrer de utfordringene som gjør det vanskelig å finne og/eller bevare en bolig. Prosjektleder startet 5. januar Det jobbes aktivt for at færrest mulig brukere får passiv sosialhjelp. Kommunen har for 2015 satt av ekstra midler som vil bli brukt til og etablere et tilbud/tiltak hvor vi kan henvise personer som søker om økonomisk sosialhjelp, og hvor de kan få bistand til å komme i jobb, aktivitet eller utdanning. Målsettingen er både å bedre deltakernes livskvalitet og få ned utgiftene på økonomisk sosialhjelp. Det er i tillegg søkt tilskuddsmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, via Fylkesmannen, for etablering av et lavterskel- /sysselsettingstilbud. Ungdom, langtidsledig og minoritetsspråklige er prioriterte grupper i mål og disponeringsbrev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det jobbes også aktivt for å etablere godt samarbeid med arbeidslivet i regionen, for lettere få arbeidsledige i arbeid. For å sikre mer like arbeidsprosesser og kvalitet i oppfølgingsarbeidet er det innført en standard metode for arbeidsrettet brukeroppfølging. I tillegg er det iverksatt tiltak for å styrke veiledningskompetansen og markedskompetansen i. Harstad fikk i 2013 og 2014 midler fra IMDi for å etablere Jobbsjansen, som er satsing for å få hjemmeværende innvandrere, kvinner spesielt, ut i jobb. Det søkes også midler for 2015 for å videreføre prosjektet. Da vil det bli tilsatt egen prosjektleder. Harstad har et særlig fokus på barns vilkår i familien ved behandlingen av søknader om økonomisk sosialhjelp. Dette i samsvar med lov om sosiale tjenester, som pålegger at det skal tas ekstra hensyn til barns ve og vel. Dette medfører også en utgiftsøkning av økonomisk sosialhjelp. Det er et også stort behov for alternative boliger for ungdom. Å skaffe boliger til rusmiddelmisbrukere som ikke har annen tjeneste enn økonomisk sosialhjelp eller som nekter å ta imot annen tjeneste, er en utfordring. Noen av disse kan ikke bo i ordinære kommunale boliger, men trenger tilrettelagte boliger eller «hardhus». Prosjektleder for boligsosialt arbeid vil også få ansvar for å følge opp muligheten for å søke virkemidler gjennom Husbanken. Statlige og kommunale tjenester i skal være godt integrert, slik at en bruker hele tjenesteporteføljen i den arbeidsrettede brukeroppfølgingen. Arbeidet er organisert slik at brukerne sikres en god og systematisk arbeidsrettet avklaring og oppfølging, uavhengig av statlige og kommunale ansvarsområder. Flyktningetjenesten I Harstad kommunes virksomhetsplan for er det bestemt å bosette 60 flyktninger pr år. I tillegg kommer familiegjenforeninger, som de siste årene har vært gjennomsnittlig ca 20 pr år. Flyktningeteamet, Voksenopplæringa, grunnskolen og helsevesenet har som oppgave å bosette, etablere, kvalifisere og integrere flyktningene mens de deltar i et 2-årig introduksjonsprogram. Integrering i et mer langsiktig perspektiv er en oppgave som omfatter hele Harstad-samfunnet. Det være seg inkludering i arbeidsliv, nærmiljø og skole, i fritidsaktiviteter for barn og deltakelse i kulturaktiviteter og politisk virksomhet.

5 side 5 Som en del av lokalsamfunnsutviklingen inngikk IMDi og Harstad kommune en samarbeidsavtale i 2012, med handlingsplan. Denne skal bidra til en styrket integrering og inkludering av innvandrere. Utviklingsmålene i handlingsplanen er; Raskere og mer forutsigbar bosetting, god kvalitet i kvalifiseringsarbeidet, bærekraftig lokalsamfunnsutvikling, effektiv ressursutnyttelse og virkemiddelbruk, kunnskapsutvikling og god informasjonsflyt. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp til flyktninger har økt de senere år. Noe som også er tilfelle på landsbasis. Årsakene er at flere sliter med fysiske eller psykiske helseplager, flere barnerike familier, og mange med høy alder. I tillegg er en økning av utleieprisene i boligmarkedet en medvirkende faktor. Harstad ønsker jevn bosetting gjennom året med 60 % bosatte i løpet av første halvår. Dette skaper forutsigbarhet både for Voksenopplæringa og bygg- og eiendomstjenesten. Tilgangen på boliger er i perioder en utfordring, og det er gjort mange leieavtaler med private utleiere for å dekke behovet. Flyktningene stimuleres til å kjøpe egen bolig. Det er en utfordring å skaffe barnehageplass for barn under 3 år, noe som bidrar til forsinket oppstart i introduksjonsprogrammet. Det ble i budsjettet for 2015 satt av egne midler til leder i flyktningeteamet. Målsettingen er at dette skal bidra til et gode utviklingsarbeid mot andre kommunale enheter, arbeidsmarkedet, frivillig sektor og idrettslag slik at flyktningene som kommer til Harstad blir godt integrert og inkludert. Utviklingsmålene i handlingsplanen skal følges aktivt opp. Kompetansestrategi Alle ansatte ved Harstad deltar i felles opplærings- og utviklingstiltak opp mot de mål som er definert i mål og disponeringsbrev og «kommunebrevet» 1 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. I 2015 vil det fortsatt være satsing på å bygge opp kompetanse innen veiledning og markedsarbeid. Dette er to store kompetansesatsinger som er utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet. I tillegg deltar ansatte på kurs i regi av Fylkesmannen om lov om sosiale tjenester i og kvalifiseringsprogrammet. I tillegg vil ansatte ved Harstad delta på kurs og opplæring som er hensiktsmessige og aktuelle sett i forhold til prioriterte fagområder vi jobber med. Kontoret har også i 2015 fått tilskudd fra Fylkesmannen for å øke kompetansen økonomisk råd og veiledning. Dette vil gjennomføres som en fagdag hvor også andre enheter i kommunen blir invitert, i tillegg til -kontorene i tjenesteområde sør. Kontoret har i tillegg fått midler til å arrangere en konferanse for å øke kompetansen på å jobbe med ungdom. Her vil også andre enheter i kommunen og -kontor i TO-sør bli invitert. Flyktningeteamet får jevnlige tilbud om fagkurs gjennom IMDi. Rekrutteringsstrategi Harstad arbeider for å rekruttere medarbeidere med allsidig utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring. Det er et stort behov for medarbeidere som har en bred erfaringsbakgrunn og kompetanse fra ulike fagfelt. 1 Brev om «Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenesten i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014»

6 side 6 3. Målekart 3.1 Felles målekart for alle enheter Alle enheter må lage tiltaksplan ut fra vedtatt målekart for alle enheter og eget tjenesteområde. 3.2 Målekart for enheten

7 side 7 4. Handlingsdel Her skal det beskrives og konkretiseres en handlingsplan som er knyttet opp mot mål i kapittel 3. Harstad følges månedlig opp av fylkesdirektøren i Troms, med utgangspunkt i indikatorene i målekortet. I tillegg er kontorets satsinger nedfelt i egen virksomhetsplan/strategiplan ( ), som revideres årlig. Mål nr. Res.-/måleindikator, resultatmål, suksessfaktor SAMFUNN Godt samarbeid med innbyggerne, næringsliv og frivillig sektor ORGANISASJON- /PERSONELL God ledelse Mnd.lig styring dialog med fylkesdirektør TJENESTER- /BRUKERE Fornøyde brukere Fornøyde brukere Evt. når skal det måles? Økt ant. bedrifts besøk Mnd.ligst yringdial og med fylkesdirektør Analysere resultat brukerund ersøkelse Evt. hvem skal måle? Ansvar Målekort Mnd.lig styring dialog med fylkesdirektør Tiltak/aktivitet: Delta på møter med Harstadregionens næringsforening og Kunnskapsparken. Samarbeid med arbeidsgivere i kommunen og regionen. Utarbeide årlig markedsplan for Serviceklager behandles etter gjeldende rutiner. Samarbeid med frivillig sektor (Røde kors; leksegrupper, kvinnegruppe, flyktningeguide). Implementering av ledelsesplattform Delta på kommunens lederopplæring Følge opp handlingsplan HMS Gjennomføre årlig brukerundersøkelse Følge engen rutine for serviceklager Redusere antall serviceklager (*) Kostnad: (innen tildelt ramme) Innen vedtatte Innen vedtatte Innen vedtatte Etablere brukerutvalg for ungdom, Innen vedtatte Ansvar: Frist: Tiltak/aktivitet ved evt. avvik: Ansvar:

8 side 8 Mål nr. Res.-/måleindikator, resultatmål, suksessfaktor Følge opp boligsosialt arbeid og bidra til en forutsigbar boligtildeling, i samarbeid med psykiatritjenesten og koordinerende enhet Raskere og mer forutsigbar bosetting God kvalitet i kvalifiseringsarbeide t ØKONOMI God økonomistyring og budsjettdisiplin Evt. når skal det måles? Hvert halvår, juni og desember Hvert halvår, juni og desember Løpende Tertrapp. Evt. hvem skal måle? Ansvar, i samarb i med andre enheter Tiltak/aktivitet: hvor ungdom som strever er deltakere. Etablere samarbeid med Harstad ungdomsråd Implementering av veiledningsplattformen Kompetanse på karriereveiledning og kollegaveiledning Følge opp boligsosial plan og utarbeide gode samarbeidsrutiner med psykiatritjenesten og koordinerende enhet på boligdelingslingsområdet Plan for bosetting hele året (60 % vår og 40 % høst) Andel flyktnin ger i arbeid Tilbud om et velorganisert og faglig godt introduksjonsprogram, i samarbeid med Voksenopplæringen. (*) Kostnad: (innen tildelt ramme) Månedlige økonomimøter Innen vedtatte Ansvar: Frist: Tiltak/aktivitet ved evt. avvik:, i samarbeid med andre enheter Ansvar:

9 side 9 5. Tjenestebeskrivelser med serviceerklæring X.5-1 TJENESTEBESKRIVELSE FOR HARSTAD 6. Opplæringsplan Plan for utarbeiding av kompetanseplan. Fokus i 2014 implementering av veilednings- og markedsplattform, jfr. pkt. 2.2 kompetansestrategi. 7. Andre forhold Eventuelle forhold av betydning som ikke er fanget opp over.

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Landets kommuner Deres ref: Vår ref: 08/18250 Vår dato: 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN side 2 1. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 1.1 Enhetspresentasjon... 3 1.1.1 Informasjon om enheten og tjenester... 3

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51)

4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51) 4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51) 4.7.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter sosial rådgivning og veiledning, midlertidig bolig, introduksjonsordningen, kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp.

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR FRA BYDEL SØNDRE NORDSTRAND

ÅRSBERETNING FOR FRA BYDEL SØNDRE NORDSTRAND ÅRSBERETNING FOR 2 0 1 3 FRA BYDEL SØNDRE NORDSTRAND INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 SITUASJONSBESKRIVELSE... 5 3 ORGANISASJON / BEMANNING... 5 3.1 BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 6 3.2 OMFANG AV POLITISKE

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen 6. juni 2014 2 Innhold 1. Om arbeidet med forstudien... 3 1.1 Intensjonsavtale... 3 1.2 Fasene i programutvikling... 3 1.3

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer