HAUGLAND SØNDRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE"

Transkript

1 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: HAUGLAND SØNDRE Gnr. 15 i Askøy kommune Påbegynt: Avsluttet:

2 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: Sted: Kommunestyresal i Askøy Sak nr.: HAUGLAND SØNDRE, gnr. 15 Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Jordskiftedommer Olav Bruflot Nils Ove Skoge, Førde, 5378 KLOKKARVIK Barbro Ona Eide, Eide, 5382 SKOGSVÅG Lena Helleren John Morten Kvammen 1. Fremming av saken og videre framdrift 2. Grensegang samt rettsutgreiing av veirettslige forhold Eier av gnr. 15/ 261 Trond Eek-Larsen Eier av gnr. 15/474 og gnr. 15/475 John Morten Kvammen Prosessfullmektig: HELP Forsikring AS v/avd. Thomas Nygaard Representerer John Morten Kvamme Eiendommene ligger i Askøy kommune Til stede: Trond Eek-Larsen og John Morten Kvammen. Partene møtte uten prosessfullmektiger. På spørsmål fra jordskiftedommeren hadde ingen merknader til innkallingen til møtet eller til rettens sammensetning. Ingen visste om forhold som kunne gjøre noen av rettens medlemmer inhabile. Nils Ove Skoge og Barbro Ona Eide har ikke gjort tjeneste som jordskiftemeddommere tidligere. Jordskiftedommeren gjorde meddommerne kjent med de pliktene en jordskiftemeddommer har. Deretter skrev meddommerne under slik lovnad: Eg forsikrar at eg i denne saka og i alle framtidige saker vil gjere pliktene mine ærlig og med truskap. Nils Ove Skoge (s) Barbro Ona Eide (s) HAUGLAND SØNDRE, gnr. 15Nord- og Midhordland jordskifterett 1

3 Partslisten ble gjennomgått. Følgende dokumenter var fremlagt: 1. Krav om sak ved jordskifteretten fra advokat Thomas Nygaard, datert Vedlegg 1. Erklæring mellom John Morten Kvammen og Trond Eek-Larsen, datert Vedlegg 2. 4 kartskisser, en datert og tre datert Vedlegg 3. Skisse sendt fra Eek-Larsen til Askøy kommune Vedlegg 4. Kopi av diverse skøyter; - Kopi av skøyte på gnr. 15 bnr. 474 datert Kopi av skøyte på gnr. 15 bnr. 475 datert Kopi av skøyte på gnr. 15 bnr. 474 datert Kopi av skøyte på gnr. 15 bnr. 475 datert Vedlegg 5. Kopi av målebrev over gnr. 15 bnr. 474 og bnr. 475 Vedlegg 6. Utskrift frå grunnboken for gnr. 15 bnr. 261 datert Vedlegg 7. Brev frå Help forsikring til Trond Eek-Larsen datert Forkynning av krav om sak for jordskifteretten, datert Innkalling til rettsmøte , datert Jordskiftekart for veirett, kartarkivnr Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig grad. Dokument 4 ble lagt frem Partene ble orientert om den praktiske gjennomføringen av rettsmøtet. Jordskiftedommeren informerte om at jordskifteretten skal behandle spørsmål om fremming av saken, samt grensegang og rettsutgreiing av veirettslige spørsmål. Partene ble formant og fikk ordet til innledning om saken. Først fikk rekvirenten John Morten Kvammen ordet, deretter fikk motparten Trond Eek-Larsen ordet. Det ble gitt en anledning til replikk og duplikk. Etter partenes innledende forklaring dro retten på befaring for å få inntrykk av området som saken gjelder. Begge partene var til stedet på befaring. Etter befaring returnerte retten til møtelokalet for sluttinnlegg fra partene og drøfting av sakens videre fremgang. Partene la fram skriftlige påstander. Påstandene ble lest opp for retten av jordskiftedommeren. På spørsmål fra jordskiftedommeren svarte partene at de har forstått påstandene. Deretter informerte jordskiftedommeren partene om at overingeniør Stig Kogstad skal måle inn veien som tvisten i denne saken gjelder. Partene ble informert om ankereglene for saken. På spørsmål fra jordskiftedommeren hadde ingen merknader til forhandlingene. Partene ble permittert kl Retten hevet, saken utsatt. Askøy, Nils Ove Skoge (s) Olav Bruflot (s) Barbro Ona Eide (s) HAUGLAND SØNDRE, gnr. 15Nord- og Midhordland jordskifterett 2

4 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: Sted: Telnes Industrifelt, Sotra Sak nr.: HAUGLAND SØNDRE, gnr. 15 Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Jordskiftedommer Olav Bruflot Nils Ove Skoge, Førde Barbro Ona Eide, Eide Lena Helleren John Morten Kvammen Avsi dom i saken Eier av gnr. 15/ 261 Trond Eek-Larsen Eier av gnr. 15/474 og gnr. 15/475 John Morten Kvammen Prosessfullmektig: HELP Forsikring AS v/avd. Thomas Nygaard Representerer John Morten Kvamme Eiendommene ligger i Askøy kommune Til stede: Partene var ikke innkalt i dette møte. Den 18. desember 2013 ble slik dom avsagt: I medhold av jordskifteloven 17 avsa jordskifteretten enstemmig slik DOM i tvist om grensen mellom gnr. 15 bnr. 261 og gnr. 15 bnr. 474 i Askøy kommune. Saken gjelder også tvist om justering av eksisterende innkjørsel til bnn. 261 og bnr. 474, og etablering av ny innkjørsel for bnr Tvisteområdet er vist på kartskisse som er bilag 2 til kravet om jordskifte. Partene sine merknader John Morten Kvammen fikk ordet og gjorde i hovedsak gjeldende at de er uenige om hvor grensen skal gå. Det startet med salget av veistykket til han i Veien ble anlagt av Askøy kommune med VS-anlegg. Kommunen la vann- og kloakkanlegg over bnr. 261 da han bygget huset i Veien ble først brukt som atkomstvei til første hytte på bnr. 261 og bolig på bnr HAUGLAND SØNDRE, gnr. 15Nord- og Midhordland jordskifterett 3

5 Avtalen om salget av parsellen ble ikke tinglyst på grunn av avtalens utforming og manglende formalia. Kvammen utrykte at det er behov for å få avklart dette forholdet og salget av parsellen. Eiendommen ble ikke målt skikkelig, men de vet at det er ca. 100 m². Den opprinnelige avtalen er at veien skal gå langs midtlinjen i vann- og kloakkledning. Senere ble veien flyttet mot øst. Veien har god fremkommelighet. Plassering av VVS-anlegget var godkjent av tidligere eier. Dette påvirket plasseringen av veien. Arealet ble liggende som "ingenmannsland", derfor ønsket Eek-Larsen å selge det. Kvammen forklarte videre at han og Eek-Larsen er uenige om hvor veitraséen skal gå, veirettens omfang og svingradius mot bnr Opprinnelig veitrase er allerede flyttet mot øst. Fellesveien er til 3 boliger. Bnr. 474 og 475 har tinglyst veirett over bnr Han ba om at jordskifteretten ser på matrikulering av veiretten. Den er ikke tinglyst som heftelse på bnr Kvammen forklarte at det er behov for å utvide svingradius der veien svinger mot bnr Eek-Larsen varslet om at han vil legge om veien. Det vil være i strid med avtalen fra Veien er godkjent av kommunen sånn som den er i dag. Han ønsket oppmåling av arealet som omfattes av erklæringen av Det ble lagt ned slik påstand: 1) Grensen mellom gnr. 15 bnr. 261 og gnr. 15 bnr. 474 stadfestes i samsvar med avtale av , og oppmåles i henhold til denne. 2) Veirett tilhørende henholdsvis gnr. 15 bnr. 474 og gnr. 15 bnr. 475, over gnr. 15 bnr. 261, stadfestes i tråd med vedlagt kartskisse (merket nr.1). 3) Det ønskes stadfestet svingradius i avkjørsel mot gnr. 15 bnr Trond Eek-Larsen fikk ordet og gjorde i hovedsak gjeldende at det ikke er uenighet om salget av parsellen til Kvammen. Det har vært gode relasjoner mellom partene og dermed ble ikke tinglysing av avtalen prioritert. Eek-Larsen forklarte at han ønsker å justere veiens utforming fordi den er farlig med hensyn til små barn som leker på hans eiendom. Kvammen kommer til å selge boligen og det er uvisst hvor mange biler det blir etter at nye naboer flytter inn. Da avtalen ble signert var den ment for bnr. 474 og ikke for bnr Veien er smal og det må brukes en liten traktor for å brøyte. Han forklarte videre at han snakket med kommunen to ganger angående omlegging av veien og fikk beskjed om det kunne gjennomføres dersom det forelå en spesiell grunn til det. Det ble lagt ned slik påstand: Løsning som ble gjennomgått på befaring vedrørende flytting av veien ca. 1,8 m HAUGLAND SØNDRE, gnr. 15Nord- og Midhordland jordskifterett 4

6 Retten ser slik på saken: Saken gjelder krav om grensegang og rettutgreiing mellom eiendommene gnr. 15 bnr. 261 og gnr. 15 bnr. 474 i Askøy kommune. Grensegang: Det er krevd en grensegang mellom bnr. 261 og bnr. 474 i forbindelse med arealoverføring mellom eiendommene. Det ble inngått en avtale om salg av en parsell på ca. 100 m² mellom eierne av bnr. 261 og bnr. 474 sent på 80-tallet. Denne avtalen har ikke blitt tinglyst og parsellen er fremdeles registrert som en del av bnr For at jordskifteretten skal kunne ta stilling til saken er det vilkår som skal være oppfylt i henhold til jordskifteloven. Jordskifteretten har hjemmel til å behandle krav om grensegang i jordskifteloven 88. Loven gir adgang til å klarlegge, merke og beskrive grenser for grunneiendom, det vil si for eiendom som har egne gårds- og bruksnummer eller for utearealer som er en del av en eierseksjon. Denne saken dreier seg om en parsell som er en del av eiendommen gnr. 15 bnr. 261 og er dermed ikke en selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Da kravet dreier seg om fastsetting av grensen av en parsell innad i en eiendom har ikke jordskifteretten adgang til å behandle kravet om grensegang i denne saken. Grensejustering med 100 m² vil medføre en reduksjon av totalarealet for bnr. 261 og vil kunne påvirke den totale verdien av eiendommen. Verdireduksjonen av eiendommen kan påvirke negativt pantverdien av eiendommen. Eiendommene ligger i et tettbebygd strøk hvor arealet har i høyeste grad betydning for verdien av eiendommen. Arealet som blir justert på bnr. 261 blir ikke erstattet med annet areal. Etter jordskifterettens syn vil kommunens plan- og bygningsmyndigheter være en riktig instans for å vurdere dette spørsmålet. Arealoverføring er et søknadspliktig tiltak etter planog bygningsloven og kan ikke gjennomføres uten en tillatelse fra kommunen. Rettsutgreiing: Det er krevd rettsutgreiing for veirett til eiendommene bnr. 474 og bnr Det ble opplyst av partene at begge har veirett til innkjørselen. Veien ligger på bnr. 261 og de øvrige eiendommene har bruksrett til veien som ikke er tinglyst. Partene er enige om at bnr. 474 og bnr. 475 har bruksrett til veien. Eier av bnr. 261 ønsker å justere veien slik at det blir tryggere og mer oversiktlig innkjørsel i forhold til barna som ferdes på eiendommen, utkjørselen fra garasjen og parkeringsplassen. I dag går veien i rett linje tett forbi garasjen til bnr En del av veien fortsetter i en bratt bakke opp mot huset og parkeringsplasser på bnr Den andre delen av veien fortsetter videre i rett linje mot huset på bnr Eieren av bnr.261 begrunner sitt ønske om å justere veien ved å lage en bue bort fra garasjen HAUGLAND SØNDRE, gnr. 15Nord- og Midhordland jordskifterett 5

7 og bakken. Dette vil gi bedre sikt når han kjører bilen sin ut av garasjen og når han kommer nedover bakken fra parkeringsplassene. Eieren av bnr. 474 ønsker ikke at veien skal justeres med den begrunnelsen at det vil gjøre det vanskeligere for han å komme seg til sin eiendom. Etter jordskifterettens synspunkt vil ikke en justering av veien føre til store ulemper for bnr.474. Dersom veien blir justert med samme brede som eksisterende vei, 3,5 meter, vil det ikke være problematisk for brøyting og større biler å ta seg fram. Det er ulik bredde på veien i dag med 3 meter bredde på det smaleste partiet. Eieren av bnr.474 har satt opp murkanter på delen av veien som ligger nærmest hans eiendom. Etter jordskifterettens syn reduserer denne innsnevringen fremkommelighet i større grad enn det justering av veien vil føre til. Jordskifteretten finner at om svingradius er problematisk, må bnr. 474/ 475 ha rett til å utvide veien på sørøstre side med 2 meter. Dette gjelder den del av veien som er 3 meter brei i dag. Eieren av bnr.474 viser til at justering av veien vil være i strid med servituttloven 2. Den lyder slikt: " Korkje rettshavaren eller eigaren må bruka rådveldet sitt over eigedomen såleis at det urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe for den andre. I avgjerda om noko er urimeleg skal det leggjast vekt på kva som er føremålet med retten, kva som er i samsvar med tida og tilhøva, og kva som høver til å fremje naturmangfaldet på staden." Intensjonen med å justere veien er å forbedre trafikksikkerheten for brukerne. Det er fraskilt en tomt bnr. 475 fra bnr Denne tomten er under utvikling til boligformål. Dette vil føre til økt gjennomfart og flere brukere på veien. Jordskifterettens vurdering er at en justering av veien vil bidra til tryggere ferdsel. Dette en endring som kommer partene til gode og er i samsvar med dagens behov. Retten har kommet til følgende slutning: 1. Krav om grensegang mellom gnr. 15 bnr. 261 og gnr. 15 bnr. 474 blir avvist. 2. Eier av gnr. 15 bnr. 261 har rett til å flytte vei felles for bnr. 261, 474 og 475. Dette er angitt på etterfølgende kartskisse. Vegen skal ha samme bredde som i dag 3,5 meter. 3. Svingradius for veg over bnr. 261 fram til bnr. 475 stadfestes til slik veien ligger i dag. 4. Gnr. 15 bnr. 474 og bnr. 475 har rett til å utvide den eksisterende vegen over bnr. 261 med inntil 2 meter langs den sørøstre vegkant. Dette gjelder den del av vegen som i dag er 3 meter bred og som angitt på etterfølgende kartskisse HAUGLAND SØNDRE, gnr. 15Nord- og Midhordland jordskifterett 6

8 Jordskiftekostnader Jordskiftekostnadene og gebyrer skal dekkes av partene etter bestemmelsene i jordskifteloven 74. Rettsmøteutgifter er godtgjøring til meddommere i henhold til rettsgebyrforskriften. På denne bakgrunn utgjør kostnadene følgende: Registreringsgebyr kr 4 300,- Partsgebyr (kr x 2) kr 3 096,- Grenselengdegebyr kr 0,- Rettsmøteutgifter kr 5 602,51 Sum kr ,51 Kostnadene er etter rettens skjønn fordelt på partene etter den nytten de enkelte har hatt av saken, jf. jordskifteloven 76. Jordskifteretten har i denne sammenheng lagt til grunn at begge partene har hatt nytte av å få gjennomført saken. Etter skjønn finner jordskifteretten at nytten deles likt mellom eiendommene HAUGLAND SØNDRE, gnr. 15Nord- og Midhordland jordskifterett 7

9 Jordskiftekostnadene blir etter dette fordelt slik: Gnr./bnr. Eier skal betale kr har betalt kr skylder kr 15/261 Trond Eek-Larsen 6 499, ,26 15/474, John Morten Kvammen 6 499, , , har til gode kr SUM , , ,51 De som er skyldige beløp vil få tilsendt faktura fra Domstoladministrasjonen. Betalingsfristen er påført fakturaen. Skyldig beløp som ikke blir betalt innen denne fristen, kan bli tvangsinndrevet uten nærmere varsel. Penger til gode vil bli tilbakebetalt. 2.2 Avslutning av saken Saken avsluttes i dette møtet. 2.3 Forkynning og anke Forkynning skjer etter reglene for postforkynning. Fristen for anke er én måned fra forkynning. Reglene om anke er vedlagt forkynningen. 2.4 Ikrafttreden Hvis ikke annet er særskilt bestemt, trer avgjørelsene i denne saken i kraft når saken er rettskraftig. 2.5 Matrikkelføring Jordskifteretten vil framsette krav om matrikkelføring av saken når den er rettskraftig. 2.6 Tinglysing Saken vil bli tinglyst på følgende eiendommer i Askøy kommune: gnr. 15 bnr. 261, gnr. 15 bnr. 474 og gnr. 15 bnr Retten hevet, saken sluttet , Sotra Nils Ove Skoge (s) Olav Bruflot (s) Barbro Ona Eide (s) Rett utskrift: HAUGLAND SØNDRE, gnr. 15Nord- og Midhordland jordskifterett 8

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 10.08.2010 Avsluttet: 05.11.2010 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 10.08.2010 Sted: Kommunehuset på Hansnes

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.06.2010 Sted: Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2007-0029 Seterveien Gnr. 29 i Nesodden kommune Påbegynt: 03.04.2008 Avsluttet: 13.11.2008 Akershus og Oslo jordskifterett - org.nr. 874 721 972 SAKSFORBEREDENDE

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 16.03.2006 Avsluttet: 31.03.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.03.2006 Sted: Ungdomshuset Solbrand

Detaljer

1200-2013-0025 STORLI

1200-2013-0025 STORLI Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0025 STORLI Gnr. 38 i Fusa kommune Oppstarta: 05.09.2013 Avslutta: 30.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem.

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. TØNSBERG TINGRETT Avsagt: Saksnr.: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg 12-049500TVl-TONS Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. Saken gjelder: Mangler ved fast eiendom Berit Enger Svaberg

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Rettsbok for Salten jordskifterett

Rettsbok for Salten jordskifterett Rettsbok for Salten jordskifterett Den 30. april 1996 ble det holdt jordskifterett på Mørkvedgården i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen,

Detaljer

RETTIGHETER I FAST EIENDOM I LOVSAMMENHENG. Frode Aleksander Borge Høgskolelektor

RETTIGHETER I FAST EIENDOM I LOVSAMMENHENG. Frode Aleksander Borge Høgskolelektor RETTIGHETER I FAST EIENDOM I LOVSAMMENHENG Frode Aleksander Borge Høgskolelektor Oversikt over forelesningens tema 1. RETTIGHETER I FAST EIENDOM - Særlig i forhold til landmålerens oppgaver 2. SERVITUTTER

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/1 Saksmappe: 2014/1168-26382/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

LG-2010-68964. Gulating lagmannsrett Dom DATO: 2011-05-13

LG-2010-68964. Gulating lagmannsrett Dom DATO: 2011-05-13 LG-2010-68964 INSTANS: DATO: 2011-05-13 Gulating lagmannsrett Dom DOKNR/PUBLISERT: LG-2010-68964 STIKKORD: Eiendoms- og bruksrett. Grannelova 10 jfr 2 og vannressursloven 7. SAMMENDRAG: Overvann på et

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

Jordsameie -Hva er det og hvordan registreres eksisterende uregistrerte jordsameier?

Jordsameie -Hva er det og hvordan registreres eksisterende uregistrerte jordsameier? Jordsameie -Hva er det og hvordan registreres eksisterende uregistrerte jordsameier? Matrikkelforum Sør-Trøndelag Trondheim, 3. Februar 2015 Siri-Linn Ektvedt Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Tyin Foto:

Detaljer

Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet.

Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet. HØRING forskrifter til ny jordskiftelov Høringsnotat 15. april 2015 Innledning Lov om jordskifte av 21. juni 2013 nr. 100 trer i kraft 1. januar 2016, jfr. kgl.res. av 21. juni 2013 nr. 736. Loven erstatter

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11.

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11. Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN Gnr. 75 og 64 i Odda kommune Oppstarta: 09.09.2009 Avslutta: 19.11.2010 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN GNR 75 OG 64Indre Hordaland

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref: Vår dato: 26.09.2006 Saksbehandler: Ane Hoel Vår ref: 2006/949 Arkivnr: 421.4 Verdal eiendomsutvikling as Postboks 90 7651

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA. Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA

HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA. Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA Alexandra Bech Gjørv Andreas Stang Lund advokat advokat HJORT Side 2 av 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Kurs i matrikkelføring

Kurs i matrikkelføring Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet Oppretting av nye matrikkelenheter Innhold Sakstypene... 3 Fellesregler for oppretting av nye matrikkelenheter... 3 Oppretting av ny grunneiendom... 7 Hva

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer