Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen."

Transkript

1 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: klokka Sted: Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: Kjølberg søndre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Frank Rødal, som enedommer etter jordskifteloven 9 annet ledd. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen. 1 Fremming av saken. 2 Hovedforhandling i tvist om grenser. Parter: 1. Fester av gnr. 609/1:351 Paavo Olavi Tikkanen, Emil Mørchs vei 8 A, 1653 Sellebakk. 2. Fester av gnr. 609/1:352 Karl Johan Andersen, Emil Mørchs vei 8 B, 1653 Sellebakk. 3. Eiere av gnr. 609/1 Anne Kjølberg Songstad, Nysuveien 21, 5019 Bergen, Kaare Kjølberg Songstad, Hillerøygata 1 C, 5537 Haugesund, Kari Songstad, Nystuveien 21, 5019 Bergen. Prosessfullmektig: Advokat Jon Erik Holm, Postboks 3, 1650 SELLEBAKK Representerer Anne Kjølberg Songstad, Kaare Kjølberg Songstad og Kari Songstad. Naboer: 4. Eier av gnr. 608/1 Fredrikstad kommune, Nygaardsgata 16, 1606 Fredrikstad. 5. Fester av gnr. 609/1:178 Geir Rino Nilsen, Nordre Kongsvei 74, 1654 Sellebakk. 6. Eier av fylkesveg 432 Statens Vegvesen Region Øst, (gnr. 506/23) Postboks 1010 Skurva, 2605 LILLEHAMMER (Ikke innkalt til rettsmøte) Eiendommene ligger i Fredrikstad kommune. Til stede: Paavo Olavi Tikkanen, Karl Johan Andersen, Geir Rino Nilsen og Fredrikstad kommune, v/walter Skjelin. De andre partene var lovlig innkalt, men møtte ikke Kjølberg søndre Østfold jordskifterett 1

2 På forespørsel fra jordskiftedommeren framkom det ingen merknader til innkallingen til møtet eller til rettens sammensetning. Jordskiftedommeren redegjorde for hovedreglene i domstolloven Ingen kjente til forhold som kunne gjøre jordskiftedommeren inhabil. Følgende dokument ble framlagt: Dok. nr. dato emne 1 Krav om sak for jordskifteretten fra Paavo Olavi Tikkanen Målebrev over gnr. 609/1:351 og 352 og påtegnet Brev fra Karl J. Andersen 3 Mottatt Brev fra Paavo Tikkanen Innkalling til rettsmøte Rettens sammensetning fra Anne K. Songstad Brev fra adv. Jon Erik Holm på vegne av grunneierne E-post fra adv. Jon Erik Holm Fullmakt fra Fredrikstad kommune til Walter A. Skjelin Dokument nr. 5 og 7 var ikke sendt ut til partene før rettsmøtet. Partene fikk anledning til å gjøre seg kjent med dokumentene ved at kopier ble delt ut. Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. Jordskiftedommeren orienterte generelt om grensegangssak for jordskifteretten, tidsplan for dagen, om rettsforlik, ankeregler og sakens kostnader. Partene ble gjort kjent med ansvaret ved å forklare seg for retten, jf. tvisteloven Partene avga forsikring og fikk deretter ordet for å forklare seg. Paavo Olavi Tikkanen, fester av tomt 351 under gnr. 609/1, innledet og forklarte om bakgrunn for kravet. Ingen påstand ble nedlagt. Karl Johan Andersen, fester av tomt 352 under gnr. 609/1, forklarte seg. Ingen påstand ble nedlagt. Geir Rino Nilsen, fester av tomt 178 under gnr. 609/1, forklarte seg. Han fremla ønske om at grensegangssaken utvides til også å gjelde fastlegging av grenser for tomt 178. Fredrikstad kommune v/ Walther Skjelin, eier av gnr. 608/1, forklarte seg. Han ga uttrykk for usikkerhet om Kinogata var kommunal grunn eller fortsatt tilhørte hovedbølet gnr. 609/ Kjølberg søndre Østfold jordskifterett 2

3 Befaring. Jordskifteretten og partene dro på befaring til de aktuelle eiendommene ved Sellebakk. Under befaringen deltok de samme parter som under rettsmøte på rådhuset. Den sydlige grensen for tomt 178 og tomt 352 ble befart. Videre grensene rundt tomt 178. Gjenværende grense mellom tomt 351 og tomt 352 ble befart. Ingen opprinnelige grensemerker ble påvist. Etter drøftinger i marka ble partene enige om eiendomsgrensene og ønsket å befeste enigheten i et rettsforlik. Befaringen ble avsluttet klokka Kl ble retten satt på nytt i Fredrikstad rådhus. Til stede var de samme parter som under befaring tidligere på dagen. Etter en del forhandlinger ble det inngått slikt rettsforlik Fester av tomt 351 under gnr. 609/1, Paavo Olavi Tikkanen, fester av tomt 352 under gnr. 609/1, Karl Johan Andersen, fester av tomt 178 under gnr. 609/1, Geir Rino Nilsen og eier av gnr. 608/1, Fredrikstad kommune er i dag enige om følgende: 1. Grensen mellom festetomt 351 på nordsiden og festetomt 178 på sydsiden går ut fra påvist punkt i gjerde mot tomt 352 og går i vestlig retning langs bygningens nordvegg til nytt grensepunkt ved gjerde og videre i samme retning til vegareal for fylkesvegen. Tomt 178 har rett til å ha og bruke stoppekran på tomt 351 beliggende ved nordre vegg på bygningen på tomta. 2. For søndre grense til tomt 178 og tomt 352 mot gnr. 608/1 legges grensen i matrikkelkartet til grunn. Østre grensepunkt for tomt 352 starter i omforent punkt under befaring og følger i vestlig retning matrikkelgrensen til nytt omforent punkt ved gjerdehjørne mellom tomt 178 og tomt 352. Grensen mellom tomt 178 på nordsiden og gnr. 608/1 på sydsiden fortsetter videre vestover i samme retning i matrikkelgrensen 10 m til umerket punkt og videre i samme retning til vegareal for fylkesvegen. 3. Grensen mellom tomt 178 på vestsiden og tomt 352 på østsiden går ut fra omforent punkt ved gjerdehjørne mot gnr. 608/1 og går i nordlig retning til nytt omforent punkt ved gjerde som er utgangspunkt for grenselinjen beskrevet i punkt 1 ovenfor. Tomt 178 har mottatt areal fra tomt 351 som tidligere lå mellom tomt 178 og tomt Kjølberg søndre Østfold jordskifterett 3

4 4. Grensen mellom tomt 351 på vestre side og tomt 352 på østre side går ut fra grensehjørne som er utgangspunkt for grenselinjen beskrevet i punkt 1 ovenfor og går i nordlig retning fram til omforent punkt i det nordvestre hjørne for tomt 352. Her vinkler grensen i østlig retning og følger eksisterende gjerde til garasjevegg. Her vinkler grensen og følger skilleveggen i garasjen og går fram til den treffer grenselinjen mot vegareal i Kinogata. 5. Grensen mellom Kinogata på østre side og tomt 352 på vestre side går ut fra sistnevnte grensepunkt under punkt 4 over og går til det ovenfor beskrevne sydøstre grensehjørne for tomt Eiendomsgrensene vil bli varig oppmerket med JSR-grensemerker av aluminium. Grensene vil bli innmålt og beskrevet med eksakte avstander og retninger. 7. Jordskiftekostnadene med saken fordeles med like stor del på hver av de fire partene som har inngått rettsforliket. Jordskiftedommeren har redegjort for virkningene av å inngå rettsforlik og at dette har samme rettskraftvirkning som en rettskraftig dom. Rettsforliket er med dette lest opp og forkynt for partene. Opplest og vedtatt. Paavo Tikkanen /s. Walter A. Skjelin /s. Geir Rino Nilsen /s. Karl Andersen /s. Frank Rødal /s. Fredrikstad, 6. oktober 2011 Original av rettsforliket finnes som saksdokument nr. 9. Jordskiftedommeren ga en kort orientering om den videre saksgangen og at eiendomsgrensene vil bli permanent oppmerket og innmålt med GPS-måleutstyr. Jordskifteretten har med hjemmel i jordskiftelovens (jskl.) 14 fattet slikt vedtak: Vedtaket gjelder standpunkt til fremme av grensegangssak for fastlegging av eiendomsgrenser Kjølberg søndre Østfold jordskifterett 4

5 Sakens rekvirent, Paavo Olavi Tikkanen, har krevd sak fremmet for jordskifteretten i krav mottatt (dok. nr. 1) hvor han krever å få avklart eiendomsgrense mellom gnr. 609/1:351 og tilstøtende eiendom gnr. 609/1:352. Karl Johan Andersen har i brev datert (dok. nr. 2) gitt tilsvar. Det er ikke gitt innsigelser til fremme av sak. Ut over dette har ingen av partene hatt innsigelser til fremme av sak, verken i tilsvar eller under dagens rettsforhandlinger. Retten skal bemerke at grense mellom gnr. 609/1:351, 609/1:352, 608/1 og 609/1:178 er uklar. Jordskifteloven 88 gir eier hjemmel for å begjære grensegang for å klarlegge, merke av og beskrive eiendomsgrenser. Det foreligger verken formelle eller materielle nektingsgrunner. Saken kan fremmes etter jordskifteloven 88. Jordskifteretten har kommet til slik slutning: 1. Saken fremmes som grensegangssak for grense mellom gnr. 609/1:351, gnr. 609/1:352, gnr. 609/1:178 og tilstøtende eiendommer. Saken vil bli avsluttet når eiendomsgrensene er innmålt og beregnet, samt at grensebeskrivelse og kart er utarbeidet. Avslutning vil skje på rettens kontor uten innkalling av sakens parter. Retten hevet. Fredrikstad, Frank Rødal Sign Kjølberg søndre Østfold jordskifterett 5

6 RETTSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: Kjølberg søndre - utsatt fra Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Frank Rødal, som enedommer etter jordskifteloven 9 annet ledd. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen. 1 Grenser. 2 Diverse bestemmelser. Parter: 1. Fester av gnr. 609/1:351 Paavo Olavi Tikkanen, Emil Mørchs vei 8 A, 1653 Sellebakk. 2. Fester av gnr. 609/1:352 Karl Johan Andersen, Emil Mørchs vei 8 B, 1653 Sellebakk. 3. Eiere av gnr. 609/1 Anne Kjølberg Songstad, Nysuveien 21, 5019 Bergen, Kaare Kjølberg Songstad, Hillerøygata 1 C, 5537 Haugesund, Kari Songstad, Nystuveien 21, 5019 Bergen. Prosessfullmektig: Advokat Jon Erik Holm, Postboks 3, 1650 SELLEBAKK Representerer Anne Kjølberg Songstad, Kaare Kjølberg Songstad og Kari Songstad. 4. Eier av gnr. 608/1 Fredrikstad kommune, Nygaardsgata 16, 1606 Fredrikstad. 5. Fester av gnr. 609/1:178 Geir Rino Nilsen, Nordre Kongsvei 74, 1654 Sellebakk. Naboer: 6. Eier av fylkesveg 432 Statens Vegvesen Region Øst, (gnr. 506/23) Postboks 1010 Skurva, 2605 LILLEHAMMER Eiendommene ligger i Fredrikstad kommune. Til stede: Ingen av partene var innkalt Kjølberg søndre Østfold jordskifterett 6

7 På bakgrunn av rettsforlik datert og avmerking og innmåling av grenser under ledelse av avdelingsingeniør Synnøve Kjølle er det utarbeidet slik beskrivelse for 1 Grenser 1.1 Grenseforklaring og målegrunnlag Grensene går i rette linjer mellom de grensepunktene det er oppgitt retning for. Retningen mellom punktene er beregnet ut fra punktenes koordinater og er angitt i forhold til kartets nordretning. Sirkelen er inndelt i 400 grader. Avstanden mellom grensepunktene er horisontale mål i meter. Grensemerkene er bolter/rør av aluminium forsynt med hode. Hodet har påskriften "GRENSE" og JORDSKIFTERETTEN. Grensepunktene i grense nr. 1-6 er koordinatbestemt med fasemålende tofrekvent satellittmåleutstyr med bruk av CPOS, Statens Kartverks posisjoneringssystem. Grensepunktenes koordinater har en forventet nøyaktighet bedre enn 0,1meter. Grensene er vist på jordskiftekart med kartarkivnummer Kartet består av 1 blad i målestokk 1: Grensebeskrivelse Grense 1 Eiendom til venstre: Gnr. 609, bnr. 1, fnr. 351, fester Paavo Olavi Tikkanen Eiendom til høyre: Gnr. 609, bnr. 1, fnr. 352, fester Karl Johan Andersen Grensen går ut fra punkt 1 mot tomt 178 under gnr. 609/1. 1 Off. godkj. grensemerke i jord , ,33 17,83 10,23 2 Off. godkj. grensemerke i jord , ,16 103,66 9,06 3 Off. godkj. grensemerke i jord , ,20 112,57 9,78 4 Asfaltspiker , ,79 Her ender grensen mot Kinogata Kjølberg søndre Østfold jordskifterett 7

8 Grense 2 Eiendom til venstre: Kinogata Eiendom til høyre: Gnr. 609, bnr. 1 fnr. 352, fester Karl Johan Andersen Grensen går ut fra punkt 4, endepunkt av grense 1. 4 Asfaltspiker , ,79 213,14 21,69 5 Off. godkj. grensemerke i jord , ,34 Her ender grensen mot gnr. 608/1. Retten har ikke tatt stilling til om Kinogata er kommunal veggrunn eller om arealet fortsatt tilhører hovedbølet gnr. 609/1. Grense 3 Eiendom til venstre: Gnr. 608, bnr. 1, eier Fredrikstad kommune Eiendom til høyre: Gnr. 609, bnr. 1, fnr. 352, fester Karl Johan Andersen Grensen går ut fra punkt 5, endepunkt av grense 2. 5 Off. godkj. grensemerke i jord , ,34 316,15 19,18 6 Off. godkj. grensemerke i jord , ,78 Her ender grensen mot festetomt 178 under gnr. 609/1. Grense 4 Eiendom til venstre: Gnr. 608, bnr. 1, eier Fredrikstad kommune Eiendom til høyre: Gnr. 609, bnr. 1, fnr. 178, fester Geir Rino Nilsen Grensen går ut fra punkt 6, endepunkt av grense 3. 6 Off. godkj. grensemerke i jord , ,78 315,89 10,00 7 Umerket grensepunkt , ,09 Grensen fortsetter videre i samme retning til den treffer veggrunn til fylkesveg 432, gnr. 506/ Kjølberg søndre Østfold jordskifterett 8

9 Grense 5 Eiendom til venstre: Gnr. 609, bnr. 1, fnr. 178, Geir Rino Nilsen Eiendom til høyre: Gnr. 609, bnr. 1, fnr. 352, fester Karl Johan Andersen Grensen går ut fra punkt 6, endepunkt av grense 3. 6 Off. godkj. grensemerke i jord , ,78 10,81 9,16 1 Off. godkj. grensemerke i jord , ,33 Her ender grensen i punkt 1, utgangspunkt for grense 1. Grense 6 Eiendom til venstre: Gnr. 609, bnr. 1, fnr. 178, Geir Rino Nilsen Eiendom til høyre: Gnr. 609, bnr. 1, fnr. 351, fester Paavo Olavi Tikkanen Grensen går ut fra punkt 1, utgangspunkt for grense 1 og endepunkt for grense 5. 1 Off. godkj. grensemerke i jord , ,33 316,87 9,88 9 Off. godkj. grensemerke i jord , ,80 Grensen fortsetter videre i samme retning til den treffer veggrunn til fylkesveg 432, gnr. 506/23. 2 Diverse bestemmelser 2.1 Jordskiftekostnader Jordskiftekostnadene og gebyrer skal dekkes av partene etter bestemmelsene i jordskifteloven 74. På denne bakgrunn utgjør kostnadene følgende: Registreringsgebyr kr 4 300,- Partsgebyr kr 6 192,- Grenselengdegebyr kr 1 720,- Grensemerker kr 420,- Sum kr ,- Kostnadene fordeles i henhold til punkt 7 i rettsforlik datert Kjølberg søndre Østfold jordskifterett 9

10 Dette gir følgende kostnadsfordeling: Gnr./bnr. Eier skal betale kr har betalt kr skylder kr 609/1:351 Paavo Olavi Tikkanen 3 158, , ,- 609/1:352 Karl Johan Andersen 3 158, ,- 609/1:178 Geir Rino Nilsen 3 158, ,- 608/1 Fredrikstad kommune 3 158, ,- SUM ,- Paavo Olavi Tikkanen har til gode kr 1 142,- Karl Johan Andersen skal betale kr 3 158,- Geir Rino Nilsen skal betale kr 3 158,- Fredrikstad kommune skal betale kr 3 158,- De pålagte beløpene forfaller til betaling 15 dager fra forkynningsdatoen. Penger til gode blir utbetalt samtidig med forkynningen av saken. har til gode kr 2.2 Avslutning av saken Saken avsluttes i dette møtet. 2.3 Forkynning og mulighet for anke Forkynning skjer etter reglene for postforkynning. Fristen for anke er én måned fra forkynning. Reglene om anke er vedlagt forkynningen. 2.4 Ikrafttreden Saken trer i kraft når den er rettskraftig. Saken er rettskraftig når ankefristen er ute. Dersom saken ankes, blir saken rettskraftig når ankesaken ikke lenger kan ankes. 2.5 Matrikkelføring Jordskifteretten vil framsette krav om matrikkelføring av saken når den er rettskraftig. 2.6 Tinglysing Saken vil bli tinglyst på følgende eiendommer i Fredrikstad kommune: gnr. 608/1, gnr. 609/1 og tomt 178, tomt 351 og tomt 352 under 609/1. Retten hevet. Saken sluttet. Sarpsborg, Frank Rødal Sign Kjølberg søndre Østfold jordskifterett 10

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.06.2010 Sted: Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 10.08.2010 Avsluttet: 05.11.2010 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 10.08.2010 Sted: Kommunehuset på Hansnes

Detaljer

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Gnr. 15 i Askøy kommune Påbegynt: 07.11.2013 Avsluttet: 18.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2014-0007 Storsletta, gnr.81 i Nordreisa kommune Påbegynt: 02.07.2014 Avsluttet: 16.02.2015 RETTSBOK Domstol: Nord-Troms jordskifterett Møtedag: 02.07.2014

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11.

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11. Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN Gnr. 75 og 64 i Odda kommune Oppstarta: 09.09.2009 Avslutta: 19.11.2010 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN GNR 75 OG 64Indre Hordaland

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune.

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune. i-nütyë D A(! Þ 0 r t hi Fi, --ltþj6-2 O JÀr{,?C39 STATENS KARTVER ( Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0031 VAAGE Gnr. 38 i Fjell kommune Påbegynt: 28.03.2011 Avsluttet: 28.03.2011 KJENNELSE Rettsmøtedag: 28.03.2011 Sted: Statens hus i Bergen Sak

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2007-0029 Seterveien Gnr. 29 i Nesodden kommune Påbegynt: 03.04.2008 Avsluttet: 13.11.2008 Akershus og Oslo jordskifterett - org.nr. 874 721 972 SAKSFORBEREDENDE

Detaljer

Rettsbok for Salten jordskifterett

Rettsbok for Salten jordskifterett Rettsbok for Salten jordskifterett Den 30. april 1996 ble det holdt jordskifterett på Mørkvedgården i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen,

Detaljer

1200-2013-0025 STORLI

1200-2013-0025 STORLI Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0025 STORLI Gnr. 38 i Fusa kommune Oppstarta: 05.09.2013 Avslutta: 30.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 16.03.2006 Avsluttet: 31.03.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.03.2006 Sted: Ungdomshuset Solbrand

Detaljer

Samleside jordskifte Heimen Sak 6-2002

Samleside jordskifte Heimen Sak 6-2002 1 Samleside jordskifte Heimen Sak 6-2002 Endre Østby, 02.10.02. Apartado 336, PT-8601-904 LAGOS, Portugal. Registrert postforsendelse til Nord-Trøndelag Jordskifterett, Statens Hus, N-7734 STEINKJER. Sak

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger

132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger TILLEGGSSAKSLISTE Møte i Kommunestyret Dato: 17.11.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 SAKSLISTE 132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/883-1 Arkiv: GNR/B 26/585 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EKSPROPRIASJON AV GNR.26 BNR.585 - DELER AV PLANID 20060027- GAKORIMYRA SØR - BOLIGFELT Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem.

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. TØNSBERG TINGRETT Avsagt: Saksnr.: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg 12-049500TVl-TONS Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. Saken gjelder: Mangler ved fast eiendom Berit Enger Svaberg

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880 Saksnr Utvalg Type Dato 040/14 Plan- og miljøstyret PS 20.10.2014 Detaljplan for Onsakervika - Merknadsbehandling

Detaljer

STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT

STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT Arne Trondrud 3630 Rødberg Kongsberg tingrett Rødberg 19. januar 2010 Postboks 454 3604 Kongsberg STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT Saksnummer : F2009-093317 Nore og Uvdal forliksråd Saksøker Prosessfullmektig

Detaljer